You are on page 1of 3

Lista tuturor taxelor şi impozitelor pe anul 2009

Începînd de la 1 ianuarie, fie că vom resimţi mai mult sau mai puţin criza financiară, va trebui să ne plătim ta-xele şi impozitele. Pentru anul care vine, Primăria Piteşti a decis să menţină aceeaşi valoare pentru taxe şi impozite ca şi în 2008. Iată lista tutu-ror taxelor şi impozitelor stabilite de Primăria Piteşti pentru anul 2009 sau cît va trebui să scoată din buzunare piteştenii pentru impozitul pe apartament. 1. Impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2009 se stabilesc după cum urmează: a) – impozitul/taxa pe clădiri, în cazul contribuabililor persoane juridice, se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare; b) - în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii de inventar a clădirii înregistrate în contabilitatea persoanelor juridice, pînă la sfîrşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare; c) - taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate realizate în baza unui contract sau a unei altfel de înţelegeri cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra valorii serviciilor de reclamă şi publicitate prevăzute în contract, exclusiv taxa pe valoarea adăugată; d) - pentru şederea în municipiul Piteşti se stabileşte taxa hotelieră pentru fiecare zi de cazare de 3% care se aplică la tarifele de cazare, practicate de unităţile hoteliere. 2. Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual, prin înmulţirea numărului de mp sau a fracţiunii de mp a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu sumele stabilite astfel: a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, taxa este de 23 lei/an/mp sau fracţiune de mp; b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, taxa este de 17 lei/an/mp sau fracţiune de mp. (2) În situaţia în care afişajul în scop de reclamă şi publicitate este amplasat în cursul anului, taxa se datorează începînd cu data de întîi a lunii următoare celei în care s-a eliberat autorizaţia de construire. (3) Taxa datorată se dă la scădere de la data de întîi a lunii următoare celei în care contribuabilul a depus cererea prin care pe propria răspundere renunţă la această modalitate de afişaj în scop de reclamă şi publicitate. (4) Contribuabilii care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate au obligaţia de a depune o declaraţie de impunere anuală la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti, pînă la data de 31 ianuarie a fiecărui an sau în termen de 30 de zile de la data eliberării autorizaţiei de construire, după caz.

a firmelor şi reclamelor este de 6 lei pentru fiecare mp de suprafaţă ocupată de construcţie. termice. 10 lei/acord unic fără fişă tehnică prevăzută în certificatul de urbanism. tonete. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri.10 lei/acord unic + 10 lei pentru fiecare fişă tehnică prevăzută în certificatul de urbanism. 15 lei. b) în cazul discotecilor – 0. 13. 12. 15. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Taxa pentru emiterea acordului unic: a). Pentru eliberarea autorizaţiei taxi sau viza anuală a acesteia. telefonie şi televiziune prin cablu este de 9 lei pentru fiecare racord. precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj. 6. taxa este de 50 lei/an /autovehicul. 9. taxa este de 20 lei/an/autovehicul. 10. Pentru eliberarea certificatului de producător taxa este de 40 lei. care folosesc infrastructura publică locală se stabileşte la valoarea de 34 lei/an. Pentru eliberarea autorizaţiei de transport în regim taxi sau viza acesteia. cabine. 11. Taxa se plăteşte anticipat. 7. Taxa pentru deţinerea sau utilizarea de echipamente şi utilaje destinate obţinerii de venituri. 16. gaze. Pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare. Pentru activităţile artistice şi distractive de videotecă şi discotecă. în funcţie de suprafaţa care se solicită: 8. b). Taxa se majorează cu o cotă de 20 %. impozitul pe spectacole se stabileşte în funcţie de suprafaţa incintei în care se desfăşoară spectacolul. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. cu modificările şi completările ulterioare se stabileşte la valoarea de 1 leu/pagină. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă. care solicită consultanţă. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este egală cu suma prevăzută în tabelul următor. . Taxa pentru realizarea de copii de pe documentele solicitate în condiţiile Legii nr. iar pentru viza trimestrială a acestuia. spaţii de expunere. taxa este de 14 lei. după cum urmează: a) în cazul videotecilor – 0. 5. situate pe căile şi în spaţiile publice.25 lei/mp/zi. Taxa pentru asistenţă şi reprezentare a persoanelor fizice. canalizare.3. energie electrică.25 lei/mp/zi. asistenţă şi reprezentare privind operaţiunea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării se stabileşte la valoarea de 30 lei/cerere de asistenţă şi reprezentare.5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. Taxa se plăteşte anticipat. 4. 14. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0.

ca urmare a înlocuirii autovehiculului.cmc capacitate cilindrică .151 lei/ ha 20.150 lei * autoturism 2600 .1. Taxa se plăteşte anticipat.286 lei/ ha * Zona D .106 lei * Zona B .125 lei * Zona D .97 lei * Zona D .102 lei * Zona C .132 lei * Zona C . pe tot anul – pînă la 31 martie 2009.17.1119 lei Impozite apartament 2 camere (aproximativ 50 mp) * Zona A .92 lei 19. în cazul persoanelor fizice: EXEMPLE: Impozite apartament 3 camere (aproximativ 65 mp) * Zona A – 138 lei * Zona B .648 lei/ ha * Zona B . se face reducere cu 10% (bonificaţie) . Pentru schimbarea autorizaţiei taxi.cmc capacitate cilindrică – 390 lei Pentru plata impozitului integral. Impozitul/taxa pe teren intravilan pentru construcţii: * Zona A . taxa este de 20 lei/autovehicul. Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri.452 lei/ ha * Zona C . Impozitul pe autoturisme: * autoturism . 18.398 cmc capacitate cilindrică – 49 lei * autoturism 1600 cmc capacitate cilindrică – 56 lei * autoturism 1900 .