သာသနာေရး ၊ ယဥ္ေက်းမႈေရး ၊ အား / ကာေရး ရံပံုေငြ

စုေပါင္း အားကစားၿပိဳင္ပြဲ
ေန႔စြဲ ။

။ ဇြန္လ ( ၁၆ ) ရက္ ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

ဖို႔၀ိန္ၿမိဳ႕ေန တိုင္းရင္းသားညီအကို ေမာင္ႏွမအေပါင္းတိ႕ု ။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၊ အင္ဒီးယားနားျပည္နယ္ ၊ ဖို႔တ္၀ိန္းၿမိဳ႕တြင္ ယာယီအေျခခ်ေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သာသနာေရး ၊ ယဥ္ေက်းမႈေရး ၊ အား / ကာေရးတို႔အတြက္ ရည္
ရြယ္၍ ရံပံုေငြ စုေပါင္းအားကစားၿပိဳင္ပြဲျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ရပ္နီး ၊ ရပ္ေ၀းမွ တိုင္းရင္းသားညီအကို
ေမာင္ႏွမမ်ားမွလည္း တက္ေရာက္ပူးေပါင္ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္ ။
ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မည့္ အားကစား အမ်ဳိးအစားမ်ား
======================
၁ ။ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ

ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ေဘာလံုး အသင္းမ်ား

၂ ။ ေဘာလီေဘာၿပိဳင္ပြဲ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ေဘာလီေဘာ အသင္းမ်ား
၃ ။ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း အသင္းမ်ား စသည့္အားကစားမ်ဳိးစံုျဖင့္ က်င္းပျပဳ
လုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္ ။
ၿပိဳင္ပြဲျပဳလုပ္မည္ေနရက္ ေနရာ = Foster Park West , Foster West Soccer 1
Winchester၊ / Bluffton Road.Fort Wayne , in . 46805
Foster Park ေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိ ေဘာလံုးကစားကြင္း( ၆ ၊ ၂၉ ၊၂၀၁၃ )စေနနံက္ေန႔ ၈ နာရီမွ ည၈နာရီအထိ
ဆက္သြယ္ရန္
========
၁ ။ ေစာေမာင္ျဖဴ ( ၂၆၀ ) ၄၃၅ - ၀၇၂၉

( အေထြေထြ တာ၀န္ခံ )

၂ ။ ေစာၾကည္ေအး = ( ၂၆၀ ) ၄၁၈ - ၉၆၉၁ ( ေဘာလံုး တာ၀န္ခံ )
၃ ။ ေစာစေမာ္စီ = ( ၂၆၀ ) ၅၅၇ - ၂၉၂၀

( ေဘာလံုး တာ၀န္ခံ )

၄ ။ ေစာခြာ = ( ၂၆၀ ) ၄၁၈ -၇၀၀၀

( ေဘာလီေဘာ တာ၀န္ခံ )

၅ ။ ခြာရွင္ = ( ၆၄၁ ) ၃၅၁ - ၈၅၂၂

( ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း တာ၀န္ခံ )

၆ ။ ဦးေက်ာ္ ( ၂၆၀ ) ၄၄၅ - ၅၉၃၈

( ရံပံုေငြ ေစ်းေရာင္းခ်ေရး တာ၀န္ခံ )

။ ကိုေအာင္ျမင့္ထြန္း ( ၂၆၀ ) ၂၄၉ - ၇၁၈၉ ( သတင္ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful