You are on page 1of 26

L'i s 0 1115vitiig c0 tlllng: OSX-YXXSSX. v i ~ iX nll$lI c i c zili tri til. 0 di.n 9 ( 10 SO), c.0 0 7 l i i t\i. S clo \.$>, sZ. cci 10 trii.irn2 Ilpp.

Do d6, thco nguytn 1lil.iclili.t \.c'ri 10 trieii m i . clien tlioai thi sci m5 viing c i n thitt li:

1s

13ii 2:
gi3111 S I \ ? ty., rl:!llg NN-N>NS-,YY, vi d\l 7 5- 1576-Fl. I~fai 5 0 rl3t1 1i1 1115t i 1 1 1 1 , X I3 C I I Zc:ii ( 2 0 cllG chi). ?4 g61li chc si3 0, 1 . ,.., 9. 1-10; liiijt ( i ' l l l l 1 1 i i o (10 cG11 d511g lit c l ~ o 10 t l - i e u K C t l ~ ciin i I):Io n1liCl1 sel-i:~l (X).
,

. I3ii.11 si,

\c.

13i1i t o i ~ i11l1vc0 03 c,ic.h 11ii.u: scrinl 6 cli;: cci tliS 15 02 kg tlr NN d i u t i e n Ilo~c. \:I 03 t k l . XN ci10i c i ~ n g . I I 1 : (serial li 01 h i tkr XN cu6i cillig). I lni s N N dii! li 1113 tinli. do n h i nu.cic q u ) din11 ntn hh8ng i n h h ~ r o n r d211I,?[ L ~ L I 11ii ~I toi!ti, hop. Theo nguyi.11 S~L I<' I 111. cbli I;!i c0 5 I<$ ty. /:'IN , n l i ~ r c 6 10' tr~rirlig

1;s

L

)I [~irichlet? sd serial S t8i
I,hi,ng ligp I ) ~i s6 I<!
I

tlii;~~ plia~tli0:1 mdn:

,

.

]-ll10.000.000' ;oll[

=

I00. ~ i i u ~iiiy

tlr chil chi clii l i 36. Do v$y, n s i ~ bdi tohn sva lyi lii 1 tri@i~
I

s

x

t i

I

I

1 11un. Iclii CISs 6 sct-iol I ~ I :

( 7 L i ~ s /l ,!i G l , 2: (serial 1;) 02 I\? tkr N N CI;ILI t i t i ~ ) 13611li? t\r NNNN sE cO 10' trubng hpp, 02 kp tlr XN sE cO 26* 10 = 260 4 [I-irirngliqp. I h c o quy t i c nliin, t6ng s d trirbnp hap sE la: 10 * 2 6 0 = 2.600.000. Do d0, tlico liguyi.ii lj Dil-ichlct, s 6 serial thiiu phii lii:

tti

Vjy

tin 04 s t serial ~1;: ti51ig I<?
.

di~ clio 10 ti.i<il xc.

1 3 i i 3:

Co bao nhiCr~x2u nhi p h i n c0 tI6 d i i 10: a . 13;'rt t l i u bhng 00 lloec l&t tl11'1c b;llg,1 I . b. it ctis b i n g 00 vii liet tI,i~c billg 1 1 .

a . s i t djii bin.- 00 liopc lest iliilc billg I I . Xi11 nhi phdn bhr d i i i b i n g 00 cb il;lng: O O . x x ~ x . x x . ~I<$ x . t\r Y . c 0 t11C l i 0 I ~ o g cI . c o S k i tlr s do \:". c b 3" X ~ L I . Xi11 nlij pliin I'Pt tliilc b3ng 1 1 co dqng: XK.XX:,.,..~.Y 1 I . '~I.ircnic - tlr t ~ C lCIII~ tinh d ~ r q c o 3 b i L l . Xiii n l ~ ipllin b i t dAi~bhn2 0 0 tI1ilc b!ing I I c b ii~j11gO ~ , ) . x x x x . . ~ Ix . I 'l'uong tlr 11hirtl-i.n. I:] cGng tin11 discrc c6 7" x3u. s x iI I t I i 00 I 1\21 t i i i ~ cb i l ;~ .1 1 la:
J '

b. B i t i l i ~ billg ~ 00 \i.h;t tliilc b;ng 1 I. X5i1 nhi phiin thoa iiliin clC bhi p h i i c 6 dqng: 0 O . r s s x . x s 1 1 . I l;li .$;I vd 01 kC tir cil6i 1. ii16ng J6i. tio v j ? chi clin 06 1'5. lkr u giiix. 110 ~10 s6 pliin tli6n m d ~ cl; i bhi I:]: 3'' . X ~ L I .

r1=7 ,

c 75
\

-

-TI'

-

-

- 3-64=44S -,1

S ~ U .

Y ~

clciil L [ill! I

13hi 4:
Khha 29 CNTT co 150 SV h\)c NN1,T ,I:)\ 11, 160 SV hoe l)c.lpl~i, 40 SV hc)c cli hai m6n trcn. :I. Tinr t i t cli S\' clia k116n 29 biCt r i n g S\' nho cilng pI~;iil~(jc it 11114t 01 m6n. b. ~ i 6 t i n g s t S V I;, 285, hSi c6 bao i l h i c ~S ~V I ilgc .lava lloec llelphi.
, I

Goi

J: S V hocJava D: S V h o c Delphi a. ~6S V cila kh6a 29 lb: , = 1 , Y 1 b. C ~ L bI ci) 0 2 c a c h h i i ~ ~ : Ccich 01: khBng h ~ itc n h i t 0 1 mBn.
I

=,

I

+I

-1,

I 1 1 1 = 150 + 160 - ilo = 270 SV

C .J Cf. 1 d ' L 2 . ' A . r.. 7 .1/ C I -1 - /.

. D.V = 1i!(1 -t.N . .Diricliltt... s . ( 1 I m I n ) 15 s6 c5i.ii I c6 bao nllii.. . . (n-ti. . ?I IT! = I . giii sii. v6i mdi cicli 1dy m li ~ l i ~ c rb .( . ~ ~ l i h ( . -+ (-1 )"N. IIi?ti . c . S . n~ A . I h i r 1 3 ~ d: .11S V g l ~ tell i v i o 16. .m)! = do v$y . t111r..-~.1 ) /I k! I! -. . z..En 1.~. = c"' ( n .. n h ~ v r jy: 1 1 77 ! .- Urii . d i m s8 c i c l i bo t h ~ r sao c h o k h c n g 1.llic IIIILILI. ~-~~ i i r S s h 6 II. R i ~ 9: i C ~ Iph. 1 ). [ 3. d p ct(lny n y u > 2 1 \ c - 19 bfi trir: n! . cii nCn the0 n g u y e n I9 lIiriclilet p h a ~ c 6 it nhdt 02 tL b i t dhu b i n y cilng 0 1 chir c6i.&l . b. I i s6 cbcli 14y 111 l i t h ~ tir r n Ii.i n cilia t l ~ i n l i04 c3p: [ 1 . trong d o N. -1. thir n i o diiiig d / n c l i ~ ta .. L'gy biri to5n cis d ~ r g c l ~ * < rminh. :-I> 5 j .. chi.--a.1'1<1< iif c h i c cli$li c b i t 65 SV cfat cileg ilifm thi. . 7j .c IiiCti: 11.IILI* l. tikng A n h v a m6i tir bht dS11 b i n g 01 chii.tfif~ f o r j t i I-Oir t r c .:I tc. l'lieo ngu).. . Cllil. . ~ chi. b i i si.h bb t h ~ r sno tho c6 it nh3t m I i thir citing d i ..:~.-. N.. y.- .. N.. .- Vi c h n phony bi vir n bi ~ l l i rncn c 0 ti11 cn N n! csi c I 1 110 I.\ j i cci 37 t i r . 13hi 8: D i n g chir c i i c i ~ a tieng a n h g 6 m 26 k9 tlr: a... s .ng minll r5ng trong b5t I<$/ met nll6rn 27 tir ticng Anll ~ l i o ciing cci it shht 2 tir b i t ciiu tir ci111g 01 cllil. + N2.yc c l i ~ n h i t .tlll i 10 b$c. . tllilllg iiif 111 t l ~ g.ng ci~a m3i cgp dill b i n g O . ph:ii c 6 it n h i t 0I c a p sh dir(..)! ci'cli b6 d: ITI li t h ~ ndy r d u n g dia chi.. tr(I tli:lnIr c h o n s 6 tir icPp s8 il-Gn.. - Y'iti fiL?Y.11. 6 j . { 2 .

V2i1 I\\ ill. ta cllia tliilnli 02 tl-irirng licyp: i I I I tlii s t 6 ( I t t i n .?ll l ~ t..\ I I\i I lit 0 tiii \ .oi ]r.(.~cci tlioa I .=" lf. tlico nguy?n I9 Dil.= I c6 ciic nglii<111Ih: = 1 -+ vji . pIl... = I . 1 ) ~ \$) 1 ~ . clio diCu I\iCn c l i u : - Ji.\ t ill? lit I I\:\) I. = /.\ 0 ~1211 ~IL~(..il)ol~. .iclilet tlii 05.1 11 1i1 s6 \ ' < ~ i sliii 1111j hd~i I. - 2 3 - (2.l. ( J ~ .1 0 * ~ 1 ~ ! + 1 ~s 0 L4 r .2 ) c o 111. I ~it!ll L ~ L I . . ! C i c cli?i~l < i C i t c l i i ~ : t .1 r7 = . + ( I 2= 0 =- I vi~i cric ~ l i liiC11 e~~ ban cliiu : I-fi IIo cl6 ciic s3 Fibonacci t 1 u .i kIiG11gCO 2 si) O lien ti2p. cil0i cii~lg 15 O ~ l i iI\+ t y tl-ir0. f .[ sin11 \ri?1116i tlli&i tlloo 1n5n d: b i i . q ~cho bhi c6ng thirc n h u sau: . 1-ti5 v. .l~lcO CIC) cI.i~ii~ C L cI d u Mi t o i n ) nliiiiig I\P t ~ tl-~rirc r do nGn (tliir n .I ) cb I)3\ c i c si. = . + f . I:\ 0 l l ~ l \ .i~l CO (13 ~lii n..1 511) I : \ clLlxJc: /.YC..c cl6 ( k y t ~ tliir r n . . I. .. '17<r 0 2 t l ~ l ~11qp ~ l tl. .li 5 \. + /. i pli. . .1 ) chi cci thC I. -= . CO 13 sliu 1111i pll.

. ~ ' .\.in1ictac tl-ung: I 1' ' -3 1 . . '-. h e thirc t l . r r .1 3 .2 . (1 = ? nhLrsnLi: . =~ 3 ~ \- - = I Do do.. .I -4.~ ~ ~y i b s? i c 0 dgng: V6i ciic cti?it I < i < l i ~ A L ciirqc I ~ 1 1 0 :0 .. t r o ~ i g(10 l'h~rcung trinli d$c trLrng . chc diCu Iticn d s u I h : r r .~ ~ ildi: y .= -1 V$y nghiijm ci~a h e thirc tr:i>. --u:. (. + 1 7 . iii i +- 5t. ? U : = .I = ~ . . Y =a1 +-l~ io /u ~: :(/!.2 1 ' + (. ~ 11 s? c:it n . s6 p h h mat phAny tting 1611ih n. '17ir dO. I I I I I ~~AITAI~CIIU'O'NGI~ .. I7. t r .? ( L L.1 + I = n pl~rinmgt phling.~III-I u~ig 1 . = .S - 6) = 0 1 !. tirc 1 i sE cGt n .5.1 diem. .. = 7.i-' . '7 i. = 7 . ' c . =I = " + ~1~( . = 8.. ta co duqc h e tllirc t l .U . .l L.<' Iic j ~ l ~ ~ r LI. = 2'. ..13Bi 12: Tin1 n g l l i e n ~ciia lie t l l i l ~t1-11yl i t i salt: u. 110 dii. ~ . n = l:rl=2. r . h6i li: ir.(1<1. C ~ di& C 1iie1idiu I i : n=O: ro= 1. I _ /I Vbi n dlibng thing. tiieo d6 bhi t h i tl~rirng tl~in thil.I iluirng t h i n g con lai tai n .4 .. = 8 .y + 6 0 cs 7 (.! . . = 5 + j(~-?)" -.- I )r Y' . . Cic ngl~i$~ cila n phirung t1.

t~.6) = 0 C3c n g l i i c ~ q ci~n pliirang trinii dgc tru.l<lii . * * i'liirtrng trinh ciiic trirng .ili 1i1 1 s c i I 1 c c l i I I . \. I .I j ( i i fii1) ro(i11 roi 1.i <:.11~I L tl111r Iiii!li: L Iitj Hi211 - Till h-JY 4 'l~~.. i::i : . :.i L ! I ~ c<)ti I ~ I 1.v' s. 110 v ? ~ .x .I)(.. 110 el6 tlieo .v .. / .i I I 6 t iI t i c n l i t o .)i. !.u + 0 - 0 o (.:. c b 11 . . > . ::t.lidnc . . 01 c l ~ t i l iIICO. c:::: . dun e\h tIi/).. . klii d 0 s6 b j c t6i t l i i G ~ icua c.2s' - 5. tire 1i1 b$c c<1.L02 ~ L c l i ~ i l ic b c111igb$c. I. L:::-. I ~ ~ L I 211 ! lli:. .. =1 .ng: 1 I .: . ! I I ci. LY .1i. Cii 11 ~ 1 1 1 1 1 1 . Ci.el3 r l i i cio.ii 11-1 (11-1) pid [ I .SO b(ic tci c l .i~ b i n g 1 .:: :-:. s6 b j c cila c i c 03 c t ~ t i l ic 0 ci.do dG s6 b3c t6i tliiiu ciln c i c di. .! : .! .oriir ..u' .!. L:.): ..1 liic?i dinli cl. ~ci11ig I ' l l / : G i a sil c l i j t i i i 1.!>.I I I ...I~'\I .: .Y. I I I .:I :. :: .11. \iii c:lc diiili ccin 1. .(I\.ic I I I . 1 c it 11li. .c 0 clinh 11-eo. :: 5 .. : 1 CIIIIII I1 111.ic::. = -2 .i~ . rol~c 5 0 k'<K CL!L! L L:G lllj Ii: ll*(il - 1 ) &1c. l g ~ \.:: (0 i~ I I ! . 1 . 1116 di tir 0 d. . 11 dinh.(1-i 1 1 .~i. .

.Ti11 Ii29.l C: Ib t$p y 6 m c5c SV l i ~ C c N : Id tbng sd S\i (2504 S V ) Goi I< . + Ou.-1 .ISC:II 1.l~ig:' I . nb i ~ trir. .:I s6 SV IIQC it nllit 01 1176n Thco n g ~ ~ v E Ij. 1111iGr1 sinh \~ii. liii S? ch d. + 3u: 3 a. Brii 14 toritl rr>i rqc Do dh. lso[-tl... lie thirc 11-11!.1 1 ( 111611 n5o I I I 1. . = S .l co: L 1 1 1 .io lih6ng Iioc ni6n niio trorig cii 03 tii6ri rioi ti-611.. p l i i r u ~ ~rrinll g 7 = a .ii C tlii trong trt~-&ng li(?-p ciG co b. 3 " V6i c:ic d i i u Lien dill duqc c l ~ o :( I . t.:.an \/A ('. . - n h ~ suu: r .- 03 m6ri Psncal. .-_ . - ~ 1 ' 1]. f a ch 11. tr.2 ) ' ' + ( . =-I S = a . +(r. ( I . ~ .tr~l.. + 41.1 ('I SV K =1376+999+345-876-232-2'~0+1SC)=2011~ h ' =.\'-IS =2jO-I-201 1=4c)j Vgy c o 493 S V Ich6ng hqc trong 03 111611: Pascal. = 3 4 = u . f1111*c If 6 ffiktl . I = -4.n (Joi 1): 1i1t(1p ~6111 tic S'v' 110c I'. = (x.i1i21~: --. 1 - +(I. . . Fortran \.( .?u. : I tc. = 7 .I1'I.$K l~o. . g:lllI ciic S\I I..* -.

I LJ. S ) = LIl. 01. = (e. = (c'.. g ) PI.. i) .

1' L'. l$p: Ith6ng c 0 Dinh treo: Iih6ng co j I l l ill L'. i'. . dinli: 5 S6 cqnh: 12 Din11 ci.h) 139i 19: t I : ~ i(1o. = (t1. L'.S. = (L1. L iJil ~ ' 1 i 1 I I I I o i) i) o o o o trong d6: lL>.b) 1I p. i ' L'..n ad th/ voi m a trGn li&o I<& sat1 ( t i y co cling CALI I~IIGII~~! Dkra v a o ma ti$n l i i n k e c i ~ a hai don hinh ve: i d6 thj ta c6 t h i v P lqi c6c ci6 thi bhlig .

11111.211 c 6 5 c. tlr s:ii~ day tlii c l l .h cb: s b dinli. f f i 1 i 1 10 1 . - I lai d 6 thi clio 6 t1. s6 cunli. ~ nlio:ln ~ toil11 t~ro-ng dircmg v6 mgi m@t: st .l cho b t r .'l'l~co hinli \ C c i ~ a liai don ( 1 6tlii ta thli?.lliIi i h 111$1 j. 1n6t 17211c b -1 c. t6ng b$c v i s6 b$c cila ni6i d ~ ~ ibliin g n l i s i ~l)$c . cdc din11 c i ~ a d 6 tlij tliir nh$t vh tliir hni klii sip t h e o tl~li. . biet. c l i i ~ n g lih6ng c o c i ~ n g s6 crlnh. V j y liai db tli/ ci) 1113 ti-$n 1i6n k i d.

116 tlij tliir n l i h DX tli/ thir h3i S& b b c cucr 1. L I (11.(ynga tren Id ci5ng chu viri nlinu.lnli i!c'~i t~so11g t'l.iCi~ ci1:1 clic c. I lai db tlli ci. -.?11 hlli s i p 1 1 1 ~ 0 tliii.. . : LJ 3 - v1 v4 1 3 3 1 3 1 3 1 - 1 3 1 3 \a). c. 11ni db th/ cd h~i.i clinh 1 1I 112 i'h 1./) Clio C II d6 tllj co cfi'nli vd e c:\nli. tllir !\r \ 1'1 cli.11?1l.t ~ r o n gcii~. do d6 t:r d s d i n g c6 d~rgc: . ~b thi tliir n l i i ~ ~h ill! thir hoi B$c v i o : cieg-(S) Bat ra: ciegt(X) Vi 11: \ 1 1 ~ CI.ng: ~. . con rn v i hl t l n ~ ~ n g l i bijc iili0 Vi r n v a M t w n g irng Iir bsc n h o nhbt v i lbn nhBt c i c dinlr cila G . 11111)11g c i t1. b$c 1.li:l .. 11 I 11 .1 i2 2 LI 5 110 is(. hijc \ (10. I vj 3 Vi "2 4 4 3 5 3 C h i n h vi v j y . 5 . tiai d 6 t l i i t r i n Iir d i n g cdu h.c r l i ~ tic mqt: tir si) ciinll. t3ng so b<c. chi~ncl \.2 c. 13B i 2 1: (3.i. t k r 1~111 L!:) i: tic L I I I I I I 111. lIit7/7 02. 11.i~ng n~Si d ~ n h [fins .1 .

iilLc +' 52 1 L 0 = ii jli C + :lilli. - 'li i Ci 0C ( L 1 - I li) :>. 12 . 1[lll?70 5 '912 !L]\I .\> .. . ' cLi x :I:] ?S j"/ll l12il111 .6. 1.111> (I> Zii\.).4 L L +1 (.712 .

Related Interests