You are on page 1of 32

anuta_loki pe www.scribd.com

anuta_loki pe www.scribd.com

ffi%

qF

anuta_loki pe www.scribd.com

,4'I-ODOBE CU

*de

ffiec.rorul

impirat

cel cu

nofoc

la vinat

Brrm

r.poY.t.l.

d. CORNELIA

:

'

Pent.u

MOSORA

-.IJ

.oPll

EDITURA TINERETULUI

anuta_loki pe www.scribd.com

:!.!::-=:

i.

*

De mult, tare de mult,

fe

cind

pruncul de trei zile

numira

ce-n cer cliPeau;

Tntr-o clipi

Stelele

$i

cu ochii lui vedea

larba-n cimpuri cum creltea;

$i

cu urechea auzea

Cind piianlenul 1esea,

5

anuta_loki pe www.scribd.com

pe plaiurile

minu^nat,

Buziului, in

codrii Cisliului, intr-un palat

de Neaga.

rimisese

triia o impiriteasi cu numele

lmpiriteasa

avusese mai multi copii gi-i

numai unul pe care il iubea ca pe lumina ochilor.

$i

era feciorul a;a de frumos, aga de blind, aga de

carte gi cind ajunse

de pe lume

cuminte, ci tuturor le era drag.

Doamna

Neaga il diduse si invele

un mindru fliciias, el vorbea toate limbile

9i ingelegea graiurile

fiarelor.

Micar ci-l pierdea din ochi de drag ce-i era, imp6-

toate limbile pdmin-

si vorbelti, infelegi graiul vieluitoarelor, armele

tiinuite ale pisirilor gi

riteasa ii spuse intr-o zi:

tului

Itii si le minuiegti,

lumea. Trebuie si le invingi.

Doamna Neaga

gi-i spuse si-gi aduci mereu

cu triii,

A doua

buni de la maici-sa gi

-

Fiul meu, carte ai invdtat, in

itii

a sosit vremea

sA mergi si colinzi

ei, ca si gtii

si cunogti via1a, greutigile

ii didu

;i

alte sfaturi pentru drum

aminte

ci dinsa il agteapti

cu dragoste, cu dor, si se intoarci.

zi, in zori,

feciorul de impirat iti lue ziua

inso(it

de o ceat6 de curteni

ple;,

prin munli in sus, trecind pe la Scirifoara, tot cintind gi

veselindu-se.

Risunau dealurile

viile pe

gi

sosire la

fagi, feciorul

unde trecea mindra cotitura Birsei, intr-o

de impirat

iqi opri

insoli-

ceati de voinici. Cind

poienigi

armisarul in loc si

de stejari

torii sii:

$i

de

in tura

mare strigi aga, citre

anuta_loki pe www.scribd.com

t"

1.r

'

r

.J

. ,t i

?i, tr

Hf

,t:

,l;

t'

anuta_loki pe www.scribd.com

v-

^

--

Me!, fratilor!

vedegi

colo,

drept in

.

Fi ple$uve a Penteleuluil Acolo

am

!i

dind

pinteni sprintenului'siu

valea

ingusti

a

fuiar,

un

tulter prin

piriuluf

calului:

rnalta

in fuga calului. Cine poate, si se tini duoi mine.

sus, muchea

si mi

duc tot

se reDezi ca

si sub cbpitele

Pietrele scipirau,

Apele clocoteau,

Pulberea se indlp,

Cu norii s-amesteca

Si apa in jos cidea

8

anuta_loki pe www.scribd.com

anuta_loki pe www.scribd.com

Vilceaua se-innegura,

Pe voinic mi-l ascundea.

Lisindu-9i insogitorii departe, departe in urmi, voi-

Ro;ilor, pe sub muchea Pen-

vis chipLl oglindit in apele

nicul strlbitu in zbor valea

teleului !i iqi vizu ca prin

lacului Ghenunea Dracului,

Calul zbura

cu coama gi

cu nirile-n

vint, iar ciliretul

sorbea cu nesag

aerul invioritor

al munlilor,

Dus ca vintul gi ca gindul

Peste stinci,

Peste

vii

peste verdeagi,

creagi.

cu iarbi

Cind fu la amiaza mare, fugarul stitu locului

de impirat se trezi singur, singu.rel

;i feciorul

Chiar deasupra Penteleului

ln mungii Buziului.

Cit cuprindea cu

iar ios

pimintul pi

lumina soarelui.

ochii, vedea numai creste de munti. sus seninul cerului, scildate toate in

Nici o

$i era o lini;te cum nu mai intilnise voinicul.

adiere, nici o suflare, nici un sunet, nici o migcare.

-

.Deodata,

feciorul

de impirat vizu un vultur plutind

in vizduh,

cu aripile {alnic intinse.

anuta_loki pe www.scribd.com

Voinicul ouse desrabi

mina

pe arc 5i

se pregitea de tep""li

sigeata.

Auzi

insi

vulturului:

 

impirate

luminate

 

Nu-mi lua zilele toate

 

la-mi-le pe jumetate

Ce-!i Yoi da eu nestemate'

Chiar piatra zamfirului 1

LimPezimea cerului.

I Zimft, iJn

-

pi.$t prelo6i de .ulo*. albstd.

11

incordindu-l

croncinitul

anuta_loki pe www.scribd.com

anuta_loki pe www.scribd.com

Pesirilor'

a destrunat arcul, iar

voini'

iului o piatri de sa{ir mare gi frumoasi, limpede 5i albastri

ca seninul cerului.

Feciorul de impirat, care inpelegea.graiul

Paserea,

din

drePt mullumire

c.rq-

rase viata. a lesat se-i clde

cioc pe oblincul lelei

.c1-l

Din clipa cind puse piatra in sin, la pistrare' toate

i se suPuseri:

zburitoarele

Mindri

Falnici vulturali,

Grauri,

$oimii

PiunaSi'

droPii 9i sitari'

cei cu ariPi mari

si cind trecea Drin codri 5i prin livezi, Pitulicile' sticlelii'

prigoriile, cucul, mierlele, irivighetorile

Toate De

mAiastra strunA

li cintau

de

viagi

buni

Trecu o zi, trecuri doui, ba mai trecuri 9i alte-noui

de f ru m usegea plai,u ri lor. B'r'iu lui'

t

i

t"i.eiit

"oiniJ,it,-

inde el

domnea cu voie buni Peste

toate lirea zburatoare'

nu se indura si mai Plece

' - -init-o

ti, cind riticea pe culmea Peduroase

a lstrigei'

urmerind vinatul, deodati, pe la as{ingitul soarelui se

indoia fagii, fringea plopii'

rtiini un vint turbat, care

imulgea ulmii 9i clitina tot codrul 9i tot muntele 9i incepu

o ploaie grozavi,

13

anuta_loki pe www.scribd.com

Ploaie cu giroaie

de fEcea piraie; Ploaie cu bisici

de strica potici;

Ploaie spumegati

de-ineca lumea toati.

Feciorul

de impirat

se pitulase

ciuti drumul

intr-o scorburi;i

nu-l mai gisi,

cind se potoli furtuna

toate ciririle

t ru ns.

.

li

cici

erau astupate, iar intunericul era de nepi-

si giseasci drumul,

Toati noaptea ar {i umblat firi

daci nu ar fi avut cu el pe ciinele siu cel rn'ai credincios, pe

Micliug ciine.invigat

seama la vinat

$tia

El

apuci pe colnic

U9or,

Tot spre vale se lisa

sprinten gi

voinic

Si cirarea ceuta.

Astfel, avind ciinele ciliuzi buni. voinicul aouci in

jos pe valea Orgoaiei;i ajunseri la locul care se cheami

Pietroasa, unde stituse ascunsi atita amar de vreme closca

cu puii de aur.

Mergind

aqa, deodati, vinitorul ziri printre ierburi

in faga ciineiui, aga cum se

un dihor care se ficuse ghem

fac dihorii cind nu au alti scipare in fala primeidiei.

anuta_loki pe www.scribd.com

+ffi

0{

ai: '1-

*b';'u

gv

*ffi

ia

,#

ffi)t

:1.

;lil

,:

anuta_loki pe www.scribd.com

Voinicul nostru se preg;tea sA arunce ghioaga cu

(inte poleite, cind dihorul chilei pe limba lui de lighi-oani:

impdrate, luminate

Nu-mi lua zilele toate

la-mi-le

Ca-{i voi

pe tumehte

da eu nestemate,

Chiar piatra smarandului 1

Verdeata pimintului.

Feciorul de impirat, aducindu-li aminte cit de folo-

sitoare ii era piatra zefirului pe care i-o diduse vulturul,

' Smrnnd, rm.nld - piard D.4ldl

dc .al6rr. v€de.

anuta_loki pe www.scribd.com

anuta_loki pe www.scribd.com

lisi ghioaga ios fi goni ciinele.

Dihorul, bucuros ci scipase

cu via{i, ricii girina cu labele;i scoase o piatri de smarald.

mare pi frumoasi, care lucea verde ca spicul crud al griului,

ca iarba pimintului.

Cum ridici de jos

voinicul smaraldul fermecat,

viri in sin, toate jivinele cite se tirisc prin lirini li cite

se ascund pe sub pemint, il cunoscuri de stdpin.

Viezuri, lderi, vidre, nevistuici, bursuci, 9erpi, qopirle,

Sulteri, cirtile, gobolani, togi i se supuneau.

Astfel, in vizduh gi pe sub pimint el era mai tare gi

;;-l

.

mat mare.

Toate

animalele ii ieqeau in

cale

pentru

nevoie, sau si piari

de mina lui,

daci

el avea

vinat.

a-l sluji la

plicere de

Cind feciorul de impirat rrecea pe dealul Balaurului

si lighioana cea infricogati:

de-a stinga Slinicului, pini

$erpoaica

cu ochii verzi

Si n-o vezi, se n-o visezi

se afunda in miruntaiele

viteazul

Tot

pimintului si nu o giseasci

palogul cele;apte"capete.

aiuirse la o v'ale stdarpi

vinitor si si-i retez; cu

vinind el fiarele pidurii,

$i pustie care Feciorul

se chema Piclele de glod.

de impirat

ficu ochii

loati sd vadi un loc

mai potrivit de trecut,

cind ce-i vizuri ochii?

anuta_loki pe www.scribd.com

O ciprioari riticiti cilca cu s{iali prin nimolul uri-

cios al viii iar mai departe o fiari' un ris, stitea la pindi.

Deodati, din doui, trei, sirituri, fiara ajunse ciprioara

si-i infipse colgii in beregati. Voinicul atunci invirti pra;tia

ca si izbeasci fiara, dar risu I se smulse de la gitu I ciprioarei

9i incepu si latre in limba lui:

impdrate luminate,

Nu-mi lua zilele toate

la-mi-le pe jumitate,

Ci-1i voi da eu nestemate

Chiar piatra rubinului

Clocotirea singelui.

1.9

anuta_loki pe www.scribd.com

$i pentru a treia oari:

Voinicul

viap-i lisa

mullumea

Risul aga ii

Piatra roqie-i diruia.

Era o piatri de rubin, mare qi frumoasl, mai ro;ie

decit fragii muntelui, mai ro$ie decit singele de voinic.

Cind puse voinicul li aceasti piatri in sin, toate fia-

ca gi plsirile cerului ;i lighi-

rele se supuseri voingei lui

oanele pimintului.

Cerbii de la munte

Plecau a lor

Misttetii colgali

{runte;

Cideau

Lupii din

improgcagi,

Capra siltlreagi

Nu

scipa cu via.ti,

pidure

Picau sub secure.

Pini qi vulpile, cit erau de viclene, nu-l

$i

puteau picili

pimint.

9i voinicul le venea de hac, iar cu ursul cel silbatic je lua

la lupti dreapti gi intotdeauna ursul cidea mort la

astfel, feciorul de

pe lume in me;tegugul vinitoarei,

impirat nu mai avea leamin

avind el putere asupm

tuturor vietuitoarelor.

anuta_loki pe www.scribd.com

ry

* $

anuta_loki pe www.scribd.com

"Cind

se vorbea despre

dinsul i se spunea -

Feciorul

de impdrat cel cu noroc la vinat.

.

Nu

se gtie daci a stat un an sau doi. oetrecindu-si

viata cu vinitoarea, cutreierind

Cisliului, dar cind s-a intors la

era voios si mindru la infili;are,

muntii Buziului si codrli palatul Doamnei Neaga,

ager la trup, mereulu

zimb^etul pe buze.

lntr-o seard insi, cind {eciorul de impirat se odihnea

pe unul din pietroaiele de pe dealul Ulmusorului, tocmai

22

anuta_loki pe www.scribd.com

anuta_loki pe www.scribd.com

deasupra

unui zid de piatri cdruia i se zice Graidul Zmeilor

si privea negura care se lisa peste vii, o porumbigi albi

ca zipada

zburi pe lingi el 9i gunguri:

Ahl

Nu opri

voinice,

ciile

dupi

voinicele,

mele;

al meu zbor

Ci te ia

Cici cu sinul plin de dor,

Te cheami si-gi {aci dar

Un scump, alb, mirgiritar,

Mindra Fati a Pietrelor

Din Valea Niculelor.

Ascultind Foapta gingagi $i fermecitoare a porumbitei,

feciorul de impirat cel cu noroc la vinar nici n-a bigat

de seami ci a stribitut vii si dealuri, piduri si lunci si la

risirit de soare

-

Asezindu-se

a ajuns la poiana de sub stincile Niculelor.

pe o risuri imbobociti, cu grai duios,

cintitor, porumbiga chemi:

legi acum din piatri

Albi, dalbi fati

Vie gi frumoasi, Blindi, ricoroasi,

Cu chip luminos,

Cu trup mlidios,

Cu pir aurit,

Pe umeri leit.

anuta_loki pe www.scribd.com

La dulcea chemare a porumbitei

iegi din stinci o fati

inalti, mlidioasi ca o trestioari,

din soare, ca lleana Cosinzeana.

cu pirul de aur, rupti

De frumoasl ce era, la soare te puteai uita, iar la

dinsa, ba.

Ea linea intre degete un bob mirunlel de mlrgiritar,

alb, curat

$i

luminat ca floarea crinului.

Cu glas cintitor ii grii voinicului ata:

anuta_loki pe www.scribd.com

Dagi-l-ag qi nu l-a; da

Ci mi tem ci-l vei uita,

Cind la vinat te tot plimbi.

Ba l-ag da de vrei si-l schimbi

Cu piatra zamfirului Limpezimea cerului,

Cu piatra smarandului

Verdeaga

pimintului,

rubinului

Cu

piatra

Clocotirea singelui.

Feciorul de impirat, inmirmurit de atita

frumusete,

nici nu mai qtia bine daci era treaz sau daci visa.

ros, a9a ci degrabi scoase din sin cele trei

Atunci, daci viaga i-ar fi cerut-o, el i-ar fi dat-o bucu-

pietre pre(ioase

qi le arunci in poala drigilagei copile li primi in schimb

bobul de mirgiritar.

qi luni se du-

ceau unele dupi altele gi Feciorul de impirat cel cu noroc

$i

astfel, zile;i nopti trecure, siptimini

la vinat triia departe de lume, alituri de Fata din Piatri.

Dar intr-o dimineati, cind

feciorul de impirat se

trezi, nu mai gisi pe Fata din Piatre. O aptepti si vind la

amiazi, o aqtepta seara, dar in zadar. Fata din Piatri ple-

luase cu dinsa nestematele, ducind o

case, il pirisise

;i

dati cu ele puterea li norocul voinicului.

Atunci feciorul

de impirat se hotiri si plece in ciu-

tarea Fetei din Piatre, se-fi recapete nestematele.

anuta_loki pe www.scribd.com

anuta_loki pe www.scribd.com

,t

:i:p$rftr;i

tity',4,

''

**

.t -*-

6

$

v

i!

6{,

s w'

6ra

ruh#

ff

It''

h

(l {r

anuta_loki pe www.scribd.com

Dar cum si o giseascil

$i

cum si

$i

unde?

pitrundi

Cine ltia in care

la ea?

stinci se ascunsese?

$i,

venind

feciorul de impirat vizu

spre el ciprioara pe care o sclpase din collii risului:

pe cind se friminta a;a,

Tu, voinice, voinicele

Ai scipat zilele mele,

Acum eu !i-oi aluta Fata din Piatri-a afla.

$i mai

grii

ciprioara

ci daci va bea din apa izvorului

va Putea

ce susura

aiunge

peste pietre chiar la picioarele lui,

-

5i

se

prin

ii

pini la Fata din Piatrl.

iii

Feiiorul de impirat

preficu

intr-o api

pe datd biu din apa izvorului

involburati care

curgea

minioasi

prin cimpii

un firigor ca si

doar o va glsi pe Fata din Piatrl.

stincile din Munlii

nu se ascunsese in alli

pi

prin vilcele, alerga prin piduri

9i

cind alungea la o stinci se strecura ca

pitrundi

'

pini

Buzluluil

munti mai

poate

in inima ei,

Dar Lum si stribati

$i

$i

prin

toate

cl

de unde si gtie

depirtalil

ii

apa

sl fie chiar riul Buziului care curge

necontenit,

Fata din Piatri si

9i astizi Pietrele fetei, din grupul Niculelor.

ciutirid-o pe Fata din Piatri' S-ar Putea ca

se fi adipostit

in stincile care se numesc

#

anuta_loki pe www.scribd.com

anuta_loki pe www.scribd.com

_

rri.qduo;r

co{.r^Nra vurca{.3.u

anuta_loki pe www.scribd.com

%%

%'%

%ffifu

anuta_loki pe www.scribd.com

E

D

IT

U

RATIN

E

R

ETU

L

U

I