Prijedlog

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________ godine donijela

ZAKLJUČAK

Daje se prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana Kluba zastupnika HNS-a u Hrvatskome saboru od 12. lipnja 2013. godine, na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK Zoran Milanović

2

OBRAZLOŽENJE Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima u nekoliko zakonskih odredbi uvodi se pojam "poduzeća" sukladno Direktivi 2010/13/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2010. o usklađivanju određenih odredbi propisanih zakonima i drugim propisima u državama članicama u pogledu pružanja audiovizualnih medijskih usluga, bez definicije što navedeni pojam u smislu toga Zakona podrazumijeva. Na potrebu definiranja ovoga pojma ukazao je Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 11. lipnja 2013. godine prilikom rasprave o Konačnom prijedlogu zakona, napominjući da je to neophodno radi osiguranja učinkovite provedbe zakona u praksi. Predloženim amandmanom Kluba zastupnika HNS-a, poduzeće se u smislu Zakona o elektroničkim medijima definira kao fizička ili pravna osoba koja, bez obzira na pravni status, obavlja gospodarsku djelatnost. Ova definicija je sukladna pravnom shvaćanju ovoga pojma u smislu pravne stečevine EU i Zakona. Na ovaj način omogućit će se učinkovita provedba navedenog Zakona. Iz svih navedenih razloga predlaže se da Vlada Republike Hrvatske usvoji predloženi Zaključak kojim će dati prethodno odobrenje predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje navedenog amandmana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful