MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE NACRT

PRIJEDLOG ZAKONA O HIGIJENI HRANE I MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJIMA ZA HRANU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

Zagreb, lipanj 2013.

2

PRIJEDLOG ZAKONA O HIGIJENI HRANE I MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJIMA ZA HRANU I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu sadržana je u članku 2. stavku 4. podstavku 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 – pročišćeni tekst). II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI

Republika Hrvatska usklađuje svoje propise u području higijene hrane i mikrobioloških kriterija za hranu s relevantnim propisima Europske unije od 2007. godine. U tom kontekstu je na temelju Zakona o hrani (Narodne novine, br. 46/2007, 84/2008 i 55/2011) donesen Pravilnik o higijeni hrane (Narodne novine, br. 99/2007, 27/2008 i 118/2009) kojim su preuzete odredbe Uredbe (EZ) br. 852/2004 i Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu (Narodne novine, br. 74/2008, 156/2008, 89/2010 i 153/2011) kojim su preuzete odredbe Uredbe (EZ) br. 2073/2005. Vlada Republike Hrvatske je na 57. sjednici, održanoj 17. listopada 2012. godine, donijela Zaključak kojim se zadužuju nadležna tijela državne uprave i druga nadležna tijela da sukladno svojem djelokrugu, odnosno nadležnosti, provedu postupak analize pozitivnih nacionalnih propisa u koje je preuzet normativni sadržaj uredbi i odluka Europske unije, koje u uvjetima članstva u Europskoj uniji imaju izravan učinak, s ciljem utvrđivanja izmjena i prilagodbi istih koje je potrebno provesti do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Slijedom navedenog, Ministarstvo poljoprivrede je izvršilo predmetnu analizu te je istom utvrđeno da će se od 1. srpnja 2013. godine u području higijene hrane i mikrobioloških kriterija za hranu izravno primjenjivati sljedeće Uredbe: - Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004.) kako je posljednji puta izmijenjena Uredbom (EZ) br. 219/2009 (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 852/2004); - Uredba Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu (SL L 338, 22.12.2005.) kako je posljednji puta izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 209/2013 (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2073/2005); - Uredba Komisije (EU) br. 210/2013 od 11. ožujka 2013. o odobravanju objekata koji proizvode klice sukladno Uredbi (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća (SL L 68, 12.3.2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 210/2013); - Uredba Komisije (EZ) br. 37/2005 od 12. siječnja 2005. o praćenju temperatura u prijevoznim sredstvima i prostorima za skladištenje i čuvanje brzo smrznute hrane namijenjene prehrani ljudi (SL L 10, 13.1.2005) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 37/2005). Slijedom zaduženja, a sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. listopada 2012. godine, Ministarstvo poljoprivrede pristupilo je izradi općeg zakonodavnog okvira u području higijene hrane i mikrobioloških kriterija za hranu za izravnu primjenu navedenih uredbi Europske unije te u svrhu osiguranja pravne osnove za daljnje donošenje i provedbu

3

propisa iz područja opće higijene hrane i mikrobioloških kriterija za hranu predlaže donošenje predmetnog Zakona. Cilj predmetnog Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu je osiguranje visoke razine zaštite zdravlja ljudi kroz osiguranje sigurnosti hrane, a vezano za opća pravila higijene hrane i mikrobiološke kriterije za hranu te osiguranje slobodnog kretanja hrane u Europskoj uniji proizvedene i stavljene na tržište u skladu s općim načelima i zahtjevima sigurnosti hrane, uključujući opća pravila higijene hrane i mikrobiološke kriterije za hranu. Nadalje, cilj ovoga Zakona je osiguranje sigurnosti hrane preventivnim pristupom kroz provedbu dobre higijenske prakse i primjenu postupaka temeljenih na analizi opasnosti i načelima HACCP sustava, utvrđivanje općih pravila higijene hrane i mikrobioloških kriterija za hranu koji se mogu koristiti za validaciju i verifikaciju postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava, utvrđivanje obveza subjekata u poslovanju s hranom, odnosno provedbenih pravila kojih se subjekti u poslovanju s hranom moraju pridržavati pri provođenju općih i posebnih pravila higijene hrane te utvrđivanje usklađenih kriterija sigurnosti hrane u pogledu prisutnosti određenih patogenih mikroorganizama. Zakonom o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu utvrđuju se opća pravila higijene hrane za subjekte u poslovanju s hranom, pri čemu se posebno uzimaju u obzir sljedeća načela: primarnu odgovornost za sigurnost hrane snosi subjekt u poslovanju s hranom; sigurnost hrane je potrebno osigurati kroz cijeli prehrambeni lanac počevši od primarne proizvodnje; provedba postupaka koji se temelje na načelima HACCP sustava, zajedno s primjenom dobre higijenske prakse; primjena vodiča za dobru praksu kao sredstava koje subjektima u poslovanju s hranom pomaže u pridržavanju pravilima o higijeni hrane i u primjeni načela HACCP sustava; utvrđivanje mikrobioloških kriterija za hranu; osiguranje da uvezena hrana odgovara najmanje istim higijenskim standardima. Prijedlogom zakona utvrđuju se mikrobiološki kriteriji za hranu i provedbena pravila kojih se subjekti u poslovanju s hranom moraju pridržavati pri provođenju općih i posebnih higijenskih mjera, kao i mikrobiološki kriteriji za hranu kojima se definira prihvatljivost procesa proizvodnje i kriterija sigurnosti hrane, te utvrđivanje postupaka za verifikaciju udovoljavanja tim pravilima. Prijedlogom zakona definiraju se pojedini pojmovi koji će se nakon pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju izravno primjenjivati. Zakonom o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu utvrđuju se nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravlja, za provedbu navedenih Uredbi i Zakona. Također, propisuju se obveze subjekata u poslovanju s hranom kao i postupci u slučaju nezadovoljavajućih rezultata. Nadalje, propisuju se tijela nadležna za provedbu službenih kontrola nad provedbom navedenih Uredbi i Zakona, upravni nadzor kao i prava i dužnosti osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola. U skladu s navedenim Uredbama, Zakonom su propisani prekršaji za pravne osobe, odgovorne osobe u pravnoj osobi i fizičke osobe te novčane kazne za počinjene prekršaje. S obzirom da navedene Uredbe daju mogućnost donošenja nacionalnih mjera i nacionalnih propisa za pojedina pitanja koja nisu istima regulirana, ovim Zakonom daje se temelj za donošenje takvih mjera i propisa, a u skladu s odredbama navedenih Uredbi. Zakonom je također dan temelj za donošenje pravilnika, naredbi i naputaka koje će biti potrebno donijeti za prijenos i provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije.

4

Danom stupanja na snagu predmetnog Zakona prestaju važiti članci 50.do 52. i 55. do 57. Zakona o hrani (Narodne novine, br. 46/2007, 84/2008 i 55/2011), Pravilnik o higijeni hrane (Narodne novine, br. 99/2007, 27/2008 i 118/2009) i Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu (Narodne novine, br. 74/2008, 156/2008, 89/2010 i 153/2011). Ovaj Zakon uvažava posebnost vremena i procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji te omogućava fleksibilnu prilagodbu zakonodavstva Republike Hrvatske zakonodavstvu Europske unije. III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA

Za provođenje ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Zbog potrebe usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s propisima Europske unije kao i osiguranja provedbe pravne stečevine Europske unije u području sigurnosti hrane, odnosno opće higijene hrane i mikrobioloških kriterija, sukladno članku 161. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predlaže se donošenje Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu po hitnom postupku.

5

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HIGIJENI HRANE I MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJIMA ZA HRANU I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela, obveze subjekata u poslovanju s hranom, službene kontrole te se propisuju upravne mjere i prekršajne odredbe za provedbu: - Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004.), kako je posljednji puta izmijenjena Uredbom (EZ) br. 219/2009 (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 852/2004); - Uredbe Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu (SL L 338, 22.12.2005.), kako je posljednji puta izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 209/2013 (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2073/2005); - Uredbe Komisije (EU) br. 210/2013 od 11. ožujka 2013. o odobravanju objekata koji proizvode klice sukladno Uredbi (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća (SL L 68, 12.3.2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 210/2013); - Uredbe Komisije (EZ) br. 37/2005 od 12. siječnja 2005. o praćenju temperatura u prijevoznim sredstvima i prostorima za skladištenje i čuvanje brzo smrznute hrane namijenjene prehrani ljudi (SL L 10, 13.1.2005) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 37/2005). Pojmovi Članak 2. (1) Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi definirani u uredbama iz članka 1. ovoga Zakona, Uredbi (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 178/2002), Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 853/2004), Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s propisima o hrani za životinje i hrani te pravilima o zdravlju i zaštiti životinja (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 882/2004) i zakona o provedbi navedenih Uredbi. (2) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje: HACCP (eng. Hazard Analysis Critical Control Point) - je sustav kontrole koji omogućava identifikaciju, procjenu i uspostavu kontrole nad kemijskim, fizičkim i biološkim opasnostima u hrani koje su značajne za sigurnost hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane. Analiza trendova – je praćenje rezultata analiza uzoraka ispitanih na kriterije sigurnosti i higijene hrane u procesu proizvodnje. Analiza trendova može ukazivati na razvoj trenda prema nezadovoljavajućim rezultatima (razvoj negativnog trenda) i razvoj prema zadovoljavajućim rezultatima (razvoj pozitivnog trenda).

6

Validacija - je postupak ili studija dokazivanja da li je metoda ili proces prihvatljiv za njegovu namjenu. Verifikacija - je provjera pregledom i razmatranjem objektivnih dokaza funkcioniraju li uspostavljene validirane metode, procedure, ispitivanja i drugi postupci u skladu sa specifikacijom metode ili postupaka utvrđenih tijekom validacije. II. NADLEŽNA TIJELA Članak 3. (1) Nadležna tijela za provedbu ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona su ministarstvo nadležno za poljoprivredu i ministarstvo nadležno za zdravlje, svako u svom djelokrugu, a sukladno podjeli nadležnosti za provedbu službenih kontrola iz posebnog propisa o službenim kontrolama. (2) Za provedbu posebnih stručnih i znanstvenih poslova u području higijene hrane i mikrobioloških kriterija za hranu dobivenih od strane Europske komisije te drugih poslova u okviru ovoga Zakona, kao i savjetovanja nadležnih tijela iz stavka 1. ovoga članka, ministar nadležan za poljoprivredu i ministar nadležan za zdravlje, svatko u svom djelokrugu, mogu ovlastiti pravne osobe s javnim ovlastima i druge javne ustanove. (3) U slučaju ovlašćivanja iz stavka 2. ovoga članka, čelnik nadležnog tijela koje provodi postupak ovlašćivanja mora o tome u roku od 15 dana od dana ovlašćivanja obavijestiti čelnika drugog nadležnog tijela. (4) Ministar nadležan za poljoprivredu, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, i ministar nadležan za zdravlje, uz suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu, donosi pravilnike, naredbe i naputke za prijenos i provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije iz područja higijene hrane i mikrobioloških kriterija za hranu koja uređuje ovaj Zakon. Zadaće nadležnih tijela Članak 4. (1) Ministar nadležan za poljoprivredu, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, u svrhu provedbe članka 1. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 852/2004 donosi propis kojim se uređuju djelatnosti iz članka 1. stavka 2. točke c) Uredbe (EZ) br. 852/2004, odnosno pravila za izravnu opskrbu malim količinama primarnih proizvoda kojima proizvođač opskrbljuje krajnjeg potrošača ili lokalni objekt u maloprodaji koji izravno opskrbljuje krajnjeg potrošača. (2) U svrhu provedbe članka 6. stavka 3. podstavka 1. točke a) Uredbe (EZ) br. 852/2004 ministar nadležan za poljoprivredu može donijeti propis koji se odnosi na odobravanje objekata po nacionalnom zakonodavstvu. (3) U skladu s člankom 6. stavkom 3. podstavkom 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004 ministarstvo nadležno za poljoprivredu obavještava Europsku komisiju i ostale države članice o propisu koji se odnosi na odobravanje objekata po nacionalnom zakonodavstvu iz stavka 2. ovoga članka.

7

Vodiči za dobru praksu Članak 5. (1) U svrhu provedbe članka 7. Uredbe (EZ) br. 852/2004 ministarstvo nadležno za poljoprivredu i ministarstvo nadležno za zdravlje, svako u svom djelokrugu, potiče izradu nacionalnih vodiča za dobru higijensku praksu i primjenu načela HACCP sustava u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 852/2004. (2) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu i ministarstvo nadležno za zdravlje, svako u svom djelokrugu, procjenjuje nacionalne vodiče iz stavka 1. ovoga članka i ostale vodiče sukladno članku 8. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 852/2004. (3) Vodiči iz stavka 1. ovoga članka mogu sadržavati smjernice za provođenje istraživanja sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005. (4) Vodiče iz stavka 1. ovoga članka je potrebno redovito usklađivati s propisima o hrani i novim spoznajama o rizicima u hrani ili okolišu. (5) Nadležno tijelo iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona može za potrebe revizije zatražiti izmjenu ili usklađivanje pozitivno ocijenjenih vodiča od subjekata u poslovanju s hranom ili udruženja istih koja su iste izradila. (6) Izmjena i usklađivanje pozitivno ocijenjenog vodiča može se pokrenuti i na zahtjev udruženja subjekata u poslovanju s hranom. (7) Revidirani vodiči iz stavaka 5. i 6. ovoga članka moraju se ponovo procijeniti u skladu sa stavkom 2. ovoga članka. (8) U svrhu provedbe članka 8. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 852/2004 ministarstvo nadležno za poljoprivredu i ministarstvo nadležno za zdravlje, svako u svom djelokrugu, nacionalne vodiče koji udovoljavaju zahtjevima iz članka 8. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 852/2004 dostavljaju Europskoj komisiji. Nacionalne mjere Članak 6. (1) Ne dovodeći u pitanje ostvarivanje ciljeva ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona, u svrhu provedbe članka 13. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 852/2004 ministar nadležan za poljoprivredu, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, može, u skladu s člankom 13. stavcima 4. do 7. Uredbe (EZ) br. 852/2004 donijeti propis o nacionalnim mjerama za prilagodbu zahtjeva iz Priloga II. Uredbe (EZ) br. 852/2004. (2) Sukladno članku 13. stavku 5. Uredbe (EZ) br. 852/2004 ministarstvo nadležno za poljoprivredu obavještava Europsku komisiju i ostale države članice o namjeri donošenja propisa iz članka 13. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i stavka 1. ovoga članka.

8

(3) U svrhu provedbe članka 13. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 852/2004 ministarstvo nadležno za poljoprivredu, uz suglasnost ministarstva nadležnog za zdravlje, dostavlja mišljenje Europskoj komisiji. III. OBVEZE SUBJEKATA U POSLOVANJU S HRANOM Uspostava i provedba postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava Članak 7. (1) U svrhu provedbe članka 5. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 852/2004 subjekti u poslovanju s hranom dužni su uspostaviti, provoditi i održavati sustave i postupke temeljene na načelima HACCP sustava iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004. (2) Detaljna pravila načina uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava propisuje ministar nadležan za poljoprivredu, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje. (3) Za subjekte u poslovanju s hranom koji su sustav i postupke temeljene na načelima HACCP sustava uspostavili i provode ga u cijelosti u skladu s pozitivno ocijenjenim vodičima iz članka 7. Uredbe (EZ) br. 852/2004 smatrat će se da imaju uspostavljen sustav i postupke temeljene na načelima HACCP sustava iz članka 5. Uredbe (EZ) br. 852/2004. (4) U svrhu provedbe članka 5. stavka 4. točke a) Uredbe (EZ) br. 852/2004 subjekti u poslovanju s hranom osiguravaju ministarstvu nadležnom za poljoprivredu i ministarstvu nadležnom za zdravlje, ovisno o njihovom djelokrugu, na način na koji to ono od njih zahtijeva, dokaze o udovoljavanju odredbama članka 5. Uredbe (EZ) br. 852/2004. Ispitivanje prema mikrobiološkim kriterijima Članak 8. (1) Odredbe članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 dužni su provoditi subjekti u poslovanju s hranom koji proizvode hranu s rokom trajnosti od pet ili više dana, osim ako ih Prilog I. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 isključuje od te obveze. (2) U svrhu provedbe članka 4. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 subjekt u poslovanju s hranom koji proizvodi i priprema hranu iz Priloga I. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 obvezan je izraditi plan uzorkovanja gotove hrane i briseva površina radi validacije i verifikacije svojih proizvodnih postupaka. (3) U svrhu provedbe članaka 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 ministar nadležan za poljoprivredu i ministar nadležan za zdravlje, svatko u svom djelokrugu, propisuje posebna pravila o planovima uzorkovanja. (4) Sukladno članku 5. stavku 5. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 subjekti u poslovanju s hranom mogu, osim validiranih i potvrđenih metoda, koristiti i druge analitičke metode, a tada se te metode moraju validirati prema međunarodno prihvaćenim protokolima, a njihova upotreba se odobrava sukladno propisu kojeg donosi ministar nadležan za poljoprivredu, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje.

9

(5) Ministar nadležan za poljoprivredu, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, može propisati praćenje patogenih mikroorganizama, njihovih metabolita i toksina koji nisu obuhvaćeni Uredbom (EZ) br. 2073/2005, a koji mogu predstavljati rizik za zdravlje ljudi. Registracija i odobravanje objekata Članak 9. (1) Subjekt u poslovanju s hranom obvezan je registrirati svaki objekt, odnosno osigurati odobravanje svih objekata za koje se to zahtijeva, a u kojem se obavlja djelatnost u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i distribucije hrane, u skladu s člankom 6. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i člankom 2. Uredbe (EU) br. 210/2013 pri ministarstvu nadležnom za poljoprivredu, odnosno ministarstvu nadležnom za zdravlje, ovisno o njihovom djelokrugu. (2) Postupak registracije subjekata i objekata, te odobravanja objekata uređen je posebnim propisom kojeg donosi ministar nadležan za poljoprivredu, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje na temelju posebnog propisa o službenim kontrolama i na temelju propisa iz članka 4. stavka 2 ovoga Zakona. IV. POSTUPCI U SLUČAJU NEZADOVOLJAVAJUĆIH REZULTATA Članak 10. (1) Ukoliko se službenim uzorkovanjem ili uzorkovanjem u okviru sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava dokaže odstupanje od kriterija sigurnosti hrane iz Priloga I. Poglavlja 1. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 takva hrana će se smatrati štetnom za zdravlje ljudi i s istom je potrebno postupiti sukladno članku 7. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005. (2) Ukoliko se službenim uzorkovanjem ili uzorkovanjem u okviru sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava dokaže odstupanje od propisanih kriterija higijene procesa iz Priloga I. Poglavlja 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 taj se proces proizvodnje smatra nezadovoljavajućim u pogledu higijenskih uvjeta proizvodnje. (3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka subjekt u poslovanju s hranom je dužan postupiti sukladno članku 7. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 2073/2005. (4) Kod kontrole udovoljavanja kriterijima higijene procesa iz Priloga I. Poglavlja 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 nadležno tijelo može za potrebe analize službenog uzorka uzeti jedan pojedinačni uzorak. (5) Ukoliko rezultat ispitivanja iz stavka 4. ovoga članka prelazi vrijednost „M“ uzorak ne udovoljava kriterijima higijene procesa iz Priloga I. Poglavlja 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005. (6) Ukoliko je rezultat ispitivanja iz stavka 4. ovoga članka između vrijednosti „m“ i „M“ potrebno je ponoviti službeno uzorkovanje prema broju elementarnih jedinica „n“ određenom u Prilogu I. Poglavlju 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005.

10

(7) Kada se službenim uzorkovanjem u hrani dokaže prisutnost patogenih mikroorganizama, njihovih metabolita ili toksina koji nisu obuhvaćeni Prilogom I. Uredbe (EZ) br. 2073/2005, a koji mogu predstavljati rizik za zdravlje ljudi, a osobito u gotovoj hrani, rezultate dobivene analize tijelo nadležno za provedbu službenih kontrola dostavlja na procjenu rizika Hrvatskoj agenciji za hranu. (8) Tijelo nadležno za provedbu službenih kontrola, odnosno osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona prilikom izricanja mjera uzima u obzir procjenu rizika koju je izdala Hrvatska agencija za hranu. (9) Sukladno članku 7. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 subjekt u poslovanju s hranom može pismeno zatražiti dopuštenje ministarstva nadležnog za poljoprivredu ili ministarstva nadležnog za zdravlje, ovisno o njihovom djelokrugu, za korištenje hrane koja ne udovoljava kriterijima sigurnosti hrane iz Priloga I. Poglavlja 1. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 u druge svrhe ili u svrhu prerade o čemu se donosi rješenje u upravnom postupku s definiranim načinom korištenja i definiranim vremenom iskorištenja. Praćenje i bilježenje temperatura Članak 11. (1) Subjekti u poslovanju s hranom koji proizvode, distribuiraju, skladište i čuvaju brzo smrznutu hranu dužni su svoje poslovanje uskladiti s posebnim propisom o brzo smrznutoj hrani. (2) Propis iz stavka 1. ovoga članka kojim se uređuju uvjeti kojima mora udovoljavati brzo smrznuta hrana tijekom postupka zamrzavanja, skladištenja, prijevoza, čuvanja u rashladnim vitrinama u maloprodaji, te način uzorkovanja i metode mjerenja temperature brzo smrznute hrane donosi ministar nadležan za zdravlje, uz suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu. V. UPRAVNI NADZOR Članak 12. (1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i Uredbi iz članka 1. ovoga Zakona te propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provode nadležna tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona, svako u svom djelokrugu. (2) Ukoliko se upravnim nadzorom utvrdi da ovlaštene pravne osobe s javnim ovlastima i druge javne ustanove iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona ne provode pravilno poslove koji su im preneseni, ministar nadležan za poljoprivredu i ministar nadležan za zdravlje, svatko u svom djelokrugu, rješenjem će ukinuti ovlaštenje. VI. SLUŽBENE KONTROLE Članak 13. (1) Tijela nadležna za provedbu službenih kontrola nad provedbom ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona te propisa donesenih na temelju ovoga Zakona su

11

ministarstvo nadležno za poljoprivredu i ministarstvo nadležno za zdravlje, sukladno podjeli nadležnosti za provedbu službenih kontrola iz posebnog propisa o službenim kontrolama. (2) Službene kontrole nad provedbom ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona te propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provode veterinarski inspektori, poljoprivredni inspektori i sanitarni inspektori (u daljnjem tekstu: osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola) iz tijela iz stavka 1. ovoga članka sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 882/2004, posebnog propisa o službenim kontrolama, propisa kojima su uređeni djelokrug i ovlasti tijela iz stavka 1. ovoga članka, a u skladu s procedurama za provođenje službenih kontrola hrane i hrane za životinje. (3) Osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola iz stavka 2. ovoga članka obvezne su u slučaju nesukladnosti postupiti sukladno mjerama iz članka 14. ovoga Zakona, mjerama propisanima Uredbom (EZ) br. 882/2004, posebnim propisom o službenim kontrolama i posebnim propisima o hrani. (4) Ukoliko je potrebno, osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola iz stavka 2. ovoga članka prilikom izricanja mjera uzimaju u obzir procjenu rizika koju je izdala Europska agencija za sigurnost hrane i/ili Hrvatska agencija za hranu. Članak 14. (1) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona u obavljanju službenih kontrola ima pravo i dužnost: - narediti mjere propisane člankom 54. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 882/2004, odnosno mjere propisane posebnim propisom o službenim kontrolama; - narediti uklanjanje nesukladnosti utvrđenih službenom kontrolom i odrediti rok za uklanjanje nesukladnosti; - privremeno zabraniti proizvodnju i stavljanje na tržište hrane za koju postoji sumnja da ne udovoljava zahtjevima propisanima ovim Zakonom, uredbama iz članka 1. ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, ili za koju postoji sumnja u njezinu sigurnost, do dobivanja rezultata analize i/ili procjene rizika; - narediti provedbu posebnih higijenskih mjera sukladno članku 4. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 852/2004; - narediti uspostavu, provedbu ili održavanje sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava sukladno članku 5. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i članku 7. ovoga Zakona; - narediti subjektu u poslovanju s hranom provođenje istraživanja sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 i članku 8. stavku 1. ovoga Zakona; - narediti subjektu u poslovanju s hranom provođenje ispitivanja sukladno članku 4. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 i članku 8. stavku 2. ovoga Zakona sukladno planu uzorkovanja gotove hrane i briseva površina; - narediti subjektu u poslovanju s hranom uzimanje uzoraka s proizvodnih površina, uređaja i opreme sukladno članku 5. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005; - narediti provođenje korektivnih mjera iz članka 7. Uredbe (EZ) br. 2073/2005, korektivnih mjera definiranih u postupcima temeljenim na načelima HACCP sustava i mjera iz članka 10. ovoga Zakona; - narediti subjektu u poslovanju s hranom provođenje analiza trendova rezultata ispitivanja sukladno članku 9. Uredbe (EZ) br. 2073/2005.

12

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka naređuju se pisanim rješenjem donesenim u upravnom postupku. (3) Žalba izjavljena protiv rješenja osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola ne odgađa izvršenje rješenja. (4) Žalbe protiv rješenja osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola rješava Povjerenstvo za žalbe sukladno posebnom propisu o službenim kontrolama. (5) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola u obavljanju službene kontrole ima pravo i dužnost donijeti usmeno rješenje za izvršenje određenih mjera osiguranja: - kada rizik za zdravlje ljudi zahtjeva da se određena mjera poduzme odmah, bez odgađanja; - kada postoji opasnost od prikrivanja, zamjene ili uništenja hrane ili dokaza ako se mjera ne poduzme odmah. (6) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola u obavljanju službene kontrole ima pravo i dužnost narediti izvršenje usmenog rješenja odmah. Usmeno rješenje unosi se u zapisnik o izvršenom pregledu. (7) U provedbi službenih kontrola nad djelatnostima za koje je posebnim propisom o službenim kontrolama, odnosno podzakonskim aktom koji propisuje postupak registracije i odobravanja objekata propisano da se upisuju u upisnik nadležnih tijela, odnosno da se za obavljanje tih djelatnosti mora pribaviti rješenje ministarstva, osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola je dužna nadziranom subjektu u poslovanju s hranom, dok ne otkloni nedostatke, usmenim rješenjem privremeno zabraniti obavljanje te djelatnosti i odmah pristupiti izvršenju rješenja bez donošenja posebnog akta o dozvoli izvršenja u slučajevima: - ako se djelatnost obavlja bez upisa u upisnik ministarstva; - ako se djelatnost obavlja bez rješenja ministra. (8) Na zahtjev stranke izdat će se pismeni otpravak rješenja u roku od 8 dana. (9) Sukladno članku 54. stavku 5. Uredbe (EZ) br. 882/2004 subjekt u poslovanju s hranom snosi sve troškove koji nastaju tijekom provedbe mjera iz ovoga članka. (10) Protiv rješenja ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ministarstva nadležnog za zdravlje nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor. VII. PREKRŠAJNE ODREDBE Članak 15. (1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: - ne osigura udovoljavanje zahtjevima higijene iz Priloga II. Uredbe (EZ) br. 852/2004 u skladu s člankom 3. i člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004; - ne provodi uzorkovanja i analize sukladno članku 4. stavcima 3. i 5. Uredbe (EZ) br. 852/2004;

13

-

-

-

-

ne uspostavi ili ne provodi sustav i postupke temeljene na načelima HACCP sustava sukladno članku 5. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i članku 7. stavku 1. ovoga Zakona; ako ne provodi stalan nadzor na mjestima kritičnih kontrolnih točaka u proizvodnji i prometu hrane gdje se opasnost pojavljuje u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 852/2004; ne registrira objekt u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i člankom 9. ovoga Zakona; ne provede odobravanje objekta u skladu s člankom 6. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i člankom 9. ovoga Zakona; uvozi hranu protivno članku 10. Uredbe (EZ) br. 852/2004; izvozi ili ponovno izvozi hranu protivno članku 11. Uredbe (EZ) br. 852/2004; ne osigura da hrana kroz sve faze proizvodnje, prerade i distribucije za vrijeme svoga roka trajanja udovoljava kriterijima sigurnosti iz Priloga I. Uredbe (EZ) br. 2073/2005; ne osigura higijenski proces proizvodnje hrane i njenog rukovanja sukladno kriterijima iz Priloga I. Uredbe (EZ) br. 2073/2005; stavi na tržište hranu koja ne udovoljava mikrobiološkim kriterijima iz Priloga I. Uredbe (EZ) br. 2073/2005; ne provodi istraživanja sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 i članku 8. stavku 1. ovoga Zakona; ne provodi ispitivanja sukladno članku 4. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 i članku 8. stavku 2. ovoga Zakona; nema izrađen plan uzorkovanja ili ne provodi plan uzorkovanja provođenjem ispitivanja hrane i briseva prema određenoj učestalosti uzorkovanja ili ne provodi analize prema propisanim kategorijama hrane koje su obuhvaćene planom uzorkovanja sukladno članku 4. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005; planovi uzorkovanja i analitičke metode nisu u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 2073/2005; ne provodi uzorkovanja briseva površina i opreme u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005; ne provede propisane korektivne mjere u slučaju nezadovoljavajućih rezultata iz članka 7. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 i članka 10. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna. (3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna. Članak 16. (1) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 70.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: - ne osigura udovoljavanje zahtjevima higijene iz Priloga I. Dijela A Uredbe (EZ) br. 852/2004 u skladu s člankom 3. i člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 852/2004; - ne dostavi dokaze ili ne omogući uvid u dokaze o udovoljavanju zahtjevima iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i ostalu potrebnu dokumentaciju koju je zatražila osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola, odnosno tijelo nadležno za provedbu službenih kontrola sukladno članku 5. stavku 4. točki a) Uredbe (EZ) br. 852/2004 i članku 7. stavku 4. ovoga Zakona;

14

-

-

-

ne osigura da su svi dokumenti koji opisuju postupke uspostavljene u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 852/2004 u svakom trenutku ažurirani sukladno članku 5. stavku 4. točki b) Uredbe (EZ) br. 852/2004; ne zadržava sve potrebne dokumente i ne vodi evidencije tijekom odgovarajućeg razdoblja sukladno članku 5. stavku 4. točki c) Uredbe (EZ) br. 852/2004; ne surađuje s nadležnim tijelima iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona sukladno članku 6. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 852/2004; ne provodi analizu trendova rezultata ispitivanja sukladno članku 9. Uredbe (EZ) br. 2073/2005; ne zadržava sve potrebne dokumente sukladno članku 2. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 37/2005; ne zadržava evidencije o temperaturama u razdoblju od najmanje jedne godine ili duže uzimajući u obzir vrstu i rok trajanja brzo smrznute hrane sukladno članku 2. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 37/2005; ne osigura prikladne instrumente te redovito praćenje temperature brzo smrznute hrane sukladno članku 2. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 37/2005; ne osigura uvjete za otvorene rashladne vitrine propisane člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 37/2005; postupa protivno propisu donesenom u skladu s člankom 11. stavkom 2. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna. (3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna. (4) Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona kaznit će za prekršaj na mjestu izvršenja prekršaja pravnu osobu i fizičku osobu za neudovoljavanje higijenskim uvjetima proizvodnje i/ili stavljanja na tržište hrane, kao i za neudovoljavanje zahtjevima higijene iz Priloga Uredbe (EZ) br. 852/2004. VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 17. (1) Ministar nadležan za poljoprivredu, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, donijet će u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona propise iz članka 7. stavka 2. i članka 8. stavka 4. ovoga Zakona. (2) Ministar nadležan za poljoprivredu, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, donijet će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona propis iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona. (3) Ministar nadležan za poljoprivredu odnosno ministar nadležan za zdravlje donijet će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona propise iz članka 8. stavka 3. ovoga Zakona.

15

(4) Ministar nadležan za zdravlje, uz suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu, donijet će u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona propis iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona. Članak 18. Nacionalni vodiči koji su nadležna tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona pozitivno ocijenila u skladu sa Zakonom o hrani (Narodne novine, br. 46/2007, 84/2008, 55/2011) i Pravilnikom o higijeni hrane (Narodne novine, br. 99/2007, 27/2008 i 118/2009) smatraju se jednakopravnim kao da su ocijenjeni sukladno članku 8. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 852/2004. Članak 19. Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se sukladno odredbama Zakona o hrani (Narodne novine, br. 46/2007, 84/2008 i 55/2011). Članak 20. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi: Pravilnik o učestalosti uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjetima i načinu smanjenja broja elementarnih jedinica uzorka u objektima manjeg kapaciteta proizvodnje (Narodne novine, br. 30/2010 i 38/2012); Pravilnik o brzo smrznutoj hrani (Narodne novine, broj 38/2008). Članak 21. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti: Pravilnik o higijeni hrane (Narodne novine, br. 99/2007, 27/2008 i 118/2009); Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu (Narodne novine, br. 74/2008, 156/2008, 89/2010 i 153/2011). Članak 22. Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članaka 50. do 52. i odredbe članaka 55. do 57. Zakona o hrani (Narodne novine, br. 46/2007, 84/2008 i 55/2011). Članak 23. Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

-

-

-

16

OBRAZLOŽENJE

Uz članak 1. Ovim se člankom navodi što se Zakonom utvrđuje te se navode pravni izvori Europske unije s kojima se ovaj Zakon usklađuje. Uz članak 2. Ovim se člankom definiraju pojedini pojmovi koji u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u uredbama iz članka 1. ovoga Zakona, u Uredbi (EZ) br. 178/2002, Uredbi (EZ) br. 853/2004 i Uredbi (EZ) br. 882/2004. Uz članak 3. Ovim se člankom definiraju nadležna tijela za provedbu Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona. Također, ovlašćuje se ministar nadležan za poljoprivredu i ministar nadležan za zdravlje da za potrebu posebnih stručnih poslova i savjetovanja nadležnih tijela može ovlastiti pravne osobe s javnim ovlastima i druge javne ustanove uz obvezu obavješćivanja drugog tijela u roku od 15 dana. Nadalje, ministru nadležnom za poljoprivredu i ministru nadležnom za zdravlje daje se ovlast za donošenje pravilnika, naredbi i naputaka za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije. Uz članak 4. Ovim se člankom utvrđuju zadaće nadležnih tijela. Uz članak 5. Ovim se člankom definiraju vodiči za dobru praksu u svrhu provedbe članka 7. i članka 8. stavaka 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 852/2004. Uz članak 6. Ovim se člankom u svrhu provedbe članka 13. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 852/2004 daje ovlast ministru nadležnom za poljoprivredu da uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje donese propis o nacionalnim mjerama za prilagodbu zahtjeva iz Priloga II. Uredbe (EZ) br. 852/2004. Uz članak 7. Ovim se člankom propisuju obveze subjekata u poslovanju s hranom vezano uz uspostavu i provedbu postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava. Također daje se ovlast ministru nadležnom za poljoprivredu da uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje donese detaljna pravila za provedbu sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava. Uz članak 8. Ovim se člankom propisuju obveze subjekata u poslovanju s hranom vezano uz provođenje ispitivanja prema mikrobiološkim kriterijima, izradu plana uzorkovanja gotove hrane i briseva površina radi validacije i verifikacije svojih proizvodnih površina. Također, daje se ovlast ministru nadležnom za poljoprivredu i ministru nadležnom za zdravlje za donošenje posebnih pravila o planovima uzorkovanja.

17

Uz članak 9. Ovim se člankom propisuje obveza subjekta u poslovanju s hranom za registracijom i odobravanjem objekata, kao i da se postupak registriranja i odobravanja subjekata i objekata u poslovanju s hranom provodi sukladno posebnom propisu. Uz članak 10. Ovim se člankom propisuju postupci u slučaju nezadovoljavajućih rezultata. Uz članak 11. Ovim se člankom ministru nadležnom za zdravlje daje ovlast da uz suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu donese propis kojim se utvrđuju metode uzimanja uzoraka i metode analiza za službene kontrole temperatura brzo zamrznute hrane namijenjene prehrani ljudi kao i odstupanja od članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 37/2005. Uz članak 12. Ovim se člankom propisuje upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i Uredbi iz članka 1. ovoga Zakona. Uz članak 13. Ovim se člankom definiraju tijela nadležna za provedbu službenih kontrola nad provedbom Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona te osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola. Također se definira provedba službenih kontrola i poduzimanje mjera u slučaju nesukladnosti. Uz članak 14. Ovim se člankom propisuju mjere koje naređuju osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola. Također se definira mogućnost dostave izjave žalbe protiv rješenja osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola. Ovim se člankom daje mogućnost donošenja usmenog rješenja za izvršenje određenih mjera. Uz članke 15. i 16. Ovim se člancima propisuju prekršajne odredbe. Uz članak 17. Ovim se člankom propisuje obveza ministra nadležnog za poljoprivredu, odnosno ministra nadležnog za zdravlje da u roku od jedne godine donese propise na temelju ovoga Zakona. Uz članak 18. Ovim se člankom propisuje da nacionalne vodiče koje su nadležna tijela pozitivno ocijenjena u skladu sa Zakonom o hrani i Pravilnikom o higijeni hrane smatraju jednakopravnima kao da su ocijenjeni sukladno članku 8. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 852/2004. Uz članak 19. Ovim je člankom propisano da postupci koji su započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona moraju dovršiti sukladno odredbama Zakona o hrani. Uz članak 20. Ovim je člankom propisano koji propisi ostaju na snazi nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

18

Uz članak 21. Ovim je člankom propisano koji propisi prestaju važiti nakon stupanja na snagu ovoga Zakona. Uz članak 22. Ovim je člankom propisano koji članci Zakona o hrani (Narodne novine, br. 46/2007, 84/2008 i 55/2011) prestaju važiti nakon stupanja na snagu ovoga Zakona. Uz članak 23. Ovim je člankom propisano stupanje na snagu ovoga Zakona.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful