You are on page 1of 20

20 CZERWCA 2013

ISSN: 2080-3664
NAKAD: 10 000 EGZ.
rok VIII, nr 12 (140)
wiadomoci s. 2
racibrz SYLWEtKI
Co nauczyciel moe
powiedzie w czasie lekcji?
sylwetki s. 12
Literacki debiut
Sawomira Hanaka
Pierwszy portal w regionie
Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy,
pierwsza bezpatna gazeta w regionie od 2006 r.
s. 12
PLUSY BIZNESU DLA
Wadze naprawiaj
mieciowe bdy
R E K L A M A
BEZPATNY DWUTYGODNIK
Zobacz wicej
w portalu regionalnym
GazetaInformator.pl
D P K O D M R SZ O E L W Z E E O
www.domoweprzedszkole.com.pl
RUSZAMY W CZERWCU!!!
RUSZAMY W CZERWCU!!!
tel. 882 - 184 - 290 tel. 792 - 612 - 680
/
ul.Rybnicka 37 , Racibrz
region - bezpieczestwo
Zoto 90 z/gr !!!
Przyjd i sprawd
- przebijemy kad ofert !
Najnisze odsetki w miecie
Najlepsze wyceny !
ul. Londzina 17
tel. 32 410 64 78
ul. Rudzka 39
tel. 32 700 60 14
www.loombard.pl
Dwa silne wstrzsy - jak na
warunki grnicze nawet bar-
dzo silne - odczuli mieszkacy
regionu w pierwszych dnaich
czerwca. byy one odczuwal-
ne nie tylko w rydutowach,
gdzie miecio si epicentrum,
ale rwnie w pszowie, Wo-
dzisawiu, raciborzu i rybni-
ku. pierwszy z nich mia miej-
sce 2 czerwca o godzinie 16:15.
- magnituda wedug naszych
bada to 2,7 w skali richtera
- informowa tego samego dnia
Wojciech Wojtak ze lskiego
obserwatorium Geofzyczne-
go w raciborzu. Do kolejnego
wstrzsu w KWK ryduto-
wy-anna doszo 7 czerwca ok.
godz. 1:12. tym razem apara-
tura raciborskiego centrum za-
notowaa 3,1 w skali richtera.
- to byy wstrzsy silne jak na
warunki grnicze - komento-
wa Wojtak.
jak poinformowa nas
rzecznik prasowy Kompanii
Wglowej zbigniew madej, do
wysokoenergetycznych wstrz-
sw doszo w rejonie wyrobiska
na gbokoci 1100 metrw.
nie spowodoway adnych strat
pod ziemi, ale day si we zna-
ki na powierzchni. - napyno
kilkanacie zgosze od miesz-
kacw rydutw i okolic doty-
czcych szkd spowodowanych
przez wstrzsy. nasze suby
kadym si zajmuj - gwaran-
tuje z. madej.
Dotychczas tak silne
wstrzsy zdarzay si 1-2 razy
w roku. Skd wic taka czsto-
tliwo obecnie i czy moliwe
s kolejne? - aktualnie front
ciany znajduje si w rejonie
najbardziej niekorzystnym z
uwagi na przechodzenie pod
krawdziami i resztkami wy-
tworzonymi wczeniejsz eks-
ploatacj w pokadach wyej
zalegajcych. W miar post-
pu warunki napreniowe w
rejonie ciany powinny ulega
systematycznej poprawie, co
powinno znacznie ograniczy
wystpowanie wstrzsw - na-
pisay wadze kopalni w komu-
nikacie. z wypowiedzi dla me-
diw wynika, e wstrzsy s
moliwe jeszcze przez 4-6 tygo-
dni, zanim wystpi wyciszenie.
Do tego czasu kopalnia zapew-
nia, i obiekty uszkodzone w
wyniku wstrzsw bd przez
ni naprawiane.
rydutowy Wezu-
wiuszem regionu?
bd kolejne wstrzsy w rydutowach.
pS
jerzy Kwany - sport to jego ycie.
Karolina o pasji ojca
jerzy Kwany, to osoba,
ktrej w raciborskim wiatku
sportowym, nie trzeba przed-
stawia. zasuony pikarz,
trener, dyrektor orodka
Sportu i rekreacji, m, ojciec
i dziadek. prawdziwy pasjonat
piki nonej, ktrej powici
du cz swojego ycia.
Kiedy z ronych przyczyn
nie mg ju sam gra, posta-
nowi przekaza swoj wie-
dz i dowiadczenie mod-
szym kolegom. Wpad te na
genialny pomys, aby zebra
wszystkie dostpne materiay
i wyda ksik o historii piki
nonej na ziemi raciborskiej.
powici temu wiele lat pra-
cy, a efekty moemy podzi-
wia w piknym albumowym
wydaniu 100 lat piki nonej
na ziemi raciborskiej.
z okazji 50-lecia awansu
unii racibrz do pierwszej li-
gi, oSir organizuje imprez
jubileuszow tego wydarzenia
(29 czerwca godzina 15: 00,
stadion oSir), na ktr za-
proszenia otrzymali wszyscy
yjcy pikarze, ktrzy przy-
czynili si do sukcesu druy-
ny z raciborza (czytaj wicej
na s. 6).
Wydaje nam si, e jest to
doskonaa okazja, aby przy-
bliy naszym czytelnikom
sylwetk jerzego Kwane-
go, ktry dziki swojej pasji
i mioci do piki nonej robi
wszystko, aby ocali od zapo-
mnienia dokonania miejsco-
wych klubw. Do rozmowy
udao nam si namwi cr-
k j. Kwanego, pani Karoli-
n Kwan, ktra ze wzrusze-
niem opowiadaa o yciu ojca,
pasji tworzenia i trudach pia-
stowania stanowiska dyrekto-
ra OSiR.
marta rajchel
Czytaj wicej
na s. 16
F
o
t
.
M
a
r
t
a
R
a
j
c
h
e
l
Ksice 100 lat piki nonej... tato powici kilka lat swojego ycia.
2
GazetaInformator.pl
<<
20 czerwca 2013, nr 12 (140)
Wiadomoci
racibrz edukacja
Redakcja:
tel. 32 414 90 30, 519 188 998
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Redaktor prowadzcy:
Wojciech oneczko
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk,
Marta Rajchel, Bartosz Kozina
Krystian Niewrzo, Patrycja Krupiska,
Janusz Nowak, Adrian Behr
Grafka i skad: Bartomiej Mielnik
StaroStWo rozWie problem haaSu na KozielSKiej?
GazetaInformator.pl
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklam zastrzeone.
Druk: PolskaPResse.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wydawca:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
uytkownicy nieruchomoci przy ul. Kozielskiej od lat
narzekaj na pochodzcy z drogi haas. Starostwo powia-
towe zaprasza na spotkanie, na ktrym ma zosta omwio-
na propozycja rozwizania problemu. Spotkanie odbdzie
si w dniu 2 lipca 2013 roku o godzinie 16:00 w auli ze-
spou Szk oglnoksztaccych mistrzostwa Sportowego
w raciborzu przy ul. Kozielskiej 19.
znalaze si w centrum wydarze?
masz zdjcia lub informacje? zadzwo lub napisz!
502 21 31 22 redakcja@raciborz.com.pl
komentarz na gorco
Znajdziesz nas na facebooku!
facebook.com/raciborzcompl
wodzisaw lski - polityka
od kilku tygodniu wrd
uczniw wojewdztwa l-
skiego panuje moda na pub-
likowanie za porednictwem
portalu spoecznociowego
Facebook miesznych powie-
dzonek swoich nauczycieli.
odpowiednie profle zaoy-
li ju uczniowie szk w biel-
sku-biaej, Cieszynie, Katowi-
cach czy rybniku. niektre z
publikowanych przez nich wy-
powiedzi nauczycieli zwrciy
uwag kuratorium, ktre za-
powiedziao przeprowadzenie
kontroli. mod na publikowa-
nie miesznych wypowiedzi
nauczycieli podchwycili rw-
nie uczniowie niektrych ra-
ciborskich szk.
Jako pierwsi w Raciborzu
stosowny profl na Facebooku
zaoyli uczniowie ii liceum
oglnoksztaccego. - Stronka
powstaa w celu pozostawie-
nia spadku kulturowego przy-
szym pokoleniom uczniw
lo2 w postaci najlepszych cy-
tatw naszych kochanych na-
uczycieli - informowali anima-
torzy akcji. nastpnie pomys
Cenzura wraca do szk?
powiedzonka nauczycieli trafy do internetu.
Herbert Dengel - polo-
nista, dyrektor Zespou Szk
Oglnoksztaccych nr II w
Raciborzu.
Kady, kto pracuje z lud-
mi, musi zrobi swoje - zre-
alizowa temat itd. z drugiej
strony eby ten temat zreali-
zowa, eby uczniw zaj i
zmotywowa, na lekcji mu-
si by troch ciekawiej. nie
moe by cakiem sztywno.
troch luzu na lekcji trzeba
zrobi. Dobry nauczyciel ro-
bi to wiadomie - po kilku-
nastu minutach intensywnej
koncentracji jakie lune po-
wiedzonko czy stwierdzenie
pozwala tym uczniom ode-
tchn i znowu wzi si do
pracy.
niezalen od tego kwe-
sti jest publikacja takich
rzeczy. nie wszyscy musz
by z tego zadowoleni, bo tu
dotykamy problemu ochrony
wizerunku samego nauczy-
ciela. on nie musi si zgadza
na to, eby wypowiedziane w
ferworze walki zdania, czy
sowa wyrwane z kontekstu
upublicznia. nie ukrywam,
e tutaj niektrzy nasi na-
uczyciele mieli pewne preten-
sje do modziey, e bawi si
w taki sposb, nie uprzedza-
jc tych nauczycieli o tym.
tym niemniej nasi ucz-
niowie s inteligentni.
Krtka rozmowa z nimi
wystarczya, eby pokaza
im zagroenie, ktre nie-
sie internet, bo to jest po-
tne narzdzie do zabawy,
do nauki, do wszystkiego,
ale trzeba by ostronym
w sprawach wizerunkw.
uczniowie - animatorzy tej
strony - zgodzili si ze mn
i zawiesili dziaalno. Chy-
ba susznie. Co innego kie-
dy nauczyciele i uczniowie
wymieniaj si takimi po-
wiedzonkami midzy sob,
a co innego kiedy zostaje to
opublikowane w internecie.
Generalnie jest jeszcze
jedna kwestia - kiedy kie-
rowane przez nauczycieli
do uczniw uwagi przekra-
czaj granice wspycia
spoecznego. W takim przy-
padku nie powinny one w
ogle mie miejsca i nie ma
znaczenia, czy zostay one
upublicznione czy nie. na-
uczyciel ma rne prawa,
ale ma te obowizek trak-
towa ucznia z szacunkiem,
jednake tego typu rzeczy
w przypadku tej szkoy nie
miay miejsca. i dobrze, bo
w przeciwnym razie byaby
wojna.
powielili uczniowie zespou
Szk mechanicznych oraz i
liceum oglnoksztaccego.
nowa moda tylko z pozoru
jest now. W czasach przed-
internetowych niemale w
kadej klasie dziaa kro-
nikarz, ktry zapisywa na
kartce mieszne powiedzon-
ka nauczycieli. Dzi dominu-
jcym rodkiem w przekazie
informacji sta si internet,
w szczeglnoci portal spo-
ecznociowy facebook.com.
pomys stary jak wiat, ale
rodek przekazu nowy, maso-
wy, co - jeli wierzy zapowie-
dziom kuratora - moe zako-
czy zabaw w nieprzyjemny
dla zotoustych nauczycieli
sposb.
Dyrektor II L.O. Herbert Dengel zauwaa, e na lekcji musi znale si chwila, ktra
rozluni atmosfer, ale nauczyciel nigdy nie moe przekroczy pewnej granicy.
wojciech oneczko
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
2 i 9 czerwca w Wodzisa-
wiu lskim przeprowadzono
referenda ws. likwidacji Stray
miejskiej oraz odwoania wadz
miasta. inicjatywa zakoczya
si totalnym niepowodzeniem
jej organizatorw. o minione
wydarzenia i przyszo miasta
zapytalimy prezydenta mie-
czysaw Kiec.
Wojciech oneczko:
jak skomentuje pan inicjatyw
przeprowadzenia referendum
ws. odwoania wadz Wodzi-
sawia lskiego oraz likwidacji
Stray miejskiej?
Mieczysaw Kieca: Nie
do mnie naley komentowanie
ostatnich wydarze zwizanych
z referendami. referendum to
narzdzie demokracji. inicjato-
rzy z tej moliwoci skorzysta-
li mieli do tego prawo. mog
jedynie odnie si do zarzutw
opublikowanych przez gru-
p referendystw. Dla mnie i
myl, e dla kadego kto le-
dzi na bieco podejmowane
przez nas decyzje i realizowa-
ne projekty jest oczywistym, e
przedstawiane zarzuty to zbir
pomwie i argumentw nie
majcych odzwierciedlenia w
rzeczywistoci.
W. .: Co z programem
inicjatorw przeprowadzenia
referendum? Czy stanowi on
alternatyw dla reprezentowa-
nego przez pana obozu?
M. K.: przedstawiony
mieszkacom program nie
obejmowa adnych konkret-
nych ani moliwych prawnie
rozwiza. ze wszystkich pub-
likowanych i udostpnianych
materiaw widoczny by jedy-
m. Kieca: czeka nas wiele pracy
Wodzisawianie nie byli zainteresowani wziciem udziau w debacie nad losem wadz miasta.
nie populizm. miaem wrae-
nie, e w caej tej akcji nikomu
nie zaleao na dobru miasta.
to tylko polityczna walka, pr-
ba si, udowodnienia wasnej
siy i pogroenie prezydentowi i
radzie palcem - cakiem zreszt
niepotrzebnie.
W. .: jak ocenia pan
koszty przeprowadzenia refe-
rendw?
M. K.: nie chc komen-
towa wydanych na referenda
pienidzy. musielimy zabez-
pieczy w budecie okoo 160
tys. z., ktre mogy by wydat-
kowane w inny sposb. jednak
kto powiedzia, e demokracja
kosztuje i nie do mnie naley
komentowanie tego. mam tylko
nadziej, e uda mi si wrci
do rozmw z potencjalnymi in-
westorami, ktrzy byli zaintere-
sowani zarwno ofert miejsk,
jak i prywatn. Wiosn, kiedy o
referendach byo gono przed-
stawiciele frm wycofali si z
rozmw, a wiadomo jak dzisiaj
trudno o konkretnego inwesto-
ra. jednak nie bd si oglda
wstecz.
W. .: plany na najblisz
przyszo?
M. K.: W miesicu czerw-
cu i lipcu czeka nas wiele pra-
cy. przed nami podzia rodkw
unijnych w ramach Subregionu
zachodniego, podpisanie umo-
wy na projektowanie Drogi
Gwnej poudniowej oraz ogo-
szenie przetargu. Wkraczamy
w nowe zadania wynikajce ze
zmiany ustawy dotyczcej go-
spodarki odpadami.
et
Prezydent Wodzisawia M. Kieca uwaa, e organizacja
referendw w miecie bya niepotrzebn prb si.
codziennie wiee informacje
konkursy z nagrodami
Wideo, zdjcia i ciekawostki...
Polubio nas ju 1 879 osb!
Docz do nich!
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
3 >>
GazetaInformator.pl 20 czerwca 2013, nr 12 (140)
RUDNIK JU
PO PRZETARGU
Gmina Rudnik w drodze przetar-
gu wybraa frm, ktra od pierw-
szego lipca zajmie si gospodar-
k odpadami na terenie gminy.
W przetargu udzia wziy cztery
frmy, jednak najkorzystniejsz
ofert, tak jak w przypadku gmi-
ny Racibrz, zoya frma z rudy
lskiej. W przetargu zapropono-
waa ona kwot 224 450 z. oka-
zuje si, e to wicej ni jeszcze
przed przetargiem zakaday wa-
dze gminy.
GMINA Z NAJMNIEJ-
SZYM ZADUENIEM
jak si okazuje jedn z gmin po-
wiatu raciborskiego, ktra ma
najmniejsze zaduenie jest gmi-
na Krzyanowice. jej zaduenie
oszacowano na 663 tys. z. Wa-
dze gminy wikszo inwestycji
realizoway dziki dofnansowa-
niu oraz rodkom wasnym.
KOLEJNY PODMIOT
W SPCE PKS
Starosta chce, aby kada gmi-
na powiatu raciborskiego prze-
ja nieodpatnie cz udziaw
w spce pKS. jak dotychczas na
przejcie udziaw zgodzi si po-
wiat wodzisawski. na ostatniej
sesji rady gminy, uchwa w tej
sprawie podja take rada Gmi-
ny ndza, ktra wanie staa si
jednym z udziaowcw spki.
PIETRASZYN MA
MISTRZYNI POLSKI
mieszkanka pietraszyna ane-
ta pawlik z zespou tanecznego
umiech w Tworkowie wywal-
czya zoty medal i tytu mistrzy-
ni polski w tacu z pomponami
na mistrzostwach polski mao-
retek w opolu. aneta na co dzie
uczy si w Gimnazjum przy ze-
spole Szk w Krzanowicach. W
zespole umiech taczy od 8.
roku ycia.
FIRMA Z POCZESNEJ
USUNIE AZBEST
Gmina Kornowac otrzymaa do-
fnansowanie z WFoiGW w Ka-
towicach na usunicie azbestu
z terenu gminy. rozstrzygnito
ju przetarg, ktry mia wyoni
frm, ktra to wykona. najko-
rzystniejsz cen zaproponowa-
a frma z poczesnej. usunie ona
azbest za nieco ponad 42,2 tys. z.
azbest usuwany bdzie z domw,
ktrych mieszkacy zgosili si do
urzdu Gminy z proba o dof-
nansowanie.
CZYOWICE DOCZEKA-
Y SI KSIKI
wiato dzienne ujrzaa ksika
Czyowice. Wczoraj, dzi i ju-
tro, ktra powstaa z inicjatywy
Stowarzyszenia aktywnoci lo-
kalnej perspektywa z Czyowic.
Ksika, ktra liczy sobie 200
stron ma ponad 30 autorw. S
to przede wszystkim liderzy lo-
kalnych organizacji spoecznych i
stowarzysze.
ZAPOWIADAJ
BLOKAD DROGI
mieszkacy turzy zapowiadaj
blokad DK 78 w gecie protestu
przeciwko wci zamknitej dla ti-
rw a1. mieszkacy mieli nadzie-
j, e po otwarciu mostu w msza-
nie, ruch tirw, ktre przejedaj
przez ich miejscowo si zmniej-
szy. nic nie zapowiada jednak, aby
most zosta szybko otwarty. W tej
sprawie jaki czas temu protesto-
wali ju mieszkacy wierklan.
Wiadomoci
REGION
w skrcie
racibrz sport wodzisaw lski- finanse
unitki przypiecztowa-
y krajowy championat 12
czerwca, wygrywajc ze zde-
gradowanym ju azS-em Kra-
kw. Wielk form strzeleck
bysna patrycja Winiew-
ska, zawodniczka z jednym z
najduszych stay w racibo-
rzu. Winia zaaplikowaa
rywalkom trzy bramki, jedn
dooya niezawodna Chinasa
i ju w pierwszej poowie byo
po meczu. W drugiej odsonie,
cho sytuacji nie brakowao,
dalsze bramki nie pady i sko-
czyo si na 4:0. unitki oszcz-
dzay siy na niedzielny fna
pucharu polski z medykiem
Konin, ktry zosta rozegrany
w poznaiu. tam, cho to unia
a do 78 minuty prowadzi-
a z odwiecznym rywalem, za
spraw rezerwowej, niespena
17-letniej ewy pajor, musia-
a ostatecznie uzna wyszo
pikarek w Wielkopolski. mo-
rtp unia po raz 5. mistrzem polski!
Wymienit form strzeleck bysna p. Winiewska.
da koninianka bramk na wa-
g pozbawienia unii kolejnego
trofeum zdobya w ostatnich
sekundach doliczonego czasu
gry.
W najbliszym czasie wia-
domym bdzie, czy rtp przy-
stapi do rozgrywek o europej-
skie puchary. Sytuacja klubu
w dalszym cigu nie rysuje
si w zbyt rowych barwach.
Kolejn szpilk w przyszo
raciborskiego klubu wbia eu-
ropejska federacja, ktra mi-
mo wczeniejszych obietnic o
przyznaniu raciborzowi tur-
nieju kwalifkacyjnego do ko-
biecej lm, ostatecznie zadecy-
dowaa, e odbdzie si on w
innym miejscu.
pawe strzelczyk
Nigeryjka z gwinejskim paszportem Chinasa Okoro Gloria
po raz drugi okazaa si najlepsz snajperk Ekstraligi.
gmina rudnik - komunikacja
Wadze gminy rudnik
nie umiej doj do porozu-
mienia z rolnikami, ktrzy
na swoich polach uprawiaj
kukurydz. Grzyste ukszta-
towanie terenu oraz rodzaj
uprawianych tam rolin ma
wpyw na to, e podczas na-
wet najmniejszych opadw
deszczu z pl na drogi spy-
waj zway bota. - na pewno
nie jest to efekt niedronej
kanalizacji. ju nie raz roz-
mawialimy z frm, ktra
uprawia kukurydz na tych
polach, aby przy uprawach
pojawi si pas bezpiecze-
stwa, skadajcy si z rolin.
postawiono tam jednak be-
tonowe zapory, ktre na po-
cztku speniay swoj ro-
l, ale pniej boto zaczo
przelewa si bokami - tu-
maczy podczas ostatniej se-
sji rady gminy wjt rudnika,
alojzy pieruszka.
radni zastanawiaj si
nad tym, jak rozwiza raz na
zawsze ten problem. - przede
wszystkim frma musi ponosi
lawiny bota dewastuj rudnik
radni chc ostatecznego rozwizania botnego problemu.
Ponicice w sierpniu 2012 roku. Po kilkugodzinnej
nawanicy z pl spyna potna ilo wody oraz bota.
konsekwencje za niedostoso-
wanie si do zasad oraz koszty
zwizane z uprztaniem bo-
ta - zgodnie mwili wszyscy.
radni proponowali take, aby
rolnicy utworzyli pasy fltra-
cyjne lub zbiorniki retencyjne.
jak zapowiada wjt ju nie-
dugo spotka si z rolnikami.
- bdziemy prbowali doj
do jakiego porozumienia -
mwi. radni rzdaj jednak
take reakcji ze strony powia-
towego zarzdu Drg. - Sprz-
tanie drg ley w kompetencji
jej zarzdcy, a nie raz widzieli-
my jak nasi straacy sprztali
drogi powiatowe po przejciu
takiej lawiny - dodawali radni.
- Spotkanie w tej sprawie tak-
e postaram si zorganizowa
- doda wjt.
Radny R. Kasprzyk za-
powiada dogbne zbada-
nie sprawy.
Cho o sezonie grzewczym
wielu zdyo ju zapomnie,
s wci tacy, ktrym sp-
dza on sen z powiek. a to za
spraw rachunkw za zuyt
energi ciepln - cz miesz-
kacw Kuni raciborskiej
ma niedopat w wysokoci
1000, a nawet 2000 z. przy-
czyn tego stanu rzeczy moe
by wysoka cena energii lub
wada podzielnikw ciepa.
rozwizanie problemu
wcale nie jest proste, bowiem
za dostarczenie ciepa nie od-
powiada gmina, a przedsi-
biorstwo energetyki Cieplnej
(peC), ktre stosuje staw-
ki cenowe jasno okrelone
przez urzd regulacji ener-
getyki i gmina nie moe by
w tej sprawie mediatorem.
- problem jest nastpujcy:
jeeli kto oszczdza - to nie-
stety - ssiad musi go dogrze-
wa - mwi radny radosaw
Kasprzyk.
jedyn moliwoci ob-
nienia rachunkw za do-
starczone ciepo jest - zda-
niem kuniaskiego rajcy
- inwestycja wsplnot miesz-
kaniowych w docieplenie bu-
dynkw, co przeoy si na
mniejsze zuycie energii ciep-
lnej w obiektach.
Co maj zatem zrobi
mieszkacy, ktrzy przez ca-
y rok pacili ryczat, a teraz
przysza im dopata w wyso-
koci 2000 z?
- Kwestie niedopat po-
staramy si przedyskutowa
na zebraniach z mieszkaca-
mi, bo ich wysoko jest rze-
czywicie zatrwaajca. ze-
chcemy zgbi, skd si to
bierze, bo - moe by i tak,
e licznik jest uszkodzony...
jeli natomiast wszystko jest
w porzdku i pomiar zosta
przeprowadzony popraw-
nie, to mieszkaniec, ktry ma
trudn sytuacj fnansow,
moe zwrci si o dopat
do mieszkania. nie jestemy
bowiem w stanie zapaci za
mieszkacw caej kwoty,
tym bardziej e nie ma takich
prawnych moliwoci - ko-
czy radosaw Kasprzyk.
kunia raciborska - sprawy kontrowersyjne
Kunianie przeraeni raChunKami
p
bak
F
o
t
.
J
a
n
u
s
z
N
o
w
a
k
F
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
g
m
i
n
y
R
u
d
n
i
k
Urzdnikom przyb-
dzie obowizkw.
prezydent Wodzisawia
lskiego zdecydowa o za-
koczeniu wsppracy z do-
tychczasowym doradc ds.
obsugi inwestorw janu-
szem nowickim. jego za-
dania przejm pracownicy
biura Strategii i promocji
oraz referatu zarzdzania
nieruchomociami i mie-
nia Komunalnego. janusz
nowicki peni funkcj do-
radcy od listopada zeszego
roku.
DoraDCa oD inWeStYCji
niepotrzebnY
et
powiat wodzisawski - nagrody
Powiatowa orkie-
stra straacka z Goko-
wic znalaza si w gronie
najlepszych w kraju.
orkiestra Dta ochot-
niczych Stray poarnych
powiatu Wodzisawskiego
zaja drugie miejsce w kon-
kursie parady marszowej
podczas XXii oglnopol-
skiego Festiwalu Orkiestr
oSp w Wile.
Do festiwalu zakwalif-
koway si 22 spord 800
dziaajacych na terenie pol-
ski straackich orkiestr d-
tych. orkiestra wystpia
pod batut ryszarda Wach-
tarczyka. W czasie parady
muzykw wspomagali czon-
kowie Dziecicego zespou
tanecznego zez, dla ktrego
ukad choreografczny stwo-
rzya Grayna Gregorczyk.
Straacy z powiatu wo-
dzisawskiego zajli w kon-
kursie parady ii miejsce,
zaraz po bezkonkurencyjnej
orkiestrze dtej oSp z nada-
rzyna, ktra zwyciya rw-
nie w konkurencjach obo-
wizkowych festiwalu.
WYrnienie Dla
GoKoWiCKiej orKieStrY
Orkiestra OSP z Gokowic zostaa
doceniona na festiwalu orkiestr w Wile.
F
o
t
.
E
u
g
e
n
i
u
s
z
T
o
m
a
s
et
zabekw - bezpieczestwo
Radna z Krzyano-
wic, Gabriela Jdrzej-
czyk pisze listy w spra-
wie budowy chodnika
przy DK 45 w Zabeko-
wie.
Gabriela jdrzejczyk,
radna gminy Krzyanowice
zwrcia si do wjta z pro-
b o interwencj w sprawie
budowy chodnika na nie-
bezpiecznym odcinku Drogi
Krajowej nr 45 w zabeko-
wie. - Cigle pisz listy, pe-
tycje do GDDKia w Katowi-
cach, listy do wjta, ale to
nic nie daje.
odpowiedzi s zawsze
negatywne, a zarzdca dro-
gi usprawiedliwia si bra-
kiem rodkw oraz tym, e
na drodze jest zbyt mae
natenie ruchu - tumaczy
Gabriela jdrzejczak. rad-
nej racj przyzna byy wjt
gminy, Wilhelm Wolnik.
- miaem takie sytuacje, e
centymetry decydoway o
tym czy znajd si pod koa-
mi tira - mwi.
- Wiem, e pose henryk
Siedlaczek czsto interpelu-
je w tej sprawie w Sejmie.
otrzymaem niedawno
informacj od pana posa, e
na pocztku GDDKia wybie-
ra te miejsca, w ktrych zabi-
tych przez samochody zostao
wicej ludzi - doda oburzony
Wilhelm Wolnik. Wjt Grze-
gorz utracki poinformowa,
e w takiej sytuacji jak zabe-
kw znajduje si wiele gmin. -
na licie 581 oczekujcych na
budow chodnikw gmin, na-
sza gmina znajduje si na 560
miejscu - powiedzia.
WalCz o buDoW
ChoDniKa W zabeKoWie
581 gmin
oczekuje
na budow
chodnikw.
Gmina
Krzyanowice
znajduje si na
560 miejscu
p
4
GazetaInformator.pl
<<
20 czerwca 2013, nr 12 (140)
region szkolnictwo wysze
Edukacja
rodzice uczniw raciborskich szk dla ktrych organem
prowadzcym jest gmina skadaj wniosek o dofnansowanie
do podrcznikw u dyrektora szkoy, do ktrej ucze bdzie
uczszcza w roku szkolnym 2013/14. Wnioski, zgodnie z na-
jnowszym zarzdzeniem prezydenta miasta mona skada do
15 wrzenia.
WnioSKi o DoFinanSoWanie zaKupu poDrCzniKW Do 15 Wrzenia
R E K L A M A
28 maja senat uniwer-
sytetu lskiego powzi
decyzj o wycofaniu si z
orodka Dydaktycznego w
rybniku, gdzie do tej po-
ry dziaay wydziay filolo-
giczny i nauk spoecznych.
Studentw zapewniono, e
znajdzie si dla nich miej-
sce w Katowicach... nie
trudno domyli si, e
koncentracja oferty eduka-
cyjnej w wielkim orodku
akademickim przysporzy
studentom zamiejscowym
wielu trudnoci, gwnie
o charakterze ekonomicz-
nym. Dojazd z miejsca
zamieszkania do miejsca
ksztacenia jest zawsze
uciliwym, tym bardziej
do tak rozkopanego, za-
toczonego i drogiego mia-
sta jak Katowice. W takim
razie czy nie lepiej konty-
nuowa nauk w pooo-
nym zaledwie o 25 km od
rybnika raciborzu?
Dowiedzielimy si, e
wadze pastwowej Wy-
szej Szkoy zawodowej w
raciborzu s gotowe na
przyjcie nowych studen-
tw. mog oni bez prze-
szkd kontynuowa nauk
wanie w raciborzu. - Ci
modzi ludzie, przenoszc
si do Katowic, nie wiedz
co ich tam czeka. tym-
czasem baza dydaktyczna
naszej uczelni, dobra in-
frastruktura okoo aka-
demicka i dowiadczenie
[Wydzia nauk Spoecz-
nych dziaa w pWSz w ra-
ciborzu od 10 lat - przyp.
red.] gwarantuj ksztace-
nie na takim samym pozio-
mie co w Katowicach - po-
informowa nas prorektor
ds. rozwoju i organizacji
dr in. juliusz Kie.
raciborska oferta edu-
kacyjna moe by kusz-
c przede wszystkim dla
studentw likwidowanego
w rybniku zamiejscowe-
go wydziau nauk spoecz-
nych. Wadze raciborskiej
uczelni zapewniaj, e
studenci poszczeglnych
kierunkw nie bd mieli
problemw z kontynuacj
nauki na pWSz w racibo-
rzu, czy to na kierunkach
pokrewnych (europeisty-
ka), czy te na kierunku
pierwotnym (socjologia).
Co wicej, taka zmiana
moe odby si z korzy-
ci dla samych studentw,
ktrzy w ten sposb bd
mogli naby nowe kwali-
fikacje i dowiadczenie,
pWSz w raciborzu gotowa na studentw z rybnika
rybniccy studenci uniwersytetu lskiego musz zdecydowa, gdzie kontynuowa nauk.
Prorektor PWSZ w Raciborzu dr in. Juliusz Kie zapewnia,
e dla studentw z Rybnika i okolic znajdzie si miejsce na raciborskiej uczelni.
wojciech oneczko
co zwikszy ich szanse na
wspczesnym, dynamicz-
nym rynku pracy, ktry od
kadego bdzie wymaga
przynajmniej kilkukrotne-
go przekwalifikowywania
si. - proces ksztacenia
jest procesem ustawicz-
nym. nasz deklaracja jest
taka: kto si zgosi do pa-
stwowej Wyszej Szkoy
zawodowej w raciborzu,
ten nie odejdzie z kwitkiem
- koczy rozmow prorek-
tor j. Kie.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
od kilku miesicy na pla-
cu przy zespole Szk ekono-
micznych w raciborzu trway
prace zwizane z budow no-
wego boiska wielofunkcyjne-
go ze sztuczn nawierzchni.
prace ju si zakoczyy, dzi-
ki czemu 11 czerwca by dniem
ofcjalnego otwarcia boiska. z
tej okazji odby si i turniej
Streetballu o puchar Starosty
raciborskiego. Wzio w nim
udzia osiem druyn. zwy-
cizc okazaa si grupa Ko-
czu team z i liceum oglno-
ksztaccego.
W przerwie midzy roz-
grywkami odbyo si uroczy-
ste otwarcie boiska. - Ciesz
si, e do uytku moemy od-
da kolejny obiekt sportowy.
jednak to nie koniec tego typu
inwestycji w tej szkole - obie-
ca starosta hajduk. Doda,
e starostwo ma w planach
budow drugiej sali gimna-
stycznej przy zespole Szk
ekonomicznych oraz boiska z
naturaln nawierzchni. - ma-
cie tutaj na to wszystko miej-
sce. mamy nadziej, e szkoa
bdzie jeszcze dugo istniaa.
racibrz - edukacja
Nowe boisko
dla ekonomika
Starosta zapowiada, e nowe boisko to dopiero
pocztek inwestycji w raciborskim zSe.
Chocia niedawno mwio si o likwidacji Zespou Szk
Ekonomicznych w Raciborzu to podczas uroczystego ot-
warcia nowego boiska sportowego, starosta wymienia
kolejne inwestycje, ktre realizowane bd na terenie
szkoy.
bdziemy budowa, a ucznio-
wie niech si nam za to odpa-
c dobrymi ocenami - mwi.
nowe boisko wielofunk-
cyjne przy zSe zajmuje po-
wierzchni 20 x 40 metrw.
znalazo si tam miejsce na
boisko do piki rcznej oraz
none, koszykwki oraz siat-
kwki. Wszystko otoczone
jest ogrodzeniem o wysoko-
ci 4 metrw. budowa boiska
pierwotnie miaa zakoczy
si we wrzeniu 2012 roku.
terminu nie udao si dotrzy-
ma. za boisko starostwo po-
wiatowe zapacio ponad 380
tysicy zotych.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
p
S >>
GazetaInformator.pl 20 czerwca 2013, nr 12 (140)
zarzd powiatu Wodzi-
sawskiego przeznaczy po-
nad 200 tys. z na utwo-
rzenie w zespole Szk
ponadgimnazjalnych nr 2 w
rydutowach nowoczesnej
pracowni gastronomicznej
wraz z niezbdnym zaple-
czem. pracowania bdzie
rozmieszczona na 90 m2 po-
wierzchni.
przy realizacji inwestycji
wymianie na now ulegnie
instalacja elektryczna, wod-
nokanalizacyjna oraz stolar-
ka drzwiowa.
podoga i ciany pracow-
ni zostan wyoone pyt-
kami, a w pomieszczeniu
technicznym znajdzie si
miejsce na szafki ubraniowe
dla uczniw, szafy magazy-
nowe oraz sprzt gastrono-
miczny.
- pracownia zostanie wy-
posaona w 6 nowoczesnych
stanowisk z piecami, stoa-
mi i zlewozmywakami. po-
nadto zakupiona zostanie
zmywarka i wyparzarka do
naczy oraz piec konwek-
cyjno - parowy.
O ile sprawnie przebieg-
n procedury przetargowe
cao inwestycji powinna
zosta ukoczona do koca
sierpnia 2013r. tak, aby w no-
wym roku szkolnym modzi
kucharze z rydutw mogli
ksztaci si w nowoczesnych
i bezpiecznych warunkach. -
informuje rzecznik prasowy
wodzisawskiego starostwa
Wojciech raczkiewicz.
Starostwo
przeznaczy
200 tys. z na
budow pracowni
gastronomicznej
w Rydutowskiej
szkole.
powiat raciborski edukacja
R E K L A M A
Starosta nagrodzi mistrzw ortografi
Siedemnacie szk wzio udzia w tegorocznej, 21. edycji powiatowego konkursu mistrz ortografi.
przedstawiciele szk
podstawowych z terenu po-
wiatu raciborskiego 8 ma-
ja uczestniczyli w XXi edy-
cji powiatowego Konkursu
mistrz ortografii. raci-
brz reprezentowao 9 szk.
W konkursie wzio take
udzia 9 szk z innych miej-
scowoci, midzy innymi z
pietrowic Wielkich, boruci-
na czy Chaupek. cznie do
rywalizacji o tytu mistrza
ortografii przystpio 33
uczniw. W tym roku ucz-
niowie zmierzyli si z teks-
tem, ktrego tytu brzmia
podrnicza pasja jurka.
zwycizcy konkursu nagro-
dy odebrali 12 czerwca w za-
mku piastowskim z rk sta-
rosty adama hajduka.
pierwsze miejsce w kon-
kursie wywalczyli sobie na-
talia bedrunka (Sp Chaup-
ki) oraz adam Dobrzaski
(Sp 15). Drugie miejsce zaj-
a Wiktoria Krupa (Sp Ku-
nia raciborska), a trzecie
Kacper Kordek (Sp 4 raci-
brz). poziom tegorocznego
Fragment tekstu, z ktrym musieli
zmierzy si uczestnicy 21. edycji konkursu
Mistrz Ortografi:
jurek by zapalonym
turyst. bardzo lubi
podrowa, poznawa
nowe miejsca, zawiera
nowe przyjanie, zwie-
dza zabytki polskiej
kultury. Gdy tylko zaczy-
naj si wakacje, pakuje
swj plecak i wyrusza na
kolej wdrwk. W tym
roku postanowi ju po
raz smy odwiedzi Kra-
kw. ten prastary grd
darzy szczeglnym sen-
tymentem. ma tu wielu
przyjaci, wrd kt-
rych czuje si wspania-
le. lubi te atmosfer,
jaka panuje w miecie.
zapewne ksztatuje j
midzy innymi znajdu-
jcy si w Krakowie naj-
cenniejszy zesp zabyt-
kowy w polsce. jurek z
radoci znw pospace-
ruje wzdu gotyckich
murw miasta, odwie-
dzi Wawel. jak zwykle
zachwyci si piknem
przedromaskiej ro-
tundy najwitszej ma-
rii panny, gotycko - re-
nesansowym zamkiem
krlewskim, gotyck
katedr z renesansow
kaplic zygmuntow-
sk. W kryptach tej ka-
plicy znajduj si gro-
by krlw i zasuonych
polakw. na rynku
Gwnym jurek odwie-
dzi Sukiennice i przede
wszystkim usytuowany
w jego wschodnim na-
roniku gotycki koci
mariacki. Koci ten
odgrywa gwn rol w
zabudowie rdmiecia,
jego wysmuke wiee g-
ruj nad miastem.
konkursu by bardzo wyrw-
nany, dlatego przyznano tak-
e wyrnienia. otrzymali je
Dominika yko (Sp 1 raci-
brz) oraz bartosz Cholewa
(Sp Chaupki). Konkurs po
raz czwarty zosta przepro-
wadzony przez agnieszk
Czarn, nauczycielk jzyka
polskiego w Zespole Szkolno
przedszkolnym nr 3 w raci-
borzu.
Natalia Bedrunka, laureatka pierwszego miejsca w 21. powiatowym konkursie
Mistrz Ortografi, odbiera dyplom z rk starosty raciborskiego.
paulina krupiska
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
rydutowy - szkolnictwo ponadgimnazjalne
nowa sala dla kucharzy z rydutw
Wodzisawskie starostwo wyasygnuje rodki
na budow nowej sali gastronomicznej.
et
racibrz - szkolnictwo podstawowe
Inicjatywa, ktrej pod-
ja si Szkoa Podstawo-
wa nr 15 w Raciborzu jest
pierwsz tego typu inicja-
tyw w regionie.
Szkoa podstawowa nr 15
w raciborzu przygotowuje
si do otwarcia pierwszego w
regionie Szkolnego muzeum
W Sp 15 poWStanie
muzeum zabaWeK
p
edukacja
zabawek. W zwizku z tym
szkoa zwraca si z uprzej-
m prob do osb posiada-
jcych stare zabawki (wypro-
dukowane minimum 25 lat
temu) o przekazanie ich do
muzeum, ktre powstanie
w szkole w ramach progra-
mu ue Comenius uczenie
si przez cae ycie projekt
podr do krainy zabawek.
- mile widziana jest krtka
informacja o historii zabaw-
ki. eksponaty mona przy-
nosi do sekretariatu szkoy
w godz. 8.00 15.00. Kady
podarowany eksponat bdzie
opisany metryczk z nazwi-
skiem darczycy (jeli bdzie
sobie tego yczy) - informuje
koordynator projektu.
Dwie osoby z Racibo-
rza otrzymay odznacze-
nia Przyjaciel Dziecka.
Spotkania czonkw to-
warzystwa przyjaci Dzieci
w raciborzu s ju tradycj.
W tym roku na spotkaniu po-
jawi si prezes lskiego od-
dziau regionalnego tpD w
Katowicach, jan Wiesioek.
prezes przyjecha po to, by
wyrni kilka osb honoro-
w odznak przyjaciel Dzie-
cka. W tym roku otrzymay
je Wiesawa Kamczyk oraz
irena procek.
Wiesawa Kamczyk jest
czonkiem tpD oraz peni
funkcj przewodniczcej ko-
a przy zespole Szk ekono-
micznych w raciborzu. pra-
cuje jako pedagog i jej dobry
kontakt z modzie w szko-
le pozwala na realizacj wie-
lu dziaa organizowanych
wiadomie i z empati. Cht-
nie podejmuje rne dziaania
na rzecz towarzystwa na tere-
nie szkoy i poza ni, gwnie
dla dzieci hospitalizowanych.
irena procek take jest czon-
kiem tpD oraz nauczycielem
matematyki w Szkole pod-
stawowej nr 13. angauje si
we wszystkie dziaania koa,
zawsze dba przede wszyst-
kim o dobro dziecka, rozwi-
ja uzdolnienia uczniw, an-
gauje i motywuje dzieci do
wszechstronnego rozwoju.
od lat wspiera uczniw i w-
cza si w ich sprawy, bo opie-
kuje si redaktorami szkolnej
gazetki.
racibrz - edukacja
DziaaCze tpD
z raCiborza oDznaCzeni
p
6
GazetaInformator.pl
<<
20 czerwca 2013, nr 12 (140)
R E K L A M A
Zapowiedzi
W sobot, 22 czerwca w raciborzu w arenie rafako
dojdzie do niecodziennego wydarzenia. po raz pierwszy w
raciborzu Wielokrotny mistrz wiata Strong man, gwiaz-
da olimp team, obecnie zawodnik mma - mariusz pu-
dzianowski. pudzian na arenie rafako pojawi si o godz.
14.00 i bdzie dostpny przez dwie godziny. W tym czasie
poprowadzi kilka konkursw dla publicznoci.
mariuSz puDzian puDzianoWSKi W raCiborzu
racibrz - rynek, osir - 22-23 czerwca
Dni raciborza 2013
racibrz - osir, arena rafako - 29 czerwca
KAC VEGAS III
20.06 / GoDz. 18.10, 20.00
CZOWIEK ZE STALI
21-27.06 / GoDz. 17.20, 20.00
TEDI I POSZUKIWACZE
ZAGINIONEGO MIASTA
21-27.06 / GoDz. 15.40
racibrz
Kino
kino batyk
ul. Londzina 13
www.kinobaltyk.pl
przemko
ul. Londzina 38
www.rck.com.pl
CHICZYK NA WYNOS
20.06 / GoDz. 18.00
GAMBIT,
Pegaz
rydutowy
KAC VEGAS III
20.06 / GoDz. 19.00
1000 LAT PO ZIEMI
20-27.06 / GoDz. 16.10, 18.30,
20.50
DZIEWCZYNA Z SZAFY
20-27.06 / GoDz. 15.45, 18.00,
20.15
KAC VEGAS 3
20-27.06 / GoDz. 15.00, 16.00,
17.30, 19.00
NOC OCZYSZCZENIA
20-27.06 / GoDz. 15.40, 17.50,
20.10
NIEBO W GBIE
26.06 / GoDz. 20.00
rybnik
multikino
22 - 23 czerwca odbywa si
bd Dni raciborza. z tej okazji
zaplanowano szereg imprez. So-
bota rozpocznie si gr miejsk
pt. Szalone lata 70. natomiast
godzinach od 16.15 do 22.00 na
rynku odbywa si bd kon-
certy zespow muzycznych
oraz wystpy zespow tanecz-
nych. na scenie kolejno zoba-
czymy zesp pieni i taca
Strzecha im. joli rymszy, po-
kazy taca orientalnego, zesp
Skaza, modzieowa orkiestra
z rCK, zesp Wersja robocza,
zesp Grupa bez nazwy, zesp
perspektywa, raciborsk or-
kiestr rozrywkow plania
oraz agnieszk porwo. Dru-
giego dnia impreza przeniesie
si na stadion orodka Sportu
i rekreacji. Wczeniej, o godz.
50-lecie awansu unii racibrz do i ligi
W sobot, 29 czerwca
byli i obecni zawodnicy KS
unia racibrz oraz byli i
obecni trenerzy bd wi-
towa 50-lecie awansu unii
racibrz do pierwszej ligi
piki nonej. przypomnijmy
pokrtce jak to byo. W se-
zonie 1962/63 unia uplaso-
waa si na drugiej pozycji
w drugoligowej tabeli, tu
za Szombierkami bytom.
te dwie druyny uzyskay
awans do pierwszej ligi, kt-
ra wwczas bya najwysz
klas rozgrywkow w polsce.
W skad tej druyny wcho-
dzili m.in. Ginter michalski,
manfred urbas, helmut Ki-
tel, Konrad Klimaszka czy
wodzisaw - rynek - 7 lipca
niedziela z izb Gospodarcz
i Wodzisawski bieg piwo-
sza zblia si wielkimi kroka-
mi. odbdzie si 7 lipca. or-
ganizatorzy wyznaczyli tras
o dugoci dokadnie 10 km
uliczkami wok rynku. Sytu-
acja idealna dla zawodnikw
chccych pobi wasne rekor-
dy yciowe na tym dystansie.
Do grona sponsorw doczyli
bank bG oraz tyskie browary
Ksice ktre zapewni zoci-
sty napj dla uczestnikw pod-
czas i po biegu. jak ju wcze-
niej pisalimy podczas biegu
gasimy pragnienie tylko nim.
animatorzy placu zabaw zoo-
landia przygotowali take sze-
reg atrakcji dla najmodszych.
a wszystko to z okazji 5 uro-
dzin placu zabaw. bd tace,
konkursy i zabawy no i oczy-
wicie malowanie twarzy. po i
Wodzisawskim biegu piwosza
wystartuje pierwsza w historii
miejska edycja new balance
Korona lska iG nordic Wal-
king. Start odbdzie si na wo-
dzisawskim rynku. zawodnicy
bd mieli do pokonania 5 pt-
li o dugoci dokadnie 1 kilo-
metra. bdzie to dua odmia-
na gdy dotychczas wszystkie
cykle Korony lska odbyway
si w warunkach crossowych
na mikkiej nawierzchni.
patronat medialny
te aleksander zaczyski.
Druyna z raciborza w pi-
karskiej elicie wystpowaa
przez dwa sezony.W pierw-
szym sezonie zajli wysok,
sm pozycj, natomiast w
drugim spadli na miejsce
czternaste. to oznaczao
dla druyny powrt do dru-
giej ligi. niestety nigdy p-
niej KS unia racibrz nie
powrcia ju do pikarskiej
elity. organizatorem impre-
zy z okazji tego historycz-
nego awansu jest dyrektor
orodka Sportu i rekreacji
w raciborzu, jerzy Kwany.
od kilku miesicy poszuki-
wa on kontaktu z byymi
zawodnikami oraz wszystki-
mi kibicami, ktrzy na was-
ne oczy ogldali ten sukces.
Wszyscy uczestniczy bd
w uroczystociach, ktre od-
bd si 29 czerwca o godz.
15.00 na stadionie oSir.
pniej wszyscy przenios
si do areny rafako, gdzie
o godz. 18.30 odbdzie si
dalszy jej cig.
patronat medialny
15.00 ulicami miasta z placu
Dugosza na stadion przejdzie
barwny korowd. o godzinie
17.00 rozpoczn si koncerty.
pierwsza wystpi majka jeow-
ska. o godzinie 18.30 odbdzie
si koncert zespou raggafaya,
natomiast o godzinie 21.00 dla
publicznoci zagra i zapiewa
ray Wilson Genesis Classic.
przez ca niedziel, ju od go-
dziny 8.00 na placu targowym
odbywa si bdzie take Kier-
masz Staroci i rozmaitoci.
Warto wspomnie take o tym,
e z okazji Dni raciborza w nie-
dziel na terenie miasta kurso-
wa bd bezpatne autobusy,
ktre bd dowozi i odwozi
publczliczno ze stadionu.
CZYLI JAK OGRA KRLA
21-23.06 / GoDz. 19.00
DZA BANKIERA
22-27.06 / GoDz. 17.00
DZIEWCZYNKA W TRAMP-
KACH
22-27.06 / GoDz. 17.00
PRAWDZIWA HISTORIA
KRLA SKANDALI
22-27.06 / GoDz. 19.00
DLA ELLEN
26.06 / GoDz. 20.00
TYLKO BG WYBACZA
29-30.06 / GoDz. 17.00
DZIEWCZYNA Z SZAFY
28-30.06 / GoDz. 19.00
? >>
GazetaInformator.pl 20 czerwca 2013, nr 12 (140)
kultura rozrywka
repertuar imprez
R E K L A M A
20 czerwca - strzecHa - racibrz
W czwartek, 20 czerwca o godz. 13.30 w DK Strzecha w ra-
ciborzu odbdzie si konferencja pt. Jak uchroni si
przed czerniakiem skry. organizatorem konferencji
jest raciborskie Koo polskiego Komitetu zwalczania raka.
21 czerwca - biblioteka - racibrz
W pitek, 21 czerwca o godz. 18.00 w bibliotece przy ul. Kas-
prowicza 12 w raciborzu odbdzie si spotkanie dla fanw
powieci kryminalnych. Gociem spotkania bdzie marta
matyszczak.
21 czerwca - mok - radlin
W pitek, 21 czerwca o godz. 18.00 w miejskim orodku Kul-
tury rozpocznie si Kabaretowa Noc witojaska. Wy-
stpi kabarety noc, Kaasznikof oraz no nejm. bilety w ce-
nie 40 i 50 zotych.
21 czerwca - gimnazjum nr 2 - racibrz
W pitek, 21 czerwca o godzinie 9.30 na boisku szkolnym
Gimnazjum nr 2 w raciborzu odbdzie si Gimnazjada
2013. uczniowie raciborskich Gimnazjw bd rywalizowa
ze sob w konkurencjach sportowych.
21 czerwca - koniec wiata - racibrz
W pitek, 21 czerwca o godz. 20.00 na przystanku Kultural-
nym Koniec wiata w raciborzu odbdzie si koncert ze-
spou Cross Walk. Wstp wolny.
22 czerwca - arena rafako - racibrz
W sobot, 22 czerwca w arenie rafako odbdzie si impreza,
zorganizowna przez sklep z odywkami i suplementami diety
dla sportowcw, perfect body Center. nie zabraknie pokazw
treningowych, pokazw sztuk walki oraz pokazw kultury-
stycznych. Cao rozpocznie si o godz. 11.00. natomiast o
godz. 14.00 na arenie pojawi si Mariusz Pudzianowski,
ktry poprowadzi kilka konkursw dla publicznoci.
22 czerwca - magiczna plaa - bukw
W sobot, 22 czerwca o godz. 19.00 na magicznej play w bu-
kowie odbdzie si koncert wokalistki Cascada. po kon-
cercie odbdzie si impreza, ktra potrwa do 4.00. bilety w
cenie 15 z.
22 czerwca - wck - wodzisaw
W sobot, 22 czerwca o godz. 17.00 w Wodzisawskim Centrum
Kultury odbdzie si impreza z okazji 30. urodzin Klubu
Taca Towarzyskiego Spin. bilety w cenie 50 z.
22 czerwca - ulice miasta - racibrz
W sobot, 22 czerwca o godz. 11.00 przy raciborskim Cen-
trum Kultury odbdzie si gra miejska Szalone lata 70.
uczestnicy zabawy bd musieli zmierzy si w kilku konku-
rencjach. rozstrzygnicie gry i ogoszenie wynikw bdzie
miao miejsce tego samego dnia o godz. 16.00 na rynku.
23 czerwca - plac targowy - racibrz
W niedziel, 23 czerwca od godz. 8.00 na placu targowym w
raciborzu odbdzie si Kiermasz Staroci i Rozmaitoci.
Kiermasz jest czci odbywajcych si wwczas Dni racibo-
rza.
23 czerwca - camping obora - racibrz
W niedziel, 23 czerwca o godz. 11.00 na kempingu obora w
raciborzu odbdzie si gra terenowa Bajkowy las. Gra
jest czci odbywajcych si wwczas Dni raciborza.
23 czerwca - boisko - modzurw
W niedziel, 23 czerwca o godz. 14.00 na boisku sportowym w
modzurowie odbdzie si uroczysto z okazji 80-lecia tam-
tejszej jednostki Ochotniczej Stray Poarnej. z okazji
jubileuszu zorganizowane zostan zawody sportowo-poarni-
cze oSp z terenu caej gminy rudnik.
23 czerwca - sanktuarium - rudy
23 czerwca o godzinie 17:00 w Sanktuarium matki boej po-
kornej w rudach z koncertem organowym wystpi Brygida
Tomala. Koncert odbdzie si w ramach festiwalu muzyka
w starym opactwie. Wstp wolny.
28 czerwca - zamek - racibrz
W pitek, 28 czerwca o 20.00 zamek piastowski zaprasza na
II Noc z Duchami. tegoroczna edycja nawie do tradycji
nocy witojaskiej. bdzie inscenizacja z puszczaniem wian-
kw na odrze, ksica para, tace, jarmark oraz fre show.
28 czerwca - boisko - piece
W pitek, 28 czerwca na boisku sportowym w piecach odb-
dzie si kolejna edycja festiwalu Piecowisko. tym razem
do przegldu zespow zakwalifkoway si grupy: Helloday,
Rise up, Patafans Masta, Hajva oraz Alyson Vane.
Gwiazd wieczoru bdzie Jelonek. tradycyjnie zaplanowano
rwnie zlot motocyklowy. pocztek imprezy o godz. 18.00.
29 czerwca - bulwary - racibrz
W sobot, 29 czerwca o godz. 9.30 z bulwarw nadodrzaskich
przy parku zamkowym w raciborzu rozpocznie si Spyw
Midzy Zamkami. organizatorzy przygotowali dla uczest-
nikw wiele atrakcji. Spyw zakoczy si w ubowicach.
29 czerwca - wck - wodzisaw
W sobot, 29 czerwca o godzinie 17.00 w Wodzisawskim Cen-
trum Kultury obejrze bdzie mona premierowy spektakl
Teatru Szydeko pt. Bajka o dwch krlestwach. Bi-
lety w cenie 10 z.
6-7 lipca - ulica brzozowa - racibrz
6 i 7 lipca na ulicy brzozowej w raciborzu odbdzie si V
Raciborski Festiwal redniowieczny. impreza w sobot
rozpocznie si ju o godz. 12.00. nie zabraknie rnych zabaw,
turniejw, pokazw walk. bd te koncerty, a o godz. 20.30
kino plenerowe. Drugiego dnia take nie zabraknie atrakcji.
zakoczenie festiwalu planowane jest na niedziel na godzin
17.00.
21 czerwca - rck - rydutowy
21 czerwca o godz. 19.00 w rydutowskim Centrum Kultury
Feniks odbdzie si fnisa wystawy Na koniec wiata
i z powrotem. autorzy zdj nie tylko przedstawi swoje
zdjcia z podry po ameryce poudniowej, ale rwnie zapre-
zentuj pokaz slajdw oraz opowiedz o wyprawie.
22 - 23 czerwca - boisko - zabekw
22 - 23 czerwca na boisku sportowym lKS zabekw odbdzie
si VI Zlot Pojazdw Zabytkowych. W sobot zabawa po-
trwa od 12.00. o godz. 19.00 dla goci wystpi gwi azda wie-
czoru - Teresa Werner. W niedziel o godz. 13.30 odbdzie
si przejazd samochodw zabytkowych przez miejscowoci
gminy. o godz. 18.00 zagra zesp Golden Mix.
25 czerwca - galeria sztuki - rydutowy
25 czerwca w Galerii Sztuki zote Grabie przy ul. Strzelcw
bytomskich 5/6 w rydutowach odbdzie si wernisa wy-
stawy plastycznej organizowana przez uczniw klasy ani-
mator kultury z liceum oglnoksztaccego im. noblistw
polskich w rydutowach. Wstp wolny.
27 czerwca - wdk - czyowice
27 czerwca o godz. 18.00 w Wiejskim Domu Kultury w Czy-
owicach odbdzie si spotkanie klubu podrnika. Te-
matem bdzie buen Camino. Spotkanie poprowadzi Wiesawa
orczykowska. Wstp wolny.
28 czerwca - koniec wiata - racibrz
28 czerwca o godz. 15.30 na przystanku Kulturalnym Ko-
niec wiata w raciborzu odbdzie si spotkanie doradcze
Wsppraca organizacji pozarzdowych z admini-
stracj publiczn. Spotkanie adresowane jest do pracow-
nikw, czonkw i wolontariuszy organizacji pozarzdowych z
terenu Subregionu zachodniego Wojewdztwa lskiego.
24 lipca - biblioteka - racibrz
24 lipca w godzinach od 11.00 do 14.00 w bibliotece przy ulicy
Kasprowicza odbdzie si piknik edukacyjny w ramach akcji
Siciaki na wakacjach. podczas pikniku dzieci poprzez za-
baw bd si uczyy, jak reagowa na zagroenia w internecie
i jak ich unika.
26 lipca - boisko - wodzisaw
26 lipca o godzinie 10.00 na boisku osiedlowym Wilchwy w
Wodzisawiu lskim odbdzie si festyn dla dzieci artystycz-
ne podwrko. W programie midzy innymi zajcia taneczne,
konkursy, zabawy z nagrodami oraz wiele innych atrakcji.
Zapowiedzi
S
GazetaInformator.pl
<<
20 czerwca 2013, nr 12 (140)
Sylwetki
19 czerwca 1991 roku w klasztorze annuntiata zmar ks.
pra. Stefan pieczka - proboszcz parafi Wnmp w raciborzu.
W rod 19 czerwca o godz. 18:00 w klasztorze annuntiata
odprawiono rocznicow msz w. w intencji zmarego kapa-
na, ktrej przewodniczy ks. inf. marian agan - wicej na por-
talu raciborz.com.pl
22. roCzniCa mierCi p. KS. pra. SteFana pieCzKi
R E K L A M A
Caa prawda o Sawomirze hanaku
nakadem wydawnictwa Skrzat ukazaa si pierwsza ksika raciborzanina, ktr napisa dla crki martyny
marta rajchel
M.R.: Czy mgby pan
opowiedzie czytelnikom
kilka sw o sobie?
Sawomir Hanak:
nazywam si Sawo-
mir hanak. mam 54 lata.
od kilkunastu lat jestem
szczliwym mem Gizeli
i ojcem martyny. pomimo
tego, e pisz od zawsze,
wyksztacenie mam tech-
niczne. pracuj w frmie
produkujcej aparatur
badawcz dla instytutw
na caym wiecie. lubi
muzyk, lotnictwo, a take
uprawiam bonsai.
M.R.: jak to si stao,
e zacz pan pisa ksi-
ki? Czy od zawsze co pan
tworzy (przeczytaam, e
pisa pan te teksty do pio-
senek rockowych i wier-
szyki), czy te decyzja o
napisaniu ksiki bya im-
pulsem?
S.H.: zaczem ju w
podstawwce. pierwsza
powie wypenia cay
60-kartkowy zeszyt. byy
nawet ilustracje! Kilkulet-
nia dziaalno w zespo-
le Spirala zaowoco-
waa kilkudziesicioma
tekstami. nawet w wojsku
stworzyem kabaret, kt-
ry zdoa wystawi peny,
ptoragodzinny program.
przez cae ycie pisaem
okolicznociowe wiersze i
toasty. Do prawdziwego
zmierzenia si z proz na-
konia mnie moja, ww-
czas omioletnia, crka.
pewnego dnia zwrcia si
do mnie sowami: tato,
mgby dla mnie napisa
ksik. no wic si za-
wziem i napisaem. tak
po prostu.
M.R.: Co pana rodzina
sdzi o paskim pisaniu?
Czy s pierwszymi czytel-
nikami?, dopinguj pa-
na?
S.H.: powiem krtko:
gdyby nie crka, ksiek
bym nie pisa, a gdyby nie
ona, nigdy bym niczego
nie wyda.
M.R.: Debiut Dziew-
czyny i chopaki. niepo-
trzebne skreli to moim
zdaniem doskonae stu-
dium wiedzy o obojga pci.
to to caa prawda o nas!
Skd taka wiedza i pomys
na jej wykorzystanie?
S.H.: Dzikuj za po-
chlebn opini. Chyba
kademu z nas zdarzyo
si dowiadczy nieporo-
zumienia, ktre byo wyni-
kiem bdnej interpretacji,
zasyszanego fragmentu
czyjej wypowiedzi. Kon-
fikt pomidzy dziewczyna-
mi i chopcami nasuwa si
sam. pomylaem, e byo-
by ciekawe sprbowa opi-
sa oba punkty widzenia.
M.R.: Czy posta mar-
tyny z Dziewczyny i cho-
paki. Niepotrzebne skre-
li jest wzorowana na
pana crce?
S.H.: moe nie a wzo-
rowana, ale jakie jej cechy
na pewno zostay przemy-
cone. Same relacje chop-
czysko-dziewczyskie
zostay zasugerowane jej
opowieciami. W wersji
przesanej do wydawni-
ctwa, bohaterka miaa inne
imi, ale to redaktorzy za-
proponowali zmian imie-
nia na wanie martyn,
i ja si zgodziem
M.R.: zachwycio
mnie wydanie Dziew-
czyn i chopakw przy-
pomina mi moje zeszyty z
osobistymi zapiskami ze
szkoy podstawowej. Co
pan o nim sdzi?
S.H.: ja rwnie by-
em pod wraeniem edycji
tej ksiki. przypomina to
troch Dziennik cwaniacz-
ka, ale bynajmniej go nie
kopiuje. oprawa grafczna
kolejnych dwch ksiek
bdzie bardziej tradycyjna,
co jednak nie umniejsza jej
atrakcyjnoci.
Dziewczyny i chopaki. Niepotrzebne skreli
Czy jestecie gotowi na po-
tn dawk humoru sytuacyj-
nego wywoanego walk mi-
dzypciow dziewiciolatkw?
jeli tak, to zapraszam serdecz-
nie do lektury ksiki - Dziew-
czyny i chopaki. niepotrzebne
skreli.
W pewnym wieku raczej
nie przepada si za osobnikami
pci przeciwnej. powiem wicej
- jeli nie ma si jeszcze nastu
lat, kiedy to serce zaczyna moc-
niej bi, mona wrcz mwi o
wojnie i rywalizacji na kadym
polu iii b nie jest adnym
wyjtkiem. i tutaj dziewczyny i
chopaki nie znosz si do tego
stopnia, e tylko czyhaj na po-
tknicia drugiej strony. marty-
na i jej psiapsiki kontra ban-
da Smalca - tak mona by w
kilku sowach streci ksik.
Dziewczyny jak to dziewczyny,
lubi wiedzie wszystko nawet
o chopakach (ktrzy s prze-
cie czystym wybrykiem natu-
ry), bo wiadomo, wroga trzeba
mie cigle na oku. podsuchu-
j wic, a czego nie dosysz
podpowie im bujna wyobrania
i klops gotowy. Smalec, Dziu-
bek i ysy patrz na zachowa-
nie swoich koleanek z lekkim
niesmakiem, ale maj waniej-
sze mskie sprawy i nie zaprz-
taj sobie gowy babskimi fa-
naberiami. W tym przypadku
zignorowanie tak powanego
przeciwnika moe by brze-
mienne w skutkach
Dziewczyny i chopaki
to niezwykle zabawna opowie
przesycona dialogami rodem
ze szkolnej awki. Ciekawy po-
mys narracji z dwch perspek-
tyw (dziewczyny i chopaka)
pozwala na bieco porwny-
wa odmienne reakcje na te
same sprawy. Dla rwienikw
martyny i Smalca ksika moe
sta si kluczem do wzajemne-
go zrozumienia, dla dorosych
za, niezwykle udanym powro-
tem do przeszoci.
Ksik S. hanaka oprcz
oryginalnego spojrzenia na
odwieczny konfikt wyrnia z
tumu take ciekawa szata gra-
fczna. Forma zeszytu w grube
linie z zabawnymi rysunka-
mi na marginesach, to moim
zdaniem strza w dziesitk.
W kwestii ksiek dla dzieci i
modziey bardzo wane jest
pierwsze wraenie, bo ono de-
cyduje o tym czy ksika zosta-
nie przeczytana. W tym przy-
padku nie ma si o co martwi
- i tre i grafka wspograj ze
sob na wysokim poziomie!
polecam.


Cig dalszy wywiadu na
raciborz.com.pl
racibrz ksiki
We udzia w konkursie i wygraj najnowsz
ksik S. Hanaka z autografem autora.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
konkurs!
wygraj debiutanck ksik sawomira Hanaka z autografem
dziewczyny i chopaki. niepotrzebne skreli
Aby j zdoby wystarczy odpowiedzie na proste pytanie:
Jaki tytu nosi najnowsza ksika Sawomira Hanaka,
ktra wanie ukazaa si na rynku?
Odpowiedzi prosimy przesya na adres: konkurs@raciborz.com.pl
z dopiskiem Sawomir Hanak. Zwyci trzy osoby,
ktre jako pierwsze przel do nas poprawne odpowiedzi.
Gazeta - informator 20 czerwca 2013 nr 12 (140) Dodatek tematyczny 12/2013
PLUSY BIZNESU DLA
racibrz
R E K L A M A
gospodarka
SOFT-ib
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. fax 32 415 98 18, 32 414 90 30, hotline 504 18 18 27
Wadze miasta podday
konsultacjom spoecznym du-
go wyczekiwany projekt aktua-
lizacji Strategii rozwoju miasta
racibrz do 2020 roku. przy-
pomnijmy, prace nad aktualiza-
cj strategii zostay zainauguro-
wane 14 grudnia 2011 roku. od
tego momentu zesp konsulta-
cyjny spotka si zaledwie trzy-
krotnie. W czasie kilku spotka
stworzono szereg zaoe, kt-
re nastpnie zostay opracowa-
ne przez zesp redakcyjny. nad
caoci prac czuwali naukowcy
z Wyszej Szkoy zarzdzania i
administracji w opolu, ktrym
szefowa dr Witold potwora.
pierwotnie strategia miaa zo-
sta opracowana do czerwca
zeszego roku. Dokument uda-
o si przygotowa z rocznym
polizgiem.
Cao opisana jest na 44
stronach. lwi cz aktuali-
zacji strategii... zajmuje diag-
noza strategiczna Raciborza z
uwzgldnieniem m. in. sytu-
acji spoeczno-gospodarczej,
demografcznej i gospodarczej
miasta. Sama strategia rozwoju
raciborza do roku 2020 mieci
si - wraz z analiz silnych i sa-
bych stron miasta w relacji do
Strategia gotowa. Rok po terminie
18 miesicy trway prace nad dokumentem,
ktry monaby streci do czterech stron.
wojciech oneczko
szans i zagroe - na czterech
stronach.
na dalszych omiu stro-
nach autorzy projektu wyja-
niaj zwizek dokumentu ze
strategi rozwoju wojewdztwa
lskiego, z czego wiksz cz
stanowi cytowania strategi
rozwoju wojewdztwa. Wdra-
anie, fnansowanie i kontro-
la realizacji strategii to kolejne
dwie strony.
W wietle powyszego pyta-
nie, czy dugo oczekiwana stra-
tegia rozwoju raciborza jest
dokumentem rzeczywicie po-
mocnym i godnym uwagi, nale-
y zakwalifkowa do kategorii
retorycznych... Cele strategicz-
ne dla raciborza nie wykracza-
j poza przygotowan ptorej
roku temu list ycze i ma-
rze. 18 miesicy pracy nad
takim dokumentem nakazuje
w kategoriach wiary podej do
szansy ewentualnego spenie-
nia, niektrych z owych ycze
i marze.
Szczegowo
o Aktualizacji Strategii
Rozwoju Miasta Racibrz
do roku 2020 na
raciborz.com.pl
Firma SoFt-ib wzia udzia w prestio-
wej konferencji wyjazdowej w maroko orga-
nizowanej przez producenta kas fskalnych
poSnet dla najlepszych parterw handlo-
wych. niecodzienna wyprawa do afryki po-
czona bya z witowaniem sukcesu marki
poSnet na polskim rynku kas fskalnych.
(W 2012 r. posnet sprzeda najwicej kas
i drukarek spord producentw i dystrybu-
torw urzdze fskalnych w polsce, zdoby-
wajc 31 proc. udziaw w rynku. takie da-
ne podaje instytut rynku elektronicznego
(ire), w raporcie podsumowujcym wyniki
sprzeday brany fskalnej za ubiegy rok.
posnet polska S.a. to frma z polskim ka-
pitaem i dwudziestoletnim dowiadczeniem
na rynku urzdze fskalnych. jest produ-
centem kas i drukarek rejestrujcych, a tak-
e dostawc rozwiza wspomagajcych
handel i usugi. od wielu lat frma SoFt-ib,
jako partner handlowy poSnet posiada
w ofercie pen gam urzdzen i rozwiza
systemowych dla biznesu.
Opracowanie:
anna Kozowska
(Specjalista ds. marketingu poSnet)
Ireneusz Burek
(Waciciel SoFt-ib)
Jednym z ojcw Aktualizacji Strategii Rozwoju
Raciborza... jest dr Witold Potwora z Wyszej
Szkoy Zarzdzania i Administracji w Opolu.
F
o
t
.
e
k
o
n
.
u
n
i
.
o
p
o
l
e
.
p
l
Konferencja frmy
POSNET w Maroko
Firma SOFT-ib wzia udzia
w prestiowej wyprawie.
Na zdjciach m.in. prezes zarzdu POSNET Abramczuk Robert przez cay wyjazd
integrowa grono dealerw. (Wysoki kunszt w poczeniu zarzdzania i budowania
relacji z partnerami), Anna Kozowska (marketing, rejestracja wideo podczas wy-
jazdu) i Agnieszka Grochowska (kolektory danych, zdjcia z kadego dnia wyprawy)
obowizkowo czyy wypoczynek z wan rol fotoreporterw. Nad wszystkim
czuwa Joanna Kosieradzka - szefowa marketingu POSNET.
10
GazetaInformator.pl 20 czerwca 2013, nr 12 (140)
<<
konsorcjum: przedsibior-
stwa Spedycyjno-trans-
portowe transgr S.a.
- eKo m.Goik, j. Konsek,
j.Serwotka, Spka jawna z
rybnika.
- Stosowna umowa na re-
alizacj usugi zostanie pod-
pisana po 20 czerwca, tak aby
od 1 lipca frma moga przy-
stpi do realizacji zadania -
informuje rzecznik prasowe
wodzisawskiego ratusza bar-
bara Chrobok. Firma trans-
gr dostarczy do wszystkich
wacicieli nieruchomoci
szczegowe harmonogramy
wywozu odpadw, a urzd-
nicy natomiast, bd mogli
przystpi do nowego kalku-
lowania opaty. - zgodnie z
zapowiedzi prezydenta mia-
sta opata ulegnie zmniejsze-
niu - dodaje b. Chrobok.
wodzisaw lski inwestycje
PLUSY BIZNESU DLA
Dotychczasowy wykonawca
rodzinnego parku rozrywki w
Wodzisawiu lskim, ywiecka
frma SatbuD, nie zamierza
kontynuowa budowy obiektu.
Stosowne owiadczenie zostao
przesane do wodzisawskiego
ratusza, po tym jak zamawia-
jcy (urzd miasta Wodzisaw
lski) nie zgodzi si na prze-
sunicie terminu zakoczenia
umowy. Wczeniej, z uwagi na
niezadowalajcy postp prac,
wodzisawski magistrat wezwa
frm do przyspieczenia robt
budowlanych.
- Firma zostaa wyoniona
w drodze procedury przetargo-
wej. przed podpisan umow
dostarczya wszystkie wyma-
gane dokumenty, w tym m.in.
dotyczce zabezpieczenia pyn-
Park Rozrywki z opnieniem?
SATBUD skada owiadczenie o odstpieniu od umowy.
wojciech oneczko noci fnansowej w wysokoci
2 mln z. podpisana w kwietniu
2012 r. umowa dotyczya for-
muy zaprojektuj i wybuduj.
z niewielkim polizgiem nieza-
graajcym realizacji projektu
do urzdu dostarczono doku-
mentacj techniczno-budow-
lan oraz pozwolenie na budo-
w (grudzie 2012 roku). Wraz
z wiosn ruszyy prace budow-
lane o ktrych informowalimy
na bieco. W tym samym cza-
sie do urzdu wpyny infor-
macje o problemach fnanso-
wych wykonawcy, a waciwie
jednej z frm wystpujcych
w konsorcjum - informuj o
przebiegu sprawy wodzisaw-
scy urzdnicy.
Dotychczasowa umowa
zakadaa zakoczenie robt z
dniem 30 padziernika 2013
roku. W tej chwili analizu-
jemy owiadczenie od stro-
ny prawnej dodaje rzecznik
urzdu miasta w Wodzisa-
wiu lskim barbara Chrobok.
problemy z inwestycj mog
mie szersze reperkusje - gros
rodkw na budow parku po-
chodzi ze rde unijnych. ter-
minowe zakoczenie robt jest
jednym z warunkw roliczenia
pozyskanej z ue dotacji.
Kierownik biura Funduszy
europejskich zwrci si ju z
ustnym zapytaniem do urzdu
marszakowskiego o moliwo
przesunicia terminu zakocze-
nia prac. - otrzymalimy od-
powied, e kadorazowo taka
decyzja rozpatrywana jest in-
dywidualnie. z takiego rozwi-
zania korzystay ju okoliczne
gminy borykajce si z podob-
nymi problemami - informuje
wodzisawski urzd.
Rodzinny Park Rozrywki ma powsta w jarach pomidzy osiedlami:
XXX-lecia, Piastw oraz Dbrwki. Jego budowa ma pochon 11,7 mln z.
F
o
t
.
w
o
d
z
i
s
l
a
w
-
s
l
a
s
k
i
.
p
l
bezpieczny zakup zwie-
rztka domowego oznacza,
e mamy pewno, i jest ono
zdrowe, w odpowiednim wie-
ku i oswojone. Sprzedawca w
sklepie zoologicznym powi-
nien przekaza klientowi in-
formacje niezbdne do dal-
szego prawidowego rozwoju
zwierztka (gdy jest ono mo-
de) oraz zdrowego funkcjono-
wania w dalszym jego yciu.
Kupujc krliczka, naley
zwrci uwag na:
- wiek - do sprzeday po-
winny by dopuszczane kr-
liczki przynajmniej 6-8 tygo-
dniowe; jeli wic krliczek,
ktry spodoba nam si w
sklepie, jest wielkoci maej
winki morskiej, najpewniej
ma okoo 4 tygodni i jeszcze
niedawno pi mleko od ma-
my,
- pochodzenie - krliczki
sprzedawane w sklepach zoo-
logicznych czsto pochodz z
giedy lub duych hodowli, co
niestety sprzyja chorobom i
aspoecznym zachowaniom
(strach przed czowiekiem i
innymi zwierztami),
- oswojenie - krliczek
powinien by ciekawski, sto-
sunkowo ufny do czowieka,
nawet nieznanego; jeli jest
nadmiernie pochliwy i sie-
dzi skulony w kcie prawdo-
podobnie ma za sob niemie
przeycia z ludmi lub inny-
racibrz - Hobby
Jak bezpiecznie kupowa krliczka?
Nieprzemylany zakup moe skoczy si dla zwierztka tragicznie.
mi zwierztami (krliczkami)
i trudno bdzie go oswoi,
- odywienie - due ho-
dowle zwykle uywaj naj-
taszych, sabej jakoci karm,
pozbawionych witamin i mi-
neraw, co czsto odbija si
na zdrowiu i wygldzie kr-
liczka; sprzedawca powinien
poinformowa klienta, czym
dokadnie karmiony jest kr-
liczek (zwaszcza mody), po-
niewa gwatowne zmiany
w ywieniu niejednokrotnie
kocz si dla zwierztka tra-
gicznie.
- nasze krliczki pocho-
dz z naszych wasnych ho-
dowli lub od prywatnych,
sprawdzonych osb. Wiemy
dokadnie w jakim s wie-
ku oraz czym byy i nadal
s karmione. traktujemy te
zwierztka, jak wasne i ni-
gdy nie mamy zbyt mao cza-
su by je wypieci, wygaska
i poprzytula. Dziki temu
s ufne w stosunku do czo-
wieka, oswojone i przyjazne.
Karmione s wysokiej jako-
ci karm frmy Versele-la-
ga, dostaj take saat, mar-
chewk, pietruszk, koperek i
oczywicie sianko. S zatem
przyzwyczajone do tzw. zie-
leniny i nie ma obaw o jakie
rewolucje pokarmowe, a jed-
noczenie zapewniamy w ten
sposb dostp do naturalnych
witamin i skadnikw odyw-
czych - mwi wacicielka
sklepu zoologicznego irbiS
w Raciborzu.
Sklep irbiS znany jest
w okolicy ze sprzeday unikal-
nej odmiany krliczkw - mie-
szanki dwch ras - baranek
z domieszk lwa (zwykle w
sklepach mona spotka albo
jedn odmian, albo drug).
ju wkrtce dostpne bd
take jeszcze bardziej niespo-
tykane krliczki - o bkitnych
oczach. zapraszamy zatem na
bezpieczne zakupy do sklepu
irbiS, dziki czemu b-
d mogli pastwo cieszy si
swoim zdrowym krliczkiem
przez dugie lata.
artyku sponsorowany
sklep zoologiczny irbis
47-400 racibrz
ul. orska 1a
czynne
poniedziaek - pitek: 9-18
sobota: 9-13
www.irbis-sklep.pl Kupujc krliczka naley zwrci uwag na jego wiek,
pochodzenie, oswojenie oraz to, czym by dotychczas odywiany.
F
o
t
.
S
k
l
e
p
Z
o
o
l
o
g
i
c
z
n
y

I
R
B
I
S

W ogoszonym przez wa-


dze Wodzisawia lskie-
go przetargu na wiadczenie
usugi odbioru i zagospodaro-
wania odpadw komunalnych
wzio udzia omiu oferen-
tw. W toku postpowania,
komisja przetargowa zakwa-
lifkowaa do ostatecznego
wyboru zaledwie dwie oferty.
pozostae zostay odrzucone
z powodu bdw formalnych
lub innych powodw, np. ofe-
rowania raco niskiej ceny
oraz ujemnie skalkulowanej
ceny za odbiorw odpadw
selektywnych. nietrudno si
domyli, e wykluczone z
postpowania frmy zoyy
odwoanie do Krajowej izby
odwoawczej.
14 czerwca odbya si roz-
prawa, podczas ktrej Krajo-
wa izba odwoawcza uznaa,
i urzd miasta w Wodzisa-
wiu lskim dokona suszne-
go wyboru.
oznacza to, e od dnia 1
lipca frm odpowiedzialn
za odbir i zagospodarowa-
nie odpadw komunalnych
na terenie miasta bdzie
wodzisaw lski - gospodarka komunalna
Obnika opaty za mieci przesdzona
Krajowa Izba Odwoawcza uznaa, e wadze miasta
nie popeniy bdw w procedurze przetargowej.
5,9 mln z,
za ktrej Transgr
bdzie odbiera
i zagospodaro-
wywa opaty to
mniej, ni pierwot-
nie przewidywano.
et
F
o
t
.
t
r
a
n
s
g
o
r
.
r
y
b
n
i
k
.
p
l
Przedsibiorstwo Transgr S.A. zwyciyo rwnie
w czterech podobnych przetargach w Rybniku.
11 >>
GazetaInformator.pl 20 czerwca 2013, nr 12 (140)
od 2011 roku okresni
hospodarska Komora w
opawie przyznaje nagrod
Skrzyda markurego dla
osb i instytucji, ktre po-
przez swoje dziaania poma-
gaj rozwija region opawski,
tworzy w nim miejsca pracy
i wspiera jego otoczenie bi-
znesowe.
nagroda przyznawana
jest w trzech kategoriach:
przedsibiorca regionu (fr-
my zatrudniajce ponad 50
pracownikw), kupiec re-
gionu (frmy zatrudniajce
mniej ni 50 pracownikw)
oraz osobowo regionu - dla
odrbnej osobowoci, ktrej
dziaanie w jakikolwiek spo-
sb wspiera otoczenie bizne-
sowe lub ktra ma wpyw na
jego rozwj. to wanie w tej
kategorii - osobowo regio-
nu - nagrod otrzymaa raci-
borska izba Gospodarcza.
Zapytaj o promocj w dodatku PLUSYdlaBIZNESU biuro@raciborskiemedia.pl
PORADY
DLA
PRZEDSIBIORCW
W kolejnym numerze dodat-
ku Plusy dla Biznesu przed-
stawiamy gar porad doty-
czcych uzyskania wsparcia z
funduszy unijnych.
Z czym naley si liczy
podejmujc starania o do-
tacj?
Przed przystpieniem do wy-
peniania wniosku o dotacj
naley bardzo dobrze prze-
myle swoje przedsiwzicie
i szczegowo przeanalizowa
wszystkie jego wady i zalety.
Wniosek musi by prawido-
wo sporzdzony i skomple-
towany, zawiera wszystkie
zaczniki oraz przejrzycie
opracowany biznesplan, w
ktrym naley szczegowo
opisa projekt okazujc jego
wady i zalety wraz uzasadnie-
niem jego sukcesu, podparty
szczegowymi wyliczeniami
matematycznymi. Najdrob-
niejszy bd, bd te zanie-
dbanie w postaci np. nieak-
tualnego zawiadczenia lub
niekompletnych zacznikw
bdzie skutkowa cofniciem
lub niezakwalikowaniem si
do uzyskania dotacji.
Jakie dotacje oferuje
Unia Europejska?
Unia Europejska oferuje rod-
ki nansowe dostpne dziki
rnego rodzaju programom.
Do tych programw w chwili
obecnej mona zaliczy pro-
gram pod nazw: Infrastruktu-
ra i rodowisko, Kapita Ludz-
ki, Innowacyjna Gospodarka,
Rozwj Polski Wschodniej,
Regionalne Programy Opera-
cyjne oraz Programy Europej-
skiej Wsppracy Terytorialnej.
Kady przedsibiorca ma wic
do dyspozycji rnego rodza-
ju sposoby nansowania pro-
jektw, w zalenoci od celw,
ktre zamierza osign.
Co niesie za sob dota-
cja z Unii Europejskiej na
poczet rozpoczcia dziaal-
noci?
Unia Europejska moe za-
pewni bezzwrotn dotacj
sigajc maksymalnie kwo-
ty 40 000 z. Osoba zamierza-
jca stara si o t dotacj nie
musi by zarejestrowana jako
bezrobotna w Powiatowym
Urzdzie Pracy. Warunkiem
jest jednak, aby osoba ta nie
bya zatrudniona przez okres
co najmniej 12 miesicy w ci-
gu ostatnich dwch lat. Czas
pomidzy zoeniem wniosku,
a przyznaniem dotacji i tym
samym otrzymania pieni-
dzy mieci si pomidzy 3 a 6
miesicami. Dotacja z Unii Eu-
ropejskiej to rwnie wsparcie
pomostowe od 6-12 miesicy
w wysokoi min. redniego
wynagrodzenia. Osoba ubie-
gajc si o dotacj z UE nie
moe te przez okres 12 mie-
sicy przed zoeniem wnio-
sku wykonywa dziaalnoci
gospodarczej.
R E K L A M A
PLUSY BIZNESU DLA
region nagrody gorzyce - biznes
et
Skrzyda Merkurego dla
raciborskiego biznesu
Raciborska Izba Gospodarcza otrzymaa
nagrod od opawskiego biznesu.
Nagrod Skrzyda Merkurego odebrali z ramienia
Raciborskiej Izby Gospodarczej Czonkowie Zarzdu
Henryk Straszak oraz Janusz Szlapaski.
F
o
t
.
r
i
g
.
r
a
c
i
b
o
r
z
.
c
o
m
.
p
l
Ministerstwo rodo-
wiska docenio wynala-
zek raciborskiej frmy.
Wyprodukowany przez
energetyk Solarn enSol
Sp. z o. o. hybrydowy kolek-
tor soneczny pVt o wysokich
parametrach wydajnocio-
wych zyska uznanie kapituy
organizowanego przez mini-
sterstwo rodowiska konkursu
Greenevo - akcelerator zielo-
nych technologii. zaprojekto-
wana i wykonana w raciborzu
hybryda czy w sobie kolektor
soneczny z moduem fotowol-
taicznym.
ensol jest jednym z wio-
dcych producentw w brany
techniki solarnej w polsce. Fir-
ma posiada zastrzeone euro-
pejskim wzorem przemyso-
wym, innowacyjne rozwizania
dotyczce m.in. proflu gwne-
go, na bazie ktrego produku-
je wszystkie kolektory. Kapitu-
a konkursu nagrodzia 8 frm
w skali kraju. raciborski ensol
by jedyn nagrodzon z woje-
wdztwa lskiego. Firma jest
czonkiem raciborskiej izby
Gospodarczej.
racibrz - energetyka
HYBRYDA ENSOLU
Z PRESTIOW NAGROD
et
W Gorzycach rozmawiali o biznesie
Bezpatna konferencja przygotowana przez
biznesmenw dla biznesmenw.
W dniach 17-18 czerwca w
Centrum informacji i promo-
cji w Gorzycach odbya si i
Konferencja biznesu dla ma-
ych i rednich przedsibior-
stwo. udzia w konferencji by
bezpatny.
podczas konferencji
przedsibiorcy mogli skorzy-
sta z bezpatnych porad do-
tyczcych m.in.: zmian, ktre
naley wprowadzi w frmie,
aby przetrwa trudny czas,
sposobw zabezpieczenia si
przed zatorami patniczymi
oraz dziaa o charakterze
marketingowym.
prelegentami konferencji
byli doradca biznesowy, psy-
cholog i trener biznesu Da-
riusz bogacki, specjalista ds.
windykacji i zabezpiecze na-
lenoci robert Kozio, prezes
Stowarzyszenia twoje ycie w
twoich rkach z Gliwic Woj-
ciech Karpowicz oraz dorad-
ca i trener biznesu adam mo-
szyski, ktry wsppracowa
m. in. z harvard business re-
view polska.
organizatorami konferen-
cji byy Wiejskie Dom Kultury
w Gorzycach i Strategy Con-
sulting Group.
et
wodzisaw lski - przestpstwa
Systematycznie okrada-
ny waciciel jednej z wo-
dzisawskich firm transpor-
towych zgosi si na policj.
Spraw zajli si kryminal-
ni, ktrzy w krtkim czasie
ustalili, e kradziey doko-
nuje nowy pracownik fir-
my.
po zatrzymaniu przez
policj, mody mczyzna
tumaczy si, e nie mg
doczeka si pierwszej wy-
paty, a pilnie potrzebowa
pienidzy. Dlatego postano-
wi okra swego pracodaw-
ce. z hurtowni, w ktrej pra-
Okrada pracodawc.
Teraz grozi mu wizienie
Mczyzna nie mg doczeka si pierwszej wypaty...
cowa ukrad ogem siedem
akumulatorw o wartoci 1
tys. z.
za okradanie pracodaw-
cy mczynie grozi kara do
piciu lat wizienia.
Mody mczyzna skrad swemu pracodawcy
7 akumulatorw o wartoci 1 tys. z.
w
o
d
z
i
s
l
a
w
.
s
l
a
s
k
a
.
p
o
l
i
c
j
a
.
g
o
v
Biuro: ul. Wojska Polskiego 9b/1
47-400 Racibrz
Czynne: pon-pt: 14.00-17.00
sobota: kontakt telefoniczny
tel. 722 045 950
32 458 03 29
biuro@nieruchomoscienergochem.pl
www.nieruchomoscienergochem.pl
Wydawnictwo Raciborskie Media oraz
agencja marketingu i public relations INTRO
PR serdecznie zapraszaj na szkolenia
otwarte Akademii Kreowania Wizerunku.
Skuteczne relacje
z mediami
oraz
Biznesowe
korzyci
z Facebooka
Cz I - Skuteczne relacje z mediami
04.07.2013 r., w godz. 9.00 - 15.30, Media Room Ra-
ciborskie Media - Racibrz, ul. Klasztorna 12
Cena: 250 z netto
- dla kadego uczestnika reklama prasowa
w Gazeta Informator o wartoci 250 z! GRATIS!
Cz II - Biznesowe korzyci z Facebooka
05.07.2013 r., w godz. 9.00 - 15.30, Media Room Ra-
ciborskie Media - Racibrz, ul. Klasztorna 12
Cena: 350 z netto
- dla kadego uczestnika 3-miesiczna reklama inter-
netowa w portalu Raciborz.com.pl o wartoci 250 z
+ 1 godzina indywidualnych konsultacji dot. komunikacji
Twojej frmy w mediach spoecznociowych! GRATIS!
We udzia w obydwu szkoleniach i zapa mniej!
600 z 540 z
Zgoszenia do 02.07.2013 r.
Szczegy na raciborz.com.pl
tel. 533 362 362, 507 099 957
12
GazetaInformator.pl 20 czerwca 2013, nr 12 (140)
<<
P
o
l
i
g
r
a
f
a

i

R
e
k
l
a
m
a
P
i
e
c
z

t
k
i


W
i
z
y
t

w
k
i


U
l
o
t
k
i


P
l
a
k
a
t
y


K
a
t
a
l
o
g
i


K
a
l
e
n
d
a
r
z
e


G
a
d

e
t
y

r
e
k
l
a
m
o
w
e


S
z
y
l
d
y


K
a
s
e
t
o
n
y
B
a
n
e
r
y


S
t
a
n
d
y


R
o
l
l
u
p
y
4
7
-
4
0
0

R
a
c
i
b

r
z
,

u
l
.

K
l
a
s
z
t
o
r
n
a

1
2

(
r

g

K
l
a
s
z
t
o
r
n
e
j

i

O
g
r
o
d
o
w
e
j
)
3
2

4
1
4

9
0

3
0
,

b
i
u
r
o
@
r
a
c
i
b
o
r
s
k
i
e
m
e
d
i
a
.
p
l
racibrz gospodarka komunalna
PLUSY BIZNESU DLA
R E K L A M A
racibrz - inwestycje
W numerze 138/2012 Ga-
zetainformator.pl opisalimy
proceder, ktrego dopucili
si raciborscy urzdnicy po-
magajcy w wypenianiu de-
klaracji mieciowych zarzd-
com cmentarzy. W artykule
mieciowa afera pod kontro-
l urzdnikw? ujawnilimy,
e urzdnicy doradzali zarzd-
com, aby zamiast wzmianko-
wanej w regulaminie utrzy-
mania czystoci i porzdku
na terenie Gminy racibrz
powierzchni cakowitej cmen-
tarzy wpisywali powierzchni
czynn, o ktrej nie byo mo-
wy w regulaminie.
owo doradztwo byo po-
mieci do poprawki. Kto zyska?
Wadze Raciborza postanowiy zmieni
kontrowersyjn uchwa mieciow.
dyktowane chci poprawy ab-
surdalnych zapisw regula-
minu utrzymania czystoci....
jednake takie - niezgodne z
przepisami - zaatwienie
sprawy stwarzao niebezpie-
czestwo w postaci wynikw
przyszych kontroli.
niebezpieczestwo, kt-
rym objci zostaliby wanie
zarzdcy cmentarzy. okazuje
si, e wadze raciborza po-
stanowiy naprawi niepra-
widowoci.
pod konsultacje zosta
poddany projekt zmiany sto-
sownej uchway. proponowa-
ne zmiany dotycz wanie
cmentarzy (2 l miesicznie
na kade 10 m2 powierzch-
ni cakowitej zamiast wcze-
niejszych 15 l na kade 10 m2
powierzchni cakowitej) oraz
zamieszkaych obiektw (np.
zakad karny), ktre we wcze-
niejszym ksztacie regulaminy
w ogle nie zostay uwzgld-
nione.
proponowane przez wa-
dze miasta zmiany s zbiene
z tymi, o ktrych od miesicy
mwia opozycja. C mona
powiedzie? lepiej pno, ni
wcale.
wojciech oneczko
Proponowane przez wadze miasta zmiany w mieciowej uchwale s niemale identycz-
ne z tymi, o ktrych od miesicy mwili radni opozycji (na zdj. radny opozycji T. Kusy).
Zarzdcy cmen-
tarzy zapac za
mieci 7,5 razy
mniej ni pierwot-
nie planowano.
F
o
t
.
a
r
c
h
i
w
u
m
p
o
r
t
a
l
u
r
a
c
i
b
o
r
z
.
c
o
m
.
p
l
Inwestorzy w raciborskiej strefe
Ogoszono przetarg na zbycie terenw
w specjalnej strefe ekonomicznej.
Dwie firmy z raciborza -
Koltech i rameta - zainwe-
stuj we wczone do Kato-
wickiej Specjalnej Strefy
ekonomicznej tereny na-
szego misata. KSSe ogosia
przetargi na zbycie terenw,
na ktrych uzbrojenie raci-
borski magistrat pozyska
unijne wsparcie.
raciborskie tereny ka-
towickiej strefy ekonomicz-
nej obejmuj sze dziaek
przy kanale ulga (okoli-
ce ul. Cecyli na ostrogu).
przetargiem zostay objte
dwie z nich. pierwsza ma
powierzchni 1,8 ha. War-
to dziaki wynosi 628 tys.
z. Druga, mniejsza dziaka
zajmuje 0,97 ha. jej cena to
329 tys. z.
Wystawione na sprzeda
grunty nale do miasta ra-
cibrz, jednake przetarg - z
racji wczenia ich w obrb
specjalnej strefy ekonomicz-
nej - organizuje KSSe. pro-
cedura obejmuje formalno-
ci zwizane z uzyskaniem
pozwolenia na dziaalno
w strefie i korzystaniem z
ulg i zwolnie zwizanych
z prowadzeniem biznesu w
strefie. ofert KSSe s za-
interesowane dziaajce
w raciborzu firmy rame-
ta (brana meblarska) oraz
Koltech (brana obrabia-
rek).
Wadze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
ogosiy przetarg na zbycie nalecych do strefy terenw Raciborza.
Niemale
1 mln z
bd kosztowa
zbywane przez
KSSE dziaki
inwestycyjne
na Ostrogu.
et
F
o
t
.
k
s
s
e
.
p
l
13 >>
GazetaInformator.pl 20 czerwca 2013, nr 12 (140)
R E K L A M A
PLUSY BIZNESU DLA
racibrz Handel
Czasami kada z nas
potrzebuj chwili tylko dla
siebie. Kobiecych momen-
tw zapomnienia, kiedy
ma czas, by zrobi sobie
pachnc, gorc kpiel,
a potem wmasowa w cia-
o wonne balsamy. Naoy
maseczk na wosy i twarz,
po czym z nadziej oczeki-
wa na spektakularne efek-
tu ich dziaania. Przed ta-
kim domowym rytuaem
pikna warto odwiedzi
Mydlarni u Francisz-
ka na ul.Dugiej 25 w
Raciborzu - prawdziw
wityni naturalnych kos-
metykw z najdalszych za-
ktkw wiata.
myli si ten, komu
nazwa mydlarnia ko-
jarzy si wycznie z
mydem. W uroczym skle-
piku znajdujcym si w na
ul.Dugiej 25, pki ugi-
naj si pod ciarem
przernych balsamw,
soli kpielowych, olejkw
naturalnych, masek z alg
i bota z morza martwego
czy daleko wschodnich po-
mad do ciaa.
OLEJ ARGANOWY
jednym z najczciej
wybieranych kosmetykw
jest czysty OLEJ ARGA-
NOWY - ELIKSIR MO-
DOCI, zwany rwnie
pYnnYm zotem ma-
roKa. na t nazw olej
arganowy zasuy sobie ze
wzgldu na swoje nieoce-
nione waciwoci. zawiera
on 2 razy wicej witaminy
e ni sama oliwa z oliwek,
co otworzyo mu drog do
kosmetologii. Witamina e
to przecie witamina mo-
doci. Silnie regeneruje,
szczeglnie dojrza cer,
zapewnia jej odpowied-
nie nawilenie, elastycz-
no, odywienie i odno-
w komrkow. Chroni
przed zbyt wczesnym po-
jawieniem si zmarszczek.
nienasycone kwasy tusz-
czowe zawarte w oleju
agranowym to rwnie je-
den z budulcw naszej sk-
ry. ich obecno i waci-
wy poziom maj istotne
znaczenie dla jej kondycji
i optymalnego nawilenia.
Wystpuj w ludzkim se-
bum, wpywaj na funk-
cjonowanie gruczow o-
jowych. Stosowanie oleju
arganowego, bogatego w
te kwasy, agodzi procesy
zapalne i reguluj prac
gruczow ojowych, ago-
dzc objawy trdziku, aler-
gii czy uszczycy.
KREM PRZECIW-
ZMARSZCZKOWY
Z OLEJEM
ARGANOWYM
W naszej ofercie znajd
pastwo rwnie kosmety-
ki na bazie oleju arganowe-
go, midzy innymi KREM
PRZECI WZMARSZ-
CZKOWY Z OLEJEM
ARGANOWYM. Formua
kremu oparta jest na nieod-
zownych walorach pielg-
nacyjnych marokaskiego
eliksiru modoci. Skad
wzbogacono kolagenem,
ktry odpowiada za ela-
styczno skry. Ceramid
r odbudowuje struktur
lipidow skry, wzmacnia
przyleganie komrek przez
co zapobiega utracie wody.
Koenzym Q10 unieszkodli-
wia wolne rodniki, dziki
czemu kolagen i elastyna
obecne w skrze nie ulega-
j rozpadowi. jako jeden
z najbardziej wartocio-
wych czynnikw nawila-
jcych do kremu dodano
take kwas hialuronowy,
ktry wie wod w sk-
rze, chroni przed wysusze-
niem i wygadza naskrek.
Ca gam rewelacyjnych
skadnikw zamyka rewita-
lizujce maso Shea, ktre
intensywnie nawila, uela-
stycznia i opnia proce-
sy starzenia skry. Dodat-
kowym atutem kremu jest
moliwo stosowania go
na dzie i na noc, a opa-
kowanie airless sprawi, e
na pewno zuyjesz go do
ostatniej kropli.
aby dowiedzie si
wicej na temat tych i in-
nych naturalnych kosme-
tykw z rnych zaktkw
Mydlarnia u Franciszka
Moja ucieczka do krainy natury.
wiata, zachcamy by od-
wiedzi Mydlarni u
Franciszka w Racibo-
rzu na ul. Dugiej 25.
W naszej bogatej ofer-
cie znajduj si rwnie
kosmetyki dla mczyzn.
jeeli szukasz oryginalne-
go upominku z okazji Dnia
ojca, doradzimy, pomoe-
my wybra i piknie opa-
kujemy niezapomniany
prezent.
artyku sponsorowany
z kuponem doczonym do artykuu
oferujemy rabat 10% na olej arganowy.
14
GazetaInformator.pl
<<
20 czerwca 2013, nr 12 (140)
Zdrowie
rada miasta chce wprowadzi nowy program ulg: Senior
60+. jego celem ma by podniesienie poziomu aktywnoci oraz
zwikszenie moliwoci zaspokojenia potrzeb mieszkacw mia-
sta ktrzy ukoczyli 60 rok ycia. osoby zainteresowane bd
musiay pobra z urzdu specjaln kart, powiadczajc uczest-
nictwo w programie. program moe zacz funkcjonowa ju od
padziernika 2013 roku.
raCibrz ulY Seniorom po SzeDzieSitCe
racibrz stomatologia
atrakcyjny wygld
to marzenie kadego z
nas. Skada si na nie-
go wiele czynnikw, ale
bez piknego i zdrowe-
go umiechu wszystko
inne traci sens. osoby
umiechnite,pokazujce
w peni swoje zby, s po-
strzegane jako sympatycz-
niejsze, adniejsze, bardziej
wiarygodne oraz... bardziej
atrakcyjne i pocigajce.
Zalety piknego
umiechu
badania psychologicz-
ne dowiody,e osobom
umiechnitym atwiej zna-
le prac, zawieraj lepsze
kontrakty. bardzo prostym
i skutecznym sposobem
upikszenia naszego umie-
chu jest zabieg wybielania
zbw. Kady chciaby mie
biae i lnice zby zamiast
matowych i tych. Do 18-
tego roku ycia kady mo-
e pochwali sie lnicymi
zbami o naturalnym i ad-
nym kolorze. jednak upy-
wajcy czas, herbata,kawa,
papierosy, czerwone wino,
a take zaywane leki skut-
kuj zmianami na zbach -
powoduj, e staj si one
matowe i te, trac swj
naturalny blask.
a wic jeli nie chcesz z
tym y - a kto by chcia? -
moesz wybra zabieg wy-
bielania. oczywicie sposob
w jaki bdzie to zrobio-
ne doradzi stomatolog po
wczeniejszej konsultacji.
Dostpne s dwie metody
wybielania.
Wybielanie w gabinecie
stomatologicznym
odbywa si na jednej
wizycie. na zby nakada
si specjalny el - nadtle-
nek karbamidu o steniu
38 proc. - a nastpnie na-
wietla si lamp diodow
okoo 10 minut. taki cykl
powtarza si 3 - 4 krotnie.
t metod mona uzyska
efekt wybielenia nawet o
kilka odcieni.
Wybielanie w domu
W gabinecie lekarz po-
biera wyciski zbw. na ich
podstawie technik wykonu-
je przezroczyste nakadki,
ktre pacjent otrzymuje do
domu wraz z preparatem
wybielajcym. Stenie
preparatu jest nisze - 10 -
35 proc. - gdy proces wy-
bielania trwa duej i wol-
niej, okoo 10-15 dni.
Wybr
Kada z dostpnych me-
tod jest skuteczna. musi by
jednak dostosowana do in-
dywidualnych potrzeb ka-
dego pacjenta. przed wyko-
naniem zabiegu wybielania
lekarz dokadnie bada pa-
cjenta wykluczajc ubyt-
ki prochnicowe, zapalenie
dzise oraz inne problemy
uniemoliwiajce przepro-
wadzenie zabiegu. tylko
po wnikliwym wykluczeniu
przeciwwskaza wybielanie
jest naprawd bezpieczne i
skuteczne.
W naszym Centrum sto-
sujemy najnowoczeniejsz
lamp philips zoom Whi-
te o bezpiecznej dawce fal
wietlnych. Wikszo pa-
cjentw decyduje si na wy-
bielanie gabinetowe, gdy
oczekiwany efekt jest szyb-
ciej widoczny. jest to bar-
dzo komfortowa metoda, a
ewentualna nadwraliwo
pozabiegowa znika po kil-
ku dniach lub nie pojawia
si wcale.
aby efekt wybielania by
jeszcze bardziej skuteczny,
czsto czymy obie meto-
dy. jeli s pastwo zain-
teresowani zmian wygldu
swego umiechu
jak wybieli zby skutecznie
i bezpiecznie by czu si piknie...?
lekarze z neo-Dent radz, jak wybra skuteczn metod wybielania zbw.
artyku sponsorowany
neo-dent
ul. mickiewicza 18
47 - 400 racibrz
tel. 32 755 21 31
e-mail:
kontakt@neo-dent.eu
zapraszamy
do odwiedzenia
naszego
Centrum
i skorzystania
z letniej
promocji!
Centrum
Stomatologii
estetycznej
i implantoligii
Ul. Mickiewicza 18 III pitro / winda
47-400 Racibrz

Nowoczesne Centrum Stomatologii
Estetycznej i Implantologii
pn.-pt. 8:00 - 20:00
sob. 9:00 - 14:00
- 4 gabinety stomatologiczne
- pracownia RTG z moliwoci badania 3D
- leczenie endodontyczne, mikroskop
- laboratorium protetyczne
- gabinet medycyny estetycznej
oraz: klimatyzowane pomieszczenia,
bezpatny dostp do sieci bezprzewodowej Wi-Fi,
winda, toaleta dla osb poruszajcych si na wzku
Kompleksowe usugi w zakresie wszystkich dziedzin stomatologii, od
stomatologii zachowawczej i estetycznej, poprzez chirurgi po
implantologi i implantoprotetyk.
Tel. 32 755 21 31
kontakt@neo-dent.eu
www.neo-dent.eu
verte
Przyjd i poznaj nowe oblicze stomatologii !!
Kady zabieg jest
indywidualnie
dostosowywany do potrzeb
pacjenta.
Po zabiegu otrzymaj
Pastwo zdjcia przed i po
wybielaniu, zestaw
pozabiegowy oraz zalecenia,
jak postpowa aby efekt
utrzyma jak najduej.
Promiennym umiechem przywitaj lato !
W okresie 01.06 31.08.2013 oferujemy profesjonalne wybielanie zbw
w promocyjnej cenie 650 z !
Przyprowad znajomego, czonka rodziny a cena dla 2 osb wyniesie 1200 z
dodatkowa oszczdno 50 z!
W trakcie wizyty bezpatny przegld, kwalifikacja pacjenta do zabiegu, porada.
Dysponujemy bezpiecznymi
preparatami wybielajcymi
najnowszej generacji oraz
nowoczesn lamp
dostosowan do aktualnych
wymaga UE Philips ZOOM
White Speed z regulacj mocy
wiecenia!
Niesamowity efekt ju
w godzin !
Zapraszamy do
odwiedzenia naszej
placwki.
Ul. Mickiewicza 18
III pitro / winda
1S >>
GazetaInformator.pl 20 czerwca 2013, nr 12 (140)
racibrz zdrowie
R E K L A M A
W raciborzu na ul. opaw-
skiej powsta troch nietypowy
salon - Studio infnity. Dlacze-
go nietypowy?
poniewa czy komplek-
sowo usugi fryzjerskie, kos-
metyczne, ftness, masau jak
i lecznicze z pogranicza bio-
medycyny w jednym miejscu.
-jako jedyni na terenie ra-
ciborskim w swej ofercie po-
siadamy kapsuy treningowe
wspomagajce modelowanie
sylwetki.
najnowszy na naszym ryn-
ku sprzt wiodcej marki Vacu
activ pozwala nam zaspokoi
oczekiwania najbardziej wy-
magajcych klientw. bienie
beauty line 10 w 1 cz w so-
bie prostot uytkowania jak
i funkcje, ktre mog dziaa
niezalenie midzy sob lub
jednoczenie, co daje spotgo-
wane efekty w cigu 30 minut
treningu - mwi wacicielka
Studia.
Kapsuy to opatentowa-
na technologia poczenia naj-
wyszej jakoci bieni, joniza-
cji, promieni podczerwonych
ir, podcinienia, drenau
limfatycznego, aromaterapi,
koloroterapii w szczelnie za-
mknitej kapsule. Spacer
w podcinieniu i podczer-
wieni nie tylko pozwoli nam
szybko zgubi centymetry
w talii, na brzuchu, udach i
poladkach,lecz rwnie ko-
rzystnie wpynie na krenie
krwi oraz popraw kondycji
fzycznej.
yjemy w zabieganym
wiecie gdzie czsto braku-
je czasu na zajcia sportowe.
Kapsuy, ktre oferuje Studio
infnity, to alternatywa dla ty-
powych wicze fzycznych,
gdzie trzydziestominutowy
trening odpowiada dwugo-
dzinnemu zwykemu trenin-
gowi. naley pamita, e ruch
to najlepsza droga do tego by
po prostu czu si zdrowym.
- zdrowie to prawidowe
funkcjonowanie organizmu,
jego narzdw wewntrznych
i ukadw. W ostatnim czasie
wzroso zainteresowanie na-
szym miejscem. Wychodzc
na przeciw oczekiwaniom
klientw poszlimy o krok da-
lej. Wanie wprowadzamy do
oferty hirudoterapi. jest to
metoda leczenia z wykorzysta-
niem pijawek - dodaje waci-
cielka.
Dobroczynno pijawek
znano ju w staroytnoci, a
obecnie ich znaczenie cigle
wzrasta. ludzie kojarz pi-
jawki lekarskie z detoksyka-
cj i susznie ale jej zastoso-
Studio infnity: w trosce o zdrowie fzyczne,
psychiczne i wygld zewntrzny
promocyjna oferta dla Czytelnikw GazetaInformator.pl
wanie zatacza o wiele szersze
krgi. Wykorzystuje si je w
leczeniu wielu schorze m.in.
nadcinienia ttnicze, nie-
dokrwiennoci serca, choro-
by zwyrodnieniowej staww,
paradontozy,stanw zapal-
nych i minioblw itd.
- oprcz pijawek lekar-
skich bdziemy oferowa
rwnie larwoterapi. jeste-
my cigle na etapie rozwo-
ju. mamy jeszcze kilka pomy-
sw-niespodzianek, ktre w
miar moliwoci bdziemy
wprowadza do naszych usug.
naszym celem jest stworzenie
miejsca, w ktrym klienci b-
d mogli zadba o swoje zdro-
wie fzyczne, psychiczne oraz
wygld zewntrzny. Dowiad-
czeni pracownicy cigle si
doszkalaj w rnych dziedzi-
nach aby oferowa usugi na
najwyszym poziomie. Ser-
decznie zapraszamy do zapo-
znania si z nasz ofert i sko-
rzystania z naszych usug. Dla
czytelnikw Gazetainforma-
tor.pl przygotowalimy spe-
cjaln ofert.
Dla pierwszych 20 osb,
ktre polubi nas na facebo-
oku oraz zgosz si do nas z
tym artykuem przygotowali-
my 10 proc. znik na dowol-
nie wybrane zabiegi w naszym
Studio. zapraszamy! - zachca
wacicielka Studio infnity.
artyku
sponsorowany
studio infinity
ul. opawska 44
47-400 racibrz
tel. 781 074 891
Studio Infnity wci si rozwija. Niedawno w ofercie zakadu pojawia
si hirudoterapia - metod leczenia z wykorzystaniem pijawek.
F
o
t
.
S
t
u
d
i
o
I
n
f
n
i
t
y
Zdrowie
16
GazetaInformator.pl
<<
20 czerwca 2013, nr 12 (140)
publicystyka
organizatorzy midzynarodowych Spotka lsk
kraina wielu kultur postanowili pomc 12-letniej
Weronice, ktra choruje na guza oczodou prawego.
Kwestujcym dla dziewczynki wolontariuszom udao
si zebra ponad 4,7 tys. z. zebrane pienidze zostan
przeznaczone na zakup bardzo drogich suplementw
diety, ktre dziewczynka musi spoywa.
4,7 tYS. z Dla poWanie Chorej WeroniKi
racibrz sylwetki
pani Karolino, prosz
opowiedzie naszym czy-
telnikom, jak to si stao,
e pani ojciec pokocha
sport?
Karolina Kwana:
tato urodzi si w Kietrzu,
gdzie w tamtych czasach
nie byo moliwoci pro-
fesjonalnego trenowania.
Wszyscy, ktrzy chcieli,
trenowali sami dla siebie
na prowizorycznym boi-
sku. Wrd nich by take
mody jerzy Kwany. to
wanie tam zosta zauwa-
ony jego talent pikarski.
M.R.: Czy pamita pa-
ni, w jakich druynach gra
jerzy Kwany?
Swoje umiejtnoci
szlifowa w takich druy-
nach jak Wkniarz Kietrz,
reprezentacja opolszczy-
zny juniorw, Stal raci-
brz, motor lublin, unia
racibrz, odra Wodzisaw,
Grnik radlin. z motoru
lublin sprowadzia go do
raciborza sytuacja rodzin-
na czyli narodziny crki i
lub z mam i tutaj zacz
gra w unii racibrz, po-
tem w Wodzisawiu i rad-
linie. w trakcie gry klub
zaatwi mu zatrudnienie
stae na kopalni, wiec jed-
noczenie gra i pracowa.
Swego czasu tato mia te
gra na kontrakcie za gra-
nic, ktry niestety nie do-
szed do skutku z niewia-
domych przyczyn.
M.R.: Czy to wtedy
wanie pan jerzy zdecy-
dowa si wzi udzia w
konkursie na stanowisko
dyrektora oSir?
K.K.: tak. zaryzyko-
wa i wygra. jego praca
tam trwa ju ponad dwa-
dziecia lat.
M.R.: jak pani tato
wspomina te pierwsze lata
zadomawiania si na oSi-
rze?
K.K.: pocztkowe la-
ta dyrektorstwa w oSirze
wspomina bardzo dobrze.
nie byo jeszcze mediw,
ktre dne sensacji czy-
hayby na najmniejsze
potknicie. ojciec posta-
wi oSir na nogi. Dzisiaj
nikt ju o tym nie pami-
ta. mam nadziej, e kie-
dy kto w kocu doceni
wszystko to, czego doko-
na jerzy Kwany. tato nie
mia w modoci atwego
ycia, ale mimo trudnoci
wyszed na ludzi i osign
bardzo wiele. jestem dla
niego pena podziwu. ta-
to zasuy na to, do czego
doszed. jest dla mnie fan-
tastycznym czowiekiem,
ktry zrobi bardzo wiele i
smuci fakt, e jest niedoce-
niany. boli zwaszcza bez-
podstawna krytyka, ktra
We udzia w konkursie!
Wygraj ksik autorstwa
jerzego kwanego
Sto lat piki nonej na ziemi raciborskiej!
F
o
t
.
a
r
c
h
i
w
u
m
p
r
y
w
a
t
n
e
K
a
r
o
l
i
n
y
K
w
a

n
e
j
nie ma adnego zwizku z
prawd. jest zwyk ludz-
k zawici.
M.R.: i przygoda z
oSirem trwa ju ponad
20 lat
K.K.: i tak to wszystko
trwa ju 2o lat. mam wra-
enie, e jestem wychowa-
na na oSirze. Wszyscy lu-
dzie, ktrzy tam pracowali
czy pracuj byli dla mnie
jak wujkowie i ciocie. ta-
to zabiera mnie na krgle,
korty, lodowisko.. mam
wraenie, e cae moje y-
cie to jest orodek Spor-
tu i rekreacji. Dziki ta-
cie umiem gra w krgle,
jedzi na ywach, wiem
co to tenis, umiem kopa
pik. Kiedy byam maa
tato nie przywozi mi lalek
tylko autka i piki. zawsze
chcia, ebym si ruszaa,
wiczya.
ycie taty to jest sport,
oSir, a dopiero na drugim
miejscu rodzina. nie au-
jemy niczego, cho pewnie
w czasach modoci mama
krcia nosem na to, e ta-
ty cigle nie byo w domu.
Wiedziaa jednak, e bez
sportu jego ycie nie mia-
oby sensu. mimo wielu
zaj nigdy nas nie zanie-
dbywa. niczego nam nie
brakowao i zawsze mia-
am fantastyczny kontakt z
ojcem. Wiedziaam, e mo-
g do niego podej w ka-
dej chwili i on mi pomoe.
tak jest do dzi. nigdy nie
odmawia, cho wiem, e
jest zapracowany.
M.R.: mona wic po-
wiedzie, e swoje pasje
tato przela na pani?
K.K.: zgadza si. nie
dane mu byo mie syna,
ale niezraony tym faktem
wpoi mi zamiowanie do
sportu i pielgnowa je we
mnie dopingujc w ka-
dej sytuacji. na pocztku
chcia ze mnie zrobi teni-
sistk, ale to nie byo to.
na powanie zajam si
siatkwk i wtedy tato po-
wici mi kilka lat jedc
ze mn kilka razy w tygo-
dniu na treningi i mecze
do Kdzierzyna Kola. nie
byo to atwe, gdy rwno-
czenie rozpocz studia
na politechnice opolskiej.
ja poszam w jego lady i
to tacie zawdziczam to,
co osignam w dziedzi-
nie sportu. teraz ju, jako
dziadek prbuje zaszcze-
pi mio do piki w star-
szym wnuku, ktry gra w
unii racibrz (trenuj go
razem z moim mem)
M.R.: jeli dobrze kal-
kuluj pani ojciec koczy
studia w dosy pnym
wieku?
K.K.: Tak. O ile dobrze
pamitam tato poszed na
studia w wieku 45. by je-
dynym seniorem na uczel-
ni, ale radzi sobie bardzo
dobrze, mimo, e ze wzgl-
du na swj wiek powinien
odbiega od reszty (szcze-
glnie fizycznie). oprcz
tytuu magistra tato zro-
bi jeszcze trenera ii klasy
piki nonej.
M.R.: Czym dla jerze-
go Kwanego jest sport?
K.K.: Sport jest jego
caym yciem. by dobrym
zawodnikiem. Gra w pod-
stawowym skadzie, mia
charakterek, ale w pice
jest to potrzebne. tam nie
mona by sabym. tato
zawsze potrafi powiedzie
to co myli i nie raz zosta
z tego powodu posadzony
na awie. jego pasja trwa
nieprzerwanie do dzi.
mimo, e ju od lat nie gra
czynnie, to jako dyrektor
oSir pilnie przyglda si
si wszystkim rozgrywkom.
W dojrzaym wieku swoj
mio do piki przelewa
na papier piszc ksiki
dokumentujce ca hi-
stori futbolu w powiecie.
pierwsza z nich 100 lat
piki nonej na ziemi raci-
borskiej - to uwiecznienie
historii lokalnej piki no-
nej. tato spdzi bardzo
duo czasu nad jej wyda-
niem. Samo zbieranie ma-
teriaw zajo mu 10 lat.
niejednokrotnie sama od-
wiedzaam z ojcem kluby
sportowe i prywatne oso-
by w poszukiwaniu infor-
macji. mam swego rodzaju
alu do ludzi, ktrzy kry-
tykuj t publikacj, cho
nie zdaj sobie sprawy ile
trudu kosztowao j. Kwa-
nego zebranie wszystkich
zawartych tam danych.
nie mielimy skanera i ta-
to wszystko wprowadza
do komputera rcznie. Co-
dziennie po pracy powi-
ca swj czas i do pnych
godzin nocnych pracowa
nad ksik. uwaam, e
nie zostao to dostatecznie
docenione.
M.R.: Czy jerzy Kwa-
ny gra jeszcze w pik no-
n?
K.K.: tak na powanie
ju nie. oficjalnie na boi-
sku widziaam go jakie
dziesi lat temu, podczas
meczu starszych repre-
zentantw klubu. Obecnie
grywa rekreacyjnie z wnu-
kami na dziace.
M.R.: Czy jest jaki in-
ny sport, ktrym zaintere-
sowa si jerzy Kwany?
K.K.: tak. na pocztku
miejsce piki nonej zaj
tenis. Grywa z doktorem
ponk, panem borkow-
skim, prezydentem len-
kiem. obecnie tato dosy
powanie zaj si gr w
krgle. z podobnymi so-
bie zapalecami stworzy-
li klub i jed na zawody
po polsce odnoszc do-
sy znaczce sukcesy (je-
rzy Kwany znalaz si w
pierwszej pitnastce pol-
ski).
M. R.: mimo, e roz-
sta si z pik nie prze-
staje o niej myle praw-
da? wiadczy o tym mog
ksiki, ktre powstay i
powstaj. W szczeglnoci
mam tu na myli 100 lat
piki nonej na ziemi raci-
borskiej.
K.K.: Ksice 100 lat
piki powici kilka lat
osobistego ycia. W trak-
cie jej pisanie urodziy mu
si wnuki, ale zamiast w
peni korzysta z urokw
bycia dziadkiem pracowa
codziennie nad ksik.
powstaa rwnie ksi-
ka o Wkniarzu Kietrz, w
ktrej tato pisze o swoim
rodzinnym miecie. teraz
tato pracuje nad ksik
upamitniajc 50-lecie
awansu Unii Racibrz do
pierwszej ligi. zbiera do
niej materiay przez p
roku i cho ludzie chtnie
udzielali informacji, to
dotarcie do pewnych r-
de stanowio nie lada wy-
czyn.
M.R.: z tego co pani
mwi, jerzy Kwany wyda-
je si mie nieskoczenie
wiele pomysw na reali-
zacj swoich pasji i nie ma
zamiaru wyhamowa?
K.K.: oj tak, nie wyob-
raam sobie taty na eme-
ryturze. myl, e ci-
ko bdzie go w ogle na
ni wysa. by cae ycie
aktywny i mimo wieku i
mniejszego zapau cigle
chce dziaa, a nie sta w
miejscu. on po prostu ko-
cha swoj prac. oczywi-
cie nie zawsze byo r-
owo. tato mia momenty
zaamania, kiedy wszystko
szo nie w tak jak trzeba, a
ludzie tylko czekali na to
eby go zniszczy. myl,
e tato si nie da. ma sil-
ny charakter, ktry pozwa-
la mu przetrzyma trudne
chwile
M.R.: Dzikuj za roz-
mow i ycz panu jerze-
mu ju samych dobrych
chwil do koca kariery.
Marzena rajchel
Wymie conajmniej trzy kluby sportowe,
w ktrych gra Jerzy Kwany. Odpowiedzi
wylij na adres: konkurs@raciborz.com.pl
do 28 czerwca z dopiskiem Jerzy Kwany.
Jerzy Kwany z crk na obozie sportowym (rodkowy rzd, trzeci od lewej).
- Tato prbowa zarazi nas sportem, ale tylko j zapaam bakcyla - mwi Karolina.
Ogoszenie listy zwycizcw oraz rozdanie nagrd od-
bdzie si 29 czerwca podczas imprezy z okazji
50-lecia awansu Unii Racibrz do pierwszej ligi
(czytaj wicej na s. 6).
jerzy Kwany - pasja tworzenia
tato zasuy na to do czego doszed. jest dla mnie fantastycznym czowiekiem,
ktry zrobi bardzo wiele i smuci fakt, e bywa niedoceniany.
1? >>
GazetaInformator.pl 20 czerwca 2013, nr 12 (140)
R E K L A M A
racibrz sport
publicystyka
pocztki tenisa ziemnego
sigaj redniowiecza. Wtedy
uprawiali go w europie mnisi
na terenie klasztorw, a pik
uderzano go doni. Gr t
nazywano mianem prawdzi-
wego lub krlewskiego te-
nisa. W polsce do 1910 roku
rozwija si jako elitarna roz-
rywka towarzyska.
W nastpnych latach tenis
sta si powszechny i dostpny
dla kadego. rozpocza si te
organizacja turniejw o zasi-
gu krajowym oraz midzyna-
rodowym. tenis ziemny zosta
uznany za jedn z dyscyplin
sportu i zosta wprowadzony
do programu olimpijskiego.
prekursorem tenisa ziem-
nego w raciborzu jest Sp-
dzielnia mieszkaniowa no-
woczesna. W 1973 roku z
inicjatywy wczesnego preze-
sa in. jerzego Krzyeka po-
wsta pierwszy, prawdziwy
kort przy ulicy pracy. Co roku
przed sezonem jest on odna-
wiany metod tradycyjn - po-
przez wymian nawierzchni z
mczki ceglanej. Spdzielnia
w nastpnych latach urzdzia
drugi kort na osiedlu przy uli-
cy orskiej. z czasem powstay
te podobne korty przy rafako,
ulicy Krlewskiej na ostrogu,
plebanii w markowicach oraz
nowoczesny, kryty kort na te-
renie orodka Sportu i rekre-
acji przy ulicy zamkowej.
Wrd staych, wielolet-
nich bywalcw najstarsze-
pierwszy kort w miecie
jzef Kolb: tenis trzeba pokocha
aby systematycznie go uprawia.
krystian niewrzo
Gospodarz kortu Jzef Kolb zaprasza dzieci i modzie
do korzystania z obiektu w okresie wakacyjnym.
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
W centrum naszego
piknego grodu, przy ulicy
opawskiej, obok najnow-
szej biedronki, rozlokowa-
y si rwnie sklepy, ktre
mona okreli jako galerie
lub te bardziej eleganckie
sklepy. jednak przekona-
am si, e nie do koca tak
jest. Sklep KiK - niestety -
nie jest przyjazny kobietom,
ktre np. przyjad na zaku-
py z dzieckiem w wzku lub
osobom poruszajcym si na
wzku inwalidzkim.
Chodnik prowadzcy do
wej do sklepw jest nie-
zbyt szeroki (okoo 1,5 m),
zaraz obok chodnika jest
parking dla samochodw.
niestety, waciciele galerii
odzieowej KiK kompletnie
nie s zainteresowani dotar-
ciem do ich sklepu od strony
biedronki, albo po wyjciu z
ich sklepu - pjciem do bie-
dronki lub sklepw obok.
na caej dugoci chod-
nika kazano obsudze skle-
pu ustawi zawalidrogi w
postaci okrgych stojakw
z odzie. pomijam drob-
ny szczeg, e nabywana z
tych wieszakw odzie jest
przesiknita zapachem spa-
lin z parkingu i nieopodal
pooonej, dosy ruchliwej
ulicy opawskiej - to jeszcze
przez cay dzie gromadzi
si na ciuchach kilogramami
kurz. ale to ju raczej prob-
lem nabywcw tego brudne-
go towaru.
problem jest duo powa-
niejszy. Stojaki skutecznie
tarasuj i tak bardzo wski
chodnik - pieszym pozostaje
szeroko okoo 35 cm, aby
sprbowa si przecisn nie
potrcajc odziey. o prze-
jedzie z wzkiem dzieci-
cym ju nie ma mowy.
Dziwi mnie brak reakcji
naszej raciborskiej stray
miejskiej - bo to ich zada-
niem jest pitnowa niepra-
widowoci i niewygody pie-
szych uytkownikw drg,
ktrym stworzono do tego
chodniki. Waciciele KiK
swoj niefrasobliwoci i
brakiem poszanowania dla
pieszych wystawiaj sobie
wiadectwo kompletnego ig-
noranta dla elementarnych
praw kadego, kto ma tam
Galeria jak bazar?
Czytelniczka jest oburzona zawalonym
chodnikiem galerii przy opawskiej.
Zatarasowany chodnik galerii przy ul. Opawskiej
zwrci uwag Czytelniczki GazetaInformator.pl
oraz portalu raciborz.com.pl.
prawo komfortowo si prze-
mieszcza.
Gdy zapytaam w sklepie
dlaczego tak jest - odpowie-
dziano mi e to zarzdzenie
wacicieli sklepu i pracow-
nicy musz si do tego sto-
sowa, cho widz zarwno
niewygod ludzi jak i kom-
pletn ignorancj ze stro-
ny stray miejskiej na taki
stan rzeczy. W takim razie
ja zadaj to pytanie... Kie-
dy w tym miejscu zapanuj
warunki godne tak elegan-
ckiego centrum handlowe-
go bez klimaciku tureckiego
bazaru?
F
o
t
.
C
z
y
t
e
l
n
i
c
z
k
a
go kortu przy ulicy pracy byli
znani raciborzanie, midzy in-
nymi: zdzisaw maseko, Sta-
nisaw Kaczmarski, bogdan
jachimowicz oraz jerzy krzy-
ek, Wojciech Krzyek, ry-
szard Kawa, henryk Gorzoka,
jzef Kolb, roman jezusek,
henryk Swoboda i tadeusz
Grzesik wieloletni gospodarz
tego obiektu.
- niektrzy z nich, mimo
podeszego wieku, jeszcze cza-
sem przychodz sobie pogra
- wspomina obecnie prowa-
dzcy boisko jzef Kolb. - Kie-
dy frekwencja bya wiksza.
tenis trzeba pokocha, aby sy-
stematycznie go uprawia. ta
gra rozwija w czowieku ty-
zn fzyczn, wymaga refeksu
i wysiku a to sprzyja zdrowe-
mu stylowi ycia - dodaje j-
zef Kolb.
tradycyjnie co roku dla
dzieci i modziey organizo-
wany jest turniej tenisa ziem-
nego o puchar prezesa Sm
nowoczesna. podczas wa-
kacji prowadzona jest rwnie
szkka tenisowa. Spdzielnia
zaprasza do korzystania z kor-
tu od maja do koca wrzenia
w dni powszednie od 16:00 do
20:00 a w soboty i niedziele
od 9:00 do 20:00 - za odpat-
noci.
natomiast dzieci i mo-
dzie mog bezpatnie odbija
pik na ciance. na miejscu
mona te wypoyczy rakiety
i pieczki a take skorzysta z
fachowych porad gospodarza
i dowiadczonego tenisisty -
jzefa Kolba. ma on nadziej,
i podczas wakacji obiekt b-
dzie chtnie odwiedzany przez
dzieci i modzie.
racibrz - list do redakcji
barbara z raciborza
Opisany przez Czytel-
niczk problem nie jest
atwym do rozwizania.
Skontaktowalimy si w tej
sprawie z raciborsk Stra-
Miejsk. Dyurny ofcer
poinformowa nas o prze-
znaczeniu sprawy do do-
kadnego rozpoznania. Jed-
nake ze wstpnych ustale
Stray wynika, e teren, o
ktrym mowa, jest prywat-
ny i od jego zarzdcy zale-
y, czy ustawione na chod-
niku elementy wystawowe
zostan cignite lub nie.
Co wicej, pobliski parking
i jego wewntrzna ulica na-
le do strefy ruchu, w kt-
rej kierujcy zobowizani
s do ograniczenia prd-
koci i zachowania szcze-
glnej ostronoci wanie
z uwagi na licznych w tym
miejscu pieszych i rowerzy-
stw, ktrzy maj prawo
do korzystania z tej czci
infrastruktury.
et
oD reDakcji
1S
GazetaInformator.pl
<<
20 czerwca 2013, nr 12 (140)
tel. 509 381 263, 32 414 90 30
biuro@raciborskiemedia.pl
ogoszenia
zamie ogoszenie drobne
MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko, tanio solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska 1
tel. 32 415 18 86
Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
Motorady
Sprawdzenie auta przed
dalszym wyjazdem to ko-
nieczno. nasz samochd
powinien by sprawny i goto-
wy do drogi w kadej chwili.
przypominamy, o czym
naley szczeglnie pamita!
Dokumenty. przed wy-
jazdem warto zajrze do do-
wodu rejestracyjnego, by
sprawdzi aktualno bada-
nia technicznego oraz wa-
no obowizkowego ubez-
pieczenia oC.
Bezpieczniki. Komplet
zapasowych bezpiecznikw
warto zawsze mie w aucie -
wane, eby byy waciwego
typu!
Pyny eksploatacyjne.
Sprawdzamy poziom oleju w
silniku oraz pynw chod-
niczego, hamulcowego, do
spryskiwaczy szyb.
Klimatyzacja. powin-
nimy uda si do profesjo-
nalnego serwisu sprawdzi
poziom gazu w klimatyzacji
oraz stan fltra kabinowego.
ponadto powinnimy zdezyn-
fekowa cay ukad aby w cza-
sie dugiej podry z wczo-
n klimatyzacj nie nabawi
si infekcji.
Cinienie powietrza,
gboko bienika, stan
koa zapasowego. Kontro-
l ogumienia zaczynamy od
k, na ktrych auto si poru-
krzysztof ksik
jaK przYGotoWa auto
Do WYjazDu na urlop?
parking strzeony 24h przy ul. opawskiej
(obok marketu e.leclerc).
Wicej informacji pod nr telefonu 603541602, 785233829
Cennik:
Samochody osobowe
- pierwsza godzina - 2,5
- Kada kolejna - 2 z
- cay dzie - 12 z
- doba - 15 z
- weekend - 25 z
- abonament miesiczny - 90 z
- motocykle - 25 z
Samochody ciarowe
- pierwsza godzina - 3,5 z
- kada kolejna - 3 z
- cay dzie - 15 z
- doba - 20 z
- weekend - 35 z
- abonament miesiczny - 95 z
sza. Sprawdzamy stan bieni-
ka oraz cinienie powietrza w
oponach. minimalna dopusz-
czalna przez prawo wysoko
bienika wynosi okoo 1,6 mm,
ale to za mao, eby zapewni
bezpieczn jazd po mokrej
drodze! naley te sprawdzi,
czy bienik opon zuywa si
rwnomiernie jeeli tak nie
jest, to przed wyjazdem warto
skontrolowa stan zawieszenia
oraz ukadu kierowniczego.
Wyposaenie awaryj-
ne. Ganica i apteczka nie po-
winny by przeterminowane.
jeeli wyjedamy za granic
naley zapozna si z przepi-
sami odnonie wyposaenia
samochodu obowizujcymi
w danym kraju.
Owietlenie. Spraw-
dzamy, czy wszystkie arw-
ki wiec, refektory s czy-
ste, nie uszkodzone i dobrze
ustawione i czy dziaa regu-
lacja wysokoci owietlenia,
by jadc obcionym autem,
nie olepia nadjedajcych
z przeciwka.
Wakacyjny wyjazd to wy-
darzenie, na ktre z niecierp-
liwoci wyczekujemy, a po
powrocie dugo o nim pami-
tamy. Dlatego warto si do
niego dobrze przygotowa,
aby przez nasze niedbalstwo,
lenistwo bd nadmiern
oszczdno nie zepsu sobie
urlopu.
Firma
CETUS-Energetyka
Gazowa Sp. z o.o.
44-266 wierklany,
ul. Spacerowa 2
sprzeda
samochody uywane:
Suzuki Jimmy
2008r. 25 000z

Star 266 z HDS
1991r. 40 000z

Tel. kontaktowy:
694 472 672
19 >>
GazetaInformator.pl 20 czerwca 2013, nr 12 (140)
usugi
ogoszenia
finanse
POMOC
DROGOWA
holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
Krystian Karcz,
47-400 racibrz,
ul. Kozielska 9
tel.kom. 0601 516 085;
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
AUTO-GARA
merCeDeS-auDi-bmV-VolVo
amortyzatory,
oyska, ukady:
hamulcowe,
kierownicze,
napdowe
ul. Klasztorna 9
47-400 racibrz
tel. 32 419 06 027
MECHANIKA OPONY
ALUFELGI FELGI
Serwis ogumienia
Demonta i monta opon run
Flat. Gacka rajmund
ul.mariaska 25
racibrz tel. 504-476-839
malowanie wntrz oraz
elewacji, tapetowanie, na-
kadanie gadzi, stawianie
pyt gipsowo-kartonowych,
mopnta okien, drzwi oraz
paneli. Wykoczenie wntrz.
Kontakt: 606-505-169
weterynaria
przychodnia
Weterynaryjna
centrovet
monika Fita
& barbara Koodziej-Sordyl
racibrz,
ul. mysowicka 16/9
tel. 693 155 008,
795 729 389
przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl
FRYZJERSTWO
joanna Swoboda-matysek
47-400 racibrz,
ul. opawska 82a/1b
tel. 32 4179201
Kom. 507061632
Dojazd do osb starszych
KreDYtY
KonSoliDaCYjne!
zamie wszystkie swoje kre-
dyty w jedn nisz rat! tel.
882193333 lub 882193434
KreDYt oDDuenioWY!
Spacamy wszelkie zobowiza-
nia: bankowe, pozabankowe,
windykacj, komornikw. Kre-
dyt pod zastaw nieruchomoci.
tel. 882193333 lub 882193434
KreDYtY hipoteCzne!
Szukasz dobrego i taniego
kredytu hipotecznego?
przyjd do naszego biura lub
zadzwo: racibrz ul. opaw-
ska 76 (naprzeciw NETTO)
tel. 882193333 lub 882193434
www.tyija365.pl, biuro ma-
trymonialne w raciborzu. by
moe jedno kliknicie wystarczy,
aby pozna swojego partnera.
Sprbuj! tel. 32-414-07-77,
500-776-920
rne
warsztat naprawa
roWerW,
motoroWerW
WzKoW toWaroWYCh
z wieloletni tradycj
od 1946r.
WarSztat luSarSKo
meChaniCznY
adam majnusz
tel. 32 415-18-80
ul. mariaska 1
47-400 racibrz
ZOMOWANIE WSZELKICH
POJAZDW
holowanie gratis,
ul. rudzka 66,
47-400 racibrz,
www.hamaro.pl,
hamaro@onet.pl
TEL. 324151991, 691960146
Gabinet masau i terapii
naturalnych zaprasza
oferujemy atrakcyjne ceny!
racibrz, ul. orska 45/4
tel. 609 766 123, 697 571 786
oferujemy rwnie
dojazd do klienta.
www.maGia-DotYKu.eu
poszukuj wykwalifkowa-
nych brukarzyna terenie
powiatu raciborskiego
tel. 507 144 696
poradnia ortopedyczna
przy Centrum zdrowia
ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna w poniedziaki
w godzinach: 16-18.
rejestracja telefoniczna:
781-289-867
zdrowie
akupunktura, leczenie ze-
spow blowych krgosu-
pa, zmian zwyrodnieniowych
kolan, nietrzymanie moczu,
ylaki odbytu. rejestracja:
racibrz ul. ocicka 51a,
rudnik ul. Soneczna 38a,
tel: 781-289-867
praca
Sprzedam d kabinow z
silnikiem 8 Km oraz z przy-
czep. Cena 7 800 z - do
negocjacji. telefon kontakto-
wy: 504 321 042
PRANIE DYWANW
ORAZ TAPICERKI MEBLOWEJ
parowe czyszczenie fug, dywanw
oraz tapicerki meblowej i samocho-
dowej. atrakcyjne Ceny!!!
Tel: 32 763 40 43,
Kom: 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
Obok Byej Hurtowni
Stolarskiej GERBUD
www.green-clean.pl
FIRMA HANDLOWA
POSZUKUJE AGEN-
TW DO PROWADZE-
NIA SKLEPW SPOYW-
CZYCH W RACIBORZU I
OKOLICACH. KONTAKT
509049573
nierucHomoci
Sprzedam dom
w Raciborzu.
Dom w spokojnej dzielnicy
willowej, wysoki standard
wykoczenia,
na zadbanej dziace 18a.
tel. 661 382 675
20
GazetaInformator.pl 20 czerwca 2013, nr 12 (140)
<< reklama