Ambag sa kabihasnan ng daigdig

 Ang relihiyong Zoroastrianismo kung saan nabigyang diin ang kosepto ng pagpili ng tao sa landas na tatahakin – kasamaan ba o kabutihan. .

 Dito rin nalinang ang kaisipan tungkol sa buhay na walang hanggan matapos ang buhay rito sa lupa at ang pagbibigay ng gantimpala sa mga gumagawa ng kabutihan at kaparusahan sa mga .

 Sa pamumuno ng mga persiano nabigyang diin ang karapatan ng tao maging ng mga lupang sinakop. .

 Ang pagkakaroon ng mga satrap ng persia ang naglinang sa konsepto ng sentralisadong .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful