Та в книгата си "В словесните дебри - Практика на превода (с теория между редовете)", глава

"
"#исля, $е под %аглавието (на глава) "&а се и%понаприка%ваме" доста недвусмислено под$ерта' д*
ка%а или
а'на, бр*тве4е, б*бре4е, б*рборе4е, в%е думата, викна, вну4и, вр*5на се, врясна, в*%д*'на, в*%