3

6
3 3
3
3
3
3
3
3

, ,

.
.
.
.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

,
¸
,
,
¸
¸
¸
¸
,
¸
,
¸

,

,

,

,

,
,
,
,
,
,
,

,

,
,
,

,

,
,

,
,

,
,
,
,

,

,

,
,
,

,

,
16
7
11
5
Piano
Keisuke Shinohara
Piano no mori - Main theme Piano no mori - Main theme
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

,

,

.

.
.
.
.
.

.

.

.

.
.
.
.
.

,
¸
,
¸
,
¸
,
¸
,
¸

2
33
28
25
22
20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful