KPF3012 PENGGUBALAN DAN KEPENTINGAN AKTA PENDIDIKAN 1996 TERHADAP MASA DEPAN PENDIDIKAN KUMPULAN 15

NAMA NOOR FADHILAH BINTI ABD. AZIZ WAN HAYATUN SYAMILA BINTI MEGAT ABDULLAH NUR SYAFIQAH BINTI ONN NURUL ASYIKIN BINTI MOHD ISA NOMBOR MATRIK D20111047510 D20111047379 D20111047573 D20112051955

PENSYARAH : CIK AZIZOL BINTI IDRIS

PENGENALAN
 Akta Pendidikan 1996 turut dikenali Akta 550 adalah bertujuan memansuhkan Akta Pelajaran 1961. Secara amnya, akta tersebut telah mengemukakan satu undang-undang

baru tentang pendidikan bagi melaksanakan dasar pendidikan negara yang berasaskan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan.  Matlamat-matlamat seperti apa yang disenaraikan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan

dijangka dapat dicapai melalui suatu Sistem Pendidikan Kebangsaan, yang
memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama, Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama. Pendidikan yang disediakan melalui akta ini adalah pelbagai dan komprehensif skopnya dan akan memenuhi keperluan negara, serta juga memupuk perpaduan negara melalui pembangunan budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Telah berkuatkuasa mulai 31 Dis 1997 Berpaksi kepada perakuan utama Penyata Razak Untuk memperluaskan skop dan memperkenalkan perundangan pendidikan Menampilkan kesinambungan daripada hasrat dan dasar pendidikan yang sedia ada Akta Pendidikan 1996 Mengekalkan peruntukan yang masih relevan daripada Akta Pendidikan 1961 Untuk mengadakan peruntukan bagi pendidikan dan perkara yang berkaitannya Untuk memantapkan sistem pendidikan kebangsaan Lanjutan dan pembaharuan daripada Akta Pelajaran 1991 .

Akta ini diwujudkan khusus bagi menggantikan Akta Pelajaran 1961 untuk memantapkan sistem pendidikan untuk generasi akan datang sejajar dengan hasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang berkualiti serta bertaraf dunia. Sebaliknya yang didapati tidak lagi relevan telah digugurkan. .PENGGUBALAN AKTA PENDIDIKAN 1996 • Akta Pendidikan 1996 merupakan akta untuk memperuntukkan undangundang bagi pendidikan dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. • Akta Pendidikan 1996 telah mengekalkan banyak peruntukan Akta Pelajaran 1961 yang didapati masih relevan. • Akta Pendidikan 1996 mengandungi 156 seksyen. Walaupun Akta Pendidikan 1996 adalah satu akta baru. tetapi masih merupakan kesinambungan kepada dasar pendidikan yang sedia ada.

Sejarah Perkembangan Akta Pendidikan 1996 Akta Pendidikan 1961 Akta Pendidikan 1996 merupakan kesinambungan Mendaulatkan satu bahasa sebagai bahasa kebangsaan untuk semua kaum Lahirnya UKM (1971) yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan di sekolah Penyata Razak dan Rahman Talib Semua kursus di IPT dikehendaki di ajar dalam bahasa Melayu Beberapa sekolah bercorak teknik dan vokasional ditubuhkan .

TUMPUAN PENGGUBALAN AKTA PENDIDIKAN KEBANGSAAN 1996 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN STATUS BAHASA KEBANGSAAN KONSEP SISTEM PENDIDIKAN .

Mempertingkatkan pendidikan teknikal Memperluaskan skop dan memperkenalkan perundangan mengenai pendidikan Memantapkan sistem pendidikan kebangsaan Perundangan pada tahap prasekolah hingga tahap pendidikan tinggi termasuk kerajaan dan swasta TUJUAN PENGGUBALAN Memperkukuhkan kedudukan bahasa kebangsaan Menggunakan sistem penilaian dan peperiksaan yang sama Penyelarasan semua jenis kurikulum kategori sekolah melalui kurikulum kebangsaan .

KEPENTINGAN AKTA PENDIDIKAN 1996 TERHADAP PENDIDIKAN NEGARA .

Adalah sesuai pada waktu itu dan ia perlu diolah semula mengikut kehendak dan aspirasi pendidikan masa kini. Melahirkan tenaga kerja dan rakyat yang mempunyai daya inovatif dan kreatif .Asas pembangunan negara Pembangunan dari segi material. . turut menyumbang fikiran dan tenaga dalam mencapai aspirasi negara seperti mana yang termaktub dalam Wawasan 2020. emosi dan jasmani serta intelektualisme individu.

kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat global. . kesan daripada perkembangan pesat sains.Ilmu dan pendidikan sebagai penentu utama arah tujuan negara • DAN BAHAWASANYA tujuan pendidikan adalah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu. teknologi dan maklumat.

keadilan sosial. ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang bersatupadu. DAN BAHAWASANYA pendidikan mempuunyai peranan penting dalam menjayakan wawasan negara demi utnuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi.Memperkembang potensi individu sepenuhnya dan mencapai aspirasi negara Akta Pendidikan 1996 memperkenalkan banyak peruntukan perundangan (legislative provision) baru untuk menangani cabaran pendidikan menjelang abad ke-21 dan memenuhi kehendak atau hasrat Wawasan 2020. . moral dan etika. liberal dan dinamik. demokratik. dan kekuatan rohani.

DAN BAHAWASANYA Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.Dasar Pendidikan Kebangsaan berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Akta Pendidikan 1996 menjelaskan bahawa dasar pendidikan adalah berlandaskan kepada hasrat wawasan 2020 dan Falsafah Pendidikan Negara. .

Di sini soal bahasa telah diperkukuhkan. . Ini diperkuatkan lagi dengan menjadikan bahasa tersebut sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di semua sekolah dan institusi pendidikan.Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan  Kedudukan bahasa kebangsaan diperkukuhkan dengan memperuntukkannya sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. sebagai bahasa pengantar utama di semua sekolah atau institusi kecuali di Sekolah Jenis Kebangsaan atau lain-lain sekolah yang diberi pengecualian.  Seksyen 17 Dalam Akta Pendidikan 1996 dijelaskan tentang kedudukan Bahasa Kebangsaan iaitu bahasa Melayu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan.

(dalam Seksyen 18)  Murid-murid dari semua jenis dan kategori sekolah akan disediakan untuk mengambil peperiksaan yang ditetapkan oleh kerajaan dan oleh itu akan memudahkan kita menggunakan penilaian atau pengukuran yang sama tentang pencapaian muridmurid dari sekolah-sekolah di negara kita. (dalam Seksyen 19) .Kurikulum kebangsaan dan sistem peperiksaan yang sama  Kurikulum semua jenis dan kategori sekolah akan selaras dengan kehendak negara apabila Kurikulum Kebangsaan yang diperuntukkan dalam Akta Pendididkan 1996 wajib diguna oleh semua pihak.

. sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta. dan meliputi semua kategori sekolah.  Dalam Akta Pendidikan 1996. iaitu sekolah kerajaan.Sistem Pendidikan Kebangsaan Di Semua Peringkat  Seksyen 15 dan Seksyen 16 dalam Akta Pendidikan 1996 telah memperjelaskan tentang Sistem Pendidikan Kebangsaan yang meliputi semua peringkat dan jenis sekolah atau institusi pendidikan kecuali sekolah ekspatriat. konsep sistem pendidikan kebangsaan dimantapkan dengan meliputi semua peringkat persekolahan dari peringkat pra sekolah hingga ke peringkat pendidikan tinggi.

. Tamil dan bahasa bumiputera diperuntukkan di sekolah. Pengajaran bahasa Cina . Di samping itu Unified Examination yang diambil oleh sekolah-sekolah ini serta lembaga pengelola sekolah conforming dan sekolah mission dikekalkan.Perpaduan kaum Mengekalkan status quo sekolah rendah jenis kebangsaan dan juga 60 buah sekolah Cina swasta.

 Pendidikan boleh diikuti oleh kanak-kanak bermula lima tahun.Pendemokrasian pendidikan  Seksyen 21.  Mutu program pendidikan di semua tadika juga akan dapat dipertingkatkan kerana tadika akan diwajibkan menggunakan Garis Panduan Kurikulum Prasekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. . Seksyen ini perlu untuk membolehkan kementerian mengadakan kemudahan prasekolah kepada kanak-kanak khususnya masyarakat luar bandar dan berpendapatan rendah. memberi kuasa kepada Menteri untuk menubuh dan menyenggara tadika.

Pendidikan teknik diperluas • Bagi memenuhi keperluan pembangunan tenaga manusia. Dengan ini Wawasan 2020 akan menjadi kenyataan. sains dan teknologi serta informasi. • Seksyen 37 dan Seksyen 38. berteraskan matematik. menaiktarafkan sekolah vokasional dan memudahkan politeknik mengadakan program kerjasama sejajar dengan keperluan tenaga kerja kemahiran yang tinggi di masa akan datang terutama bagi pelajar berkemahiran dalam bidang vokasional. .

Pengajian Malaysia dan Pendidikan Islam atau Moral untuk memupuk semangat cintakan negara dan nilai murni. . • Institusi pendidikan swasta dikehendaki mengadakan pengajaran bahasa kebangsaan.Pengajaran Agama Islam dan Nilai Murni • Seksyen 50 memperuntukkan supaya Pendidikan Islam wajib diajar di semua sekolah untuk syiar dan nilai-nilai murni yang sejagat.

di sekolahsekolah.Mempertingkat maktab perguruan • Melalui Seksyen 47 (1) selaras dengan hasrat untuk mempertingkatkan kualiti tenaga pengajar. Khususnya hendak memupuk kepada pengeluaran guru-guru sains. matematik dan IT yang lebih banyak selaras dengan kehendak dan perkembangan negara dengan menubuhkan sekolah bestari dan perkembangan teknologi maklumat yang menjadi sebahagian dari unsur kemajuan dan ketamadunan sesebuah negara khususnya Malaysia. .

Tanpa sistem pendidikan yang sempurna dan mantap. kebudayaan dan sistem nilai masyarakat. . Oleh sebab itu. dengan wujudnya Akta pendidikan 1996 ini merupakan panduan untuk negara dalam menyatukan kepelbagaian bentuk dan corak pendidikan yang seimbang kepada semua masyarakat.KESIMPULAN Kemajuan sesebuah negara bergantung kepada sistem pendidikan selain daripada kestabilan politik. akan terhasillah bentuk pendidikan yang pelbagai corak serta tidak sempurna sifatnya. Implikasi daripada itu negara akan mengalami pelbagai masalah termasuk masalah perpaduan dan pembangunan. ekonomi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful