You are on page 1of 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา

Bansomdejchaopraya Rajabhat University
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
แผนการเรียนรู้

ประจาภาคการศึกษาที่  1
2
 3ฤดูร้อน
รหัสวิชา 3004201
ชื่อวิชา (ไทย) การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
ชื่อวิชา (อังกฤษ) Production and Operation Management

 การศึกษา 1/2556

จานวนหน่วยกิต 3 (3-0-6) บรรยาย / คาบ / สัปดาห์ .....3..........ปฏิบตั ิ / คาบ / สัปดาห์
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง / คาบ / สัปดาห์ ......6.........

สถานภาพของวิชา
 ศึกษาทัว่ ไป
 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
 วิชาเลือก
วิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ  วิชาเลือกเสรี
ชื่อผูส้ อน อาจารย์ธีร์วรา บวชชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ณ อาคาร. 7 ชั้น 4 ….. ห้องสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
เวลาที่ติดต่อได้ ...........วัน-เวลาราชการ.
โทรศัพท์ 086-833- 2185

 วิชาบังคับ

คาอธิบายรายวิชา
ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น แ ล ะ ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร
การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการดาเนิ นงาน เทคโนโลยีที่เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นงานและการผลิ ต การจัดการคุ ณภาพ
การบริ หารโครงการ การพยากรณ์ การจั ด การสิ น ค้า คงคลัง การวางแผนก าลัง การผลิ ต และความต้อ งการทรั พ ยากร
ร ว ม ทั้ ง ก า ร จั ด ก า ร โ ล จิ ส ติ ก ส์ แ ล ะ โ ซ่ อุ ป ท า น ตั้ ง แ ต่ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ต้ น น้ า จ น ถึ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม ป ล า ย น้ า
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการดาเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน
Production planning, production management, production control, product design and operation management,
technology related to the production and operation management, quality management, project management, forecasting,
warehouse management, production planning and resource management, logistics and supply chain management from upstream
to downstream industries to improve the operation efficiency and increase the sustainable competitiveness
คุณธรรมทีเ่ ป็ นจุดเน้ นในการสอน
 เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ เข้าใจตน เข้าใจผูอ้ ื่น
พร้อมกับปฏิบตั ิกบั ผูอ้ ื่นได้อย่างเหมาะสม เช่นถ้านิสิตพูดขณะอาจารย์สอนอยูก่ ็ให้วา่ กล่าวโดยทันที
พร้อมอธิบายถึงมารยาทในการเข้าเรี ยน
 มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เช่น การเข้าเรี ยน การส่งงานตามเวลา พร้อมเป็ นคนดีของสังคม
 มีจิตสานึกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถปรับวิถีชีวติ ได้อย่างสร้างสรรค์ เช่นทาหน้าที่มาเรี ยนหนังสื อ
ใช้เงินพ่อแม่ให้เกิดประโยชน์ สามารถแก้ไขในสิ่ งที่ไม่ดีได้ทนั ที เช่นถ้าพูดไม่ดี อาจารย์ได้ยนิ ก็ เตือนและแก้ไขทันที

1

 มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมได้ เช่น
การเป็ นผูน้ าเมื่อได้รับมอบหมายหรื อได้รับการยอมรับโดยการแต่งตั้ง ต้อง
รับผิดชอบหน้าที่ให้และเมื่ออยูใ่ นทีมงานที่ตอ้ งทางานร่ วมกันต้องแบ่งหน้าที่งานได้อย่างเหมาะสม
........................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจ เรื่ องของพื้นฐานการผลิต
2. เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีความรู ้พ้นื ฐานด้านการบริ หารการผลิต
ในการนาไปปฏิบตั ิงานและการจัดการปั ญหาในงานอุตสาหกรรมการผลิต
วิธีการสอนและการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
 การบรรยาย (Lecture)
 การเรี ยนรู ้โดยใช้หวั ข้อปั ญหา (Problem-based Learning)
 การฝึ กปฏิบตั ิ (Practice)
 การเรี ยนรู ้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)
 การอภิปราย (Discussion)
 การเรี ยนรู ้โดยกิจกรรมการวิจยั (Research-based-Learning)
 การสัมมนา (Seminar)
 การเรี ยนรู ้ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต (Online Learning/Internet-based-Learning)
 กรณี ศึกษา (Case Study)
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................................................................................
สื่อการสอน
 รู ปภาพ (Pictures)
 สื่ อนาเสนอในรู ปแบบ Power point
 ของจริ ง (Authentic Material)
 สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) เช่น Option Finder, VCD, DVD, e-book ฯลฯ
 อื่น ๆ โปรดระบุ …………..........................................................................................................................…………..…
กิจกรรมสาหรับนักศึกษา
 การค้นคว้าข้อมูล (Data/Information Search)
 เกมส์ (Games)
 การระดมสมอง (Brainstorming)
 สถานการณ์จาลอง (Simulation)
 การนาเสนอ (Presentation)
 การสารวจข้อมูล (Survey)
 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)
 การฝึ กภาคสนาม (Field Work)
 การทดลอง (Experiment)
 การศึกษาดูงาน (Field Trip)
 อื่นๆ มีกิจกรรมโครงการ กิจกรรม การจัดทา โมเดล เกี่ยวกับการผลิต ภายในเดือนสิ งหาคม 2556 ที่ สระยายโสม สุพรรณบุรี
(จัดทากิจกรรมแข่งขันหาทีมที่ชนะ ลาดับที่ 1-3 ได้เข้าไปร่ วมกิจกรรมการแสดงผลงาน)

2

เนือ้ หาสาระ / กิจกรรมการเรี ยนรู้
เนือ้ หาสาระ
กิจกรรมการเรียนรู้
ผลผลิต
1 ชี้แจงกิ จกรรมาการเรี ยนกา -แนะนารายวิชา
นิสิตนักศึกษา เข้าใจรู ปแบบการเรี ยน
รสอน
-กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ การเรี ย น
ปฐมนิเทศรายวิชา
การสอน
-การประเมินคะแนน
2 บทที่ 1 พื้นฐานการผลิต
บรรยายเนื้อหา
นักศึกษาเข้าใจพื้นฐานการผลิต
กรณี ตวั อย่าง
สามารถยกตัวอย่างในชีวติ ประจาวันได้
VDO ตัวอย่างการผลิต

3 บทที่ 2 การเลือกทาเลที่ต้ งั บรรยายเนื้อหา
และการจัดรู ปแบบการผลิต กรณี ตวั อย่าง
การผลิตรู ปแบบต่างๆ
Mass,Lean,Continuous,Job
shop ,Batch
VDO ตัวอย่างการผลิต
บ ท ที่
3 บรรยายและอธิบาย
4 การวางแผนการผลิต
สมการเชิงเส้นในการวิเคราะห์
การผลิต

นักศึกษาเข้าใจพื้นฐานการผลิต
สามารถยกตัวอย่างในชีวติ ประจาวันได้

นักศึกษาสามารถคานวนปริ มาณการสัง่ ซื้อและการผลิตที่มีกาไร
สูงสุด

5 สอบกลางภาค
6 บ ท ที่
การบริ หารโครงการ

4 บรรยายและอธิบาย
การเขียนโครงข่ายงาน PERT
และ CPM
การหา Takt Time
ประสิ ทธิภาพการผลิต
7 บ ท ที่
5 บรรยายเนื้อหา
การควบคุ มคุ ณภาพการผลิ QC 7 Tool , ISO 9001ต
2008,5ส
GMP กรณี ตวั อย่าง
VDO ตัวอย่างการผลิต
8 บ ท ที่
6 บรรยายและยกตัวอย่าง
การบริ หารจัดการคุณภาพโ TQM ,KAIZEN, POKAYOKE
ดยรวม TQM ( Total

นักศึกษาสามารถคานวนสมการที่เรี ยนและประยุกต์ใช้ได้

นักศึกษาเข้าใจพื้นฐานเครื่ องมือการควบคุมคุณภาพและ
สามารถยกตัวอย่างในชีวติ ประจาวันได้

นักศึกษาได้เข้าใจหลักการและสามารถยกตัวอย่าง
การแก้ปัญหาด้านคุณภาพ

3

Quality Management)
9 บ ท ที่
7 บรรยายและยกตัวอย่าง
การบารุ งรักษาแบบทวีผล TPM (Total preventive
maintenance )

นักศึกษาเข้าใจพื้นฐานของการบารุ งรักษาเชิงป้ องกันและเพิ่มปร
ะสิ ทธิภาพงาน

1 สอบปลายภาค
0
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่ วิธีการประเมิน
1
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
2
การทางานเป็ นทีมงานในกลุ่ม การส่งงานตรงเวลา
(มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม)
3

กิจกรรมเชิงปฏิบตั ิในชั้นเรี ยน

4

พฤติกรรมการเข้าเรี ยน
-การมีส่วนร่ วม
-การเสนอความคิดเห็นในชั้นเรี ยน
การประเมินผลการเรียน
คะแนน
80-100
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
0-49

ระดับ
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

สัปดาห์ที่
8
17
ตลอดภาคการศึก
ษา
ตลอดภาคการศึก
ษา
ตลอดภาคการศึก
ษา

ค่ าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0

อาจารย์ผสู ้ อน__________________________
(อาจารย์ธีร์วรา บวชชัยภูมิ )

30 %
40%
10%

10%

10%

ความหมายของผลการเรียน
ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ตก

ประธานสาขาวิชา_________________________
(นางนิตยา มณี วงศ์)

4

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ_____________________
( อ.สุเมษ ใจเย็น )

คณบดี

5

_____________________________
( ด ร . ไ พ ฑู ร ย์ ม า ก สุ ข )