You are on page 1of 2

Regulamin konkursu Sosy Italia

obowizuje od 24 czerwca do 1 lipca 2013 r.

Organizatorzy konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Pride and Glory Huge Idea Sp. z o.o. Spka komandytowo-akcyjna z siedzib w Warszawie, al. Sowiaska 10b, 01-695 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego pod nr KRS 0000318246, posiadajca NIP: 525-24-44-130 (zwanej dalej Organizatorem) na zlecenie firmy Nestle Polska z siedzib w Warszawie przy ul. Szturmowej 2, 02-678 Warszawa, wpisan do rejestru przedsibiorcw prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS: 0000025166, NIP: 527-020-39-68; zwanej dalej Sponsorem

Kto moe wzi udzia w Konkursie


1. W Konkursie mog bra udzia wycznie osoby fizyczne, zamieszkujce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dysponujce pen zdolnoci do czynnoci prawnych, ktre speni warunki okrelone w niniejszym Regulaminie (Uczestnicy) i ktre zapoznay si z treci niniejszego Regulaminu i zaakceptoway jego postanowienia. 2. Pracownicy Organizatora, jak rwnie czonkowie ich najbliszych rodzin, nie mog bra udziau w Konkursie.

Zasady Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna si 24 czerwca 2013 r. i trwa do 1 lipca 2013 r. 2. Konkurs odbywa si na blogu http://straga.pl/ 3. Aby wzi udzia w Konkursie, Uczestnik powinien udzieli odpowiedzi na zadanie konkursowe, ktre brzmi: Dokocz zdanie: Woska kuchnia to dla mnie 4. Wygrywa dwch uczestnikw konkursu, ktrych odpowiedzi w najwikszym stopniu speni kryteria wskazane w pkt. 7 poniej. 5. Uczestnicy konkursu udzielaj odpowiedzi pod wpisem na blogu informujcym o konkursie. 6. Odpowiedzi konkursowe ocenione zostan przez Jury skadajce si z: 1 osoby reprezentujcej Organizatora oraz autora bloga http://straga.pl/ 7. Jury jako kryteria ocen odpowiedzi konkursowych bdzie brao pod uwag: zgodno odpowiedzi z pytaniem konkursowym oraz jej kreatywno i oryginalno. 8. Zabronione jest wykorzystanie w Pracy Konkursowej wypowiedzi zawierajcych treci o charakterze bezprawnym, naruszajcych w jakikolwiek sposb obowizujce prawo i/ lub zasady wspycia spoecznego lub dobre obyczaje, w szczeglnoci wzywajcych do nienawici rasowej, etnicznej, wyznaniowej, naruszajcych prawa osb trzecich, reklamujcych konkurentw lub produkty konkurentw WINIARY. Wypowiedzi, wykorzystujce treci opisane powyej zostan wykluczone z udziau w Konkursie.

Nagrody
1. Nagrod w Konkursie jest zestaw upominkw od Sponsora, marki WINIARY, w skad ktrych wchodz: sosy Italia, yka do makaronu, pyta z klimatyczn, wosk muzyk. Cao zestawu o wartoci 90 PLN netto. 2. Zwycizca otrzyma dodatkow nagrod pienin w wysokoci 11,11% wartoci nagrody, ktra nie zostanie mu wypacona. 3. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. z 2010 Nr 51 poz. 307 t.j. z pn. zm.) czna warto przekazanych laureatowi nagrd podlega opodatkowaniu zryczatowanym podatkiem dochodowym od osb fizycznych w wysokoci 10% wartoci Nagrody. 4. Organizator, jako patnik zryczatowanego podatku dochodowego od osb fizycznych, przed wydaniem zwycizcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do waciwego Urzdu Skarbowego zryczatowany podatek dochodowy naleny z tytuu wygranej. 5. Zwycizcom Konkursu nie przysuguje roszczenie o wypat wartoci nagrody w gotwce.

6. Zwycizcy Konkursu nie maj moliwoci zamiany nagrody na inn.

Wyonienie zwycizcw
1. Zwyciaj 2 osoby, ktrych odpowiedzi, zdaniem Jury, w najwikszym stopniu speniay kryteria wymienione s w pkt 7 Zasady konkursu. 2. Decyzja Organizatora w zakresie wyboru nagrodzonych zgosze jest ostateczna i wica. 3. Zwycizcy zostan ogoszeni w notce na blogu http://straga.pl/ w terminie do 7 dni po zakoczeniu Konkursu. 4. Zwycizcy konkursu maj 5 dni na przekazanie Organizatorowi swoich danych adresowych drog mailow pod adresem: p.jola1@wp.pl 5. W przypadku, gdy po upywie 5 dni Zwycizca nie przekae Organizatorowi danych adresowych, jest to rwnoznaczne z rezygnacj z nagrody, a Jury wskae kolejnego Zwycizc.

Przekazanie nagrd
1. Nagroda zostanie wysana Zwycizcom przez Organizatora na adres wskazany przez nich w mailu w terminie nie duszym ni 30 dni od momentu otrzymania penych danych od Zwycizcw.

Odpowiedzialno
1. Przystpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacj niniejszego regulaminu. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za bdne podanie przez Zwycizcw ich danych kontaktowych, jeeli z tego powodu nie bdzie mona skontaktowa si ze Zwycizcami. 3. Niniejszy regulamin dostpny jest na blogu http://straga.pl/ oraz w siedzibie Organizatora:, al. Sowiaska 10b, 01-695 Warszawa . 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje si przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych jest Pride and Glory Huge Idea Sp. z o.o. Spka komandytowo -akcyjna. Uczestnicy wyraaj zgod na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora w celach zwizanych z przeprowadzeniem Konkursu. Organizator informuje, e zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, uczestnikowi Konkursu przysuguje prawo dostpu do treci jego danych osobowych oraz ich poprawiania.