You are on page 1of 5

HeartSutra

hannyashingyo

kanjisaibosatsu

gyojinhannyaharamitaji

shokengoonkaiku

doissaikuyaku

sharishi

shikifuiku

kufuishiki

shikisokuzeku

kusokuzeshiki

jyusogyoshiki


yakubunyoze

sharishi

zeshohokuso

fushofumetsu

fukufujo

fuzofugen

zekokuchu

mushikimujusogyoshiki

mugennibizesshinni

mushikishokomishokuho

mugenkainaishimuishikikai


mumumyoyakumumumyojin

naishimuroshi

yakumuroshijin

mukushumetsudo

muchiyakumutoku

imushotokuko

g
bodaisatta

ehannyaharamitako

S
shinmukeige

S
mukeigeko

muukufu


onriissaitendomuso

kugyonehan

sanzeshobutsu

ehannyaharamitako

tokuanokutarasanmyakusanbodai

kochihannyaharamita

zedaijinshu

zedaimyoshu

zemujyoshu

zemutodoshu

nojyoissaiku


shinjitsufuko

kosetsuhannyaharamitashu

sokusetsushuwatsu

gyateigyatei

haragyatei

harasogyatei

bojisowaka

hannyashingyo