http://enganeshan.blogspot.

com
Thanks to Mr. Ganeshan

ஆ மனதி

ஆர கி

றி ெசா

கி. . ஆறா

த ச திக

திைசகளி

ெசா

ேராசிய

றி ேக க எ
உ ளனவா எ

அவ களிட

ெகா

ேதவ ேதவைதக

றா

ஆர கி களிட

கழி

த ச திக -1

கிறா ?" எ
க "எ

அ த

றாவ

விட

டா

நா

ணினா

ேராசிய

அரசிய

மிக

தி ெகா ள

எ க

பி "இ

அரச

ன ெசா கிறா க

பிரபல .

கியமான

அ த ஆர கி க க

ேசவக கைள அ

க டைளயி டா

ைடய கிேர க கால தி

. அத

"இ த ேநர தி

. அவ க

வ த

றம

பைத ஊ ஜித ப

ஆர கி களிட
ேக

ெச தா
றி


ைமயி

பைத எ

னிட

அ த

. உடேன அவ
சாியாக

ேராசிய

நா க

ன ெச
உடன யாக வ

.

எ த

ணி வழ கமாக ெச

க தி

அ த ஆர கி க

எ லா காாிய கைள


ெசயைல ெசா
கி ைவ

வி

விேனாதமான ஒ
ெபாிய ெவ

காாிய

ெச தா

கல பா திர தி

ெகா

ேபா

தானா . ெட ·ைப எ

யி

ேபாட ப

ெச

ர தி

ெசா வ
ெகா

ச தி இ

தி

ெவ

பதி

இ த நா

ஆரா

ெகா

வைர இ

ேபா

கிறா எ
ேராசிய

ைமயாகேவ அ த ஆர கிளிட

ஏராள . ஒ

றன. ேக பைவகளி

யைத ம

மிக

ேம நா

ைம ச பவ

அ த

இ த உளவிய

தா

பைவகளி

சிரமேம. எைத யா
ெசா கிறா க

கிறா க ,

ெற லா

ெதாடாி

ேபா . அ த நகாி

மணி த

னிட

ேபான நபாி

பிற

வ லவ எ

மாத தி

னா . அ த அதிகாாி

அவைர க

ைட வி

பி ைல எ
பி

ெப

ைடய

பைத ேபா சா
ற ேபா ஸாாி

பல இட களி

வ ச தி பைட த ெப

ேபான மனித க , ெபா

மணியி

மா 16

உதவிைய

ப றி அ த

ெசா ல ப ட .

ய சி ெச வதி

உ ளஒ

ஏதாவ

நா

கேவா வா

பைடயின உதவி

தமாக இ லாவி டா

ெப

ெனா

கேவா கட தியி

ெபற ஆேலாசைன வழ க ப ட . காணாம

பி

நட த இ

றி

ேதா ற ேபா சா

ெபா

நப ஒ

ேதா .

நகர தி

பி வரேவயி ைல. உடன யாக ேபா சி

ய சி ெவ றி ெபறவி ைல. தீயைண

பி

சி

தி

வ தன . ஆனா

உ ளஒ

ம திய வய

ஆர ப திேலேய

த வதி

ெசா ல ப ட அ த ச பவ ைத பா

· ேளாாிடாவி

ெகா

ெசா

ெகா

. ஆனா

ற கைதக

பி

ெதாிவி க ப ட . யா

காணாம

மானா

நட ததாக வரலா றி

கிள பி ேபானவ பி

ந பி ைக

பி

.

அெமாி காவி

மணி

ந ப

1994ஆ

ெப

கல பா திர தி

ஆேலாசைன நட

ைன க ப கி

றா

ைட

றினாரா .

ைம எ

ச பவ ைத பா

இர

ச ேதகமி ைல.

கி. . ஆறா

மாத க

ெவ

ைம எ தைகய , எ த ஆதார தி

ெகா

ேவக ைவ

ந பக த

கிேற

ர கி

ைமயான ச பவ ைத க

பவ களி

ஆ ைட

ஆைம வாசைன ெதாிகிற ....ெந

கல " எ

பல ேநர களி

க பைன ச பவ க

"என

ெதாிகிற . அ

கிறா , ம திாிக

கல த டா

தைத ெசா ல ேவ

கிற

ெவ

கிற

லப . அ

அ த நா
ஆயிர

ெபா

ஆைமைய

ற ஆர கி

கிற . அத

அரச அ த
க தி

சைத

.ஒ

ேபா

அதிகாாி அ த ெப

அ பாயி

ெம

ஷ¥, ெர

ெகா
கா

ேபா

அைத

மணிைய அ

இ ைலெயன

சில உைடைமகைள எ

அ த நபாி

டமி ைல எ

மாத

வ மா
றவ ைற எ

கினா . அ த
கழி
அதிகாாியிட
ெகா

அ த ெப

மணியிட

அ த நபாி

ெபா

நிமிட களி

சில

சிவ

றா .

கைள ைகயி

கிற . எ கி

ர ேகா

ெச

ேதா கீேழ வி வ
ப ள தி

வி

ச ர ைத வைர

ச ப த

இட களி

எ லா

அ த ெப

ேத

ஓாிட தி

அவ

ந பி ைக கீ

த .அ த
ேபா

சகதி

சிவ

மணி வைரபட தி

ெச க க
ேதா

கீேழ ஒ

அ த ப தி ைஹேவ 45

ர வி

யி

காணாம


வ தஒ

ேபான நபாி

ம க

ஆனா

வாாிக

இற தி

ரா ேபா

எ லா

கலா

றைவ


டா

ட அ த அதிகாாி தி

ெதாைலவி

வாாியி

2.1 ைம

ர தி

ெதாி த .

ரா ைக காண

உ சியி

தைத பா

ெச

பா

த . அ த நீ நிைல

உதவிைய நா

பதா

ேதட

ெசா ல ப

ஏதாவ
சிவ

வ வ

ஏதாவ

அ த

த .

பி

பிரமாதமான விஷய

சிரமம ல எ

அவ அ த நீ நிைலயி

மீ க

அ த நப அதி

அ த உ சி

மணி ெசா வத

ஆ சாிய ப டன . ஆனா

கி ப
ேபா கி

மணி 1,2,4,5

கிைட பதாக ெதாியவி ைல.
ெகா

அ த ெப

ஆழ தி

அதிகாாிக

நிைற த

ன அ த ெப

க ெசா ல கட பைடயின வ

உடைல 25 அ

, ேபா

னா . அ த மாகாண

பைழய ெரயி ேவ

த .அ த

த . அ கி

ப கைல கழக ேபராசிாிய இ

ப திேய பல
வி

பா

அ ேக

தன.

அ ேக இ

கிறதா எ

ெசா

ட நில பர

த ேபா

றிய . உடேன கட பைடயினாி

தி

உட

ெபாிய நீ நிைல இ

தைத கண கி ட அ த அதிகாாி

ேபால ேதா

அ த மனித அ த

றிய . அ த இட ைத ேநா கி விைர தா . அ

ட ப

களா

ெகா

உ ேள தா

வைர த ச ர தி

டா தன ைத ெநா

ரா

றன எ

னா .

ஆரா

,

ப கி

க ெசா

ர கி

மணி சில

ெதாிவி தா . அ த இட தி

பா

வாாி. அ ேக ெச

மா எ பத

ேபானா . அ த நபாி

தயாரான ேபா

ைகவிட ப ட

ஏ ப வதா

ேதட ெசா

மணிைய ந பி வ த த

கலா

ய அ த ெப

அ த

அ த இட தி

அ த ெப

தி

கைள

ற உண

ரா ெத

ள இட களி

அ த அதிகாாி சில நா க

உட

ேபா

ெச க க , பைழய ெரயி ேவ

ெகா

த தா . அ த நபாி

கீேழ ஏதாவ

வைரபட தி

ைவ

இ நிக
அ லஎ
றி

சிைய ஆராய
றா . அ த

கீேழ

ெச க க , பைழய ரயி ேவ

ைமயாகி ேபான ேஹ

ய க

ெதாிவி தா .

ேபா

ற சிரமமி லாத

க கைள ைவ

ேபா சாரா

16 மாத க

பி

யவி ைல எ

அ த ெப

எ ேபாதாவ

வா

இ த ேக

ேக டத

தீயைண

-எ

வைர அ த நபாி

பைட அதிகாாிக

இ த கி. , கி.பி நிக

மணியி


உட

கிைட தி

ைம எ
ெகா

சிகைள ப றி நீ க

இ ைல எ

றா

கா

அ த நீ நிைலைய

ேத ய உய ேபா

ைமய லவா
அதிகாாிக

,

டன .

ன நிைன கிறீ க ?

ஆழமாக பயணி ேபா .....

.கேணச

(ெதாட

)

ஆ மனதி

"அறிவிய
ஆ ப
ெப
ந மா

த ச திக -2

எ லா வினா க

.

மணி ஆகிேயா எ ப
அறிவிய

ாீதியாக

விைடயி ைல" எ

றா உலகி

தைலசிற த வி ஞானியான

றி பி ட ெட ·ைப ஆர கி , · ேளாாிடாவி
தா க
ாி

ேநாி
ெகா

ராத அ த நிக

சா தியமி ைல.

றி ெசா

சிகைள ெசா

னா க

பைத

ஆனா

எ லா நா

ராண களி

உ ளன. இத
ேதவ

ஒ ப

நிக

மகனாக கி

கைதைய நா

அறிேவா . க ச

அ த மத

இெத லா

ஜனி பா

தா

ப ெதா

த ச திக

ேம இ

நவ ப 25 ஆ

வார

கழி

1967 ஆ
வி

1968, ஜனவாி எ டா

ேததி நா

ேவ

ெபாிய கலவர

யதாயி

க ச

எ டாவ
அசாீாி ெசா

நட பைத மா ற

ேப அறிவி க ப

வி டதாக

மதவாதிகளி

ெத வா ச

ய சிற

நிைன கலா . ஆனா

ச தி எ

சாதாரண மனித க
ேகா, ம ற அறி

சில

கைத

அ ப

ப ட

ேகா எ டாத விஷயமாக

ேப

யி

ெபாிய பால

ேஜாச

வி

யி

ேததி ஓைஹேயா நதியி

றா .

ேக இ

பல இற தன .

ெபாிய கலவர

ஐயாயிர

ம திய அர

றா . 1968, ஏ ர

பைடயின வ

ஏழா

ேததி

அட க

.

ெத

ைறய தின ப திாி ைகயி
ேபானா க .

ப திாி ைககளி


இ ைல. அ

"இ த ப தியி

ேமாதி ெகா

ன ேபா

ேப அவ இ
வராவி டா

கிறா க

ேபா

இர

பாாி

ைழ

டதா

ேக க அ

ளவ க

ற ெபாிய விப

ைறய

ெச தி வ கிறதா எ

ேர ேயாவி

பைத அறி த

ேபா

ள ச வாிட

பிரபலமானப யா

ஏதாவ

மணி 11. ஆனா

ஏ ப ட விப ைத ப றி

ற விஷய களி

ேர ேயாவிலாவ

வைர நட கவி ைல எ

கட த 25 வ ட களி
."

ஓ ட

ரயி க

ேர ேயாைவ ேபா டா க . அ ேபா

நட

"எ

வாதிக , இ

ச ப 16 ஆ

ப தியி

விப

ஏராள

பைத அசாீாிேயா,

உ ளன. "ேதவகியி

ேததி சிகாேகா ேர ேயாவி

சிகாேகாவி

ெச தி

த ெசய க

ெத வ ச தி அ ல

தறி

ேததி சிகாேகா நகாி

திைக

தறி

களி

1969, ஜனவாி 16 ஆ

பிற ப

ஞானி' அ த வ ட இ தி

"ெவ ளி பால " இ

சிகாேகாவி


றா

1967 ஆ

நபி

யாத ப

கிைட த ேபா , அ

ன நட
களி

றஅ

க எ லா வழிகைள பிரேயாகி

இெத லா

ழ பிய .

ற 'கிாி

கம

ந ப

அைனவைர

ேபா

ைன ெகா வா

அைத த

இ பதா

றன.

,

தியவ க

எ லா மத

. அவ

ெசா லலா . ம றவ க

ெபா

கிறி

ெசா கி

நிஜ

களி

ேமலாக எதி கால தி

த கேளா ெசா

யவி ைல. இேய

, மத

யி

விப ைத ப றி எ த

உ தியாக ெசா
நட தி

கா . அ ப

னா .
ப ட

இர

மணி ேநர

பனி

ட தி

அவ

றிய

கழி

சிகாேகாவி

காரணமாக ேமாதி ெகா

யி

"இ

யானாேபா

ேப மரணமைடவா க . ஏதாவ
1969, ெச ட ப 9 ஆ

1968

கிற . ஒ

ச பவ

ன யி

அரசிய

ேவ

மானா

ெபா வாகேவா, எ ப
எைதேயா ெசா வ

.அ ப

விள பர ப

தி ந வா

ெகா வ

. உதாரண தி

ெசா

ெவ

னா

றி

இ த ேததியி

ெசா

நிைறய நட கிற . ஆனா
ெசா

இ ப

எ லாேம அ ப

ேய ெசா

வில வத

ைற தா

ஏ ப வதாக அவ உ
ைமயாகேவ அ


அவ உயி த பி தா . பிற
ஆர பி தா . அ த ஆர ப உ
கவனி தீ களானா

இவ கிாி
ண வி
ைம ாி

ெச

பி


ேததி

த ேபா

த மகா

ரயி

நீாி

கிய

விப

அைத

ேறா ெபய ைவ
நட

. நா

மனித கைள தா

க சா திய

"எ

. உடேன நா

ெகா ளலா . இ ப

திைக பி

ெப

நா

விகடனி

ேற

இ ேபாெத லா

ெபா வாக எைத

த விஷய க

ெகா

உண

ெபா தா

ேவைல

விப

ணீ

வி டா

ெசா லவி ைல. அவ

அ ல.

திய

யி

ன கட பைடயி

ெச

கிட கி

ெசா ல அவ அ

ெப

ைப பாதியிேலேய வி டவ . பி

ேமாதி 79

ஏதாவ

ெசா

அ ப

ெசா ல

நட பைத

கைலஞ . ப ளி ப

யி

ப யாகேவா சில எைத

றா .

தி ெகா

ேநா

79

"எ

த ப

தஆ

ேன

ச ப த ப

. அதி

ளி ைவ த .

கால

பாக ப

.

ளா

தனியா விமான

விப

அதி

ேப இற தன .

றா . 1969, ஜூைல 18 ஆ

காாி

. தியதாக ஒ

இ ப

"எ

வா

ேறா

"அ

இர

ேத

ெசா வதி

சி த எ

றஎ

ப தி

ரயி க

3.30.

மிக ெபாிய விப

விமான

விமான

கியைத பா
ெக

அ த ப தியி

330 எ

மதிய

"ெக

எ வ

ெக

எ காவ

த ேநர

யி

நீாி

ெப

எ வ

ேந

ேததி

ெப

ேமாிேஜா எ

வைகயி

, ெச

பல த காய .

அ ேக ஒ

ேததி அ கனி ஏ ைல

இற தன . விப

ச ப 15 ஆ

னா

டன. 47 ேப

ேபால அ ேவ அ த கால க ட தி

1969, ேம 21

பயணிக

ெத ேக இ

ேபாகாம

த .அ

ப ைத பா

ெபாிய விப

விட,
ேபாகாததா

எதி கால கணி

தி

தா . பணியி

ேவைல

இவ ைடய எ லா

. எ லாேம விப

சாதாரண

ேச

ஏேதா ஒ

ேவைல
நிக

கைள ெசா ல

ய கணி

ப றியதாக தா

கைள
தன.

ேஜாச

யி

தி ெர

ேவ

இ ப

கி

அவ ைற

பா

ேபாமா?

-எ

கிைட த நிக

றா

சில மனித க

சிக

ஆதார

வமாக பதி

"எ

ெச வ த ஒ வ

றன.

.கேணச

)

ஆ மனதி

மகைள நீ க

எ கா ேக

அவர

வய

வ ச திக

ச தி கிைட தெத

ஆழமாக பயணி ேபா .....

(ெதாட

"எ

கைள அறி

மாதிாியான அ

ெச ய ப

விப

தா . தின

மைனவியா

சிகி ைச

த ச திக -3

தா

பவாிட

மக

சகி க

ண ப
ேபா


தி கா பா ற ேவ

ேவ

இர
பல

ெகா

வயதி

·

ைற வ

யவி ைல.

டா .

வா

தா க மக

ைள, மன வள

தன. ெச வ தரான அவ பல ம
பலனளி கவி ைல. அ ேபா

தா க ப ட பிற

சிக

வ கைள ெகா
தா

அவ உற

அைழ க ப ட எ கா ேகைஸ ப றி ேக வி ப டா .

தப

ைப அவரா

அ த சி மி

, அவ

பாதி க

சிகி ைச அளி
ஞானி எ

ைகயாகேவ

பலரா

பா

எ த

எ கா ேக
வயதி

ேநா வா

ேவ
பா

ஆறா

வைர தா

தவ . ம

ேகாமா நிைல

வ ைத ப றி எ

ேபான அவ தன

ேகாமா நிைலயிேலேய ெசா ல அதி

க அவ உடன யாக

ணமான பிற

ஒ வித அைரமய க நிைல

ெச

அவாிட

டெம

எ கா ேக

அைரமய க நிைல

தின க

கீேழ வி

பாதி க ப
தா கியி

கி
கி

ேக

ெகா
சலா

ததி

ெச

ெப ேறா க
கீேழ வி

வியாதி

வ களிட

விைர தா க . ம

பிற

வயைதெயா த ம ற

ெப ேறா ெப ற மகி

த ைத ேக

பல

உதவிைய

தா க ப வத

சில

அ ப
வி

கி மிக

ஒழிய இ த ேநாைய

ெச

ண ப

யா

அ ப திைய சாி ெச ய

தைத க

சி

ேபானா க . ஏென

அவ க

நிைன

அவ

வ க

றா

ைறேயா, இ

எ கா ேக

ெசா

ைறய

னைத ேபால அ த

ெச தன . சி மி

ழ ைதகைள ேபாலேவ மாறி வி டா . அவ
வ க

இ த

அ த ெச திைய எ

றிய ப ேய சிகி ைச

அளேவயி ைல. எ லா ம

ழ ைத ·

வ த . 1902

பாிேசாதைன ெச

கவி ைல. ெப ேறா க

ப தி பாதி க ப

·

திைக

உடைல

ந ன பாிேசாதைன எ திர கேளா இ

வா

பாக தி

வழியாக தா

ெசா ல அ

.

அ த சி மி ·

னா .

த சி மியி

க ேவ

றினா . எ த மாதிாியான சிகி ைச ெச

தா க ப வத

விைரவி

றியி

வட தி

ற , அ த ப தியி

ெசா

கால ைத ேபா

ெகா

ேதா

றன, அ த ப திைய சாி ெச தா

ெதளிவான

ேவ

கா

இ ைல எ

வ ச தி. எ கா ேக

த கம

அ த சி மியி

தர

அ ப ேய த

அ தஅ

பல ைடய ேநா க

நா வதி

எ ப

வ க

த கி வி ட

க உதவிய . இைத ேக வி ப ட ேபா

எ தம

ேபான ம

ேநாைய தீ

அறியாதவ . சி

ணமாகி
ைடய

ேதா ற இ த சி மி

விஷய தி

எ கா ேக

ெசா

ன சிகி ைச

பரவிய . அ

வைர உ

ப திக

பரவ ஆர பி த .

ெவ

எ .ெக

ாி

ற இள

இைளஞைன சிகி ைச

அ த இைளஞ
ேக

அவ

த அவ

அவரா

நி ணாிட

ம ற ேநர களி

நிவ

எ ப யாவ

ண ப

மீ

"அ த இைளஞ

ேக

ன ேநா

ம ற

ேபா

ெச

ெசா

மய கி வி

தா

பல ேசாதைனக

ெச

கி

பிரபல
வி

.

ைள சிகி ைச

ைளயி

வி டா . அ த இைளஞனி
மிட

ஏ ப ட

ெப ேறா

ெக சினா க . அ ேபா

அவ

வ த .

கவி ைல எ

றா

தஊ

பாிேசாதி

ெச தா . அ

ப திாி விலாச

மா எ

ைள தீயி

உ ள

அவ

வி வ

பயண


ெச

ேக டா . அைர மய கநிைல
ேபா

ைப திய

சிவ

பி

ேக க, ேக
அவ

சாியாயி

தகி கிற . நீ க

உ தி" எ

மீ

பதி ைல. க னமான ம

வைர தா

னம

ெதாியா


ெச ய ேவ

ைத ெசா

?" எ

டா ட ெக

அைத தின

ேவைல

றா .

மய க நிைலயி

நிைனவி

"எ

அ வளவாக பிரபலமாகாத ஒ
தர ேவ

ேக

ததா

தி

ேபா

தா

ன ெசா

ேனா

வ ெசா ெறாட கைள
கிறா , யநிைனவி

ேபா

பைத ேக வி ப ட டா ட ெக

மிக ெபாிய ெபா யரா, இ ைல அ

த மனிதரா எ

என

சரளமாக உபேயாகி த அவ

யவி ைல.

தி

பா

நா

ெதளிவி லாதப

ஜடமாக அம

யவி ைல. நி யா

ெசா ல

ெச யா வி டா

தீயாக

னா .

அவ ெசா

அவ

தப

ெபய , வய , அவ

ெச

உடன யாக ம

இ ைல எ

த ட ட ெக

ெபாிதாக ந பி ைக இ

ஆறா

பா

டா ட ெக

இ த இைளஞ

ெசா

ெவறி

நிைன

அ த இைளஞ

த எ கா ேக

விைளயா

ேசாதைனக

ற ெச தி கா

ேபசேவா, ெசய படேவா

அ ல

யாத

ெப றவ . திறைமசா . அவாிட

அவனா

பைத உண

ெதாிவி காம

ற எ கா ேக

ப ட

வர

தி ெச ய

ணி அவ யா

எ கா ேக

ப றி ேக வி ப ட

ேக

பிரபலமாயி

பினா . அவ அைன

அ த ேகாளா

அவ

வ த ேபா

ைளயி

திய

வ தா க . கா ப

ெதளிவான ஒ

எ கா ேக

அைழ

ஒ சில ேநர களி

ைடய பிர ைன

பா

ஓரள

டா ட எ .

ய நிைன

ேக விக

ெசா ல

ண ப

ெசா

வ ைத ப றி
னா . "ேக

ெதாியவி ைல."

. நீ க

ஆனா

அவ ெசா

ேன ற
ஆர பி
ேக

ஆேலாசைன

வி டா ". உ

பல ம

வ க

ேக

கைள

த மாத

பைத

'மா

ெக

ெனா

ேக

னப

தா

இட தி

ேத

எ கா ேக

னம

இற
களி

ைத உ ெகா
களி

ெசா

தா

த தி

நா

ெக

ைம ேபாலேவ ேவ

வ தி

சிறி

டவ க

அைனவ

ேக

ணமானா க .

தயாாி

எ ப

ன ேபா

ைறைய இ

ேக

யி

அ த

த .இ

ெகா

ேபானா க .

?'

பி
வழி

ெனா

கிறா க

ெசா

அைர மய க நிைல
த ள ப

ெகா

பரவிய . 9-10-1910 அ

திய ஐ

சில சிகி ைசகைள

ேபான ேக

தி

ன கைடயிேலேய இ ைலெய

அ தம

ெச

கிற

ேட அ த ம

பைத

ைத அவ ெசா

ஒ ெவா

க ெப ற நி யா

எ திய . " ய நிைனவி
அைர மய கநிைலயி

ெசா வைத ம

ண ப

ெதாி


ெகா

தயாாி க ேவ

த .எ

ெசா

ேபாகாததாக

கிறா .

அறியாத எ கா ேக

னா .

அ த ேநாயாளி இற

தயாாி பாள கைள ெதாட

அ த கைட கார அச

ெசா

னா . "அ த மனித இற

கலைவைய ெசா வா . ஒ

அவ ெசா

அலமாாியி

ப திாி ைக அவைர ப றி விய

1945

மிக சாியாக ேக

டா . நாளைடவி

ைத ப றி அவ

ெசா

ட ெதாிவி தா . பி

அவ ைடய ேவ

ெசா ல ேக வி ப ட அ த தயாாி பாள கேள திைக

உ ள ேம

அவ ஆர ப தி

அ பா

தி ேக

அ கால ம

ெவளி வ வதாக இ

ச ப த ப டவ வ

நி

எ த

க னமான சிகி ைசக

ய சிகி ைசைய

, கல த விகித ைத

ேநா க

மிக

ைம க

த . அத

ேக

ப றி எ ளள

ெக

ெகா

சமய

அ த கைடயி

பி

சில ம

ேபாயி

ேக வராத ம

வி டா க

ணமாக

மாத தி

ேபாலேவ அேத ேநர தி

சிகி ைச
நி

னம

அவ ெசா

உ ெபா

அ த இைளஞ

டா

மாத

வர ஆர பி தன .

ெசா

தயாாி ேப அ ேபா
தி

இர

ைகயி

ன டா ட ெதாி

ேக

சில சமய களி

, ெச ய ேவ

அவ ெசா

ேக

த . ஆனா

தர ஆர பி தா .

. அத

ெகா

ைமயி

பல சமய களி

ெசா

பைத பி

அ த இைளஞ

வர ஆர பி தா . பல

நிைலைமைய

ைற அ ப

வி டா எ

றா

ரண நலமைட தா

ேநாயாளிகளி

ைத ெக

ெதாியவி ைல எ
பி

னம

வ உலக
வய

ஆ வ

சி மி த ேபா

ப றி அ க

ைரயி

சிகி ைச காக

வி ஜீனியா

சி

ெசா

உ ளஒைகயி

ைட

வ க

வ ைத

ேக விள காத பல

கவனி க ஆர பி தி

மிக நலமாக இ
எ தியி

பைத

கிற ".
,

த .

ன சிகி ைச
அேசாசிேயஷ

ைறக

(Association for

Research and Enlightenment in Virginia Beach, VA 23451, USA) பா கா
14000

ேம ப ட அ த ஆவண கைள இ

வ கி

மனிதனி

"மனித களி

ெமா த உட நல ைத பிரதிப

ளி இர த ைத ைவ

அறியலா " எ

ெசா

பாிேசாதைன

ைற அறிய ப

கைள

ெசா

கிறா . அவ றி

யி

அவ ெசா

கால

கழி த பி

வ தி
கிற

பய

தி

ச ப தமாக ம

காம
பய

ம லாம

ேக டத

அவ ெசா

பிற

பி

வரவி

தன. சில ப

தா

னா .

இர த

ன சில வி தியாசமான

பல பய

தி

உலக நிக

கவி ைல. ஆனா

கைள

ப றி பல

வ தி

வ ச தி அவ கால தி


ம ல அவ

ஆ சாியேம அ லவா?

அவேர அறியாத பல பிர மா

ெசா

பதிவாகி உ ளன.

ேபானேதயி ைல. அ த அ
ப கிற

எ கா ேக

அவ ெசா

அவ மரண தி

பல ப

டமான உ

ன பதி

ைமகைள அவரா

எ ப

ெசா ல

வாரசியமான .....

.கேணச

(ெதாட

)

ஆ மனதி
பவ

ேகஸா

"ஒ

வ த . ேம

அ த அேசாசிேயஷனி

கிற

மா 15 வ ட க

நைட ைற
ைறகைள

எ கா ேக

ெசா

சியாள க

எ தைனேயா விஷய கைள பாிேசாதைனயி

னா . அவ இற

, சிகி ைச

ணமைட த விவர க

வ ஆரா

றன .

இர த

-எ

வ கிற . மா

மி க ம
பதி

த ச திக -4
வேர த மா

பி

ேநாயாளியி

உட

சில ம

கிற ? எ

தி களி

ற ேக வி

அனாயாசமாக எ ப

எ கா ேக

எ கா

எளிைமயாக பதி

னா .

ேதைவ ப கிற
ேநாயாளியி

பைத அவ

ன ேகாளா , எ த ப தியி
ைடய ஆ மன அறி

ஆ மன அறிைவ ெதாட

ெகா

ேகாளா , அத

யமாகேவ அறி தி

அைத அறி

ெகா ேவ


கிற . நா

. அ த ேநா

அ த

அ ல

ைறபா ைட

அ ல

ெகா

ணமா க எ

னம

வ உதவிைய ெபற ேவ

அறி

ெகா ேவ

எ லா தகவ க

டா

ட ெவளியி

எ த அறிைவ

பர

பல காலமாக இ

கிறா .

ைகயி

ேயாகான தா ெச ைகயி
ெச

ம நா

ேயாகான த

ரம தி

பி

வ தி
தி
நி

வி

வ சிாி தப
தஆ

பி ெச

கா

ற பி

தி ெர

கதைவ சாியாக

ேயாகான த ேயாசி
ேத

ெச

ெசா

கவனி க ெசா

யதாக தா

னா "நீ சாியாக

ேத

ரம தி

நா

பரமஹ ச

கா

உ ளத

ைவ ச தி க

·பிளவ கைள எ
ம நா

சைமய

தர

ேயாகான தா உ ேள த ளி ைவ தா .

ம ற சீட க
ேத

ெவளிேய கா

வ ேயாகான தாிட

வா க

ேக டா . "நீ

னாயா?"

"

· ளவ களி

றன . ஆசிரம

அ யி

னக

பவ கைள

அைறயிேலேய ைவ தி

அதிகாைல

ாி ஆ

னா . அவ ைற அவ

றா . எ கா ேக

யசாிைத'யி

விைள த ஆ

வ ட

ேயாகியி

ைறயி

ேதா ட தி

ெசா

கி த ெசா . அவ ெசா

வ ெசா ல அவ ைற த

நட தன . சிறி

த க

தன ேக ப ட அ

ேகாைட வி

ேத

கைலைய க

லபமாக ெபற

வ ட

றா . அவ ைற ேயாகான தாவி
ேத

, எ கி

பிரப ச அறிைவ ெதாட

றைழ தா . அைத ப

ற ெசா ேல ச
ேத

விவாி தி
ாியி

பைதெய லா

வ கிற . உதாரணமாக, 'ஒ

ேயாகான தா த

ெச ய ேவ

கிட பதாக எ கா ேக

, தகவைல

உபேயாகி த அ த ஆகாச

எ ப

."

Akashic Records (ஆகாய ஆவண க ) எ
ெகா

நிைன " எ

றா .

டவி ைல. அத

ைற இழ க ேபாகிறா ". பிற
ெக

ெதாைலவி

வ ேயாகன தாிட

வ த ட

"இ ேபா

டைனயாக நீ ெகா
அைனவ

வ த வழிேய

அைனவைர

டைனைய

அ ேகேய

நிைறேவ ற ேபாகிறவ
பா

ெகா

ெகா

ைகயி

ேத

வ கிறா

வ ெசா

அைனவ

பரபர

· ளவ ட

தி ெர

பா

அவ

நீ ெகா

ெகா

ஏேதா ஆ
ெச

வா

ேட நி

நி

றப

ஆவ

த ேயாசைன ட

றா

.

பா ".

பி வ

ஆசிரம தி
றன . சிறி

ெவளிேய வ

ெச

ைக க கார , பண

றி

ற தா
வ த கா

ேயாகான த ஓ

எ லா
அ யி

பி

வாச

அவ

ேநர தி

வழிேய எைத ப றி

ெச

றா

.

கவைல படாம

சில வ ட களி

ேத

வ சிாி பி

ைற தர நிைன ேத

ேட
தா

....."

அைறைய ேசாதைன ெச தா . அவ ைடய த க ேமாதிர க ,
ேமேல பா ைவ

ேர ேயா எ

எ ப

த கா

கிறேதா அேத ேபா
றினா . அேத ேபா

ெதளிவாக ெதாி தப

· ளவ களி

ைற ம

அவ றி
அைனவ

வி ட . உற க ெச
ேக டா .

ேக ட ேபா

வ ெசா

மனித ேர ேயா எ
இைடயி
வா
வா

ைற ஆசிரம தி

ேத

க தி ட

கல

ெகா

த க

பணிகைள

ற சில நிமிட களி

எ த தகவைல

சிக

இரவி

இ த

ஒ பர ப


நைடெப றன. ப ேவ

நிக

சிக

வி
ேத

நா

அறிய ஆர பி த . அ ேபா

தனி ப ட அைலைய எ

தகவைல அ

சில கைல நிக

நிைன தா . ேர ேயா எ ப

எ கி

யா

"வி ஞான

னா .

ற அதிசய க விைய இ த உலக

அவ

சா திய

ஆயிர கண கான ஒ யைலக

ஆசிரம தி

யாத

· ளவ அவசரமாக ேதைவ ப ட . அதனா

· ளவ களி

"எ

ேயாகான த த

வ தப த க

கா

மைறவாக இ

விட

ரகசிய ச திகைள அறி

ெனா

சிாி ைப அட க

ெதாி த .

ேயாகான த த

காரண

தி

ேபான ேபா ைக பா

னா . "அ த நா

தி

ர தி

.

ெசா

ெச

ற தா

அவ

ஆசிரம தி

ேயாகான த

னி

றா . எ ேலா

ஆசிரம ைத கட

னா . "இ ேபா

னப ேய அவ

ேபானா

நா

ெதாி த . அவ

அவ ெசா
கா

பா " எ

வ எ

த ட

உற க ெச
தைத க


ந பினா .

இட களி
தி

ற ேபா

பி ெச


றன .

ந நிசியாகி

ட ேயாகான த

விட

"ந

ப களி

த க

ேபாகிறா க . பசி ட
அ த ந ளிரவி
உண

ேநர தி

ெதா திர

அவ க

ெசா வைத

எ வள

அைம

பா

ந பியதாக
கைலகளி

பா

ேபாமா?

-எ

.கேணச

ேச

ெதாிவி தப

பி இ

அ வள

பா

சைம க கிள பினா .

வி

கி

ெதாைல கா சியி
ேடஷ

மனைத ஒ
ற, நம

ெகா ள

வ த

அளேவயி ைல.

ப ப ட

இய ேப. ந

வின அ த அகால

தன . பசி ட

தா

"

பைத ந ப

ஏ ப ட விய

அைலகளாக இ

ேச

வர

தயாாி க ேவ

உண

டபி

வாெனா யி

றினா

ந ைம எ ப

தி

ைமயிேலேய ரயிைல தவற வி ட

வி ைதைய

, இைத உபேயாகி

கைள ேக க

டனாவாக

ேதைவ ப கி

கிற

பலர

பவ க

அதீத ச தி பைட த அைனவ ேம இைத ஆழமாக
பதாக

ெதாிகிற . இ

ேர ேயா

அதிசயி க ெச வதி ைலேயா அ

சி ெப றவ கைள ஆ சாிய ப

தகவ கைள ெப

(ெதாட

உண

அவ

ேயாகான த ெசா வைத

தமாக ேதா

ேத

ண ஏதாவ

வ வா க

த உணைவ

ெதாைல கா சி

வி ட . அவ க

பி ஆசிரம தி

பிரப ச ெவளியி

தகவ கைள ஈ

வி ைதகைள அறி தி

ேபா

வதி ைல. இ ப

த ேவ

சிலாி

வி

ஆ மன

ெவளியி

வாரசியமான அ

பவ கைள

)

ஆ மனதி
எ கா ேக
ெசாைச
க ன

இய ேபா இ

ெகா

ெபாிய அ

ெச வத

ப ப ட ேசன

தா

தயாராகிய ேபா
டாக கா தி

எ கா ேக

வின தி

சிரமமாக இ

அவ க

அவ க

அ த

ேயாகான த

வி

ரயிைல தவற வி

த ச திக -5

றி பி ட ஆகாய ஆவண கைள
. அத

எ .எ

நி வன க

.ஓ கா

(Old Diary Leaves)' எ
ஆவண கைள பய

ரஷியாைவ ேச

.க ன

ஓ கா

எ தி

ைமயாக ந பிய ஒ
த எ .பி. ளாவ
ைடய அ

ளா . அதி

ளாவ

தி ' க திைர அக ற ப ட ஐசி

கீ

அைம

திேயாேசாபிக

, அெமாி காைவ ேச

பவ கைள 'பைழய ைடாி தா க
கீ அ ைமயா ஆகாய
' (Isis Unveiled) எ திய வித ைத

ைவபட விவாி

" ளாவ

ளா .

கீ அ ைமயா எ

வித ைத பா

ப கமாக மிக ேவகமாக எ தி ெகா
றி

ேதைவ ப டா

இட ைதேய பா
ம ப

மி

ம ப
பி


அ த

வாி

ேவக தி

றி

ஏதாவ

கி ெகா

வா . ேதைவ ப ட
ேவ

ெவ றிட ைத பா

ததாக க ன

ேவ

றி

ஓ கா

பி பதாக

தியதாகேவ பல க தின . அ ப

பா . பி
த ட

ேதைவ ப

ேபா

சாிபா

தா

இளைமயி

த மனித க

அ பமாக வ

ஆகாய ஆவண கைள அவ

அ த அ ைமயா எ திய பல

இ ப ெயா

பவ

அைவ

கீ அ ைமயா தன

பிரபலமாக உ ள .
விேவகான த

அ த

பா ..."

கிறா . ளாவ
றினா

ப க

றி ைப எ தி

அ த அ ைமயா எ தியைத

அவ அைழ த உய நிைல ச தி வா

தக கைள கா

. ேமைசயி

ெவ ட ெவளிைய பா

எ த ஆர பி பா ... ம ப
கி ெகா

வாி அ ப ேய இ

ச ப த ப ட

ேட ேபாவா . தி ெர

கைள

கைள ேத

தமாக இ

சில வாிக

கைள

'மஹா மா' க
பய

பா

கேவ அ

ஏ ப டைத 8-1-1900 அ

லா

ஏ ச

நகாி

மனதி

ஆ றிய உைரயி

நிைன த ேக விக

றி பி டா .

வா

வி

ப றி ேக வி ப ட விேவகான த த
ழ ப

ஏ ப

விட

அைத எ தி
ெசா

டா

ைவ

ெசா

அைத க

ெசா

ேநர

டா

ெசா

ேபாிட

அவ க

"ஏதாவ

தா

காம

அவ ந

ைத அ ல

பரவாயி ைல" எ

ன ட

ெமாழிகளி
ெமாழியி
அவ

விேவகான த
வா

நீ

ைத அ ல

ெஜ மானிய ெமாழியி

ப க

நிைன

ேபா

வா கிய

ஏேதா எ தி அைத அ ேபா

ைவ

ெகா ள ெசா

ைவ

ெகா

அறி த

ப க

ெசா

ம ப

க .அ

ேபா

ெதாியாத அ த சா
ேபசி க

ெச தா க . விேவகான த ச
வ தஒ

நிைன தா . ம ற ந

ப ம

திடமாக ந பினா க

அ த சா ைவ உ சாகமாக அ

க அ த சா

அ ப
டமான
கி த
.
வ . அவ

ைற அ த சா வா
விேவகான த

.
த ட

சிறி

ய சா

ெகா

தனியாக ெச

நிைன க

யா ' எ

னா .

டன . பி

கைளெய லா

வ ெசா ைல நிைன தா . 'இ த

சாியாக ெசா ல

ேத எைத

றா .

வா கிய ைத அர ெமாழியி

அவ

தன .

ட வா கிய ைத நிைன தா . விேவகான த ட

ரானி

ெசா

அவர

நிைன

ேக விைய

வா கிய ைத நிைன

ெமாழிைய தவிர ேவெற த ெமாழிைய

ெசா

றா .

ைற

வயதி

அ த சா

தாளி

சா ைவ

க ெச

றன . அ த

நீ காதவ களாக இ

ச ைட ைபயி

ேக விைய மனதி

ப க

ஒ ெவா

ெசா

அவைர பா

க ெச

ைடய எதி கால பல

வா

ஒ ெவா

அவரவ ச ைட ைபயி

எ த ெமாழியிலாக இ

வாிட

அவ ைற அ ப ேய ப

அவ க

ப க

வி டா . விேவகான த சி

ச ேதக

அவ க

ணி

தா . அவ

ட அ த சா

க ேவ

அவ க

னா

அ த சா ைவ பா

எளிதாக ந பி விடாதவராக இ
பதிைல

இர

ெகா

அத கான பதிைல

ேக காமேலேய பதி

அவ கைள அ த

அவ

காகித கைள எ

பா

அ த த ெமாழியி
இைளஞ

இவ க

றி

த .அ

அவ க

எ தியி

நிைன பத

பரவியி

, அவ க

அறி தி

கி

தன எ

ைறயி

பத

கலா

"ேயாக

கால தி

அல சிய ப
இனி
-எ

க ைவ த

அவரவ நிைன த
ைதகைள இ த

டமான

நிைன த வா

ைடய எ

இ தி ம

எ ப

ைதகைள

சா திய ?

ண அைலகைள ப
ேறா சி த க

பா

20ஆ

ைவ

எ லா
ஆர ப தி

பத ச

, பயி

, ஞானிக

றா

வி தா

னிவ

சா திய

உபேயாக ப

தி

பி

ெச தி

நா

வ த மேனாச திைய

தி வி ேடாேமா?

ஆழமா

பயணி ேபா .

.கேணச

ஆ மனதி

த ச திக -6

விேவகான தா ச தி த சா
ஆதி க

ெச

ஆ சாிய ப

அவ ைடய எ

தி ஆ சாிய ப
தினா . ரஷிய ம

ேயானிேடாவி வாசி

திய

ேபா

ண தி

, அவ ைடய ந

ரஷியாவி

ஆ மன ஆரா

(1891-1966) எ

தா

கிறா .

ேனறி, எ தைனேயா க
ெபாி

ேபரதிசயேம அ லவா? அ

ஆயிர கண கான ஆ

எ தைனேயா

அவ எ தியைத இவ க

கீ, விேவகான த ச தி த அ த சா

றா

எ தியி

ேபானா க .

பல ைடய அபி பிராய . எ லாேம அைலகளாக

ெச

மனைத க

மைல

ேப எ தி ைவ த

19 ஆ

திர களி"

அறிய ப

ெத

, ளாவ

அவ க

வி ஞான தி
ெனா

ஆதி க

இைத விட ெபாிய சாதைனக
பைத த

ேத

ப க

ேமேல ேபா

கிறா க . ம றவ க

எ கா ேக

றா

ஒ ப

அவரவ க

றன எ

நப க

த ேபா

எ திய இ த வா

மணி ேநர தி

ண களி

சா சிக . இ த
தவ க

பா

அவ ந

பத

நிைன ததா

மா ஒ

ஆகாய ஆவண களி

'நா

தா . விேவகான த

ச ப த ப ட

பிரப ச தி

'எ

தியமாக தா க

அவரவ க

வா

னா . அவ க

நிைன தைத அவ ெசா வா எ

அதிசாம

பதி

எ த ப

நிைன பா

ஒ ெவா

க ெசா

ப க

ஒ வ ச வாதிகாாி
சியாள மான

பவ ச வாதிகாாி

ண களி

டா ைனேய

ேயானி

டா ைன ஆ மன ஆரா

சி

ஏ ப

தஅ

ச திகளி

மதி ேக

கினா . க

தமாக ந பி ைக இ

னிட

வாசி

ெசா

ன ேபா

ப ப ட ஆரா

உடன யாக த
அவைர த

டா

டா

தா

அைம க அ

பா காவல கைள அைழ

ைன வ

இரவி

சிாி

ச தி க அ

டான

டா னி

ைன அவ ைடய பா கா

றி பி ட நா

சி

னி

இ த ஆ மன

கவி ைல.

உ ள ச திைய நி பி க

அவ ைடய தனியைறயி
வி

றி பி ட ேநர தி

வ த .அ ப

மதி த வதாக
வாசி

மதி க

டா

வைளய ைத
வ தா

டா

ெசா

ச தி பதாக
பாக அவ

உ தியளி தா .

ப றி ெசா

மீறி

எ காரண ைத ெகா

டா

பி

அ த

விஷய ைதேய மற தா .
வாசி

றி பி ட நாளி ,

டா னி
நி

றி

எ ப

தத

றி பி ட இர

தி

டா

அவைர உ ேள வி ட

பா

சாதி தன . ேகாப தி

கேவயி ைல எ

இட திேலேய மரண த
ெசா

பா காவல க

மனதி

விசாாி த ேபா

பா காவல க

ெசா

னா க . விய

ஆனா
த த
வாசி

னா .

இ த மேனாச தி
டா

வாசி ைவ இ
டா

உடன யாக த

ெனா

நி

ற ேபா

அவைர தா க
அ த

அவ களிட தி

கமான ஆேலாசக ஒ வ ைடய உ வ ைத
வ ததாக வாசி

ழ ப ைவ த . ஆரா

அதிசய ைத ெச

இ வைர ேத

க டைளைய மீறி
அவ க


ெத

சி

வ கி
டா

னா .

டா .

கா ட ெசா

ெசா

ததாக ஒ மி

டைனைய வில கி ெகா

ந பகமான இ வைர த
ஒ ற பைடயி

தவ

அ த ஆேலாசகைர பா

மரணத

டா ைன

டா

இைடமறி

அவ கைள கட

அைனவ

டா

உ சி ேக ேபான

மிக ெந

தி தா

ேபான பா காவல க

ஆைணயிட வாசி

டா னி

ஏ ப

தனியைறயி

வாசி ைவ கா

ேக டா . மிர

டைன விதி

இ ைலெய

அவர

பைத ெசா ல ேதைவயி ைல. உடன யாக ெவளிேய

பா காவல கைள அைழ த

ேநர தி

அைம க அ

னா . ஒ

ெகா

ப ெசா

அவ ட

மதி

னா .

அவ கைள

பி ைவ தா .

வ கி

ெச

பி க

ற வாசி

தர ெசா
ெசா லாம

பி

க பா

றஎ

ண ைத ஏ ப

ஆயிர

பி கைள எ

தன . பி

காகித ைத இ

ைற பா

ேபா

வி

வாசி

அத

ஆயிர

ஆயிர
பி

கான

தின . அ த ேகஷிய அைத வா கி பா
ணி அவாிட

அ த ேகஷியாிட

ெனா

அ ேகேய மய க

ெவ ைள காகித ைத வ கி ேகஷியாிட

னா . அைத வா கிய ேகஷிய மனதி

வ கி காேசாைல எ

மீ

த தைத

டா னி

ஒ ற க

அ த பண ைத த த வாசி

க ெசா ல, ெவ ைள காகித ைத பா
தா . அ த கால தி

ஆயிர

பி க

வி
விழிக

அ த

த வ கி ேகஷிய

மிக ெபாிய

ெதாைக.
இ தியி

டா

உ தியளி தப

ப கைல கழக தி
விஷய களி

நி வ அ

ெசா ல ப டா

ஆரா

சிக

அதனா

சிக

1960 கழி

ஆர ப தி

நட
த ட

த ைவ த வாசி

வா

டா . அரசிய

ஆரா

தா

சிக

வி

ேபா

ெதாைலவி

ெலனி
ட தி

கிரா

ேநர திைன

மா ஆயிர
ெனா

ஆரா

அைத நி பி
ைம க

ேய தீ மானி

பாிேசாதைனகைள நட தி எ

ண களி

ெகா


கா

அ பா

சியாளரான ெடாமாெஷ

தா

தி தா

ெசா

னப

காைல


.

அவ மனதி

ண ப
மிக

னா . ெசவ

அைத

தி

கா

னா .

லபமாக இைத நட தி
ேடாேபா

த .அ

ளஒ

கீ எ

பவைர அ

பி ஒ

அ த ேநர தி

ச திைய அ

ெவ றி க

த கைள அறியாம

ந பிய வாசி

பல ெச

ற க டைளக

த ேசாதைனயாள க

ெவ

பவி ைல.

ைகைய அைச. இட

பல ேநாயாளிகைள அவ

கல காத ம

ெசா லாமேலேய நிைன த ட

ெச தா க . அ த ஹி னா ச உற க தி

கா ட

அ த

ெவளி வ தன.

டா . "வல

ெகா " எ

த க டமாக ேசாதைனயாள க

டா எ

அவ அ வேபா

ேசாதைனயாள கைள ஆ
பி

றி

பி

ெவ றி க

ஹி னா ச நிைலயி

தி ெகா

ட ெவளிவ வைத ஏேனா அவ வி

மைறவி

ெகா ள ைவ பதி

, தனி ப ட அரசிய

ததா
ெகா

மேனாச தி

இ ேபாேத உற க ஆர பி. விழி

ைற

ப றிய விவர

டா

கிரா

ெவளியிட படவி ைல. எ லா ச வாதிகாாிக

த ஹி னா ச மய க தி

அவ கைள ெசய ப

விஷய களி

டா னி

வாசி

ட ைத ெலனி

ச தியிைன பய

ய உ சாக ைத

1920, 1930களி

விவர க

ேபா

, பய

கா

ச ப தமான ஆரா

வாசி வி

விவர க

ய ச ேதக

சி

மதியளி தா . நா

டா

அத

ஆ மன ஆரா


ஆரா

ற நகர
சி

றி பி ட

இ த மேனாச தி

பேவா, ெபறேவா,

தைட அ ல

பி

தா . ஒ

நா

அ த

எ தஒ

பதி

பதியாதைத பா

ெதாட

ெகா

ட ேபா

ேசாதைன

றி பி ட ேநர தி

த வாசி

ெடாமாெஷ

கீயி

ெச யவி ைல எ

ண அைலகளி

ச தி எ ப ெய லா

ண அைலகளி

கா த த

அைறயி

ைம இ

பி

எ தைன எ

கிறத லவா?

-எ

ேதா


சி

ட தி
ட ைத

அவ எ த

கலாேமா எ

பைத க

ச ேதக ப

பாிேசாதைனக

ட ஆ மன எ

ெச

அ தஇ
ெச ய

அ த

வ க

ெகா

பா

தா . அ த ஆரா

வைர ஊ

வைத

பாிேசாதி க

ண க

ட வாசி

ண களி
ாிய

சி

யாத, ஆனா
கி

றஅ

த க

தா

த ச திக -7

ச திைய ரஷியாவி

ண கைள
த .த

பி


தக தி

ஆரா

நட தி ெகா

அவர

ஆரா

ைர ேகாயா சிகர தி

சிகைள ெதாட

தா . அைத 1931

விவரமாக ெவளியி டா எ

றா

உ ளஒ

ற ேடா கிேயாவி
சியி

சியி

ஈ ப

தா .

ைமய க

தாக

ஜ பானிய அறிவிய

ேவைலைய ராஜினாமா ெச ய ேவ
ட·

த கால தி

ைர எ

வி தியாசமான ஆரா

கைள அவ ெவளியி ட ேபா

க அவ த

ஆழமாக ந பி ைக ெகா

டா ட ெடாெமாகி சி ·

ேபராசிாிய ஒ

ைக பட

வாசி

, ஜ பானி

ப கைலகழக தி

தீவிரமாக எதி

அறிஞ க

வ த . ஆனா
தமத ஆரா


சி

Spirit and Mysterious World எ

அேபா

ஜ பானிய ஆரா

அவ ைடய ஆரா
தா

.அ

அறிவிய

சி க

வ ைம ெபற ஆர பி த

சியாள க

ச ப தேம இ லாத ெட

சிாிேயா

1950 ஆ

(1918-2006) எ

தி

ட தி
அைத

அ கீகாி கவி ைல.

பி

.கேணச

ேப, 1910ஆ

ஆரா

சி

ஆழமாக பயணி ேபா ....

ஆ மனதி

ெவ றி ெப கிற

கவி ைல. எ த பாிேசாதைன க வியி
ெகா

ேடாேபா

ஆரா

உட நிைல சாியி லாததா

எ த கா த ச தி

எ ைலயி லாத ச திக

இனி

ெசவ

கிரா

ெதாி த .

ேசாதைனயாள கைள அமர ைவ

ட பாிேசாதைன க விக

பிற

ெலனி


சிகாேகாவி

வசி

ேபா
ணி

அவர
ெச
பி

வ தஒ

தன

கிட

ைதய க

தி ெகா

வ தா

சிாிேயா

ேபா

ெச தா . ஆனா

ெதளிவாக மனதி

நீ ெவ

வரலா " எ

ேபா

பதிலாக ேவெறேதா பட க

பட களாக

களி

ேநா கி எ
ப றிய எ
மீ

ண களி

மீ

வ தி

ேபா

ைக பட க

ைத

ைக பட க

ற ச ேதக

பட

ட ைதய க

அவ ைடய மனதி

மா எ

கவன

அ ப ேய

கவி ைல. அ ப யானா

வ த பி ப க

ெதாிவி தா .

ெகா

வ தன. அ த

அைவ இ

க ப ட ைக பட தி

அதி

கட

காமிராைவ ைவ

ெசா ல அைத சீாியசாக எ

அவ நிைன த

றன எ

கா சிகளி

தப

ேபாைதயி

றன எ

ெதாி

வைர பா

வரவி ைல. அத
த ெபா

மிக ெதளிவாக ெதாிகி

ட ெதளிவாக ெதாிகி

ப விைளயா டாக "உன

தா

த ெசயலாக ெவளி ப ட . தா

வி தியாசமான கா சிக

ைத

கார நப

பட
அ த அைறயி

ெவ ைள

வைர

த ைதயைல

வ த . ஆ சாிய ப ட சிாிேயா

ப களிட

, ெதாி தவ களிட

கா ட

ஆர பி தா .

இ த ெச தி இ
ெட

னா

வ நகைர ேச

ெச தியி
இ ச

ெட

அளி கவி ைல.
ேபாைதயி

ெச ைககளி

ஆரா
பல

வாி

ஆரா

சி
இ ச

ெகா

(1908-1999) எ

கா சிக

சிாிேயாைஸ ஒேரய யாக ஒ
ெட

தி

ெதளிவாக ெதாியாத ேபா

வாிேலா, தைரயிேலா இ

ட தி

பவைர

டா க . ஆர ப தி

அ வளவாக தி

ரசி கவி ைல. ஆனா

சி

ட ைத எ டேவ அவ க

ெகா வ

ேபா

ஒ சில ேநர களி

கிைட த

விடவி ைல. இ ச

சிாிேயாைஸ வரவைழ

இர

டா

கால

சி ெச தா .
னிைலயி
க ெசா

ெட

சிாிேயா

ெச

கா

அவைர பழ கால ேராத

னா க . ஓரள
ெச

உ வா க

னா க . ெட

பைழய ஆ ரா ஹ

ட தி

த . ஆ ரா ஹ

கா

உ வா கி கா

னா சிாிேயா

ற இட தி
"இ த இர

திைரலாய

ைக பட ைத

. பி

ணி

ைக பட

ெகாலராேடாவி

ைக பட கைள
உ சாகமாக ெச

ய ைக பட
உ ள

ைற

பட ைத ைக படமா க

திைர லாய ைத பிரதிப

நகர பட தி

தமானைவ. ஒ

ற நகர பட ைத மனதி

கா

சில அ

ெசா ல பா ைவயாள க

ேக உ ள

பதிலாக ேராத

ய சிாிேயா

மா?" எ

சிாிேயா

ய வி ைதக

சாியாகேவ ெச

உ ள பைழய ஆ ரா ஹ

னா க . அைத

ைக பட
ெசா

தன

ெட

ேக

நட திய ஆ

சிாிேயா

இ ச

உ ளத

ம திய நகர தி
ெசா

வ மா

சிாிேயாைஸ ைவ

ஈ ப ட

ஆரா

வ நி ண டா ட ஜூ

வ , உள வ , தைலைய

பா ைவயாள க

ஆ மன ச திகளி

ைமைய அறி

கார ெட

ைக பட களி
ெட

த மேனாத

ைம த

நகாி

அவ ெசா

ேபால க லா

,இ

கா ட

பதாக இ

கல கி ஒ

ேபாலேவ
த . அதி

ஆன க

ெச க

ட ேதா ற

கால க ட ைத இைண

அவ

த ைக பட ைத

1967

இ ச

ஆரா

சிாிேயா

"ெட

ேபா

ற ேதா ற ைத ஏ ப

றியாக இ

றா

தி

ெச ய

-எ

த த

விள கியி

ேம
இ ச

ேபா

ைக பட

ெட

ேபா

தக ைத ெவளியி டா . அ த

தியதாக

சிாிேயா

றஆ ற

ேபா

றஆ

மீ

ைறய ஆர பி தி

ஆனா

இனி

சியாள க

ச தி

பதா

கிறா . ஒ சில இட கைள

, மர கிைளகளி

விய

ெவளி ப

ந பக த

றியி

எ ப

ந வி
கிறா . அ

ைமைய ச ேதகி கேவ

வதி

மிக கவனமாக த

தக தி

பல ஏமா
ஆரா

ேவைலக ,

சிகைள ெச ததாக

றினா .

பி கால தி
ஆரா

த . பல

ெச தா க
இ ச

உலக " எ

ைக பட களாக எ

ற ேகாண களி

ேக வி

ெட

சிாிேயா

காணலா .

சிகைள விாிவாக ஆதார ைக பட க

ேபா

இ ேக நீ க

சிாிேயா

ெட

உலகி

சிாிேயாைஸ ஆரா

த . பி ைதய ஆரா

ைக பட க
நிைன

தா


ஆழமாக பயணி ேபா ....
.கேணச

பல ப திகளி

நட க

சி காக அ

சியாள க
நிைல இ

கிய ேபா

அவ ைடய அ

அவ உதவ

றாேல மேனாச தி ஆரா

வ கின. ஒ சில

சிகளி

ஈ பா

வ கிற .

யவி ைல.
உ ளவ க

(ெதாட

)

ஆ மனதி

நினா

லாகினா எ

அவ அைடயாள

ற ரஷிய ெப

இரா

காயமைட

, பி

அத

காரண

னா

டா

ெசா ல

காண

கீேழ வி

ேதா

அவ ைற

அவ ைடய இளைமயி
உலக ேபா சமய தி

லாகினா த
வா

பதினா

கா

பிய பிற

ரஷியாவி
ஆ கிரமி க

வயதிேலேய

ரசாகச

ைக தி

ைழ த ேபா

அைசத

த ேபாதி

ாி
தா

,

னிடமி

த .

ெநா

யாவி டா

பா

ஏ ப ட . அ த ேபாாி

அவ

அவ இ

ெபா

நகைர இர

ப த

த ச திக

நிைலக

நகரவாசியான நினா

அைடயாள

ஏேதா ச தி உ ள

கிரா

ய நி

விளி

பல அ

ணமாகி, தி மணமாகி இய

ஏேதா ேகாப

தானாக நக
ெபா

கிரா

ேசர ேவ

ச திகைள அவரா
நா

ெலனி

ெலனி

வ தி

மணி

ெகா ள சாதகமான

கவி ைல. நாசிக
ப ட ேபா

த ச திக -8

ெதாட

ேபா

அலமாாியி

கிய . அவரா
த நா களி

ற ச பவ க
,க

அ ேபா

விள

ய சிக

கிற

வமைனயி

ேச

தஒ

உடன யாக

அைணவ ,

நட க ஆர பி தன. பி

ற ஆர பி த . அவராகேவ சில

கைள ெதாடாமேலேய அைச

ைவ தி

ன த

னிட

பா

த ேபா


அவ

விள க ஆர பி த .
1964

நர

தள

ஆர பி த ேபா
டா ட க

ைட எ

வமைனயி
பல

ெபா

வித ைத பா
அறிஞ க

மதி ேக ட ேபா

ெச த ஆரா

பாதி க ப

அ தம

அவ ைபயி

பரவிய . உ

சியா

சிகளி

நிற ைத எளிதாக அறி

வ ட

ைபயி

அச

பா

அவைர ெதாட

ெகா

லாகினா உடேன தய கமி லாம

நினா

லாகினா த

காம

ேபானா க . இ த விஷய

விர

ணமைடய

ேபா கி காக நிைறய ைத க ஆர பி தா .

நினா

ெகா கிறா எ

க ப டா .

னியி

ெதா

நி பணமாகிய .

ேவ

ய நிற
ாி

அவைர ஆரா


உண

ெகா
சி

ேவகமாக
சி ெச ய

டா . அ ேபா
லமாக

அேதா
சிறி

அவ

ேநர

காய கைள

ைகைய ைவ தி

ேமைச ேம

ேத

தீ ெப

ெதாடாமேலேய நக
சமய களி

ண ப
ண ப

அ ல

தி கா

திய பி

அதிக வ

தி கா

ம க

தன

த . காய க

னா . அவ ஒ
தா . ஆனா

ேமேல

அம

கைள ெவறி

பா

ேத,

அ த ச தி எ லா

ம றஎ

சா தியமாயி

ேமைசயி

ற ெபா

கிைட பதி ைல. மனதி

னேர அ த ச தி அவ

பா ைவயி

த ள , ேபனா ேபா

ச திைய ெப றி

உடன யாக அவ

க ப

அபார ச தி

ண கைள வில கி,

. அ த சமய தி

ஏ ப வதாக அவ ஆரா

வட தி

சியாள களிட

ெதாிவி தா .
அவைர ஆரா வதி

பாிேசாதைன ஒ

¢னா

ெதாடாம

பி

ர தி

டா னிட
நினா

றி

லாகினாைவ ைவ

திைர பட களி

ெச

லாகினாவி

நா களி
அவ க

ெச

சிகளி

வி

தா

ப றிய ெச திக
சியாள களி

ேமைச ேம

கிறாரா எ

னி

ஏ ப
ேம

டா னி

வரைவ

திய வாசி
பாிேசாதைனகைள

ரகசிய க

ன திைரயி

, பட க

பா

பா

த ேபா

பல

மா

ேம க திய நா கைள
ேகா க

தர கி

நினா

கா ட ப டைத ேம க திய

கிய கால தி
1970 வைர அ

ெதாியாத
பைத க

னா . இ

ெனா

ேபா

ரஷியா வ

றவ ைற நினா

லாகினா மைற

ென சாி ைக ஏ பா கைள

ெம ேகாி எ

கைள இட ெபயர ெச த அவ ஒ
அெமாி க ஆரா

நினா

மதி க ப டா க . அவ க

டறிய பல ஆர ப

சிகைள ஆர பி தா க . வி

த பல சிறிய ெபா

ழ றி கா

சிகைள

டா க .

கா த , க
ஆரா

ெச தா . அ பதி
. ஆனா

ட படேவ அவ க

உபேயாக ப

ேமைச

சி

பாிேசாதைன ப றிய ெதளிவான சில நிழ பட க

த தீ ெப

கவி ைல.

ஆ மன ஆரா

ைடய ஆவ

அ தர தி

ஆரா

த அ த பட கைள பி

லாகினாைவ பாிேசாதைன ெச ய 1968
ைவ

கிரா

சிக

தா வாசி

வ ச திக

வி ஞானிக

இ த ஆரா

பர பி ைவ தி

னா .

நிைறய ஆரா

ந ேமா . அவ ெச த ஆர ப

அவ ைறெய லா

ெலனி

ெதளிவாக இ

றைட த . 1968

லாகினாவி

கா

ைவ தி

தர

யவ எ வ

ைககைள ைவ

ச திகைள நி பி

காரணமாக ெவளிவராம

கா

லாகினாேமைச ேம

றாக விழ ைவ

நிழ படமாகேவ எ

நினா

அதிக ஆ வ

ற ஆரா

சியாள

ேமாதிர ைத

சியாளரான வி ஜீனியா

ப கைல கழக ைத ேச
பல விதமான ெபா

கைள த

விய தா . வி ஞான
அவ ைடய க
ெச ேகா

கா

த ெக த
வி

ப ப

நினா

லாகினா அைச

சிகெர

பா ைவயாேலேய உடன யாக அைத நக
ஆரா

சிகளி

த ேபா

உ ேள

க க

இைடேய அ வ ேபா

10 ஆ

மேனாச தியா
நி

தி கா

ெச த ஒ

லாகினா அ

அதிகாி

கா

னா . பி

ம ப

வ நி ணாி

ேபா

லாகினா ஆரா

ஆரா

சியாள க

மா ற ப டன. சில ஆரா

இய கி கா
இதய

சிக

பா

ைழ

ேபா

ேபா

நினா

ஏ ப வதாக நினா
ச திகைள ெச
ைற

லாகினாவி

ைப த

னா . பி

றி

இதய

ேவெறா
கா

ெனா
ைப

சமய

பய

கி

திய நினா

ன ெதாடரவி ைல.
ததாக அவைர பாிேசாதி த அைன
சி ெச

இட க

ட நட தன. அவ ச திகைள ஆர ப தி
வி ஞானிக

அவைர

ற ச தி ெவளி பா கைள நினா
லாகினா நா

னா

சிறி

அவ ெதாிவி தா . நிக

அபாய

றா ெர டா .

எ தைனேயா ேசாதைனகளி

றி பல ெட

விஷ

கைள ைவ

னேர அவ ைடய ச திகைள அவ க

டன .

பாிேசாதைனயி

கா

காணி க ப டா . பி

உட நிைலைய ெபாிதாக பாதி த . த
ெவ

த பிற

இதய

அதிகாி

ெகா

த ேம க திய நா களி
டக

லாகினா த

வி தியாசமான இ

னா . இைத

திற த ெவளிகளி

பலரா

ஆனா

ைற

ைப

சிகளி

ேசாதைனகளி
அவ ெச

சி

நினா

தவைளயி

கிறா க . ஆரா

ெவளியி

ெகா

ைவ க

கவி ைல எ

ட தி

அைத

தினா க . சில ஆரா

சி

னா . பி

அவைர ஈ ப
ேவ

ஆரா

னா . ஒ

சிகளி

ேமைச ேம

தி கா

ஒ மி

ேணா

யைத க

மாறினா

னா . அ த ஆரா

ற அபாயமான ெசய கைள பி

நினா

ச ேதக க

கிரா

லாகினா நிக

மேனாத

வி தியாச ப ட

நட கவி ைல எ

வ கைள ெகா

1970 மா

த ைத நினா

கா

னா . இட

ைற

ெர டா பாிேசாதி க ெச தா .
ேததி ெலனி

தி கா

உடைல

ைமயி

ெடென ெர டா த

மாறி உ கார ெசா

ைறயவி ைல. த

சிகெர ைட ஆரா

,த

த வி ஞானி டா ட

லாகினாைவ இட

த க

, அளவி

த .

ேலாேவகியாைவ ேச

யஅ

எைடயி

வைர அறி த எ த ச தியா

தாக இ

நினா

ரா

தரலா
ெகா

எ தைனேயா ஆரா

பி

சியாள க

பிற

எைட

தி ெகா

பாிேசாதைன ெச

கா

அவ

ைற ததாக ெதாிவி தா .
அவ ச தி இ லாம

அவ உயி

தி ெகா ளா வி டா

ரஷியா அவைர ெலனி

கிரா

தி ெகா


ேக
மிக

ரா கைன

ய .
உ தி ப

தா

அவைர இ த அ

எ சாி தா க . அ

ேபாயி

, மய க நிைல

டா ட க

லாகினா நி

காக பாரா

ெச

டா ட ெர டா ெச த

உட வ

க ட தி

அவ இற த ேபா

ரதீர ெசய க

றி

யாத அள

ெதாிவி தா க . நினா

டா . 1990

ேபா கால

ட நட க
சிக

வைத நி

சி ஒ

லாகினா ெதாிவி தா . ஒ

கா

நிக

லாகினா ெதாட

ட நினா

லாகினாவி
ஆ மனதி
ேம

இ தஅ

வ ச திக

த த

வி ஞான

ைமயிேலேய இ

கிற

பதி

ெசா ல

பத

ேவெற

யவி ைல. பதி
ன ெதளி

ேவ

?

பயணி ேபா ...
.கேணச

(ெதாட

)

ஆ மனதி
நினா

த ச திக -9

லாகினா ெதாடாமேலேய ெபா

ெக ல

கைள மட

ெசய கைள ெச

அய லா
மிக

,

த , பல காலமாக ஓடாம

றா

த வா

ேர

நா ைட ேச

கைள ஓட ைவ த

ேபா

ாி

பிரபலமானா .

1973 நவ ப மாத தி
உ ளஅ தஅ

கைள அைச தாெர

BBC ேர ேயா நிக

வ ச திகைள அ த நிக
கா லா

பிரபலமானவ எ


பதா

சி ஒ
சியி

றி

கல

ெகா

ாி ெக ல த

விள க ஆர பி தா . அ த நிக

ஒ பர பான . அ த நிக
ப லாயிர கண கான ம க

சிைய நட
நிக

னிட

சி இ கிலா
ஜி மி ய

சிைய ேக

,

ேஷா

ெகா

தன .

ஜி மி ய
ெசா

ேஷா ஒ

த மனான சாவிைய

ாி ெக ல

னா . அ த சாவிைய ேலசாக ெதா ட

சாவிைய மட க

ய சி ெச தா .

யா . அவரா

ெசா ல

அ ேபா

அ த நிக

அ ல

பல கால

த க

மன கைள

அைவ ஓ

சிைய ேக

ஓடாம
வி

ாி ெக ல த

ாி ெக ல எ லா ச த
யாம

ேபான ச த

ெகா

மனைத ஒ
ப களி

ப க

த க

அைவ மட

ெச ய உ தியாக நிைன க ெசா

னா ,

வி

ெவ றி ெப றி

கிறா

.
உ ள

பி க

கிைண

ேநய கைள

த க கார கைள எ
களானா

அைத மட கி கா

ேமைசயி

க ,
ைவ

, ஓடாத க கார களானா

ாி ெக ல .

அ த

சிறி

ேநர

ேயாவி

அதி

"

த பி

ஜி மி ய

ேஷாவி

அ த சாவி சிறி

சாவி மட கவி ைல.

சிறிதாக மட க ஆர பி த . பரபர பைட த ஜி மி

மட க ஆர பி கிற . மட கி ெகா

உ சாக தி

க த ஆர பி க அ

த சில நிமிட களி

மி

எ லா

நா

பட க

ேபா

ெகா

த ெட சா

றஅ

விைளயா டாக தா க

ெசா

,ஒ

னதாக

ெகா

பிபிசியி

ாி ெக லாி
தி

ெசா

உைட ததாக

ற ேபா

ஈ ப

ேஜ சனி

ந பி ைக

ேபா

ேநய கைள

த களி

சிைய ேக
ெப

45

அ ப

ெச

ஆ சாியமான விஷய
நட த

த ப

ேநர

மணிக
கிாி

பா
னஎ


றா

ஒ பர ப ல. ேட ெச

சாிசமமாக ஆரா

எ ப ேயா

பி

ந பக த

அைத ெச

அவ ைடய ந

னாளி

ைமைய

கா ட

ேஜ

ாி ெக ல 1971

ேபால பி

சியாள களிட

அவ ைடய ஆ மன ச திேய

ஆ மன ச தி அ ல எ

ேபச ப ட

மைற

பல இட களி

ேர

யாம
ேபா

1977 வைர

ேபச படவி ைல. (சமீப தி

பராக ைம ேக

ஜா ச

ப றிய தகவ க

ேபச ப டா ).

ாி ெக ல விஷய ைத ச ேதக தி

னஇ

அ த நிக

அறிவி ததாக ெதாிகிற .

அவந பி ைக

அவரா

னா க . எ

நகர அ ட னி ெஜனர

கல

ெதாிகிற . அ த அ ட னி ெஜனர

ாி ெக ல

ேபால ெட சா

ேமஜி வி ைத தா

யாத லவா? அவ க

றி

பணி ாி

அவர

ஒ ேவைள நா

அவசிய

வலக தி

சியாள க

ெசா

ம நா

சி ஒ

ய ேபா

, ஆரா

ப திாி ைககளி

ெட சா

ய சி கலா

கா

றினா க . சில வி ஞானிக

சிகளி

ைம ேக

ாி ெக ல ெச

ெசா ல

பவ க

சியாள க

கிற . இ

க , க திக ,

ெச

, ஆரா

நி ண க
ஆரா

தஅ

வர

கா களா

களி

றன. சில வி ஞானிக

ச ேதகி தன . அத ேக றா
ேபாயி

கா க

சி அ .

சாதைனகளி

கி

த .

ேபால ேபா

நகர ேர ேயா நிக

ெதாிவி தா . அதி

நட த

மர

பரபர பாக ேபா

பிபிசி ேர ேயாவி

ாி ெக ல பி

யவி ைல"

சியாக ேபா

இ தஅ

ந ப

எதிெரா

ெதாட

கிறி

ெட சா

லமாகேவ
தா

களி

னா . பல ைடய

அ ட னி ெஜெனர

சாவி பாதியா

னா

ெச தியாயின.

த கைள
அ ப

ன ஒ பர பிய நிக

தைல

அைத எ

இ கிலா தி
பி

அெமாி காவி

அைத நிைனவி

ேபா

கண கான ேநய களி

ெகா

ஆ சாிய ப

வி

பணி ாிபவ ெசா

மாத க

மட கியதாக

ேயாவி

மட க ஆர பி ததாக பல

ஆர பி தா க .
ப திாி ைககளி

ப லாயிர கண கான

ேயாவி

ன ஆர பி ததாக அ

ஆணிக

ேட வ கிற .... எ

பிபிசி ேர ேயா

ஆர பி தன. அ த

ாி ெக ல ைகைய

பைடயி

வலக ஊழிய களான

ெப

அைத உ தி ெச த அ ட னி ெஜனர

கிற ? பிபிசி நிக
சிலவ ைற ேவ

சிைய ெதாட
மானா

பல

க பைனயாக இ

கினா

மணிகைள அ ப
ெபா

களி
கலா

அ த
ேபச ேவ

நட த அ த


ச ேதக ப டா

ெப

ெச திகைள ப

ைகயி

அ ப

பாலானைவ
ேதா

கிற .

நிஜமான விைளவாக மாறியி

அ த நிக

சிகளி

"எ

ஏ ப டஅ
ஆ சாிய


பா

.அ த

கைள

வி ட .

"எ

,ஒ

ெகா

ெசா வ
ததி

"இதி

நா

ேத

ைன

றி

நா

நா

ஆர பி

ேபா

.

ாி ெக ல உ

அறிேவ

னா

ாி

என

இைத ெச ய
, திைர லகி

ேகா

கண கி

வ ப டதாாி

ேபாகவி ைல. இ


, கழி

பண

அவ ைடய

ைற

ேநர யாக
தைத நா

ளா

ைக

னியா

ேலசாக

கவி ைல. ேவ

என

ேபார

".
கைள விைளயா டாக வைள

ெச

கா

என

னாரா, இ ைல ேஜ
ெதாியா . நா

ெகா

பதி

தா

.இ

ெச

ெபா

ேபா

ற ச திக

ேவறிட தி

தி

ேபா

வி
தா

பா

என

உ சாணி ெகா பி

பல

கவைல பட

உ தியாக ெதாி த "

ைற ச தி த அ த அ
அ ல. அவ

பத

".

ெதாியவி ைல. அைத ப றி நா

ேவைல ெச ய

கவன ைத ெச

கவன ைத

ச பாதி தவ . அவ ஹா வ

ட. அவ ஒ

தன

வைள த பிற

ேத

மன ஒ ைம பா ட

ாி

பிரேயாகி க ேதைவயி

ேற ஒ

"இத

லகி

ைன

த . அைத மட க விர

வி பைத விட ஆர பி

. மிக

கிற .

".

அ த கவன ைத ேவறிட தி

றி

த ேபா

ைமயாக ெச

சில சி வ க

பிற

இ ைல. யா

ைன மட க

ெபாிய இ

கிைட ப
பி

சி வ

சி" ஒ

னா

தவ கைள பா
எ லா

கவன ைத
தா

நிக

சிரமேமயி லாம

வி தியாசமாக கவனி த

ஆர பி ப

வர ேவ

பா

ேபால ேமஜி வி ைத தானா அ

,எ

கிைடயா

ணநிைலயி

சி வ க

தைத பா

ேர
பா

வய

வி

கிறா . "எ

கைள

றி

ஏ ப ட ந பி ைக

கிறா க .

த . எ த பல ைத

, ·ேபா

ஆர பி

பி தி

ைன ெதா

ேலசான உ

ெதா வேத ேபா மானதாக இ
சில

ேற

திைர பட தி

கைள மட

ைற விவாி தி
ேத

ேபால ெம ெதன

அ தைன ேப

ேற ப திாி ைக

, சினிமா தயாாி பாள , ைடர ட மான ைம ேக

"

பவ

க ேவ

கா சிைய கா

பிரபல ஆ கில நாவலாசிாிய

க சா தியமி ைல எ

ாி ெக லரா

தா கமாகேவ ேம ாி

பா ைவயாேலேய வைள

" ராவ

அ ப ேய இ

2008

மைற த ைம ேக

ப கைல கழக தி
பவ ைத ப றி அதிக

இ ப றி ெபா

ெசா

விவாி க

ஆக ேபாவதி ைல. அவசிய மி ல. ஆனா
ததாக ெசா
ேம
-எ

னஅ தஅ

த ெசயைல ப றி நீ க

ம லாம

சி வ க

ெச ய

ன நிைன கிறீ க ?

.கேணச
)

ஆ மனதி

,இ

த ச திக -10

க பி, சாவி ேபா

கா

பி தா க

ெச

கா ட

ஆரா

சி நி வனமான ெம

அவைர ஆரா

றா

சி ெச ய அ

30 வைர

,எ ம ம

நா

அவாிட
ெகா

தயா நிைலயி

ற ெபா

வாமி ராமா எ

யவராக இ

·ெப

ேக

பயணி ேபா .....

(ெதாட

28

அவ தா

ற இ திய ேயாகி த

னி க ·ெபௗ

ேடஷ

மதி ேக ட ேபா

உட

ாீ

1969 இ தியி

அவ ஒ

பாிேசாதைனக

அைல

ென

மேனாச தியா

வைள

ேலேய பல அ

த கைள

தா . அவைர ப றி ேக வி ப ட அெமாி க மேனாத

நா க

கைள சில த க

ெகா

வ ெசய க

ட ஆரா

சியாள க

அதைன க

ைவ

ெகா

டா க . அவ க

டா . 1970 ஆ

ெகா

மா

நட த ப டன. அவைர டா ட ேடனிய

ஆகிேயா பாிேசாதைனக

னஅ

அவைர ெதாட

ெசய க

ெச

ெச தன .

கா

பி க ேபாகிறா எ

காணி க ேதைவயான ந ன க விகைள
ேசாதைன கான நிப தைனகைள

அவாிட

ெசா

விள கின .

அவ

வாமி ராமா அ

வைர எ த பாிேசாதைனயி

ச திகைள அ த அதிந ன க விகைள ெகா

ஈ ப

த ப டவர ல.

பாிேசாதி

ெகா வதி

ஆ வ

த .
வாமி ராமா இர

இைடேய உட

டாவ

நா

வல

ெபா

த ப டன. பாிேசாதைன

உ ள ைகயி

பா
வல

தன. பி

கிாி

ெகா

ைகயி

மாறிய . இர

அ ப ேய ப
னா . இ

ேவ

ேவ

அ த ஆரா

வாமி ராமா ெசா

2

,இ

(90

கிாி

கிாி வி தியாச
ெனா

ப க க

கிாி F)

, கைடசியாக 11

விய

ேதா
ைப

கிாி இ

கிாி

அத

உய

ெச

தி கா ட

ைப நி


ைகயி

கிாி வி தியாச ைத

னா . இதய

ைப

நிைன கவி ைல. ஆனா

கா ட

மா எ

ன சமய தி , ஒ

ஆரா
நிமிட தி

ைப சில நிமிட க
உபவாச

ைக

சியாள க
21

னா க . ம நா

இைட

நி

சியாள க

வினா களி

ைவ ப றி ேக டத

றா

டத

கா ஆய தேம இ லாம

எ தைன ேநர

ெசா

நி

ஆய தமாக ேவ

அவ

ஆய தமாக சமயமி லாததா
ேக க ஆரா

னா .

னா . (அவ ைடய

தி கா

சியாள க
ெசா

தி

றிய .

பைட த ேயாகி எ

மீக வா

ேபா

இதய

அவ ைடய

பிரமி க த க ச திக

ெகா

இைடேய 11

ஏ றி இற கி கா
ைற

நா க

ைகயி

த .

னா .

ேப ைகயி

த .

ப க ெவ பநிைல 95

இைடேய 7

ம ப க தி

வாமி ராமா ெசா

னா ). உபவாச

னா

கிாி

சா தியமி ைல. அ ப

னா . ஆனா

பமி ைல எ

கா

ெசா கிற சமய தி

வா எ

அவ ைடய

அள

ஒேர அளவி

, ம ப க ெவ ப நிைலைய 91

இைடயி

ப க ெவ பநிைல 88

இதய

ைகயி
ஆனா

கிாி

ப க க

தமாகேவ அவ க

ைற

ன உணவ

நி

வாமி ராமா ச மதி தா . அவ க

னா

ப க ெவ ப நிைலக

யைத ெபாிய விஷயமாக ஆரா

ேக ட ேபா

இதய

ப க, இட

ப க தி

ைப தா க

அவ ைகைய அைச காம

ட ெச யாம

இதய

ெசா

னா க . அவ க

அ த ைகைய

கா

கா

ெசா

அதிகாி

ெச

தனி தனியாக

ெவ பநிைல இ

வாமி ராமா த

ந ன க விக

றி பி ட இட களி

வ ாீதியாக ஒ

இதய

றினா . அவ

ப க தி

சியாள கைள அதிசயி க ைவ த . ம

திய

ததாக

, இட

டா க .

டாவ

அவ ஏ ப

வி

சியாள க

ப யாக அ த வி தியாச ைத 9

கா

அைச க

வதாக

ப க ெவ ப நிைலைய 89

கழி

ப க தி

ெவ ப ைத அள

மா றினா . ஒேர ைகயி

கிாி

வல

வைர அ த ைகைய எ த காரண ைத ெகா

வல

அவ ஒ

நிமிட க

பி

உட

டாெதன அ த ஆரா

ஆர ப தி

ைகயி

ெவ பநிைலைய மா றி கா

அவர

அைச க

வல

பவ எ

ஓரள

தி கா

பிரபலமாவதி
இதய

னா

ைப

அைத சாதைன

வினா க

வாமி ராமா 16.2 வினா க

நி

தி

னா

இ த ஆரா
வாமி ராமா அெமாி காவி
உைரயா ற

, பாிேசாதைனக

பாிேசாதைனயி
அள க
அம

அ த ச ரா க

ணா


ைவ க ப

(அ

ெகா

இ தியி

அைழ க ப டா . ஒ

கா

ள பட தி

தன. ச

ெதாைலவி

கா றா

எ த வித தி

உ ளப

வாமி ராமா
அைச க

சில ம திர கைள உ சாி

ைற உைரயா றி ெகா
ச திைய அதிக ப

கிேற

.

த ேபா

தர ப

அ த ஊசிகைள

ேக டா . "க
மா?"

இ ேபா

ணா
ெச

உட

வாமி ராமா

உ ள 'ச ரா' கைள ப றி

அ ேபா

வாமி ராமா ெசா

அ லவா? நீ க

னா .

ட காண

ெவளியான ட

அவ

வ ஒ வ ச ேதக

ைக பட

மினிய ஊசிக

1970ஆ

ள )
கா

சிகாேகாவி

அெமாி காவி

லஅ

வ ட அைம பி

த . அைத அணி

அைச

காக

ல, 7 அ

பிர திேயக

பிரபலமானா . எனேவ மீ

தா . அவ அ த ஊசிகைள த

கா ட ப

14 அ

றி த ஒ

த ப
யாதப

மிக

சி

னா . அைத ேக

காண
கா

அைவ ஒளி வைத

னா

நா

றா

ெகா
அைத

ெபாெலாரா


ைக பட
காமிராவி

அத
இதய ச ராவி

ச திைய அ

அைத பல ைக பட க
ைக பட களி
இ த ஆரா

ஆரா

சியாள க

எ ேலா

றி

த க

ேம

தா

பா

ச ேதக

ெதளி தா . அ த

பாிேசாதைன

னிைலயி

ட தி

பல பா ைவயாள க ,

ெச ய ப டைவ. கைடசி அ

நிக

தி கா ட ப ட . ஆ

த நிக

மனதி

சி ெபா

ச திக

ெச

கா ட

எ தைன!

)

ஆ மனதி

த ச திக -11

வாமி ராமாைவ ேபாலேவ ேஜ

தா

பயணி ேபா ...

(ெதாட

ெச

பி

அ தம

இ ேக காணலா .


னி

வாமி ராமா அ ேகேய த

பி அ த ச ராைவ ஒளிர ெச தா . அ ேபா

ைற நீ க

சிகளி

ச மதி த

கா ட
ப ,

ெகா

யவராக இ

ாிய வா களி
பி

ைற இர

ேம

வா

ைற சி கிய பி
கால தி
அெமாி காவி

உலக ேபாாி
ம ற இர

த பி வி டா . பி
ேயறினா .

ற ஹால

தா . ஐேரா பாவி

கார

பல ப திகளி

நடனமா வ , ஆணிகைள

காய கைள ஆற ைவ
டா

கா

நாசிகளிட
ைகதிக

இ கிலா

ேபா

ரா

கீ
வ தி

உட

ற ெசய கைள கா

ைகயி

உட

ைள

வ த அவ இ

ஆளானா . இர

ர க ைத ேதா
ேச

பல வி ைதக

ஆணிகளி

, ஊசிகைள

சி கி சி திரவைதக
வாி

டா

மாத

பணி ாி த அவ பி

ேஜ

வா

1958

ேம ெகா
ஆரா

சி ெச த ெம

ஆரா

மீ

மனதி

அெல தியா உட -உ ள

அவ தன

மனித உட

னி க நி வன

ைகயி

தி ெகா

சியாள க
ெசா ல அ

வி டா . ஆரா

த கண

ஆரா

வா

சியாள க

ஆரா

தி கா

சாதாரண ஊசிக

பி

ைள

கா

பி தா . ஆனா

உட

தி கா

உட

எ த பாதி

எ ப

ப டவ

ழ ைதயி

த க

க தவி ைல.
ெச ய

அவ உட

ெமா

ாி த
உட

அைத ஏ

றா . சில

ெகா

ெசய ப

நரசி க

வாமி எ

னா

பயி சிகளா

நி வன

றா

அவ

ஏ ப ட காய க
ேதா

மி லாம

சியாள க

ைளயி

இற த ேஜ

வா

கி

றன .

சாதைனயாக
ட பி

றா . சாியான பயி சியா

, தியான தா

மைற தன.

எ தவ

ததாக ஆரா

உடன யாக ஆறின.

உட

தி ெகா

உ ள

மா

ெதாி தனேவ ஒழிய அவ றா

வா

வா
கைள

48 மணிக

ஈ ப ட

உடைல

இ ைல. எாி

றி பி ட அைலைய ஏ ப

றினா . 2000 ஆ

சிகெர

களா

த ெப

கலா "

னா க . அவ அ

ேம

பா

இர த ைத கசிய

ஆணிகளா

எ த பாதி

அைத த

ஏ ப

இேத ேபா

த ெசா

ெமா ெவ

வா

ைள அைலகளி

க டைளயி டா

த ஊசிக

ற ெசய களி

ேதாைல ேபா

இ தைன அ

திய இட தி

னா .

24 மணி ேநர

ேபா

ைற எ

கசியாதைத க

சியாள "இர த ைத கசிய ைவ

இ ைல. ஊசிக , சிகெர

அவ உட

பி தா . சிவ த, க கிய காய க

களானா

வ ட கண கி

இர த

சிக

வாமி ராமாைவ

சி ெச த . ெபாிய ஊசி ஒ

இர த ைத நி

கணேம அ த இர த கசிைவ நி

அ லாம

ஆரா

அ த ஊசிைய

ெப கி வ

ஆரா

சி நி வன ைத நி வினா .

அவைர

ட பி

திைக தன . ஒ

ள ச திைய ெவளி ப

ன எ

இைத யாரா

அ த அைலகைள
அெல தியா உட -

வ கிற .

ற ேயாகிைய ப றி பா

உடைல த


றத

பா
வ ஞானி த

ைவ தி

"ரகசிய இ தியாவி

ேதட " எ

நி ண க
நரசி க

றி ப கிறா . ச சி வி இராம

னிைலயி

க க தாவி

வாமி ெச

கா

யஅ

ேக வி ப டதாக அவ ெசா
க தக அமில , கா பா
பா

ரசிெட

வி

தா

கினா . எ

எ ப


னா

கா

ேவ

உதவி ேதைவயி

அ தைன விஷ க

தா . இதி
நரசி க

பா

தி

கி

றன . க

உட

மீ

இ ப ெயா

ணா

ெச

த தன . அவ அைத
யி

தா

இ த

தயாராகேவ

சகஜமாகேவ இ

விட

டா

த நரசி க

கவி ைலேயா எ

தி

கிறா .

நா

பதி

ற ச ேதக தி

பா ைட ஒ வரா

பா

ைவ

தி

கி

அவ வயி
தன . அதி

அவ மல பாிேசாதைன

அவ றி

மிக உ தியாக

வாமி ஏதாவ

வ பாிேசாதைன ெச

தன. ம

க க

வாமி

ேற ெகா ய விஷ .

உதவ ம

ஏமா

பாதி க படாம

நரசி க

கவி ைல.

ெவளிேய எ

வாமி ெசா

இ லாம

வின எ த வித தி

ெச

கல த கலைவைய ஒ

உயிராப தி

அ த அமில கலைவைய

தவ ைற ப

சயைன

பவ

அட கிய

ணா ைய ெபா

வாமி எ த வித பாதி

மணி ேநரமாகி

வி ைத ெச

நரசி க

தன .

? பிற

ஏ பட ேபா

வினாி

அவ


ெச

வ க

அர க தி

ேயாபா யாயா எ

னிைலயி

அவ

த . ஆனா

ாி இய பிய

னா . வி ஞானிக , ம

அமில , ெபா டாசிய

ன தா

ைற

த ைத டா ட பா

தர அவ அைத அவ க
ேச

உ பட பல வி ஞானிக , ம

ட ெச
றன.

ெகா ள

பைத

அ வைர

ராத அ த

பா

வின "எ ப

ெகா கிறீ க ?" எ

நரசி க

உடன யாக ேயாக நி திைர
ச திைய எ

உட

(இைத ேக

னி

பயண தி

1932ஆ

நரசி க

மனைத ஒ ைம ப

சியி

க வ தவ க

உடன யாக ேயாக நி திைர

ெச ல

ஏ ப

யவி ைல.

அ ேகேய அவ இற

ேபானா .)

மனித மன

இ வள

உட

சாதனகைள உட
இ கால தி

நா

ாிய
ெப


அவ ெசா

னாரா . "நா

தி இ த விஷ க

வாமிைய ச தி க

வாமியி

நிக

ப திாி ைகயாள க , அவைர பா
தி ெகா ள அவரா

நரசி க

த அவைர பா

நரசி க

உடைல பாதி காம
எதி

.."

ேயாக ச திைய ெவளி ப

வாமி இ ப

உ க

வாமிைய ேக ட ேபா

உ வா கி வி ேவ

, ெவளிநா களி

ெகா ள எ ேபா

ேபா

ஆ சாிய ப ட பா

உ நா

பா

இ த ெகா ய விஷ க

ெச

கா

பாலான ேநா களி

றீச

த பிற

எ ேலா மா
விஷ

நிக

றி

ேபா

கல

பா

க ேந

த .

பல
ெகா ள அவரா

கான ச திைய உட
அவ உடன யாக

ெகா ள
பல பல ேநா க

தீ வாக மனைத ஏ

சிகளி

யவி ைல.

அவைர

டவசமாக அதனா

பா ைட ைவ
றா

ச தி க

றா . ஆனா

மரண ைத ப திாி ைககளி

யாததா
ரதி

டனா

தி கா

றா , இ தைன

கிள பி வ

ைறயாக பய

டா ?
சி தி
(ெதாட
-எ

க . ேம

பயணி ேபா ...

)

.கேணச

ஆமனதி அ
த ச திக - 12
ஜிமி காட அெமr க ஜனாதிபதியாக இத ேபா அெமr க வமான ஒ!
ஆ"பr கா ப#தி # ெச! ப காணாம% ேபாய !. ஆ"பr க கா&கள(%
எ*ேகா வப+தி% சி கி இ க ேவ,& எ! ஊகி+தா. அெமr க உள0
வ,ெவள( கல*க ஆன ம& 2ய! அத வமான+ைத க,&ப4 க
24யவ%ைல. அ"ேபா அெமr க உள0+ைற (CIA)ய தைலவராக இத
7டா7—ப8% டன ெதாைலேநா # ச தி பைட+த ஒ அ:வ" ெப,மணைய
அ;கினா. அத" ெப,மண த அ:வச தி <ல வமான இ # இட+தி
அசேரைக, த= கேரைகைய> ெசானா. வ,ெவள( கல+தி காமிரா கைள
அத இட+தி% ைமய"ப&+தி ? பா+த ேபா அத வப+ #ளாகி இத
வமான+ைத க,& ப4+தன.
இத+ தகவைல ஜிமி காட அலா,டாவ% உள ஒ க%@r
மாணவகள(ட உைரயா றி ெகா,4த ேபா ெவள(யடா. 7டா7—ப8%
டன பன ெசAதியாளக ேகட ேபா அைத ஒ+ ெகா,டா. ஜிமி
காட ெவள("பைடயாக> ெசா%. வைர இ ேபாற அத=த மனச திகைள"
ப றி ேம% மட+ தைலவகேளா, அதிகாrகேளா இ ப றி ெவள("பைடயாக>
ெசா%லவ%ைல எறா. ரBயாைவ" ேபாலேவ அெமr கா0 இத
வஷய+தி% ஆவ கா4ய.
உ,ைமய% 1981 2த% 1995 வைர அெமr க அரசா*க மேனாச திகைள"
பrசீ லி க ஐ வFஞான ஆராA>சி #H கைள நியமி+த. அத ஐ
அறி ைககIேம 2Hைமயாக இ%லா வடா. பல ேக7கள(% அசாதாரண
நிக0கைள நிக+தி கா4ய க"ப4 கிறன எபைத ஒ+ ெகா,டன.
மன(த மன ம ற மன(த மன*கIடJ, ஜட"ெபாகIடJ ?ட ஏேதா ஒ
வைகய% சபத"ப4"பதாக கவதாக அறி ைகக ?!கிறன. ஆனா%
ெபபாலான வFஞான(க வவr க 24யாத அத வைள0களா% நப ைக

ெகாள ம! கிறாக எ! ெதrவ+தன.
அதிகமாA வளபர ெசAயாத, அட கி வாசி+த 7டா—ேபா& ஆராA>சி
கழக+ைத (SRI) அெமr க உள0+ ைறயான CIA மேனாச தி ஆராA>சிகI #"
பயப&+தி ெகா,ட. அெமr க ரா;வ+தி% உய அதிகாrயாக இத ேமஜ
ெஜனர% எ தாஸ எபவ சில வட*கI # 2 இ*கிலா
ெதாைல காசிய% அள(+த ேப4ய% SRIய சில ஆராA>சிக தைன மிக0
கவத எ! ஞான திB4 என"ப& ெதாைல ேநா #" பrேசாதைனக
ெசAய+ தா 24ெவ&+ததாக ?!கிறா.

SRI ய ஆரபகால (ஜூ 1972) ஆராA>சிகள(% ப*# ெகா,ட
அ:வச தி மன(தகள(% #றி"பட+த கவ நிOயா ைக> ேசத கைலஞ
இ*ேகா 7வா எபவ. அவைர" ப றி ேகவ"ப& 7டா—ேபா&
ஆராA>சி ?ட+தி # ஆராA>சியாளக வரவைழ+தன. அவ வவத # 2
ஒ
திய வைக ேம னேடாமP ட ஒைற ஆராA>சி ?ட+தி தைர # கீ ேழ
உள ரகசிய இட+தி% அJமின(ய" ெப4ய% ெச
ம ! ேவெறா
உேலாக+தா% கவசமாக நறாக மைற+ ைவ+தன. அத ேம னேடாமP டr
ெசய%பா&கைள 7வாJ #+ ெதrயாம% க,காண க மைறவாக ேவ! ஒ
ஏ பா& ெசAதிதாக.
ஆனா% இ*ேகா 7வா வத0டேனேய அத ேம னேடாமP ட தா!மாறாக
ெசய%பட ஆரப+த. 7வா தைரய அ4ய% ஏேதா ஒ கவைய
உணவதாக ?றினா. அத"
திய கவய வ4வ இJ ெவள(Qலகி #"
பரRரமாகாத எறா. 7வா ஏற+தாழ சrயாகேவ அத கவயைன
வண+தா.
அைத ேகவ"பட அெமr க உள0+ைறயன இவ SRI # வ சில சிறிய
பrேசாதைனகைள 7வான(ட ெசAதன. அவக ஒ ெப4ய% மைற+
ைவ+தித சி! ெபாகைள க,& ப4 க> ெசானா. 7வா
ெபபாலானவ ைற> சrயாக> ெசானா. ஒ ெப4ைய கா,ப+த0ட
"ெவள( காவ நிற+தி% இைல வ4வ2ள ெபா உள. அ அைசவ ேபால+
ெதrகிற". அத" ெப4ய% இத அவ ?றிய எ%லா அமச*கI நிைறத

ஒ அ" :>சி.
SRI 7வாைன" ேபாலேவ ேவ! சிலைரQ ஆராA>சி #" பயப&+திய.
பயப&+திய
சில # உ,ைமயான ெபயகைள+ தவ+ எH+ட எ,ைண இைண+
அைடயாள" ெபயக பயப&+த"படன.
பயப&+த"படன அ"ப4"படவக V1 எபவ ெவ#
ெதாைலவ% இத #றியல #கைள கிட+தட மிக>சrயாகேவ வைரதா.
அத" பட*கI, #றியல #கI இ*ேக

காட"ப&ளன.

Rமா ஏெழ& வட*கI # 2னா% 47கவr ேசனலி. மனதி ச திக
ப றிய ஆதார:வ நிக>சிக ப றி சில நாக ெதாட ஒள(பர"ப"படன.
ஒள(பர"ப"படன
அ"ேபா அெமr க உள0+ ைற ஒ அத=த ச தி பைட+த நபைர ெகா,& ரBய
அ; ஆQத உ ப+தி கிட*# ஒறி பட+ைத வைரததாக+ ெதrவ க"பட.
ெதrவ க"பட
இ"ேபா ேபால வ,ெவள( கல*க வசதி இ%லாத கால கட+தி%,
கட+தி%
ரBயா0ட பன("ேபா நட ெகா,4த சமய+தி% ெசAய"பட இத

2ய சிய% அத நப வைரத பட கிட+தட 80 சதவத+தி #
=
ேமலாகேவ
ெபாதி வததாக அத நிக>சியாள ?றினா. பன("ேபா 24வைட ப
ேநர4யாக அத கிட*ைக" பட எ&+ ஒ"
ேநா கிய ேபா அதிகாrக அச
ேபானதாக நிக>சியாள ?றினா.
பாகா"
காரண*கI காக அத அ:வ ச தி மன(த ெபயைர ெவள(யட ம!+த
நிக>சியாளக அவ ெபயைர எ 7 எேற அைழ+தாக. சில நாகI #
தின2 அவைர ஒ #றி"பட ரா;வ ரகசிய அைற # அைழ+ வ உகார
ைவ+ அைத வைரததாக> ெசானாக.
இ"ப4 வFஞான வள>சிய% சிகர+ைதேய எ4யத வ%லரR நாடான
அெமr கா ?ட, 2 கியமாA CIA ேபாற உள0+ைற ?ட ஆராA ஆமனதி

த ச திகைள" பயப&+திQள எJ ேபா அத ெபைமையQ,
உ,ைமையQ உணர 24கிறத%லவா?
ேம. பயண"ேபா....

(ெதாட)

எ.கேனச
நறி: வகட

ஆமனதி அ
த ச திக-13

ேடன(ய% ட* ள7 ேஹா (1833-1886) ஆவகIட சபத"ப&+தி
ேபச"படவகள(% மிக" பரபலமானவ. 7காலா,4% பறத அவ தாயாr

சேகாதr ேமr # எபவரா% வள க"படா. சி! வயதிேலேய ெபrயமா0ட
அெமr கா ெசற ேஹாமி # இளைமயேலேய ெந*கியவகள( இற"
ஆவ
Tப+தி% அ4 க4 ெதrய வத. இத கால+ைத" ேபால 19 ஆ U றா,4%
நவன
= தகவ% ெதாட
சாதன*க இ%லாததா% சில இற"
க அவரா%
உடன4யாக அறிய"ப& சில நாக கழி+ க4த வத பேப உ!தி
ெசAய"ப4 கிறன.
அவைடய 17ஆ வயதி% தாA "ேட, 12 மண" எ! ெசானதாA காசி க,டா.
ெபபா. அவ # ஏ ப& காசிக இறதவக சபத" படதாகேவ
இ"பதா% தாA மரணமைட வடா எ! உணதா ேஹா. ப
தாயா
அத #றி"பட நாள(% 12 மண # காலமானா எற தகவ% அவ #
கிைட+த. தாயாr மரண+தி #" பற# அத வ4%
=
ச+தமாக+ த&வ, த&
2&> சாமாக எ%லா அ*#மி*#மாக இட ெபயவெத%லா நிகழ+ 
வ*க அவர ெபrயமா பயதா. சில ைச+தா ேஹாைம ஆ கிரமி+ள
எ! கதினாக. ஒ 2ைற ஒ ேடப தானாக நகர ஆரப க ேஹாமி
ெபrயமா ைபயைள அத மP  ைவ+தா. அ"ேபா அ நி காம% ேபாகேவ த
2H எைடையQ அத ேம% ேபா& த&+" பா+தா. ஆனா. ேடப
நகவ நி கவ%ைல. த வ& #
=
ைச+தான( ேசைடகைள அறி2க"ப&+தி
வடதாக ?றி அத அைமயா ேஹாைம வைட
=
வ& ெவள(ேய அJ"ப
வடா.
ஆனா. அவைரQ அவர ச திகைளQ நபய ந,பக அவ #
உதவனாக. ஆவகIட ெதாட
ெகா,& தகவ%க ெசா%ல ஆரப+தா.
அவைடய இள வயதிேலேய நிOயா மாகாண+தி R"r ேகா ந=திபதி ஜா
எம,7, ெபன(சி%ேவன(யா பலகைல கழக+தி ேவதியய% ேபராசிrய
ராப ஹாேர ேபாறவக அவ மP  மி#த நப ைக ைவ+திதாக.
தன # கிைட+த ஆவகIட ெதாட
ெகாள 24த அ:வ ச திக
இைறவனா% அள( க"பட எ! நபய ேஹா த ேசைவகI # யாrட2
பண வWலி கவ%ைல. ஆனா% அவ ெபrய ெச%வதக தா*களாக+ தத
பrRகைளQ, பண உதவகைளQ ம! கவ%ைல. அரசகI, ெப
ெச%வதகI, பரபல*கI அவைர ஆதr+தன.
1868% அலா,4 ேகப கெபன( எற பரபல நி!வன+தி தைலைம
ெபாறியய% வ%.ன ராெவ% வாெல எபவடJ, பன ல,ட
வாத கைல ச<க நி!வன+டJ ேச ஆவகIட ெதாட
ெகாI

நிக>சிக Rமா ஐபைத ேஹா நட+தினா. ல,ட ச<க
நி!வன+தினடனான நிக>சிகள(% Rமா 2"ப ேப கல ெகா,டன.
அவக 1871% சம"ப+த அறி ைகய% ச+த*க, அதி0க, யா
ெதாடாமேலேய ெபாகள( அைச0க, க,; #+ ெதrயாத
இைச கவகள(% இ இைச, பr>சயமி%லாத சில 2க*க, சில ைகக
ஆகியவ ைற க,டதாக0/ ேகடதாக0 ?றினாக.
ேஹாைம" ப றி" ப4+ ஆவ ெகா,ட வFஞான( ச வ%லிய T 7
எபவ தாJ ேஹாைம ைவ+ ஆராA>சிக நட+தினா. அவட ல,டன(
ராய% ெசாைச4ய இெனா வFஞான( ச வ%லிய ஹ கி7 உபட
எ& க,காண"பாளகI கல ெகா,டன. ஒ ஆராA>சிய% ஒ
மர"பலைகய எைடைய ேஹா ெதாடாமேலேய ?4 #ைற+ கா,ப+தா.
இெனா ஆராA>சிய% ஒ பர+திேயக ?,& ஒைற+ தயாr+ அதி% ஒ
இைச கவைய+ தைலகீ ழாக ைவ+ இைச கவய ப
ற+ைத ம&
ேஹாமா% ஒ ைகயா% ெதாட 24கிறா ேபா% அத ?,ைட ேஹா
அமதித ேமைசயன4ய% தள( ைவ+தாக. ேஹாமி ம! ைகைய
ேமைசய ேம% ைவ க> ெசானாக. (வள க"பட இ*# தர"ப&ள).

ேஹா ெதாட 24யாத அத இைச கவய ஆண"பைடய% இ வத
வதமாக இைச கிளபயைத க,& அைனவ வயதன. ஒ சத"ப+தி%
ேஹா அத இைச கவைய எ&+ அகி% இதவ ைகய% தத பன
?ட, யா ைககI இைச கவ மP  இ%லாத ேபா ?ட இைச நி கவ%ைல.

இ ேபாற நிக>சிகள(% பல வ+தியாசமான வள ெகாள(கைள க,டன.
தட"ப& ஓைசைய ேகடன. மண க& வைரேய ெதrய ?4ய ைககைள
ம& க,டன. ?4யதவகIட அத ைகக ைக #. கிQ, ேமைச
நா காலிகைள நக+திQ, இறதவகள(ட இ ெசAதிகைள அ*#
ைவ க"ப4த எH+தைடகைள ேச+ ைவ+ கா4Q
அ*#ளவகைள பரமி க ைவ+தன. ேஹா இ ேபாற நிக>சிக நட #
ேபா த ைககைளQ கா%கைளQ அ*#ளவகைள" ப4+ ெகாIமா!
ேக& ெகாவா. தா ரகசியமாக எைதQ இய #வதி%ைல எபைத"
rய
ைவ க அ"ப4> ெசAவைத வழ கமாக ெகா,& இதா.
1852 2த% ேஹா ெசA கா4ய இெனா அ
த அதர+தி% நி ப. T 7
உபட பல அைத க,&ளாக. ேஹா தைரயலி Rமா ஆ!
அ*#ல*க அதர+தி% உயர ஆரப+ ப+ வனா4க அதர+திேலேய நி!
ம!ப4 தைர # வதைத க,ட —"ரா* ெபாேமா எபவ சாசிகIட பதி0
ெசAளா. பல சமய*கள(% பல அ4க ேமேல அதர+தி% நி! கா,ப க
இதி% ஏேதா ஏமா ! ேவைல இ கிற எ! சேதக"பட ஒ ப+திrைக இ
ேபாற ஏமா ! ேவைலகைள அபல"ப&+வதி% சம+தரான எ—". எ%. ப எற
நிபைர அJ"பய.
அெமr காவ% கென 4க4% வா ேசேன எற ெச%வதr வ4%
=
ேஹா
நிக>சி ஒறி% ப கல ெகா,டா. #ைற காண" ேபானவ உ,ைமயாகேவ
அச ேபானா. அத" ப+திrைகயாள எHதினா. "ேஹாமி ைகைய நா
ப4+திேத. திYெர! ேஹா தைரயலி ஒ அ4 Zர ேமேல
அதர+தி% நிறா. நா அவைடய காைலQ ெதா&" பா+ேத. ம!ப4 கீ ேழ
வத அவ அ&+த 2ைற இJ ேமேல அதர+தி% நிறா. <றாவ
2ைறேயா அத அைறய வட+ைத+ ெதா& ெகா,& அதர+தி% நிறா.
எைன" ேபா% அ*# ?4யத அைனவ அதிசய+ நிேறா...."

1868 4சபr% லா அடாேர, லா லி,ேச, ேக"ட வேன எற <!
பரபல*க 2ன(ைலய% லா அடாேரய மாள(ைகய% <றாவ மா4ய%
ஒ அைர ஜன% வழியாக அதர+தி% ெவள(ேய ெச! ம! அைறய ஜன%
வழியாக உேள [ைழதா. அத ெசAதி பல ேபைர பரமி க ைவ+த எறா%
பலைர க&ைமயாக வமrசி க ைவ+த. அத <! நபகI ச<க+தி% ெபrய
மன(தக, ேஹாமி # கள சாசி ெசா%ல ேவ,4ய அவசிய இ%லாதவக
எறா. அவகைள ஹி"னா4ச ெசA ேஹா இைத நப ைவ+தி கலா
எ! சில வமrசி+தாக.
அைத ேக"ட வேன உ!தியாக ம!+தா. 'எைன அறிதவக யா
எைன அ"ப4 ேவெறாவ ஹி"னா4ச ெசA நபைவ க 24Q எ! ?ற
மாடாக. அ"ப4ெய%லா ஏமாற ?4யவ அ%ல நா" எறா. ேம.
ேஹா ந%ல ஆேரா கியமானவராக இ கவ%ைல. காசேநாயா% பாதி க"பட
அவ மிக பலவனமாக
=
இதா. <றாவ மா4ய%, அ0 4சப #ள(r%
ச க7 ெசA கா&வ ேபா% ேதா ற+ைத ஏ ப&+த ?4ய அள0 ெசA
காட ?4ய ச திெய%லா அவrட இ கவ%ைல எப உ,ைம.
இத அ
த*கI ெக%லா காரணமாக ேஹா என ெசா%கிறா? ஆவகIட
ெதாட
ெகாI ச தி ெகா,ட அவ இத நிக0கI # தா காரணம%ல
எகிறா. "இெத%லா நபான ஆவக <லேம சா+தியமாகிற. ஆனா% அைவ
எ%லா எ 2H க&"பா4% இ%ைல..."

ந=*க என நிைன கிற=க?
ேம. பயண"ேபா....

(ெதாட)
- எ.கேணச
நறி: வகட

ஆமனதி அ
த ச திக-14

ஆமனதி அ
த ச திக-14
4.4.ேஹாைம" ேபாலேவ லிெயானாரா ைப"ப (1859-1950) எபவ # எ&
வயதி% ஆமன ச திய 2த% அJபவ ஒ மரண>ெசAதி <லமாகேவ
ஏ பட. 'அ+ைத சாரா இற கவ%ைல. இJ உ*கIட தா இ கிறா'
எற ெசAதி ெசவ"பைறைய அைற ெதrவ"ப ேபாலி க லிெயானாரா
ைப"ப ஓ4>ெச! தாயட அைத+ ெதrவ+தா. மகள(
ைப+திய கார+தனமான க பைன எ! கதிய அத+ தாA அைத" ெபrதாக
எ&+ ெகாளவ%ைல. ஆனா% ம!நா அத அ+ைத சாரா இற ேபான ெசAதி
அவகI # கிைட+த. இறத ேநர லிெயானாரா ைப"ப காதி% அைறத
ெசAதிய அேத ேநர தா. அத பற# பதினா# வட*க அ ேபாற
அJபவ*க லிெயானாரா ைப"ப # ஏ படவ%ைல. மP ,& ஏ பட ஒ

அJபவ அவ வாைவேய மா றி அைம+த.
க&ைமயான வய ! வலியா% அவதிQ ற லிெயானாரா ைப"ப அைத
#ண"ப&+த டா ட ேஜ ஆ கா எபவrட ெசறா. அத டா ட #ட. த
ைகைய ேநாயாள(ய தைலய% ைவ+ ேநாைய #ணமா க ?4யவ.
அவrட இர,டாவ 2ைற ெசற ேபா அவ லிெயானாராவ தைலய%
ைகைய ைவ+த0ட திYெர! த 2 ஒ ஒள(ெவள+ைதQ அத
ஒள(ெவள+தி% ப%ேவ! 2க*கைளQ லிெயானாரா க,டா. அத ப
கிட+தட அைர மய க நிைலைய அைடத அவ Rயநிைனவ%லாம% எH
ஒ காகித+ைத எ&+ ஒ க4த+ைத எHதி அைத அ*# அமதிதவகள(%
ஒவrட ெச! த ம!ப4 தா 2
அமதித இட+திேலேய
வதமதா.
அவ அத க4த+ைத+ தத ேக"rைஜ> ேசத ந=திபதி —"ரா7 எபவrட.
அத க4த அவர இற ேபான மக எHவ ேபால எHத"பட.
லிெயானாரா0 # அத ந=திபதிைய" ப றிேயா, அவர இற ேபான மகைன"
ப றிேயா தகவ%க ஏ ெதrயாததா., க4த+தி தைமயா. அத
க4த த மகJைடய ஆவயாேலேய எHத"பட எ! அத ந=திபதி நபனா.
மய க நிைலயலி மP ,ட லிெயானாரா0 # தா ெசAத எ0
நிைனவ கவ%ைல.
இத ெசAதி கா&+த=யாக" பரவய. பல த*கI # ெந*கிய அபான
இற ேபானவகள(ட இ ெசAதிகைள" ெபற லிெயானாரா ைப"பைர
ெமாA க ஆரப+தாக. அ"ப4 லிெயானாராைவ+ ேத4 வதவகள(% ஒவ
அெமr க மேனாத+வ ேமைத வ%லிய ேஜஸி மாமியா. அவ #
லிெயாேனாராவ <லமாக கிைட+த தகவ%க நப ைக த வ,ண
இ கேவ அவ த மமக வ%லிய ேஜஸி # க4த எHதினா.
மாமியாrட பண பறி க யாேரா ஒ ெப, ஏமா !வதாக எ,ணய வ%லிய
ேஜ7 அத" ெப,ைண ைகQ கள0மாக" ப4 க எ,ண தாJ ேநr%
வதா. மிக கவனமாக க,காண+ ஏமா ! ேவைலக எைதQ வ%லிய
ேஜஸா% க,&ப4 க 24யவ%ைல.
லிெயானாரா ைப"ப ஒ\ெவா கால கட+தி% ஒ\ெவா ஆவய
ஆதி க+தி% இததாக ?றினா. அத ஆவ சபத"பட ம ற ஆவகIட
ெதாட
ெகா,& ேதைவயான தகவ%க ெசா%வதாக> ெசானா. அவ
ெசா%வத ேக றா ேபா% அதத கட*கள(% அவ ஆவய ஆதி க+தி%

இ ைகய% ேபR ேப>Rகள( #ர%க வ+தியாச"படன.
வ%லிய ேஜ7 இைத" ப றி ஆமன ச திகள( ஆராA>சி கழக+தி #+
ெதrய"ப&+தினா. அத ஆராA>சி கழக+தி டா ட r>ச& ேஹாச எற
ஆராA>சியாள பல ேபாலிகைள ேபாலிக எ! நிTப+த ெபைமQைடயவ.
எைதQ உடன4யாக நப ம!+த அவ லிெயானாரா ைப"பைர ஆராA>சி ெசAய
வதா.
r>ச& ேஹாச "பறிQ நி
ணகைள எ%லா சமய*கள(. லிெயானாரா
ைப"பைர" ப ெதாடர> ெசAதா. யாrடமாவ ேபசி+ தகவ%க ெதr
ெகாகிறாரா எ! க,காண+தா. அவராகேவ லிெயானாராவ # அறி2கேம
இ%லாத நபகைள வரவைழ+ லிெயானாரா ைப"ப 2 அமர ைவ+
அவகI # ேவ,4ய இறத மன(தக சபதமாக ேகக ைவ+தா. எ%லா
வவர*கI தி"தி தபைவயாக இதன. 1888 இ!திய% ேஹாசJட
டா ட ேஜ7 ஹி7லா" எபவ ேச ெகா,டா. அவ லிெயானாரா
ைப"ப 'ம%4ப பசனாலி4 4ஸாடரா'% பாதி க"ப& இ கலா எ!
க+ ெதrவ+தா. லிெயானாராவ # 2ப ெதrயாத இறதவகள(
தகவ%க எ%லா எ"ப4+ ெதrகிறன எபைத அவரா% அறிவய% :வமாக>
ெசா%ல 24யவ%ைல.
r>ச& ேஹாசJ, ஹி7லா" 
ேம ெகா,& ஆராA>சி ெசAய
லிெயானாராைவ இ*கிலா # அைழ+தாக. லிெயானாரா சமதி+தா.
இ*கிலாதி% அவ ஆமன ஆராA>சி கழக+ தைலவ எ—".ட
%O.எ>.மய7
வ4%
=
த*கினா. மய7 லிெயானாரா வவத # 2 வ4%
=
அைன+
ேவைல காரகைலQ ந= கி
திய ேவைல காரகைள நியமி+தா. எனேவ
லிெயானாரா ேவைல காரக <ல எைதQ ெதr ெகாIத%
சா+தியமி கவ%ைல. மய7 லிெயானாரா0 # உதவ ஏ பா& ெசAத
ேவைல காr ஒ கிராம+திலி தவ க"படா. அவ வைட
=
வ&
ெச%. இட*கI ெக%லா ஆராA>சி கழக+தி நப ஒவ க,காண க
?டேவ ெசறா.
மய7 ம ! ச ஆலிவ லா] க,காண"ப% நவப 1889 2த% ப"ரவr 1890
வைர லிெயானாரா 88 2ைற 2ப ெதrயாத நபகள( #&ப+தி%
இறதவகள(ட இ தகவ%க ெப !+ ததா. லிெயானாராவ #
வதவகைள சில சமய*கள(% தவறான ெபயr% அறி2க"ப&+திய உ,&.
சில சமய*கள(% லிெயானாரா அைர மய க நிைல #> ெசற பற# சிலைர

திYெர! அைழ+ வத உ,&. ஆனா% லிெயானாரா ைப"ப தவ++
தத தகவ%க சபத"படவகள( உ,ைமயான தகவ%களாகேவ இதன.
மயஸ¤, ஆலிவ 7கா& 1890 ஆ ஆ,& ெவள(யட அறி ைகய% எத
வத+தி. லிெயானாரா ைப"ப ஏமா ! ேவைலகள(% ஈ&ப4 க சா+தியேம
இ%ைல எ! அவ நாணய2, நபக+ தைமQ சேதக+தி க"பா% பட
எபைதQ ெதrவ+தா.
மP ,& அெமr கா திபய லிெயானாரா ைப"ப 1909% மP ,&
ஆராA>சிகI காக இ*கிலா # அைழ க"படா. 1915% ச ஆலிவ 7கா
இற வட"ேபாவதாக+ தன # ஆவQலகி% தகவ% ெதrவ க"படதாக
லிெயானாரா ெதrவ+தா. அத ப4ேய 7கா இற ேபானா. ப தாயாr
உட%நிைல பாதி க"பட அவைர" பா+ ெகாள ேவ,4யத லிெயானாரா
இ ேபாற நிக>சிகைள+ தவைத ெவ#வாக #ைற+ ெகா,டா.
பல ஆராA>சியாளக க,காண"ப% எத வத தய க2 இறி இ ேபாற பல
அதிசய*கைள ெசA கா4ய லிெயானாரா ைப"ப இ! ஒ அ
த"
ெப,மணயாகேவ ஆமன ஆராA>சியாளகளா% கத"ப&கிறா. ஆவQலைக"
ப றி நப ைக இ%லாத ஆராA>சியாளக பல ?ட அவ ெசான
தகவ%கள( உ,ைம தைமைய உணத ேபா பரமி+" ேபானாக.
ேம. பயண"ேபா......

(ெதாட)

எ.கேணச
நறி: வகட

ஆமனதி அ
த ச திக-15

ஆவQலைக+ ெதாட
ெகாள 24த மன(தக அத கால+தி%
ம&ம%ல இத கால+தி. உலெக*# கணசமாக இ கிறன
எ! ெசAதிக ?!கிறன. சமP ப+தி% ஆமன ச திகைள" ப றி
நிலா>சார% இைணய இதழி ஆசிrய, எH+தாளமான நிலா
(நிமலா) அவகIட ேபசி ெகா,4த ேபா அவேர ஆவகைள+
ெதாட
ெகாள 24த ஒ 'மP 4ய' எ! ெசான ேபா என #
வய"பாக இத. இ*கிலாதி% ெபாறியாளராக" பணயா றி வ
அவrட அவர அJபவ*கைள ேகேட.

ஒ 2ைற இ*கிலாதி% ஒ 'மP 4ய' <லமாக த இற ேபான
மாமியாைர+ ெதாட
ெகாள 24த அவைடய ஆவQலக 2த%
அJபவ எ! ெசானா. அதி% அவ # கிைட+த தகவ%க
நப ைக ஏ ப&+வனவாக இ கேவ அவ # அ ேபாற
வஷய*கள(% ஆவ அதிகr+த. அத ஆவ2, ஈ&பா&
வைரவேலேய அவைரQ ஒ 'மP 4யமா' கிய. எதிபாராத வத*கள(%
ஆவக த*கI # ெந*கியவகI #+ தகவ%க ெதrவ"ப
ம&ம%லாம% உதவ0 ெசAகிறன, சில அ
த*கைளQ
நிக+கிறன எபத # சில Rவாரசியமான நிக>சிகைள அவ
உதாரணமாக ?றினா. அதி% ஒ! -

"ஒ சமய என ேதாழிQட ெதாைலேபசிய% ேபசி
ெகா,4தேபா இற ேபான அவள மாமியா அவள வய ைற+
ெதா& வலி ேபாற உண>சிைய கா4னா. அவள(ட வய றி%
வலி இ கிறதா என நா ேகடேபா அவ ஆ>சய+ட ஒ"

ெகா,டா. ப அவைள நிைறமாத க"பணயாக
எனா% காண24த. அவள(ட அைத ?றியேபா, க"ைபய%
க4க இ"பதா%க0!வ சா+தியம%ல என ம+வக
?றியைத வ+த+ட ?றினா. ஆனா% அவள மாமியா அவ
வய றிலி எைதேயா அ"
ற"ப&+தி மP ,& அவ நிைறமாத
க"பணயாக+ ேதா! காசிைய என # கா4னா. சில
வார*கள(% அவ ம+வ பrேசாதைன #> ெசறேபா
அவள க"ைபய% க4க இ%லாத க,& ம+வக
ஆ>சயெகா,4 கிறாக. இதா. க0!வத கான சா+திய
?!கள(%ைல எேற ?றி இ கிறாக. ஆனா% சில

மாத*கள(ேலேய அவ க0 றா. அத #ழைத # இ"ேபா
<! வயதாகிற. அவ த தாய க"ைபய% உவாவத #
2ேப என #" பr>சயமானதா% எ*கI # ஒ வேசஷ"
பைண"
,&.”
க"ைபய% இத க4க மைறதத #, க0!தேல சா+திய
இ%ைல எற ெப, க0 றத # ம+வகள(ட வFஞான
rதியான பதி%க இ%ைல எபதைன இ*# நா கவன( க ேவ,&.

ஆவQலகி% இ தகவ%க ெபற 24த
அதிசய எறா% அவ ைற அவகIைடய #ரலிேலேய ேகக
24வ ேபரதிசய அ%லவா? அைதQ ேகக ைவ+தா
ெல7லி ·"ள(, (1911-1994) எற ஆ*கிேலய. வ7ட
ச>சி%, ெபனா ஷா, மகா+மா காதி ேபாற பரபல*க உபட
பலைடய ஆவக அவரவ #ரலி% ேபச ேகட ேபா பல
அதிசய+தன.

அவைர ஆமன ஆராA>சி கழக ேபாற அைம"
கI,ச,ேட
எ 7பர7 ேபாற ப+திr ைககI தன(மன(த ஆராA>சியாளகI
பல வழிகள(% ஆராAதாக. ெல7லி·"ள(, இடான அைறகள(%
நிக>சிகைள நட+தினா. அவ #ரலி <ல ஆவக ேபRவதி%ைல.
அவ தைல # ேம% இ4% இ ேபRகிறன எ! அவ
ெதrவ+தா. ம றவக ேபா% அவ அைர மய க நிைல #
ெச%லவ%ைல.

இதி% ஏதாவ தி%.2%. உளதா எறறிய
ஆராA>சியாளக அவ வாைய ண ைவ+ உ!தியாக
க4"ேபாடாக. அேதா& சில அவைர நா காலிேயா& க4 அவ
நகரேவா, #ன(யேவா 24யாதப4 பா+ ெகா,டாக. ஒ
ஆராA>சியாள அவ ெதா,ைடய% ஒ கவைய ைவ+ அதி%
சின அதி0 வதா. ெதrQப4 பா+ ெகா,டா.
இெனாவ இJ ஒப4 ேமேல ேபாA இளFசிவ"
திரவ+ைத
அவ வாய% ஊ றி ப வாய% "ளா7திr ேபா& க4" பா+தா.
எ%லா 24த பற# அேத அள0 இளFசிவ"
ந=ைர உமி அத
ஆராA>சியாளைர ெல7லி ·"ள(, தி"தி"ப&+தினா. இ+தைன #"
பJ ஆவக வத வதமான #ர%கள(% த*க
தகவ%கைளQ, க+கைளQ ெசானைத பாைவயாளக
ேகடன. இர,&
ஆராA>சியாளக 1955 2த% 1970 வைர 500 நிக0கைள ேட"ப% பதி0
ெசA ைவ+தி கிறன.

அத #ர%கள(% ஒசில #ர%க உயேரா4 # ேபா ேகட
#ர%கேளா& ஒ+" ேபாகவ%ைல எ! ஒசில வமrசன*க
இதா. ெபபாலான #ர%கI, ெசான ெசAதிகI இற
ேபான மன(தகள( #ர%கI #,தைமகI # ஒ+" ேபானதாக
ஆராA>சியாளகI,சபத"பட மன(தகI # ெந கமாக
இதவகI ககிறன. உதாரண+தி # ·"ள(, <லமாக ஜா]
ெபனா ஷா ேபச ேகட அவைடய ந,ப, ேகட #ர. ெசான
வத2 ெபனா ஷாவJைடயதாகேவ இத எ! ஒ+
ெகா,டா.

ெல7லி ·"லி,4 மைற0 #" ப ஒ பரபல ப+திr ைகயாளரான
அெல சா,ட வா க ெசானா. "நா ஒ 2ைற அவைடய
நிக>சி ஒறி # சேதக+ேதா& ெசறி கிேற. அ"ேபா என #
மிக0 ெந*கிய ஒவr தைதய ஆவ ·"ள(, <லமாக
என(ட ேபசிய. நா அவ # ம&ேம ெதrதி க ?4ய பல
ேகவக ேகேட. ெசான #ர., ெசான வஷய*கI
சrயாகேவ இதன எபைத நா ஒ+ ெகா,& தானாக ேவ,&"
க பைன # எடாத அதிசய நிக0க அ%லவா இைவ!
ேம. பயண"ேபா.....
(ெதாட)
நறி: வகட

ஆமன அ
த ச திக-16
1990ஆ ஆ,& பபசி ெதாைல காசிய% 'நா ப நிமிட*க' எற நிக>சிய%
கா4ய ஆ ராைவ> ேசத 4& சி* எற சி!வ ெப பரபர"ைப
ஏ ப&+தினா. தைன 2 பறவய% ெகாறவகைள" ெபயட
அைடயாள ெசானா. பபசி ெசAதி #H அவ ெசானைத+ த*க ப*# #
ஆராA>சி ெசA வவர*கைள க,டறித....
வட இதியாைவ> ேசத 4& சி* இர,டைர வயள ேபாேத த 2 பறவ
நிைன0கைள" ப றி" ேபச ஆரப+தா. அவJைடய ெபய RேரB வமா எ!,
மைனவ ெபய உமா எ!, இர,& பைளக அவJ # இ"பதாக0
ெசான அவ அவகIைடய ெபயைரQ ெசானா. ஆ ராவ% அவ
வசி+ததாக0 அவ ேர4ேயா, 4வ வ பைன ெசAQ கைட ஒைற
ைவ+திததாக0 ெசான அவ அத வலாச+ைதQ ?ட ெசானா.
ஆரப+தி% அவைன அ\வளவாக" ெபாப&+தாத ெப ேறா நாளாவட+தி%
த*க <+த மகைன எத # ஆ ராவ #" ேபாA வசாr #ப4 ெசானாக.
4& சி*கி <+த சேகாதர த தப ெசான வலாச+ைத+ ேத4 க,&
ப4+தா. நிஜமாகேவ அ*# அ"ப4 ஒ 4வ, ேர4ேயா கைட இத. உேள
ெசற ேபா க%லாவ% ஒ வதைவ" ெப,மண அமதிதா. அவ ெபய

உமா எறறித ேபா அவJ # அதி>சியாக இத. இர,& பைளக
இ கிறாகளா, அவைடய கணவ ெபய RேரB வமாவா எ! ேகக அத"
ெப,மண ஆ எ! ெசானா. கைடசிய% த தப ெசானைதெய%லா
ெசா%ல அத" ெப,மணQ அதி>சி அைடதா. 4& சி* ெசான ேபால த
கணவ "பா கியா% தா Rட"ப& இறதா எபைதQ ெதrவ+தா.
ம!நாேள உமா 4&சி*ைக" பா க தாேன பயண ெசAதா. 4& சி* உமாைவ
சrயாக அைடயாள க,& ப4+தேதா& ேவ! சில தகவ%கI ெசானா.
அைவQ சrயாக இதன. இர,& நாக கழி+ 4&சி* ஆ ராவ #
அைழ+> ெச%ல"படா. பல பைளகIட வைளயா4 ெகா,4த
2 பறவய #ழைதகைள அைடயாள ெசானா. கைட #> ெச! த
மரண+தி #" ப ெசAத மா!த%கைள சrயாக> ெசானா. தைன
ெகாறவக ெபய எ"ப4 Rடாக எ*# Rடாக எபைதெய%லா
ெசானா.
பபசி #H ஆ ரா காவ% நிைலய+தி% ேபா7 மாட r"ேபா ம !

ைக"பட ஆகியவ ைற" பா+த ேபா அெத%லா 4&சி*
ெசானத கிண*கேவ இதன. பபசி #Hவ காமிரா அத rேபா&கைள"
படப4+ கா4யேதா& 4& சி*கி மழி+த தைலையQ கா4ய. RேரB
வமாவ தைலய% "பா கி #,& ைள+த அேத இட+தி% 4& சி*கி
தைலய% ஒ ம>ச இதைத கா4னாக.
ஆ>சrயமாக உளதளவா? :வ ெஜம ப றிய நப ைக இ மத,
+த
மத ேபாற மத*கள(% ம&ம%லாம% கிறி7வ மத+தி. ப,ைடய
கால+தி% இததாக வரலா ! ஆசிrயக ககிறாக. அைத ஆதார
:வமாக டா ட "ைரய ெவA7 எற அெமr க மேனாத+வ நி
ண R4
கா&கிறா. ேராமான(ய" ேபரரச கா7ட,ைடJ அவ தாA ெஹெலனா0
த*க கால+தி% ம!பறவக #றி+ ைபபள( பைழய ம !
திய
ஏ பா&கள(% அழி க> ெசAதாக எ! ?!கிறா. பல பறவக இ கிறன
எற நப ைக ேமாச ெபற பல கால இ கிற எற அசைடைய
ம கள(ைடேய ஏ ப&+, அ ச>ைச பலவன"ப&+
=
எற எ,ணேம
அத # காரன எகிறா அவ.

டா ட "ைரய ெவA7 ஆமன ச திகைள நிைறய ஆராA>சிக ெசAதவ.
அவைடய ஆராA>சிகள(% மன(தகள( 2ைதய பறவக பரதான இட+ைத"
ெப றிதன. ஆனா% அவ ஆரப கால*கள(% இ ேபாற வஷய*கள(%
சிறி நப ைகய%லாத ஒ மேனாத+வ ம+வராக இதா. ஆமP க,
அ:வ ச திக ஆகியவ றிேலா, ம!பற"பேலா நப ைக இ%லாத அவைர
அ4ேயா& மா றிய அவrட 1980ஆ ஆ,& சிகி>ைச ெபற வத காதr எற
ெப,மண தா.
அவrட 18 மாத*க வ சிகி>ைச ெப ! காதr #ணமைடயாம% ேபான
"ைரய ெவAைஸ #ழ"பய. வழ கமான எ%லா உளவய% ம+வ
2ைறகைளQ பயப&+திQ எ\வத 2ேன ற2 இ%லாம% ேபாகேவ ஒ
நா காதrைன ஹி"னா4ச ெசA "உன # இத உளவய% பர>ைனகI கான
அறி#றிக ஆரபமான அத கால+தி # ெச%" எ! கடைளயடா.
காதr த #ழைத"பவ+தி #> ெச! அத நிக>சிகைள வண"பா எ!
நபய ெவA7 ஏமா ேபானா. பல U ! கண கான ஆ,&கI #
2னா% ெச! த 2ைதய பறவகைள" ப றி அவ ெசா%ல ஆரப+த
ேபா அவ திைக"ப உ>ச+தி ேக ெசறா. அவ ந4ைக அ%ல, பலவத
ஆIைமகைள உைடய ெப,மணQம%ல எ! ஆராAதறித ெவA7
அவIைடய 2ைதய பறவ+ தகவ%கைள ஆராய 2ைனதா. சrபா க 24த
ஒ சில வவர*க உ,ைமெய! ெதrத. எ%லாவ றி # ேமலாக அத
தகவ%கைள ைவ+ ெகா,& காதrைன அவரா% #ண"ப&+த0 24த.
அத" ெப,மண காதrைன ைமயமாக ைவ+ 1988% "பல வா ைகக, பல
ஆசாக" (Many Lives, Many Masters)
+தக+ைத "ைரய ெவA7 எHதி அ
மிக0 பரபலமைடத. அவ அேத ேபா% ேவ! பல
+தக*கI எHதிQளா.
அவ 1980% இ சிகி>ைச ெசAத நாலாயர+தி # ேம பட ேநாயாள(கள(
உளவய% பர>ைனகI கான காரண*க 2 பறவகள(% இததாக
?!கிறா.
#ழைத" பவ+திேலேய சில ைறகள(% அபார ஞான பைட+த சில அதிசய

#ழைதகைள" ப றி நா அ4 க4 ேகவ"ப&கிேறா. அ"ப4"பட
ஞானெம%ல அவக 2 பறவய% இேத ெப றி க ேவ,& எபேத
"ைரய ெவA7 ேபாற ஆராA>சியாளகள( க+தாக இ கிற.
இ வைர அ:வமான ச திக பைட+த தன( மன(தகைள" ப றி க,ேடா. இ
ேபா% இJ ஏராளமான உதாரண*கைள ஆதார*கIட ெசா%லி ெகா,ேட
ேபாகலா. அத மன(தகள( ெவள("ப&+ ச தி வைகக நா இ வைர க,ட
ச திகள( தன( அ%ல ?& வைககளாகேவ இ க ?4யைவ எபதா% அத
ெசAதிகைள இ+ட நி!+தி ெகாேவா. இன( மேனாச தி ப றிய ெபாவான
Rவாரசியமான ஆராA>சிகைள" ப றிQ, அத ச திகைள நம # அதிகr க>
ெசAQ வழி2ைறகைள" ப றிQ கா,ேபாமா?
ேம. பயண"ேபா...
- எ.கேணச
நறி: வகட

ஆமனதி அ
த ச திக-17

ஆமனதி அ
த ச திகைள ெவள("ப&+திய அ
த மன(தகைள க,ேடா.
அ+தைகய மன(தகைள ம&ம%லாம% அத மேனாச திகைளQ ஆராQ
2ய சிய% பலகாலமாக ஆராA>சியாளக ஈ&ப&ளன. அத ச திகள(
ெசய%பாைட அறிய 24தா. அத ச திகைள வFஞான 2ைற"ப4
வள கேவா, அள கேவா வழிகைள+ ேத4னாக.
அவகள( ஆராA>சிக அ\வள0 Rலபமாக இ கவ%ைல. எ+தைனேயா
ெபாAQ
ர& இத ஆமன ச திக ேபாைவய% மலி கிடதன. ேமஜி
நி
ணக Rலபமாக> ெசA கா4யைவைய எ%லா த*க ச தியா%

ெசAவதாக ெசா%லி ெகா,& ஒ ?ட எ%லா கால கட*கள(. இ
வத. இ ஒ
ற எறா% இெனா
ற ஆமன ச திகளாக கத
24யாத ேவ! சில ச தி ெவள("பா&கI இ வதன. அைவ அதிசய க
ைவ # ச திகளாக இத ேபாதி. ஆராA>சியாளகள( ஆழமன ச தி
அைடெமாழி #" ெபா+தமானதாக அைவ இ கவ%ைல.
சில ச திக ஐ
லகள( அசாதாரண அறிவாக இதன. அைவ வல*#கள(ட
?ட இதன. சாதாரண மன(த அறி0 # அைவ அசாதாரணமானதாக+
ேதாறினா. அைவ அதத வல*கின*கI # சவசகஜமாக இதன.
உதாரணமாக> சிலவ ைற ெசா%லலா. நாAகள( ேமா"ப ச தி அசாதாரணமான.
ஒ\ெவா மிகப+தி அேகQ, ஒ\ெவா
தr அேகQ ெச! அ*#
நடத எ+தைனேயா வஷய*கைளQ த ேமா"ப ச தியா% அதனா% அறி
ெகாள 24Q. மன(த க,ண #+ ெதrயாத சிலவைக எ 7 ேர கதிகைள
எலிகளா% பா க 24Q. நிலந& க வவத #" பல மண ேநர*கI #
2ேப அத அறி#றிக சிலவைக கட பறைவகI #, #திைரகI #
ெதrQ எபைத ஆராA>சிக ெதrவ கிறன. மன(தJ # அசாதாரணமாக+
ேதா! இைவ எ%லா வல*கின*கள( தன(+ தைம # ெபrய வஷயம%ல.
ஒசில அ:வ மன(தகI இத அ:வ+ தைமைய" ெப ! வ&வ,&.
அைத ம ற ஆராA>சிகI # ஏ ! ெகாளலா, ஆமன ஆராA>சிகI #
அைவ ெபாதா எேற ஆமன ஆராA>சியாளக கதின.
ஒ Rைவயான சபவ+ைத இத # உதாரணமாக> ெசா%லலா. 1956% கனடாவ%
ெடார,ேடாைவ> ேசத டா ட ெஹரா%& ேராச எற மேனாத+வ
ம+வ தன(ட சிகி>ைச # வத ஒ நபைர ஹி"னா4ச உற க+தி% ஆ+த
அத நப எH உகா எைதேயா எHத ஆரப+தா. அவ ஒ பாரா எHதி
வ& ஓA ப Rயநிைன0 # வதா. அைத" ப4 க 2யற டா ட #
ஒ!
rயவ%ைல. அ என ெமாழி எேற ெதrயவ%ைல. அைத எHதிய
ேநாயாள( # அ ப றி ஒ! ெதrயாம% ேபாகேவ அத டா ட அ எதாவ
ெமாழியா இ%ைல அ+தமி%லாத வைர எH+களா எ! க,& ப4 க ெமாழி
ஆராA>சியாளகள(ட அத+ தாைள அJ"பனா.
அவகள(டமி கிைட+த பதி% அத டா டைர இJ அதிகமாக #ழ"பய.
அத ெமாழி ஆராA>சியாளக அ ேம # இ+தாலிய% கி2 ஒறா
U றா,& வைர ேபச"பட ஆ7க எற ெமாழி எ! அத எH+
வ4வ கான ஒ ஆதார கி2 ஐதா U றா,4% ஒ பண+ட ேச

ைத க"பட ஈய+ தக4% கிைட+தி கிற எ! ?றினாக. அ ஏேதா

மதிr க"பட சாப எ! பன ஆராA>சிய% ெதrததாக0 அத
சாப+ைத+ தா ஆ7க ெமாழியேலேய அத ேநாயாள( எHதி இ கிறா எ!
ெதrவ+தன.

2தலி% டா ட # இத ெசAதி ெதr பரபர"பைடதவகI #
ேதாறிய :வெஜம+தி% அத ேநாயாள( அத ஆ7க ெமாழி ேபR
இன+தவராக இ+தாலிய% கி2 கால+தி% வாதி க ேவ,& எப தா.
இ%லா வடா% ஆயர கண கான ஆ,&கI # 2 அழி ேபான ஒ
ெமாழிைய+ திYெர! ஹி"னா4ச மய க+தி% அத ேநாயாள( எ"ப4 எHதிய க
24Q எ! சிதி+தன. அ வைர அவக அறிதித :வெஜம
நிைன0க எ%லா ஒசில U றா,&கI # உபடைவயாகேவ இதன.
இ"ப4 ஆயர கண கான ஆ,&கI # 2ைதய கி.2 கால+ைதய நிைன0
எறா% அ மிக"ெபrய ைம%க% எ! ஆரப+தி% ேதாறிய.
ஆனா% நறாக வசாr+ததி% உ,ைம ெதrய வத. ஒ நா அத ேநாயாள(
Uலக ஒறி #> ெச!
+தக ப4+ ெகா,4தி கிறா. அ"ேபா
எதிr% அமதித ஒ ெதா%ெபா ஆராA>சி ப றி ப4+ ெகா,4த

+தக+ைத வr+ ைவ+திதைத கவன(+தி கிறா. அத" ப க+தி% ெபrய
எH+கள(% ஆ7க ெமாழிய% ஈய+தக4% பதி+தித சாப+தி பட+ைத
ஒ கண பா+தி கிறா. ஒ!
rயாத அைத அவ அ"ேபாேத மற
ேபாயதா. ஒ கண பா+த அத" பட+ைத அவ அறியாமேலேய
2Hவமாக அவ <ைள படமாக உேள பதி+ ெகா,4 கிற. அ சில
கால கழி+ அவைடய ஹி"னா4ச மய க+தி% ெவள( வதி கிற. ஒ
கணேம த ெசயலாக" பா+த ஒ அறியாத ெமாழிய% எHத"படைத சில கால
கழி+ அ"ப4ேய எHத 24வ ஆ>சrயேம எபதி% சேதக இ%ைல. ஆனா%
இ ேபாற நிக0கைள ?ட ஆராA>சியாளக ஆமன ச தியாக
நிைன கவ%ைல. ஏெனறா% இத # ஒ வள க+ைத அறிதித அறிவய%
rதியாக அவகளா% அறிய 24த தா.
ஆமன ஆராA>சியாளகள( ஆராA>சி எ%லா த ேபாைதய அறிவய. #
அக"படாத மேனாச திய தைமைய அறிய 2 ப& ஆவலாக இத. அத
Rைவயான ஆராA>சிகைள" பா"ேபாமா?

ேம. பயண"ேபா.....

(ெதாட)

நறி: வகட

ஆமனதி அ
த ச திக-18

ஆமன ச திய தைம #றி+ அறிவய% ஆராA>சியாளக ெசAத
ஆராA>சிகI #" ேபா# 2, ஆமன ச திக இ"பைத அவக அறிவய%
2ைற"ப4 உணர ஆரப+த எ"ப4 எறறி ெகாவ அத ச திக ப றி
ேம. ெதள(வாA அறிய உத0 எ! ந
கிேற.
ஆமனதி அ
த ச திக #றி+ ேயாகிக ஆயர கண கான ஆ,&க
2ேப அறிதி, உபேயாகி+ வதன எறா. அைவ அறிவய%
rதியாக ஆராய"பட பதிெனடா U றா,& வா கி% தா. ஆமன ச தியா%
உட% ேநாAகைள #ண"ப&+த 24Q எற உ,ைமைய அறிஞக உணர
ஆரப+த அத சமய+தி% தா.
அத க,&ப4"
# 2ேனா4 —"ரா7 ஆ,ட ெம7ம (1734-1815) எற
ெஜமான(ய ம+வ. ஆரப+தி% சாதாரண ம+வ 2ைறையேய பாr7
நகர+தி% பப றி வத அவ த ஆராA>சிகள( 24வ% ேநாயாள(ைய
#ண"ப&+த ேவ! ஒ வழி2ைறைய க,&ப4+தா. 1774% ஒ ெப,
ேநாயாள( # இ
> ச+ கலத திரவ+ைத #4 க ெகா&+ அவ உடப%

பல இட*கள(% காத*கைள ைவ க அத" ெப,மண த உடெல%லா ஒ
வசி+திர திரவ பயண"பதாக உணதா. சில மண ேநர*கள(% அத" ெப,ண
உட% உபாைத ந=*கி #ணமைடதா.
மன(த உடலி% ஒ காத வைக திரவ ஓ&கிற எ! அ தைட"ப& ேபா
ேநாAக உவாகிறன எ! அத திரவ த*# தைடய%லாம% ெச%.
ேபா ேநாAக #ணமைடகிறன எ! அவ நபனா. ப உடலி
ெவள("
ற+தி% காத*க உபேயாக"ப&+வைத நி!+தி வடா. தன(ட
உள காத ச தியாேலேய ேநாயாள(ய உடலி% உள காத திரவ ஓட+தி%
தைடகைள ந= #வதாக எ,ண அைத ெசய%ப&+தினா. ேநாயாள(க
#ணமைடதன.

பரா7 அரசிய உதவ" ெப,கள(% ஒவ ப கவாத வ அவ ெம7மr
சிகி>ைசயா% #ணமாகி வட அத" ெப,மண அர,மைனய% ெம7மr
சிகி>ைச # நடமா& உதாரணமாக மாறினா. இ ேபா% பல ேம%மட
பர
கI சிகி>ைசயா% பலனைடதாக. ெம7மr
க பரவ ஆரப+த.
அவrட வ ேநாயாள(கள( ?ட க&"ப&+த 24யாத அள0 அதிகr கேவ
அவைடய வ4%
=
சிகி>ைச # இட ேபாதவ%ைல. ஒ ெபrய ஓடைல
ஆ7ப+திrயாக மா றி அ*# சிகி>ைச ெசA வதா. ஏைழகI # இலவசமாக
சிகி>ைச ெசAதா.
அ*# தின2 வர ஆரப+த ேநாயாள(கள( எ,ண ைக மிக அதிகமாகேவ
தன(+தன(யாக ேநாயாள(கைள #ண"ப&+வத #" பதிலாக #ப% #பலாக
#ண"ப&+த ஆரப+தா. அவகைள" பல வழிகள(% ஹி"னா4ச உற க
நிைல # ெகா,& வ #ண"ப&+திய 2ைறய% இைசையQ

பயப&+தினா. ெதாைலZர+தி% இ பல அவைர+ ேத4 வர ஆரப க
அ பல ம+வகள( ெபாறாைமைய வள+த. அவக ெம7ம
பயப&+ 2ைறக ம+வ+ ைற #" ெபாதாதைவ எ! # ற
சா4னாக. மதவாதிக அவ சா+தாைன பயப&+தி ேநாயாள(கைள
#ண"ப&+கிறா எ! # ற சா4னாக.
பரா7 அரசரான பதினாறா @ய 1784% ெம7மr சிகி>ைச 2ைற #றி+
ஆராய ஒ #Hைவ நியமி+தா. அதி% அெமr க வFஞான(யான ெபFசமி
—"ரா* ள(J இட ெப றிதா. அத #H ெம7ம ேநாAகைள
#ண"ப&+தினாரா இ%ைலயா எபைத வட அவ ெசானப4 மன(த உடலி% அ
வைர அறிதிராத ஒ வைக காத திரவ ஓ&கிறதா எபதி% கவன ெச.+திய.
கைடசிய% ெம7ம ெசானப4 மன(த உடலி% அ"ப4ெயா காத திரவ
இ"பத கான ஆதார*க ஏமி%ைல எ! ?றி த அறி ைகைய சம"ப+த.
எத காத திரவ ஓட+ைத சமப&+தி அவ ேநாAகைள #ண"ப&+வதாக>
ெசானாேரா அத காத திரவேம இ%ைல எ! ஆனதா% அவர சிகி>ைச 2ைற
ேகவ #றியாகிய. ஏராளமாேனா சிகி>ைசய% #ணமாகியத ேபா அ
வசாரைணயாளகள( வFஞான அ;#2ைற # பதிலாகவ%ைல. 1785%
ெம7ம நாைடேய வ& ெவள(ேயறினா. ப அவ வாத 2"பதா,&க
ப றி ெபrய ெசAதிக எ0 நம # கிைட கவ%ைல.
(2ேப #றி"பட ேபால இதியா, திெப+ ேபாற நா&கள(% ஆமனைத
#றி+ ஆத ஞான ெப றித ேயாகிக ெம7ம வாத கால+திேலேய
இத ேபாதி., ேமைலநா&கள(% மன ஒ ெபrய வஷயமாக
கத"படவ%ைல. பதிேனழா U றா,4% ெட7கா47 எற ஞான(ய
வரவ #" ப
தா அ*# மன, சிதைன ஆகியைவ ஒ அத7ைத" ெபற
ஆரப+தித. எனேவ ெம7ம த சிகி>ைசய% ஆமனைத உபேயாகி+
?ட அத ப*ைக உணராமலிதா. ஆரப கால+தி% ெசAத சிகி>ைசகளா%
மன(த உடலி% காத திரவ எற ெபயைர அவ நப, ெபயைர ஆராA>சி ெசAத
அறிஞக வைளைவ ரதிBடவசமாக"
ற கண+தன.)
ெம7ம த சிகி>ைச 2ைறகள(% ஓA0 ெப ! ?ட ெம7மr சீ டகள(%
ஒவரான மாகி 4
Aெச# எற நில"பர
அவைடய 2ைறகைள" பப றி
சிகி>ைச ெசA, ஆராA>சி ெசA வதா. அவ ஒ 2ைற வ ட ேர7 எற
தன(ட ேவைல பா # #4யானவைன ஆமன உற க+தி% ஆ+திய ேபா
சாதாரணமாக எஜமான(ட ேபச+ தய*# வஷய+ைத எ%லா அவ ேபசினா.
ஆனா% வழி+த ேபா தா 2
ேபசிய எ0 வ ட ேரR #

நிைனவ கவ%ைல. ஒ 2ைற அவ ஆமன உற க+தி% த சேகாதrயட
இட ச,ைடைய" ப றி ெசா%ல மாகி 4
Aெச# சேகாதrயட சமாதானமாக"
ேபா# ப4 கடைளயட வழி+ எHத வ ட ேர7 அவ ெசான
நிைனவ%லாத ேபா அவ ெசானப4ேய ெசA வ& வத ஆமன
ச திைய
Aெச# # அறி2க"ப&+திய.
அவ ெம7மr சிகி>ைச 2ைறயலி ஒப4 2ேனறி காத சிகி>ைச
ெசAபவ ச திைய வட சிகி>ைச ெப!பவr நப ைகயான மனநிைல தா
சிகி>ைசய ெவ றி # 2 கிய காரண எ! அத ஆமன உற க+தி% அத
நப ைகைய சிகி>ைச ெப!பவ # சிகி>ைச தபவ ஏ ப&+த 24தா% அ
பல அ
த*கைள நிக+த வ%ல எ! ?றினா.

இ"ப4 சிறி சிறிதாக ெம7மr சிகி>ைச 2ைற காத சிகி>ைசQட, ஆமன
சிகி>ைசQமாக ேச உலகெம*# பரவ ஆரப+ 1834% ேஜ7 ெபA& எற
ம+வr கால+தி% ஹி"னா4சமாக உெவ&+த. அவ த ஆராA>சிகள(%
இத சிகி>ைசயா% ஆமன உற க+தி% நர
ம,டல+தி% ஏ ப& ஒ
வ+தியாசமான மா!பாேட உடலி% ேநாAக #ணமாக காரணமாக இ கிற
எ! க,& ப4+தா. அவ ஆராA>சிய% காத சிகி>ைச பJ #+ தள"ப&
ஆமன உற க நிைல 2 கிய இட+ைத ப4+த. அ வைர ஆமன உற க+தி%
ஆ+ 2ைற # 'ெம7ெமrச' எற இத ெபய ேபாA வ+தியாச"ப&+தி
காட ேஜ7 ெபA& 'ஹி"னா4ச' எற ெபயைர W4னா.
தவறான க+ ஒறா% அ*கீ கார ம! க"பட ெம7ம ஆமன
ஆராA>சி #" ேபாட பைளயா Rழி ப பல ஆராA>சியாளகI # ஆராA>சி
ெசAய இ"ப4 வழி வ#+த. ஹி"னா4ச <ல ஆமன ச திைய" பயப&+தி

உட% ேநாAகள(% பலவ ைற #ண"ப&+தலா எற க,&ப4"
# இ"ப4
அறிவய% ஆராA>சியாளக எ4னாக. இ ஒ ெபrய ைம% க%லாA
அைமத.
(நா 2ைதய அ+தியாய*கள(% க,ட அ:வ மன(தக எகா ேக7
2தலாேனா ஆமன உற க+தி ேபாேத த*கள( அ:வ ச திைய
ெவள("ப&+தினாக எப வாசககI # நிைனவ கலா)
ேம. பயண"ேபா.....

(ெதாட)

நறி: வகட

ஆமனதி அ
த ச திக-19
ெம7ம கால+தி% அவ பrகசி க"ப&, அ*கீ கr க"படாதவராக இதா.
அவ கால+தி #" ப வதவகைள ஒ உ,ைம நிைறயேவ சிதி க ைவ+த.
அவ # எதிராக ஆயர வாத*க அ கால அறிவயலறிஞக 2 ைவ+த
ேபா பல ேநாயாள(கைள #ப% #பலாக அவ #ணமா கியைத" ெபrய

தமாகேவ பல நிைன+தன. (வFஞான, ம+வ எ%லா ெபமள0
நவனமா க"பட
=
இைறய நாகள(% ?ட இ சா+தியமி%லாததாகேவ
இ கிறத%லவா?)
பல ேமைல நா&கள(. ஆமன ச திக 2ைறயாக ஆராய"பட ேவ,4ய
வஷய எற சிதைன எழ ஆரப+த. 1882% ல,டன(% மேனாச தி ஆராA>சி
கழக (Society for Psychical Research (SPR)) ஆரப க"பட தா வFஞான
2ைற"ப4 ஆராய 2 பட 2த% அைம"
. ப பல நா&கள(. அைத" பப றி
பல அைம"
க ஆரப க"படன.
1888% "ெரFR மேனாத+வ நி
ண சால7 r>ச எபவ வைளயா&
சீ &கைள ைவ+ பல ஆராA>சி ெசAதா. 2த% 2ைறயாக 
ள( வவர"ப4
ஆராA>சி ெசAத அவ ந ஆறறி0 # அ"பா பட அத=த மேனாச தி இ கிற

எபைத ஒ+ ெகாள+ தா ேவ,4ய கிற எ! த க&ைரய%
ெவள(யடா.
1908% பr4B வFஞான( ேஜ.ேஜ.தாச எபவ மன(தகI கிைடய%
மிகாத அைலகளாA தகவ%க பrமாற"ப&கிறன எ! க+ ெதrவ+தா.
சி ம, ஃ"ராA& ேபாற மேனாத+வ அறிஞகI, மன(த வரலா ைற
ஆராAத அறிஞகI ெமாழிக ேதாறாதத # 2ைதய கால+தி% மன(த
ைசகைளQ, ச+த*கைளQ உபேயாகி"பத # 2னா% மேனாச தி
<லமாகேவ க+" பrமா ற*க ெசA வதி க ேவ,& எ! ?றின.
பனா% இ மன(த மறத கைலயாகி வ4 க ேவ,& எ!
ெதrவ+தன.
இத க+ேதா& ேஜ.ேஜ.தாச ெதrவ+த மிகாத அைலகளாA தகவ%க
பrமாற"ப&கிறன எ! ெதrவ+த க+ைதQ ேச+" பா+த ேபா தாச
ெசானப4ேய இ கலாேமா எ! சேதகி+த அறிவயலறிஞக அைத
ஆராAதறிய 2 படன.

அவகI # அத ஆராA>சி # உதவய ைம ேக% ஃபாரேட எற வFஞான(
க,&ப4+த ஒ ?,&. 1836% அவரா% உவா க"பட அத ?,& அவ
ெபயராேலேய “ஃபாரேட ேக] (Faraday Cage) எ! அைழ க"பட. எள(ைமயாக>
ெசா%ல ேவ,&ெமறா% அ ஒ மிகாத கவச. அத ?,4%

உள(

ெவள(ேயேயா
ெவள(ேயேயா,

ெவள(ேயய உேளேயா மிகாத அைலக, ேர4ேயா அைலக ேபாறைவ
ேபாக 24யாதப4 அவ வ4வைம+திதா.
வ4வைம+திதா அைத பறகால+தி% வத
வFஞான(க ேம. [பமாக ேமப&+தி இதாக. சிறிய ?,& 2த%
ெபrய அைற வைர ஃபாரேட ?,&க பல அள0கள(% ஆராA>சி #"
>சி #"
பயப&ப4 வ4வைம க"படன.
வ4வைம க"படன
ெதாைல Zர+தி # எ,ண அைலக <ல ெசAதிக அJ"ப 24த,
24த Zர+தி%
இத ெபாகைளQ, தகவ%கைளQ அறிய 24த சில அ:வ மன(தக
இபதா U றா,4 ஆரப+தி% ஃபாரேட ?,4% அமர ைவ+
ஆராA>சி #" பயப&+த"படாக.
பயப&+த"படாக அத ?,4 உேள அமதித நப
ெவள(ேய உள #றி"பட ஒ நப # ஆராA>சியாளக ேதெத&+த
தகவைல அJ"
வ, Zர+தி% ஒவ மனதி% நிைன+தித அ%ல
ைவ+தித ஒ ெபா எனெவ! அறிவ ேபாற ஆராA>சிகைள
சிகைள
நட+தினாக.
ெபபாலான ஆராA>சிக மிக>சrயான 240கைள+ ெதrவ"பனவாக
இதன. அJ"பய தகவ%கI,
தகவ%கI ெப ற தகவ%கI ெபபாலான சமய*கள(%
ெபாதி வதன. மிகாத அைலக <ல தகவ%க பrமா ற ஃபாரேட
?,4% இ நைடெபற சா+தியமி%ைல. ஆனா% மேனாச தி <ல தகவ%க
ெவ றிகரமாக" பrமா ற நடளன. ப அத மன அைலகள( தைம தா
என எபத # இ! வைர வFஞான ஆராA>சி # வைட கிைட கவ%ைல.
கிைட கவ%ைல
ெதாட நைடெப ற ஆராA>சிகள(% இJ ஒ ப4 ேமேல ேபாA ெவள(ேய
சாதாரண இட*கள(% இ மேனாச திைய" பயப&+தி அJ"பய,
அJ"பய ெப ற
தகவ%கள( ெவ றி+ தைமைய வட ஃ"ராேட ?,4% இ அJ"பய,
அJ"பய ெப ற
ெவ றி+ தைமக எ,ண ைக அளவ., தைம அளவ. ேமப&
இதன எப க,&ப4 க"பட.
க,&ப4 க"பட இ ஆராA>சியாளகைள ேம.
#ழ"பய.

ேம. பயண"ேபா...

-எ.கேணச

நறி: வகட

ஆமனதி அ
த ச திக-20 

வ க+தி% சில ம+வகI, சில ஆராA>சியாளகI ஆமன ச திகள(%
கா4ய ஆவ+ைதQ, ஆராA>சிகைளQ ெபபாலான வFஞான(க சேதக
க,;டேனேய பா+தாக. ப உலக"
க ெப ற வFஞான(க சில கா4ய
அ கைற அவகைளQ சிதி க ைவதத. உதாரண+தி # 1912% ேநாப% பrR
ெப ற வFஞான( டா ட அெல சி7 கார% ஆண+தரமாக+ த க+ைத
இபதா U றா,4 2 ப#திய% ெசானா. “க,கள( உதவய%லாம%
காண 24வ, காகள( உதவய%லாம% ேகக 24வ, ஐ
லகள(
உதவய%லாம% எ,ண*கைள பrமாறி ெகாவ ேபாறைவ
உ,ைமயானைவேய. உ,ைமயாக சிதி க 24த எத மன(தJ இ #றி+த
தகவ%கைள 2Hவ ஆராயாம% இத உ,ைமகைள ஒ கி வட 24யா”.

அவ ?றியப4 அத உ,ைமகைள ஒ க 24யாம% ேம. ஆராய 2 படவ
ேஜாச" ேப* 7 ைர (1895-1980). அவ அறி0 தாக மி கவ. க%@r"ப4"

24த கட பைடய% ேச "பா கி R&வதி% சிற வள*கியவ. ப

தாவரவயலி% சிகாேகா ப%கைலகழ +தி% 1923% பஎ>4 பட ெப றவ. ப
ஹாவ& ப%கைலகழக+தி% மேனாத+வ+தி. பட ெப றவ. ஒ2ைற
அவ அவ மைனவQ
கெப ற நாவலாசிrய ஆத கான டாய%
இறதவகIட ?ட ெதாட
ெகாள 24Q எபத # பல ஆதார*க
வFஞான :வமாக இ கிறன எ! உதாரண*கIட ஆ றிய உைரைய
ேகக ேநrட. இ"ப4ெய%லா நட க 24Q எகிற எ,ணேம அறி0 தாக
உள அவ ஆவ+ைத கிளறி வடேவ ஆமன ச திக #றி+ 2Hவமாக
ஆராAவ எ! அவ த=மான(+தா. அ #றி+ பல U%க ப றிQ,
பrேசாதைனக ப றிQ ப4+த அவ 1930% O ப%கைலகழக+தி% ஆமன
ச திக #றி+த வrவான ஆராA>சிகைள+ ெதாட*கினா.
1931% லி7ேமய எற ெபாளாதார மாணவைர ைவ+ அவ 2தலி%
ெதாட*கிய ஆராA>சி ெஜன கா&கைள (zener-cards) உபேயாக"ப&+தியதாக
இதன. அதி% கிைட+த 240க Oக+தி% ெசா%வதா% வர ?4ய
வைள0கைள வட அதிகமானதாக இதன. ஆரப ஆராA>சிகள(% மிக0
ெவ றிகரமாக கிைட+த 240க ேபாக" ேபாக #ைறய ஆரப+தன.
காரண*கைள ஆராAத ேபா உ சாக #ைற0, கவன>சிதற%, ெவ றி
ெப ேறயாக ேவ,& எற ேபா4Qண0 ஆகியைவ எ%லா காரண*க
எபைத ைர க,&ப4+தா.
(இ இறள0 உ,ைமயாக உள. பரபர"ப%லாத உ சாக, 2H கவன,
ெவ றியைடேத ஆக ேவ,& எற ெவறிய%லாம% அைமதியாக 2ய%த%,
கைள"பைம ஆகியைவேய ஆமன ச திக ெவ றிகரமாக ெவள("பட
உத0கிறன. ப ஆமன ச திகைள" ெப!வெத"ப4, பயப&+வெத"ப4
எபைத அலR ேபா இ ப றி வrவாக" பா கலா)
லி7ேமயைர வ& வ& ைர ஹுப பய7 எபவைர ைவ+ 1932% த
ஆராA>சிகைள+ ெதாடதா. அத கா&கள(% சிலவ ைற எ&+ மைற+
ைவ+ ெகாள அத கா&கைள> சrயாக Oகி+> ெசா%. அத"
பrேசாதைனகள(% வய க+ த க சதவத
= ெவ றிக கிைட+தன. சில ஆராA>சிக
கா&க ைவ+தி"பவ #, Oகி"பவ # இைடேய நிைறய இைடெவள(ய%
நட+த"படன எறா. அத வைள0கள(% அ அதிக பாதி"ைப
ஏ ப&+தவ%ைல.

எ&+த கா&கைள Oகி"ப ேபாலேவ
எ& க" ேபா# கா&கைளQ Oகி # ஆராA>சிகைளQ ைர
ேம ெகா,டா. ெஜன கா&கைள" ேபாலேவ பகைட காAகI ஆராA>சிகள(%
பயப&+த"படன. ைகயா%உ4" ேபா&வ, ஒ க"ப% ைவ+ வRவ,
=
எதிர <லமாக எறிய"ப&வ ேபாற பrேசாதைனகI நிக+த"படன. எத
எ, வர ?& எற Oக*கைளQ ஆராA>சி ெசA சrபா+தன. அ"ப4
கிைட+த 240கI ஆமன ச திகைள உ!தி"ப&+ அள0 # உயத
சதவதமாகேவ
=
இதன.
1934% ைர த ஆராA>சிகைள"
+தகமாக (Extra Sensory Perception) ெவள(யடா.
அ பல பதி"
கைள க,& ெவ றிவாைக W4ய. ைர ேம. பல நபகைள
ைவ+ த ஆராA>சிகைள+ ெதாடதா. 1960கள(% ஆமன ஆராA>சிகI காக
Foundation for Research on the Nature of Man. எற அைம"ைப அவ ஏ ப&+தினா.
பன அ மா ற அைட ைர ஆராA>சி ைமய (Rhine Research Center) எற
ெபயr% இ! ஆராA>சிகைள நட+திQ, ம றவகள( ஆராA>சிகI #
உதவQ வகிற.
2ைற"ப4யான ஆமன ஆராA>சிகI # ேஜ.ப.ைர எ&+த 2ய சிக
இெனா ைம%க% எறா% அ மிைகயாகா. 1930 2த% த மரண கால
வைர கிட+தட ஐப ஆ,&க அத ஆராA>சிகள(% சைள காம% தைன
ஈ&ப&+தி ெகா,ட அவர 2ய சிக த கால அறிவய% ஆராA>சிகI #
2ேனா4யாக அைமதன. பனா% வத பல ஆராA>சியாளக அவைடய
அ4"பைடகைளேய ஒ அள0ேகாலாக ைவ+ ெகாI அள0 இத+ ைற #
ெபேசைவ
rளா.

அவ மன(தகள(ட ம&ம%லாம% வல*#கள(ட2 இ ேபாற அத=த ச திக
இ"பதாக கதினா. சில அதிகமாக அைத ெவள("ப&+த 24தவகளாக
இ"பதாக0, அ0 சில #றி"பட சமய*கள(% அத ச திக அதிகமாக
ெவள("ப&வதாக0 #றி"படா.
“வள க 24யாத மகாச திகைள கா; ேபா உ சாகமாக அைத" ப றி
ெகா,& ஆராய 2 ப&கிற ஆராA>சியாள அதி% ஒ ெபrய ெபா கிஷ+ைதேய
க,&ப4 கிறா. அ எத அள0 மமமானதாக0 வள க 24யாததாக0
உளேதா அத அள0 உயத ஞான+ைத அ வள*க"ெப! ேபா தவதாக
இ கிற” எ! 1947% ைர ?றிய ேபால பல ஆராA>சியாளக ஆமன
ச திைய ஆராA மைல+" ேபானாக.
எ+தைன தா ஆதார*கIட ெசானா. ஆமன ச திக ஆவ+ைத+
Z,& அேத அள0 # “உ,ைமய% இ"ப4 இ க 24Qமா?” எற
சேதக+ைதQ ப4"பவ மனதி. ேகவ"ப&பவ மனதி. ஏ ப&+வ
இய%ேப. எனேவ ஆராA>சிக ேம. அதிகமாக0 ஆழமாக0 ெதாடதன. ஒ
கட+தி% :மிய% ம&ம%ல வ,ெவள(ய. இத ஆராA>சி நடதி கிற
எறா% நப கBடமாக இ கலா. ஆனா% அ உ,ைம. அத வவர*கைள
கா,ேபாமா?

ேம. பயண"ேபா....
- எ.கேணச
நறி: வகட

ஆமனதி அ
த ச திக-21

ஆமனதி ச திகைள வ,ெவள(ய% ஆராAத மன(த ேவ! யாம%ல நிலவ%
கால4 எ&+ ைவ+த 2த% மன(தகள(% ஒவரான எகா Y மிச% தா. 2206-1972 அ! நிOயா ைட7 ப+திr ைக # அள(+த ேப4ய% அவ ?றினா.

”அ"ேபாேலா 14 வ,ெவள( கல+தி%
நிலவ #" ேபாA வைகய% நா உலகி 2த% வ,ெவள( ஆமன
ஆராA>சிைய> ெசAேத. நச+திர, சி.ைவ, வட, ெநள(0 வr, சர ஆகிய
ஐ சின*கைள 25 வrைசகள(% ெதாடப%லாம% மாறி மாறி ைவ+ேத. அைத
அெமr காவ% உள நா# மன(தக Oகி க 2யறாக. அத ஆராA>சி
ெவ றிகரமாக அைமத. #டா ேபா கி% Oகி+ ெசா%வதானா% 3000
தடைவ ெசAQ Oக*க*கள(% ஒ 2ைற ம&ேம சா+தியமா# ெவ றியாக
அ இத.”
இளைமய% இேத வFஞான+தி., ெமAஞான ம ! ஆமன ச திகள(.

மி#த ஆவ ெகா,டவராக இதவ எகா மிெச%. பலர ஆமன
ஆராA>சிகைள ஆவ+ட கவன(+ வத அவ # சதிரJ #> ெச%ல
வாA"
கிைட+த ேபா அவைர" ேபாலேவ ஆவ ெகா,ட ந,பக சில இ
ேபாற ஆராA>சிைய வ,ெவள(ய% ஏ ெசA பா க ?டா எ! ேகடன.
இ ேபாற சத"ப கிைட"ப அr எற அவகைள" ேபாலேவ எ,ணய
எகா மிெச% ஒ+ ெகா,டா.
சதிரJ # கிள
வத # <! வார*கI # 2 நா# ேப ெகா,ட #H
அைமத. அத #Hவ% இவ ெபௗதிக வFஞான ஆராA>சியாளகளான
டா ட பாA% ம ! டா ட ேம சி. ம ற இவ ஆமன ச திக
ெகா,டவக. அவகள(% ஒவ சிகாேகாவ% த ச திகளா% அ கால+தி%
பரபலமான ஓேலாஃ" ஜாச.
சதிரJ #> ெச%ல+ ேதைவயான ஆய+த*கள(% 2Hைமயாக ஈ&ப4த
எகா மிெச. # ேநரமிைம காரணமாக அத ஆராA>சிக எ"ப4 இ க
ேவ,& எ! அத நா%வேம கல த=மான(+தன. எகா மிச% ஓr
2ைற அவகள(ட ெச! அத ஆராA>சி 2ைறய% மாதிr பய சிகள(%
ஈ&படா.
அ"ேபாேலா 14% இவ உற*#கிற ேநர+தி% ஒவ வ,கல+ைத
க,காண"ப எ! த=மான( க"ப4த. எகா மிெச% தா
உற*#வத # 2 சில நிமிட*க ஆழமன ஆராA>சி # எ&+ ெகா,டா.
ஒ\ெவா வrைசய. உள சின*கைள மனதி% நிைன+ அைத :மிய%
உள ந,பகI # அJ"ப ஒ\ெவா சின+தி # 15 வனா4க எ&+
ெகா,டா.
இத+ தன("பட ஆராA>சிைய ெவள(Qலகி #+ ெதrய"ப&+ எ,ண
ஆரப+தி% எகா மிச. # இ கவ%ைல. ஆனா% வ,கல :மி # வ
வ,ெவள(ய% இ அJ"பய தகவ%கI, :மிய% ெப ற தகவ%கI
சrபா க"ப& 2ேப அவகள #Hவ ஓேலாஃ" ஜாச ப+திrைககI #
இத ஆராA>சி ப றி ெசா%லி வடா. ப ேவ! வழிய%லாம% எகா மிச.
அ ப றி ெதrவ க ேவ,4யதாய !. ப அத இ தகவ%கைளQ
சrபா ைகய% எகா மிச% நிOயா ைடஸி #+ ெதrவ+தப4 அ
ெவ றிகரமான அள0 #" ெபாதிேய இத.
நாசா(NASA)வ பல வFஞான(கI, ெபாறியாளகI தன(+தன(யாக இத

ஆமன ஆராA>சி ப றி ஆவ+ட ேக& ெகா,டாக எறா.
ெவள("பைடயாக அைத" ப றி" ேபச+ தய*கினாக எ! எகா மிெச%
நாசாவ% இ ஓA0 ெப ற ப ஒ ேப4ய% ெதrவ+தா.
எ எ"ப4ேயா அத வ,ெவள("பயண எகா மிச. # ஒ மக+தான
அJபவமாக இத. வ,ெவள(ய% அத இய ைகய பரமா,ட+ைத
க,?டாக+ தrசி ைகய% மன(தன( ேவ !ைமகI, #!கிய எ,ண*கI
அ+தமி%லாமலி"பைத அவரா% உணர 24த. அ ேபால ஆமன
ஆராA>சிகள( ெவ றி #" :மிய% பல ைம% Zர*க ஒ தைடய%ல
எபைத" பல ஆராA>சிக ெவள("ப&+தி இதா., :மிைய+ தா,4Q ?ட
அத அக,ட இைடெவள( ஒ ெபாட%ல எபைத அவரா% அத" பயண
ஆராA>சி <ல உணர 24த.
அவ 1973% The Institute of Noetic Sciences (IONS) எற அைம"ைப ஏ ப&+தின.
மன(தன( ஆமன ப றிQ, அத உணநிைலக ப றிQ ஆராA>சி ெசAவேத
அத அைம"ப பரதான ேநா கமாக இத. இ! ?ட அத அைம"

கலிேபான(யாவ% பல ஆராA>சிகள(% ஈ&ப& வகிற எப
#றி"பட+த க.
ஆமன ச திைய+ த தன("பட வாவ% எகாமிெச% உண சத"ப2
ஏ பட. அவ சி!ந=ரக+தி%
!ேநாA ஏ ப& வட அைத ெதாைலZர+தி%
இ வா?வைர> ேசத ஆட rஹ=ல எற
ைன"ெபயr% அறிய"ப&
ஒ ஆமனச தி ெப ற இைளஞ #ணமா கினா. வா?வr% இேத அத
இைளஞ 4சப 2003% இ ஜூ 2004 வைர அத ேநாைய #ண"ப&+த த
ஆமனச திைய" பரேயாகி+தா எ! எகா மிெச% ெதrவ+தா.
ஆமனச திக ப றி #றி"ப&ைகய% அ #றி+ பழ*கால இதிய, திெப+திய
ச7கித" பைட"
கள(% ெதள(வாக #றி"பட" ப&ளன எ! எகா
மிெச% ?!கிறா. அத U%கள(% ெசா%ல"ப&கிற நிவக%பசமாதி எற
தியானநிைலய% மன(தன( ஆமன ச திக மிக உயத அள0 #
வழி"பைடகிறன எ! ஆராA>சிகள( <ல அறிததாக அவ ?!கிறா.
எைதQ ெவள(நா& காரகI, வFஞான2 ?றினா% ஒழிய க பைன,
க& கைத எ! 24ெவ& # மனநிைல ந நா4% நிைறயேவ இ
வகிற. ந 2ேனா அைடதித உய அறிவாத நிைலைய ஒ+
ெகாளேவா, திறத மன+ட ஆராயேவா நா 2 ப&வதி%ைல. எகா மிச%

ேபாறவகேள ஒ+ ெகா,& பாரா&கிறாக எபைத அறித பனாவ
நா அத மனநிைலைய மா றி ெகாவ தாேன அறி0?
ேம. பயண"ேபா.....

(ெதாட)

-எ.கேணச
நறி:வகட

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful