Nakshatras

Krittika 1 Sun(6 Yrs)
2
3
4
Rohini 1Moon(10 Yrs)
2
3
4
Mrigasira 1 Mars(7 Yrs)
2
3
4
Ardra 1Rahu (18 Yrs)
2
3
4
Punarvasu 1
Jupiter (16 Yrs)
2
3
4
Pushyami 1Saturn(19 Yrs)
2
3
4
Ashlesha M
1 ercury(17 yrs)
2
3
4
Makha 1 Ketu(7 Yrs)
2
3
4
Purva Phalguni1Venus(20 Yrs)
2
3
4

3.20
Uttara PhalguniSun (6 Yrs)
6.40
10.00
13.20
16.40
Hasta
Moon
20.00
23.20
26.40
30.00
Chitta
Mars
33.20
36.40
40.00
43.20
Swati
Rahu
46.40
50.00
53.20
56.40
Visakha
Jupiter
60.00
63.20
66.40
70.00
Anuradha
Saturn
73.20
76.40
80.00
83.20
Jyeshta
Mercury
86.40
90.00
93.20
96.40
Mula
Ketu
100.00
103.20
106.40
110.00
Purvashadha
Venus
113.20
116.40
120.00

123.20
126.40
130.00
133.20
136.40
140.00
143.20
146.40
150.00
153.20
156.40
160.00
163.20
166.40
170.00
173.20
176.40
180.00
183.20
186.40
190.00
193.20
196.40
200.00
203.20
206.40
210.00
213.20
216.40
220.00
223.20
226.40
230.00
233.20
236.40
240.00

Ascendant Dasa Calculation
Uttarashadha

Sun

Sravanam

Moon

Dhanista

Mars

Satabhishak

Rahu

PurvaBhadra

Jupiter

Uttarabhadra

Saturn

Revati

Mercury

Ashwani

Ketu

Bharani

Venus

243.20
246.40
250.00
253.20
256.40
260.00
263.20
266.40
270.00
273.20
276.40
280.00
283.20
286.40
290.00
293.20
296.40
300.00
303.20
306.40
310.00
313.20
316.40
320.00
323.20
326.40
330.00
333.20
336.40
340.00
343.20
346.40
350.00
353.20
356.40
360.00

Enter the Longitude of Ascendant
Lord of the Dasa at birth time is
Dasa Remaining at birth time is
Dasa remaining is
Enter the Date Of Birth
End Of Rahu Dasa is on
End Of Jupiter Dasa is on
J-J
25.18
J-s
30.12
J-Me
27.6
J-K
11.6
J-V
32
J-su
9.18
J-Mo
16
J-Ma
11.6
J-R
28.24
End of Saturn Dasa is on
S-S
36.3
S-Me
32.9
S-K
13.9
S-V
38
S-Su
11.12
S-Mo
19
S-Ma
13.9
S-R
34.6
S-J
30.12
End Of Mercury dasa Is on
Me-Me
28.27
Me-K
11.27
Me-V
34
Me-Su
10.6
Me-Mo
17
Me-Ma
11.27
Me-R
30.18
Me-J
27.6
Me-S
32.9

nt Dasa Calculation
50.25
#NAME?
175
3.94
7/24/1972
6/8/1976
4/1/1992
7/15/1978
1/16/1981
4/11/1983
3/14/1984
11/3/1986
8/21/1987
12/16/1988
11/19/1989
4/1/1992
1/10/2011
3/22/1995
11/19/1997
12/24/1998
2/11/2002
1/19/2003
8/14/2004
9/18/2005
7/10/2008
1/10/2011
11/2/2027
5/27/2013
5/20/2014
3/8/2017
1/10/2018
6/4/2019
5/27/2020
12/4/2022
3/4/2025
11/2/2027

mins
years

256
304
272
112
320
96
160
112
288
361
323
133
380
114
190
133
342
304
289
119
340
102
170
119
306
272
323

Dasa Sun Sub Dasa Sun-Sun Sun-Moon Sun-Mars Sun-Rahu Sun-Jupiter Sun-Saturn Sun-Mercury Sun-Ketu Sun-Venus Period Moon Moon-Moon Moon-Mars Moon-Rahu Moon-Jupiter Moon-Saturn Moon-mercury Moon-Ketu Moon-Venus Moon-Sun Jupiter.Saturn-Saturn Saturn-mercury Saturn-Ketu Saturn-Venus Saturn-Sun Saturn-Moon Saturn-Mars Saturn-Rahu Saturn-Jupiter 6*6 6*10 6*7 6*18 6*16 6*19 6*17 6*7 6*20 Dasa Rahu Sub Dasa Rahu-Sun Rahu-Moon Rahu-Mars Rahu-Rahu Rahu-Jupiter Rahu-Saturn Rahu-mercury Rahu-Ketu Rahu-Venus .Jupiter-Jupiter Jupiter-Saturn Jupiter-mercury Jupiter-Ketu Jupiter-Venus Jupiter-Sun Jupiter-Moon Jupiter-Mars Jupiter-Rahu Mars Mars-Mars Mars-Rahu Mars-Jupiter Mars-Saturn Mars-mercury Mars-Ketu Mars-Venus Mars-Sun Mars-Moon Saturn.

u-mercury er-Jupiter er-Saturn er-mercury Period Dasa Sub Dasa mercury.mercury-mercury mercury-Ketu mercury-Venus mercury-Sun mercury-Moon mercury-Mars mercury-Rahu mercury-Jupiter mercury-Saturn Ketu Ketu-Ketu Ketu-Venus Ketu-Sun Ketu-Moon Ketu-Mars Ketu-Rahu Ketu-Jupiter Ketu-Saturn Ketu-mercury Venus Venus-Venus Venus-Sun Venus-Moon Venus-Mars Venus-Rahu Venus-Jupiter Venus-Saturn Venus-mercury Venus-Ketu er-Venus rn-Saturn n-mercury rn-Venus rn-Jupiter Period 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .

Sun Moon Mars Rahu Jupiter Saturn mercury Ketu Venus .

00 23.20 6.20 56.00 13.40 150.40 20.00 133.00 103.40 140.40 10.00 93.00 63.00 123.Krittika 1 Krittika 2 Krittika 3 Krittika 4 Rohini 1 Rohini 2 Rohini 3 Rohini 4 Mrigasira 1 Mrigasira 2 Mrigasira 3 Sun1 Sun2 Sun3 Sun4 Moon1 Moon2 Moon3 Moon4 Mars1 Mars2 Mars3 3.00 53.20 86.00 Lagnadhara Dasa Calculation Enter the Longitude of Ascendant The Nakshatra for the entered Longitude is Dasa/Nakshatra Lord at birth time is Dasa/Nakshatra Lord's Period Is Lord's Dasa finished at birth time is Lord's Dasa remaining at birth time is Enter the Date Of Birth End of Dasa of End of Dasa of End of Dasa of End of Dasa of End of Dasa of End of Dasa of End of Dasa of .00 Ardra 1 Rahu1 Ardra 2 Rahu2 Ardra 3 Rahu3 Ardra 4 Rahu4 Punarvasu 1 Jupiter1 Punarvasu 2 Jupiter2 Punarvasu 3 Jupiter3 Punarvasu 4 Jupiter4 Pushyami 1 Saturn1 Pushyami 2 Saturn2 Pushyami 3 Saturn3 Pushyami 4 Saturn4 Ashlesha 1 Mercury1 Ashlesha 2 Mercury2 Ashlesha 3 Mercury3 Ashlesha 4 Mercury4 Makha 1 Ketu1 Makha 2 Ketu2 Makha 3 Ketu3 Makha 4 Ketu4 Purva Phalguni1 Venus1 Purva Phalguni2 Venus2 Purva Phalguni3 Venus3 Purva Phalguni4 Venus4 Uttara Phalguni1 Sun1 Uttara Phalguni2 Sun2 Uttara Phalguni3 Sun3 Uttara Phalguni4 Sun4 Hasta1 Moon1 Hasta2 Moon2 Hasta3 Moon3 Hasta4 Moon4 Chitta1 Mars1 43.20 36.00 143.20 126.40 100.20 26.20 16.00 33.20 136.40 130.20 146.40 Mrigasira 4 Mars4 40.20 66.40 80.40 110.40 50.00 73.40 120.20 96.20 76.00 113.20 116.00 83.40 70.40 60.40 90.20 46.20 106.40 30.

40 160.00 303.20 196.40 .20 236.20 156.00 193.40 230.00 263.20 166.20 296.40 210.00 293.40 250.40 170.20 206.20 306.40 300.20 186.20 256.40 200.40 190.20 226.00 213.00 233.00 203.Chitta2 Chitta3 Chitta4 Swati1 Swati2 Swati3 Swati4 Visakha1 Visakha2 Visakha3 Visakha4 Anuradha1 Anuradha2 Anuradha3 Anuradha4 Jyeshta1 Jyeshta2 Jyeshta3 Jyeshta4 Mula1 Mula2 Mula3 Mula4 Purvashadha1 Purvashadha2 Purvashadha3 Purvashadha4 Uttarashadha1 Uttarashadha2 Uttarashadha3 Uttarashadha4 Sravanam1 Sravanam2 Sravanam3 Sravanam4 Dhanista1 Dhanista2 Dhanista3 Dhanista4 Satabhishak1 Satabhishak2 Satabhishak3 Satabhishak4 PurvaBhadra1 PurvaBhadra2 PurvaBhadra3 PurvaBhadra4 Uttarabhadra1 Uttarabhadra2 Uttarabhadra3 Mars2 Mars3 Mars4 Rahu1 Rahu2 Rahu3 Rahu4 Jupiter1 Jupiter2 Jupiter3 Jupiter4 Saturn1 Saturn2 Saturn3 Saturn4 Mercury1 Mercury2 Mercury3 Mercury4 Ketu1 Ketu2 Ketu3 Ketu4 Venus1 Venus2 Venus3 Venus4 Sun1 Sun2 Sun3 Sun4 Moon1 Moon2 Moon3 Moon4 Mars1 Mars2 Mars3 Mars4 Rahu1 Rahu2 Rahu3 Rahu4 Jupiter1 Jupiter2 Jupiter3 Jupiter4 Saturn1 Saturn2 Saturn3 153.20 246.20 176.40 270.00 283.20 276.20 286.00 173.00 223.00 253.40 240.00 313.40 310.40 260.00 163.00 183.40 220.00 243.20 266.40 290.40 180.00 273.20 216.20 316.40 280.

00 .00 353.20 346.40 360.20 326.40 340.Uttarabhadra4 Revati1 Revati2 Revati3 Revati4 Ashwani1 Ashwani2 Ashwani3 Ashwani4 Bharani1 Bharani2 Bharani3 Bharani4 Saturn4 Mercury1 Mercury2 Mercury3 Mercury4 Ketu1 Ketu2 Ketu3 Ketu4 Venus1 Venus2 Venus3 Venus4 320.20 336.00 323.00 343.20 356.40 350.00 333.40 330.

35 46.48 years Sun-Jupiter ### 9 9.00 years Sun-Rahu### 10 8.ra Dasa Calculation Longitude of Ascendant the entered Longitude is atra Lord at birth time is akshatra Lord's Period Is a finished at birth time is emaining at birth time is Enter the Date Of Birth Rahu2 Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus For Vamsi Mohan Period 49.52 years Sun-Saturn ### 11 7/24/1972 Sun-Mercury ### 10 1/24/1982 Sun-Ketu### 4 1/24/1998 Sun-Venus ### 12 1/24/2017 1/24/2034 6 years 69 1/24/2041 Moon Moon-Moon ### 10 1/24/2061 Moon-Mars ### 7 Moon-Rahu ### 18 Moon-Jupiter ### 16 Moon-Saturn ### 19 Moon-mercury ### 17 Moon-Ketu ### 7 Moon-Venus ### 20 Moon-Sun### 6 10 years 120 Mars Mars-Mars ### 4 Mars-Rahu ### 12 Mars-Jupiter ### 11 Mars-Saturn ### 13 Mars-mercury ### 11 Mars-Ketu ### 4 Mars-Venus ### 14 Mars-Sun### 4 Mars-Moon ### 7 7 years 80 Period Dasa Sub Dasa Months Rahu Rahu-Rahu ### 32 Rahu-Jupiter ### 28 Rahu-Saturn ### 34 Rahu-mercury ### 30 Rahu-Ketu ### 12 Rahu-Venus ### 36 Rahu-Sun ### 10 Rahu-Moon ### 18 Rahu-Mars ### 12 18 Years 212 Jupiter Jupiter-Jupiter ### 25 Jupiter-Saturn ### 30 Jupiter-mercury ### 27 Jupiter-Ketu ### 11 Jupiter-Venus ### 32 .40 Dasa Sub Dasa Months Sun Sun-Sun### 3 Ardra 2 Quadrant Sun-Moon ### 6 Rahu2 Sun-Mars### 4 18.

Jupiter-Sun ### Jupiter-Moon ### Jupiter-Mars ### Jupiter-Rahu ### 16 Years Saturn Saturn-Saturn ### Saturn-mercury ### Saturn-Ketu ### Saturn-Venus ### Saturn-Sun ### Saturn-Moon ### Saturn-Mars ### Saturn-Rahu ### Saturn-Jupiter ### 19 Years 9 16 11 28 189 36 32 13 38 11 19 13 34 30 226 Period Dasa Sub Dasa Months mercury mercury-mercury ### 28 mercury-Ketu ### 11 mercury-Venus ### 34 mercury-Sun ### 10 mercury-Moon ### 17 mercury-Mars ### 11 mercury-Rahu ### 30 mercury-Jupiter ### 27 mercury-Saturn ### 32 17 Years 200 Ketu Ketu-Ketu ### 4 Ketu-Venus ### 14 Ketu-Sun ### 4 Ketu-Moon ### 7 Ketu-Mars ### 4 Ketu-Rahu ### 12 Ketu-Jupiter ### 11 Ketu-Saturn ### 13 Ketu-mercury ### 11 7 Years 80 VenusVenus-Venus ### 40 Venus-Sun ### 12 Venus-Moon ### 20 Venus-Mars ### 14 Venus-Rahu ### 36 Venus-Jupiter ### 32 Venus-Saturn ### 38 Venus-mercury ### 34 Venus-Ketu ### 14 20 Years 240 .

.

00 19.75 9.00 18.00 7.50 14.00 17.00 7.00 8.00 4.00 10.00 10.75 0.50 3.50 0.00 1.00 17.00 7.25 8.00 16.50 5.00 10.00 4.00 Rahu1 Rahu2 Rahu3 Rahu4 Jupiter1 Jupiter2 Jupiter3 Jupiter4 Saturn1 Saturn2 Saturn3 Saturn4 Mercury1 Mercury2 Mercury3 Mercury4 Ketu1 Ketu2 Ketu3 Ketu4 Venus1 Venus2 Venus3 Venus4 0.00 16.00 17.00 12.00 20.00 4.00 16.75 3.00 7.00 10.00 17.00 18.25 0.50 0.00 19.00 20.00 Mars4 5.00 5.00 19.00 19.00 17.00 15.00 18.25 0.00 19.00 20.00 7.50 12.00 7.Days 18 0 6 24 18 12 6 6 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 18 6 9 27 27 0 6 0 120 Period Days 12 24 6 18 18 0 24 0 18 120 18 12 6 6 0 Sun1 Sun2 Sun3 Sun4 Moon1 Moon2 Moon3 Moon4 Mars1 Mars2 Mars3 0.00 4.75 3.00 10.50 0.00 4.00 Sun Moon Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu 6.25 7.00 1.50 5.00 1.00 6.00 6.00 7.00 7.00 18.00 7.00 10.00 16.00 2.00 6.00 0.50 6.00 18.00 16.00 7.00 13.00 20.00 .50 9.

18 0 6 24 90 3 9 9 0 12 0 9 6 12 60 Period Days 27 27 0 6 0 27 18 6 9 120 27 0 6 0 27 18 6 9 27 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Venus 20.00 .

.

00 153.40 100.40 90.20 146.00 83.00 113.40 40.40 30.00 33.00 63.00 103.40 50.20 116.00 123.40 Lagnadhara Dasa Calcu Enter the Longitude of Ascendant/Moon/Sun to C Dasa The Nakshatra for the entered Longitude is Dasa/Nakshatra Lord at birth time is Dasa/Nakshatra Lord's Period Is Lord's Dasa finished at birth time is Lord's Dasa remaining at birth time is Enter the Date Of Birth End of Dasa of End of Dasa of End of Dasa of End of Dasa of End of Dasa of .40 80.00 133.20 136.40 20.00 23.40 60.20 26.20 56.20 66.00 13.40 150.20 6.20 96.20 106.20 86.40 130.00 163.20 126.20 36.40 120.40 160.20 166.40 140.20 46.40 70.00 73.20 156.00 93.20 76.40 10.00 43.40 110.20 16.00 53.Krittika 1 Sun1 Krittika 2 Sun2 Krittika 3 Sun3 Krittika 4 Sun4 Rohini 1 Moon1 Rohini 2 Moon2 Rohini 3 Moon3 Rohini 4 Moon4 Mrigasira 1 Mars1 Mrigasira 2 Mars2 Mrigasira 3 Mars3 Mrigasira 4 Mars4 Ardra 1 Rahu1 Ardra 2 Rahu2 Ardra 3 Rahu3 Ardra 4 Rahu4 Punarvasu 1 Jupiter1 Punarvasu 2 Jupiter2 Punarvasu 3 Jupiter3 Punarvasu 4 Jupiter4 Pushyami 1 Saturn1 Pushyami 2 Saturn2 Pushyami 3 Saturn3 Pushyami 4 Saturn4 Ashlesha 1 Mercury1 Ashlesha 2 Mercury2 Ashlesha 3 Mercury3 Ashlesha 4 Mercury4 Makha 1 Ketu1 Makha 2 Ketu2 Makha 3 Ketu3 Makha 4 Ketu4 Purva Phalguni1 Venus1 Purva Phalguni2 Venus2 Purva Phalguni3 Venus3 Purva Phalguni4 Venus4 Uttara Phalguni1 Sun1 Uttara Phalguni2 Sun2 Uttara Phalguni3 Sun3 Uttara Phalguni4 Sun4 Hasta1 Moon1 Hasta2 Moon2 Hasta3 Moon3 Hasta4 Moon4 Chitta1 Mars1 Chitta2 Mars2 Chitta3 Mars3 Chitta4 Mars4 Swati1 Rahu1 Swati2 Rahu2 3.00 143.

40 220.00 323.00 313.20 196.40 250.00 213.20 296.20 216.20 .20 206.00 333.00 173.20 246.20 236.40 260.20 176.20 326.00 223.20 186.20 276.40 240.40 330.00 303.40 270.20 256.00 293.40 310.40 210.00 263.20 226.00 273.40 300.20 286.Swati3 Swati4 Visakha1 Visakha2 Visakha3 Visakha4 Anuradha1 Anuradha2 Anuradha3 Anuradha4 Jyeshta1 Jyeshta2 Jyeshta3 Jyeshta4 Mula1 Mula2 Mula3 Mula4 Purvashadha1 Purvashadha2 Purvashadha3 Purvashadha4 Uttarashadha1 Uttarashadha2 Uttarashadha3 Uttarashadha4 Sravanam1 Sravanam2 Sravanam3 Sravanam4 Dhanista1 Dhanista2 Dhanista3 Dhanista4 Satabhishak1 Satabhishak2 Satabhishak3 Satabhishak4 PurvaBhadra1 PurvaBhadra2 PurvaBhadra3 PurvaBhadra4 Uttarabhadra1 Uttarabhadra2 Uttarabhadra3 Uttarabhadra4 Revati1 Revati2 Revati3 Revati4 Rahu3 Rahu4 Jupiter1 Jupiter2 Jupiter3 Jupiter4 Saturn1 Saturn2 Saturn3 Saturn4 Mercury1 Mercury2 Mercury3 Mercury4 Ketu1 Ketu2 Ketu3 Ketu4 Venus1 Venus2 Venus3 Venus4 Sun1 Sun2 Sun3 Sun4 Moon1 Moon2 Moon3 Moon4 Mars1 Mars2 Mars3 Mars4 Rahu1 Rahu2 Rahu3 Rahu4 Jupiter1 Jupiter2 Jupiter3 Jupiter4 Saturn1 Saturn2 Saturn3 Saturn4 Mercury1 Mercury2 Mercury3 Mercury4 170.40 320.00 243.20 306.00 203.40 290.20 266.00 193.40 280.00 233.40 190.40 230.00 283.00 183.40 180.20 316.40 200.00 253.

Ashwani1 Ashwani2 Ashwani3 Ashwani4 Bharani1 Bharani2 Bharani3 Bharani4 Ketu1 Ketu2 Ketu3 Ketu4 Venus1 Venus2 Venus3 Venus4 336.00 353.40 360.00 343.20 356.20 346.40 340.00 .40 350.

96 years emaining at birth time is 2.04 years Enter the Date Of Birth 6/25/2009 Sun3 6/25/2011 8th&11thlord Moon 6/25/2021 venus 6/25/2041 7&12 lord Sun 6/25/2047 Moon 6/25/2057 .13 Period Sub Dasa Months Sun-Sun### 3 Sun-Moon ### 6 Sun-Mars### 4 Sun-Rahu### 10 Sun-Jupiter ### 9 Sun-Saturn ### 11 Sun-Mercury ### 10 Sun-Ketu### 4 Sun-Venus ### 12 6 years 69 Moon Moon-Moon ### 10 Moon-Mars ### 7 Moon-Rahu ### 18 Moon-Jupiter ### 16 Moon-Saturn ### 19 Moon-mercury ### 17 Moon-Ketu ### 7 Moon-Venus ### 20 Moon-Sun### 6 10 years 120 Mars Mars-Mars ### 4 Mars-Rahu ### 12 Mars-Jupiter ### 11 Mars-Saturn ### 13 Mars-mercury ### 11 Mars-Ketu ### 4 Mars-Venus ### 14 Mars-Sun### 4 Mars-Moon ### 7 7 years 80 Period Dasa Sub Dasa Months Rahu Rahu-Rahu ### 32 Rahu-Jupiter ### 28 Rahu-Saturn ### 34 Rahu-mercury ### 30 Rahu-Ketu ### 12 Rahu-Venus ### 36 Rahu-Sun ### 10 Rahu-Moon ### 18 Rahu-Mars ### 12 18 Years 212 Jupiter Jupiter-Jupiter ### 25 Jupiter-Saturn ### 30 Jupiter-mercury ### 27 Jupiter-Ketu ### 11 Jupiter-Venus ### 32 Jupiter-Sun ### 9 ### Dasa Sun the entered Longitude is Uttarashadha3 Quadrant atra Lord at birth time is Sun3 akshatra Lord's Period Is 6.agnadhara Dasa Calculation of Ascendant/Moon/Sun to Compute Dasa 252.00 years a finished at birth time is 3.

Jupiter-Moon ### Jupiter-Mars ### Jupiter-Rahu ### 16 Years Saturn Saturn-Saturn ### Saturn-mercury ### Saturn-Ketu ### Saturn-Venus ### Saturn-Sun ### Saturn-Moon ### Saturn-Mars ### Saturn-Rahu ### Saturn-Jupiter ### 19 Years 16 11 28 189 36 32 13 38 11 19 13 34 30 226 Period Dasa Sub Dasa Months mercury mercury-mercury ### 28 mercury-Ketu ### 11 mercury-Venus ### 34 mercury-Sun ### 10 mercury-Moon ### 17 mercury-Mars ### 11 mercury-Rahu ### 30 mercury-Jupiter ### 27 mercury-Saturn ### 32 17 Years 200 Ketu Ketu-Ketu ### 4 Ketu-Venus ### 14 Ketu-Sun ### 4 Ketu-Moon ### 7 Ketu-Mars ### 4 Ketu-Rahu ### 12 Ketu-Jupiter ### 11 Ketu-Saturn ### 13 Ketu-mercury ### 11 7 Years 80 VenusVenus-Venus ### 40 Venus-Sun ### 12 Venus-Moon ### 20 Venus-Mars ### 14 Venus-Rahu ### 36 Venus-Jupiter ### 32 Venus-Saturn ### 38 Venus-mercury ### 34 Venus-Ketu ### 14 20 Years 240 .

.

00 4.00 4.00 19.00 10.00 7.25 0.00 20.00 7.00 18.00 17.00 20.00 20.00 10.00 10.50 0.00 16.25 0.00 7.00 7.00 0.00 4.00 18.75 0.25 0.00 6.00 17.00 5.00 10.00 18.00 16.00 7.50 5.50 0.50 3.50 0.00 10.00 8.00 7.00 7.00 6.00 1.00 17.75 3.75 3.00 15.00 16.00 13.50 9.00 7.00 17.00 6.00 18.00 7.00 19.00 16.Days 18 0 6 24 18 12 6 6 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 18 6 9 27 27 0 6 0 120 Period Days 12 24 6 18 18 0 24 0 18 120 18 12 6 6 0 18 Sun1 Sun2 Sun3 Sun4 Moon1 Moon2 Moon3 Moon4 Mars1 Mars2 Mars3 Mars4 Rahu1 Rahu2 Rahu3 Rahu4 Jupiter1 Jupiter2 Jupiter3 Jupiter4 Saturn1 Saturn2 Saturn3 Saturn4 Mercury1 Mercury2 Mercury3 Mercury4 Ketu1 Ketu2 Ketu3 Ketu4 Venus1 Venus2 Venus3 Venus4 0.50 5.00 Sun Moon Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus 6.25 8.00 6.00 1.00 12.50 5.00 1.00 19.75 9.50 12.00 10.00 2.00 7.00 16.00 20.00 19.00 18.00 17.00 20.00 4.00 4.50 14.00 7.00 19.00 .

0 6 24 90 3 9 9 0 12 0 9 6 12 60 Period Days 27 27 0 6 0 27 18 6 9 120 27 0 6 0 27 18 6 9 27 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

.

20 26.00 143.40 50.40 120.00 33.40 70.20 16.40 Lagnadhara Dasa Calculationto C Enter the Longitude of Ascendant/Moon/Sun Dasa The Nakshatra for the entered Longitude is Dasa/Nakshatra Lord at birth time is Dasa/Nakshatra Lord's Period Is Lord's Dasa finished at birth time is Lord's Dasa remaining at birth time is Enter the Date Of Birth End of Dasa of End of Dasa of End of Dasa of End of Dasa of End of Dasa of .00 153.20 96.00 93.00 53.20 46.40 140.00 123.00 83.00 43.20 146.20 56.20 106.40 10.40 160.00 113.00 133.40 110.40 130.40 100.00 63.40 60.40 80.Krittika 1 Sun1 Krittika 2 Sun2 Krittika 3 Sun3 Krittika 4 Sun4 Rohini 1 Moon1 Rohini 2 Moon2 Rohini 3 Moon3 Rohini 4 Moon4 Mrigasira 1 Mars1 Mrigasira 2 Mars2 Mrigasira 3 Mars3 Mrigasira 4 Mars4 Ardra 1 Rahu1 Ardra 2 Rahu2 Ardra 3 Rahu3 Ardra 4 Rahu4 Punarvasu 1 Jupiter1 Punarvasu 2 Jupiter2 Punarvasu 3 Jupiter3 Punarvasu 4 Jupiter4 Pushyami 1 Saturn1 Pushyami 2 Saturn2 Pushyami 3 Saturn3 Pushyami 4 Saturn4 Ashlesha 1 Mercury1 Ashlesha 2 Mercury2 Ashlesha 3 Mercury3 Ashlesha 4 Mercury4 Makha 1 Ketu1 Makha 2 Ketu2 Makha 3 Ketu3 Makha 4 Ketu4 Purva Phalguni1 Venus1 Purva Phalguni2 Venus2 Purva Phalguni3 Venus3 Purva Phalguni4 Venus4 Uttara Phalguni1 Sun1 Uttara Phalguni2 Sun2 Uttara Phalguni3 Sun3 Uttara Phalguni4 Sun4 Hasta1 Moon1 Hasta2 Moon2 Hasta3 Moon3 Hasta4 Moon4 Chitta1 Mars1 Chitta2 Mars2 Chitta3 Mars3 Chitta4 Mars4 Swati1 Rahu1 Swati2 Rahu2 3.00 163.40 30.20 86.20 126.40 40.00 73.20 116.00 103.40 20.40 90.20 6.20 66.20 156.00 13.00 23.20 136.40 150.20 36.20 166.20 76.

40 270.20 256.00 223.20 216.20 316.00 233.20 206.00 283.20 .00 293.00 263.20 296.40 310.40 190.40 320.20 246.40 250.20 236.20 266.00 243.40 280.40 290.00 273.40 330.40 260.00 253.40 220.Swati3 Swati4 Visakha1 Visakha2 Visakha3 Visakha4 Anuradha1 Anuradha2 Anuradha3 Anuradha4 Jyeshta1 Jyeshta2 Jyeshta3 Jyeshta4 Mula1 Mula2 Mula3 Mula4 Purvashadha1 Purvashadha2 Purvashadha3 Purvashadha4 Uttarashadha1 Uttarashadha2 Uttarashadha3 Uttarashadha4 Sravanam1 Sravanam2 Sravanam3 Sravanam4 Dhanista1 Dhanista2 Dhanista3 Dhanista4 Satabhishak1 Satabhishak2 Satabhishak3 Satabhishak4 PurvaBhadra1 PurvaBhadra2 PurvaBhadra3 PurvaBhadra4 Uttarabhadra1 Uttarabhadra2 Uttarabhadra3 Uttarabhadra4 Revati1 Revati2 Revati3 Revati4 Rahu3 Rahu4 Jupiter1 Jupiter2 Jupiter3 Jupiter4 Saturn1 Saturn2 Saturn3 Saturn4 Mercury1 Mercury2 Mercury3 Mercury4 Ketu1 Ketu2 Ketu3 Ketu4 Venus1 Venus2 Venus3 Venus4 Sun1 Sun2 Sun3 Sun4 Moon1 Moon2 Moon3 Moon4 Mars1 Mars2 Mars3 Mars4 Rahu1 Rahu2 Rahu3 Rahu4 Jupiter1 Jupiter2 Jupiter3 Jupiter4 Saturn1 Saturn2 Saturn3 Saturn4 Mercury1 Mercury2 Mercury3 Mercury4 170.40 180.00 193.40 300.40 210.20 226.40 230.00 323.20 306.00 173.20 186.20 276.00 203.20 176.00 303.20 196.40 200.40 240.00 333.00 313.20 326.20 286.00 183.00 213.

20 346.00 353.00 .Ashwani1 Ashwani2 Ashwani3 Ashwani4 Bharani1 Bharani2 Bharani3 Bharani4 Ketu1 Ketu2 Ketu3 Ketu4 Venus1 Venus2 Venus3 Venus4 336.40 350.40 360.00 343.40 340.20 356.

86 years 1.00 years 5.raAscendant/Moon/Sun Dasa Calculationto Compute For of Dasa the entered Longitude is atra Lord at birth time is akshatra Lord's Period Is a finished at birth time is emaining at birth time is Enter the Date Of Birth Mars4 Rahu Jupiter Saturn Mercury Shyam Sunder 161.17 Period Sub Dasa Months Sun-Sun### 3 Sun-Moon ### 6 Sun-Mars### 4 Sun-Rahu### 10 Sun-Jupiter ### 9 Sun-Saturn ### 11 Sun-Mercury ### 10 Sun-Ketu### 4 Sun-Venus ### 12 6 years 69 Moon Moon-Moon ### 10 Moon-Mars ### 7 Moon-Rahu ### 18 Moon-Jupiter ### 16 Moon-Saturn ### 19 Moon-mercury ### 17 Moon-Ketu ### 7 Moon-Venus ### 20 Moon-Sun### 6 10 years 120 Mars Mars-Mars ### 4 Mars-Rahu ### 12 Mars-Jupiter ### 11 Mars-Saturn ### 13 Mars-mercury ### 11 Mars-Ketu ### 4 Mars-Venus ### 14 Mars-Sun### 4 Mars-Moon ### 7 7 years 80 Period Dasa Sub Dasa Months Rahu Rahu-Rahu ### 32 Rahu-Jupiter ### 28 Rahu-Saturn ### 34 Rahu-mercury ### 30 Rahu-Ketu ### 12 Rahu-Venus ### 36 Rahu-Sun ### 10 Rahu-Moon ### 18 Rahu-Mars ### 12 18 Years 212 Jupiter Jupiter-Jupiter ### 25 Jupiter-Saturn ### 30 Jupiter-mercury ### 27 Jupiter-Ketu ### 11 Jupiter-Venus ### 32 Jupiter-Sun ### 9 ### Dasa Sun Chitta4 Quadrant Mars4 7.14 years 7/17/1980 8/17/1981 8th&11thlord 8/17/1999 8/17/2015 7&12 lord 8/17/2034 8/17/2051 .

Jupiter-Moon ### Jupiter-Mars ### Jupiter-Rahu ### 16 Years Saturn Saturn-Saturn ### Saturn-mercury ### Saturn-Ketu ### Saturn-Venus ### Saturn-Sun ### Saturn-Moon ### Saturn-Mars ### Saturn-Rahu ### Saturn-Jupiter ### 19 Years 16 11 28 189 36 32 13 38 11 19 13 34 30 226 Period Dasa Sub Dasa Months mercury mercury-mercury ### 28 mercury-Ketu ### 11 mercury-Venus ### 34 mercury-Sun ### 10 mercury-Moon ### 17 mercury-Mars ### 11 mercury-Rahu ### 30 mercury-Jupiter ### 27 mercury-Saturn ### 32 17 Years 200 Ketu Ketu-Ketu ### 4 Ketu-Venus ### 14 Ketu-Sun ### 4 Ketu-Moon ### 7 Ketu-Mars ### 4 Ketu-Rahu ### 12 Ketu-Jupiter ### 11 Ketu-Saturn ### 13 Ketu-mercury ### 11 7 Years 80 VenusVenus-Venus ### 40 Venus-Sun ### 12 Venus-Moon ### 20 Venus-Mars ### 14 Venus-Rahu ### 36 Venus-Jupiter ### 32 Venus-Saturn ### 38 Venus-mercury ### 34 Venus-Ketu ### 14 20 Years 240 .

.

00 7.00 2.00 4.00 7.00 18.75 9.00 13.50 5.00 7.00 4.00 4.00 20.00 1.00 4.00 7.00 6.00 17.00 10.50 14.00 10.00 1.00 20.00 7.00 19.50 5.00 20.00 18.25 0.00 5.50 12.00 17.00 10.00 20.00 .75 3.50 0.00 10.00 19.00 0.00 4.00 16.00 7.00 18.00 Sun Moon Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus 6.00 15.00 20.00 19.00 18.00 7.00 17.75 3.00 7.00 7.00 16.00 6.25 0.00 16.75 0.00 17.00 10.00 1.00 19.50 0.00 19.50 0.00 6.00 7.00 10.00 18.00 12.50 3.00 16.00 16.00 7.50 9.25 0.25 8.00 8.Days 18 0 6 24 18 12 6 6 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 18 6 9 27 27 0 6 0 120 Period Days 12 24 6 18 18 0 24 0 18 120 18 12 6 6 0 18 Sun1 Sun2 Sun3 Sun4 Moon1 Moon2 Moon3 Moon4 Mars1 Mars2 Mars3 Mars4 Rahu1 Rahu2 Rahu3 Rahu4 Jupiter1 Jupiter2 Jupiter3 Jupiter4 Saturn1 Saturn2 Saturn3 Saturn4 Mercury1 Mercury2 Mercury3 Mercury4 Ketu1 Ketu2 Ketu3 Ketu4 Venus1 Venus2 Venus3 Venus4 0.00 17.50 5.00 6.

0 6 24 90 3 9 9 0 12 0 9 6 12 60 Period Days 27 27 0 6 0 27 18 6 9 120 27 0 6 0 27 18 6 9 27 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .