P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jun 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2013

pdf

text

original

גרבסגינק .א ברה 'סמב הרזחל תולאש אעיצמ אבב ( .גצ - .

זצ ) רייא "עשת ג


1 . סנוא תבינגב רוטפ רכש רמוש יתמ - ?המל ?ק"בב י"רהו ,ן"במרה ,מ"בב 'סותה יפל
]י"רה םשב ).זנ( ק"ב 'סות ,םש ן"במר ,).במ( מ"ב 'סות[

2 . בייח רכש רמוש םא הברו ייבא וקלחנ ד אכיה דציכ .המהבה סרדו ירא אבו ישניא ילייעד אנדיעב לע
רכש רמושש םירבוסה י"רהו ן"במרה תעדל הבר תטיש ראבל רשפא דציכו ?תקולחמה תא י"שר ראיב
( ?סנוא תבינג לע בייח 2 )
[ ,)יכהל ,אה ה"ד :גצ( י"שר ח"הוצק )א ק"ס גש 'יס( גצ( א"בטיר , . אתא ה"ד ])

3 . ןודקפה לע הרימש בויח ןינעל רכש רמושל םנח רמוש ןיב קוליחה והמ – ,).במ( מ"בב 'סותה תעדל
.ן"במרה תטיש יפל אנידל הנימ אקפנ 'ג ןת ?ן"במרה תעדלו
,).במ( ן"במר[ ])חי 'יס( םירמוש 'לה םירפא הנחמ ,ד"בארה םשב )דע 'יס( ח"הוצק ,).טצ( ן"ר

4 . תליחת יתמ תעדל בייח סנואב ופוסו העישפב ו תעדלו ייבא אבר – הזיא ?ף"ירה יפלו ,).חע( 'סותה יפל
?וז אישוקל 'סותה וצרתי המ ?ף"ירה תטיש יפל בשייל רשפא אישוק
])המחוה ה"ד .חע( 'סות ,):ול( 'מג[

5 . ד ל"ייק בייח סנואב ופוסו העישפב ותליחת בייח המל . ןתנש םימעט 'ב ןת ? אקפנ 'בו ,הזב א"קערגה
.םימעטה ןיב הנימ
]).ול( מ"ב א"קער 'יח[

6 . לוחיש הצור וניאש שוריפב רמוא םדאה ירה ,םייק השעמו לטב ואנת הרותב בותכש המ לע הנתמ המל
( ?יאנתה םויק ילב השעמה 3 )
[ ,).ונ( תובותכ 'סות םינשי 'סות םש ב"ב ן"במר ,ת"ר םשב ):וכק( ]

7 . לוכי דציכ הנתה רבכש רחאל יאנתה לע לוחמל תא השעו השעמה ?השעמ לטבמו רוביד יתא אל אה ,
.הזב א"בשרה םשב הנשמ ףסכו ,תובותכב ן"רה ,ש"ארה 'ושת ירבד ןת
])ג"כה ז"פ( תושיא 'לה הנשמ ףסכ ,).גע( תובותכ ן"ר ,)ו"מ ללכ( ש"ארה ת"וש[

8 . הרותב בותכש המ לע הנתמ םא הדוהי 'רו מ"ר וקלחנ וקלחנ המב ראב .םייק ואנת ןוממבש רבדב –
ל ן"במרה המל .ן"במרה יפלו ,א"בשרה יפל ?א"בשרה ומכ הדוהי 'ר תטיש שריפ א
])ג"כה ז"פ( תושיא 'לה הנשמ ףסכ ,):וכק( ב"ב ן"במר ,).ונ( תובותכ א"בשר[

9 . מ רטפיל תונתהל םילוכי םירמוש דציכ )א םלשל ע הנתמ אה , הרותב בותכש המ ל המ ?לטב ואנת
( ?'מגב הז לע וצרית 2 )
.הז קוליח ראבל םיכרד 'ה ןת .ןישודיקל םירמוש ןיב קוליח שי 'מגב 'בה העיד יפל )ב
י"שר[ ).דצ( ן"במר , ו א"בטיר ,םש מ"ב תובותכ 'סות ):ונ( ]

11 . ונידמ רתוי בייחתהל תונתהל לוכי רמוש םאה אלב ןינק תלבק – דציכ ?ןנחוי 'ר יפל לעופ הז – תעדל
?ם"במרה תעדלו ,א"בטירה
])ט"ה ב"פ( תוריכש 'לה ם"במר ,םש א"בטיר ,).דצ( 'מג[

11 . הזיא ןינק תלבק אלב תונתהל לוכי רמוש – תויהל תונתהל םנח רמוש לוכי םאה ?י"רשא תוהגה יפל
רכש רמושכ – 'סותה יפל .ראב ?
'סות ,).דצ( ס"שה ןוילגו )זי 'יס( י"רשא תוהגה[ ])רמא ה"ד .חנ(

12 . םידבעתשמ םילעבהש ):דצ( 'מגב ראובמו ".רוטפ התמו...המע הילעב לאשו הרפה תא לאושה"
אחבטו אלתש יבג ).זצ( 'מגב ןנירמא אהד השקו .לאושל םילואש םה ירה העש התואמו הרימא תעשמ
הזל םיצורית 'ג ןת ?ומע וילעבכ בישח "והייתדיבע ןדיעב" קרד אתמ רפסו – יפל ,ץרפ וניבר ,).דצ( 'סות
.ד"בארה
)הרפ ה"ד .דצ( 'סות[ )לאושה ה"ד( םש ץרפ וניברו ,ד"בארה םשב םש ק"מטש , ד"בארה םשב ).זצ( ן"ר ]

13 . ן"רה ןתנ םעט הזיא .)ןייוזמ םיטסלב בנגנ םא ןוגכ( ןיסנואה ןמ רוטפ רפס לאושהש איה ן"רה תעד
םירפא הנחמה וילע השקה המ ?רוטפל ?םירפא הנחמה תישוקל חמש רואה ץרית המ ?):דצ( 'מגה ירבדמ
])א"ה א"פ( ןודקפו הלאש 'לה חמש רוא ,)ג 'יס( ןודקפו הלאש 'לה םירפא הנחמ ,)כ 'יס( ן"רה ת"וש[

14 . תקולחמב יולת הז םעט םאה ?ןיסנוא בויחמ רפס לאושה רוטפל םירפא הנחמה ןתנ םעט הזיא
.ראב ?אל וא םינושארה
[ ,)ג 'יס( פ"וש 'לה א"נחמ ,).וצ( 'מג חמש רוא )ד"ה ז"פ( פ"וש 'לה ]

15 . ם"במרה ירהש השקו .קיזמכ עשופש ינפמ בייח תועקרקו תורטש םידבעב עשופהש קסופ ם"במרה )א
תוביתנהו ,ך"שה הז לע וצרית המ ?ומע וילעבמ ק"ושע אנש יאמד ע"צו ,רוטפ םילעבב העישפד קסופ
?טפשמה
ךאיה )ב ירה ,קיזמכ עשופהש רמול ם"במרה לוכי רמושה םיכרד 'ב ןת ?םידיב ץפחה תא קיזה אל
.ם"במרה תעדל העישפ בויח ראבל
ק"ס אש 'יס ,דל ק"ס אצר 'יס( מ"היתנ ,)וס ק"ס וכק 'יס( ך"ש ,)ג"ה ב"פ ,ג"ה א"פ( תוריכש 'לה ם"במר[
])א

16 . וט םא לפכ בייח רכש רמוש םא וקפתסנ ק"בב 'סותה ?ובנג אוהש אצמנ כ"חאו םילעבב בנג תנעט ןע
.הז קפס ראבל םיכרד 'ג ןת
הבינג 'לה חמש רוא ,)זי ק"ס אצר 'יס( ח"הוצק ,)בל 'יס( ק"ב לאומש תכרב ,)אצמנ ה"ד :זנ( ק"ב 'סות[
])י"ה ד"פ(

17 . אמח רב ימר קפתסנ ןיד הזיא יבגל ".והמ העברל הלאש אמח רב ימר יעב" – ו ,י"שר יפל יפל
הז לע וצרית המ ?ם"במרה תטיש לע השק המ ?ם"במרה ו ,יריאמה ?םייח תרותה
,)ט"ה ב"פ( ןודקפו הלאש 'לה 'לה ם"במר ,)והמ ה"ד .וצ( י"שר[ ו יריאמ ]).וצ( םייח תרות

18 . ?המל ?הדיבאו הבינגב בייח םאה ,הטורפ הושמ תוחפב הב תונהיל המהב לאש םא
ש"אר[ )א 'יס ח"פ( א"בטיר , )ז"טה ז"פ( תועובש 'לה ם"במר ,)הלאש ה"ד .וצ( ]

19 . לאושה עשפו ,ןהמ 'א ול לאשנו ןיפתושה ןמ לאש םא ןידה המ – וילע השקה המ ?ם"במרה תעדל
.וירבד ראב ?ץרית המו ,הנשמ דיגמה
[ ,םש הנשמ דיגמו )ח"ה ב"פ( ןודקפו הלאש 'לה ם"במר םירועיש ץבוק ח"נרת תוא( ב"ב - )ט"נרת ]

21 . הרפ ולאש ןיפתוש םא ןידה המ םילעבב אלש הרפה ימד לכ עובתל לוכי ליאשמה םאה ,הכרדכ התמו
ינשה ףתושל םיסכנ שי םא 'א ףתושמ – .ראב ?ש"ארה יפלו ,ן"רה יפל
[ ,)ןיפתוש ה"ד :דל( ן"ר ח"הוצק )א ק"ס זע 'יס( , הולו הולמ 'לה ףוס ירזע יבא ]

21 . םע לאשהו אצ ודבעל רמואה" הוצמ רבד חילש מ"ה ותומכ םדא לש וחולש ד"מל יעבית...והמ יתרפ
השקה המ ?י"שר הז לע ץרית המ ?השאכ תווצמב בייח דבע אה השקו ".אל הוצמ רב ואלד דבע לבא
?'מגה ירבד א"בטירה ראיב דציכו ?א"בטירה וילע
])דבע לבא ה"ד( םש א"בטיר ,)דבע ה"ד .וצ( י"שר[

22 . לכ הרבשש השאה םעטה המ .הרוטפ התכאלמ תעשב םי – המ ?ד"בארה תעדלו ,ם"במרה תעדל
?וירבד תא ןאמטסוג בר ראיב דציכ ?ךלמל הנשמה ץרית המו ,ד"בארה תעד לע ךלמל הנשמה השקה
])ד"י רועיש( ק"ב םירועיש יסרטנוק ,םש ךלמל הנשמו )ט"ה א"כפ( תושיא 'לה ד"בארו ם"במר[
23 . הכאלמ תמחמ המהבה התמ םא רוטפ לאוש המל – 'ג ןת ?םירפא הנחמהו ,א"בשרה ,ן"במרה יפל
.םימעטה ןיב הנימ אקפנ
,)ד 'יס( ןודקפו הלאש 'לה םירפא הנחמ ,א"בשרהו ן"במרה םשב )לבא ,ןנירמאד אה ה"ד :וצ( ק"מטש[
ש"ארהו ה"מרה םשב )מש 'יס( רוט ל הכאלמ תמחמ אלש הכאלמ תעשב התמ יבג הלאש 'לה ם"במר ,
הכאלמ תעשב אלש הכאלמ תמחמ התמ יבגל םש הנשמ ףסכו הנשמ דיגמו )א"ה א"פ( ןודקפו םש א"נחמ ,
וב דומילה תמחמ רפס לקלקתנ יבגל ]

24 . הכאלמ תמחמ המהבה התמש עבשיל ןמאנ לאוש םאה – .ראב ?א"בטירה יפל
תהו א"בטירה םשב )בותכ ןכו ,ארבג אוהה ה"ד :וצ( ק"מטש[ אוהה ה"ד .זצ( םש ד"ירה יקספ ,ץנאש 'סו
])לאשד ארבג

םינוש םינינע

1 . קובקב הנקשכ לש תיכוכז יוכתנ הקשמ ,וקרזלו ונממ תותשל קר ן לבא קובקבה לע רומשל טילחה כ"חא
םימעפ דוע וב שמתשהל ידכ . ?המל ?וליבטהל בייח םאה
]ןיקסד ל"ירהמ ,בקעי תקלח[

2 . 'ג ןת .תוצח םדוק רדסה לילב ללהה רומגל שי א"מרה תעדל םימעט ל .וז הטיש
ע"מ( תווצמה רפס ם"במר ,)ןינועש ה"ד .ול( םיחספ י"שר ,)א ק"ס בעת 'יס( א"גמו )ב"פ ףוס( הליגמ ן"ר[
])זנק

3 . בא םא ךיא עדוי לומל רחא דבכל ול רתומ םאה ,ונב תא לומל ותוא ורז רואה תטיש איה המ ? ?הזב ע
?םיכרד 'בב ותטיש תוחדל רשפא דציכו
]ז"וא ח"רהמ ,)א ק"ס דסר 'יס( ד"וי השמ יכרד[

4 . ?יקצנמק בקעי ר"גה הז לע ץרית המ ?םש םירד ןיא ירה השקו .הזוזמב בייח רצוא תיבש קספ ע"ושה
.ותטיש יפל אנידל הנימ אקפנ 'ב ןתו
])א"ס ופר 'יס( ע"וש[

5 . תיב רכושה המל ( ?םוי 'ל דע הזוזמב בייח וניא ל"וחב 2 םיכרד עקתשהל ותעד םא ןידה המ ) םש רתויל
.הזב ךש ברו ,יבצ תלחנה ,תוביתנה תוטיש ןת ?םוי 'למ
]הזוזמ 'לה ףוס ירזע יבא ,םש יבצ תלחנ ,)חכ ק"ס ופר 'יס( ד"וי ך"ש ,)תילט ה"ד .דמ( תוחנמ 'סות[

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->