‫הרב א‪ .

‬קניגסברג‬

‫שאלות לחזרה במס' בבא מציעא (ט‪-:‬יב‪).‬‬

‫אדר תשע"ג‬

‫‪ .1‬האם בעל השדה יכול ללקט פאה לעני – לפי ר' אליעזר? מה הקשו הראשונים על שיטת רש"י בזה?‬
‫ומה תירץ על זה השטמ"ק?‬
‫[רש"י (ט‪ :‬ד"ה מי)‪ ,‬ריטב"א שם‪ ,‬ושטמ"ק שם]‬
‫‪ .2‬האם בעל השדה יכול ללקט פאה לעני – לפי הירושלמי אליבא דרבנן? מה קשה על שיטה זו? וכיצד‬
‫אפשר ליישב הקושיא? (‪)2‬‬
‫[ר"ש סיריליאו פאה שם ור"ן ב"מ (ט‪ ,):‬ריטב"א ב"מ (ט‪]):‬‬
‫‪ .3‬מה חידש רש"י לפי רב ששת ב ענין המגביה מציאה לחבירו? מה הקשה על זה התוס' הרא"ש מגמ'‬
‫יבמות (נב‪ ?):‬תן ב' דרכים ליישב הקושיא‪.‬‬
‫[תוס' (י‪ .‬ד"ה רב)‪ ,‬תוס' הרא"ש שם‪ ,‬ר"ן שם]‬
‫‪ .4‬מתי התופס לבעל חוב קנה‪ ,‬ומתי לא קנה – לדעת רש"י‪ ,‬הרא"ה‪ ,‬ורוב ראשונים? תן ב' קושיות שהקשו‬
‫התוס' על שיטת רש"י? וכיצד אפשר ליישב כל א'?‬
‫[רש"י (י‪ .‬ד"ה לא קנה) ותוס' שם (ד"ה תופס) ובגיטין (יא‪ :‬ד"ה התופס)‪ ,‬ר"ן ב"מ שם בשם הרא"ה‪,‬‬
‫שטמ"ק כתובות‪ ,‬שטמ"ק ב"מ‪ ,‬קצוה"ח (סי' קה ס"ק א)]‬
‫‪ .5‬לדעת רוב ראשונים התופס לבע"ח קנה כשאינו חב לאחרים‪ .‬וקשה למה אין הלוה יכול לומר לתופס‬
‫לאו בע"ד דידי את? מה תירצו על זה הרי"ף והרא"ש?‬
‫[רא"ש ב"מ (סי' כז)]‬
‫‪ .6‬ר' יוחנן סובר שהמגביה מציאה לחבירו קנה חבירו‪ .‬וקשה הרי גם ר' יוחנן מודה שהתופס לבע"ח‬
‫במקום שחב לאחרים לא קנה? מה תירצו על זה התוס' והרמב"ן? ותן נפקא מינה בין השיטות‪.‬‬
‫[תוס' (י‪ .‬ד"ה א"ר יוחנן) ורמב"ן שם‪ ,‬רא"ש ור"ן שם]‬
‫‪ .7‬א) האם פועל קנוי בקנין הגוף לבעה"ב או לא? תן ג' נפק"מ לשאלה זו‪.‬‬
‫ב) מה חידש המחנה אפרים להלכה עפ"י שיטת הריטב"א בסוגיין?‬
‫[רא"ש בב"מ ותוס' בקידושין לגבי חלה הפועל‪ ,‬רמב"ם ורשב"א לגבי אונאה בשכירות פועלים‪ ,‬מהרי"ק‬
‫ותשו' מיימוני לגבי חזרת הפועל בלא גרעון כסף‪ ,‬ריטב"א (י‪ ).‬ומחנה אפרים הל' שלוחין (סי' יא)]‬
‫‪ .8‬מבואר בגמ' (י‪ ).‬שחכמים תיקנו קנין ד' אמות במציאה כי היכי דלא ליתו לאינצויי‪ .‬וקשה דהא מבואר‬
‫בגמ' בגיטין (עח‪ ).‬שתיקנו חכמים ד' אמות אף בגט‪ ,‬והרי בגט לא שייך טעם זה? מה תירצו על זה התוס'‬
‫בב"מ‪ ,‬והריטב"א בשם התוס'? ובאר במה נחלקו‪ .‬ותן נפק"מ לדינא ביניהם‪.‬‬
‫[תוס' (י‪ .‬ד"ה ארבע) וריטב"א שם‪ ,‬רשב"א שם]‬
‫‪ .9‬כיצד מתגרשת אשה מה"ת אם בעלה זרק לה גט בתוך ד' אמות שלה‪ ,‬הא ד' אמות היא רק קנין דרבנן?‬
‫מה תירצו על זה הר"ן והרמב"ן בגיטין והתוס' רי"ד? ובאר במה נחלקו‪.‬‬
‫[אבני מילואים (סי' ל ס"ק ה)‪ ,‬תוס' רי"ד ב"מ (י‪ ,).‬בעה"מ שבת (צו‪ ,):‬וקצוה"ח (סי' ר ס"ק ה)]‬
‫‪ .11‬מבואר בגמ' (י‪ ):‬דרב ששת סובר שלא תיקנו חכמים ד' אמות ברה"ר‪ .‬תן ב' טעמים לכך‪ ,‬ונפק"מ‬
‫לדינא ביניהם‪.‬‬
‫[רש"י (י‪ :‬ד"ה לא)‪ ,‬מאירי שם‪ ,‬תוס' בגיטין (עח‪ ,):‬מרדכי ב"מ שם בשם רבינו ברוך]‬
‫‪ .11‬מה הדין אם אדם עשה ב' מעשים וא' מהם מועיל לקנין‪ ,‬אבל מתוך מעשיו ניכר שרצה לקנות במעשה‬
‫הב' שלא מועיל לקנין‪ ,‬האם הוא קנה – לפי הגמ' בב"מ? כיצד פסקו האיכא מאן דאמר בר"ן‪ ,‬והרשב"א‬
‫בזה? ובאר דבריהם‪.‬‬

‫[גמ' ב"מ (י‪ ).‬ור"ן שם (ד"ה כיון)]‬
‫‪ .12‬מבואר במשנה במס ' פאה שאם א' נפל על פאה או פירס טליתו עליה מעבירין אותו הימנה‪ .‬וקשה הא‬
‫אמרינן בקידושין (נט‪ ).‬דעני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה נקרא רשע‪ ,‬ואילו הכא משמע שמותר לעני‬
‫השני לקחת הפאה אע"פ שהראשון היה מהפך אחריה? מה תירצו על זה התוס'? למה אי אפשר ליישב כן‬
‫לדעת רש"י? מה תירצו הר"ן והרמב"ן לדעת רש"י? (‪)3‬‬
‫[תוס' (י‪ .‬ד"ה מעבירין) והגהות הגר"א שם‪ ,‬ר"ן ב"מ שם‪ ,‬רמב"ן ב"ב (נד‪]):‬‬
‫‪ .13‬נחלקו רש"י ותוס' אם עני המהפך בחררה של הפקר ובא אחר ונטלה נקרא רשע‪ .‬באר במה נחלקו‪.‬‬
‫[גמ' ב"מ (סב‪ ,.‬קח‪ ,).‬משנה גיטין (נט‪ ,):‬סמ"ע (סי' רלז ס"ק ב)‪ ,‬ר"ן וריטב"א בקידושין (נט‪]).‬‬
‫‪ .14‬למה אין שליחות לקטן? תן ב' טעמים לכך ונפקא מינה ביניהם‪.‬‬
‫[רש"י ב"מ (י‪ :‬ד"ה וכי)‪ ,‬רמב"ם הל' שלוחין ושותפין (פ"ב ה"ב)‪ ,‬ראב"ד הל' גירושין (פ"ו ה"ט)‪ ,‬חי'‬
‫רעק"א כתובות (יא‪]).‬‬
‫‪ .15‬מה צריך גנב לעשות כדי להתחייב בכפל אם גנב ע"י חצרו – לדעת רש"י‪ ,‬ולדעת התוס'? באר במה‬
‫נחלקו‪.‬‬
‫[רש"י (י‪ :‬ד"ה גגו)‪ ,‬תוס' ב"ק (סה‪ ,).‬ריטב"א גיטין (עז‪ ,).‬מנ"ח (מצוה רכ"ד) והגר"ח]‬
‫‪ .16‬למה אין שליח לדבר עבירה? תן ג' טעמים לכך‪ ,‬וב' נפקא מינה בין הטעמים‪.‬‬
‫[תוס' בב"מ (י‪ :‬ד"ה אין) וריטב"א בקידושין (מב‪ ,):‬רעק"א בב"מ שם‪ ,‬סמ"ע (סי' קפב ס"ק ב)‪ ,‬מח' תוס'‬
‫בקידושין והריטב"א לגבי שוגג‪ ,‬תוס' בב"מ שם (ד"ה דאמר) לגבי אם השליחות בטילה]‬
‫‪ .17‬א) מתי יש שליח לדבר עבירה – לפי רבינא ולפי רב סמא?‬
‫ב) למה הגמ' אומרת דנפק"מ בין רבינא לרב סמא היכא דאמר כהן לישראל צא וקדש לי אשה גרושה‪,‬‬
‫הא אפי' כהן שליח לא מיקרי בר חיובא בקידושין אלו‪ ,‬וא"כ אין למשלח טענה דסבור הייתי שלא ישמע‬
‫לי? מה תירצו על זה הר"ן‪ ,‬התוס' הרא"ש‪ ,‬והתוס'? ובאר דברי התוס'‪.‬‬
‫[גמ' ב"מ (י‪ ):‬ותוס' שם (ד"ה דאמר)‪ ,‬ר"ן ותוס' הרא"ש שם]‬
‫‪ .18‬האם ניקף עובר באיסור הקפת הראש אם אינו מסייע למקיף – לדעת התוס'\והראב"ד‪ ,‬ולדעת‬
‫הרמב"ם? למה?‬
‫[תוס' (י‪ :‬ד"ה אקפי)‪ ,‬רמב"ם וראב"ד הל' עכו"ם (פי"ב ה"א) ומנין המצוות הקצר (מצוה מ"ג)]‬
‫‪ .19‬לפי הגמרא‪ ,‬מתי יכול אדם לקנות מציאה בחצרו אף אם היא אינה משתמרת? ומה הוסיף על זה‬
‫הרמב"ם? מה קשה על הרמב"ם? ותן ב' דרכים ליישב שיטתו‪.‬‬
‫[גמ' (יא‪ ,).‬תוס' שם (ד"ה זכתה)‪ ,‬רמב"ם הל' גזילה ואבידה (פי"ז ה"ח)‪ ,‬שטמ"ק ב"מ שם בשם הר"ש די‬
‫וידיש‪ ,‬ריטב"א שם‪ ,‬מחנה אפרים הל' קנין חצר (סי' ב)]‬
‫‪" .21‬המשכיר בית לחבירו‪...‬הזבל של בעה"ב‪ ".‬וקשה הרי החצר משתמרת לשוכר ולא למשכיר‪ ,‬וא"כ‬
‫היאך המשכיר יכול לקנות הזבל בקנין חצר? מה תירצו על זה התוס' בב"מ‪ ,‬התוס' בגיטין‪ ,‬והש"ך? ובאר‬
‫במה נחלקו‪.‬‬
‫[תוס' ב"מ (יא‪ :‬ד"ה וכי)‪ ,‬תוס' גיטין (עט‪ :‬ד"ה פנימית)‪ ,‬תוס' הרא"ש ב"מ שם‪ ,‬ש"ך (סי' שיג ס"ק א)]‬
‫‪ .21‬האם חצר השכורה קונה למשכיר או לשוכר – לדעת רש"י‪ ,‬ולדעת הרמב"ם? מה הקשו הראב"ד‬
‫והב"י על הרמב"ם? וכיצד אפשר ליישב ב' קושיות אלו?‬
‫[רש"י ב"מ (קב‪ .‬ד"ה בחצר דמשכיר)‪ ,‬רמב"ם וראב"ד הל' שכירות (פ"ו ה"ה)‪ ,‬ב"י (סי' שיג)‪ ,‬תוס' ב"מ‬
‫(נו‪ :‬ד"ה והאי)‪ ,‬ש"ך (סי' שיג ס"ק א) וקצוה"ח שם]‬
‫‪" .22‬טובת הנאה אינה ממון לקנות ממנו בחליפין‪ ".‬באר דין זה לפי רש"י ולפי השטמ"ק‪ .‬ותן ב' טעמים‬

‫למה רש"י לא פירש כמו השטמ"ק‪.‬‬
‫[רש"י (יא‪ :‬ד"ה אינה ממון) ושטמ"ק שם‪ ,‬ריטב"א שם]‬
‫‪" .23‬מתנות כהונה נתינה כתיבא בהו‪ ,‬חליפין דרך מקח וממכר הוא‪ ,‬מטלטלין אגב מקרקעי נתינה אלימתא‬
‫הוא‪".‬‬
‫א) לפי מסקנת הגמ'‪ ,‬האם יכול להקנות מתנות כהונה בחליפין?‬
‫ב) למה למסקנא יכול להקנות מתנות כהונה אגב קרקע – מה החילוק בין ההוה אמינא למסקנא? (‪)3‬‬
‫[רש"י (יא‪ :‬ד"ה נתינה) ומאירי שם‪ ,‬ריטב"א שם‪ ,‬מחנה אפרים הל' קנין חליפין (סי' ג)‪ ,‬קצוה"ח (סי' רמג‬
‫ס"ק ד)]‬
‫‪ .24‬לדעת רב פפא יכול אדם לקנות מתנה בחצר שאינה משתמרת אע"פ שאינו עומד בצדה‪.‬‬
‫א) מה החילוק בין מציאה למתנה – לפי הגמ'? ותן ג' דרכים לבאר חילוק זה‪.‬‬
‫ב) מה היא שיטת הרמב"ם בזה?‬
‫[גמ' (יא‪ ):‬ורש"י שם (ד"ה רב פפא)‪ ,‬רא"ש שם (סי' לא)‪ ,‬רבינו פרץ שם‪ ,‬רמב"ם הל' זכיה ומתנה (פ"ד‬
‫ה"ח)]‬
‫‪ .25‬האם אויר שאין סופו לנוח כמונח דמי – לדעת הרמב"ם? באר‪.‬‬
‫[רמב"ם הל' גירושין (פ"ה ה"י)‪ ,‬ב"ש (סי' קלט ס"ק ט)‪ ,‬חי' הגר"ח על הש"ס (אות קס"ב)]‬
‫ענינים שונים‬
‫‪ .1‬מבואר בגמ' קידושין שאין איסור להתייחד עם אשה כשבעלה בעיר‪ .‬תן ב' טעמים להיתר זה‪ ,‬וב'‬
‫נפק"מ לדינא בין הטעמים‪.‬‬
‫[מח' רש"י והרמב"ם‪ ,‬פ"ת (אה"ע סי' כב ס"ק ז) בשם החכמת אדם‪ ,‬אחרונים בשם החזו"א]‬
‫‪ .2‬מתי אסור לב' אנשים להתייחד עם אשה א' – לדעת המחבר‪ ,‬ולדעת הרמ"א? ולמה?‬
‫[שו"ע ורמ"א (אה"ע סי' כב ס"ה)]‬
‫‪ .3‬אם שלח קטן להטביל כלי‪ ,‬האם יכול להאמין לו שטבל הכלי כראוי? באר‪.‬‬
‫[שו"ע (יו"ד סי' קכ סי"ד) וחי' רעק"א שם‪ ,‬פ"ת שם (ס"ק יד) בשם הפמ"ג‪ ,‬ערוך השלחן שם]‬
‫‪ . 4‬האם יש חיוב להטביל "מחבות אלומינום העשויות לתשמיש חד‪-‬פעמי" )‪?(disposable aluminum pans‬‬
‫באר‪.‬‬
‫[תפארת ישראל בהקדמה לסדר טהרות‪ ,‬אג"מ יו"ד (ח"ג סי' כב‪ ,‬כג)‪ ,‬חלקת יעקב]‬
‫‪ .5‬האם יש חיוב להטביל טוסטר )‪ ?(toaster‬למה?‬
‫[חלקת יעקב‪ ,‬אג"מ יו"ד (ח"ג סי' כד)]‬