Royal (Jelly Powder) េម

ហួយ

រេប បេធ
១. បែនមទឹកេ

២កូនែពង ស

៣.

កុ
ងទូទក
ឹ កករហូតដល់កករង
ឹ (

២. បែនមទឹក ត
ក់ចូលេ

ប់មយ
ួ ក

ក់២កូនែពង រួចកូរេ

ប់ែដលអកគិត

សមលម រួចកូរេ

យសប់មងេទ ត េហយ

យសប់រហូតដល់រ

ក់ចូលកុ
ងែពង ឬសំ

យចូល

ល រួចទុកេ

រៈេផ ងៗែដលអក

ក់កុ
ងទូទក
៣-៤េ ៉ ង)
ឹ កករយៈេពលពី


២ ទី

ចទុកក
ងទូទឹកកក

លី
ត+
+កំនត់សំ ល់ៈ ១ែពង = ២៥០េ ៣០០មល
ីី

Royal (Jelly Powder) េម

ហួយ

រេប បេធ
១. បែនមទឹកេ

២កូនែពង ស

៣.

កុ
ងទូទឹកកករហូតដល់កករង
ឹ (

២. បែនមទក
ឹ ត
ក់ចូលេ

ប់មយ
ួ ក

ក់២កូនែពង រួចកូរេ

ប់ែដលអកគិត

សមលម រួចកូរេ

យសប់មងេទ ត េហយ

យសប់រហូតដល់រ

ក់ចូលកុ
ងែពង ឬសំ

យចូល

ល រួចទុកេ

រៈេផ ងៗែដលអក

ក់កុ
ងទូទឹកកករយៈេពលពី
៣-៤េ ៉ ង)


២ ទី

ចទុកក
ងទូទក
ឹ កក

លី
ត+
+កំនត់សំ ល់ៈ ១ែពង = ២៥០េ ៣០០មល
ីី

Royal (Jelly Powder) េម

ហួយ

រេប បេធ
១. បែនមទក
ឹ េ

២កូនែពង ស

៣.

កុ
ងទូទឹកកករហូតដល់កករង
ឹ (

២. បែនមទឹក ត
ក់ចូលេ

ប់មយ
ួ ក

ក់២កូនែពង រួចកូរេ

ប់ែដលអកគត

សមលម រួចកូរេ

យសប់មងេទ ត េហយ

យសប់រហូតដល់រ

ក់ចូលកុ
ងែពង ឬសំ

យចូល

ល រួចទុកេ

រៈេផ ងៗែដលអក

ក់កុ
ងទូទឹកកករយៈេពលពី
៣-៤េ ៉ ង)


២ ទី

ចទុកក
ងទូទឹកកក

លី
ត+
+កំនត់សំ ល់ៈ ១ែពង = ២៥០េ ៣០០មល
ីី

Royal (Jelly Powder) េម

ហួយ

រេប បេធ
១. បែនមទឹកេ

២កូនែពង ស

៣.

កុ
ងទូទក
ឹ កករហូតដល់កករង
ឹ (

២. បែនមទឹក ត
ក់ចូលេ

ប់មយ
ួ ក

ក់២កូនែពង រួចកូរេ

ប់ែដលអកគិត

សមលម រួចកូរេ

យសប់មងេទ ត េហយ

យសប់រហូតដល់រ

ក់ចូលកុ
ងែពង ឬសំ

ក់កុ
ងទូទក
៣-៤េ ៉ ង)
ឹ កករយៈេពលពី

យចូល

ល រួចទុកេ

រៈេផ ងៗែដលអក

+កំនត់សំ ល់ៈ ១ែពង = ២៥០េ ៣០០មល
លី
ត+
ីី


២ ទី

ចទុកក
ងទូទឹកកក

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful