MAJLIS PENASIHAT EKONOMI NEGARA

MODEL EKONOMI BARU UNTUK MALAYSIA
BAHAGIAN 1
MPEN
Majlis Penasihat Ekonomi Negara
Aras 5 & 11, Menara Usahawan
Persiaran Perdana, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62652 PUTRAJAYA MALAYSIA
www.neac.gov.my
RINGKASAN EKSEKUTIF

Kualiti
Hidup Rakyat
Berpendapatan Tinggi
Keterangkuman
Kemampanan
CHAPTRE
1
MODEL EKONOMI BARU
UNTUK MALAYSI A
Bahagi an I : Hal a Tuj u Dasar
Strategi k
MPEN
MAJLIS PENASIHAT EKONOMI NEGARA
Ringkasan Eksekutif
Hakcipta Terpelihara
Semua hak terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua
daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan
di dalam bentuk yang boleh diperolehi semula atau disiarkan
dalam sebarang bentuk atau dengan apa jua cara elektronik,
mekanikal, fotokopi, rakaman dan/atau sebaliknya tanpa
mendapat izin daripada:
Setausaha
Majlis Penasihat Ekonomi Negara
Aras 5 & 11, Menara Usahawan
Persiaran Perdana, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62652 PUTRAJAYA
Tel : 03-8888 6512/8888 6513
Faks : 03-8888 4638/8888 4177
Emel : secretariat.neac@pmo.gov.my
www.neac.gov.my
Terjemahan oleh:
Insttut Terjemahan Negara Malaysia
Wisma ITNM
No. 2 Jalan 2/27E, Seksyen 10
Wangsa Maju
53300 Kuala Lumpur
Tel : 03-4149 7210
Faks : 03-4143 2939
www.itnm.com.my
Naskah jualan boleh diperolehi daripada:
Percetakan Nasional Malaysia Berhad
Jalan Chan Sow Lin
50554 Kuala Lumpur
Tel : 03-9236 6888
Faks : 03-9222 4773
Emel : cservice@printnasional.com.my
________________________________
Reka bentuk dan susun atur disediakan oleh:
Percetakan Nasional Malaysia Berhad
R
i
n
g
k
a
s
a
n

E
k
s
e
k
u
t
i
f
3
Dokumen ini merupakan Ringkasan Eksekutif pertama daripada dua laporan yang disediakan oleh
Majlis Penasihat Ekonomi Negara (MPEN) mengenai Model Ekonomi Baru (MEB). Dokumen
i ni merumuskan beberapa i si utama dari pada l aporan penuh ‘ Model Ekonomi Baru untuk
Malaysia - Bahagian 1: Hala Tuju Dasar Strategik’, yang membentangkan keseluruhan rangka
kerja MEB dalam menggerakkan Malaysia daripada negara berpendapatan sederhana kepada
sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Laporan penuh, boleh didapati di laman web
www.neac.gov.my merupakan asas bagi merangka langkah dasar dan plan pelaksanaan dalam
dokumen akhir yang akan menyusul kelak.
R
i
n
g
k
a
s
a
n

E
k
s
e
k
u
t
i
f
5
Ringkasan Eksekutif
R
i
n
g
k
a
s
a
n

E
k
s
e
k
u
t
i
f
7
Ringkasan
Eksekutif
Malaysia telah sampai ke saat penentuan dalam
landasan pembangunannya. Wawasan 2020
tidak mungkin dapat dicapai tanpa transformasi
ekonomi, sosial dan kerajaan. Untuk
menggerakkan negara ke hadapan, Kerajaan
telah merumuskan satu rangka kerja yang
mengandungi empat tonggak bagi mendorong
perubahan (Rajah A). Model Ekonomi Baru
(MEB) yang hendak dicapai melalui Program
Transformasi Ekonomi (PTE) merupakan
satu tonggak utama yang akan melonjakkan
Malaysia ke arah status negara maju sejajar
dengan matlamat Wawasan 2020. PTE akan
dipandu oleh lapan Inisiatif Pembaharuan
Strategik (IPS) yang akan menjadi asas bagi
langkah dasar yang relevan.
Rajah A – Empat Tonggak Transformasi
Negara
Dua tonggak yang lain telah pun dilancarkan.
Tonggak ini ialah konsep 1Malaysia,
Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan
untuk menyatupadukan semua rakyat Malaysia
bagi menghadapi cabaran yang mendatang
dan Program Transformasi Kerajaan (PTK)
untuk memantapkan perkhidmatan awam
dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara
(National Key Result Areas, NKRA). Tonggak
terakhir ialah Rancangan Malaysia Kesepuluh
2011-2015 yang akan diumumkan nanti pada
tahun ini.
MENGAPAKAH KITA MEMERLUKAN MEB
DAN APAKAH MATLAMATNYA?
Model pertumbuhan lepas menjanakan tiga
dekad pencapaian cemerlang, membolehkan
Malaysia menyediakan kemudahan kesihatan
dan pendidikan untuk rakyatnya, membasmi
sebahagian besar kemiskinan, membina
infrastruktur bertaraf dunia dan menjadi
pengeksport utama di peringkat global.
Rakyat kita lebih kaya dan lebih berpelajaran.
Berbanding dengan generasi terdahulu, rakyat
kini hidup lebih lama, bergerak lebih jauh dan
mudah mendapat akses kepada teknologi
moden.
Rakyat
QuaIity of Life
High Income
IncIusiveness SustainabiIity
8
Rajah B – Matlamat Model Ekonomi Baru
KuaIiti Hidup
Sasaran AS$15,000 - 20,000
per kapita pada 2020
Membolehkan
semua komuniti
menikmati
kekayaan negara
sepenuhnya
Memenuhi
keperluan semasa
tanpa menjejaskan
generasi akan
datang
Berpendapatan Tinggi
Keterangkuman
Kemampanan
Rakyat
Namun begitu, kemajuan yang kita capai dalam
separuh abad yang lalu, kini menjadi perlahan
dan prospek pertumbuhan ekonomi pula
menjadi lembap. Kita tersekat dalam perangkap
pendapatan sederhana – kita tidak tergolong
dalam kalangan ekonomi global berpencapaian
unggul. Dengan perubahan yang berlaku pada
persekitaran luar, kebanyakan dasar dan
strategi yang kita gunakan untuk mencapai
kedudukan pembangunan yang sedia ada
pada masa sekarang tidak mampu untuk
membawa kita ke peringkat seterusnya. Malah
pertumbuhan ekonomi kita ini dicapai dengan
menanggung kos alam sekitar yang besar
dan juga tidak memanfaatkan semua lapisan
masyarakat. Hakikatnya, Kerajaan mesti
berdepan dengan realiti ini dan perlu membuat
keputusan yang sukar.
Kita memerlukan satu perubahan radikal
dengan segera dalam pendekatan kita supaya
pembangunan ekonomi akan terus mampan
dalam jangka panjang dan dinikmati oleh
setiap rakyat serta membolehkan Malaysia
meraih status negara berpendapatan tinggi.
MEB akan menjadi pemangkin untuk
membebaskan potensi pertumbuhan
Malaysia. PTE dibentuk untuk mengerakkan
Malaysia ke hadapan, keluar daripada
keadaan lembap sekarang supaya
dapat menjadi ekonomi berpendapatan
tinggi yang terangkum dan mampan
(Rajah B). Majlis Penasihat Ekonomi Negara
(MPEN) yakin bahawa melalui pelaksanaan
konsisten dasar berani yang merentasi lapan
IPS, asas menjalankan perniagaan di Malaysia
akan berubah daripada pendekatan lama. Ini
akan membolehkan sektor swasta cerdas
dan memberikan sumbangan penuh kepada
pertumbuhan.
Namun begitu, MEB berusaha gigih ke arah
mencapai matlamat yang lebih luas, bukan
sekadar merangsang pertumbuhan dan
menarik pelaburan swasta. MEB mengambil
pendekatan holistik, dengan turut memberikan
tumpuan kepada aspek pembangunan
manusia dan menyedari bahawa meskipun
kita berjaya mengurangkan kemiskinan
dengan banyaknya, namun peratusan yang
besar, iaitu 40% daripada isi rumah Malaysia
masih memperolehi pendapatan kurang
daripada RM1,500 sebulan. Ketaksamaan
pendapatan masih perlu ditangani dengan giat.
Langkah diperlukan untuk merapatkan jurang
perbezaan ekonomi yang meluas di Sabah
dan Sarawak serta di kawasan luar bandar di
Semenanjung.
Laporan ini mengkaji secara kritis persoalan
‘Di manakah kedudukan kita?’ dalam konteks
‘Apakah yang sedang berlaku di sekeliling kita?’
R
i
n
g
k
a
s
a
n

E
k
s
e
k
u
t
i
f
9
dan ‘Apakah kelebihan yang ada pada kita?’
untuk mengemukakan hujah bagi perubahan
segera yang diperlukan. MEB mempunyai visi
yang jelas tentang ‘Ke manakah tujuan kita?’
dan mengutarakan keputusan sukar dan
langkah berani dalam menunjukkan laluan
kepada ‘Bagaimanakah caranya untuk kita
sampai ke sana?’ Sekarang adalah masa untuk
berubah – Itulah yang Malaysia perlukan.
DI MANAKAH KEDUDUKAN KITA?
Malaysia merupakan ekonomi terbuka dan
akan kekal demikian walau apa pun yang
berlaku. Keterbukaan kepada ekonomi dunia
membolehkan pembangunan ekonomi yang
kukuh dan pendapatan per kapita yang
bertambah. Walau bagaimanapun, sebagai
ekonomi yang kecil dan terbuka, Malaysia
mudah terkena kejutan luar sebagaimana yang
disaksikan ketika berlakunya krisis yang lalu.
Kenaikan harga komoditi antarabangsa, seperti
bahan api atau makanan telah memberikan
impak langsung terhadap harga domestik.
Begitu juga, eksport mungkin akan ketinggalan
dengan membawa kesan negatif terhadap guna
tenaga dan pendapatan negara melainkan kos
pengeluaran dan produktiviti di Malaysia dapat
bersaing dengan negara luar.
Jentera ekonomi Malaysia sedang bergerak
perlahan. Sejak krisis kewangan Asia tahun
1997-1998, kedudukan Malaysia sebagai
peneraju ekonomi di rantau ini semakin
terhakis. Pertumbuhannya lebih rendah
daripada pertumbuhan negara lain yang turut
dilanda krisis, sementara pelaburannya pula
belum pulih.
Pelabur swasta kini memainkan peranan yang
kurang menggalakkan. Sejak krisis kewangan
Asia, pelaburan agregat sebagai peratusan
Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) terus-
menerus merosot, dengan pelaburan swasta
kekal lembap disebabkan beberapa faktor.
Dalam beberapa industri, penyertaan aktif
Kerajaan dan Syarikat Berkaitan Kerajaan
(SBK) telah membantutkan pelaburan swasta.
Masih terlalu sukar untuk menjalankan
perniagaan di Malaysia. Prosedur birokrasi
yang rumit, lembap dan memakan masa
memberikan kesan kepada kos pelaburan dan
potensi pulangan pelaburan. Menurut laporan
Global Competitiveness Index tahun 2010,
kedudukan Malaysia telah jatuh ke nombor
24 dari kedudukan nombor 21 sebelumnya.
Justeru itu ia menandakan bahawa negara
telah hilang daya penariknya sebagai destinasi
pelaburan.
Eksport ki t a masi h t eguh t et api t i dak
menj anakan ni l ai tambah yang cukup.
Ekonomi kita sangat bergantung pada pasaran
luar, dengan nisbah eksport kepada KDNK
sebanyak 1.2 dan nisbah perdagangan
kepada KDNK, sebanyak 2.2 pada tahun
2008. Struktur eksport Malaysia tertumpu
kebanyakannya pada pr oduk el ekt r i k
dan elektronik (E&E) dan pada komoditi
utama, seperti petroleum dan minyak sawit.
Walau bagaimanapun, dengan kandungan
import yang banyak dalam eksport pembuatan,
nilai tambah kepada produk akhir adalah
rendah.
Pekerjaan berkemahiran rendah merujuk
kepada upah yang rendah. Pekerjaan mahir
10
bersinonim dengan upah yang lebih tinggi.
Di Malaysia, kewujudan pekerjaan upah tinggi
masih tidak mencukupi manakala sumbangan
pekerja mahir masih merosot merentasi
industri. Kebanyakan kes menunjukkan
bahawa majikan tidak membayar untuk
kemahiran sebaliknya bergantung pada
bekalan pekerja asing tidak mahir yang mudah
diperolehi dan sumber terkurang harga –
direalisasikan oleh dasar kerajaan – untuk
menjanakan keuntungan daripada pengeluaran
produk dan perkhidmatan nilai tambah yang
rendah. Faktor ini juga sebahagian besarnya
memalapkan pertumbuhan upah.
Produktiviti sedang tumbuh tetapi terlalu
perlahan. Sebelum krisis kewangan Asia,
Malaysia menerajui rantau ini dari segi
pertumbuhan produktiviti pekerja. Namun
sejak itu, ia hilang kedudukan unggul ini.
Pertumbuhan produktiviti yang lemah
mendedahkan hakikat nyata bahawa Malaysia
masih kurang dari segi kreativiti dan inovasi
– sebagaimana yang ditunjukkan dari segi
sumbangan yang lembap oleh jumlah
produktiviti faktor dan pendidikan terhadap
pertumbuhan output.
Usaha untuk menginovasi dan mereka cipta
tidak memadai. Rekod prestasi yang lemah
bagi inovasi domestik di Malaysia dicerminkan
oleh bilangan penyelidik yang secara
perbandingannya adalah rendah. Perbelanjaan
Penyelidikan dan Pembangunan (P&P) yang
rendah menyebabkan kurangnya inovasi dalam
sektor perindustrian dan sektor eksport.
Kita tidak membangunkan bakat dan apa
yang dimiliki pula pergi meninggalkan kita.
Situasi modal insan di Malaysia kini sampai ke
tahap yang kritikal. Kadar penghijrahan keluar
rakyat Malaysia yang mahir meningkat dengan
pantas. Yang juga serius ialah hakikat bahawa
bilangan ekspatriat yang bekerja di negara
ini semakin merosot. Pada masa yang sama,
sistem pendidikan kita tidak menghasilkan
kemahiran yang dikehendaki oleh frma.
Jabatan Perangkaan melaporkan bahawa
pada tahun 2007, 80% daripada tenaga kerja
Malaysia mendapat pendidikan hanya setakat
Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Menurut kajian
tentang iklim pelaburan Malaysia, kekurangan
kemahiran berserta rungutan tentang
kurangnya kreativiti dan kemahiran berbahasa
Inggeris, secara konsistennya ianya adalah
rintangan utama yang dihadapi oleh frma.
Jurang di antara penduduk kaya dan miskin
semakin lebar. Dalam beberapa dekad yang
lalu, berlatarkan pertumbuhan ekonomi
yang kukuh dan Dasar Ekonomi Baru (DEB),
Malaysia dengan ketara berjaya mengurangkan
paras kemiskinan keseluruhan merentasi
semua kumpulan etnik. Meskipun pertumbuhan
lebih perlahan selepas krisis kewangan Asia
namun insiden kemiskinan terus-menerus
menurun kepada 3.6% pada tahun 2007.
Walau bagaimanapun, ketaksamaan kekal
menjadi cabaran nyata bagi Malaysia.
Di samping itu, hasil kaji selidik pendapatan
isi rumah menunjukkan bahawa pertumbuhan
pendapatan hanya kukuh bagi isi rumah
Malaysia yang tergolong dalam kumpulan 20%
teratas manakala isi rumah dalam kumpulan
40% terendah mengalami pertumbuhan
pendapatan purata yang paling perlahan,
dengan meraih kurang daripada RM1,500
sebulan pada tahun 2008.
R
i
n
g
k
a
s
a
n

E
k
s
e
k
u
t
i
f
11
Sumber: Nationmaster Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Bank Dunia
Rajah C – Pendapatan Negara Kasar (PNK) Per Kapita (1990 - 2008; ribu AS$)
PNK Per kapita
1990 - 2008; ribu AS$

(ribu AS$)
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Korea
Rep. Czech
Slovakia
Poland
Ìndonesia
Thailand
Malaysia
Argentina
Chile
Batas
Pendapatan
Tinggi
Malaysia tersekat dalam perangkap
pendapatan sederhana. Malaysia dengan
pantas menaiki tangga untuk mencapai status
pendapatan sederhana atas menjelang tahun
1992 tetapi ekonominya menjadi lembap
sejak itu (Rajah C). Dari segi sejarah, negara
pendapatan rendah begitu mudah untuk
beranjak kepada status pendapatan sederhana
apabila mereka memanfaatkan sumber asli atau
kelebihan kos rendah mereka untuk menarik
pelaburan. Namun kelebihan kos rendah ini
berlaku buat seketika dan akan berakhir apabila
pusat kos rendah yang lain mula muncul.
Tanpa bitara (niche) yang baru dan rancangan
pembaharuan strategik, banyak negara tidak
berupaya keluar daripada kategori pendapatan
sederhana – suatu fenomena yang diistilahkan
sebagai ‘perangkap pendapatan sederhana’.
Kelemahan ini menghalang kita untuk keluar
dari perangkap pendapatan sederhana. Hampir
semua ekonomi Asia Timur kini bersedia untuk
mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi
dalam dekad ini. Namun begitu, Malaysia
mengalami risiko penurunan berterusan yang
memungkinkan berlakunya kelembapan yang
memeritkan.
Dasar ekonomi berasaskan etnik berkesan
tetapi pada masa yang sama, isu pelaksanaannya
mencetuskan masalah. DEB mengurangkan
kemiskinan dan banyak menangani
ketakseimbangan ekonomi antara etnik. Walau
bagaimanapun, pelaksanaannya juga semakin
dan secara tidak langsung meningkatkan
kos menjalankan perniagaan disebabkan
merentir (rent-seeking), kuasa naungan
12
(patronage) dan proses perolehan kerajaan
yang tidak telus. Hal ini mengakibatkan rasuah
menular, justeru perlu ditangani dengan
serius.
Sistem penentuan harga yang dikawal
dan subsidi mengakibatkan berlakunya
penyalahuntukan sumber. Penentuan harga
bagi barangan dan perkhidmatan keperluan
di Malaysia tidak mencerminkan harga
pasaran. Penentuan harga yang menyimpang
ini membawa kepada penggunaan yang
berlebihan dan pembaziran. Pada masa yang
sama, perbelanjaan kerajaan yang besar ke
atas subsidi – kebanyakannya dibiayai oleh
perolehan petroleum – tidak dapat diteruskan.
Subsidi bertujuan untuk membantu kumpulan
berpendapatan rendah tetapi manfaatnya
juga dinikmati oleh kumpulan lain, termasuk
kumpulan berpendapatan tinggi. Sudah sampai
masanya untuk kita mengambil pendekatan
yang lebih menjurus, bukannya subsidi yang
meluas asasnya.
Model perniagaan kos rendah yang dapat
dipenuhi melalui pemesongan harga dan dasar
menggalakkan sektor swasta memberikan
tumpuan kepada untung jangka pendek.
Sektor swasta tidak melabur dalam produk
dan perkhidmatan yang akan mendorong
pertumbuhan masa depan. Hal ini dicerminkan
oleh pelaburan yang rendah dalam P&P,
kurangnya minat dalam menginovasi produk
dan proses untuk meningkatkan rantaian nilai,
justeru mempamerkan sikap tidak berminat
yang kuat untuk membina kemahiran dan
membayar upah yang lebih tinggi demi
produktiviti yang lebih baik.
Kita mesti bertindak sekarang sebelum
kedudukan kita lebih merosot.
APAKAH YANG SEDANG BERLAKU DI
SEKELILING KITA?
Kita perlu memahami dan menyedari apa yang
berlaku di sekeliling supaya kita dapat bertindak
dengan berkesan. Disebabkan krisis kewangan
global, pada masa terdekat ini negara maju
akan mengalami pertumbuhan yang lebih
perlahan dan banyak negara sedang mengkaji
semula strategi pertumbuhan mereka.
Peneraju global yang baru sedang muncul dan
Malaysia mesti menjadi salah satu daripada
mereka. Krisis kewangan global secara kreatif
memusnahkan order lama dan membuka pula
peluang dalam order baru. Era sebelum krisis
yang menyaksikan penguasaan besar ekonomi
G7 sudah berakhir. Jentera pertumbuhan dunia
yang baru, seperti ‘BRIC’ (Brazil, Rusia, India
dan China) dan ekonomi baru muncul yang
lain, seperti Indonesia, akan tumbuh dengan
lebih pantas dan menjadi lebih kaya. Suara
mereka semakin kuat dalam G20 dan kini
bersedia untuk memainkan peranan yang lebih
penting dalam pentas dunia.
Globalisasi mewujudkan persaingan yang
sengit untuk mendapatkan bakat dan memaksa
syarikat dan kerajaan supaya mengakui
bahawa manusia merupakan aset yang paling
berharga. Malaysia mesti memelihara dan
menarik bakat supaya dapat bersaing pada
skala serantau dan global. Malaysia mesti
dipandang oleh rakyatnya dan oleh orang luar
sebagai bumi yang memberikan peluang yang
sama untuk memperolehi pendapatan yang
lumayan serta memberikan kehidupan yang
bahagia lagi terjamin untuk setiap individu dan
keluarga.
R
i
n
g
k
a
s
a
n

E
k
s
e
k
u
t
i
f
13
APAKAH KELEBIHAN YANG ADA PADA
KITA?
Malaysia berhadapan dengan cabaran yang
menggentarkan di tengah-tengah perubahan
global yang pesat. Walau bagaimanapun, kita
boleh memanfaatkan sebilangan keunikan
kekuatan dan kelebihan yang kita miliki dalam
melaksanakan tindakan dasar penuh tekad
untuk bergerak ke hadapan.
Kita tidak miskin dan kita memiliki infrastruktur
yang baik. Sebagai sebuah negara, Malaysia
telah berjaya membasmi kemiskinan dengan
banyaknya dan menganjak masuk ke dalam
kategori pendapatan sederhana atas pada awal
tahun 1990-an. Pelaburan yang besar telah
menghasilkan pembinaan infrastruktur bertaraf
dunia di Malaysia. Infrastruktur yang baik telah
menjadikan Malaysia sebagai peneraju dalam
bidang pembuatan E&E dan eksport sumber
asli utama yang dapat dimanfaatkan ke arah
lebih aktiviti nilai tambah tinggi. Malaysia juga
dibekalkan potensi untuk memajukan lagi
sektor logistiknya.
Kita berjaya mewujudkan asas pembuatan
bertaraf dunia. Pembuatan merupakan sektor
yang mengalami pertumbuhan terpantas dalam
ekonomi pada masa lalu. Pembuatan yang
tertumpu pada sektor E&E, menarik pelaburan
masuk yang besar daripada frma multinasional.
Sektor E&E menggandakan pertumbuhan
sektor lain dalam bidang pembekalan,
logistik dan perkhidmatan. Malaysia menjadi
pengeksport utama produk pengguna dan
elektronik perindustrian. Ia kini bersedia untuk
lompatan teknologi ke arah industri teknologi
termaju yang lebih berinovatif dan memiliki nilai
tambah yang lebih tinggi.
Malaysia terletak di tengah-tengah rantau yang
rancak berkembang. Lokasi Malaysia yang
strategik ini akan berupaya menarik pelaburan
untuk mewujudkan hab pengangkutan dan
logistik. Anugerah Malaysia yang kaya akan
membantu menarik Pelaburan Langsung Asing
(PLA) dan Pelaburan Portfolio Asing (PPA) dari
China, India dan Asia Timur kerana negara
ini berusaha mendapatkan kestabilan mata
wang melalui kepelbagaian, akses terhadap
sumber asli dan pasaran bitara (niche) yang
mengukuhkan ikatan dua hala.
Malaysia merupakan model kepelbagaian
budaya, etnik dan biologi. Warisan budaya
Malaysia yang kaya dan unik – malah sejarah
kolonialnya juga merupakan aset untuk
menjalinkan hubungan dengan banyak negara,
terutamanya dengan ekonomi pertumbuhan
tinggi seperti China, India, Asia Barat dan
Indonesia. Di samping itu, kepelbagaian
rangkaian bahasa di Malaysia membantu untuk
menyokong pembangunan pelancongan dan
hubungan industri dalam pasaran yang sama.
Biodiversiti kaya yang ada pada Malaysia boleh
dimanfaatkan untuk menjana faedah ekonomi
daripada pelancongan, rekreasi, penggunaan
farmaseutikal dan produk nutrisi.
KE MANAKAH TUJUAN KITA?
Matlamat utama MEB adalah untuk
menjadikan Malaysia sebuah negara maju
yang berpendapatan tinggi dengan ciri
keterangkuman dan kebolehmampanan
14
menjelang tahun 2020 (Rajah D). Pencapaian
satu-satu matlamat tidak seharusnya
menjejaskan yang lain. Dalam usaha gigih untuk
mencapai matlamat tersebut, kita tidak boleh
mengambil jalan pintas dengan berbelanja
lebih atas kekayaan daripada sumber asli
yang sememangnya tidak kekal. Kita juga
tidak boleh menyerahkan sepenuhnya kepada
kuasa pasaran dan mengabaikan keperluan
untuk memelihara keharmonian sosial. Setelah
mencapai status negara maju, usaha perlu
diteruskan untuk mengekalkan kedudukan
tersebut meskipun selepas tahun 2020.
Melonjak ke arah status berpendapatan tinggi
Pelaksanaan penuh dan mampan bagi langkah
pembaharuan yang disarankan oleh MPEN
akan mendorong transformasi Malaysia ke
arah ekonomi berpendapatan tinggi menjelang
tahun 2020. MPEN menjangka langkah
pembaharuan yang berani akan menambah-
giat pelaburan, mendorong produktiviti buruh
dan merangsang kecekapan, lalu menaikkan
kadar pertumbuhan benar kepada purata 6.5%
setahun dalam tempoh 2011-2020. Keluaran
Negara Kasar (KNK) per kapita akan meningkat
kepada kira-kira AS$17,700 menjelang tahun
2020. Senario ini mengandaikan bahawa tidak
berlaku satu lagi krisis ekonomi yang besar di
peringkat global yang boleh menggelincirkan
ekonomi Malaysia keluar dari landasan
pertumbuhan ini.
Jika sasaran pertumbuhan KDNK hendak
dicapai, maka permintaan agregat juga perlu
tumbuh pada kadar yang bertenaga. Pelaburan
akan menjadi pendorong utama pertumbuhan
ekonomi melepasi tahun 2020. Sumbangan
daripada pelaburan swasta mesti kembali
kepada paras bermakna seperti yang dicapai
pada tahun 1997, iaitu mencecah hampir satu
per lima daripada KDNK menjelang tahun 2020
berbanding dengan kira-kira satu per sepuluh
pada tahun 2010.
Rajah D – Model Ekonomi Baru: Matlamat dan Ciri
Berpandukan Pasaran
Tadbir Urus yang Rapi
Berintegrasi Serantau
Keusahawanan
Inovatif
KuaIiti Hidup
Rakyat
Sasaran AS$15,000 - 20,000
per kapita pada 2020
Membolehkan
semua komuniti
menikmati
kekayaan negara
sepenuhnya
Memenuhi
keperluan semasa
tanpa menjejaskan
generasi akan
datang
Berpendapatan Tinggi
Keterangkuman Kemampanan
Ciri-ciri MaIaysia pada
tahun 2020
R
i
n
g
k
a
s
a
n

E
k
s
e
k
u
t
i
f
15
Pertumbuhan mampan juga akan disokong
oleh hemat fskal. MEB mahukan supaya
defsit fskal dikurangkan lagi ke paras hampir
seimbang menjelang tahun 2020. Defsit fskal
Kerajaan Persekutuan, iaitu kira-kira 7.4%
daripada KDNK, mencecah paras puncak
dalam tahun 2009 dan dijangka menurun
kepada 5.6% daripada KDNK dalam tahun
2010. Sentimen pasaran akan bertambah baik
lagi sekiranya defsit fskal ini dikurangkan
lagi.
Menjanakan manfaat untuk semua rakyat
Malaysia
Keterangkuman merupakan matlamat kedua
dan merupakan komponen utama bagi MEB.
Ini menjadi prasyarat untuk memupuk perasaan
kekitaan. Pertumbuhan yang menyokong
golongan miskin akan memastikan bahawa
tiada kumpulan yang akan dipinggirkan dan
keperluan asas rakyat akan dipenuhi. Keluarga
akan diberikan peluang dan keupayaan untuk
memburu impian mereka di bandar, pekan
dan kampung yang moden, canggih dan
mudahhubung. Mereka akan tinggal, bekerja
dan belajar di tempat yang bebas daripada
rasa bimbang terhadap jenayah, penghinaan
diskriminasi dan kekurangan keperluan.
Keterangkuman akan membolehkan semua
komuniti menyumbang dan berkongsi
kekayaan negara. Meskipun kesaksamaan
yang sempurna itu mustahil dicapai, namun
masyarakat yang terangkum akan memastikan
masalah ketaksamaan ini tidak akan menjadi
lebih buruk.
Masyarakat yang berpecah-belah dari segi etnik
lebih cenderung mencetuskan konfik ganas.
Komposisi penduduk Malaysia yang berbilang
bangsa masih merupakan satu ciri unggulnya
dan kepelbagaian etnik ini akan kekal bersama
kita. Namun begitu, tumpuan berlebihan
pada pengagihan sumber berasaskan etnik,
akan menimbulkan jurang keterpisahan dan
pertelingkahan yang semakin buruk.
Cabaran utama pertumbuhan terangkum ialah
pembentukan langkah berkesan yang mencapai
keseimbangan antara kedudukan istimewa
kaum bumiputera dengan kepentingan sah
kumpulan yang lain. Justeru, program tindakan
afrmatif yang mesra pasaran yang seiring
dengan prinsip keterangkuman akan:
n Menyasarkan bantuan kepada isi rumah
dalam kumpulan 40% terendah – yang
77.2% daripada mereka ialah kaum
bumiputera dan ramai yang berada di
Sabah dan Sarawak
n Memastikan peluang yang saksama dan
adil melalui proses yang telus
n Menyediakan akses kepada sumber
berasaskan keperluan dan merit bagi
menambahbaik keupayaan, pendapatan
dan kesejahteraan
n Mempunyai rangka kerja institusi yang
mantap demi pemantauan yang lebih baik
dan pelaksanaan yang berkesan
Program tindakan afrmatif yang telus dan
mesra pasaran adalah tertumpu pada
pembinaan keupayaan dan kemampuan isi
rumah berpendapatan rendah dan perniagaan
kecil, bukannya memenuhi syarat dalam
mencapai kuota atau sasaran tertentu.
PTE akan mewujudkan mekanisme untuk
16
mengukuhkan keupayaan isi rumah dalam
kumpulan 40% terendah supaya mereka dapat
mengambil kesempatan daripada peluang
yang ada untuk mendapatkan pekerjaan
yang lebih baik, meningkatkan produktiviti
dan menambahkan pendapatan mereka.
Kumpulan ini akan dibantu dengan program
untuk membina kemahiran supaya mereka
dapat menggunakan naluri keusahawanan
bagi memulakan dan mengembangkan
perniagaan. Ini akan menambahbaikkan taraf,
peluang dan prospek kehidupan mereka.
Amalan dahulu yang membiakkan aktiviti
merentir (rent-seeking) dan kuasa naungan
(patronage) yang tidak sihat serta menular
akan dihentikan.
Penyelesaian yang mampu bertahan lama dari
segi ekonomi dan alam sekitar
Komponen kebolehmampanan dalam MEB
bertujuan untuk memastikan bahawa semua
langkah saranan yang diutarakan di bawah
model baru tersebut mestilah mampan dari segi
ekonomi dan alam sekitar. Kebergantungan
Malaysia pada penggunaan sumber asli sebagai
jentera utama pertumbuhan ternyata tidak
mampan dalam kedua-dua aspek berkenaan.
Ini tidaklah bermaksud untuk mencadangkan
bahawa penggunaan sumber asli tidak harus
menjadi komponen utama pengeluaran
negara. Namun, ini bererti bahawa di bawah
model baru, keputusan pelaburan dan dasar
hanya akan dibuat setelah mempertimbangkan
keseluruhan impak jangka panjang terhadap
masyarakat, ekonomi dan alam sekitar.
Kebolehmampanan ekonomi akan dipastikan
melalui pembentukan disiplin fskal yang
diperlukan bagi melindungi keseimbangan
makroekonomi dan kestabilan kewangan.
Pembaharuan sektor awam merupakan
komponen penting bagi kebolehmampanan
fskal jangka panjang dan menjadi komponen
utama MEB. Pembaharuan perkhidmatan
awam yang berterusan, termasuk peningkatan
kemahiran dan latihan semula kakitangan, akan
menjadi kunci kepada peningkatan kecekapan
perkhidmatan awam dan menjadikannya lebih
fokus pelanggan.
Kebolehmampanan alam sekitar akan
dicapai dengan menolak pendekatan
tradisional terhadap pertumbuhan ekonomi
yang terlampau mengabaikan alam sekitar.
Sungguhpun telah wujud sedikit keprihatinan
mengenai alam sekitar, namun dasar lalu
tertumpu pada isu penyampaian pertumbuhan
yang kemudiannya diikuti dengan langkah
menangani isu alam sekitar. Pada masa
depan, penekanan yang sama mesti diberikan
kepada soal perlindungan alam sekitar dan
pertumbuhan ekonomi. Pengukuran KDNK
konvensional bagi pertumbuhan ekonomi tidak
mengambil kira kos terhadap masyarakat
yang timbul akibat kemerosotan alam sekitar.
Perkembangan terbaru konsep ‘KDNK Hijau’
akan memungkinkan pertimbangan wajar
diberikan mengenai impak pertumbuhan
terhadap alam sekitar dan pembentukan
langkah yang sesuai bagi menangani masalah
alam sekitar.
MEB berusaha mewujudkan pertumbuhan
mampan yang memenuhi keperluan berterusan
penduduk tanpa menjejaskan generasi akan
datang melalui pengawasan dan pemuliharaan
berkesan alam semula jadi dan sumber mudah
lupus. Pendekatan baru ini sangat relevan
dengan pengurusan air serta sumber minyak
dan gas.
R
i
n
g
k
a
s
a
n

E
k
s
e
k
u
t
i
f
17
Penerima manfaat mutlak: Rakyat dan
perniagaan
MPEN menjangkakan suatu siri manfaat yang
akan sampai kepada semua rakyat jika langkah
dasar MEB dilaksanakan dengan konsisten dan
sepenuhnya. Walau bagaimanapun, kita mesti
menyedari bahawa penyampaian pelbagai
manfaat ini memerlukan masa. Sementara itu,
beberapa segmen penduduk mungkin melihat
impak negatif lebih daripada manfaat ataupun
mereka mendapat manfaat yang kurang
berbanding orang lain. Kerajaan mesti berupaya
menyampaikan kesaksamaan hakiki manfaat
ini pada kemudian hari, menggesa komitmen
diberikan kepada proses dan mewujudkan visi
kebaikan bersama jangka panjang. Disebabkan
keperluan terhadap ketepatan masa dan
urutan tindakan dasar yang betul, PTE akan
menyediakan jaring keselamatan yang lebih
baik dan dana transformasi untuk melindungi
pelbagai komuniti semasa tempoh peralihan
sebelum manfaat direalisasikan sepenuhnya.
Orang ramai perlu lebih memahami bahawa
penyelarasan dan perubahan secara teratur
diperlukan jika mahu melihat matlamat MEB
tercapai. Manfaat bagi rakyat hasil daripada
MEB disenaraikan dalam Jadual A.
Jadual A – Manfaat untuk rakyat
Dalam ekonomi
berpendapatan tinggi, rakyat
boleh menjangkakan:
Semua rakyat akan berasa
terangkum berikutan:
Pendekatan
mampan akan
memberi rakyat:
• Pilihan yang lebih banyak
dan kuasa beli yang lebih
tinggi
• Kualiti hidup yang lebih baik
• Peluang bagi meningkatkan
mobiliti
• Ganjaran bagi inovasi dan
kreativiti
• Keyakinan yang lebih
tinggi terhadap kekukuhan
ekonomi
Hidup dan bekerja dalam •
persekitaran yang selamat
Akses kepada maklumat yang •
sama rata dan mudah
Saling menghormati dan •
maruah individu
Setiap bahagian di negara •
ini – sama ada negeri, bandar,
pekan atau kampung – penting
Golongan miskin tidak akan •
dilupakan
Keyakinan •
terhadap kerajaan
Persekitaran yang •
lebih baik
Pertumbuhan •
mampan
Pengurusan dan •
pemuliharaan
sumber yang
mantap
Manfaat bagi perniagaan akan diperolehi
daripada kesaksamaan alam sekitar yang
lebih baik, ekosistem yang lebih berkesan dan
pasaran yang lebih cekap bagi memudahkan
pelaburan dan operasi (Jadual B).
18
Jadual B – Manfaat untuk perniagaan
Persekitaran saksama
yang membolehkan
pelabur berkembang maju,
termasuklah:
Ekosistem berkesan bagi
operasi perniagaan akan
melibatkan:
Pasaran cekap akan
memberikan peluang
pelaburan dan
pertumbuhan melalui:
Hak Perniagaan. •
Pengiktirafan hak
yang sewajarnya dan
tanggungjawab pemilik
perniagaan yang
sewajarnya
Kedaulatan Undang- •
Undang. Keupayaan untuk
mengurus perniagaan
dengan jaminan sistem
undang-undang yang adil
dan boleh dipercayai
Kebebasan Pemilikan. •
Bebas untuk memiliki
sepenuhnya perniagaan
sendiri dan memilih rakan
niaga
Harta Intelek. • Aset intelek
akan dilindungi
Pengiktirafan Perusahaan •
Kecil dan Sederhana
(PKS). Peraturan adalah
bersesuaian dan seimbang
dengan perniagaan kecil
Ketelusan Pasaran. •
Tiadanya merentir (rent-
seeking) dan kuota,
dengan sokongan kepada
perniagaan bersandarkan
prinsip pasaran
Perkhidmatan Awam. •
Kelulusan lebih pantas
merentasi semua peringkat
Kecekapan Pelesenan. •
Penghapusan pelesenan yang
tidak perlu dan beban kawal
selia yang tidak wajar
Kelompok Dinamik. • Manfaat
diperolehi daripada skala
melalui pengelompokan dan
perangkaian industri
Modal Insan. • Akses lebih baik
terhadap bakat yang terbaik
berdasarkan keupayaan
membayar
Pendanaan. • Akses yang
feksibel dan pantas terhadap
pendanaan PKS di bawah
peraturan tadbir urus yang
kukuh
Mahkamah yang Cekap. •
Penyelesaian pantas bagi
pertikaian undang-undang
Dana Transformasi. • Akses
adil terhadap bantuan
istimewa semasa tempoh
peralihan ekonomi
Integrasi Serantau. • Pasaran
serantau yang berintegrasi dan
menyokong perkembangan
maju supaya menjadi peneraju
serantau.
Ketelusan. •
Keyakinan terhadap
keterbukaan dan
keadilan tender
kerajaan
Penentuan Harga •
Pasaran yang Adil.
Dengan kekecualian
yang minimum,
subsidi dan
kawalan harga akan
dimansuhkan
Bebas Halangan. •
Liberalisasi bagi
semua sektor
Persaingan Adil. •
Keupayaan untuk
beroperasi di
gelangang yang rata
(level playing feld)
yang diwujudkan
oleh penggubalan
undang-undang
persaingan
Perkongsian •
Awam-Swasta.
Peluang lebih
banyak untuk
bekerjasama
dengan sektor
awam dan SBK
R
i
n
g
k
a
s
a
n

E
k
s
e
k
u
t
i
f
19
Ciri Teras MEB
Bagaimanakah keadaan Malaysia pada tahun
2020? Pada masa depan MEB akan melahirkan
Malaysia yang terkenal dengan transformasi
kukuh, hasil daripada kepintaran rakyatnya
yang ditunjukkan oleh kepelbagaiannya yang
harmoni dan tradisi budayanya yang kaya.
Ekonominya kelak adalah berpandukan
pasaran, ditadbir urus dengan rapi, berintegrasi
serantau, berorientasikan keusahawanan dan
inovatif.
Sektor swasta akan menjadi penggerak utama
pertumbuhan dalam pelaburan berpandukan
pasaran dan pengeluaran semakin dikuasai
oleh barangan dan perkhidmatan yang
mempunyai nilai tambah yang tinggi dalam
persekitaran yang bersaingan. Kerajaan
akan menjadi fasilitator yang cekap menerusi
rangka kerja kawal selia yang rapi, seimbang,
fokus pasaran dan membantu pasaran.
Kerajaan akan terus berperanan untuk
menangani gangguan daripada kegagalan
pasaran yang tidak dapat dielakkan. Institusi
kerajaan dengan tadbir urus yang rapi dan
lebih cekap dipertanggungjawabkan terhadap
hasil berasaskan pencapaian selaras dengan
PTK dan memiliki kakitangan berkelayakan
tinggi dengan keupayaan melaksanakan
pelbagai tugas dan pada masa yang sama,
mempamerkan feksibiliti serta dinamisme.
Firma swasta, badan bukan kerajaan dan
masyarakat sivil akan menaruh hasrat untuk
mencapai standard tadbir urus yang diterima
pakai di peringkat antarabangsa. MEB akan
menyediakan rangka kerja dan persekitaran
untuk melahirkan semangat keusahawanan
bagi memanfaatkan sebaik-baiknya peluang
pertumbuhan daripada pembiayaan yang
tersedia. Inovasi dan teknologi terkini akan
menjanakan produk, perkhidmatan dan proses
kreatif yang memiliki nilai tambah yang tinggi
dalam arena teknikal, sosial dan institusi.
Kesemuanya ini akan menyumbang kepada
perluasan pasaran melalui integrasi serantau
dalam perdagangan dan perkhidmatan
serta melalui pembentukan rantaian
penawaran dan rangkaian pengeluaran rentas
sempadan.
MEB – Cara baru ‘menjalankan perniagaan’
di Malaysia
Dalam menggerakkan Malaysia ke arah
ciri teras MEB, MPEN mendukung suatu
pendekatan yang baru dan berani untuk
merealisasikan potensi pertumbuhan negara.
Pendekatan baru ini digambarkan dengan jelas
dari sudut perbezaan beberapa elemen dalam
pendekatan yang lama (Jadual C).
20
Jadual C – Pendekatan terhadap pembangunan ekonomi:
perbezaan antara pendekatan lama dengan MEB
Pendekatan Lama Pendekatan Baru
1
Pertumbuhan terutamanya melalui
pengumpulan modal. Menumpukan
pada pelaburan dalam pengeluaran
dan infrastruktur fzikal dengan
gabungan pekerja berkemahiran
rendah untuk menghasilkan eksport
bernilai tambah rendah
Pertumbuhan melalui produktiviti.
Menumpukan pada proses inovasi dan
teknologi terkini, disokong oleh pelaburan
swasta dan bakat pada paras yang sihat,
untuk menghasilkan barangan
dan perkhidmatan bernilai
tambah tinggi
2
Penyertaan kerajaan yang dominan
dalam ekonomi. Pelaburan awam
langsung yang besar (termasuk
melalui SBK) dalam sektor ekonomi
yang terpilih
Pertumbuhan berpandukan sektor
swasta. Menggalakkan persaingan dalam
dan merentasi sektor untuk memulihkan
semula pelaburan swasta dan dinamisme
pasaran
3
Perancangan strategik terpusat.
Panduan dan kelulusan daripada
pihak berkuasa persekutuan
untuk keputusan
ekonomi
Autonomi tempatan dalam pembuatan
keputusan. Memperkasakan pihak berkuasa
tempatan dan negeri untuk membentuk
dan menyokong inisiatif pertumbuhan serta
menggalakkan persaingan antara kawasan
4
Pertumbuhan wilayah yang
seimbang. Menyebarkan aktiviti
ekonomi merentasi negeri untuk
meluaskan manfaat daripada
pembangunan
Aktiviti ekonomi berasaskan kelompok
dan koridor. Penumpuan aktiviti ekonomi
untuk ekonomi ikut bidangan (economies
of scale) dan penyediaan perkhidmatan
sokongan yang lebih baik
5
Mengutamakan industri dan
frma tertentu.
Memberikan layanan istimewa
dalam bentuk insentif dan
pembiayaan bagi
entiti terpilih
Mengutamakan industri dan frma yang
berkemampuan teknologi. Memberikan
insentif untuk menyokong inovasi dan
pengambilan risiko bagi membolehkan
usahawan membangunkan produk dan
perkhidmatan bernilai tambah tinggi
R
i
n
g
k
a
s
a
n

E
k
s
e
k
u
t
i
f
21
Pendekatan Lama Pendekatan Baru
6
Kebergantungan eksport pada
pasaran G-3 (AS, Eropah dan
Jepun). Sebahagian daripada
rantaian pengeluaran untuk
membekalkan barangan dan
komponen pengguna kepada
pasaran tradisional
Orientasi Asia dan Asia Barat.
Membangunkan dan mengintegrasikan
dengan giat ke dalam rangkaian
kewangan dan pengeluaran serantau
untuk mendapatkan manfaat
aliran pelaburan, perdagangan
dan idea
7
Sekatan terhadap pekerja
mahir asing. Wujud kebimbangan
sekiranya bakat asing akan
menggantikan pekerja
tempatan
Memelihara dan menarik golongan
profesional mahir. Menggabungkan
bakat, termasuk tempatan dan asing, yang
diperlukan untuk merangsang ekonomi nilai
tambah tinggi dan inovatif
BAGAIMANAKAH CARANYA UNTUK KITA
SAMPAI KE SANA?
Malaysia memerlukan transformasi segera. Ini
akan diberikan oleh MEB melalui lapan IPS
dan PTE. Pemungkin terpenting MEB ialah
keazaman dan kepimpinan politik untuk
memecahkan kebuntuan hasil rintangan
daripada kumpulan berkepentingan dan
menyediakan rakyat untuk menyokong
perubahan berbentuk akar umbi dalam
hala tuju dasar (Rajah E). Dengan adanya
pemungkin ini, suatu ‘tolakan besar’ dalam
tindakan dan inisiatif dasar diperlukan untuk
memulakan proses transformasi. Tolakan
ini mestilah mencetuskan momentum yang
mencukupi untuk mengatasi rintangan yang
boleh membantutkan kemajuan. Apabila
sahaja pembaharuan bermula, maklum balas
berterusan adalah perlu bagi menyelaraskan
dasar dan mengekalkan landasannya.
Kepimpinan mantap dan keazaman politik
Keazaman dan kepimpinan politik mesti
memberikan penekanan kepada penjelasan
yang koheren tentang visi dan agenda
MEB serta proses transformasi. Ini
memerlukan rancangan MEB dibentangkan
secara terperinci, termasuk indikator yang
memperlihatkan tindakan yang mungkin
membawa kesan negatif kepada beberapa
lapisan masyarakat. Tujuannya adalah untuk
mencetuskan gelombang sokongan yang
tidak dapat disekat yang muncul daripada
semua lapisan masyarakat terhadap visi ini.
Namun begitu, untuk memulakan proses ini,
kerajaan sedar bahawa keputusan yang sangat
sukar perlu dibuat secara serentak. Kepimpinan
politik mesti jelas mengenai kesan timbal balik
apabila sesetengah keputusan yang sukar ini
dibuat.
22
Kerajaan mesti mengambil tindakan
segera apabila menghadapi rintangan dan
mengekalkan landasannya. Rintangan
mungkin datang daripada komuniti perniagaan,
termasuk industri terlindung, majikan buruh
asing, pemegang lesen, penerima faedah
subsidi dan mereka yang mahir menjalankan
perniagaan cara lama. Beberapa segmen
rakyat yang tidak lagi layak mendapat subsidi
dan geran kerajaan mungkin menentang keras
manakala mereka yang menikmati kerja yang
terjamin dan gaya hidup yang stabil di bawah
frma terlindung mungkin berasa terancam dan
Rajah E – Model Ekonomi Baru: Pemungkin dan Inisiatif Pembaharuan Strategik
membantah. Setiap pihak yang berkenaan akan
cenderung untuk melihat MEB dari perspektif
‘untung’ atau ‘rugi’. Oleh yang demikian, visi
MEB perlu disampaikan dengan jelas supaya
difahami oleh semua pihak.
MPEN menekankan betapa pentingnya
Kerajaan menangani situasi politik dengan
sewajarnya. Keamanan dan keharmonian di
Malaysia mesti dipelihara ketika menghadapi
gangguan yang mungkin timbul, buat
sementara, daripada pelaksanaan PTE.
Sumber: MPEN
KuaIiti Hidup
Rakyat
Berpendapatan
Tinggi
Keterangkuman Kemampanan
Perangkap
Pendapatan
Sederhana
1. Menyuburkan KembaIi Sektor
Swasta
2. Membangunkan Tenaga Kerja
BerkuaIiti dan Mengurangkan
Kebergantungan kepada Pekerja
Asing
3. Mewujudkan Ekonomi Domestik
yang Berdaya Saing
4. Mengukuhkan Sektor Awam
5. Tindakan Afirmatif yang TeIus dan
Mesra Pasaran
6. Membina Infrastruktur Berasaskan
Pengetahuan
7. Meningkatkan Sumber
Pertumbuhan
8. Memastikan KeboIehmampanan
Pertumbuhan
Memecahkan
benteng
kepentingan diri
meIaIui pucuk
pimpinan poIitik
yang berazam
tinggi
Menyediakan
rakyat ke arah
perubahan
MakIumbaIas: Kaji SemuIa, Semak
ZŝƐŝŬŽ
͚ Tolakan besar͛ yang koheren untuk merangsang transformasi dan pertumbuhan
Tindakan Pemungkin
Berpusar
Ke Bawah
Inisiatif Pembaharuan Strategik HasiI
R
i
n
g
k
a
s
a
n

E
k
s
e
k
u
t
i
f
23
Mendapatkan sokongan rakyat untuk bersama-
sama menggerakkan perubahan
Mendapat sokongan pihak berkepentingan
dan orang ramai terhadap MEB akan
melibatkan proses politik. Pucuk pimpinan
politik arif dalam hal ini. Walau bagaimanapun,
MPEN mencadangkan beberapa langkah
yang amat penting dalam usaha nasional ini
bagi menyediakan dan melaksanakan PTE.
Walaupun ketika penerangan kepada orang
awam sedang berjalan, kumpulan yang sama ini
yang ditugaskan untuk memantau pelaksanaan
PTE mesti mengatur proses teknikal yang
rapi untuk mengumpulkan maklumat bagi
melaporkan kemajuan PTE kepada semua
pihak berkepentingan. Penglibatan dengan
semua pihak berkepentingan adalah mustahak
atas dua sebab: pertama, untuk memupuk
sokongan melalui komunikasi yang jelas;
dan kedua, untuk melihat perapian dan
penambahbaikan dalam tindakan dasar. Pada
masa yang sama, pucuk pimpinan politik dan
intelektual mesti terus-menerus berada di
benteng hadapan dalam proses transformasi
ini.
‘Tolakan besar’ langkah dan inisiatif dasar
secara serentak
Dengan keterlibatan pucuk pimpinan dan
rakyat, tolakan besar sekelompok langkah
dasar IPS mesti diumumkan secara serentak.
Disebabkan Inisiatif Pembaharuan Strategik
bersifat berjalin (cross-cutting), maka urutan
tindakan dasar adalah sangat penting bagi
mencapai impak dan hasil. Terdapat tindakan
dasar yang boleh dilaksanakan dengan segera
manakala selebihnya mungkin memerlukan
masa penyediaan yang lebih panjang
untuk diperkenalkan. Walau bagaimanapun,
penyediaan ini mesti dimulakan dengan
segera. Pengenalan dasar secara sedikit
demi sedikit dan tidak koheren adalah tidak
konsisten dengan sifat berjalin (cross-cutting)
yang ada pada IPS. Langkah dasar yang
seiring dengan IPS mesti bergerak bersama-
sama untuk merealisasikan pendapatan tinggi
secara terangkum dan mampan.
Mengukur pencapaian dan melakukan
penyesuaian ketika pelaksanaan berjalan
Kebanyakan usaha pembaharuan mempunyai
strategi dan rancangan pelaksanaan tetapi
mekanisme maklum balas yang rapi sering
kali tidak wujud untuk menilai keberkesanan
pelaksanaan bagi membolehkan langkah
penyesuaian dibuat. Selalunya, ketika sesuatu
dasar atau strategi itu sedang dilaksanakan,
keadaan untuk mencapai objektifnya akan
berubah dan menjadikan dasar yang terdahulu
kurang sesuai. Tanpa mekanisme maklum
balas yang formal, penyesuaian dasar
mungkin menjadi ad hoc dan tidak selaras,
lalu mengakibatkan pelaksanaan bercelaru
dengan kurangnya akauntabiliti dan saluran
yang terbatas untuk menangani aduan orang
ramai. Kesannya, berlakulah kegagalan
pembaharuan yang menjejaskan pula
kebolehpercayaan dan menimbulkan
persoalan tentang akauntabiliti institusi
pelaksana. MEB mesti mewujudkan
mekanisme maklum balas yang rapi untuk
memantau kemajuannya, kebolehterimaannya
oleh orang ramai dan keperluan terhadap
penyesuaian dan penyelarasan mengikut
keadaan domestik dan antarabangsa.
24
Inisiatif Pembaharuan Strategik (IPS)
MPEN percaya bahawa adalah sangat
penting untuk mendapatkan sokongan
pihak berkepentingan terhadap rancangan
pelaksanaan yang terperinci bagi setiap Inisiatif
Pembaharuan Strategik (IPS). Pada masa
ini, MPEN hanya mengemukakan parameter
secara umum di bawah setiap IPS dan akan
diperhalusi pada masa akan datang setelah
perbincangan dan pengaturan dilakukan
bersama semua pihak berkepentingan.
Kami mengenal pasti lapan IPS yang penting
bagi mencapai MEB (Rajah E). MPEN
menyedari sepenuhnya bahawa banyak
daripada langkah dasar yang menyokong IPS
adalah sama ada sedang dirancang ataupun
telah dimulakan oleh kerajaan. Saranan MPEN
bertujuan untuk menokok nambah nilai dengan
memantapkan dan meningkatkan usaha dasar
yang sedang berjalan.
IPS 1: Menyuburkan kembali sektor swasta
Sektor swasta perlu bangkit dan menyandang
profl yang lebih tinggi dalam transformasi
negara. Sepanjang sejarah yang tercatat,
ekonomi mengalami pertumbuhan jangka
panjang yang terjamin berterusan melalui
inisiatif keusahawanan sektor swasta, didorong
oleh insentif ekonomi yang menggalakkan
individu mengambil pandangan jauh dan
mengelak daripada sikap suka mengambil
kesempatan jangka pendek. Sesetengah
langkah dasar yang mungkin yang berkaitan
dengan penyuburan semula sektor swasta ini
dipaparkan dalam Jadual D.
Jadual D – Mencerdaskan sektor swasta
Matlamat Dasar
Langkah Dasar yang Mungkin
Menyasarkan produk
dan perkhidmatan nilai
tambah yang tinggi
nMenjajarkan insentif bagi memupuk pelaburan dalam aktiviti
nilai tambah tinggi yang menjanakan kesan limpahan
nMenyesuaikan insentif untuk memenuhi keperluan setiap
frma
nMemudahkan Pelaburan Langsung Asing (PLA) dan Pelaburan
Langsung Domestik (PLD) dalam industri/sektor yang pesat
berkembang
Menghapuskan
halangan dan kos
untuk menjalankan
perniagaan
nMenghapuskan herotan dalam peraturan dan pelesenan,
termasuk penggantian sistem Approved Permit (AP) dengan
senarai import yang negatif
nMemperkenalkan proses pelesenan ‘Satu Tingkap’ melalui
portal e-Kerajaan supaya merangkumi kerajaan tempatan dan
negeri
R
i
n
g
k
a
s
a
n

E
k
s
e
k
u
t
i
f
25
Matlamat Dasar Langkah Dasar yang Mungkin
Membentuk ekosistem
bagi keusahawanan
dan inovasi
nMengurangkan penyertaan langsung Kerajaan dalam ekonomi
nMengeluarkan SBK dari industri yang mana sektor swasta
beroperasi dengan berkesan
nPelancaran jalur lebar seluruh ekonomi
nMemastikan SBK beroperasi atas dasar komersial semata-
mata, bebas daripada campur tangan kerajaan
Menggalakkan
kecekapan melalui
persaingan sihat
nMelaksanakan proses yang cekap dan telus bagi perolehan
kerajaan pada semua peringkat
nMeratakan gelanggang (level playing feld) bagi sektor swasta
melalui aturan standard yang telus
nMenyokong persekitaran persaingan yang lebih kukuh dengan
undang-undang persaingan
Merangsang
pertumbuhan PKS
nMenyokong PKS dalam bidang yang inovatif dan yang maju
teknologinya
nMemudahkan akses yang tepat masa terhadap pendanaan
bagi aktiviti perniagaan
Melahirkan peneraju
serantau
nMenggalakkan perkongsian SBK dengan syarikat sektor
swasta
nMembentuk jaringan serantau yang agresif – ASEAN, China,
India, Asia Barat
nMenambahbaikkan manfaat Perjanjian Dagang Bebas (FTA)
IPS 2: Membangunkan tenaga kerja berkualiti
dan mengurangkan kebergantungan pada
pekerja asing
Pasaran buruh mesti berfungsi dengan lancar:
pekerjaan dan pekerja mesti dipadankan
dengan cekap untuk meningkatkan produktiviti
dan dengan itu meningkatkan upah untuk
semua. Penyesuaian pasaran buruh mestilah
lancar: pekerja yang layak perlu segera
mendapat kerja yang layak dengannya; kerja
ini pula mesti segera menarik pekerja yang
layak, termasuk mereka yang dari luar negara.
Dalam masa yang sama, asas bakat Malaysia
mesti ditingkatkan. Sistem pendidikan yang
berkualiti yang memupuk pekerja yang mahir,
bersifat ingin tahu dan inovatif untuk terus-
menerus mendorong produktiviti ke hadapan
merupakan asas pertumbuhan ekonomi yang
mampan. Pendapatan tinggi datang daripada
26
insan mahir yang menggunakan bakat mereka
untuk menghadapi cabaran ekonomi dengan
cemerlang. Malaysia tidak boleh terlepas
peluang untuk menggerakkan sumbernya yang
amat berharga ini. Oleh itu, Malaysia mesti
menghapuskan halangan yang menghindarkan
rakyatnya yang berkebolehan daripada
mendapatkan kemahiran dan pada masa yang
sama, menarik insan berbakat ini supaya terus
berkhidmat dalam negara (Jadual E).
Jadual E – Merangsang tenaga kerja untuk mencungkil kebolehan mereka
Matlamat Dasar Langkah Dasar yang Mungkin
Meningkatkan bakat
tempatan
n Mengkaji semula sistem pendidikan – merubah pendekatan
pendidikan daripada ‘pembelajaran melalui hafalan’ kepada
‘pemikiran kreatif dan kritis’
n Meningkatkan penekanan pada pengenalan semula kolej latihan
teknik dan vokasional
n Mengenal pasti dan memupuk bakat melalui proses
berorientasikan permintaan
n Meningkatkan autonomi dan akauntabiliti institusi pendidikan
n Menggalakkan usaha sama P&P antara institusi pengajian tinggi
dengan industri
n Meningkatkan kecekapan berbahasa Inggeris
n Menyampaikan pendidikan berkualiti tinggi dan dalam jangkauan
semua tempat
Memperbaharui
kemahiran tenaga
buruh sedia ada
n Meningkatkan kemahiran tenaga buruh Malaysia yang berada
dalam kumpulan terendah melalui pendidikan dan latihan
berterusan
n Menyediakan jaring keselamatan pekerja untuk pekerja yang
hilang pekerjaan
n Industri bekerjasama dengan kerajaan untuk menggalakkan
‘Latihan Kerja Berterusan’ (LKB)
n Memformalkan pensijilan kemahiran dan standard kualiti
antarabangsa
n Memastikan paras upah sepadan dengan tahap kemahiran
R
i
n
g
k
a
s
a
n

E
k
s
e
k
u
t
i
f
27
Matlamat Dasar Langkah Dasar yang Mungkin
Mengekalkan dan
mengakses bakat
global
n Mengkaji semula program sedia ada bagi menarik rakyat Malaysia
berkemahiran tinggi di luar negara supaya kembali
n Menawarkan taraf pemastautin tetap kepada bekas rakyat
Malaysia dan keluarga mereka
n Memusatkan pengawasan pekerja asing dan ekspatriat untuk
membolehkan amalan yang koheren
n Membolehkan membentuk kelompok kritikal golongan profesional
mahir melalui permit kerja dan prosedur imigresen yang lebih
ringkas
n Meliberalisasikan perkhidmatan profesional melalui
pengiktirafan bersama
Menghapuskan
herotan pasaran
buruh yang
mengekang
pertumbuhan upah
n Melindungi pekerja, bukannya pekerjaan, melalui jaring
keselamatan yang lebih kukuh sekaligus menggalakkan feksibiliti
pasaran buruh
n Menyemak rangka kerja undang-undang dan institusi bagi
memudahkan pengambilan dan pemecatan pekerja
n Menaikkan bayaran melalui laba produktiviti, bukannya
pengawalan upah
Mengurangkan
kebergantungan pada
buruh asing
n Menguatkuasakan standard buruh yang sama bagi pekerja
tempatan dan asing
n Menggunakan sistem levi untuk mencapai sasaran bagi pekerja
asing tidak mahir sejajar dengan keperluan sektor
IPS 3: Mewujudkan ekonomi domestik yang
berdaya saing
Banyak herotan akan dilenyapkan dan ekonomi
akan mengalami suasana kebersaingan yang
lebih sengit dengan terhapusnya subsidi,
kawalan harga dan aneka insentif yang telah
hilang objektif asalnya. PTE akan membantu
individu dan frma untuk mengurangkan
impak daripada langkah berani ini dengan
menyediakan jaring keselamatan sosial
yang lebih baik dan dana transformasi khas
(Jadual F).
28
Jadual F – Pasaran yang rancak dan pilihan yang lebih banyak
Matlamat Dasar Langkah Dasar yang Mungkin
Menambahbaikkan
kecekapan ekonomi
melalui persaingan
n Mengukuhkan persekitaran persaingan dengan memperkenalkan
undang-undang perdagangan adil
n Menambahbaikkan undang-undang persaingan bagi melindungi
kepentingan frma domestik sebelum meliberalisasikan sektor
kepada frma asing
n Menubuhkan Suruhanjaya Peluang Sama Rata untuk men-
gurangkan amalan diskriminasi dan tidak adil
n Mengkaji semula halangan kemasukan yang ada dalam sektor
barangan dan perkhidmatan
n Menerapkan amalan baik dan standard antarabangsa bagi industri
tempatan supaya tinggi daya saingnya
Membina
keusahawanan
n Menyusun semula dana modal mula (seed capital) dan modal usaha
niaga (venture capital) bagi menyokong usahawan yang sedang
meningkat
n Memudahkan undang-undang kebankrapan yang berhubung
dengan syarikat dan individu bagi merangsang keusahawanan
yang bertenaga
n Memberikan sokongan kewangan dan teknikal kepada PKS dan
perniagaan mikro supaya mereka dapat menganjak naik pada
rantaian nilai
Menghapuskan
herotan
pasaran yang
mengakibatkan
penyalahuntukan
sumber
n Menghentikan secara berperingkat kawalan harga dan subsidi yang
memesongkan pasaran bagi barangan dan perkhidmatan
n Menggunakan tabungan kerajaan bagi jaring keselamatan sosial
yang lebih luas untuk isi rumah dalam kumpulan 40% terendah
sebelum subsidi dihapuskan
n Menubuhkan Dana Transformasi bagi membantu frma yang
mengalami kesukaran semasa tempoh pembaharuan
R
i
n
g
k
a
s
a
n

E
k
s
e
k
u
t
i
f
29
IPS 4: Mengukuhkan sektor awam
Institusi awam mesti disusun semula. Institusi
awam tidak harus menduplikasikan fungsi yang
dijalankan dengan baik oleh sektor swasta.
Sebaliknya, ia seharusnya berusaha memikul
tugas yang tidak dapat dilaksanakan oleh sektor
swasta. Penyampaian perkhidmatan kerajaan
mesti cekap dan berkesan, menggunakan
pendekatan ‘menyeluruh kerajaan’ (whole-
of-government approach) bagi memudahkan
operasi sektor swasta. Pengurusan fskal mesti
dikukuhkan supaya merangkumi ketelusan
yang lebih tinggi dan untuk memberikan
insentif yang betul. Asas hasil kerajaan mesti
dipelbagaikan dan perbelanjaan diperkemas
untuk merangsang penggunaan hasil yang
lebih baik (Jadual G).
Jadual G – Kerajaan yang cekap dan fokus pelanggan
Matlamat Dasar Langkah Dasar yang Mungkin
Menambahbaikkan
proses pembuatan
keputusan
nMenggunakan pendekatan ‘menyeluruh kerajaan’ (whole-
of-government approach) untuk memberikan perkhidmatan
berintegrasi
nMemperkasakan entiti negeri dan tempatan untuk menjalankan
tugas mereka di peringkat setempat
nMenggalakkan input dan autoriti tempatan yang lebih besar dalam
pembangunan ekonomi untuk menyokong perbezaan dan keperluan
wilayah
nMembangunkan proses untuk pelaksanaan, pemantauan dan
penilaian yang berkesan bagi langkah dasar
nMemperkasakan Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)
supaya menjadi agensi sehenti (one stop center) yang berkesan
untuk memudahkan pelaburan asing
nMenyusun semula Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) supaya
menjadi lebih berkesan dalam mendorong perbaikan produktiviti dan
kecekapan
Menambahbaikkan
penyampaian
perkhidmatan
nMerubah kerajaan menjadi cekap, mengamalkan perundingan dan
fokus penyampaian
nMeningkatkan kemahiran kakitangan bagi membolehkan mereka
melaksanakan pelbagai tugas
nMemodenkan pengurusan sumber manusia untuk menyesuaikan
kelayakan dengan pekerjaan
30
Matlamat Dasar Langkah Dasar yang Mungkin
Mengurangkan
‘kos geseran’
nTidak bertolak ansur terhadap rasuah
nMenangani struktur tadbir urus yang lemah
nMenggubal kod amalan baik
nMelaksanakan proses yang terbuka, cekap dan telus bagi perolehan
kerajaan pada semua peringkat
Menyediakan
jaring keselamatan
bagi memudahkan
peralihan berjalan
lancar
nMemikul peranan sokongan bagi jaring keselamatan untuk
menstabilkan dan membetulkan tempoh dan kejadian kegagalan
pasaran
nMenggunakan tabungan kerajaan bagi jaring keselamatan sosial
yang lebih luas untuk isi rumah dalam kumpulan 40% terendah
sebelum subsidi dihapuskan
nMenubuhkan Dana Transformasi bagi membantu frma yang
mengalami kesukaran semasa tempoh pembaharuan
Mengukuhkan
pengurusan
kewangan awam
nMeluaskan asas cukai, contohnya Cukai Barangan dan
Perkhidmatan
nMenurunkan kadar cukai pendapatan perseorangan dan syarikat
nMenerapkan kriteria terpiawai bagi penerimaan hasil negeri
nMenggunakan bajet berasaskan pencapaian
nMelaksanakan bajet jangka sederhana yang berasaskan program
nMenerapkan piawaian antarabangsa untuk ketelusan fskal
nMenggunakan teknologi untuk pungutan duti dan cukai yang cekap
IPS 5: Tindakan afrmatif yang telus dan mesra
pasaran
Komponen utama keterangkuman adalah
untuk memupuk peluang ekonomi yang
sama dan adil. Institusi dan program tindakan
afrmatif sedia ada akan diteruskan dalam
MEB tetapi, selaras dengan pandangan pihak
berkepentingan yang utama, akan disusun
semula untuk menghapuskan ciri merentir (rent-
seeking) dan pemesongan pasaran yang telah
menjejaskan keberkesanan program tersebut.
Tindakan afrmatif akan mengambil kira semua
kumpulan etnik dengan adil dan sama rata
selagi mereka tergolong dalam kumpulan 40%
isi rumah berpendapatan rendah. Program
tindakan afrmatif akan didasarkan pada kriteria
mesra pasaran dan berasaskan pasaran
sambil mengambil kira keperluan dan merit
pemohonnya. Suruhanjaya Peluang Sama
Rata akan ditubuhkan untuk memastikan
keadilan dan menangani diskriminasi tidak
wajar apabila berlakunya penyalahgunaan oleh
kumpulan yang dominan (Jadual H).
R
i
n
g
k
a
s
a
n

E
k
s
e
k
u
t
i
f
31
Jadual H – Keluar daripada pendapatan rendah
Matlamat Dasar Langkah Dasar yang Mungkin
Mengurangkan
ketaksamaan
pendapatan
nMeneruskan program sokongan untuk kumpulan tidak bernasib
baik
nMemberikan tumpuan pada isi rumah dan pemilik perniagaan
yang berada dalam kumpulan 40% terendah
nMengalihkan tumpuan kepada kemiskinan relatif
nMeneruskan pertumbuhan sebagai cara mengurangkan
kemiskinan
n‘Keanjalan Pertumbuhan bagi Kemiskinan’– ketaksamaan boleh
mengurangkan impak pertumbuhan terhadap kemiskinan
Mewujudkan tindakan
afrmatif mesra
pasaran
nMenggunakan prosedur dan kriteria yang telus
nMenggunakan tindakan afrmatif sebagai cara untuk merangsang
pembinaan keupayaan dan kemampuan
nMenghentikan secara berperingkat pendekatan yang mewujudkan
merentir (rent-seeking) dan kuasa naungan (patronage)
Merapatkan jurang
perbezaan wilayah
nMengumpilkan skala dengan pembangunan kelompok ekonomi
yang berkesan sebagai cara mengurangkan ketaksamaan
wilayah, terutamanya di Sabah and Sarawak
nMeningkatkan langkah bagi menaikkan paras pendapatan
melalui akses yang lebih baik dan penyediaan perkhidmatan
sosial berkualiti dalam pendidikan dan kesihatan, terutamanya
di Sabah and Sarawak
Menggalakkan
pemberian ganjaran
berdasarkan
pencapaian
nMenggalakkan persaingan yang lebih hebat dalam ekonomi
dengan menghapuskan perlindungan yang keterlaluan dan
mempercepatkan liberalisasi sektor
nMerangka semula tindakan afrmatif supaya mengambil kira
merit dan keperluan
nMenghentikan secara berperingkat pendekatan yang mewujudkan
merentir (rent-seeking) dan kuasa naungan (patronage)
32
Matlamat Dasar Langkah Dasar yang Mungkin
Merangsang akses
yang sama dan adil
terhadap peluang
nMenekankan peluang yang sama dan adil untuk bidang
pekerjaan, kesihatan dan pendidikan serta akses terhadap
peluang perniagaan
nMenggunakan tabungan kerajaan bagi jaring keselamatan sosial
yang lebih luas untuk isi rumah dalam kumpulan 40% terendah
sebelum subsidi dihapuskan
nMenubuhkan Dana Transformasi bagi membantu frma yang
mengalami kesukaran semasa tempoh pembaharuan
nMenubuhkan Suruhanjaya Peluang Sama Rata untuk menangani
diskriminasi dan layanan tidak adil
IPS 6: Membina infrastruktur berasaskan
pengetahuan
Transformasi ekonomi dalam sektor
perindustrian, pertanian dan perkhidmatan
merupakan proses yang memerlukan inovasi
berterusan dan pertumbuhan produktiviti
dengan kemajuan teknologi yang ketara dan
dorongan keusahawanan. Penggunaan proses
yang selaras dengan amalan baik dan standard
antarabangsa akan menambahbaikkan peluang
bagi frma Malaysia untuk berjaya dalam arena
pasaran global (Jadual I).
Jadual I – Menginovasi hari ini untuk hari esok yang cemerlang
Matlamat Dasar Langkah Dasar yang Mungkin
Membentuk ekosistem
bagi keusahawanan
n Memudahkan masuk dan keluar frma dan pekerja berkemahiran
tinggi
n Menyusun semula dana modal mula (seed capital) dan modal
usaha niaga (venture capital) bagi menyokong usahawan yang
sedang meningkat
n Memudahkan undang-undang kebankrapan yang berhubung
dengan syarikat dan individu bagi merangsang keusahawanan
yang bertenaga
n Memanfaatkan kepakaran berasaskan Web dan rangkaian
industri
R
i
n
g
k
a
s
a
n

E
k
s
e
k
u
t
i
f
33
Matlamat Dasar Langkah Dasar yang Mungkin
Merangsang
persekitaran bagi
inovasi
n Menambahbaikkan akses terhadap kemahiran khusus
n Memastikan perlindungan hak harta intelek
n Memberikan insentif kepada frma supaya menggunakan
teknologi dan menganjak naik pada rantaian nilai
n Menguatkuasakan pematuhan ketat terhadap piawaian dan
tanda aras global
n Memupuk hubungan P&P antara institusi pengajian tinggi
dengan sektor swasta
n Melancarkan segera kesalinghubungan jalur lebar yang pantas
di seluruh negara
n Mengkaji semula dan menggabungkan semua pendanaan P&P
kerajaan yang ada sekarang
n Menjajarkan P&P dengan objektif pertumbuhan negara,
terutamanya dalam bidang inovatif dan teknologi tinggi
n Akses terbuka terhadap pendanaan bagi persaingan antara
penyelidik
n Memastikan perolehan awam menyokong inovasi tempatan
n Mewujudkan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) untuk universiti
berdasarkan pengkomersialan
Menubuhkan institusi
pemungkin yang lebih
kukuh
n Menubuhkan penjana penyelidikan teknologi dan pusat
kecemerlangan yang bergerak atas asas komersial, contohnya
model gugusan Taiwan ITRI
n Menggerakkan Model Inovasi Negara yang diumumkan oleh
kerajaan pada tahun 2007
n Mengimbangkan pendekatan inovasi dorongan teknologi
dengan dasar berpandukan pasaran, seperti perolehan global
melalui pengantara teknologi
34
IPS 7: Meningkatkan sumber pertumbuhan
Malaysia mesti memanfaatkan lokasi
strategiknya dan kelebihan berbandingnya
yang datang daripada anugerah sumber aslinya
untuk mewujudkan platform pengeluaran yang
mendorong pertumbuhan nilai tambah yang
tinggi dengan kesan limpahan. Ekonomi ikut
bidangan mesti diberikan tumpuan melalui
koridor pertumbuhan untuk menyuburkan
pengembangan berpotensi ke dalam
pasaran baru, seperti output pertanian
hiliran, ekopelancongan, penjanaan tenaga
alternatif dan pengurangan perubahan iklim
(Jadual J).
Jadual J – Mencari bahagian terbaik ekonomi
Matlamat Dasar Langkah Dasar yang Mungkin
Mewujudkan
nilai daripada
penggerak
pertama dan
kelebihan
berbanding yang
lain
nMengenal pasti subsektor E&E untuk membina kedalaman dan
memupuk industri bitara (niche) yang baru dan untuk menguasai
bahagian yang lebih besar sebagai hab pengedaran apabila
berkembangnya perdagangan serantau
nMemberikan tumpuan kepada industri hiliran berkaitan minyak sawit
untuk membangunkan teknologi dan inovasi asli atau mendapatkan
teknologi bagi memenuhi permintaan pasaran yang baru
nMenggalakkan inovasi teknologi huluan untuk menghasilkan tandan
buah baru yang mengeluarkan hasil yang lebih tinggi
nMenguasai bahagian lebih besar dalam pasaran pendidikan,
pelancongan perubatan dan ekopelancongan melalui perkongsian
domestik dan serantau
nMenggalakkan produk dan perkhidmatan yang mengurangkan
perubahan iklim, contohnya bahan kitar semula
nMenggalakkan produk dan perkhidmatan berasaskan syariah,
contohnya kewangan dan farmaseutikal
Mewujudkan
integrasi yang
lebih besar
antara produk
nMengintegrasikan perkhidmatan pendidikan dengan pembangunan
perindustrian, sebagai contoh pusat kecemerlangan kejuruteraan
dalam kelompok E&E
nMemberikan keutamaan lanjut kepada industri logistik, memanfaatkan
kemajuan jalan raya, pelabuhan dan infrastruktur ICT di Malaysia
yang sudah tersedia
nMenambahbaikkan perkhidmatan pelancongan yang tekal dengan
memastikan perkhidmatan berkualiti pada sepanjang rantaian nilai
(contohnya, seperti peningkatan kualiti perkhidmatan teksi yang
buruk dan menambahbaikkan keselamatan diri untuk pelancong)
R
i
n
g
k
a
s
a
n

E
k
s
e
k
u
t
i
f
35
Matlamat Dasar Langkah Dasar yang Mungkin
Mewujudkan
pasaran baru
nMenguasai bahagian lebih besar sebagai hab pengedaran apabila
berkembangnya perdagangan serantau
nMenambahbaikkan perkhidmatan maritim dan pelabuhan, dengan
memanfaatkan teknologi
nBeralih kepada penjanaan tenaga alternatif serta produk dan
perkhidmatan yang menjimatkan tenaga
nMengembangkan industri berorientasikan perkhidmatan ke pasaran
serantau berdasarkan biodiversiti yang sedia wujud di Malaysia
Membina skala
industri dan
rangkaian
pengeluaran bagi
pengkhususan
nMenggalakkan pembangunan berasaskan koridor di sekitar pusat
tumpuan yang sesak ruangnya dan daerah pedalaman yang
berhampiran, terutamanya untuk elektronik
nMenggalakkan persaingan antara tempat
nI ndust r i kel ompok memanf aat kan i nt egr asi , skal a dan
kesalinghubungan
nMengeksploitasi ekonomi ikut bidangan melalui rangkaian pengeluaran
manakala rantaian penawaran memanfaatkan lokasi - ‘Kepantasan
ke pasaran’
nMewujudkan kehadiran global melalui pengambilalihan antarabangsa
ke atas syarikat dalam bidang yang sama.
Memanfaatkan
potensi inovasi
nMenerapkan sistem inovasi terbuka untuk mendapatkan teknologi
dan mengembangkan rangkaian
nMenyokong transformasi pantas PKS yang memiliki potensi ke arah
inovasi
nMembangunkan industri yang menyokong pembangunan mampan,
seperti penggunaan tumbuhan dan herba tradi si onal untuk
penggunaan moden
Mengintegrasikan
industri sektor
benar dengan
perkhidmatan
kewangan
nMembangunkan platform perdagangan komoditi dan produk bagi
pengeluar domestik untuk meraih manfaat daripada inovasi dan
pengembangan kewangan
nMenawarkan Malaysia sebagai hab serantau bagi pasaran hadapan
dan juga pasaran semerta bagi komoditi
nMembangunkan produk kewangan berasaskan syariah untuk
menyokong pengeluaran domestik dan pengurusan risiko bagi harga
dan pengeluaran
36
IPS 8: Memastikan kebolehmampanan
pertumbuhan
Memulihara sumber asli kita dan melindungi
kepentingan generasi masa depan mesti
dimudahkan dengan melaksanakan dasar
penentuan harga, kawal selia dan dasar
strategik untuk mengurus sumber mudah
lupus dengan cekap. Kebolehmampanan
kewangan awam melalui disiplin fskal yang
ketat, yang mewajibkan pembaziran dan
kos lebihan dikurangkan, merupakan mercu
tanda untuk memelihara keseimbangan
makroekonomi dan kestabilan kewangan
(Jadual K).
Jadual K – Masa depan cerah. Masa depan ialah Malaysia
Matlamat Dasar Langkah Dasar yang Mungkin
Memulihara sumber
asli
nMenggunakan penentuan harga, rangka kawal selia dan dasar
strategik yang sesuai untuk mengurus sumber mudah lupus
dengan mampan
nMenggalakkan semua sektor supaya menerima pakai ‘teknologi
hijau’ dalam pengeluaran dan proses
nMembangunkan dasar tenaga yang komprehensif
Memanfaatkan
kelebihan berbanding
bagi produk dan
perkhidmatan nilai
tambah yang tinggi
nMeningkatkan tumpuan pada pengeluaran dan perkhidmatan
nilai tambah tinggi hiliran
nMembangunkan dasar tenaga yang komprehensif
Memenuhi komitmen
antarabangsa
nMengurangkan carbon footprint sejajar dengan komitmen
kerajaan
nMenguatkuasakan piawaian udara dan air bersih dalam
menggunakan sumber asli, iaitu pengurangan pencemaran
Memudahkan
pemberian pinjaman
dan pembiayaan bank
bagi ‘pelaburan hijau’
nMembangunkan keupayaan perbankan untuk menilai kelulusan
kredit bagi pelaburan hijau yang menggunakan kriteria berasaskan
bukan cagaran
nMelonggarkan kemasukan pakar asing yang mengkhusus dalam
analisis kewangan yang berkaitan dengan daya maju projek
teknologi hijau
nMenyokong pelaburan teknologi hijau dengan memberikan
penekanan lebih kepada dana modal usaha niaga (venture
capital)
R
i
n
g
k
a
s
a
n

E
k
s
e
k
u
t
i
f
37
Matlamat Dasar Langkah Dasar yang Mungkin
Memastikan kewangan
awam yang kukuh
nMenggunakan penentuan harga, rangka kawal selia dan dasar
strategik yang sesuai untuk mengurus sumber mudah lupus
dengan mampan
nMengurangkan pembaziran dan menghindarkan kos lebihan
melalui pengawalan perbelanjaan yang lebih baik
nMewujudkan proses perolehan kerajaan yang terbuka, cekap dan
telus
nMenerapkan amalan baik antarabangsa dalam ketelusan fskal
SEKARANG MASA UNTUK BERUBAH –
ITULAH YANG MALAYSIA PERLUKAN
Perbincangan di atas menggariskan unsur-
unsur utama MEB yang disarankan. IPS
membentangkan perubahan utama yang
diperlukan untuk menggerakkan Malaysia ke
arah menjadi negara maju. Namun begitu,
ini bukan tanda tamatnya perjalanan kita,
sebaliknya tanda bermulanya perjalanan kita.
Walau bagaimanapun, jalan di hadapan adalah
jelas tetapi Malaysia akan tersesat sekiranya
tindakan segera tidak diambil.
Sesungguhnya, usaha MPEN ini belum
sempurna. Langkah seterusnya adalah
untuk MPEN membantu merumuskan dasar
terperinci bersama pihak berkepentingan dalam
menyokong IPS yang disarankan. Butiran
langkah dasar akan dibentangkan dalam
laporan Model Ekonomi Baru untuk Malaysia
Bahagian ke-2 yang akan dikemukakan kepada
Kerajaan pada hujung tahun ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful