P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jun 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2013

pdf

text

original

1

אתתעמשב םינויע


תנשמב רקח קימעהל יתבתכש םירמאמה תא יתצביק ד"סב
תא ריאיש ימ לכל הדוא .אתתעמש בשה לעב לודגה וניבר
בר םלש רוביח איצוהל ינוצרב .בתכנש המ לכב יניע - םידממ
"ןלנמ ףסכו" לש תיחצנה הלאשהו ,ותיבתכ לע דקוש ינאש
יל רוזעל לוכיש ימ .התמצע לכב ינפב תדמוע הזה םוחתב
ול דומעת וניבר תרות תצפה תוכזו םימשה ןמ ךרובי
.תובוט םינשו םימי ךרואל ותחפשמלו

בר שומישש "תראובמ אתתעמש" רפס רבחמה לעבל הדוא
.ורפסב יתישע
החור ךרוא לע 'יחתש לטיג אכענ הרקיה יתשאל דחוימב הדוא
ילש .רפסה לש תוקומעה תויגוסב ילש תועקתשהה לומ
ש םכלשו .הל
ךישמהל תילכלכהו תיתואירבה תורשפאה תא ןתי 'הש ר"הי
!בל בוטו החמש ךותמ שדוקה תדובעב

תרמו הנוי קחצי 'ר םירקיה ירוהל תוכז היהי ץבוקב דומילה
.םירמ אנעה


]א א[ אתתעמשב םינויע - ארמוחל אתיירואד אקיפס רדגב
2תואירבב םינשו םימי ךרואל ויחיש םירקיה ירוה תוכזל הנתיא
שפנה תחמשבו


א"בשרה ןיב תקולחמה איבה 'א קרפ 'א אתתעמשב ]א
אוה ארמוחל אתיירואד אקיפסש רבוס א"בשרה ,ם"במרל
אוה ארמוחל אתיירואד אקיפסש רבוס ם"במרהש דועב ת"המ
ןוידל עקרה הזו .תוקיפסב לקהל רתומ אתיירואמד ,ןנברד ןיד
.ןלהלד


ם"במרה תעדב רוקחל שי ,הנהו – א לש בצמבש ותנווכ ם
אל הרותהש אלא אצפחה הנתשנ אלו רוסיא םייק ןיידע קפס
יפלכו רהזנ אל םא לבא ,הז קפסב רהזהל םדאה תא הריהזה
אלש אוה טשפה אמליד וא .הרפכ ךירצ ,רבעש אילג אימש
רשבה תא לכא םאו ]אתיירואדמ[ ללכ ארוסיאד אצפח םייק
רוסיא היהש אילג אימש יפלכו ]לשמל[ – א םוש ךירצ וני
קפסה תמחמש ,הרפכ – .רתיהל בשחנ רבכ רשבה


פוקש ןועמש 'ר ןואגה .םינורחאה תקולחמ הזב ונאצמו ]ב
ב םיקרפ א"ש י"רעשב[ ל"צז - ושפנ לע סחש ימד בתכ ]ג
ךירצ רוסיא לכאש ררבוה כ"חא םאו רוסיא קפסמ קחרתי
רמאו" ל"זו ].דע[ אמויל וישודיחב ס"תחה בתכ ותמועל .הרפכ
רומאה לכ ל"סד ,ם"במרה תעדב ל"נש המ לודג רבד ןאכ
יאדוב םא יכ קפס לע רמאנ אל הוצמל ןה רוסיאל ןה הרותב
אל םא בלח קפס הליחתכל לוכאל םדא לע רסאנ אלו ,רומג
ידי אצוי םדא ןיאש ימנ ןידה אוהו ,בלחד ארוסיא עבקיא
3

אל יאדוב יכ ,אקיפסמ וליפא רבד ותוא קפסב הוצמ תליכא
אצי מ"מ ,הנוקיתכ הוצמה השעש אילג אימש יפלכ םא וליפא
ע"עו .ש"ע 'וכו יאדוב ותבוח ידי אצי אל קפס אוה היבגלד ןויכ
ץבוקב ,]י"ק ס"ס ד"וי[ תעד תווחב ,]:ג"ס ןישודיק[ א"בשר
.]:ט םיחספ[ דוד ירבדבו ,]חי תוא המ 'יס[ םירועיש


א ןיעב םייק ןיידע רוסיאה ש"שרגה תעדלש אצמנ ]ג ןיא לב
םא לבא .לוכאלו ןוכיס תחקל לוכיו ונממ קחרתהל רהזומ םדא
רוסא תמאב היהו לכא – ,תרחא דמול ס"תחהו .הרפכ ךירצ
ןאכ ןיאו קפסה לע אלו יאדוה לע ורמאנ הרות ירוסיא לכש
.רוסיא לש ץמש


םימכחש רוסיאה רדג תא ןיבהל םג רשפא םהירבד יפלו ]ד
ה .אתיירואד תוקיפס לע וליטה וריהזה םימכחש ריבסי ש"שרג
רוסיאב ו"ח לקתינ אלש ידכ קפסה ןמ קחרתהל ונתוא
ןכתסהל הריחבה תא ונל הנתנ הרותהש יהנד ,אתיירואד
וז הריחב ונתיאמ וללש םימכח לבא רוסיאה קפס תא לוכאלו
.תוקיפסה תא ורסאו


אובי אלש ידכ תוקיפסה לע ורזגש ריבסי ס"תחה וליאו ]ה
לע רובעל ךלמה רעשב הזב 'יע ,רחא הרקמב יאדו רוסיא
.]א"לה מ"וטמ ב"יפ[

ה - ארבגה לע אוה אלוקה ש"שרגה יפל רמול יצמיתשכל ]א
"אלוקל אתיירואד קפס" שוריפה הזו .אצפחב יוניש ןיא לבא -
ןכתיש תורמל .לקהל רתומ ול ,םדאל תסחייתמ "אלוק" הלמה
חל ךירצ אל ,רוסיאב עגפיש אילג אימש יפלכש ךכל שוש
תאז הנבה רשאכ .רתיהב עגפיש ךכ לע ךומסל רתומו
4

ראיבש ומכו תוכלה המכ לע שדח רוא ריאי םואתפ תמנפומ
.]די 'מע ךלמ רבד ירועיש[ רזיורק ריאמ בוד 'ר לודגה ןואגה
תותכ יתשש ןפואבש ]דועו יק 'יס ג"מפ[ םינורחאב ראובמ
וחל ןנילזאד הדומ ם"במרה ,וז תא וז תושיחכמ םידע םא .ארמ
,וז הכלהל ןבומ ןיא אצפחב יונישכ תשרפתמ התיה אלוקה
איה הנוש !אלוקל ךלנו קפס ונל שי ירה ?לקהל אל המל
ןתינש איה לקהל רשפאש הביסה לכש ןיבנ םא תולכתסהה
תודע שיש ןפואב לבא .רוסיאב עגפי אלש ךכ לע ךומסל
דצ לע ךומסל א"א ,רוסא לכאמהש םידע ינש לש הרומג
.רתיהה לע תחא תורתוס תולוקה יתש םאש הכלה שי ןכו
לקהל אל המל ,לאוש ןבה ןאכ םג .ארמוחל תכלל ךירצ הינשה
- הנקסמ .רוסיאב עגפיש יוכיס ןיא אצפחב יוניש שי םא ירה
ןיידע רוסיאה קפס לש בצמבש סופתנ םא אצת ןיטולחל הנוש
ןפואב .רוסיאב עגפי אלש ךכ לע ךומסל ןתינש אלא םייק
ינשש הווקמ ינא[ רוסיאב עגפי ךשפנ הממ םירתוס תוקיפסה
.]רחא םוקמב הזב ךיראהל םשה תוצרב

ה - שדיחש תעד תווחה םשב םסרופמה יפל ןייעל שי םנמא ]ב
ןושלש יפל םירתומ תוקיפסה לכ הרותה ןמש ם"במרה תעדב
הרמאשכ .קפסה לע אלו יאדווה לע עמשמ םוקמ לכב קוספה
פה תועמשמ ,הליבנ לכאת אל לוכאלמ ענמהל םדא בייחש קוס
הכיתחל הרותה הסחייתה אלו ,הליבנ יאדוב איהש הכיתח
הז דוסי איצוה ם"במרהש םש בתכו .הליבנ קפס איהש
לדיג בר ,םתה רמאד ,].ט"כ[ הטוס תכסמב הכורע ארמגמ
יאדו אמט ,לכאי אל אמט לכב עגי רשא רשבהו ביתכ ,ימר
לכ ביתכו ,לכאי קפס אה לכאי אלד אוה ,רשב לכאי רוהט
רותיי ןיא םשו .'וכו לכאי אל קפס לבא לכאיד אוה יאדו רוהט
תועמשמ םצע תא אלא קפס אלו יאדו ונממ שורדל קוספב
לכש ןאכמ םיעמוש .קפסה לע אלו יאדוה לע םישרפמ קוספה
רבוס ןכל .קפסה לע אלו יאדוה לע תשרדנ קוספה ןושל
אל הז תא" הרות הרמאשכ אמלעב םגש ם"במרה "ולכאת
לבא לכאת אל יאדו בלחו יאדו ריזח םירמוא ,בלחו ריזח ןוגכ
5

אה לכאי אל אמטד אה ארמגה תשרפמש ומכ ,לכאי קפס
.תעד תווחה ד"תכע ,לכאי קפס
ה - םיקפוסמ ונאש הכיתחש הארנ היה וכרד יפל הרואכלו ]ג
וליפא ,הרותה ןמ רומג רתיה איה ירה הליבנ איה םא הילע
הללכנ אל וז הכיתח ירהש .הליבנ איהש אילג אימש יפלכ
.הב םיקפוסמ ונאש ןויכמ קוספה ןושלב
ה - וכרד יפל םג אלא ,ןכ וניאש ריאה ךלמה רבד ירועישבו ]ד
,תעד תווחה לש ,קפס תרותב אלא וניא תוקיפסה רתיה
לכאו לשכנש אצמנ הליבנ איהש אילג אימש יפלכ םא םלועלו
,ךשמהב םש ד"ווחה ירבדמ אידהל חכומ ןכו .ארוסיאד אצפח
קפס רזממד ,אריתי להקמ ןישודיקב ןנירמאד אהמ ריעהש
שרפל ונילע רותי םוש אלב אלהו ,הזל רותי ךירצ עודמו .אבי
קוספה ןושל תא קוספהש ץרתמו .קפסה לע אלו יאדוה לע
רתומש מ"פנו ,קפס תרותב אלו יאדו תרותב ריתהל ידכ ךרצנ
םע רזממ האובחמב ברעתנש ,ארוסיא עבקיאד ןפואב וליפא
,]תוכיתח יתשמ תחא הכיתח לש הרקמ אוהש[ רשכ דלו
וליפאש ,וירבדב אידהל ראובמ ירה .ב"פב וניבר בתכש ךרדכו
קוספה ןושלש ותטישל ,קפסה לע אלו יאדוה לע ותועמשמ
אצפח וז ירה הליבנ איהש אילג אימש יפלכ םא כ"פעא
הניאש אימש יפלכ ילוא קפסמ אלא וניא רתיהה לכו ,ארוסיאד
תרותב רתומ קפסש םירמואש אוה רזממב אקודו .הליבנ
.קוספב ןושלה רותי רואל ,יאדו
ה - נ קפס תעד תווחה יפל ,דומלת תמאב ךירצ רבדהו ]ה הליב
רמול ונילעו ,קוספה הסחייתה אל הילעו הרסאנ אל םלועל
'יעו ארתיהד הכיתח איה הליבנ איהש אימש יפלכ םא וליפאש
רתומש םדאה ןיב קלחלל םש ךלמה רבדב ריבסהש המ
דועו בעותמה רבד איהש הליבנה תמועל הכיתחה תא לוכאל
.ע"צ
ה - ארבסה דוסי לכ ןבומ אל ללכבו ]ו – מול רשפא ךיא ר
אוהש אילג אימש יפלכ ילואש לכאמ לוכאלו ןכתסהל רתומש
.ש"שרגה הזב ריעה רבכו ?רתיה אוהש ךכ לע ךומסלו ,רוסיא
6

חיכוהו בתכו תרחא ךרד ללסש אתתעמש ירעש 'סב ןייעו
שיש אילג אימש יפלכ םא וליפאו יאדו ןידמ רתומ קפסש
.רתיה תכיתח תויהל התוא ךפוה קפסה רוסיאה תכיתח ונינפל

תא םימכח ורסאש רוסיאה דוסיב קפתסהל שי ,הנהו ]ו
לכ ירדגכ םה הז ןנברד רוסיא ירדג םא ,הרותה לש תוקיפסה
ירוסיא ירדגכ אוה הז רוסיא ירדג אמליד וא ,ןנברד ןירוסיא
ורזגד אוה אתיירואד רוסיא קפס תמחמו ליאוה ,אתיירואד
בתכ ]'ו 'מע[ אתעעמשד אתוודח רפסב .הז רוסיא םימכח
הרות רוסיא אכיל קפס לש בצמבד רמאנ םא ,יולת הרואכלד
בצמ לע הרות ירוסיא ורמאנ אלו ליאוה ]רפוס םתחהכ[ ללכ
רדג ושעש םימכח לש שדח ןידו הנקת הז יוהד קרו ,קפס לש
כ"א ,רוסיא יאדו לש בצמב רוסיאה לע רובעיש אכיה וטא גייסו
ברד ןירוסיא לכ ירדגכ אוה הז רוסיא ירדגש הארנ יוה ירהש ,ןנ
לש ןירוסיא תמאבד אמינ םא ןכא .ןנברד שדוחמ רוסיא ןיד הז
רוסיא ןיא אתיירואדמד קרו ,קפס לש בצמב ףא ורמאנ הרות
עגפי אמש קפסל סנכי אלש ורזגו םימכח ותאו ,קפסל סנכיהל
שדוחמ רוסיא ןיד הז ןיאד הלוע ירה כ"א ,אתיירואד רוסיאב
מ והוקיחרה ןנברד אלא ,ןנבר לש ןידה םייקתיש ידכ קפסה ן
יניד ירדגכ אוה הז רוסיא יאנתו ירגד ל"י ריפשו ,אתיירואד
.ןנברד יניד ירוסיאו ירדגכ אלו הרות ירוסיאו


אבילאד ,בתכ ]ב"קס א"א זי 'יס ח"וא[ ג"מפב הנהו ]ז
ןנברדמ קרו אלוקל ת"המ אתיירואד קפסד ם"במרהד
רבב םוטמוט איצוהל הלוכי השא יזא ,ארמוחל ,ןוזמה תכ
,הזב ע"צ הרואכלו .ןנברד איצומ ןנברד םושמ והזד םש ראיבו
בייח ירה אוה שיא םאו ,שיא אוהש ןכתי םוטמוט ירהד
אקיפס אכיא ירה השא יבגלו ,ןוזמה תכרבב אתיירואדמ
הלוכי ךיא כ"או ,ןנברדמ קר וא אתיירואדמ תבייח םא ארמגב
אדמ אוה בייחד רשפא אהו ,םוטמוט איצוהל השא ,אתיירו
איצומ ןנברד ןיאו ,ןנברדמ אלא תבייח הניא ]ילוא[ איהו
7

קפס לש בצמה אכיל ם"במרהד אבילאד ל"ס כ"עו ,אתיירואד
אתיירואדמ ןנילזא השע קפסב םגו ,ללכ אתיירואדמ בויח
אצמנו ,קפס לש בצמב שדוחמ בויח ושדיח ןנברד קרו ,אלוקל
אלא וניא ז"מהרבב םוטמוטה לש ובויח רקיע לכד ןנברדמ
חיכוהל הארנ ןכו .השא י"ע ובויח ידי תאצל לוכי ריפשו ,אדירג
כ"חאו הצמ לכא םא קפסב ]'י הוצמ[ ךוניח תחנמה כ"שממ
ןמ ארמוחל אתיירואד אקיפסד רמאנ םא ,הנוכ אלב הצמ לכא
םא לבא ,]הנוכ ךירצ ת"המ תוצמבד[ ןיידע אצי אל כ"א הרותה
יעב אלד ל"יק ןנברדבו ןנברד קר אוה םגש םיאור .אצי ,הנוכ
יעב אל ןכלו ןנברדמ תווצמ ירדגב אוה בויחהש ספת ח"נמה
.'אתתעמשד אתוודח'ה ירבדמ כ"ע ,הנווכ

ז - ירבד אוה יתחונמ תא דירטמו אוה יניע דגנל דמועה ]ב
לע ןיכרבמ ןיא סוניגורדנא" :]ו"ה הלימ 'להמ ג"פ[ ם"במרה
סד ג"עאד ראובמו ."יאדו וניאש ינפמ ,ותלימ אתיירואד קפ
ןיכרבמ ןיא כ"פעא ,ולומל םיבייוחמו ]ןנברדמ פ"כע[ ארמוחל
םיכרבמש בתכו ד"בארה םש גישהו .קפסמ הוצמ םויק לע
ו"פ[ הכוס 'להב וקלחנ הז ןיעכו .םיכרבמ הרות קפסש םושמ
.ש"ייע ]ג"י 'לה
ז - רדגב וקלחנש 'ךלמה רבד'ב הזב רביד רשא ביטיהו ]ג
עב .תוקיפסב םימכח תנקת אתיירואד קפס ם"במרה יני
אמש קפסמ המייקל םימכח ווצש ,קפסמ אלא וניא ארמוחל
םא םלועלו .קפסמ ונשעי כ"ע ,ביוחמ אוהש אילג אימש יפלכ
םוש ןימייקמ ןיא ,רכז וניא הז סוניגורדנאש אילג אימש יפלכ
ענמהל ידכ ךרבל אלו רימחהל ונילע כ"או .ותלימב הוצמ
ד"בארה .הלטבל הכרב ששחמ לש הרקמבש רבוס ותמועל
רומג בויח ונינפלש אצמנו תשדוחמ הנקת םימכח ושע קפס
.הכרב ךירצמה ןנברדמ
ז - קפסבש איה ]תומוקמ ינשב[ ם"במרה תטישש ונל הלועה ]ד
ןידה לש הבחרה אלא הניא ארמוחל הכילהה ,אתיירואד
וניארש המל רתוס הזו .בייח ןיידע אמש ששחמ אתיירואד
מלש םידגמ ירפב הנקת שיש אוה רדגה קפסבש ם"במרב ד
8

וניצמנ .םוטמוט איצוהל השאל תרשפאמה ןנברדמ תשדוחמ
הלוכי אל השאש ולגי ם"במרה לש םישרופמה וירבדש ,םידמל
םוטמוט לש בויחה ותעדל יכ ,ןוזמה תכרבב םוטמוט איצוהל
השא רכזו ,רכז אוהש ששחה תאפמ אוה אתיירואד קפס ןידמ
זו ,איצוהל הלוכי אל .ע"צ דועו .םידגמ ירפהכ אלד ה

שירעב בוד 'ר ןואגה לאשנש הטיבאו הטוקשאו ]ח
דחאב ]ב"ס ג"ח[ םירשימ בבוד ת"ושב ל"צז דלעפנעדייוו
קפס תמחמ ךרבל ךירצש ןוזמה תכרב ךריב םא קפתסנש
וא אצי םא ,תאצל ןוויכ אל הינשה םעפבו ]ד"ס ד"פק ח"וא[
"צז דלפניוו םהרבא ר"גה לאושהו .אל הלאשה תולתל הצר ל
ןנברדמ קרד ם"במרה תעדלד ,א"בשרהו ם"במרה תקולחמב
,ןנברדמ אוה הינש םעפ ךרבל ךירצש המ לכ כ"א ארמוחל
הנווכ ךירצ וניאד ]'ס 'יס ח"וא[ ל"יק אלה ןנברד הוצמבו
א"בשרה תעדל כ"אשמ ,םעפה דוע ךרבל ךירצ וניא אליממו
אתיירואד הוצמבו ארמוחל וקיפס הרותה ןמד ךירצד ל"יק אה
.םעפה דוע ךרבל ךירצ אליממ ,הנווכ ילב אצוי וניאו הנוכ


אכה קר ,וז תקולחמב הלאשה תולתל ןיאד מ"ודה החדו ]ט
אתיירואד תווצמד הכלהה הערכוה רבכד ,ךרבמו רזוח ע"וכל
,ז"מהרב ךריב םא אתיירואד קפסש ןדיד ןודינבו ,הנווכ תוכירצ
כ בוש ךרבל ותוא םיבייחמ ונא ןויכ אל םאו ,קפסה ןמ תאצל יד
,כ"ע ללכ ךריב אל וליאכ יוהו ,קפסה ןמ אצי אל הינשה םעפב
איבהש ש"ייעו – המכסהב אלש - אבוהש ח"נמה ירבד תא
.ליעל


קפס םושמ הוצמ םימייקמ רשאכ םא הלאשב וקלחנש רורבו ]י
,אתיירואד יניד ירדג לככ התושעל םיכירצ ארמוחל אתיירואד
מ"ודה תעדכ תעדכ ,ןנברד תווצמ ירדג יפל המייקל יגסד וא
9

ם"במרה תעדל[ ןנברדמ קר אוה הז םויק ףוס ףוסד ,ח"נמה
.]ןנברדמ קר אוה ארמוחל א"דפסש הימיעדו


לודג דעס אצמ ]אנ 'מע 'א[ בקעימ בכוכ ךרד ץבוקבו ]אי
ק"הגה םש לאשנ .]חי 'יס[ ם"ירה 'יח ת"ושב מ"ודה תרבסל
רכנל רכמש דחאב ל"צז אלב ףסכב הרוכבמ עיקפהל המהב י
מ"בב 'יע[ אתמוטיס ןינק םג היה ףסכ ןינק דבלמו ,הכישמ
קר ינהמ אתמוטיס ןינקש איה םיקסופה בור תערכהו ,]ד"ע
אתיירואד םינידל אלו ןנברד םינידל – רמול םש לאושה הצרו
י"שר 'חמ הוהד[ אקיפס יוה ם"וכעב ינהמ ףסכ ןינקד אהד
ל"ז ם"במרלו ,]ת"רו קר ארמוחל אתיירואד אקיפס יוהד
הזב ונאצי כ"או ,ןנברד ןינקל ינהמ אתמוטיס אלהו ,ןנברדמ
ןיידעד אתיל אה" ל"זו ם"ירה 'יחה בישהו .רוכב קפס ידימ
ןינק אתמוטיס יוה אלו הנוק ףסכ ןיא אמש אתיירואד קפסה
אוהש אתיירואד קפסמ אצי המב ןיידעו ,אתיירואד עיקפהל
ןיד י"ע[ ארמוחל בטיה ראב ראובמ הנה ."טושפ הזו ,ןנברד ]
אהד ,םירשימ בבודה לעב תרבסכ ם"ירה 'יחה ירבדב
דצה םופל אוה ,ןנברדמ ארמוחל אתיירואד קפס ןנירמאד
םירדגה לככ וב גוהנל שיו ,אצי אל אתיירואד קפסבש
בכוכ ךרד ץבוקב ש"ייעו .ד"כע אתיירואד תוכלהב םירמאנה
לאושה תרבסכ איבהש בקעימ 'יס[ םייח ירבד ת"ושמ מ"ודב
.]ה"ל


םירוסאש אתיירואד אקיפס לכב אקפתסא איבמ ח"לצב ]בי
,ןנברד וא אתיירואד לוטיב ירדג םהל שי םאה ,ןנברל ןנברדמ
,םיששב לוטיב ןניעב אתיירואדבו ירתב דחב יגס ןנברדב ירהד
ןנברד לוטיבב יגס םאה ארמוחל ןנברדמש אתיירואד אקיפסבו
ןניעב וא ידיסח ץבוק 'ג[ 'ןויעה תוביתנב' 'סב .אתיירואד לוטיב
םאה ל"נה הריקחב יולת הרואכל הזד בתכ ]ט"מ 'מע זלעב
.ןנברד הוצמ וא אתיירואד הוצמ ובייח םימכח
10ימ איצוהל קפסמ ךרבמש ימ לוכי יא םיקסופב הלאש שי ]גי
רפוס בתכו א"ערמ איבמ ב"מהד ,ןוזמה תכרבב יאדוב בייחש
הל לוכיד רבוסש ח"רפהמ איבמ םש הבושת ירעשה לבא ,איצו
אתיירואד קפס ם"במרה יפלד ,רחא איצוהל ינהמ אלד
ןנברדמ אלא ךרבמ וניא כ"או ןנברדמ ארמוחל קר יוה ארמוחל
איבמש ףסוי יכרב 'יעו .הרותה ןמ בויחמש ימ איצוי ךיאו
ימד םש אתיאד ז"צק ןמיסמ הז לע ול השקה דחא םכחש
אוהש תיזכ לכאש ימ איצוהל לוכי ןנברדמ ךרבל בייח כ"ג
אציש ימ אתיירואדמ תמאב יכ אוה םעטהו ,עבושל לכאש
ימ איצוהל לוכי םולכ לכא אלש ימ וליפאו תוברע םעטמ איצומ
יכ תוצמה תכרבכ אלא ןינהנה תכרבכ יוה אלו עבושל לכאש
כ"או ,ובויחמ ואיצוהל תוברע שיו ךרבל בייחתנ לכאש ןויכמ
ש יאמד השקה .איצוהל לוכי וניאד קפסמ ךרבמש ןאכ אנ
ךרבל בייוחמש לכאש ימ ןיב קלחל שיד ףסוי יכרבה ץריתו
תרמשמ 'סבו .קפסמ קר ךרבל בייוחמש ימ ןיבו יאדו תרותב
.ש"ועי קוליחה ראיב ]'ו תוא תוכרב 'לה ג"ח[ םייח


ל"צז ןמפואק לואש םייח ר"גל[ ןמש תחשמ 'סב יניע טבתו ]די
בש ]ג"לק 'יס ,ארמוחל אתיירואד קפס לכב הריקחה פ"ע ראי
אל ןיידעש דצל דצל שוחל בייוחמד וא וילע שדח בויח יוה יא
נ"הא לבא ,ןיידע אצי אלש קפסמ ךרבל והובייח יכהלו אצי
הכרב שממ יוה ךריב רבכש דצה יפלד אילג אימש יפלכ
ימ איצומ וניאש ןיבהל שי זא 'בה דצכ רמאנ םאו .הלטבל
דוב בייוחמש כ"א ךריב רבכש דצה יפל אהד ,הרותה ןמ יא
לכאש ימ כ"אשמ הכרב הניא ותכרבד ךדיא איצוהל לוכי וניא
.ליעל ראבתנה םע םיאתמ הזו .ןנברד הכרב יאדו יוה תיזכ

11רתויב האילפמ הבושת 'יעו ,מ"כאו הז לכב ךיראהל שיו ]וט
תורוקמ לש בר עפש םשו 'ו 'יס ד"וי י"ח רמוא עיביב רפסו
יש ךלמה רבד ירוע .

א"עשת 'א רדא ז"י יתמייס

א"בבות אירפושד אתרק םלשורי

!!הברי המצע םינוא ןיאלו חכ ףעיל ןתונה ךורב


12

א"פ א"ש יאדו בשחנ בור םאה :אתתעמשב םינויע
ילוח ראש ךותב ימענ ןב ןויצ ןב הדוהי רקיה דליה תאופרל
לארשי


השקו ,ת"המ אלוקל אתיירואד אקיפסש רבוס ם"במרה ]א
אהוו רזממ קפס ריתהל ןיסחוי הרשע 'פב ארק יל המל כ"אד
]ג"ע ןישודיק[ י"נפה ץריתו ?אתיירואדמ ירש אקיפס יכה ואלב
מ"מ ,רתומ אתיירואד קפס הלוכ הרותה לכב ,ימנ יכה ןיאד
יתכאד ,ןילוספ בורב וליפא רזממ קפס ריתהל ךירטציא ארקנ
יאדו להק הל תחכשמ יכיה כ"אד השקה ש"שהו .רתומו קפס
אבור רתב ןנילזאד ןניפלי א"י ןילוחב אה להק ילוספב רוסאד
ןנילזאד םושמ אלא אוה ויבא ואל אמלידו ומאו ויבא הכממ
וניא להק לכ כ"א ש"ע לעבה רחא תוליעב בורו אבור רתב
13

ללכב וניא אוה ויבא ואל יא ירהש אבור חכמ אלא םאו ,להק
הקזח וא בור ליעומ אל רזממ וא בור רוסיא יבגש י"נפה ירבדכ
,רזממ קפס תקזחב לארשימ םדא לכ אהי כ"א ,יאדוכ בשחהל
וניא תורשכב לארשימ דחא לכ םיקיזחמש םעטה לכ ירהש
אלד י"נפה ירבדל כ"או ,ןילוחב ראובמש ומכ בור םושמ אלא
פס בשחנ ןיידעד[ רזממ קפס ןינעל בור ינהמ ,]בורה תורמל ק
אלא םירזממ םניא םלוכ יכ[ םירזממ קפס םיבשחנ םלוכ ירה
לכ ויהי וירבדל כ"או ,]רזממ ןידב ליעומ וניא בורו בור חכמ
יאדו להקב אקודד ל"יק ירהש לארשיב םירתומ םירזממה
.רתומ קפס להקב לבא רוסא רזממ

ק"מטשה ירבד פ"ע היזיזגל הרבת ו"טפ ב אתתעמשב ןכא ]ב
ק"פ אכיאד פ"עאד בתכש ןכותל ןיונמה ןמ דחא ץפק יבג מ"בד
לכד רוטפו ירקימ קפס ירישע מ"מ רשעמב ןיבייחש בור
אלא אוה קפס רבדה םצעד יאדו וניא שירפ אבורמ שירפד
שירפ אבורמ שירפד לכ רמול הז קפס הריתה הרותהש
אידהב הרות הרמאש רשעמב לבא תוטהל םיבר ירחא ביתכד
דו ירישע ןניעבד ידכו ,יאדו הז ןיאד רוטפ בור םוקמב םג יא
רשכה ןיא אה יאדו להק ל"חכשמ יכיה כ"אד ז"פל ישקית אלש
ש"שה בתכ ,אוה ויבא ואל אמלדד בור חכמ אלא םדא לכ
אתילד אבורד ,ןמק אתילד אבורל ןמק אתיאד אבור ןיב קלחל
בור ל"וה ,אבור רתב ןנילזאד אוה ויבא ואל אמלדד ךהד ןמק
ה ןמ אבה שירפ יבג לבא .ויבא אוה ןכש אוה בורד ארבס
תויהל לכוי ארבסמ הברדאו ארבסב יולתה בור וניא אבורמ
ד"תא ירקמ קפס ה"ושמו 'וכ הבורממ ומכ טועימה ןמ שריפד
.ש"שה

ש"שה 'וקכ השקה ח"ק 'יס ת"ודהמ א"קער תובושתבו ]ג
הכירצהד אכיהו קפס ירקמ בורד מ"ב ק"מטשה ירבדלד[
יאדו הרותה יכיה כ"א ,ינהמ אל בור םג יאדו ירישע ןוגכ
ויבא ואל אמליד אבור אלא וניא אה יאדו להק הל תחכשמ
והב ביתכ אלד[ םירחא םינינע ונד רבכד אכיהד ץרתמו ]אוה
אוהש טלחוהו קזחוה רבכ בורה רחא ונכלהו ]יאדו ךירצד
14

להקד איהה ןוגכו יאדו ךירצש םינינעל םג יאדו ירקמו בורהמ
ש יאדו ןבה ןוידפ ןינעל[ םירבד המכל ויבא אוהש ונטלחה רבכ
בשחנ רבכ ,]אבוט ןכו ולומל בייחש ןינעלו בא דוביכ ןינעלו
ל"חכשמ אל כ"לאד הזל 'יארו .יאדו להק ןידל םג ויבא יאדול
אל בור אה אבור םושמ יאו ,אוה הפירט אמשד יאדו ירישע
ונקזחהש ןויכד כ"עא ק"מטשה ירבדל יאדול היל יושמ יתלבל ה
.ד"תא יאדו ןינעל םג רשכ יאדו בשחמ ילימ ראש ןינעל הפירט
ןיאד פ"עאד תובותכד אמק קרפ ףוסב האלפהב בתכ ג"הכו
טלחוהו קזחוה רבכש אכיה מ"מ בורה רחא ןוממב ןיכלוה
כ"לאד הז בור פ"ע ןוממ ןיאיצומ ילימ ראש ןינעל בורהמ אוהש
אמלד היבאל התופמו סנואד סנק ל"חכשמ יכיה אוה היבא ואל
יכיה ןכו ,בורה רחא ןוממב ןיכלוה ןיא אה בור םושמ יאו
בויח ל"חכשמ יכיהו ,באל ער םש איצומד האמ הל תחכשמ
רחא ןוממב ןיכלוה ןיאו אנוממ יניד ז"כ אה באה לע ןבה ןוידפ
קיזמ יבויח לכ ןכו .באל תודלו ימד ל"חכשמ יכיה ןכו ,בורה
מלד בייחתי המל רושד רמושו רוש םושמ יאו ,יאוה הפירט א
אכיה לכ יאדו אלא בורה רחא ןוממב ןיכלוה ןיא אה אבור
בשחנ רבכ ןוממ ינידמ ואלד ילימ ראש ןינעל בורהכ קיזחתאד
אנוממ ןינעל םג הרשכ יאדו ןכו ויבא יאדו ונייה בורהכ יאדול
ונייה ,אבור י"ע ףא רזממ קפס בישחד י"נפה ש"מו .ש"ייע כ"ע
ורה תליחתד אכיה רבוס ריפש הזב ,רזממ ותושעל איתא ב
יאדו רסוא וניא בורד ,קפס רזממכ ונידד ארקמ ןניפליד י"נפה
רבכד יכיה אלא יוה אל יאדו להקו ,וקיפסב ראשנו רזממ
עיביב 'יעו .ל"נכו ,בור רתב והב ןנילזאד ילימ ראשל קזחתיא
.]'ו 'יס ד"וי י"ח[ רמוא

ןואגה ןרמ בשיי ונללסש ביתנה פ"עו ]ד רענטטשעג ןתנ 'ר
המ יפל םישקמש המ ]ב"ק 'מע תויגוס א"ח וירפ ןתנ[ ל"צז
העבראמ רוטפ העוקפ ןב טחשש בנגד םינורחאה ובתכש
חבטו רדגב הז ןיאד השמחו – ]ד"י 'יס ד"וי[ ס"תח 'יע – כ"א
שוחינו ,החיבטה לע השמחו העברא בייחש בנג תחכשמ ךיא
במ אבש וא העוקפ ןב איה אמש המהב לכב ןיאד העוקפ ן
בור רתב ןנילזאד רמול ןיאו ,]:ה"ע ןילוח 'יע[ הטיחש ךירצ
15

בורה רחא ןוממב ןיכלוה ןיא אהד ,והנינ העוקפ ינב ואל אבורו
וז המהבל הונקזחה רבכד ןויכד ריפש יתא ל"נהלו .ד"כע
לכוא היה וליאו ,הטיחש ךרטציש ןינעל העוקפ ןב הניאש
םושמ הקול היה הטיחש אלב וז המהב ןינעל םג אליממ ,הלבנ
העברא בייחו העוקפ ןב הניאש התוא ןיקיזחמ ונא תונוממ
.התחיבט לע השמחו

בתכש הממ ןיע םילעהל ןיא םיענכשמ םירבדה יכ םא םלוא ]ה
יבג תובותכד ק"פסב ירהש םינושארה תעד ןכ ןיאש האלפהה
לארשי בור ןנירמאד אצמנש קונית – ול בישהל ,לארשי
ה ושקה ,הדיבא םתהו ?בורה רחא ןוממב ןיכלוה ןיא אה 'סות
ןינעל ]לארשי בור אוהשכ[ לארשיל קוניתה קזחוה רבכ אה
ןינעל ל"מוה אתלימ הלוכד םש 'סותה כ"כו .'וכו ותויחהל
הידידל ןדיד ארות חגנ יא לארשי בור וליפאד ונייה החיגנ
רבכ ג"הכב ירהו ,בורה רחא ןוממב ןיכלוה ןיא םעטמ רוטפ
הכ קזחוה ובתכ מ"מו ,תווצמב ובייחלו ותויחהל לארשי בור
יאדו ןניעבד אכיה לכד חכומו ,בורה רחא ןוממב ןיכלוה ןיא ןינע
ילימ ראש ןינעל בורהכ טלחוה רבכש אכיה םג בור ינהמ אלו
.ינהמ אל בורד אכיה יבגל יאדול בשחנ וניא מ"מ

בש קפסב ספדוה[ בקעי תוליהקב אלפנ דוסי תיוה יזחו ]ו
תעמש םוקמבד ק"מטשה לש ללכהד ]י"הק תורעה םע את
אתועיר ןניזחד אכיה אקוד והז ,ינהמ אל בור ,יאדו ןניעבד
ןוגכו ,בורה לע ותוא ונדמעהש אלא רבדב וקפתסנו ונינפל
ןיאש יקותשד איהה ןוגכו ןכותב ןייונמה דחא ץפקד איהה
ונקפתסנש רחא ,בורה רתב תכלל ונכרצוהו ,יממ עודי רבדה
ותוהמב רדסכ אוה רבדהשכ לבא ,קפס ארקנ יתכא ג"הכ לכו
ריפש ארקנ בורה ג"הכ אתועיר םוש הב ןניזח אלו םלועה
אלו יאדו להק ירקימ לארשי לכד אה הזב ימנ אחינו .יאדו
.הזב ךיראהש המ ש"ועי ד"כע אוה ויבא ואל אמלידל ןנישייח16


17


הרשכ היצח ג"פ ד"ש הפירט היצחו
?הפירט היצחו הרשכ היצחש המהב ןכתיה

תב הפיו ענסא תב הנח רתסא הרש אטנעי ןב בקעי תוכזל
לזייר


הב ןודל וביחרהש תקתרמ הלאשב קימענ הז רמאמב
םיהמ תודדוב תופיט םיקקלמכ אלא היהנ אלו ,םינורחאה
.לודגה


'סמ איבה ]י"ק 'יסל ןורחא סרטנוקב[ ד"ויל שדח ירפ רפסב ]א
,ותיבב תומהב המכ טחשש דחא בצקב השעמ ,ללה תיב
אצמנו ,םש הראשנ ינשה היצחו ותיבמ המהב יצח איצוהו
םא רודה ילודג וקלחנו ,איה וזיא עדוי וניאו ןהמ תחאב תופירט
18

איצוהש יצחה ירהד ,ותיבב ראשנש יצחה תא רישכהל שי יאדו
קקוחמ תקלח לעב ןואגהו ,שירפ אבורמ שירפד לכד רשכד
רחאמד ,וריתה ל"ז אקארקמ לישעה עשוהי ר"הומ ןואגהו
ותיבב אצמנש ינשה קלחה םג כ"א רשכ אוה איצוהש יצחהד
לעב ןואגהו חבזה תכרב לעב ןואגה לבא ,רשכו וירחא ךשמנ
,םיקלחה ינש תא רוסאל וצרל שיו .רימחהל וקספ ללה תיב
םושמ שרפש קלחהו ,מ"עמכ עובק לכ םושמ עובקה קלחה
טושפד ,ל"ז שדח ירפה ז"ע בתכו .עובקה קלחה רחא ררגנש
רוסא תיבב ראשנש המו ,רתומ ז"רה שריפו רבכ רכמנש המד
ימו ,םה ךכ םימכח ירועיש לכו ,עובק ארקנו שריפ אל ןיידעש
ע ולאמשל ונימי ןיב רתיהו רוסיאב עדי אל ןכ הרומ וניאש .ד"כ


ךהד בתכש שדח ירפה לע גישהל בתכ 'ג קרפ 'ד אתעמשב ]ב
הכיתחל אל לבא ומצע יבגל אלא ינהמ אל שריפש אבור
הרהט תקזחד ]:ב[ הדנ ס"שב ראובמ ירהד ,המע הקובדה
הב לבטש אמטה םדאה יבגל ינהמ הוקמד – םתהד ואל יא
אתועירל יתרת אכיא – הוקמב לבט יכו ותקזחב הוקמהד ןויכ
לש ותצקמבש בור ינהמ אמינ המהב יבג אכה כ"או ,לבט ם
תקזח ינהמד הקזחב ומכ ,הקובדה ותצקמ יבגל שריפש
אכיאד ].ג"י[ תובותכד אהמ השקה םגו ,םדא יבגל הוקמה
תקזחד ונייהו ,התבב רישכמ הב רישכמד ןאמד רמאד ןאמל
םאהד ןויכ ,התב תא םג רישכהל ינהמ םאה לש תורשכ
נ אלש תורשכ תקזחב תורשכה תקזח ינהמ ,הל לוספל הלעב
הקזחד ומכ כ"או ,להקל הרשכו התבל םג רישכהל םאה לש
יאדו הקזחמ ףידעד אבור ןכש לכמ הקזח ול ןיאד יצחל ינהמ
ינשה יצחה תא םג ריתהל שריפש יצחה לש אבור ינהמד
.ד"כע


'מע םיטפשמ 'פ ןתנ תורוהלב םג אבומ[ אתתעמשה ץריתו ]ג
שארהו ש"ייע כ"ק ,]ג"קס י"ק 'יסב יתילפה אוה ןכ ץרתל ןו
לבטש ארבגה ןיבו הוקמ ןיב קלחל ןיא הוקמ תקזח יבג יאדוד
19

תא םג ןנירהטמ אליממ הרהט תקזחב הוקמהד ןויכד ,וב
רישכמד ןאמ ןכו ,םהיניב קלחל יתית יכיהמד ,וב לבטש םדאה
,םאה תורשכב היולת תבה תורשכ אהד התבב רישכמ הב
ה םאהש ונטקנ םאו ,הלוספ איה תבהש יתית יכיהמ הרשכ אי
היצחו שרפנ המהבה לש היצחש ל"נה השעמב ןודינב כ"אשמ
תא ונרשכהד ג"עאד ל"י ריפש הזב ,עובקה םוקמב ראשנ
יצחה מ"מ ,שירפ אבורמ שירפד לכד םושמ שרפנש יצחה
ךכש ןניזח ירהש ,דמוע ורוסיאב ןיידע ותועיבק םוקמב ראשנה
קמב עובקהד הרותה הרזג ,רתומ הז ירה שורפהו דמוע ומו
בייחתנ העובק התיהש העשב ולכאשכ המצע הכיתח התואו
.רוטפ השרפש םוקממ הלכאשכו יולת םשא הילע


אבבב תצבוקמ הטישב ראובמה פ"ע ל"י הזב רואיבהו ]ד
אבורמ שירפד לכ ןנירמא יכ וליפאד ,ש"ארה םשב ]:ו[ אעיצמ
הרותהש אלא ,ירקימ קפס ירישע ,שירפ הז קפס הריתה
ןנירמאד אהד ירה .ש"ייע תוטהל םיבר ירחא ביתכדכ ןירוסיאב
ןנירמא וליאכו רומג רוריבכ בשחנ וניא שירפ אבורמ שירפד לכ
ללכמ יקפנ אלד ג"עאד אלא ,רתיה לש בורה ןמ איהש יאדוב
םוקמ שיש םושמ הזכ קפס הריתה הרותה םוקמ לכמ קפס
קוד הז לכו .רתיה אוהש בורהב תולתל םא לבא ,שריפשכ א
.קפסמ ריתהל אלש הרותה הרזג המוקמב עובק אוה ןיידע
ןיא ,שירפ אבורמד םעטמ הונרתהו השרפש הכיתחב כ"או
םא אמלשבד ,ראשנה יצחה תא םג הז םעטמ ריתהל חרכה
םוקמ היה אל זא יכ רוריב תרותב שורפה תא ןיריתמ ונייה
שרפנש יצחהד ןויכד ,הכיתחה יאצח ינש ןיב קלחל ררבתנ
םרב ,רתיה אוה ראשנה יצחה םגש חרכהב כ"א ,רתיה אוהש
רמולכ ,קפס םעטמ אלא שרפנש יצחה תא ונרשכה אלש ןויכמ
רמול שי כ"א רתיהה דצ לע ךומסל תושר הנתנ הרותהש
ראשנש יצחב אלו תושר הרות הנתנ שרפנה יצחהב אקודד
רתיהל וקיפס אהי שורפהש הרות הרזג ךכו ,ותועיבק םוקמב
ו .רוסיאל וקיפס אהי עובקה

20


הרזג הרותהד ןניזחד שדח ירפה ןודינב אקוד התעמו ]ה
קלחל רשפאד אוה הזב ,שרפנה בור ןיבל עובק ןיב קלחל
רתיה ןיד וב גוהנל רתומ שורפהד רמולו המצע המהבב וליפא
ארבסה דצמד ג"עאו רוסיא ןיד וב גוהנל בייח ראשנש יצחהו
מכ עובקה תא ריתהל םוקמ היה םג ירהד ,שורפה תא ו
מ"מ ,רתיה לש בורהמ איה וז הכיתח םתסה ןמד ל"י עובקהב
לכו ,רוסיאה דצל שושחל שי עובקבש הרותה תריזג איה ךכ
ןיב הקליח הרותהד ןניזחד שירפ אבורמ שירפד לכ ןידב הז
קלחל ןיאש אטישפ הוקמד ןודינב כ"אשמ .עובקה ןיבו שורפה
ה ןיבו הוקמד תורשכה תקזח ןיב אטישפ ןכו ,הב לבטש ארבג
יכיהמד ,ןכ ל"סד ןאמל התב יבגל םאד תורשכ תקזח ליעומד
לאוש ת"ושב 'יעו .הרותה תריזג ילב םהיניב קלחל יתית
.ד"כע ,א"נק 'יס 'ג קלח 'ד 'דהמ בישמו


זנכשא ימכח ילואש עיצה ]ח"ק 'מע י"ח[ רמוא עיבי ת"ושב ]ו
אלד[ םירבוס עובקה יצחה תא םג םיריתמה יוה בורד ח"רפהכ
יצח ריתהל רשפא יא ןכלו ,יאדו םעטמ יוה בורד ]אלא קפס
יצחה תא וריתהש ןויכ אלא ,עובקה יצחה רוסאלו שבכה
םג ,רשכ יאדו ל"והד ,שירפ אבורמ שירפד לכ ןידמ שריפש
תכרב 'סב 'יעו .עובק אוהש פ"עא ,וירחא ררגנ ראשנה יצחה
למב כ"שמ איבהש ]ו תוא זיר 'יס[ ןרהא אקיפס ךרע םיעורה א
תוקיפסה לכד ם"במרה תטישל ריעהש ה"כ תוא אתיירואד
רבדה רקיע לכ כ"א ורימחהש אוה ןנבר קרו ןיירש ת"המ
ואלבד היל קופית ,יל המל אבור רתב ןנילזאד הרותה התליגש
המד הלעה הז תאפמו ,ת"המ ןירתומ תוקיפסה לכ יכה
יפא ונייה ,אבור רתב ןנילזאד הרותה התליגד םוקמב ול
ןיליקמ בור שישכו ןיליקמ ןיא אדירג קפסב זאד ,ררבל ןילוכיש
המד ל"יד אחינ קפס אלו יאדו הוה בור לכד אמינ םאו ,ש"ייע
הוה בורש תורוהל אוה בור רתב ןנילזאד הרותה ונעימשמש
.ש"ייע ןרהא תכרבה ד"כע קפס רדג ללכמ אציו רומג יאדו
ירבדכ רבוס וניא ם"במרהש אצוי ז"פל ל"נה תצבוקמ הטישה
21

תכלל בותכה תרזגש אלא קפס ללכמ אצי אל בורהש בתכש
ירה רבח ול ונאצמו .יאדו רדגב יוה בורד ל"סד אלא ,וירחא
בור ל"יקד אהד בתכש ]ןילוחד ק"פ[ תומחלמב ן"במרה אוה
אכיא אהד ,יאדוכ וניא בורה הז ,םיחמומ הטיחש לצא ןיחמומ
תקזחב הייחב המהבש ,ודגנכ הקזח לכ ךכלה , תדמוע רוסיא
הקזח ןיאש בור םתסש עמשמ .ש"ע ןניררבמ ירורבל רשפאד
ה"ד :ו[ מ"ב 'סותה ירבד תועמשמ איה ךכו .יאדוכ יוה ודגנכ
םיריתמה זנכשא ינבר תעדל םיכומיס ונאצמ ז"פלו .קודו ]ץפק
גילפו יאדו תרותמ אבור רתב ןנילזאד ,ראשנה יצחה תא םג
אל בורה םגש ק"מטשה לע .קפס תרותמ אצי


]ג תוא א"לק 'יס ד"וי[ קחצי תיב ת"ושב יתאצמ הז ןיעכו ]ז
םאד ,היוחד וא הרתוה בור םא הלאשב היולת תקולחמהש
שממ הרתוה המהבה יצחש ןויכ ןנירמא יזא הרתוה בור
יצחל םג עירכמ אוה ןכ לע שירפ אבורמ שירפד לכ םעטמ
הרתוה אל כ"ג בור םא לבא .רתומ אוהש עובקה היוחד קר
אלא וניא רתוהש יצחהש ןויכמ ינשה יצחה ריתהל ונידיב ןיא
.היוחד םעטמ רתומ


ש"מכ זנכשא ימכחל ל"ס ילואש רמוא עיביב ראיב דוע ]ח
,]ז"ט 'יס ד"ויח[ קחצי ראב ת"ושב ןנחלא קחצי 'ר ןואגה
םייונמה ןמ דחא ץפק ןוגכ בויחה ךותב רוטיפ קזחוהב אקודד
הטישל ל"ס ,םכותל ןויכ ,קפס רדגב כ"ג אוה בורש תצבוקמ
בור ראשב כ"אשמ ,בורה ךותב רתיה קזחוהש ונל עדונש
.ש"ע קפס אלו יאדו אוה בורהש הדומ ק"מטשה םג אמלעד
ח"רפה לבא ל"נה םיריתמה זנכשא ינבר תרבס אחינ ז"פלו
.ד"כע בור לכב ק"מטשהכ ל"סו הזב קלחמ וניא


םא הלאשב היולת תקולחמה ילואו ]ט רוסיא יוה הפירט רוסיא
תא קלחל השק אצפח רוסיא אוה םאד .ארבג רוסיא ןא אצפח
22

םא וליאו .רוסא היצחו רתומ היצחש רמולו םיתשל המהבה
יצח לוכאלמ ענמהל ארבגה לעד רמול רשפא ארבג רוסיא אוה
.הליכאב רתומ ינשה יצחהש דועב


הז האר לבא אצפח רוסיא אוה הפירט רוסיא תוטשפבו ]י
"יל ןויהת שדוק ישנאו" קוספה לע ן"במרב יתאצמ שדח
יל ןויהת שדוק ישנאו רמאו חתפ בותכה םעט' ]חל ,בכ תומש[
ללכ םירוסאה ןיאו וב היחיש המ לכ םדאה לכאיש אוה יוארש
ודילוי אלש םייקנ םירבד לכאתש שפנב הרהט קר םילכאמב
ינא רמולכ 'וכו שדוק ישנאו רמא כ"ע ,שפנב תוסגו יבוע ץפח
ינא יכ יב הקבדל םיואר ויהתש רובעב שדוק ישנא ויהתש
ץרשה לכב םכיתושפנ תא וצקשת לא רמא ךכו ,'וכו שודק
םיצרשה הנהו ,םב םתאמטנו םהב ואמטת אלו ץרושה
ונממ הרימשב שי לבא ץוקש הב ןיא הפירטהו שפנה םיצקשמ
םיבשחנ םיצרשד םישדוחמ דאמה וירבדמ עמשמו ."השודק
אצפח רוסיא .ארבג רוסיא אלא וניא הפירט לבא ,


רככ רמא םאד" :בתכ הכ ]דנ ןישודיק[ א"בטירה ישודיחבו ]אי
,םולכ רמא אל ,םישמרו םיצרשכ ריזחכ הליבנכ רוסא ילע הז
אלו ארבג רוסיא םירוסאה םירבדו אצפח רוסיא םירדנד םושמ
א"בטירהש ירה ,"ארבג רוסיאב אצפח רוסיא ילתימל ךייש
תכל קיחרה םיבשחנ ]תופירט םגו[ םישמרו םיצרש םגש בתכו
רנטטשעג ןתנ 'ר ןואגל[ וירפ ןתנ 'סב בטיה 'יעו .ארבג רוסיא
א"טילש רפוס םייח בקעי ר"גל[ בקעי רדה 'סבו ]גי םירדנ ל"צז
.]ד"כ 'יס ב"ח


,אצפח רוסיא יוהד רמאנ םא וליפא :שודיח יבג לע שודיחו ]בי
ה ץבוקב ריעהש ומכו ,ינאש אכה ג תרבוח זל הנש[ סדרפ
הכיתחהש יריימ ןאכד ]קארא הדוהי ןרהא ג"הרה לש ורמאמב
אבורב לטב הרותה ןמו תורתומ תוכיתח ןיב הברעתנ הרוסאה
23

תעד יפלו ,ןנברד עובק יוהד לטב אל ןנברדמ תובישח י"ע קרו
ךירצ ןיא גגושב ןנברד רוסיא לכואב ]בלר מ"וח[ תוביתנה
רבג רוסיא קר יוה יכ הרפכ יצחד ל"י בוש אכה םג ז"פל כ"או א
םושמ דחא ףוגמ יוהד ףא רוסא ראשנה יצחו רתומ שרפנה
לטב אל ןנברדמ בושח רבד יכ אצפח רוסיא יוה אל םצעבד
וריבח תא חירכמ דחא ןיאו ,ורמא םהו ורמא םה ג"הכבו
.הזב ךיראהש המ ש"ייע ד"כע רתיהל וא רוסיאל


כה תא רוסאל הצר רוש תואובתב ]גי רוסאנו יצח ריתנ םאד ,ל
לבא .םיברל הומתה רבד תורוהל ןיאו אלולטאו אכוח היהי יצח
ח"רפה תטישל היאר איבה ]גפ 'יס[ בקעי תליאש ת"ושב
עובקהו רתומ שרפש המש רמולו המהבה יאצח ינש ןיב קלחל
ב"יפ[ ם"במרה הקספו ]י[ ןירדהנסב ארמגה ירבדמ רוסא
ינולפ רמואה ]'ב הכלה תודע 'להמ רחאו אוה ותשא לע אב
ינולפ לע ןמאנו ארוביד ןניגלפד הגרוהל אלו וגרוהל ןיפרטצמ
,הל בורקש םושמ השעמ ותואב ותשא לע ןמאנ וניאו וגרוהל
הרותה הרמאש תושפנ ינידב אוהו וזמ הלודג הריתס שיה
ואל ירוסיאב ש"כמ הדעה וליצהו הדעה וטפשו השודקה
ח"יק[ תומבימ חיכוה דועו .הליכאד האבש ןהכ תשאד ]
הפ הראשנש התרצו אשנית הלעב תמ הרמאו םיה תנידממ
הומתה רבד שי יכו ,יח תקזחב הלעבש םושמ המורתב תלכוא
לע המורת תלכוא ךיאו ,םירומח םירוסיא םהינשד הזמ רתוי
ךמס לע רחא שיאל תאשינ התרצש דועב יח אוהש ךמס
יח תקזחש הרותה י"פע תלכוא וזד ל"צכעו ,תמ אוהש שי םי
דועו .אבסנימו אקייד הקזח ןנירמאש ינפמ אשנית וזו ,הלעבל
,וז תא וז םישיחכמה םידע יתכ 'ב ]:א"ל[ ארתב אבבב ונאצמ
פ"עא הדיעמו המצע ינפב האב וזו הדיעמו המצע ינפב האב וז
.תינרקש יאדוב תחא תכש


הטישה תא ןיבהל לכשה תא ץמאל הברה םיכירצ ,הנהו ]די
נש תא תרסואש ררגנ שרפש יצחהש םושמ ,המהבה יקלח י
24

תא רוסאל תיבויח הביס ןיא ,הרואכלד .עובקה יצחה רחא
הביס רדעה שיד אלא רוסיאל הערכה ןיאד ,שרפש יצחה
ןכלו ,מ"עמכ עובק לכד םושמ ונייהו ,ראשנה יצחה תא ריתהל
תיבויח הביס שי שרפש יצחל לבא .ותוא םירסוא קפסמ
ללכה םושמ ונייהד ריתהל יתית יכיהמ כ"או ,שירפד לכד
ררגי רתיהל עירכהל תיבויח הביס וב שיש שרפש יצחהש
רסוחו קפס םושמ אלא רוסא וניאש עובקה יצחה רחא
?הערכה


בורש ,הישוקה לע שדח רוא ךפושה ארבס יתעמשו ]וט
זא .רוסא לכה ןכלו ,בורה חכ ונממ לטינ ,תצקמ קר יל ררבמש
חילצה אל בורהש הנווכה ןיא רחא ררגנ ןכלו קפסה תא ררבל
!בור ללכ ןאכ ןיאש אלא עובקה


עובק לכד ןידה רדגב היולת הלאשהד ובתכ רחא ןפואב ]זט
,תוקיפסב עירכמ בורש הכלהה רקיעבד אמינ יאד ,מ"עמכ
םוקמב אלש קפסב קר אוה הערכהה ןידד הזב רמאנ
ירה ז"פל ,בור לש הערכהה הרמאנ אל עובקב לבא ,תועיבקה
ףא ,התועיבק םוקממ השריפ המצע הכיתח התוא לש היצחש
לבא ,שריפש יצחה ותואב קר איה בור לש הערכהה כ"פעא
ןיד י"ע ערכומ תויהל לוכי וניא ותועיבק םוקמב אצמנש יצחה
עירכהל לוכי וניאש רמאנ בור לש הערכהה ןידבש ןויכ ,בור
היה וליאמ רחאה היצחבש בורה ףידע אלו תועיבקה םוקמב
בור א"טילש שטייד ןהכה רשא ר"גה ירבד 'יע[ .המצעב הב
.]כ"ק 'מע םילוליה ערז 'סב


רמאנ בור ןיד דוסיבש רמאנ םא היהת תרחא האצות ]זי
ונייה ,מ"עמכ עובק לכד אהו ,תועיבקה םוקמב םג עירכמש
ונאש קפסה ןפוא זא תועיבקה םוקמב קפסהשכש םושמ
אלא ,עיגה רבדה ןכיהמ אל אוה םיקפתסמ לע ןניקפתסמ
25

אל ירה הז ןפואב קפסה םידימעמ רשאכו ,אוה המ ופוג רבדה
יצחהבש ןויכד רמול םוקמ שי ז"יפל ,בור ןיד הזב ןודל ךייש
ןיד הזב ןודל ךיישו ,עיגה ןכיהמ אוה קפסה םש ירה שריפש
'יע ,תועיבקה םוקמבש יצחה תא םג עירכמ בורה אליממ ,בור
מ תוא תובותכ ש"בוק - ב אבוה[ א"מ .]'אתתעמשד ארהיז 'ס


קר אוה ונלש ןוידה לכד ,בתכ ז"שרגהל תורעהו םירואיבב ]חי
המ לע םגו עובקה לע םג קפס תחא תבב דלונש ינפמ
ןנילזא אצמנבד ,הפירט דחאו תורשכ תויונח 'טב לבא ,שריפש
עדוי וניאו תויונחה ןמ תחאמ חקל כ"חא םא ,בורה רחא
איה הנממש המהב התואמ איה וז הכיתח יכ ריכמו ,הזיאמ
תחה רבכש רחאש ןויכ ,תרתומד ודומ ע"וכ הזב ,אצמש הכי
אל רבכ אליממ ,בור ןידמ הרשכל הנושארה הערכוה
תועיבקה םוקממ חקל םדוקמ םא ,ךפיהל ןכו .ללכ ןניקפתסמ
רחאמ ריתהל ךייש אל ינשה יצחה אצמ כ"חאו רוסיאל קספנו
.וז הכיתח לע רוסיאל קספנ רבכש


ן"רה ירבדמ דוע ריעהל שיו ]טי וגמ ורמאד אהב ]:ז[ הכוסב
אמינד ן"רה השקהו ,הכוס ןינעל ןפוד יוה תבש ןינעל ןפוד יוהד
ןפוד יוה אל הכוס ןינעל ןפוד יוה אלד וגמ ,ארמוחל אכפיא וגמ
ןנירמא אל ארמוחל ןנירמא אלוקל וגמד ץריתו ,תבש ןינעל
עובקה יצחה תא ריתנש ,אלוקל רמאנ ןאכ םג ילואו .כ"ע
ונרתהש רחאמ ארמוחל ךפיהל רמאנ אלו שרפש יצחה תא
.עובקה יצחה תא ונרסאש רחאמ שרפש יצחה תא רוסאנש


יצחה רחא ררגנ עובקה יצחהש חיכוה אתתעמשה ,הנהו ]כ
'סב תאז החדש תיוה יזחו .תבל ינהמ םאה תקזח ןידמ שרפש
ס"מע א"טילש ץיבורדנד םייח השמ 'ר ג"הרהל[ דמח ירמא
יפל ]ז"י 'יסב תובותכ םי יקיפאהו ם"ירה 'יחה ובתכש המ
הוהד אלא ,אתיימק הגהנה הניא תבל ינהמ םאל הקזח יאהד
26

קקדזהל הרות ןיד לע תרבוע התיה אלד היאר םעטמ הקזח
תרבוע הניא הגהנה םעטמ איהש הקזח תמאבו ,הל לוספל
החכוה הניאד בורד אניד יאהל ןידה אוה ןכ םאו ,תבל םאמ
ינהי אל ,אמלעב הגהנה אלא עירכהל התצקמב הגהנה יאה
ינהמ םאה תקזחש וקליח דועו .ח"רפה קספש ומכו התצק תא
רבועה קפסה תדיל תעשבש רחאמו ,ומא ךרי רבוע ןידמ תבל
המהבהד אנווגב כ"אשמ ,התקזח לבקמ אוה ,ומאמ קלח היה
קלח ןיא ןכ לעו היקלח ינש ודרפנ רבכ קפסה תדיל תעשבד
נשה קלחה לש וניד תא לבקמ דחא .י


א"עשתה 'א רדא ח"רב בותכל יתמייס


א"בבות הקיתעה םילשורי


הברי המצע םינוא ןיאלו חכ ףעיל ןתונה ךורב27


28
א"פ א"ש לכאמ ץע קפס :אתתעמשב םינויע

לכאמ ץע קפס

ילוח ראש ךותב ימענ ןב ןויצ ןב הדוהי תאופרל .לארשי

'א אתתעמשב אבומה ם"במרה תטיש יפל םינורחאה ושקה ]א
בותכ המל כ"א ,אלוקל אוה ת"המ אתיירואד קפסד 'א קרפ
אוה לכאמ ץע אל יכ עדת רשא ץע קר" ]'כ 'כ םירבד[ קוספב
רוסא ,לכאמ ץע אוה םא קפוסמ התא םא ירה "תיחשת ותוא
רתומ לכאמ ץע הז ןיאש עדוי התא םא קרו .וצצוקל ,וצצוקל
?ת"המ רוסא קפסש חכומ הרואכל ןאכמו

רמול רשפאש טושפ הרואכלו .הזב ורמאנ םיצורית הברה ]ב
כ"עו הרותה ןמ רתומ וקיפס ללכ ךרדבש ,ךפיהל היאר ןאכמש
.ת"המ רוסא וקיפסש ןאכ ארק ןניעב

רוסיאה ביתכד אכיה אקודד ]א"נ 'מע[ בקעי תיב 'סבו ]ג
רתיהה הבתכ הרותהד אכיה לבא .רוסא קפס ,הרותב שרופמ
.רוסא קפס כ"אשמ רתומ רתיה יאדו אקוד הרותב שרופמ
29

לע ושקהש תוישוקה בורל אחיינ אוצמל רשפא הז דוסי י"פעו[
לכאמ ץע אל יכ עדת רשא ץע קרש בותכש ןאכו .]ם"במרה
,אוה קפס כ"אשמ יאדובו רוריבב רתומ תויהל ךירצש ונייהד -
.רוסא

םירמוא ךיא ,ןסאב י"רהמה 'וק לע הגונ רוא וכפש ז"פלו[ ]ד
לבא ,לוזגת אל רוסיא קפס שי ירהו עבתנל אלוקל אנוממ קפס
אה יאדו לזג ונייהד לוזגת אל הרמא הרותהד ,אחינ ל"נה יפל
קפס רמול רשפא ןכלו ,רתומ קפס לזג עבתנל אלוקל אנוממ
.]לזג ששח ןיאו

'מע 'ו תרבוח ג"ל הנש[ סדרפה ץבוקב ]ה 11 קפסבש ץרית ]
רשפאש לכאמ ץע קפס לבא אלוקל וקיפס ררבל א"אש רזממ
.ארמוחל וקיפס ררבל

תרזעב ץריתש ]א"ק 'יס[ באוי תקלח ת"ושב יניע טבתו ]ו
המ פ"ע ם"במרה תטישל היאר ןאכמ הברדא :האלפנ הקרבה
ש תעד לע לבא" קוספה לע םש ן"במרב אבוה ירפסב ראובמ
הרות הרמא אלו ,רוצמ תונבל לכאמ ץע תורכל רתומ וניתובר
םדוק קרס ןליאש רמולו םידקהל אלא 'וכו עדת רשא ץע קר
ל"נה שדוק ארקמד ראובמו .ן"במרב ש"ע כ"ע 'וכו לכאמ ןליאל
נפל שי םאש רמול אב אלא ,לכאמ ץע תציצק רוסאל אב אל ךי
ץע קר פ"הו ,קרס ןליא ץוצקל םידקת קרס ןליאו לכאמ ןליא
םא קרד חכומו ,וצצוקל םידקת ותוא רמולכ ,'וגו עדת רשא
ןליא םדוק וצצוקל םידקת זא קר ,קרס ןליא אוהש ךל רורב
ץוצקל ךל רתומו ומידקהל ךירצ ךניא קפס אוה םא אה ,לכאמ
המ ןירתומ תוקיפסש םושמ כ"ע ונייהו לכאמ ןליא כ"לאד ,ת"
30

ןליא ינפל ומידקהל ךירצו קרס ןליא אוה אמש שוחל ונל היה
.ק"ודו לכאמ

קינלור יבצ לאומש 'ר ג"הרהל[ לאומש תחנמ רפסב 'יעו ]ז
ווהילא קחצי 'ר ג"הרהל[ הדשה ץע 'סבו ,]ט"ר 'מע א"טילש
ןעט רבעבש עודי רשא ץעב רבודמש ]'ג 'יס א"טילש ןמסטש
והש הקזח שי כ"או ,תוריפ ם"במרה םג ג"הכבו לכאמ ץע א
.תוריפ ןעוט וניא רבכש רוריבב תעדל ךירצש הדוי

הלרע תונשבד ץרית להוא תרותב ןיקסיד ל"ירהמ ת"ושב ]ח
םש אכיל האנהב םירוסא תוריפהד ןויכד ,תיחשת לב אכיל
וקיפס ל"ייק ס"מללה יוהד ל"וחב הלרע קפסו ,וילע ירפ ןליא
ןויכ לכאמ ץע ירקמו ,רתומ רוסאו ויתוריפמ תונהיל רתומד
ץע קר הרות הרמא ל"וחב ריע לע רוצמ תעשב ןכלו ,ותיחשהל
םא קפס לבא ותיחשהל רתומ הלרע לש אוהש עדת אל רשא
ילכ דוע 'יעו .וצצוקל רוסא ונממ תונהיל רתומ זאד הלרע אוה
.םיטפוש תשרפ הדמח

לכאמ ינליא םגו קרס ינליא םג שיש רבודמש וצריתש שיו ]ט
.רוסא ם"במרהל םגד ארוסיא עבקיא יוהו תבורעתב

הנכס םושמ רוסא יוה לכאמ ינליא תציצקש וצרית םיברו ]י
'פ[ הדוהי יטוקילבו .רוסא קפס םגו ארוסיאמ אתנכס ארימחו
.וצצוקל הנכס ןכלו ,הדשה ץעל לשמנ םדאש ףיסוה ]םיטפוש

31

מע והילא תרדא ןורכז 'ס[ ל"צז םאר והילא 'ר ןואגה ]אי ]ועש '
יכ קפס ארקנ אל העידי רסוח יכ ח"צ 'יס ד"וי ך"שה פ"ע ץרית
,אל וא לכאמ ץע אוה םא העידי רסוח כ"א ,איה םיטוש תעידי
.קפס ארקנ אל

'יס ד"וי י"ח[ רמוא עיביב ע"ע ,ולעננ םרט םיציריתה ירעשו ]בי
.]ג"ס 'מע[ חיש םעונ 'סבו ]'ו

נארי ותרותמו תואיגשמ ונליצי בוטה 'הו .תואלפנ ו

32
ןתאיצמ תעשד הקזח

הרשי ןב יכדרמ םהרבאו ימענ ןב ןויצ ןב הדוהי תאופר תוכזל
לדניירב ]הרסי[

ןינעל לאומשו בר וקלחנ ןיסחוי הרשע קרפ ןישודיק תכסמב ]א
םויה איה ירהו הירוענ ימי הל ואלמש םויב ותב תא שדיקש בא
הששו הנש ב"י תב הכלה איה םויה ותואב כ"חאו ,םישדח
הינמיסב הונקדב ןכמ רחאלו ,רחא םדאל המצע השדיקו
השדיקש העשב אמש םיקפוסמ ונחנאו .ונינפל תרגוב תאצמנו
התיה רבכ אמש וא היבא ישודק ולחו הרענ התיה ןיידע היבא
באה ןיאש ןישודקה ולח אלו ,היבא השדיקש העשב תרגוב
תרגובה ותב שדקל לוכי השדקתנש המצע ישודק ולח אלא
.רחאל כ"חא

הקזח רתב ןנילזאד רמולכ ,ונינפל תרגוב איה ירה רמא בר ]ב
תעשב התיה ןכ ,ונינפל תאצמנ וישכעש םשכ ןנירמאו אתשהד
ישודיקל ןנישייח רמא לאומשו .ןישודיקה ולח אלו באה ישודיק
.קפסמ םהינש

ש ].ט"ע[ ןיסחוי הרשע קרפ ד"יר תופסותבו ]ג תיישוק איבה ם
ומכ שממ איה לאומשו בר תקולחמ ירהש ,םישרפמה
33

עגנ יבג תורהטד ןיתינתמב םימכחו ריאמ 'רד תקולחמה
,וב עגנש העשב תמ וא יח היה םא עדוי וניאו הלילב דחאב
לכד םושמ םיאמטמ םימכחד ,תמ ואצמו םיכשה תרחמלו
ונאצמש וישכעש ומכש םירמואו ,ןתאיצמ תעשכ תואמוטה
ותוא ריאמ 'רו .וב עגנש העשב לומתא תמ רבכ היה ךכ ,תמ
,יח היהש ארקיעמד הקחב היל ןנימקומד םושמ רהטמ
שממ והז הרואכלו .וב עגנש העשב יח היה ןיידעש םירמואו
תעשד הקזח רתב ןנילזא םא לאומשל בר ןיב תקולחמה ומכ
,ןתאיצמ תעש רתב ןנילזאד םימכחכ ל"ס ברד ,ואל וא ןתאיצמ
ס לאומשו יפל ןאכו[ .ןתאיצמ תעש רתב ןנילזא אלד מ"רכ ל"
,הרענ התיהש ארקיעמד הקזחב הנדימעה רמול ןיא לאומש
הל ןיאד םישדח הששו הנש ב"י הל תאלמ םויב רבודמ ןכש
ראובמכ ,תונתשהל תדמוע איה םויה ירהש ,דוע תורענ תקזח
בר אמיל הלאש אל ארמגה עודמ השק כ"או .]םש איגוסב
יאנתכ לאומשו ?

ללה יגילפד הדנ שירד איגוסמ םש ד"יר 'סותה השקה דועו ]ד
ערפמל ןניאמטמ ללהלד ,הקידבב םד האצמש השאב יאמשו
התאיצמ תעשכ הל ןנימקומד ,לומתא ןהב העגנש תורהט
אל יאמשלו .לומתא היה רבכ וישכע אצמנש םדהש ןנירמאו
ארקיעמד הקזח רתב ןנילזא אלא ,ןתאיצמ תעש רתב ןנילזא
יהש .ערפמל הל ןנירהטמו ,הרוהט הת

עגנד ןיתינתממ יאמשל ארמגה התשקה אל עודמ ,השקו ]ה
תעשכ תואמוטה לכד םושמ ןיאמטמ םימכחד הלילב דחאב
אתיירבמ יאמשל ןיבו ללהל ןיב התשקהש ומכ ,ןתאיצמ
ש"ע המורת לש תיבחד אתיירבמו רסח אצמנו דדמנש
.איגוסב

נשיל יאהב ד"יר 'סותה בשיימו ]ו המוד הז ןיאש יל הארנו" :א
עגנד אנדיעבד ,אפוג האמוטב אקיפס דיליתא םתהד ,'וכו הזל
תואמוטה לכ ןנירמא ךכלהו ,אל וא האמוט תוה יא ןניעדי אל
טחמ יבג ירהש .לקהל ןיב רימחהל ןיב ןתאיצמ תעשכ
34

לכ ןנירמא ימנ יאהב הרובש וא הדולח האלמ תאצמנש
לבא .לקהל ןתאיצמ תעשכ תואמוטה םדה הדנ יבג אכה
ונעדי אלש אלא ,קפס וב ןיאו אמט אוהש אוה רורב אמטמה
ןה ןייוצמו ןירורב תורגב ינמיס ןכו .ונממ השאה תאמטנ יתמ
.הזל הז תומדל ןיא ךכלה ,השאב ודלונ יתמ ונעדי אלש אלא
ותואו ,איה הרורב האמוטהש עגמ קפסל המוד הדנ לש הזו
אמוט קפסו עגנ יאדו ירה תמב עגנש לע הזמ תושקהל ןיאו ה
.םימותחו םימותס םירבדו .ל"כע "הז

וירבד ךשמהמ לבא שרופמב וירבד ראיב אל אתתעמשהו ]ז
םא ןיב קוליח שיש ןיבהש ]ךבריוא ז"שרגה ירואיב י"פע[ הארנ
איה האמוטהש אכיה ןיבל המצע האמוטה ףוגב אוה קפסה
השעמב קפס רמולכ 'עגמ קפס' אוה קפסה קר תיאדו
טיהה אלא ךייש אל ןתאיצמ תעשכד הקזחד ונייהו .תואמ
אוה וב עגנש רבדה םא קפס שי קרו ,יאדו עגמ היהש םוקמב
םא אוה קפסהו תיאדו האמוטהד אכיה כ"אשמ .ואל וא אמט
שדחל ןתאיצמ תעשד הקזח םינד ןיא ,אל וא עגמ ןאכ היה
.עגמ ןאכ היהד

םא םיקפוסמ ונאש הלילב דחאב עגנד אוההב הנהו ]ח היה
,ללכ קפס וב לפנ אל העיגנה השעמ ירה ,תמ וא יח םדאה
האמוטב אוה קפסה אלא ,תיאדו העיגנ ןאכ התיה ירהש
ךכיפל .וב עגנש העשב תמ וא יח םדאה היה םא ,המצע
ןיב אלוקל ןיב ןתאיצמ תעשכד הקזח רתב היב ןנילזא
.ארמוחל

יפא ןנינייד ןתאיצמ תעשכד הקזחד ד"יר 'סותה חיכומו ]ט ול
תאצמנש האמט טחמ ןנתד תורהטד ג"פ ןיתינתממ ,אלוקל
עקופ התריבש י"עד ,תורוהט תורהטה ,תורהטה ג"ע הרובש
ןהילע הלפנ המילש הדועב אמש ןנישייח אלו .הנממ התאמוט
תעשכ תואמוטה לכד ,הרבשנ ןכמ רחאל קרו ןתאמטו
העשב התיה ןכ ,הרובש וישכע איהש םשכד ןנירמאו ,ןתאיצמ
ע הלפנש ונאו םד האצמש השאב כ"אשמ .תורהטה יבג ל
35

קפסה ןיא םתה ,ןכל םדוק םדה היה רבכ םא םיקפוסמ
וב ןיאו יאדו אמט אוה ונינפלש םדה ירהש ,המצע האמוטב
'עגמ קפס' אכיא אלא ,ללכ האמוט קפס – קפס רמולכ
רוקמב םדה היה רבכ םא ןל אקפסמד ,תואמטיהה השעמב
ערפמל השאה האמטנו ןכל םדוק היה אל אמש וא ותמחמ
המצע האמוטב קפסה ןיאש ןויכו .ערפמל הרוהטו ןיידע רוקמב
תעשכד הקזח הזב ןנינייד אל כ"א ,תואמטיהה השעמב םא יכ
.ןתאיצמ

קפסל ימד ,ןיסחוי הרשע 'פב ל"נה לאומשו ברד אתגולפ ןכו ]י
קפסה ןיא ימנ םתהד ,]הלילב דחאב עגנל ימד אלו[ הדנ
הש ,ןמצע םינמיסב ונינפל םייוצמו םירורב ןמצע םינמיסה יר
םינמיסה ודלונ יתמיא אוה קפסה קר ,ללכ קפס םהב ןיאו
קפס ומכ ל"והו ,]םהירחאל וא באה ישודיק םדוק םא[ השאב
יתמיא קר אוה קפסהו ,ללכ קפס וב ןיא אמטמה רבדהש עגמ
קפס והל ןנינייד אלד לאומש רמאק ריפש ה"ושמו .םדה אב
גל ןתאיצמ תעשכ .באה ישודיק תעשב םינמיסה הב ויהש ייול
אבל םינמיסה תוליגרש םושמ אוה בר לש ומעטש 'סותב 'יעו[
.]רקובהמ רבכ

קפס יבגד ,םיווש םינינעה ןיאו ליאוהד ד"יר 'סותה קיסמו ]אי
השעמב אוה קפסהו הרורב האמוטהש עגמ קפסכ ל"וה הדנ
השעמד ךפיהב אוה הלילב דחאב עגנ יבגו .תואמטיהה
ןיא ךכיפל .המצע האמוטה יבגל אוה קפסה קר ,רורב העיגנה
ךירפ אל ה"ושמו .הז לע הזמ תושקהלו הז לע הזמ דומלל ונל
הדנ שירב ךירפ אל ימנ ה"ושמו ,יאנתכ אמיל ןישויקב ארמגה
רתב ןנילזאד הלילב דחאב עגנד ךהמ אנש יאמ יאמש לע
.ןתאיצמ תעשד הקזח

יר 'סותה ירבדמ ש"שה דמלו ]בי תעשכד הקזח ךהד ד"
ןניזחד ,רימחהל ןיב לקהל ןיב הרומג הקזח יוה ןתאיצמ
ןנילזאד תורהט ג"ע תאצמנש הרובש טחמ לש הרקמהמ
.אלוקל
36


ןיב ד"יר 'סותה לש וקוליח לע תוישוק רפסמ ש"שה השקהו ]גי
:המצע האמוטב קפסל עגמ קפס

1 פוק ןינעל היקזחו ןנחוי 'רד אתגולפב הדנ שירד איגוסמ ] ה
כ"חאו תרחא תיוזל הולטלטו וז תיוזב תורהט הב ושמתשנש
הב היה אמש ןיששוח ןנחוי 'ר רמאקד ,הכותב ץרש אצמנ
ושמתשנש תורהטהו הנושארה תיוזב התיהש ןמזב דוע ץרש
םוקמל םוקממ האמוט ןיקיזחמ ןיא רמא היקזחו ,תואמט הב
תורהטד ןיתינתממ ןנחוי 'רל ארמגה ךירפו .תורוהט תורהטהו
ינפמ ןיאמטמ םימכחד תמ אצמנ תרחמלו הלילב דחאב עגנש
שוריפו .ןתאיצמ םוקמבו ןתאיצמ תעשכ תואמוטה לכש
"ןתאיצמ םוקמב" – תמ תירחש והואצמ םא אקודש ונייה
הונאצמ םא לבא .היל ןניאמטמ ,הלילב וב עגנש םוקמ ותואב
,ןאכ תמש ומכ ןנירמא אלו רוהט וב עגונה ,רחא םוקמב תמ
ש םג תמ םוקממ האמוט ןניקזחמ אלד היקזחכ חכומ כ"או .ם
.םוקמל

היקזחו ןנחוי 'ר יגילפד ךהב ירהד ,ד"יר 'סותה לע השק ןאכמו
המצע האמוטב קפסה ןיא םתה ,הפוקב אצמנש ץרש יבג
קר ,תיאדו האמוט ל"והו הפוקה ךותב ונינפל ץרשה ירהש
כ"או .עגמ קפס הז ירהו ,םשל ץרשה לפנ יתמיא אוה קפסה
,הלילב דחאב עגנד ןיתינתממ ןנחוי 'ר לע ארמגה ךירפ יכיה
ןויכ ד"יר 'סותה ירבדלו ,המצע האמוטב קפס ל"וה םתהד
הזל הז המוד וניאד – ךחרכ לע אלא .הז לע הזמ תושקהל ןיא
קוליח ןיאד חכומ עגמ קפסל האמוט קפסמ ארמגב ךירפדמ
.םהיניב

2 ימוחת יבוריע חינמה ]ה"ל[ ןיבוריעב ןנת ] המורת תוריפמ ן
ןיאש ןויכ בוריע ובוריע ןיא ,תבשה תסינכ םדוק בוריעה אמטנו
התיבש הנק רבכש הכישח רחא אמטנ םא לבא .הליכאל יואר
בוריעה אמטנ םא קפס היה םאו .תחא העש תושמשה ןיב
.למג רמח הז ירה רמוא ריאמ 'ר ,הכישחשמ וא םוי דועבמ
37

שיו בוריעה הנק אמש קפס הז ירה רמולכ םייפלא םשמ ול
רבעמש םירחאה המא םייפלא ןיא ךכיפלו חור לכל המא
םייפלא ותיבמ ול שיו בוריעה הנק אל אמש וא ,ךליאו ותיבל
ירהו .רוסא ךליאו ובוריע רבעמש םייפלא לבא ,חור לכל המא
וינפל ךליל וכרד רומחהש ,וידחי למגו רומח גיהנמה םדאכ הז
הז אצמנו ,וירחאמ ךליל וכרד למגהו וכשומ הזו ןאכל וכשומ
םוקמב םא ,התיבש ול הנק ןכיה עדוי וניאש הז ןכ ומכו ,ןאכל
הזו ןאכ תובשל וכשומ הז אצמנ ,ותיבב וא בוריעה תחנה
.קפסמ ןאכמו ןאכמ המא םייפלא דיספהו ,ןאכ תובשל וכשומ

הלילב דחאב עגנד ל"נה תורהטד ןיתינתממ ארמגה תלאושו
רד ,תמ ואצמו םיכשה תרחמלו ריאמ 'רד אישקו .רהטמ ריאמ '
,קפסמ ןנירמחמד ל"ס ןיבוריעד הנשמב אכהד ,ריאמ 'רדא
.רהטמ תורהטד הנשמב םתה וליאו

יכו ,אחינ םימכחלד עמשמ ,אקוד ריאמ יברל ארמגה ךירפדמו
רתב ןנילזאד ל"סו תורהטד ןיתינתמב ריאמ 'ר לע יגילפד יכיה
וריעב נ"ה ,קפסמ היל ןניאמטמו ןתאיצמ תעש אמטנש ב
עגמ קפסד ג"עא ,לוספ בוריעהו ןתואיצמ תעש רתב ןנילזא
יתמיא םיעדוי ונא ןיא קרו ,יאדוב אמטנ בוריעה ירהש[ אוה
וליפא ןתאיצמ תעש רתב ןנילזא ןנברלד חכומ כ"או .]אמטנ
.עגמ קפסב

3 ד"יר 'סותה ירבד דגנ אתתעמשה איבה היאר דועו ]
שכ תואמטה לכ ןנתד ,תורהטד ןיתינתממ םא ,ןתאיצמ תע
םא תוסוכמ תוסוכמ םא ,תורוהט תורוהט םא ,תואמט תואמט
הרובש וא הדולח האלמ תאצמנש טחמ דציכ ,תולוגמ תולוגמ
– ריכמו ,תורהט יבג לע תחנומ האצמנש טחמ ונייהד .הרוהט
הרובש וא הדולח תאצמנ וישכעש אלא ,האמט התיהש הב
ט אמטלמ הרוהט איה ירה ,התאמוט הנממ העקפו תורה
ןהילע הלפנ המילש הדועב אמש ןנישייח אלו ,ןהילע תאצמנש
וישכעש םשכ ןנירמא אלא .הרבשנ ןכמ רחאל קרו ןתאמטו
לע הלפנש העשב םג התיה ןכ ,הרוהטו הרובש וא הדולח איה
38

.ןתאיצמ תעשכ תואמוטה לכש יפל .תורהטה יבג

חנומ סרח ילכ היהש ןוגכ ,תוסוכמ תוסוכמ םא ש"רה שרפמו
ואב לבקלמ וילע ליצמד ,ליתפ דימצ ףקומ היהו ,תמה לה
וישכע קרו ,אמטנו הלוגמ היה אמש םיששוח ונא ןיא .האמוט
וישכע איהש ומכד ותאיצמ תעשכ היל ןנימקומ אלא ,הסכתנ
ןנתד אה ןכו .תמה םש היהש העשב םדוקמ היה ןכ הסוכמ
ןמ תמה אצוהש רחאל םאד ש"רה שרפמ תולוגמ תולוגמ םא
צמ ,להאה העשב אמש םירמוא ןיא ,הלוגמ סרח ילכה ונא
אלא ,הלגתנ וישכע קרו הסוכמ ילכה היה ,להאב תמה היהש
הלוגמ אוה וישכעש םשכ ןנירמאו ותאיצמ תעשכ היל ןנימקומ
.להאב תמה היהש העשב ןכל םדוק םג היה ןכ

האמוטה יבגל קפסה ןיא ימנ םתה ירהד ,היארה ש"שה קיסמו
רב האמוטה ירהש ,המצע ,להאב תמ ןאכ היהש העודיו הרו
קפסכ הז ירהו ,הלוגמ וא הסוכמ ילכה היה םא היה קפסה קר
'סותהכ אלדו ,ןתאיצמ תעשכ הקזח היב ןנינייד כ"פעאו עגמ
תעשכד הקזח רתב ןנילזא אל עגמ קפסבד בתכש ד"יר
.ןתאיצמ

4 הקזחד חיכוהל בתכש ד"יר 'סותה ירבד לע השק דועו ]
ינהמ ןתאיצמ תעשכד הרובש טחמד 'ינתממ אלוקל ףא
עמשמ ןיתינתמ ךה ירהד השקו .תורהטה יבג לע תאצמנש
םושמ אוה םעטהד אמינ יאו ,דיחיה תושרב וליפא ירייאד
אלהו ,רוהט יאמא דיחיה תושרב כ"א ,ןתאיצמ תעשכד הקזח
דגנכ וליפא אמט וקיפס דיחיה תושרב האמוט קפס ל"ייק
א םתה ןנירהטמדמ כ"או .הרהט תקזח כ"ע דיחיה תושרב וליפ
ל"והד םושמ אלא ,ןתאיצמ תעשד הקזח םושמ םעטה ןיא
'סותו י"שר שוריפכו ,לאשיל תעד וב ןיאש רבדב האמוט קפס
רוהט וקיפס לאשיל תעד וב ןיאש רבדבו ,]ה"פ ג"ש 'יע[ םש
.ש"שה ד"כע דיחיה תושרב וליפא

ל"צז טפולק לאוי ר"גל[ 'לאוי תעד' רפסב יניע טבתו ]די 'יס
39

ןעמל ד"יר 'סותה ירבד תא ריאהל ךרדה תא ללסש ]ו"כק
י"ע םרגנש ןיד ןיב לדבה שיד הארנד :םולשב םמוקמ לע ואובי
תמרגנ אל תמ תאמוט הנהו ,הרקמ י"ע םרגנש ןיד וא ,בצמה
,האמוטה תמרוג איה תמה לש תואיצמה אלא התימה י"ע
םוש תמרוג ןוציחה תיבב םדה לש תואיצמה ןיא הדנ לבא ,ןיד
,אמטמש המ והזו רוקמה ןמ םדה תריקע לע ןמיס קר הז אלא
אלא תולדגה תמרוג םינמיסה תואיצמ ןיא תולדג ינמיס ןכו
לע ןד ינא םא ,ד"יר 'סותה קלחמש המ הזו ,םינמיסה תאבה
ללכה אב הזל לומתא היה םויה לש תואיצמה םא א"ז בצמה
תמ םויה ותוא יתאצמ םא ,ןתאיצמ תעשכ תואמוטה לכ ינא
ינאש ומכ חינמ ינא יזא ,היה ךיא ןד ינאש העשה לע םג חינמ
ינא םא הפוקב ןכו ,לומתא םג היה הככ םויה ותוא אצומ
תורהטה תעב לומתא םגש חינמ ינא ץרש םויה יתאצמ
המורתהש אצומ ינא םא ,בוריעב ןכו ,ץרשה כ"ג היה תומדוקה
ןיב ינפל ןכ רבכ היהש ןתאיצמ תעשכ רמוא ינא האמט
םדה תריקע תשגרה לע ןודל ךירצ ינא הדנב לבא ,תושמשה
ערואמ לע הקזח בצמו תואיצמ ןיאש ןנירמא הזב ,היה יתמ
םירמואש וניצמש איבהש ותיאר לש רואיבה והזו ,הרקמו
לע יתאצמ םאש רבדה שוריפ ,אלוקל ףא ןתאיצמ תעשכ
יתמ תרמוא אתשהד הקזח ןיא הדולח טחמ תורהטה
ןיאש ,טחמה הלקלקתנ ותוא יתאצמ םאש אלא ,ןודינה ןינע הז
לע םעפ התיה ילוא םייונישל ששוח התא ןיא הדולח םויה
ןיאש רדגה ותוא ארקיעמד הקזח םג םצעבו ,המילש תורהטה
םיראבתמ הזבו ,היאר איבהל שדחמה לעו םייונישל ששוח ינא
.איבהש תואמגודה לכ

קפס לש ןידה ןאכ ןיא המל ש"שה השקהש המ ןכו ]וט האמוט
,ידימ אישק אל ,הרהט תקזח דגנ ףא אמט וקיפסש י"הרב
קפס ץרש קפס וליפא ןכו ,עגנ םא קפס אלא ץרש ונשי י"הרבד
יתית יכיהמ הדולח טחמב לבא ,קפסמה רבד פ"כע שי כ"ג בצ
תעשכ לש הקזחה םאו ,המילש טחמ םעפ יא היהש רמאנ
ןיא ,ןאכ ץרש היהש שוחל ךירצ התא ןיאש תרמוא ןתאיצמ הז
ןבאב דוע 'יעו .'לאוי תעד'ה ד"כע ,י"הרב האמוט קפסל המוד
40

ב"ל 'יס ןישודיק ס"מע םייח ירעש ,תושיא תוכלהמ ב"פ לזאה
ט"סק 'מע[ הרכזא 'סבו ,ןאכ ןבא יאולימב 'פ 'יס ע"הא א"וזחבו
.]ל"צז פ"לרח מ"ירגה לש ורמאמב

תנווכש בתכ ]ל"צז ךברויא ח"רגל[ םייח ירבד ת"ושבו ]זט
תה ,]ןיצרתמ שי םשב :ב[ הדנב א"בשרה ש"מכ איה ד"יר 'סו
ותאיצמ תעש רתב ןנילזא עגנ יאדוד הלילב דחאב עגנבד"
אהד אוה האיב קפס השאב אכה לבא ,ותאיצמ םוקמבו
הטוסד אימוד אלו אל יא אתעש איההב םד היה םא ל"קפסמ
"לקהל ןילות אכה ךכלהו האמוטל יוארה םוקמב הרתסנ יאדוד
ו .ש"ייע קפסה דלונ זאד ןויכ הלילב דחאב עגנבד וירבד רואיב
הקזחא היל ןנימקומ תמ וא יח אוה םא זא ןינד ונייה וליאד ףא
היל ןנימקומ יוהד ףא קפסה זא דלונו יאדוב עגנד ןויכ מ"מ
ונינפל אבשכ אתשהו עגנד אתועיר דיליתיאד ןויכ מ"מ הקזחא
קפסה דלונש ןויכ הנושארה הקזחה הערוה ,תמ אוה עגנשכ
אל תרגובבו הדנב כ"אשמ ,ןתאיצמ תעש רתב ןנילזא ג"הכבו
וניארש דע קפס ללכל ונאב אל ירהש ,ללכ הקזחה הערוה
תנווכ הזו ,ש"ייע הקזחה הערוה אל ג"הכב תורגב ינמיס
הלפנשכ ףכיתד טחמב לקהל ןניצמד כ"שמב ד"יר 'סותה
ינד ונייה םאד ףאו ,איה הרובש אמליד קפס ונל היה טחמה ם
דבאנ היה טחמהו הדולח וא המילש איה םא ןניעדי יוה אלו זא
הקזח לע טחמל ןנימקומ יוה תורהטה לע הלפנשכ ףכית
תורהטל םגד ףא םיאמט תורהטה ויה אליממו איה המילשד
תושרב האמוט קפסו הקזח דגנ הקזח יוה מ"מ הקזח שי
ןנירמא הרובש איהש וישכע וניארד רחאמ מ"מ ,אמט דיחיה
תעשכ כ"אשמ ,קפסה דלונ הלפנש העשב ףאד רחאמ ןתאיצמ
יאולימב ז"כ אבוה[ ללכ קפס דלונ אל היאר תעש ינפלש הדנב
.]ב"י קרפ ףוס 'ב רעש י"רעשב 'יעו אתתעמש

ירבד לע ]ליעלד תיעיברה אישוקב[ ש"שה השקה ,הנהו ]זי
ףא ינהמ ןתאיצמ תעשכד הקזחד חיכוהל בתכש ד"יר 'סותה
חמד 'ינתממ אלוקל .תורהטה יבג לע תאצמנש הרובש ט
,דיחיה תושרב וליפא ירייאד עמשמ ןיתינתמ ךה ירהד השקו
41

כ"א ,ןתאיצמ תעשכד הקזח םושמ אוה םעטהד אמינ יאו
תושרב האמוט קפס ל"ייק אלהו ,רוהט יאמא דיחיה תושרב
ןנירהטמדמ כ"או .הרהט תקזח דגנכ וליפא אמט וקיפס דיחיה
"ע דיחיה תושרב וליפא םתה תעשד הקזח םושמ םעטה ןיא כ
תעד וב ןיאש רבדב האמוט קפס ל"והד םושמ אלא ,ןתאיצמ
לאשיל תעד וב ןיאש רבדבו ,םש 'סותו י"שר ושריפכדו ,לאשיל
.ותיישוק כ"ע דיחיה תושרב וליפא רוהט וקיפס

ג"עאד רובסי ד"יר 'סותהד בשייל רשפאד ש"שה ץריתו ]חי
קזח רחא ןיכלוה ןיא דיחיה תושרבד ינאש אכה מ"מ ,הרהט ת
תורהטה לכ לש אתיימק הקזח ,רהטל תוקזח יתש אכיאד ןויכ
תאצמנ טחמהש ןתאיצמ תעשד הקזח ןכו ,תורוהט ויהש
ומכ בישח הז ירה רהטל תוקזח יתש ןנשיש ןויכמו ,הרובש
ריפש ימנ אכה כ"או ,בורכ יבישח תוקזח יתשד ראובמכו בור
או ,דיחיה תושרב וליפא היל ןנירהטמ ינהמ אל הקזחד ג"ע
הזב כ"שמ ןייע .ינהמ רהטל אבור מ"מ ,דיחיה תושרב רהטל
.אתתעמש יאולימב
ריהבה רפסב אתתעמשה ירבד רואיבב תובר ונרזענ[
.]הלמשכ ש"שה ירבד שרופה 'תראובמה אתתעמש'

א"עשת םילקש ידוקפ תשרפ ק"שע יתמייס

א"בבות הקיתעה םילשורי

לו חכ ףעיל ןתונה ךורב הברי המצע םינוא ןיא
42


43

בו א קרפ ג אתתעמש - הוקמ ןידב ם"במרה יקספ תריתסב
רסח אצמנש
בו א קרפ 'ג אתתעמש

ש"ופרל תינור ןרק תב הנידע המימתו רתסא ןב לאוי 'ר תוכזל
לארשי ילוח ראש ךותב

ןתעש ןייד םישנה לכ רמוא יאמש' ,ןנת הדנ שיר ןיתינתמב ]א
הדיקפל הדיקפמ רמוא ללה ,]ןתייאר תעשמ תואמטמ םישנ[
םש ארמגבו .']הנורחאה הקידבהמ קפסמ תואמטמ םישנ[
ןבג לע ושענש תורהטה לכ רסח אצמנו דדמנש הוקמ'מ ךירפ
יאמשל ,דיחיה תושרב ןיב םיברה תושרב ןיב ,תואמט ערפמל
ק הדנבש תעל תעמ וליאד ,יאדו אישק ללהל ,ערפמל איש
44

?'יאדו האמוט אכה וליאו ,םיפרוש אלו םילכוא אל ,ןילות
הדנל המוד וניא ,רסח אצמנו דדמנש הוקמד ,ארמגה תצרתמ
לע אמט דמעה רמימל אכיא הוקמ יבג םתה'ד ,םד התארש
ערפמל תורהטה ןניאמטמ ךכ םושמו 'לבט אל אמיאו ותקזח
ו האמוטב םדוק ירה ,םד התארש הדנב ןכ ןיאש המ .תיאד
התקזחא הל ןנימקומ ךכיפל .הרהט תקזחב התיה היארה
ןניאמטמ אל פ"כע ימנ ללהלו ,יאמשכ ירמגל הל ןנירהטמו
אכיל הוקמ יבג םגד ,ארמגה ךירפו .קפסמ קר אלא יאדו ןידמ
,ותקזחב אמטה תא דימעהל םוקמבש ,האמוט תקזח
לע הוקמ דמעה ,הברדא' ןויכו ,'רסח אלו ]אלמ היהש[ ותקזח
תקזח אכילד ןאמכ הז ירה ,הקזח דגנכ הקזח ןאכ שיש
יאדוב רהטל הרהט תקזח אכילד יהנ כ"או ,ללכ האמוט
הוקמד ןיתינתמל ןל הוה אל מ"מ ,ןיתינתמב יאמש רהטמדכ
אכה' ינשמו ,קפסמ קר אלא ,תיאדו האמוטב תורהטה אמטל
ל הוקמ יבג שוריפ ,'ךינפל רסח הקזחב דימעהל ךייש א
תדגנתמה אתשהד הקזח אכיאד ןויכ ,אלמ היהש ארקיעמד
אמטה ןנימקומ ךכ םושמו ,ךינפל רסח אצמנ ירהד ,הל
ךייש אל ימנ הדנ יבג ,שוריפ ,'ךינפל םד נ"ה' ךירפו ,ותקזחב
אתשהד הקזח אכיאד ןויכ ,הרהט תקזחב הדימעהל
,ךינפל האמט איהו םד התאר ירהש ,הל תדגנתמה ןויכ כ"או
ירהו םד התאר ירהש ,הל תדגנתמה אתשהד הקזח אכיאד
רהטמ יאמאו ,קפס הז ירה הקזח ןיאד ןויכו ,ךינפל האמט איה
הדנהש תולתל שיש ,'יאזחד אוה אתשה' ינשמו ?ירמגל יאמש
ימנ אכה' ארמגה תלאושו .ירמגל הרוהט ןכלו ,וישכע התאר
רתיא אלו ,'רסחד אוה אתשה ]רמאנ הוקמ יבג[ תקזח ע
אתכודל אישוק ארדהו ,ללכ הוקמה - תקזח אכיאד ןויכד
הז ירה ,תורהטה לש האמוט תקזח דגנכ הוקמה לש הרהט
,תיאדו האמוטב היל ןניאמטמ יאמאו ,ללכ הקזח אכילד ןאמכ
,'אתאו רסח אתאו רסח רמימל אכיא םתה ,אתשה יכה' ינשמו
,ותואיצמ תעשב עריא ןורסחהש תולתל ונל ןיא רמולכ ןיא ןכש
רסחנ תויהל וכרד אלא ,תחא תבב רסחנ תויהל הוקמ ךרד
ותקזח הלטב רבכש ןמיס רסח ותוא ונאצמ םאו ,ךלוהו
ערתיא ירהש אלמ תקזחב ודימעהל ךייש אל אליממו ,םדוקמ
45

אל ,אתשהד םדה תייארב םתה ,הדנ יבגל כ"אשמ ,ותקזח
םדה תאיצמ תעשב רמימל אכיאד ,ללכ התרהט תקזח ערתיא
התאר יאזח אתאו יאזח רמימל אכיא ימ' ןכש .ןכל םדוק אלו
סגה אמליד' רמול רשפא הדנ יבג נ"האד 'מגה החודו ,'אתאו
היהש י"עש ,לדגו ךלוה םדהש אוה היבר ןושל ,'היתיזח סגה
רבכו ,ןוציחה תיבל טעמ טעמ ונממ אצי ,רוקמב הבר םדה
אתיימק הקזח ןל ערתיא כ"או ,תאצל ליחתה םימי המכ ינפל
התוא םידימעמ ןיא הוקמב המ ינפמו ,הרהט תקזחב התיהש
םתה' ינשמו ?התקזח לע התוא םידימעמ הדנבו התקזח לע
אמט היהש ארקיעמד הקזח 'אתועירל יתרת אכיא ]הוקמ יבג[
ךכ םושמו ,ךינפל רסח ירה אתשהד הקזח ןכו ,לבטש םדוק
,אלמ תקזחב הוקמה היהש ארקיעמד הקזחד רתב ןנילזא אל
אכה' ארקיעמד הקזחה דגנכ ,'אתועירל אדח אכיא ]הדנ יבג[
ונייהד ,אתועירל תחא הקזח קר אכיא ,הרוהט תקזחב התיהש
דגנכ דבל אתשהד הקזחו ,ךינפל םד ירהד אתשהד הקזח
יאדוב הל ןנירהטמ ךכ םושמו ,איה םולכ ואל ,ארקיעמד הקזח
.קפסמ קר אלא יאדוב הל ןניאמטמ אל ימנ ללהלו יאמשל

ו ]ב ןיי לש תיבח יבג יתירחא אתיירבמ יאמשל ארמגה ךירפ
,תורחא ןיי תויבח לש המורת הנממ שירפהל גהונ היהש
ונממ תושעל יואר וניאו ץימחה הבש ןייהש אצמנ ןמז רחאלו
םינושארה םימי השלש לכד ,אתיירבה תרמואו .ןיי לע המורת
,ןיי התיהש האצמו הנורחאה םעפב הנממ םעטש םויה ןמ
יקיזחמ שירפה רשא תומורתה לכ ולחו ,ןיי תקזחב ותוא ן
רחאל הנממ שירפהש המורתה לבא .םימי 'ג םתואב הנממ
.רחא םוקממ םורתלו רוזחל ךירצו קפסב איה ירה םימי השלש
רמאקד יכיה יכד ,תיאדו המורת יוה יאמאד יאמשל אישקו
אתשה ןנירמאו הרהט תקזחב השאה תא םידימעמש יאמש
מ אלו יאזחד אוה דימענ נ"ה ,קפסמ וליפא ערפמל הל ןניאמט
אהתו ץימחהד אוה אתשה אמינו ארקעימד ותקזחב ןייה תא
יתרת אכיא ימנ ןיי לש תויבח יבגלד ינשמו .יאדו המורת
ןכו ,לבט רחאה ןייה היהש ארקיעמד הקזח ונייה ,אתועירל
רתב ןנילזא אל ךכ םושמו ,ךינפל ץמוח ירהד אתשהד הקזח
46

ש ארקיעמד הקזח קר אכיאד הדנד ןיתינתמב כ"אשמ .ןיי היה
ארקיעמד הקזח רתב ןנילזא ךכ םושמ ,אתועירל תחא הקזח
.הרוהט התיהש

יאדו ]הוקמב[ אכה אנש יאמ' ,הוקמא תיבחמ ארמגה השקמו
]תיבחב[ אכה אנש יאמו ,]אתועירל יתרת אכיאד םושמ ,אמט[
?']אתועירל יתרת אכיאד ףא לע[ קפס


ינח 'ר קיסמו ]ג ש"ר יגילפד איה יאנתד אתגולפד ארוסמ אנ
,רסח אצמנו דדמנש הוקמ ןינעל יתירחא אתיירבב ןנברו
תושרב ןיב ויבג לע ושענש תואמוט לכ ערפמל םיאמטמ ןנברד
לבא .אתועירל יתרת ל"והד םושמו םיברה תושרב ןיב דיחיה
,קפסמ ןילות דיחיה תושרב ךכלהו קפס ל"והד ל"סו גילפ ש"ר
םילכוא אל ירמגל רוהט םיברה תושרבו[ םיפרוש אלו
בישחד המורת לש תיבחד אתיירבו .]ןמקל אמעט שרפמדכו
םגד ל"ס ןנבר לבא ,איה ןועמש 'רד אבילא לבט קפס היל
אכיאד םושמ ,הוקמ יבג ומכ יאדו לבט ל"וה ןיי לש תיבחב
.אתועירל יתרת

םהירבד ודמל םהינש ןועמש יברו ןנברד ארמגה תשרפמו ]ד
וסמ הטוסש ומכד ,דיחיה תושרב הטוסל היל ומדמ ןנבר .הט
.יאדו ןידמ ןניאמטמ י"הרב הוקמ םג יאדו ןידמ האמט י"הרב
'וכו 'רוהט םיברה תושרב הטוס המ ,הטוסמ יא ,ארמגה ךירפו
ןנבר םיאמטמ יאמא כ"א ,הטוסמ ודמל ןנברד תרמאקדכ יא
רוהט הקיפס הטוס אלהו ,םיברה תושרב האמוטד אקיפס
הרב אתועירל יתרת אכיאד הוקמ יבג אכה ינאשד ינשמו .ר"
קפס רדגב סנכנ וניאו אמט יאדוכ בישח הז ירה ךכ םושמו
.ללכ

ר"הרב הטוסד יכיה יכד ,ר"הרב הטוסל היל ימדמ ןועמש יברו
.יאדוב רוהט ר"הרב הוקמד אקיפס ןידה אוה ,יאדוב הרוהט
אדו האמט י"הרב הטוס המ ,הטוסמ יא' ארמגה ךירפו 'וכו 'י
47

י"הרב יאמא ,הטוסל הוקמ המדמ ןועמש 'רש קדוצ התא םא
תושרבד הטוסל המודב ,תיאדו האמוטב ירמגל אמטמ וניא
.יאדוכ האמט בותכה האשע דיחיה

הוקמד אקיפס תומדל רשפא יא דיחיה תושר ןינעלד ינשמו ]ה
םילגר אכיאד דיחיה תושרב הטוס ינאשד ,הטוסד אקיפסל
ירהש האמטנש רבדל יכה םושמו ,הרתסנו הלעב הל אניק
רבדל םילגר אכיל הוקמ יבג אכה לבא .יאדוב הל ןניאמטמ
הוקמד אקיפס אמטל הטוסמ ןניפלי אל ךכלהו ,אמט םדאהש
אכיה אמלעב האמוט קפס לכב ה"הו[ .יאדוב דיחיה תושרב
הטוסמ ןניפלי אלו קפס ל"והד ש"רל ל"ס רבדל םילגר אכילד
,תיאדו האמוטכ יוהימל ].הטוסד אימוד יוה אלד םושמ

האמוט ףוס רמג ןועמש 'רד אמעט ונייה אמיא תיעביאו' ]ו
קפס עגנ קפס האמוט תליחת המ ,האמוט תליחתמ ]הוקמ[
קפס לבט קפס האמוט ףוס ףא ,רוהט םיברה תושרב עגנ אל
תליחתמד ל"ס ןנבר וליאו .'רוהט םיברה תושרב לבט אל
ב רהטל דומלל ןיא ,ר"הרב האמוט .םיברה תושרב האמוט ףוס
ךכ םושמו ,הרהט תקזח אכיא האמוט תליחתב אהד ,ימד אלד
ףוסב ןכ ןיאש המ .היל ןנירהטמו ותקזחב רוהטל ןנימקומ
ותקזחב היל ןנימקומ הברדא ,האמוט תקזח אכיאד האמוט
.איגוסה ד"כע ,היל ןניאמטמו

תורהטה לכד ]'ו 'לה תואוקמ 'להמ י"פ[ בתכ ם"במרהו ]ז
ענש תואמט דיחיה תושרב ןיב םיברה תושרב ןיב הבג לע וש
יבגו ,ןועמש יברד ןנברכ הז ירהו .ש"ע ותקזחב אמטהש יפל
םימי השלשד ]ד"כ הכלה תומורתמ 'ה קרפ[ קספ תיבח
.ןועמש יברכ הז ירהו ,ש"עו קפס ךליאו ןאכמ ,יאדו םינושארה
רתוס ם"במרהש ].ט"ע ןישודיק[ א"בטירהו א"בשרה ושקהו
נשמ .ות

אצורית ךהכ ל"ס ם"במרהד בשייל בתכ ךלמל הנשמבו ]ח
א"עביאד ארתב – תליחתמ האמוט ףוס יפלי אל ןנברד
48

יאממ ארמגה הב ארדה הז ץוריתלד ם"במרהל ל"סו .האמוט
הוקמד אקיפס םיאמטמד ןנברד אמעטד ארקיעמ רמימל יעבד
.יאדוכ היל ןניבשחד אתועירל יתרת םושמ אוה םיברה תושרב
אלא תושרב הוקמד אקיפס םיאמטמד ןנברד אמעט רקיע
האמוט תליחתמ האמוט ףוס ןניפלי אלד םושמ אוה םיברה
היל ןנימדמ ךכלהו ,םיברה תושרב האמוט קפס רהטל
תליחתב ןחכשאד יכיה יכד ,דיחיה תושרב האמוט תליחתל
יאדוכ דיחיה תושרב האמוט קפס בותכה השעש האמוט
ושרב האמוט ףוסב נ"ה ,האמוט יאדוכ קפס ןנידבע םיברה ת
.תיאדו האמוטב היל ןניאמטמו

האמוט ףוס דומלל ונל שי ריפש יאדוד רבדה רואיבו ]ט
תליחתב בותכה השעד יכיה יכד ,ארמוחל האמוט תליחתמ
האמוט ףוסב ןידה אוה ,האמוט יאדוכ האמוט קפס האמוט
כ"ג ףלינד ,רמולו קלחל םיאב ונאשכל קר .יאדוכ קפס ןנידבע
קל י"הר ןיב בותכה קליח האמוט תליחתבד יכיה יכד ,אלו
רמאנ םג ,רוהט ר"הרב לבא אמט י"הרב אקודו ,ר"הרל
יאד ארמגה תרמוא הז לע .רוהט ר"הרב אהי האמוט ףוסבש
ןכש ,אלוק ןינעל האמוט ףוסמ האמוט תליחת דומלל רשפא
רהיט ךכיפל ,הרהט תקזח אכיאד האמוט תליחתב אקוד
פסמ ר"הרב בותכה תקזח אכילד האמוט ףוסב כ"אשמ .ק
לש אמט תקזח אכיא הוקמה לש הרהט תקזחה דגנכד ,הרהט
דיחיה תושר ןיב קלחל ,בותכה וב ליקהד ןחכשא אל ,לבוטה
ןניאמטמ םיברה תושרב ןיבו י"הרב ןיב אלא םיברה תושרל
.דיחיה תושרב האמוט תליחתב ומכ תיאדו האמוטב היל

נבר ודומ הז ץורית יפלו ]י בושח וניא אתועירל יתרתד ש"רל ן
ןניאמטמד היל אריבסד אוה הוקמ אקיפס ןינעל אקודו .יאדוכ
תליחתב י"הרב האמוט קפסל היל ןנימדמד םושמו ,יאדוב היל
וניאד המורת לש תיבח ןינעל לבא ,יאדוב אמט ל"והד האמוט
קפס ל"והד ש"רל םימכח ודומ ,רוסיא קפס אלא האמוט קפס
ירל יתרתד ,לבט המו[ .קפסכ אלא יאדוכ בישח וניא אתוע
יאמל קר הז ,איה ש"ר ,תיבח אנת ןאמ ארמגה תרמואש
49

,יאדוכ בישח אתועירל יתרתד םושמ אוה ןנברד אמעטד ד"סד
.]ע"וכד אבילא אתיירב ךה אלזא ריפש ינשה ץוריתה יפל לבא
,קפס ל"והד המורת לש תיבח יבגל ם"במרה קספ ךכ םושמו
עלו ,ע"וככ ונייהו אמט ל"והד ןנברכ קספ הוקמד אקיפס ןינ
.יאדוב

א"בשרה ירבד יפ לע םידסוימ מ"לשמה ירבד רקיעו ]אי
ארתב אנשיל ךה לע ושקה איגוסב 'סותה הנהד .ל"נה איגוסב
האמוט ףוס ןניפלי אלד ןנברד אמעט אמיא תיעביאו רמאקד
הרהט תקזח אכיא האמוט תליחתבש יפל האמוט תליחתמ
ל האמוט ףוסבו לש הרהט תקזח דגנכד ,הרהט תקזח אכי
.לבוטה לש האטוט תקזח אכיא הוקמה

ףוסל האמוט תליחת ןיב מ"נ יאמד ,הז לע תופסות ושקהו ]בי
ר"הרב האמוט קפס ןנירהטמ האמוט תליחתב אלהו ,האמוט
המכב 'סות וחיכוהש ומכ[ הרהט תקזח אכילדב וליפא
ןינעל הנימ ןניפלי אל יאמא כ"או .]תומוקמ רהטל האמוט ףוס
.הרהט תקזח אכילד פ"עא םיברה תושרב האמוט קפס

ארתב ץוריתב ארמגה רמאקד אה תמאבד 'סותה וצריתו ]גי
תליחתמ האמוט ףוס ןניפלי אלד םושמ אוה ןנברד אמעטד
רמאקדכ אוה םעטה רקיע אלא ,םעטה רקיע הז ןיא ,האמוט
וקמ יבגד ןויכ הטוסמ הוקמ ףלימל אכילד אמק ץוריתב ל"וה ה
.תיאדו האמוטכ היל ןניבשחו יתרת

ארמגה הפיסוה המ כ"אד ,דאמ השק 'סותה ץוריתו ]די
םולכ ארמגה הפיסוה אל ש"ר ירבדב םג[ ?ינשה ץוריתב
ףילי ןועמש 'ר רמא ןושארה ץוריתב םג ירהש ,ינשה ץוריתב
.]האמוט תליחתמ ונייהד הטוסמ

שב רחא שוריפ ךלמל הנשמה םש איבה הזלו ]וט א"בשרה ם
האמוט ףוס ןנירמגד ודומ ע"וכד ןנירמא אמק אנשיללד
ןניאמטמ יאמאד ןנברל אישק הוה ךכיפלו ,האמוט תליחתמ
50

אכיאד ,ינאש הוקמד ץרתל וכרצוהו ,ר"הרב הוקמד אקיפס
,הז ץורית יפלו .היל ןניבשח האמוט יאדוכו אתועירל יתרת
כ היל ןנירהטמ םלועל אתועירל אדח אלא אכילד אכיה הטוס
.האמוט ףוסב וליפא

וליפאד רמול הצור ארמגה ינשה ץוריתב ,תאז תמועל ]זט
האמוטב היל ןניאמטמ האמוט ףוסב ימנ אתועירל אדחב
אלוקל האמוט תליחתמ האמוט ףוס ןנירמג אלד םושמ ,תיאדו
תליחתל היל ןנימדמ אלא ,םיברה תושרב אקיפס רהטל
סב ןחכשאד יכיה יכד ,דיחיה תושרב האמוט י"הרב האמוט קפ
האמוט ףוסב נ"ה ,האמוט יאדוכ האמוט קפס בותכה השעש
.תיאדו האמוטב היל ןניאמטמו יאדוכ קפס ןנידבע ר"הרב

,ם"במרה יקספ תא ךלמל הנשמה בשיי רומאה רואלו ]זי
לכד ם"במרה קספ רסח אצמנו דדמנש הוקמד אקיפס יבגלד
ברכ ונייהו ,תואמט ערפמל ויבג לע ושענש תורהטה ץוריתב ןנ
אלא אלוקל האמוט תליחתמ האמוט ףוס ןניפלי אלד ארתב
קפס בותכה השעד דיחיה תושרב האמוט קפסל היל ןנימדמ
יפלד ,ע"וכד אבילא ונייהו ,לבט קפס יוהד קספ תיבחבו .יאדוכ
בישח וניא אתועירל יתרתד םידומ ןנבר םג ארתב ץורית
.יאדוכ

םאש ]א"פ ג"ש[ אתתעמש בשה השקהו ]חי ץוריתבש רמאנ
ןיידע כ"א ,אתועירל יתרת לש םעטהמ הב הרזח ארמגה ינשה
יתרת ינשה ץוריתה יפלש ןויכ אהד ,ל"נה 'סותה תיישוק השקי
תליחת ןיב שרפה לכ ןיא בוש כ"א ,קפסכ בישח אתועירל
יאמא כ"או .והנינ קפס והייוורת אהד ,האמוט ףוסל האמוט
אמוט תליחתל ר"הרב האמוט ףוס ןנימדמ ,דיחיה תושרב ה
כ"א ,ר"הרב האמוט ףוס ןיד דומלל םיאב ונאש רחאמ הברדא
וקיפסד םיברה תושרב האמוט תליחת ןידמ דומלל ונל שי
.רוהט

ךלמל הנשמהו א"בשרה תטישל ליעל ראבתנש המו ]טי
51

םושמ ,האמוט תליחתמ האמוט ףוס דומלל א"א אלוק ןינעלד
ט ףוסבו ,הרהט תקזח אכיא האמוט תליחתבד אכיל האמו
ירהד ,םתיישוקב תופסות תאז וחד רבכ אלה .הרהט תקזח
אכילדב וליפא רוהט םיברה תושרב האמוט קפסד ןל אמייק
תליחתבמ רתוי האמוט ףוסב ארמוח םוש ןיא ןכ םאו ,הקזח
האמוט קפס ןנירהטמ האמוט תליחתבד יכיה יכו ,האמוט
ס ןינעל ףלינ ימנ יכה ,הרהט תקזח אכילד פ"עא ר"הרב ףו
.הרהט תקזח אכילד ג"עא ר"הרב אקיפס רהטנ האמוט

תריתס לע אישוקה תא בשייל ]'ב קרפב[ ש"שה אב ןכ לע ]כ
תובא 'להמ ז"טפ[ ם"במרה כ"שמ י"פע ,ם"במרה יקספ
לכש יפל רוהט םיברה תושרב האמוט קפסד ]'א 'לה האמוטה
אהד ם"במרה ירבד יפל אצמנו .ש"ע םירפוס ירבדמ תוקיפסה
ל"ייקד ןינעל אקוד והז ,האמוט קפס ןינעל הטוסמ ןניפליד
דיחיה תושרב האמוט קפס – תרותב אמט וקיפסד ךדמלל
םיברה תושרב האמוט קפס ןינעל לבא ,בותכה תריזגמ יאדו
לכ ןידכ ל"והד םושמ אלא ,היל ןניפלי הטוסמ ואל ,רוהטד
.הרותה ןמ םירתומד תוקיפסה

תוקיפסהד ם"במרה תעדל םג הנהו ]אכ והז ת"המ ןירתומ
בלח קפס תחא הכיתחב ןוגכו ,ארוסיא עבקיא אלד אכיה אקוד
אכיה לבא .יאדו רוסיאב ונינפל קזחוה אלד ,ןמוש קפס
ןמושו בלח לש תוכיתח יתשב ןוגכו ,ארוסיא עבקיאד
הדוי ם"במרה םג ג"הכב ,רוסיא יאדו ונינפל שיד ,וברעתנש
.ארמוחל ןנילזאד

מוט קפסב נ"ה כ"או ]בכ רוהט וקיפסד םיברה תושרב הא
עבקיא אלד אכיה אקוד והז ,אלוקל אתיירואד אקיפס םעטמ
ראשב ומכו ,אמט וקיפס ארוסיא עבקיאד אכיה לבא ארוסיא
.רוסא ןקיפס ארוסיא עבקיאבד םירוסיא

אהב םש הדנד איגוסב 'סותה תיישוק תבשוימ ז"פעו ]גכ
רהטל האמוט תליחתמ האמוט ףוס יפלי אל ןנברד אקיפס
52

,הרהט תקזח אכיא האמוט תליחתבש יפל ,ר"הרב הוקמד
המד 'סות ושקהו .הרהט תקזח אכיל האמוט ףוסב כ"אשמ
רוהט וקיפסד ל"יק האמוט תליחתב םג ףוס ףוס אלהו ,ךכב
ףוסב רמוח םוש ןיא כ"או ,ללכ הרהט תקזח אכילדב וליפא
?הזמ הז ןניפלי אל יאמאו האמוט תליחתבמ האמוט

םלוא ]דכ אל ןנברד ,ש"א ם"במרה תעדב ראבתנש המ יפל ,
תליחתב אקודד םושמ ,האמוט תליחתמ האמוט ףוס יפלי
לכ ןידכ ,הרהט תקזח אכילדב וליפא רהטנש אוה ןיד האמוט
המ .ארוסיא עבקיא אלד אכיה הרותה ןמ ןירתומד תוקיפסה
קזחוה ירהש ארוסיא עבקיא יוהד האמוט ףוסב ןכ ןיאש
אדו האמוטב לבוטה ןמ רוסא וקיפס כ"א ,קפסה תדיל םדוק תי
ה"שמו ,ארוסיא עבקיאב ןירוסאד תוקיפסה לכ ןידכ הרותה
.רהטל האמוט תליחתמ ףלימל אכיל

כ"א ,ארוסיא עבקיא ל"וה האמוט ףוסד אקיפסש רחאמו ]הכ
וקיפס רהטל האמוט תליחתמ וילע דומלל ונל רשפא יא
הטוסמ ואל םיברה תושרב אהד ,םיברה תושרב רהטל ןניפלי
כ"או ,הרותה ןמ ןירתומש תוקיפסה לככ ל"והד םושמ אלא
לבא ,רוהטד אוה ארוסיא עבקיא אלד האמוט תליחתב אקוד
תושרב וליפא אמט אהי םלועל ,ארוסיא עבקיאד האמוט ףוסב
האמוט תליחתמ האמוט ףוס ןניפלי אל יכה םושמו .םיברה
.ר"הרב האמוט קפס רהטל

'סותה ושקהש המו ]וכ תליחת ןיב שי קוליח המ איגוסב םש
האמוט תליחתבד תוטישפב וקליח אלו ,האמוט ףוסו האמוט
ומכו ארוסיא עבקיא האמוט ףוסבו ארוסיא עבקיא אל
.ראבתנש

לכד ל"סו ם"במרה תטיש לע םיקלוח 'סותהש ינפמ והז ]זכ
.ארוסיא עבקיא אלד אכיה וליפא ת"המ ןירוסא תוקיפסה
א עבקיא ןב קוליחהו אלא רמאנ אל ארוסיא עבקיא אלל ארוסי
עבקיאדב אלא יולת םשא בויח ןיאד ל"יקד ,יולת םשא יבגל
53

עבקיא ןיב קוליח ןיא אדירג ארוסיא ןינעל לבא ,ארוסיא
.עבקיא אלל ארוסיא

ןיא ארוסיא ןינעלד ןויכ ,םתטישל 'סות ושקה ריפש כ"או ]חכ
יפלי אל יאמא כ"א ,עבקיא אלל עבקיא ןיב קוליח ףוס ןנבר
המד ,ר"הרב הוקמד אקיפס רהטל האמוט תליחתמ האמוט
.םהיניב שי קוליח

ףוסל האמוט תליחת ןיב קוליח ןיא תמאבד 'סות וצריתו ]טכ
ןניאמטמד אמעטד אמק אצורית לע ךימס ארמגהו ,האמוט
.יאדו בישחד אתועירל יתרת םושמ אוה ר"הרב הוקמד אקיפס

ד ל"סד ם"במרה תטישל וליאו ]ל אלא וניא תוקיפס לכ רוסיא
ריפש כ"א .הרותה ןמ רוסא ארוסיא עבקיאדב קרו ,םהירבדמ
האמוט תליחתבד ,האמוט תליחתל האמוט ףוס ןיב קלחל שי
כ"אשמ ,ר"הרב רהטל אלוקל ןנילזא ה"שמו ארוסיא עבקיא אל
וליפא אמטל ארמוחל ןנילזא ארוסיא עבקיאד האמוט ףוסב
.ר"הרב

ה תבשוימ התעמו ]אל ם"במרה יקספ תריתס בטי – פ"עאד
אנשילכ ונייהו[ לבט קפס ל"והד קספ ןיי לש תיבח יבגלש
יבגל מ"מ ,]כ"שמכו יאדוכ בושח וניא אתועירל יתרתד ארתב
תואמט ויבג לע ושענש תורהטה לכד קספ הוקמד אקיפס
ןחכשאד יכיה יכו ,האמוט קפס ל"והד ןויכ ,תיאדו האמוטב
תשע הרותהד האמוט תליחתב האמוט יאדוכ האמוט קפס ה
ןיב יאדוכ קפס ןנידבע האמוט ףוסב ןידה אוה ,דיחיה תושרב
.ר"הרב ןיב י"הרב

תליחתבד יכיה יכד ,אלוקל כ"ג ףלינד רמולו קלחל ןיאו ]בל
לבא אמט י"הרב אקדו ,ר"הרל י"הר ןיב בותכה קליח האמוט
אהיד האמוט ףוסב אמינ ימנ יכה ,רוהט םיברה תושרב
ה תושרב דומלל רשפא יאד ארמגה רמאק הזל .רוהט םיבר
תליחתב אקוד ןכש ,אלוק ןינעל האמוט תליחתמ האמוט ףוס
54

,ארוסיא עבקיא אלד רמולכ ,הרהט תקזח אכיאד האמוט
ןירתומד תוקיפסה לכ ןידכ ר"הרב קפסמ ןנירהטמ ךכיפל
עבקיאד רמולכ הרהט תקזח אכילד האמוט ףוסב לבא ,ת"המ
וקיפס ל"וה ,ארוסיא אמטל הטוסמ ןניפלי כ"או ,ת"המ רוסא
רפסה לש ורואיב י"פע אתתעמש בשה ירבד ד"כע ,יאדוכ
.תראובמה אתעמש' ריהבה

איבנ ונחנאו ,אתתעמשה ירבד ןכותל רשקב בתכנ תוברו ]גל
.ריעזמ טעמ

תואוקמ 'להמ י"פב ל"צז לטנזור י"רגל[ בקעי תנשמ 'סב ]דל
הכלה וניצמ ןכיהד ,השקה ]'ו 'לה םאד ,ר"הר יבגל תאזכ
ןיד הזב המאוט יבגל אהיש ,רוסא וקיפס הזבד ארוסיא עבקיא
הכלה שיש ןלנמו ,י"הרב האמוט קפסב ומכו ,תיאדו האמוט
קר הכלה וניצמ אל ירהד ,יאדוכ קפס תושעל האמוטב תיללכ
תיללכ הכלה וניצמ ןכיה לבא ,אמט וקיפסד י"הר יבגל
ייעו .יאדוכ קפס לכ תושעל האמוטב .הזב דוע בתכש המ ש"

]תובותכ ס"מע[ םייח ירעש 'סב רוא יתיאר יתומחו ]הל
תא ץרתל ידכ רחא ןוויכב דעצ ל"צז ץיבלאומש ח"רגהש
ץמוחמ השרפה ינהמ אלד םעטה :ןלהלדכ ם"במרב הריתסה
אבילאד ]קדוב היה ה"ד .ט"ע[ םש ןישודיקב י"שר בתכ ,ןיי לע
'ב ץמוחו ןיי רמאקד ,הל ינתק יברד אנידד ונייהו ,והנינ םינימ
ונאצמשכ ז"פלו .וריבח לע דחא ןיממ השרפה ינהמ אלד אוה
יואר ןיאש רחא ןימ אוה וישכע ירה ץמוח איהש וישכע תיבחה
אתועירד אימוד שממ יוה ץמוחד אתועיר כ"א ,ןיי לע השרפהל
תא רהטל היואר הניא הריסח הוקמד ,רסח אצמנש הוקמד
הז ןימ נ"הו ,וב לבוטה לע השרפהל ללכ יואר וניא ץמוח לש
.ןיי ןימ

]'א הכלה תומורת 'להמ ה"פ[ ם"במרה קספ הכלהל םנמא ]ול
]'ב 'לה םש[ בתכ כ"פעאו ,והנינ דחא ןימ ץמחו ןייד ןנברכ
,ןייה לע ותשרפה אלייח אל ץמוח היהש כ"חא אצמנ םאש
55

תועטב ותשרפהש יפל הזש ,מ"סכבו סוקרוק י"רהמב ש"ייעו
הד ,התיה המורתהד אצמנו ,ץמוח אלו ןיי שירפהל רבס או
.תועטב

יונישה תא םיבישחמש המד ם"במרהל ל"סד ,רמול הארנו ]זל
אקוד אוה ,אתועירל יתרתל ףרטצהל ידכ אתועירכ ונינפלש
ךה ןוגכ ,ןידה יוניש םרוג ומצעלשכ וישכע לש בצמהש ןפואב
אינהמ אל ותליבט םדוק רסח הוקמה היה םאד ,הוקמד
יבט וניאש בצמ אוה רסח הוקמ לש בצמה םצעד אצמנו ,ותל
הוהמ ומצעלשכ בצמהד ןויכו ,ותאמוטמ לבוטה תא איצומ
ידימ ואל ותליבטו הליבטה תעב רסח היהד תורוהל אתועיר
.אתועירל יתרתל ףרטצהל אתועיר בישח ,אוה

השרפהה לוטיב תביס הכלהלד ,ץמוח אצמנו ןייב כ"אשמ ]חל
מוח הזש םושמ הניא המב אלא ,םה דחא ןימ ץמוחו ןייש ןויכ ץ
ותשרפהב תועט אכה אכיאו ץמוחד השרפה ךהב הצור וניאש
ענומ וניא ומצע דצמ ,ונינפל ץמוחש וישכע לש בצמהש אצמנו
ןיאש ןויכ ,אתועירכ ובישחהל ךייש אל הזו ,המורתה תולח
אוהש המ אלא ,ץמוחה תואיצמ םצע תמחמ לוטיבה תביס
היה וליאו העטומ הוה ריפש ץמוח לע ןיימ השרפהל הצרתמ
תולח תענומה אתועיר ונינפל שיש בישח אל כ"או ,ינהמ
לבט תקזח דגנכ ןיי דמעהד לוקש קפס יוה אליממו ,השרפהה
הקזחב אתועירה םאד 'ט תובותכ א"ערל ח"ורד 'יעו[
אל ,תרחאה הקזחה ומכ הארוה התוא הרומ וניא תינתשנש
תועירל יתרתל והל ןניפרצמ איה לוטיבה תביסד רחאמ םגו .]א
אלא אילעמ השעמ יוה ריפש השעמה ירה ,תועטה תמחמ
ןלהל נ"שמכו[ ,תועטה םושמ תולחה לטבל וחכב ארבגהד
דיב תוכז שיש אלא ע"צמ תלטבמ תועט ןיאד ב"ק ןמיס
ץמוח אוהש המ ןיא ןכ לעו ,]השעש תולחמ וב רוזחל העטומה
,השרפהה תא ענומ ומצע דצמ ונינפל ןאכ ןיאד אליממו
תשרפה אלייח ימנ ומצע דצמ ץמוחב ירהד ,ונינפל אתועיר
.קפס יוה ןכלו ,הקזח דגנכ הקזח אלא ןאכ ןיאו ,המורת
ןכלו ,ל"נה י"שר כ"שמכו ,יברל אלזא ארמגה תייגוס כ"אשמ
56

,לבט יאדו יוהו אתועירל יתרת יוה תיבח םגד ןניטקנ ריפש
יס ד"וי המלש תדמח ת"ושב ע"עו ד"כע .ו"כ '

ףא ם"במרה יקספ ירת ינה בשיימ ]'ג 'יס ב"ח[ רזעיחאב ]טל
ןאכ' דוסיה יפ לע ,]יאדו יוה אתועירל יתרתד[ אמק אנשילל
הרפ ףילחמה יבג ,.ו"ע תובותכ ס"שב ראובמה 'היה ןאכ אצמנ
םושמ ,היאר איבהל רומחה לעב לע ,הרפה תמו רומחב
רחאל ונייה ,ותושרב אתועירה אצמנו ליאוהש לעב ךשמש
הרפה וליפאו ,היה ןאכ אצמנ ןאכ ןנירמא ,רומחה תא הרפה
אצמנש ומכ יוה ה"פא ,הרפה לעב תושרב ןיידע תדמוע
רחאל אתועירה אצמנש ןויכ ,רומחה לעב תושרב אתועירה
ירה הז יפלו .ותושרב אתועירה אצמנש ומכ יוהו ןינקה השענש
קמ ותשרפהד ךלוהו שירפמ תויהל תיבחה תא קדובב ,ותשד
הזב ןודל יוארהמ כ"א ,שירפהשכ דימ םינהכה תושרב יוהו
םינהכה טבש תושרבש תולתלו היה ןאכו אצמנ ןאכ תקזח
,תיבחל הוקממ הדנ שירב ס"שה השקמ יאמ כ"או ,ץימחיא
אתועירל יתרת תמחמ ,המורת וניא יאדו תיבחב םג אהיד
ארקיעמד הקזח ונייהד – ירה אתשהד הקזח םגו ,לבט תקזח
חה ןיי תקזח ,אתוילעמל יתרת הז דגנכ שי אה ,ךינפל ץימ
ירהד ,היה ןאכ אצמנ ןאכ תקזחו ארקיעמד הקזח תמחמ
ןאכ אצמנ ןאכ ןנירמא כ"או ,םינהכה טבש תושרב דלונ קפסה
םא הלאשב יולת הז רבדש אלא .טבשה תושרב ץימחהש היה
ירה ,ןוממ האנה תבוט םאד .ןוממ הניא וא ןוממ האנה תבוט
מז לכ ןיידע אצי אל דחוימ ןהכל המורתה תא ןתנ אלש ן
אלזא הדנ שירב ס"שה תייגוסד ל"י כ"או ,םרותה תושרמ
לבא ,תויושרה ופלחתנ אל אליממו ןוממ האנה תבוט ד"מל
האצי ירה כ"או ,ןוממ וניא האנה תבוטד קספש ם"במרה
וישכעו ,םינהכה טבש תושרל םרותה תושרמ המורתה
דלונ ירה ,ץמוח אצמנש ,אופיא ,ןתונו ,טבשה תושרב קפסה
דגנ יתרת ןאכ שי ירה כ"או ,היה ןאכו אצמנ ןאכ ,רמול ןידה
אתילד הוקמב כ"אשמ .קפס יוהד ם"במרה קספ ךכיפל ,יתרת
יתרת תמחמ יאדו אמט ןכלו תויושר יוניש לש ןינע םש
.וירבד ףרות כ"ע ,אתועירל
57


עיחאה לע המת ]חלרת 'מע[ אתתעמש יאולימ 'סבו ]מ םאד רז
המורתהש היה יואר ,היה ןאכ אצמנ ןאכד הקזחה ןאכ שי
היה ןאכ אצמנ ןאכד ןידה ירהד ,קפס יוה המלו תיאדו היהת
תאז חיכוהש ש"ייע ,יאדו ןיד אוה אלא הקזח רדג קר וניא
תומורתמ ה"פ ירזע יבאהמ םג איבהו .ד"פ 'ב אתתעמשמ
.רזעיחאה לע גישהש

הי תוכילה 'סב יניע טבתו ]אמ ונייחא ל"צז ןאגאק י"רגל[ הדו
ללסו ודוד לע גישהל ךיראהש ]תקוח 'פב ,רזעיחאה לעב לש
םירדנד 'ב קרפ שירב ונינש :הריתסה תא ץרתל ולשמ ךרד
אקוד ןניעב הספתהד םושמ 'רתומ ותמורתכו ןרהא תלחכ'
ורדנ המורתב סיפתמה ןכלו רוסאה רבדב אלו רודנה רבדב
הל ל"ז םינושארה וחרטו .לטב רבד המורת יוה אל ירמא ריבס
הלח םש תאירקו ותשרפהבד ,רסתימ ויפ לע אלה ,רודנה
,לכל רוסא וניאש ןויכ ץרית ].ב"י[ ן"רה הנהו .המורת תשודק
לח רוסיאה היה וליאש[ ,רודנה רבד אלו ירקימ רוסאה רבד
הלח תליכאב םירוסא ויה םינהכ ףא ,דבלב םדא תרימא י"ע
א ותרימאב ירהש ,המורתו כ"ע .םירזל םינהכ ןיב קלחמ וני
,]םתוא הרסאש איה הרותה אלא םירסאנ ורוביד תמחמ אלש
רודנה רבד המורת יוה אל יכהלד ץרית ש"ארה םלוא .ש"ייע
אל םרותה לש ויפו ,לבט םושמ רוסא יוה ימנ ארקיעמ אהד
.לבט ידימ םיירישה תא איצוהש ,ריתה אלא רסא

הל םישק ש"ארה ירבד הרואכלו ]במ לבטה רוסיא אלה .םמלו
הז רוסיאו ,שדח רוסיא המורתה לע שי וישכעו היל לטב רבכ
רבד המורת אהת אל יאמאו ,השרפהו םש תאירק י"ע השענ
םינינעו םירוסיא שי המורתב אלהו .שדקהמ אנש יאמו ,רודנה
המורת לכואה רזל שמוח בויחכ ,לבטב םניא רשא םישדוחמ
יתומורת תא םתרמשו השע ,גגושב תאמוט ןכו ,לבטב אתיל
ושדחתנ םירבדה ולא לכו ,לבטב אלו המורתב גהונש ישילש
רבד אלו רוסאה רבד תארקנ איה יאמאו המורתה תשודק י"ע
.רודנה
58


רבוסש ,].ו"פ ףד תומביב[ י"שר תטישב ליזאד הארנו ]גמ
המורתד םושמ לבט לש הליכא לע התימ ןיבייח יכהלד י"שר
יא ,אצוי .היב ביתכ התימ לבטה רוסיאד ל"ז י"שר תטישמ ,אופ
.השרפה םדוק ףא לבטב תברועמו אכיתפ המורתד םושמ אוה
הז םעטמד ןכ םא ושקהו ,י"שר לע םיקלוח םש תומביב 'סותו
אירש המורתד ןויכ ןהכל לבט רסתיל אל ,אוה לבט לש ורוסיא
.ש"ייע ארמגב רחא שוריפ ושריפ ןכלו ,היל

,איה י"שר תטיש ירה פ"כע ]דמ בוריע ינפמ רוסא לבטד
.השרפהה ינפל ףא ובש המורת

בתכש והזו ,י"שר תטישכ ש"ארה תטיש םגד הארנו ]המ
ריתמ אוהש אלא םולכ ויפב רסוא וניא המורת שירפמהד
ןרהא תלחכ ,ונינש כ"ע רשא לבט ידימ םיירישה תא איצומו
רבד אלא רודנה רבד יוה אל המורתד םושמ רתומ ותמורתכו
או ,רוסאה איה הספתהה יכ ,וב סיפתהל ,אופיא ,רשפא י
היה רבכ המורת לש ורוסיאו ,התשודקב אלו המורת רוסיאב
.השרפההו םש תאירק ילב לבטב

ןיאד ש"ארהו י"שר תטיש ספת ם"במרה םגד ל"י התעמ ]ומ
רשעמו המורת תמחמ קר אוה ורוסיאו ,ימצע רוסיא לבטב
ןיקפוסמ ונאשכ תיבחד איההב ןכלו .וב שיש ירה ,ץמחתנ יתמ
ירהש ,המורת תקזחו ןיי תקזח :אתוילעמל תוקזח יתש ונל שי
,ראבתנש ומכ המורתה רוסיא ונייהו ,המורת שי לבט לכב
יתרתה דגנ יכ קפס יוה תיבחבד ם"במרה קספ ךכיפלו
הוקמב כ"אשמ .רומאכ ,אתוילעמל יתרת שי אתועירל
אתועירל יתרתה תועירכמ - ל רסח ירהו האמוט תקזח .ךינפ
הספת ,תיבחל הוקמ המדמש הדנ שירד ס"שה תייגוס לבא
רשעמו המורת תמחמ אלו ימצע רוסיא אוה לבט רוסיאד
שוריפכ רודנה רבד יוה אל המורתד אה ושרפיו ,וב תוברועמש
הרוסא הניא המורתד ןויכד םושמו .םש םינושארה רתיו ן"רה
טב ןיא לבא ,רוסאה רבד המורת יוה ךכיפלו םלועה לכל לב
59

אכיא םהינשב יכ ,תיבחל הוקמ ומיד ןכלו המורת לש תבורעת
לע ,ושוריפ יפל ,ךמסש ם"במרה כ"אשמ .אתועירל יתרת
השרפהה םדוק ףא המורת תקזח הנשי ירה םירדנב ארמגה
תוכילה 'סה ד"תכע ,תיבחל הוקמ ןיב רומאכ קליח ךכיפלו
.ךיראהש ש"ע הדוהי

גס יבצ ילתפנ ר"גל[ יול תיב 'סב ]זמ ל"צז גרבדלוג יולה ל"
םש הכזו ,ח"לרת תנשב ספדוה ורפס ,אנראטב בר היהש
בשיי ]ןלהלדכ ףיסוהו ,ל"נה וצוריתב רזעיחאה תא םידקהל
המ ,השקה 'א 'יסב יתרכה ,הנהד :לופלפה ד"ע ם"במרה תא
ןילוחד ק"פ ש"ארה תטיש יפל הוקמ לע תויבח ארמגב ושקה
ירט אצמנ כ"חאו המהבמ ושענש תוניבגב הטיחש רחאל הפ
ןנירמאו ,ןה תורשכ תומהב בור חכמ תוניבגה ש"ארה ריתמ
ירהד אבור ערתיא ירהד קלוח א"בשרהו הפרטנד אתשה
ידימ ארמגה ךירפ אל ש"ארה תטיש יפל כ"א .ךינפל הפירט
אתשה ריפש ןנירמאו ץימחמ וניא ןיי בור ,ןיי תויבחב אהד
מ ול שיש רבד יוה לבטד יוה קפס מ"מו ץמחוהד רבדבו ןירית
.רוציקב ותיישוק ןכות כ"ע ,בור רתב ןנילזא אל ןיריתמ ול שיש

ירקימ אל דספה אכיאד אכיהד ל"יק תמאבד הזב הארנהו ]חמ
םאד םורתלו רוזחל ךירצ היהיש המ דספה יוה אכהו מ"לישד
ןידכ השרפהה התיה הצמחוה כ"חאש רמאנו בורה רתב לזינ
מאנ םאו ,םורתלו רוזחל ךירצ ןיאו ול שיש רבד יוהד םושמ ר
.אדיספ ירקמ םורתלו רוזחל ביוחמו קפס יוהו ןיריתמ

ירקמ אל טעומ דספהד םיקסופב ראובמש המ יפל םנמא ]טמ
יוהד ארמגב ראובמ המורתו ,ןיריתמ ול שיש רבד יוהו דספה
.ןיקזינה 'פב ןמקל 'יע ,טעומ דספה קר

ארמוחו קפס חכמ תינש שירפהל לוכי ריפש כ"א ]נ מ"לישד
קר ירקמ הזו המורת ימדב םינהכל ונרכמיו ומצעל קיזחיו
.אתכודל יתלפה 'וק ארדהו ,טעומ דספה

60

ןיא והכ ופקתד ם"במרה קספש המ יפל ,רמול שי ךא ]אנ
רחאלד ,דספה אכה ןיידע ירקמ כ"א ,ודימ ותוא ןיאיצומ
לק רבד ירקמ הסיפתו ותסיפת ינהמו ןהכה סופתי שירפיש
ב מ"כב ראובמכ 'יעו ,םש ם"במרה תעדל ע"המ א"כ קרפ
.ח"ל 'יסל ןשוחה תוצקב

םגד ם"במרה תעדב ת"דהמ ב"ונב הלעהש המ יפל םנמא ]בנ
םאו שירפהל לוכי לכ םדוק כ"א ,הלאש ינהמ ןהכ דיב המורתב
ריזחהל ביוחמ ןהכה אהיו ותשרפה לע ול לאשי ןהכה סופתי
עכד ,וניא הז ,ערפמל לבט לכוא היהיד יאו ,ול אדיספ םוקמב ת
השרפהה ריפש לחו כ"חא הצימחהש רמאנו בור רתב ןנילזא
ידיל אובל םילעבה לכוי אל םלועל כ"א ,פ"וכה 'וקכ הנושארה
.אתכודל ל"נה יתלפה 'וק ראשנו דספה

ש"בד אבילא םש ידזא ס"שה תייגוסד דאמ ןוכנ רבדה ךא ]גנ
המ אל המורתה םג ןכ ומכ ,שדקהב הלאש ןיא רבוס והיאו ינ
קר ה"לד תויבחב ש"מ ארמגב ושקה ריפש כ"א ש"בל הלאש
כ"א ל"נה ש"ארה תטישכ בור רתב ןנילזא יא נ"ממד ,קפס
,וניא הז מ"לישד יוהד יאו ,ןילוח יאדו היהי קפס יוה יאמא
רחאל אמלד ןיריתמ ול שיש רבד ארקנ אל אדיספ םוקמבד
אלא ,הילע לואשל לוכי וניא ש"בלו ,ןהכה סופתי השרפה יאדו
םעטמ וא ש"ארה לע קלוחש א"בשרה תטישכו בור יוה אלד
קפסו אתועירל יתרת יוהד חכמ לבט יאדו היהי כ"א ,רחא
.יוה אל נ"ממ

ריפש המורתב הלאש ינהמד ל"ייקד ןדידלו ל"ז ם"במרהל לבא
תיישוקכו ,קפס א"כ לבט יאדו יוה אלד ןיי יבג ם"במרה קסופ
אוה אתשהו בור יוהד ל"נה יתלפה והימ קפס מ"מו ץמחיאד
אהי ןהכה תסיפת רחאלד יוה אל דספהו מ"לישד םושמ יוה
.ש"ייע הזב ךיראה דועו יול תיבה ד"כע ,ןבהו הלאש ינהמ

הדנ[ 'םישדחה י"הק יבתכ'ב רלפייטסה הזב בתכש המ ע"עו
.]'ג 'יס
61


!ר"יכא תואלפנ ונארי ותרותמו תואיגשמ ונליצי ה"בקהו

"עשת ןסינ 'ד יתמייס א

םילשורי62


63ןתנוי 'ר ןואגה לש יללכה ורועיש י"פע ובתכנ םיאבה םירבדה
.וידימלת י"ע תדחוימ תרבוחב ספדוהש א"טילש דיווייד

לש וביט המ הל ורמאו דחא םע תרבדמ הואר" ג"י ןיתינתמ ]א
ןהכו ינולפ שיא ,הז שיא רזעילא יברו לאילמג ןבר ,אוה
ירה אלא ןייח ונא היפמ אל ,רמוא עשוהי 'ר ,תנמאנ ,םירמוא
.הירבדל היאר איבתש דע רזממלו ןיתנל הלועב תקזחב וז
ינולפ שיאמ ,הז רבוע לש וביט המ הל ורמאו תרבועמ התיה
יבר .תנמאנ ,םירמוא רזעילא יברו לאילמג ןבר ,אוה ןהכו
יפמ אל ,רמוא עשוהי .'וכו ןייח ונא ה

תנמאנד י"רכ קספ ]ד"י 'לה האיב ירוסיאמ ו"ט[ ם"במרהו ]ב
ןב הרמאו התניזש היונפ" ל"זו אוה ןהכו ינולפ שיאמש רמול
םאו .'וכו רשכ ןבה ירה רשכ ינולפ ותוא םא ,אוה ינולפ ןב הז
היפ לע יאדו רזממ ןבה תויהל תנמאנ הניא ,רזממ ינולפ ותוא
י אלא ,ונראיבש ומכ ]ב"י 'להב םש[ מ"מהו ."רזממ קפס היה
הנב תא רישכהל תנמאנש ם"במרה ירבד םעט תא שרפמ
אלא לוספב תנמאנ השאה ןיאש ינפמ" :ולסופל תנמאנ הניאו
ש"כש הארנ היה ,רישכהל תנמאנש פ"עאו .'וכו דבלב באה
אהד ,הל ןיכירצ ונא ןיא הרות רבד רישכהלד ,איה אל ,לוספל
פס אלא יוה אל אנידמ רתומ הרותה ןמ רזממ קפסו ,רזממ ק
לשב הונימאהו ,ןהילע ורזג ןנברד אלא ,להקב אובל רומג
להקב אובל רתומ אתיירואדמד ןויכ ,לוספל לבא .םהירבד
ותוא ןיריתמו התוא םינימאמ ויה םאו ,תיאדו תרזממב רוסאו
הרות הנתנ אלו ,הרות לשב ןיליקמ ויה ,תיאדו תרזממב
."באל אלא תונמאנ

]ג ןמד אמעט יאה אהד ,מ"מה ד"ע השקה ]ז"יפ ב"ש[ ש"שהו
יבגל אלו ,דלוה יבג אלא ינהמ אל ,רשכ רזממ קפס הרותה
יבגלד ל"צו .ק"כע קפסמ הנוהכל הלספימל ל"והד ,המצע
תקזח הל שיש םושמ הנימאהל ארבס שי יכה ואלב המצע
64

אלא התונמאנל ןניעב אל ךכלו ,תרתומש התקזחד ,תורשכ
תורשכ יבגל ורשכה יבגל התונמאנל ןניעבד אהו .דלוה לש ה
,םאה לש התורשכ תקזחא הל המקואל ןניצמ אלו ,דלוה לש
םינורחאהד אה פ"ע ,הזב הארנ ,]תבל ינהמ םאה תקזח אהד[
,התבב רישכמ הב רישכמד ןאמד ,ןייגוסב ןנירמאד אהב ורקח
שיש רמאנש ןידה ותואמש םושמ ל"וה התבד רשכהה םאה
שכ תקזח םאהל דלוהל םגש ןנירמא ומצע הז ןיד תמחמ ,תור
קפסה עירכהל ינהמ הקזחהד ןויכד ,תורשכ תקזח התוא אהת
.תבה יבגל ןכ עירכהל ימנ ינהמ ,]רשכל הלעבנש[ םאה יבגל
הז אוהש םאה לע קפסה תערכה תרותב ה"ל ,אמליד וא
תורשכ תקזח לע םאל ןנימקומד ןויכד אלא ,התבל ימנ ליעומש
אליממ ,הנוהכל תקזחב אהתש ,התבל םג הקזחה תכשמנ
ב"פב 'סותב מ"כו .להקב אובל תרתומו ,הנוהכל תורשכ
אינהמ םאה תקזחד" :ל"הזב ובתכש ]ןנא ה"דב :וכ[ תובותכד
םתהד איגוסב חכומד אהל םתנווכו ."אכה עמשמדכ יאניל םג
'סות הל ומדמו ,ויבא לע תורשכ ידע תמחמ היל ןניקסמ ןנאד
המ םאה תקזחד אהל תורשכ ידע ינהמד אהד ,ונייהו ,תבל ינ
,ונבל ינהמ באה תקזחד םושמ אוה ,באה לע הנוהכד
הקזחא ונבל ףא ןנימקומ ,הנוהכל תורשכ תקזח שי באלשכד
אשנ יא ףא אהד ,באה תורשכ לע ןודינה ןיאד ג"עאו .וז
ןאכ ןיאש פ"עאד אצמנו ,הנוהכל לספנ ןיא ומצע אוה ,הלוספ
הכל תורשכד קפס תערכה אינהמ מ"מ ,באה יבגל הנו
תקזח תמחמ הנוהכל ורישכהל ונבל ימנ ךשמתש ,היתקזח
.ויבא

ימנ אבוהו .ו"ס[ ןישודיקב 'סותו י"שר הזב יגילפד הארנו ]ד
םאד ,ךלמה יאני יבג םתה ןנירמאד אהב ,]ו"כ תובותכב 'סותב
.תיבשנש אצמנד בישח הז ירה ,תיבשנ ומאש ירתו ירת יוה
ב[ י"שר םש 'יפו ידהבל ירת יקוא תרמא יאו" ]ינהא ךומס ה"ד
האב התיהו ןמק איה יא מ"ה ,התקזחא אתתיא יקואו ירת
תורשכד הקזח ול ןיא ןודינה הז הנב לבא ,הריתהל ד"בל
םאד ,וירבדמ הארנו ."לוספב ותדיל תליחת לע םידיעמ ירהש
ןויכמ אלא ,התקזח לע ותוא םג םידימעמ ויה ,הילע ןינד ויה
65

אצמנ ןיאד היל ןנימקומ אל ךכלה ,הילע ןנינייד אלו ,ןאכ ת
,ת"או" ,וילע ושקה ]תיזח יאמ ה"דב םש[ 'סותהו .התקזחא
אהד ,תורשכ תקזחב התיהש הימיאד הקזח היל ינהית מ"מ
רישכמ הב רישכמה ירבדל ]גי[ תובותכד אמק קרפב ןנירמא
ותיימד רתבל םתיישוק תא ושקה ירה 'סותה הנהו ."התבב
ריפ תא הל כ"או ,הילע ןינד ןיאש ןויכמ ,םאה תקזח מ"לד י"ש
אה ירהש ,תבל ינהמ םאה תקזחד ןייגוסמ והל אישוק יאמ
אהד ל"ס 'סותהד ,הארנ כ"עו .םאה לע ןינד ןיאש ,ינאש יאניד
ונדמעהש ינפמ ז"יא תבל ינהמ םאה תקזחד ןייגוסב ןנירמאד
דחאה דצהכ ,הרישכהל ונערכהו תורשכ תקזח לע םאה תא
עלד ימנ הנשי ,םאה לע הנשיש הקזחה התואד ל"סד אלא ,לי
הנוהכ תקזח יבגל ]ל"נה[ ןמקל םהירבדב אתיאדכו ,תבה לע
י"שריפל כ"אשמ .ל"נה 'בה דצהכו ,ונבל ימנ אינהמד ,באהד
תא דימעהל הערכה התיהש םושמ אינהמ תבה תקזח ,םתהד
,תורשכ תקזחב םאהש וז הערכה חכמו ,התקזח לע םאה
נ ןניקזחמ היה אלש אכיהד ל"ס ןכלו .םאה תקזחב תבהל ימ
דלוהל המקואל ןניצמ אל ,התקזחא הונדמעה אלו ןודינ
.תורשכ תקזחא הידוחל

ראבתנדכ ל"סד ,מ"מה ירבד תא ראבל הארנ ז"יפעו ]ה
אוה זא ,התקזח לע םאהל הימקואד אכיה קרד י"שר תטישב
האב םא ןכלו ,םאה תקזחא ימנ דלוהל הימקואל ןניצמד
,תורשכ תקזחב המצע איהד אה הזב מ"ל הנב תא רישכהל
הרישכהל ןודינ ןיא ירה הילעו ,תורזממד ןודינ ל"וה ויבגל אהד
הל תיל יכהלו ,הנוהכל הרישכהל אלא ,תורזממד אמעטמ
הילע ונקספ אל אהד ,דלוה תא ז"יע רישכהל הז ןינעל הקזח
נמאנ ומאד םעטמ ורישכהל מ"מה ךרצוהו ,הז ןינעל ידימ .ת
אלש ונקספ םאה יבגלד ןויכמד ,רמול רשפא היה יתכאד ףאו
וז הקזח תערכה כ"א ,הנוהכל לספית אלש ידכ רזממל הלעבנ
אלד ןכתיד ,ל"י מ"מ ,רזממ היהי אלש ןבה יבגל ימנ ליעות
תמחמ ןבה תולספ לש הז ןינעל הנוהכ קפסד הקזח ליעומ
ינד ןיאש אנווגב ירייאד ,ימנ ןכתיו .ל"נכ ,תורזממ ללכ הילע ן
אתיאדכו ,איה הלוספ יכה ואלבד אכיה ןוגכו ,הנוהכ יבגל
66

,הילע ןודינ היה אלש ןויכמו ,ח"מ ד"פ ןישודיקב א"קער 'סותב
.הנב יבגל ליעותש הערכה ןאכ ןיא אה

מ"מה ירבד לע השקה ]ט"ל ק"ס ד 'יס ז"עהא[ לאומש תיבה ]ו
רישכמ אתיירואדמד םושמ אוהד ם"במרה םעט תא ראבמש םי
ןייגוסב ןנירמאד אהמ ,רזממ קפסל – עשוהי יברל היל עייסמ'
וליפא רישכמ ,רישכמה ירבדל ,יול ןב עשוהי יבר רמאד יול ןב
אכיאד אכיהל מ"מה לש אמעט יאה ינהמ ךאיהו 'ןילוספ בורב
אלא םירישכמ אלד ]א,גע[ ןישודיקב ראבתנ אהד ,ןילוספ בור
א ,הצחמ לע הצחמב פ"כע וא םירשכ בורב ןילוספ בורב לב
.ולסופל בור רתב ןנילזא אהד ,תורזממד אקיפס הז ןיא אה
קפס יתכא ןילוספ בור אכיא םא וליפא ל"יו" :ש"בה בשיימו
יוהו ,לעובהל הלזא איה ל"יד םושמ ,הירוביד אלב אוה רזממ
אהד רומג בור ןאכ ןיאד ונייהו ."ימד הצחמ לע הצחמכו עובקכ
.וילא הכלה איה אמליד

ו ]ז קדוצ אוה םאד ,ןדיד 'מגהמ ש"בה לע השקה ]וט ב[ ש"שה
ךיא עשוהי יברל ךירפ ארמגהד .אתכודל 'מגה תיישוק ארדה
םילוספ בור היובשב אלהו .תרבדמ הוארל היובש המדמ
לאילמג ןברד ינשמו .םילוספ בור אכיל תרבדמ כ"אשמ הלצא
היובש עשוהי יבר המדמ ריפש כ"או ,םילוספ בורב םג רישכמ
פל .םילוספ בור אכיא והייורתבד ,התניזל היונ

'ר המדמ יאמ השקת יתכא לאומש תיבה ירבדל הנהו ]ח
בור אכיאד פ"עא תרבדמב אלהו תרבדמל היובש עשוהי
אמליד ןל אקפסמ אהד ארוסיאל אבור בישח אל מ"מ ,םילוספ
ארוסיאל אבור אכיא יאדו היובשב כ"אשמ ,היבגל יהיא הלזא
ה םלוכ םיאבשה אהד .םתאיבב התוא םילסופו םיוג ם

איה ש"שה תיישוק אהד ,ותיישוק לע ןודל שי הרואכלו ]ט
י"שר ירבדב ןניזח הנהו ,תרבועמל היובשה תא ןנימדמד אהמ
ימנ יהנ ,ךירפ עשוהי יברל ":ל"הזב בתכש ,]היל קופית ה"ד[
םתהד היובשל ימד אלד היל קופית ,תוירעל סופורטופא ןיאד
67

דו ."ןילוספ בור וירבדמ ]םידע שי וזל ה"דב[ ק"מטישה קיי
ימדמד אלא ,תרבועמ יבגל הניא ,היובשמ עשוהי יבר תיישוקד
,תוירעל סופורטופא ןיאד היל ירדהמד אוה הזלו ,תרבדמל הל
הרתסנ קרש אכיהל אלא ,תרבועמל היובש תומדל יתא אלו
אלא תרבועמ יבגל ללכ ירייא אלד ןויכמד ל"י כ"או .ד"תכע
בדמ יבגל ,הלצא אב לעובהד אכיה קר אכה ירייאד ןכתי ,תר
,תרבועמכ אלדו[ ,ןאכ היה ךאיה ןניעדי אה תרבדמ יבגל אהד
רישכמד ןאמד ןנירמאד אהד ל"י כ"או ,]היה ךאיה ןניעדי אלד
,הלצא אב אוהד ןניעדיד ירייא ,םילוספ בורב וליפא רישכמ
.ןנישקמד אוה אהמו

"ע ]ז"יפ ב"ש[ ש"שה השקה דועו ]י בתכד אהב ,ל"נה מ"מה ד
ל"וה אה אתיירואדמד םושמ ,דלוה תא לוספל תנמאנ הניאש
תטיש אהד ,ש"שה 'קהו ,הרומג תרזממב רוסאו רשכ
לבא ןנברדמ אלא רוסא ןיא אתיירואד אקיפסד איה ם"במרה
תורזממ קפסד אמעטמ יא ףא כ"או ,אוה רתומ אתיירואדמ
ל"וה אה מ"מ ,יאדו תרזממב וריתהל ןל תיל םושמ וריתהל
תא ריתהל תנמאנ אהת אל יאמאו ,רתומ אתיירואד אקיפסד
םושמ תרזממב רתומ תויהל ל"וה אתיירואדמ ףא אהד ,הנב
.ם"במרה תטישל אתיירואד אקיפס ראשכ ל"והד

,ש"בה ירבד לע דוע המת ]'ב תוא ד"י 'יס תובותכ[ י"הקהו ]אי
מאנש אהב ,]יאמ ה"ד .ג"ע[ ןישודיקב א"בשרה כ"שממ םש ר
בור אמעט יאמ .רשכ יקותש הרות רבד ,אבר רמא" :ארמגב
לכ הבגל והניא ילזא יאו ,הלצא םילוספ טועימו הלצא םירשכ
,והייבגל יהיא הלזא אמליד ,תרמא יאמ .שירפ הבורמ שירפד
אל הרמא הרותהו ,הצחמ לע הצחמכ עובק לכו עובק ל"וה
קפס רזממ אה אובי אלד אוה יאדו רזממ ,רזממ אובי ."אובי
ןנישרדד ךכל עיגהל אבר ךרצוהד אה לע המת א"בשרהו
אל ז"לבו ,רתומ רזממ קפס אה ,אובי אלד אוה יאדו רזממ
,קדימל אכיא" :ךכ א"בשרה הז לע השקהו ,הל םירישכמ ונייה
יהיא אלזא יאו ,אבור ל"ה הבגל הלזא יאד ,והנינ אבורד יתכא
שכהל בורה אצמנ ,הצחמ לע הצחמ ל"ה והייבגל ל"יו ,רי
68

הרותה עובק אלא אכיל וליפאד רמאק אתלימד אחוורלד
הרישכהל ימנ אכיאד ,איה ותנווכו ."אובי רזממ קפס הרמא
דצ ימנ אכיא אהד ,ארתיהל םידדצ בור הזב יוהד םעטמ
ירשד ס"ס ןיעכ ל"והו ,םירשכ בור ל"והו ,הבגל והניא הלזאש
כש א"בטירב ימנ אתיאדכו .ארתיהל םידדצ בור םושמ בת
קפס אכיאד יקותשל לבא" ל"הזב םייסו א"בשרה ירבדכ
לע הומתל שי התעמו ."ירש אנידמד ,ארק ךירצ אל אקיפס
ןילוספ בורב הל ןנירשד אהד וצורית ינהמ ךאיהד ,ש"בה ירבד
,עובק ל"והו והייבגל יהיא הלזאד רמימל אכיאד םושמ אוה
רסואל ל"והו ,ארוסיאל םידדצ בור הזב אכיא ס"וס ירהד ה
.א"בטירהו א"בשרה ירבדל ג"הכב

אה ןיב קלחל שיד ,ש"בה ץורית תא י"הקה בשיימו ]בי
בור אכיאד ש"בה ןודינ ןיבל ,םירשכ בור אכיאד 'מגב ןנירמאד
םינושארה תרבס אינהמד אוה םירשכ בור יבגל קרד ,ןילוספ
הרותהד ןויכמ ןילוספ בור ןינעל לבא ,םידדצ בור רתב ןנילזאד
מ קפסד הרמא ,וריתהל יאדוב הערכה ל"וה ,רתומ רזמ
רתיה ללכב ל"והו ,וילע קפס םשד אמינ ינווג לכב אליממו
,הלסופל םידדצ בור הזב לזימל אכילו ,רזממ קפסד הרותה
ומכו .רתיהל הרותה ותעירכהד אמינ ,ןאכ שיד קפס לכ אהד
ובתכו ,הרותה ותאמיטש י"הרב האמוט קפס יבגל וניצמש
ה"נ[ ב"בב תופסותה וליפא ואמטמ ןנברד" ]רזעילא יבר ה"ד
,רוהט אקיפס אדחב וליפא ןידה ןמד םושמ ,תוקיפס המכב
אדח יל המ כ"או ,אמטד הטוסמ ןניפליו ,הקזחא המקואד
,האמוט קפס יבגל וניצמש ומכו ."אקיפס ירת יל המ אקיפס
ףא אמטד ןנירמא ,וקיפסב אמטל הרות השדיחש ןויכמד
קפס לכבד ,תוקיפס המכב יאדוב הרותה ותעירכה אה
ס"ס אכיאדב ףא ,תורזממד אקיפס יבגל ל"י נ"ה .האמוטל
יאדוכ היל ןנינייד קפס לכ יבגל אהד ,אלוקל ןנילזא ,רימחהל
ףא ה"ושמו .םידדצ בור רתב הזב לזימל אכיל ט"המו ,רתיה
,]הצחמ לע הצחמ ל"והד[ ,היבגל יהיא הלזאד אקיפסמד אכיה
חימל היפוריצל ןניצמ אל ונפרצנש י"ע[ םידדצ בורל היבש
יהיא הלזאד קפסה דצ אהד ,]אבור ל"והו הבגל ליזאד דצהל
69

א"או ,ארתיהל ערכוה רבכו ,הצחמ לע הצחמ ל"וה ,היבגל
ריתהל םהירבדב ורייא אה א"בטירהו א"בשרה לבא .ופרצל
ךרצוה אל אברד ירמא אהד[ ,רזממ קפס ריתהש ארקה אלול
תלימד אחוורל אלא ארק יאהל תמחמ רתומ ז"לב ףא אהד ,א
קפס רזממ'ד ארקד אשרדה אלולד ,ונייהו ,םידדצ בור אכיאד
ולזא םהירבדד ןויכמו ,]םידדצ בור םעטמ היל ןנירש יוה 'אבי
םידדצ בור הזב אכיא ךכלה ,קפסב ריתהש ארקה ילול ריתהל
רזממ קפסד ארקב שדחתנש רחאל לבא .והיירתב לזימל
צ בור היב ףרצל א"א ,רתומ ל"וה ס"וס אהד ,ארוסיאל םידד
.ראבתנדכו ,ארק היירשד קפסה ללכב

ארמגה ירבדמ ש"בה ד"ע השקי אלד י"הקה בשיי ז"פעו ]גי
שי אכהד ג"עאו ,היובשד בורהל ןילוספ בור ןנימדמד ןייגוסד
מ"מד ,הייובשב כ"אשמ ,עובק ל"והו והייבגל יהיא הלזאד דצ
שכה ןודינ יבגל ןייגוסב ירייאד ןויכמ ז"יאו[ המצע הלש תור
אכיאד דלוה יבגל אלו ,]הנוהכל הרישכהל אלא תורזממד ןודינ
ל"וה םאה יבגל אה כ"א ,רזממ קפסד ארקד רתיהה היבגל
,והיירתב ןנילזא ארוסיאל םידדצ בור אכיאשכד ,םירוסיאה לככ
לע הצחמכד עובקכ ל"וה היבגל יהיא הלזאשכ יא ףא אהו[
הל ונפרצל שי מ"מ ,ימד הצחמ בור ל"והו הבגל והיא לזאד דצ
ןנימדמ ךכלהו ,]ל"נה א"בטירהו א"בשרהכו ,ארוסיאל םידדצ
.ד"תכע ,ארוסיאל אבור ןל תיאד הייובשל ריפש היל

אה האמוט קפס יבגל םתהד ,וצורית לע ןודל שי הרואכלו ]די
,וקיפסב האמיטש ןויכמו ,ואמטל קפסה תא העירכה הרותה
א ,הזב ףסוותיש קפס לכ זא הרותה ותעירכהש ןנירמ
יבגל כ"אשמ .אקיפס ירת יל המ אקיפס אדח יל המו ,האמוטל
ןיתינתמב אתגולפ הזב אתיא אה ,רזממ קפסד רתיהה
הז אובל םירתומ להקב אובל םירוסאה לכ" :ד"ע ןישודיקב
,רתומ ןאדוב ןאדו רמוא רזעילא יבר .רסוא הדוהי יבר ,הזב
קיפסו ,ןאדוב ןקיפסו ,ןקיפסב ןאדו ,ונייהו ."רוסא ןקיפסב ן
יבר תטישלו ,תרזממב רתומ רזממ קפס ק"ת תטישלד
אהמו .]י"שרב ש"ע[ תרזממב רוסא רזממ קפס ,רזעילא
70

,תיאדו תרזממ אשיל רזממ קפסל ןנירש ןיתינתמד ק"תלד
,רשכ לארשי אוהש העירכה אל הרותהש ,אידהל הזב ןניזח
אד העבק הרותהד כ"עו .תרזממב רתומ ךאיה כ"אד אוהש ף
לכב ןכ ם"במרה תטישש יפכו[ לקהל הגהנה וב שי מ"מ ,קפס
ןיב אלוקל הגהנה וב שיד ק"תל ל"ס ןכלו ]אתיירואד אקיפס
כ"או ,אוה קפס ס"וס אהד ,תרזממ יבגל ןיבו תילארשי יבגל
ערכוה אל הז קפסד ןויכד ,י"הקה תיישוקכ הומתל שי יתכא
נה אלא ,הערכה וניא הרותה רתיהד ראבתנדכ[ ,]אלוקל הגה
רוסאל ל"וה ,ורסואל ןל םירומ םידדצה בורד ןויכמ אה כ"א
.א"בטירהו א"בשרהל ,ג"הכב

הארנד אה פ"ע ,תצק רחא ןפואב הזב ראבל הארנ רשאו ]וט
אלד אוה יאדו רזממד ,רזממ קפס הרותה הריתהד אה ירדגב
תולח םצעד הזב ל"יד ,אבי קפס רזממ אה 'ה להקב אבי
ורזממ לש רוסיאה לש םנב אוהש רבדה םצעב קר הניא ת
תולח אלא ,תותירכ יבייח תאיבמ דלונש וא וללה ןילוספ
,הזב העידיה הרסח םאו .רזממ אוהש העידי י"ע אוה רוסיאה
הרותה תערכהו .רוסיאה לש אצפחה םצעב רסחימ ז"רה
ינפמ וא ,י"הקהכ ,קפסה רתוה ג"הכבש ינפמ הניא ריתהל
,רתיהה דצ לע ךומסל לוכיש השדיחש אלא .ןניליקמ קפסבד
רוסיא םצע תא ןאכ ןיא רוסיאה תעידי אלבש ,הרותה
'בל אוה הז רתיהד ל"ס ןיתינתמד ק"תו .ללכ תורזממה
ןיבו ,'ה להקב אובי אל רזממ לש רוסיאה יבגל ןיב ,םידדצה
'מגב היל שירד אהד[ ,ולצא אובי אלש 'ה להקל רוסיאה יבגל
יאד ,]םידדצה 'בל אתופליה תא וילע לח אל ,ורוסיא עודי ןיא
אל ,ןרוסיא עודי ןיאש להק לע ףאו ,להקב אובל רזממ רוסיא
ףאד ,תרזממב ימנ רתוה ןכלו ,ןלצא רזממ אוביש רוסיא לח
רשכש ןל עודי ןיא אה ,להקב אובל רתומו רשכ אוהש דצה יפל
.תורזממ לע אובל לארשי לש רוסיאה וילע לח אלו ,אוה

וד איבהל הארנו ]זט ן"רה ירבדב וניצמד אהב ,הז דוסיל אמג
אקיפסו ,ל"וחב תגהונ הלרעו" :בתכ הכש ,ןישודיקד ק"פ ףוסב
,הלרע ןהש תוריפב עדויש ימ וליפאו .הכלה הרמאנ ךכש ,ירש
71

י"אב הלרעש פ"עאד ,ונייהו ."ליכאהלו וריבחל קפסל רתומ
,רוע ינפל םושמ ,רוסיאהמ עדוי וניאש וריבחל הנתיל רוסא
חב מ"מ הכלהה הרמאנ ,מ"ללה םושמ אלא רוסא ןיאד ל"ו
ןנירמאדכו ,ןתיל רתומ ,עדוי וניאש וריבחל ןכלו ,רוסא קפסבש
.ידדהל אקפסמ יקופס ןנח רב הברו איוא ברד םתהד ארמגב
ןתיל רתומ יאמאו ,רוסיא ןאכ שיש עדוי ירה אוה ס"וסד ,ב"צו
כ ל"י ל"וחב הלרע רתיה יבגל ףאד ,הזב הארנהו .וריבחל ,ל"נ
הגהנה םושמ ז"יא ,הלרע הזש ול עודי ןיאשכ היל ירש אהד
לש אצפח ללכ ןאכ ןיאש אלא ,ותעידי רסוח תמחמ רתיה לש
קלח איה העידיהד ,הלרע אוה הז לכאמש העידיה אלב רוסיא
ל"י כ"ומכו .עדוי ןיאש וריבחל ונתיל רתומ ןכלו ,הלרע רוסיאמ
רמאנ אלד םושמ ותריתה הרותהד ,רזממ קפסב רוסיאה
.ל"נכו ,ותורזממ ונל העודישכ אלא תורזממד

ש"בה ירבד תא בשייל שי ז"פעו ]זי – י"הקה ץורית ןיעכ –
רוסיא יבגלד א"בטירהו א"בשרה כ"שממ וילע השקי אלד
ירבדד ןויכמ אהד ,םידדצ בור רתב ןנילזא תורזממה
רזממ אלו יאדו רזממד ארקה ילול רתיהל ילזא םינושארה
מ כ"א ,קפס ל"והד ,םידדצ בור רתב היב ןנילזא אמעט יאה
ירייא אה ש"בה לבא .םידדצ בור רתב ןנילזאד הרותה לככ
ה"ושמו ,רתומ קפס רזממש ןנישרדד תמאד אבילאו ,רוסאל
ןבורד אכיה ףא רזממ ה"לו אוה רתומ ת"המד ש"בהל ל"ס
אלו ,עובק ל"והו והייבגל יהיא אלזא אמשד םושמ ,םירזממ
חמ ותוא רוסאנ ןויכמ אהד ,ארוסיאל םידדצ בור שיש תמ
רוסיא םצעד 'אבי קפס רזממ'ד אתופליב ןל שדחתנש
דצה יפל םא ףא זא ,העידיה י"ע אלא לח וניא תורזממה
ל"והו שירפ אבורמ שירפד לכד ןנירמא הלצא ךלה לעובהש
ל"וה אה הז דצלו ,היבגל יהיא הלזאש דצ שי ירה מ"מ ,רזממ
מד הצחמ לע הצחמכד עובק הזב אכיל אה הז דצ יפלו ,י
,תורזממ רוסיא תולחל םוקמ ללכ ןאכ ןיא כ"או ,רוסיא תעידי
תא ללכ הרסא אל הרותה אהד ,קפס תרותב אל וליפאו
דצ שיש פ"עא ןכלו ,תורזממה רוסיא לש העידיה אלב רזממה
,ולצא איה הכלהש דצה יפלד ןויכמ מ"מ ,הלצא ךלה לעובהש
72

א לש דצ וליפא ןאכ ןיא ירה היל ףרצל אכיל ךכלה ,ל"נכו ,רוסי
שיש רמול ס"ס ןאכ ןיא אהד ,תרתומו ,ארוסיאל םידדצ בורל
.ל"נכו ,רוסיאל םידדצ ינש

רוסא קפסבד מ"מה ד"ע ש"שה 'וק ימנ ש"א הזבו ]חי
אקיפס לכ ם"במרהל אהד ג"עאו ,תרזממב אתיירואדמ
ןניפליד ןויכמ אהד ,הזב ל"י רומאהל מ"מ ,אלוקל אתיירואד
אוהש ןניעדי אלד אכיה לכד ,'אבי קפס רזממ'ד אשרדהמ
תעידי ןאכ ןיא אהד ,קפסמ רוסיא תולח וליפא ןאכ ןיא רזממ
ןאכ ןיאו ,רשכ לארשיכ וניד יוה אתיירואדמ אה כ"א ,רוסיא
ןאכ תיל אהד ,ארוסיאד אקיפס םושמ תרזממב וריתהל םוקמ
אכילשכ ,תורזממ רוסיא וילע ןיאד אלא ,אקיפס וליפא היב
רתיהה וילע ןיא ,רזממ רוסיא רדגב וניאשכו ,רוסיא תעידי
אכיה ורסאל תנמאנ הניאד מ"מה בתכ ןכלו ,תרזממ אשיל
.תרזממב רוסא אליממו ,תורזממ רוסיא ת"המ וילע ןיאד

ןנימדמד ,ןייגוסד אהמ ש"בה לע ש"שה תיישוק ימנ ש"או ]טי
םתהד ג"עאו ,היובשד בורהל ,הלצא ןילוספ בורד אהל אכיא
הכלהש תולתל שי אה ןילוספ בורב כ"אשמ ,הרסואל רומג בור
,י"הקה ךרד לע הזב בשייל שי רומאהלו .עובק ל"והו ולצא איה
םידדצ בור הזב אכיאו ,השאה יבגל ןודינה ל"וה אכה אהד
רוסיאהל הל ןנימדמ ןכלו ,א"בשרה תטישכו ,ת"הככ רוסיאל
ירייא אה ש"בה ןודינ כ"אשמ .הייובש בורד ל"וה יא דלוה יבגל
וליפא ןאכ ןיא ,ולצא האב איהש קפסה דצל אה הזבד ,רזממ
ל אהד ,רוסיא דצ י"רגה ד"כע ,ראבתנדכ רוסיא תעידי הב תי
.א"טילש דיוייד73


74


התב רישכהל

לאומש תב רתסא נ"על

הנשמ דיגמה ,הנהו ]א בתכ ]א"יה ו"טפ האיב ירוסיא 'לה[
ואלבד םושמ דלוה רישכהל תנמאנש ם"במרה בתכש םעטהד
'ד 'יס[ לאומש תיבה השקהו ,הרותה ןמ רתומ רזממ קפס יכה
,םילוספ בורב וליפא ם"במרה רישכה המל כ"אד ]ט"ל ק"ס
.יאדוכ יוה בורו

75

'יס ע"הא ה"ח[ ץריתש רמוא עיבי ת"ושב יזח ריפשד יניעו ]ב
ב כ"שמ י"פע ]וצרית ךכש םינורחא לש הרוש איבהו 'ד תוא '
תקדוב השאד םושמ ט"הד ,]ז"טפ ב"ש[ אתתעמש בשב
הצחמכ ל"והו אבורל אערמ הקזח יאהו ,הנזמו תקדוב הנזמו
יבגל ].גע ןישודיק[ א"בשרב הזב אצויכ ש"מכו ,הצחמ לע
סוראב ןנילת הבגל םילוספ בורד ג"עאד ,הרבעתנש הסורא
הצחמכו ליזא לעובהש וניאר וליפא יכהלו .ש"ע ,ימד הצחמ לע
,רישכהל תונמאנ לוספל רומג בור ל"והד םילוספ בורב הבגל
אוה רזממ ינולפמ תרמואו םילוספ בורב וליפאד הארנו .כ"ע
אכה ,ףידע אבור הקזחו אבורד ג"עאו ,ולסופל תמנאנ הניא
התרבל אינהמד הדיד רתיה תקזח ,ריתהל תוקזח 'ב אכיא
[ יפידע תוקזח 'בו ,הנזמו תקדוב תרזחו ].ו"ס ןישודיק 'סות 'יע
'יס א"קער ת"ושבו ,ט"עש 'יס ש"בירה ת"ושב 'יעו[ אבורמ
היבגל הלזא איה אמשד רורב בורה ןיאשכ ש"כמו .]ח"צק
.ד"כע ,ימד הצחמ לע הצחמכו עובק ל"והו

הטישה י"פע ש"בה תיישוק ]ו"טפ ב"ש[ ץרית ש"שהו ]ג
יבג תצבוקמ ,רשעמה ןמ רוטפד וכותל םייונמה ןמ דחא ץפק
לכ אהד השקהו .קפס ירישע אלו אנמחר רמא יאדו ירישעד
?המהב רשעמב תומהבה לכ תא בייחנו שירפ אבורמ שירפד
הרמא הרותהו ,יאדו ןידמ וניא שירפ אבורמ שירפד לכד ץריתו
לכ רתב םיכלוה ונאש פ"עא ונייהו ,קפס ירישע אלו יאדו ירישע
ירפד דצמ אלא וניא ,רימחהל ןיב לקהל ןיב שירפ אבורמ ש
הרמא הרותהד רזממב ה"ה כ"א ,יאדו וניא לבא ,הכלהה
ןיידע שירפד הרקמב וליפא כ"א ,קפס רזממ אלו יאדו רזממ
בורב וליפאו ,להקב אבל הרותה ןמ רתומו ,קפס ללכמ אצי אל
ורב יגס אלו יאדו ךירצ רזממ ינידבד .שירפד ןניעדיו םילוספ ב
.הירתב ןנילזא הגהנה תמחמש

ברה ירבד תא ןכ בשייל אשלוחמ קירפיא אל יתכא והימ ]ד
'מע א"טילש ףסוי קחצי ר"גל[ רתיהו רוסיא רפסבד ,דיגמה
לאומשו בר תקולחמ וריבסהש םישרפמה םשב איבה ]ט"סר
יאהו ,שפנ חוקיפב בורה רחא ןיכלוה ברלד ,]:ד"פ אמוי[
76

בורמ שריפד - ו ,אוה ם"וכע םושמ ,תבש תא וילע ןיללחמ ןיא
ןיאש לאומשלו .יוג אוהש קפס ןיאו ,יאדו תרותמ אוה בורד
,בורה מ"מד אמעט ונייה ,שפנ חוקיפב בורה רחא ןיכלוה
קפסו ,]:ו מ"בב[ תצבוקמ הטישה ש"מכ ,וילע קפס תרות
ד"צרת םילשורי[ הבושתב ם"במרהו .תבש החוד שפנ חוקיפ
,לאומשכ אלד קספ ]א"ס 'יס ,יאדו תרותמ אוה בורד ל"ס כ"או
ל"סד ,הלועה תרות תאז .ד"כע ,תצבוקמ הטישהכ אלדו
בור אכיאד אכיה כ"או ,יאדו תרותמ אוה בורד ם"במרהל
אישוק ארדה כ"א ,יאדו רזממ יוהו יאדו בור ל"וה םילוספ
אכיה ףא דלוה תא רישכהל ל"זח הונימאה יאמא היתכודל
ב דוע ןייעו .ןילוספ בור אכיאד 'ג 'יס ב"ח[ רמוא עיבי ת"ושב הז
.]'א 'יס ע"הא ג"חו ,'א תוא

בשה לע ]ג"י תוא 'א 'יס ע"הא[ א"וזחה ריעה דועו ]ה
םדאה תעידי ךירצ םתהד ,ירישע קפס ינאשד אתתעמש
ונייהו .ד"כע ,ירישע ח"ל קפוסמ םדאש לכו ,השודקה תולחל
ארבס ןיא םילוספ בורבד ,םילוספ בורמ ירישע קפס ינאשד
הרמא תוטהל םיבר ירחא אהד ,קפס תרותמ אוה בורד רמול
וילע לוחיש ןניעבד ירישע קפס יבג קרו ,ילימ לכל הרות
קפס שישכ ןכלו ,םדאה תעדב איה השודקהו רשעמ תשודק
המ ןייע לבא[ םילוספ בורל ןוימד ול ןיאו השודקה וילע לח אל
'סב ךיראהש המ 'יעו .]דיוויד י"רגה םשב ליעל ונבתכש ערזיו
.'ב 'יס רזעה ןבא קחצי

האיב ירוסיא 'לה יאור יחל ראב[ אנרס םייח בקעי 'ר ןואגהו ]ו
הנוש רזממ ןידש רמול רשפא יאד ש"שה לע השקה ]ז"י 'מע
יאהמד ,ם"במרה תעדל הלוכ הרותה לכב קפס ראש לכמ
ם"במרה דסי קפס רזממ אלו יאדו רזממ ןנישרדד רזממד ארק
ה לכבד תוקיפסה לכבד ןידמ לקהל םהב ןיכלוה הלוכ הרות
'יחב ל"ז א"בשרה האיבהו ,הבושתב בתכ רשאכ הרות
רתב לזימל היל יוה אל אה ש"שה ירבדכ םאו .ג"ע ןישודיקל
יאדו הזו רזממב ומכ םלוכ םירוסיאה לכב םג רימחהל בור
ןנילזאד אוה םהירבדמ ם"במרה ירבדלד רמול ןיאו ,א"א
77

הד ,וליקה רזממבד אלא רימחהל םושמ רזממב הברדא א
רמימל אכיל אה כ"או ,אמלעבמ יפט ורימחה ןיסחוי תלעמ
בורב וליפא אירשד אוה יאדו רזממד אה םושמד וירבדכ
ןילימל יצנק לבא הז ןינעב דאמ ךיראהל דוע שיו .םילוספ –
ףסוי ירבד ,]ח"י 'יס תובותכ[ ןמצרווש בד ר"גה ירועישב ע"עו
ןבא ל"צז ןהכ ףסוי 'ר ןואגל[ רבג ידעצמ 'סבו ,]'ד 'יס רזעה
.]ד"ל תובותכ[

א"עשתה ןסינ 'ו יתמייס

לשורי םי


78


79
ה"פ ד"ש ןהכ ופקת תייגוסב
אתתעמשב םינויע - ה"פ ד"ש

םולה דע יתעגה םהל תודוה קרש םירקיה ירוה תוכזל


ןהכ ופקת - וכרד רקח ה"פ ד"ש איגוסב ם"במרה לשספת םאד רוכב קפסב קספ ]ג"ה תורוכב 'להמ ה"פ[ ם"במרה
,א"יש 'יס א"ח א"בשר ת"וש[ וילע והמתו .ודימ ןיאיצומ ןיא ןהכ
אבב ס"שה תנקסמ דגנ אוהש ]'ו 'לה ב"פ םש מ"חלו מ"סכ
ותוא ןיאיצומ ןהכ ופקת ךל אמיא םלועל הבר רמא ,]:ו[ אעיצמ
א ,'וכ ודימ ןיסנכנ תוקיפסד עייסמד אינת הברל היננח בר רמ
ארמגב שרפמדכ ,רומח רטפ ןוידפ קפס ונייה ,רשעתהל רידל
וניא ,השב ואדפו רומח רטפ ןוידפ קפס לארשיל היה םאש
םחר רטפ היה אל רומחה אמשד ,ןהכל השה תא ןתיל ךירצ
ל"מקו .היארה וילע וריבחמ איצומהו ,ןוידפה ןמ רוטפו
יאש ןיתינתמ ראש םע סנכנו ,השודק םוש אוהה השה לע ן
.רשעתהל ונאצ


ותוא ןיאיצומ ןיא ןהכ ופקת ךתעד אקלס יאו ,ארמגה הכישממ
אלהו ,רשעתהל רידל ןיסנכנ יאמא ,וב היכז דצ ןהכל שיו ,ודימ
ןמ ומצע רטופ לארשיה אצמנ ,ירישע הזה השה אצי םא
80

םוש ןהכל ןיא יאדו אלא .ןהכ לש ונוממ י"ע רשעמה ,וב היכז
.ודימ ותוא ןיאיצומ ןהכ ופקת םאו

הל יחד אלו ,ןיתינתממ הברל אתעייס היננח בר איבהש ךכמו
ןהכ ופקת םאד איגוסה תנקסמ איה ןכש עמשמ ,ארמגה
ם"במרה קספ יאמא ,ל"נכ השק כ"או .ש"ייע ודימ ותוא ןיאיצומ
.ודימ ותוא ןיאיצומ ןיאד


בה ]'ה קרפ 'ד אתעמש[ אתתעמש בשבו ר"רהומ ונב ץורית אי
איבמש אתעייסה לע דאמ השק הרואכל הנהד ,רעבוד ףסוי
רשעתהל רידל ןיסנכנ תוקיפסהד ןיתינתממ הברל היננח בר
ופקת םאו וב היכז דצ ןהכל ןיאד רוכב ןינעל חכומ הזמד[
יריימד קיסמ םש ארמגב אהד השקו .]ודימ ותוא ןיאיצומ
איבמ ךיא כ"או .רומח רטפ ןוידפ קפסב םשמ היאר היננח 'ר
רטפ ןוידפ קפס אקודד ,אבוט קלחל שי אלהו ,רוכב קפס ןינעל
לארשיה וב הדפש םדוקש יפל ,וב היכז דצ ןהכל ןיא רומח
אתשה כ"או םירומג ןילוח תרותב םילעבה תקזחב השה היה
תקזחב ודימעהל ונל שי ,רומח רטפ קפס וב הדפש רחאל ימנ
יפש ןנירמא ךכלו ,קפסמ אמק ארמ וב היכז דצ ןהכל ןיאד ר
וילעב תקזחב אוה ירהש ,רשעתהל רידל סנכנו ללכ
היה ותדיל תליחתמ םתה ,רוכב קפסב כ"אשמ ,םינושארה
רשאמ רתוי לארשי תקזחב היה אל םלועמו ,רוכב קפס דלוה
ומכ וב קלח ןהכל שיד רמימל אכיא ריפש כ"או ,ןהכה תקזחב
ודימ ותוא ןיאיצומ ןיא ופקת םאו לארשיל .


אמק ארמ תקזח שי םג רוכב קפס יבגד תוחדל היה רשפאו
,הדילה רחא אלא האב אל רוכבה תשודק ירהש ,לארשיה לש
כ"או ,םירומג ןילוח אוה ירה ומא ןטבב אוהש ןמז לכ לבא
דלונשכ אתשהו ,םילעבה תקזחב רבועה היה דלונש םדוק
רטפ קפסד אימוד שממ ונייהו ,אמק ארמ תקזחב היל ןנימקומ
ריפש כ"או ,םינושארה וילעב תקזחב היל ןנימקומד רומח
81

.רומח רטפ ןוידפ קפסמ היאר היננח בר יתיימ


ןוידפ קפס לש םילעב תקזח המוד וניא מ"מד ד"ירגה החודו
ןוידפ קפסב אהד ,רוכב קפס לש םילעבה תקזחל רומח רטפ
היהו םירומג ןילוח השה היה הדפנ אלש ןמז לכ רומח רטפ
לעבה תושרב לכד ג"עא ,ומא ןטבב רוכבב כ"אשמ .שממ םי
,שממ םילעב תקזחב בישח אל מ"מ ,יוה ןילוח דלונ אלש ןמז
תקזחב וניאו .םלועל אב אלש רבד יוהו דלונ אל ןיידע ירהש
םילעבל שיש הקזחה תמחמ קר אלא ומצע תמחמ םילעב
רוכב קפסל היאר היננח יבר איבמ ךיא ,ל"נכ השק ןכלו .ומאב
ןהכ ופקתד[ רטפ ןוידפ קפסד ןיתינתמ איההמ ]ודימ ןיאיצומ
.רומח


אכיא רוכב קפסב ףאד ותטישל ליזא הברד ד"ירגה בשיימ ןכל
ןילוח תכסמבד .ראבתיש ומכו ,םילעבל אמק ארמ תקזח
בר ,רחא שילש אציו רזחו ם"וכעל ורכמו שילש אצי ,רמתיא"
,שודק רמא אנוה בר ,שודק וניא רמא הבר ,שודק רמא אנוה
אתלימ יאלגיא אבור היל קפנד ןויכו ,שודק אוה ערפמל רבסק
הבר .ןיבז םולכ ואל ןיבזד יאמו שודק הוה ארקיעמד ערפמל
,ןיבזד יאמו ,שודק אוה אבהלו ןאכמ רבסק ,שודק וניא רמא
.'וכו ןיבז ריפש


שי אמלעב רוכב תדיל לכב םלועל הבר תטישל אצמנ כ"או
םדוק אציש טועימב קלח םילעבל התואב ירהש ,בורה תאיצי
הלח ובור תאיצי רחא קרו ,םירומג ןילוח אוה ןיידע העש
כ"או .הובג תושרל םילעב תושרמ אצוי ז"יעו ולוכב השודקה
קלח םילעבל היה טועימה תאיציבו רחאמ רוכב קפסב ז"יפל
תאיצי רחאל כ"א ,םירומג ןילוח היה העשה התואב ירהש וב
ותואל היל ןנימקומ ימנ ובור היהש ןויכ ,םילעב תקזחב טועימ
.בורה תדיל םדוק ותושרב
82טועימהד אמק ארמ תקזחה דצמ ןיעירכמ ונאש ןויכ אליממו
ינהמ ךחרכ לע ,רוכב וניאו םילעבל ךייש אוה הליחתב אציש
,םילעבל תכיישד רמול המהבה ראש לע םג איהה הערכהה
התצקמו ןילוח התצקמ תחא המהב אהתש רשפא יא ירהש
ודק .רוכב תשודקב הש


יכד ,רומח רטפ ןוידפ קפסמ היאר היננח בר יתיימ ריפש ז"פלו
אמק ארמ תקזח רתב ןנילזא רומח רטפ ןוידפ יבגד יכיה
נ"ה ,ודימ ותוא ןיאיצומ ופקת םאו םולכ וב ןהכל ןיא ןנירמאו
םולכ וב ןהכל ןיאו אמק ארמ תקזח רתב ןנילזא רוכב קפס יבג
ותוא ןיאיצומ ופקת םאו .ודימ


עבש טחשש דחאב םינואגה תבושתמ וירבדל אתעייס איבמו
ןהמ תחא לש םייעמ ינב ואצמנ כ"חאו ,וברעתנו תומהב
קפסה םדוק ךא ,הפירטה איה ןהמ הזיאמ עדונ אלו םיבוקנ
ר"רהומ םש קספו .תורשכ תקזחב תחא המהב לש יצח רכמנ
אבורמ שירפד לכ םושמ ץוחבש יצחה תא ןה ריתהל לישעה
פ ןכתי אל ירהש ,םינפב ראשנש ינשה היצחה תא ןהו ,שיר
םידמול ןאכמ .הרוסא היצחו תרתומ המהב היצח אהתש
ינהמ נ"ה כ"או ,רחא קפס ןינעל דחא קפסב הערכה ינהמש
,םילעב תקזחב ןושארה טועימה תא ןיקיזחמ ונאש הקזח
המהבה לכ ןנימקומ ה"ושמו ,כ"חא אציש בורה לע םג עירכהל
ארמ תקזחב .םולכ הב ןהכל ןיאו אמק


אבהלו ןאכמ ל"סד הבר תטישל אקוד אוה ראבתנה לכ ,הנהו
,שודק אוה ערפמל ל"סד אנוה בר תטישל לבא ,שודק אוה
,ערפמל רוכב תשודק וילע הלח ובור תאיצי רחאלד ןויכ כ"א
הקזח םילעבל התיה אל םלועמש ערפמל אתלימ יאלגיא ירה
83

כ"או ,דלוה ןמ קלח םושב הרומג היאר אכיל אנוה בר תטישל
ןיאד ןנירמאד אוה אקוד םתהד ,רומח רטפ ןוידפ קפסמ ללכ
,השב ארקיעמ םיקזחומ ויה םילעבהש םושמ וב קלח ןהכל
כ"או הרומג הקזח םילעבל התיה אל םלועמד רוכבב כ"אשמ
.ןהכל רשאמ רתוי וב חכ םילעבל ןיא


ךל עייסמד אנת היננח בר רמאד אה אחינ יכה םושמו ונייהו ,
איבהל שי ריפש שודק אבהלו ןאכמ ךל אריבסד ךתטישל
שי םהינשבד ,רשעתהל רידל ןיסנכנ תוקיפסד ךהמ היאר
םא ןכלו וב תוכז םוש ןהכל ןיא כ"או ,אמק ארמ תקזח םילעבל
.ודימ ותוא ןיאצומ ופקת


אנוה ברו הבר תקולחמב ירהש ,ם"במרה לע השק אל ז"פלו
ברכ ם"במרה קספ ןילוחב ברלו ,שודק אוה ערפמלד אנוה
שיד םתה ינאשד ,תורוכבב הנשמהמ היאר םוש ןיא אנוה
אמלעב רוכב קפסב כ"אשמ ,השב אמק ארמ תקזח םילעבל
,וב םיווש ןהכה חכו םילעבה חכ ירה אמק ארמ תקזח אכילד
וריבחמ איצומהד ,ודימ ותוא ןיאיצומ ןיא ןהכ ופקת םא ךכלה
ה קספ ריפש כ"או .היארה וילע ,ודימ ותוא ןיאיצומ ןיאד ם"במר
.מ"בד ארמגה תייגוס דגנ אוהש פ"עא


אבהלו ןאכמד הברכ וקספד ]ט"יש 'יס ד"וי[ רוטהו ש"ארהו
כ"א ,םילעבל ק"מ תקזח שי רוכב קפסבד אצמנ ,שודק אוה
יכה םושמו ,רשעתהל רידל םיסנכנ תוקיפסד ךהמ חכומ ריפש
םאד ]ו"טש 'יס ד"וי[ רוטהו ש"ארה וקספ ןיאיצומ ןהכ ופקת
ר"רהומ אתתעמש בשה לעב לש ונב ירבד כ"ע ,ודימ ותוא
אתתעמש 'סה פ"ע תוריהבב םירבדה רבסהו[ רעבוד ףסוי
.]תראובמ


84

ןנאו .ל"נה ם"במרה ירבד תא ןיבהל ידכ וכפשנ ויד לש םימיו
תפנב וננואמצ תא הוורנו ,לודג םי ותואמ תופיט המכ טקלנ
.שדוק ירמא שבד ףוצ


יב תוקיפסה סרטנוקה יפל ארמגה תקיפס רוא


ןיא וא ודימ ןיאיצומ יא ןהכ ופקתב ארמגה תקיפס רואיבב
םשב ]'ו תוא 'א ללכ[ תוקיפסה סרטנוקה ראיב ודימ ןיאיצומ
ארמ תקזח לש רדגה והמ הריקחב יולתד ןהכ ח"רה ויחא
לכב ומכו ,ארוסיאד אתיימק הקזחד אנידמ אוה םאה ,אמק
מעמד רוסיא קפס וא ,הליחתב היהש המ תקזחב רבדה ןידי
ומכו אמק ארמהמ ןיאיצומ אל קפסמד ,תוקזחומ רדגמ הוהד
תקזח םאד ונייהו .איצות לא קפסמ ןנירמאד תוקזחומ לכב
ןידה עבקנ כ"א ,ארוסיאד אתיימק הקזח םעטמ אוה אמק ארמ
ןהכ ופקת םאו קפסה תדיל ינפל ומכ לארשי לש אוה קפסהד
בא .ודימ ןיאיצומ קפסמ םעטמ קר אוה אמק ארמ תקזח םא ל
לצאד ןהכהמ ןיאיצומ ונא ןיא קפסמ ןהכ ופקת יא ,איצות לא
.ונממ ןיאיצומ ןיא קפסמ המהבה תחנומש ימ


ןיאיצומ ןיא ןהכ ופקת אמינ יא ,ארמגב ךירפד המ ראיב הזבו
חיכוה הזמו ,רשעתהל רידל ןיסנכנ תוקיפסה אינת יאמא ,ודימ
תד הברל היננח 'ר יא וליפא הרואכלו ,ודימ ןיאיצומ ןהכ ופק
הוה ןהכ ופקת אלש ןמז לכ אלה ודימ ןיאיצומ ןיא ןהכ ופקת
יפל לבא ,ולש אוהש ןמז לכ הב רשעי אל יאמאו לארשי לש
אל כ"ע כ"א ,ןיאיצומ ןיא ןהכ ופקת יאד אחינ ןהכ ח"רה רואיב
ןניעבקד אתיימק הקזח ןידמ לארשי לש איה המהבהש ןניעבק
בהד ןיא קפסמ קר כ"עו ,הסיפת ינהמ הוה אל כ"אד ,ולש המה
ולש הוה ודי תחת אוהש ןמז לכש פ"עאו ,ודימ ןיאיצומ ונא
לארשיהד ןויכ ,רשעממ רוטפד חוקלמ ףידע אל לבא ירמגל
םעטמ אלו ה"עממהד אניד קספ ןידמ קר המהבב הכוז
85

.רוכב וניאד ןניעבקד


וקיפסה סרטנוקה לע 'דמח ירמא'ה תוישוק ת


םייח השמ 'ר ןואגה ברהל[ דמח ירמא רפסב תיוה יזח
ירבדד דבלמד ריעהש ]'ט 'יס מ"בב ס"מע א"טילש ץיבורדנד
םניא ןהכ לש ונוממב ונוממ רטופ הז אצמנ ךירפד ארמגה
ללכ ןהכ לש ונוממ קפסה ןיא ושוריפ יפלד ,ס"הנוק יפל םינבומ
יפה הז ןיאו ,חקול םושמ רטפילד ארמגה תיישוק אלא שור
שרפל א"א ארמגה ןושל דבלמ לבא ,ארמגה ירבדב טושפה
.ראבנש ומכו ם"במרה יפל הז שוריפ


תורוכב 'להמ ה"פ[ קספד ם"במרה לע םישקמ םלועה לכ ,הנה
קספ ם"במרה ירהו ,ודימ ןיאיצומ ןיא ןהכ ופקתד ]'ג 'לה
רידל םיסנכנ תוקיפסד ]ג"כ 'לה םירוכיב 'להמ ב"יפ[ ומצעב
רמגהו רשעתהל ךיא ןיאיצומ ןיא ןהכ ופקת יאד החיכוה רבכ א
.ןהכה לש ונוממב ומצע רטופ הז אצמנ ,רשעתהל רידל ןיסנכנ
החיכוהד ארמגהד ]א"יש 'יס תובושתב[ א"בשרה ץריתו
והז רשעתהל רידל ןיסנכנ תוקיפסד אהמ ןיאיצומ ןהכ ופקתד
ארמגה תנקסמ יפל לבא ,רוכב קפסב יריימד א"והה יפל
רייא תוקיפסד רומח רטפ קפס ללכ ימד אל רומח רטפ ןוידפב י
ארמ תקזח לארשיל שי רומח רטפ ןוידפ קפסבד ,רוכב קפסל
סופתל לוכי ןהכה ןיא ןכלו רומחה וב הדפש ינפל השב אמק
לארשיל ןיאד רוכב קפס לבא ,רשעתהל ןיסנכנ ח"טפ תוקיפסו
ןיא ןהכ ופקת םא ,קזחומ הוהד אלא אמק ארמ תקזח וב
ימ ןיאיצומ .וד


ןיסנכנ תוקיפסמ ארמגה החיכוהש המ לכ א"בשרה ירבד יפלו
ירייאד הנקסמל לבא ,רוכבב ירייאד א"והה יפל אוה רידל
86

רוכבב ירייאד ןהכ ופקת תוקיפסל ללכ ימדמ הוה אל ח"טפב
ח"טפבד ןויכ כ"או ,]ו"טש 'יס[ ויתוהגהב א"רגה ראיבש ומכו
ו רוכבל ללכ ימדמ הוה אל אמק ארמ תקזח שיש ע"וכ ח"טפב
אל רוכבב ארמגה תקיפס כ"ע ,ודימ ןיאיצומ ןהכ ופקתד ודומ
ארמ תקזח םוקמב תמאבד ןויכ אמק ארמ תקזח םעטמ התיה
תקזח ןידב הניא ארמגה תקיפס כ"עו ,הסיפת ינהמ אל אמק
.תוקיפסה סרטנוקב ראיבש ומכ אלדו ,אמק ארמ


מגהד ]ה"פ ד"ש[ ש"שה ראיבש ומכ ץרתל לכונ הזבד אלא אר
ןכ וליפאו ,רומח רטפב ירייא תוקיפסהד א"והב םג העדי
שי רוכבב םגד הברל ל"סד ןויכ רוכבל רומח רטפ 'מגה המדמ
אוה ובור תאיציב רוכבד הברל ל"סד םעטמ ונייהו ,ק"מזח
תקזח לארשיל שיו ,לארשי ןוממ הוה ובור תאיצי דעו שודק
יפל[ ל"יק הכלהל ןנא קר ,רומח רטפב ומכ אמק ארמ
ה ריואל ותאצב דימ כ"א שודק אוה ערפמל רוכבד ]ם"במר
ולש היהש המד ,ק"מזח לארשיל ןיאו רוכב קפס הוה םלועה
םלועל אב אלש רבד הוהד ןויכ ק"מ תקזח וניא ומא יעמב
.ט"ר 'יס מ"וחב ראובמכו


איה ןהכ ופקתב ארמגה תקיפסד רמול לכונ ש"שה ירבד יפלו
אשד ,תוקיפסה סרטנוקה ראיבש ומכ ןידב איה ארמגה תלי
הוהו ובור תאיצי דע שודק וניא רוכבד הבר תטיש יפלו ק"מזח
ינהמ יא ארמגה הקפתסנ הזבו ,וטועימ תאיציב לארשי ןוממ
הבר חיכוה הזלו ,תוקיפסה סרטנוקה רואיבכו ןהכה תסיפת
ןהכל ןיאד כ"ע ונייהו ,רשעתהל רידל סנכנד ח"טפ קפסד אהמ
ארשיל שיד ןויכ הסיפת תוכז הקזחד אמעטמ הוהד ק"מזח ל
וטועימ תאיצימ ערפמל שודק רוכבד אתכלהלד אלא ,ארוסיאד
ןיאיצומ ןיא ןהכ ופקתד ם"במרה קספ ןכלו ,ק"מזח ללכ ןאכ ןיא
ארמגה תקיפס לבא ,רוכבב ק"מזח ןיא אתכלהל ןדידלד ןויכ
הבר תטישלו ,ס"הנוקה רואיבכו ק"מ ןידב ימקואל ריפש לכונ
ק"מזח שי רוכבבד הבר תטישלו ,שודק אוה ובור תאיציבד
87

אניד יאה שי םהינשבד ח"טפ ןוידפל רוכב ןנימדמ ריפש
.ק"מזחד


רוכבהד בתכש המד ,םמלוהל םישק ש"שה ירבד םצע םלוא
ושקה רבכ ,ק"מזח הזב ןיא לארשי לש הוהד ומא יעמב
].ק ףד מ"בב[ ןיתינתממ ]זלעטמ ח"רהו ט"נרגה[ םינורחאה
רומחב הרפ ףילחמה וא ףוליחה ינפל הדלי םא עודי וניאו
ונייהד ק"מ תקזחא המקונ ,ארמגב ךירפו ,ףוליחה רחאל
הזבד פ"עאו ,ולש דלוה התיהש הרפה לעב תקזחא המקונ
ירחא וא הרפה לעב תושרב דלוה דלונ םא םיקפוסמ ונא אפוג
תקזחב המקול ארמגה ךירפ יכה וליפאו ,רומחה םע ויפילח
וה התיהש המב אמק ארמ .ומא יעמב הרפה לעב לש דל
המד ןויכ ק"מזח רוכבב ןיאד רחא םעט וראיב םינורחאהו
דמוע כ"ג היה וז העשב ירה ומא יעמב לארשי לש היהש
לארשי לש יאדו היהש ןמזב וליפאו רוכב קפס תרותב דלווהל
הרפ ףילחמב כ"אשמ ,ותדילב קפס ידיל אובל דמוע היה
תויהל דמוע דלוה היה ףוליחה ינפלש ,םלועל הרפה לעב לש
לעבל רבכ רכמנ ילואד קפסה אב רומחב ופילחהש ללגב קרו
רוכבב כ"אשמ ,אמק ארמ תקזחא ןנימקומ הזבו ,רומחה
.רוכב קפס תויהל דמוע ותדילבד ןניעדי רבכ ורוביע תעשבד


יפל וליפא כ"אד םתרבסכ רבוס וניא יאדוב ש"שהד ארביא
ובור תאיצי דע שודק וניא רוכבד הבר ןוממ הוה ובור דעו ,
דמוע היה הדילה תלחתה ןמזבד ןויכ אמינ יתכא ,לארשי
כ"עו ,םתרבס יפל ק"מזח הזב ןיא ותדיל רמגב קפס תויהל
,קפסה ןמז עיגיד ןניעדי יאדוה ןמזב םא וליפאד ש"שהל ל"ס
לזימל ל"וה ומא יעמב וליפא יכה יאו ,ק"מזח ירקימ ןכ וליפא
הרפ ףילחמב ומכו ק"מזח רתב .רומחב


םאד ובתכד םינורחאה תרבסל שח אלד ש"שה תרבס םצעבו
88

ארמ תקזח הז ןיא ודלווהב קפס תויהל דמוע היה יאדוה ןמזב
תקזח םאד ,וישודיחב ט"נרגה שריפש ומכ שרפל שי ,אמק
םאד רמול ארבתסמ זא ,אתיימק הקזח םעטמ אוה אמק ארמ
קזחא הומקואל א"א קפסל עיגהל דמוע היה יאדוה תעשב ה
ןיאו הז קפסל עיגהל דמוע היה קפסה םדוק ףאד ןויכ אתיימק
אמק ארמ תקזחד אמינ יא לבא ,אתיימק ותקזחמ העקפה וז
המהבה לעב היה אוה תואיצמב ירה כ"א ,קזחומ םעטמ אוה
הברלד ש"שה תרבס יהוזו ,ונממ איצות לא קפסמו דלוהו
עא לארשי ןוממ הוה וטועימב כ"א שדוק הוה ובור תאיציבד ג"
היה לארשיה תואיצמב לבא ,קפס ידיל עיגהלו דלווהל דמועד
.איצות לא קפסמו ,וז המהבב קזחומ

,תוקיפסה סרטנוקה םע דחא הנקב הלוע וניא הז םגד אלא
ארוסיאד הקזח םעטמ אוה אמק ארמ תקזחד רקיעל טיקנד
המ לכ ש"שה יפלו ,רומח רטפב ודימ ןיאיצומ כ"קת ןכלו
ח"טפל רוכב ןנימדמד ונייה ,ק"מזח ל"וה רוכבב םגד הבר יפל
אוה ק"מזחד כ"או ,ל"נכו קזחומ םעטמ אוה ק"מזח םא אקוד
ארמגהו ,קזחומהמ ןיאיצומ ןיאד ןידה אהי קזחומ םעטמ
ונייהו ודימ ןיאיצומ כ"תד רידל ןיסנכנ תוקיפסהמ החיכוה
.ארוסיאד אתיימק הקזח םעטמ אוה ק"מזחד םעטמ


םיארנ ש"שה ירבד םצעבו ספתש הזמד ,הז תא הז םירתוסכ
,ק"מזח ל"וה שודק אוה ובור תאיציב ד"מל רוכבד רקיעל
הקזחד אמעטמ יאד קזחומ םעטמ אוה ק"מזחד ל"סד ונחכוה
,ותדילב קפס תויהל תדמוע התיה יאדוה תעשב ירה אתיימק
אלא אמק ארמ לארשיל ןיאד תושקהל בתכ םש רוביד ותואבו
בור תאיצי ינפל המהבה תצקמב יאמאו ,המהבה לכב אלו ו
ול ןיא לארשיל אלה ,לכה ודימ ןיאיצומ ןהכ ופקת ןנירמא
הז ירהד ש"שה ץריתו ,ובור תאיצי ינפלד יצחב אלא ק"מזח
ורכמנו םיקלחל וקלחנש תומהבב יארתב ינואג כ"שמל המוד
כ"חא אצמנו ,תומהבה לכ לש קלח תונחב ראשנ ןיידעו םיקלח
ו הפירט איהש תואירהמ דחאב ,המהב הזיאמ ןניעדי אל
89

,ימד הצחמ לע הצחמכו עובק םה ונינפל םיקלחה לכד ג"עאד
ובורמ שירפד לכ ןניקספ ורכמנש םיקלחה לעד ןויכ יכה וליפא
רתב ןנילזא תונחב םיאצמנה םיקלח ןתואב ףא כ"א שירפ
שירפד לכ רכמנש המ לכ לע ןניקספד המ ירחא ררגנד ,אבור
ב קפסב ןכ ומכו ,שירפ אבורמ דע אציש קלח לעד ןויכ רוכ
המהבה לכל ןנינד לארשיה לש ק"רמ תקזח ל"וה ובור תאיצי
הקזח ןידב קר םיכייש ולא םירבדו .לארשיה לש ק"מזחב
רבכ כ"א אתיימק הקזחה יפל קלחב ןידה עבקנד ןויכ ארוסיאד
יא לבא ,רוכב הניאו לארשי לש הוהד המהבה לכב ןניעבק
מ ןידמ אוה ק"מזח ןידד אמינ קזחומ יאדוב איצות לא קפס
קזחומש המבו ,רחאה קלחב ןיד םוש ןתונ וניא המהב יצחב
קזחומ ןהכה ל"וה קזחומ וניאש המבו איצות לא קפסמ ןנירמא
ק"מזחד ש"שה בתכד ןויכו ,ונממ ןיאיצומ ןיאו ותסיפתב
הקזח ןידמ איה ק"מזחד עמשמ כ"ע ולוכב תעבוק תצקמב
כוהש ומכ אלדו ארוסיאד אתיימק הוהד וירבדמ ליעל ונח
הבשחמה יררעמ דמח ירמא רפסה ד"כע ,ע"צו קזחומ םעטמ
.איגוסב םש ךיראה דועו


'ךלמה רבד'ה ירבד


]'ה 'יס מ"בב רזיורק ריאמ בוד 'ר ןואגל[ 'ךלמה רבד' רפסב
א"בשרה :וירבדמ קלח איבנו ,ונתייגוסב אלפנ ןפואב ךיראה
רוכב קפס ןיב קליחש ם"במרה בשייל בתכ הרוהט המהב
ףכיתד ,אוה רומג קפס הרוהט המהב רוכבד ,ח"טפ קפסל
ןהכ אלו ןהכמ רתוי לארשי וב קיזחתא אלו ומע וקיפס דלונשכ
קפסב ןכלו ,ולש אוה ירה וב קזחומה לכ ךכלהו ,לארשימ רתוי
ןויכ ודימ ןיאיצומ ןיא ןהכ ופקת יאד ם"במרה קסופ רוכב
איצומהו וב קזחומ ןהכהו אוה אקיפסד ,היארה וילע וריבחמ
םדוק לארשי דיב קזחוה רבכ ח"טפ יקיפס הרשעב לבא
ארמ תקזח אכיאו םילעב וב קיזחתיא אה יאדו השד ,שרפוהש
ןויכ ודימ ןיאיצומ ןהכ ופקת יאד ם"במרה הדומ ח"טפבו ,אמק
90

תקייודמ ,וירבד יפלו[ .וירבד ףרות ולא ,וב קזחומ לארשיד
מא תורוכב קפס יבגד ,ארמגה ןושל וילע וריבחמ איצומה' הר
ודגנכש ימ לע ןנירמא וב קזחומש ימ לכד עמשמד ,'היארה
קספד ונייהו ,ןהמ דחא לש יאדו וניאו היאר איבהל וילעד
,קזחומ אוהש ןויכ ודימ ןיאיצומ ןיא ןהכ ופקת יאד ם"במרה
ונייהד ,'ולש ןהו' ןרשעמ ארמגה הרמא רוכב קפס יבג לבא
ה ירהו רבדב קפס םוש ןיאד אהב ןכלו ,לארשי לש יאדו או
.]ודימ ותוא ןיאיצומ ןהכ ופקת יאד ודומ ע"וכ


ףידע שממ קזחומ אהד ,וירבד לע הומתל םוקמ שי הרואכלו
ףילחמה יבג ].ק[ ןמקל ןנירמא אמעט יאהמד ,אמק ארממ
יזחילו ,וקולחי יאמא ארמגב ךירפו ,וקולחיד רומחב הרפ
צומה ךדיא יוהילו ימייק ןאמד תושרב ,היארה וילע וריבחמ אי
רבוסד ןויכ כ"או ,אמק ארממ ףידע קזחומד אידהל חכומ
קספ אמעט יאהמד וב אוה קזחומ ןהכה ספתשכד ם"במרה
דגנ קזחומה ינהי ח"טפב ה"ה כ"א ,ונממ ןיאיצומ ןיא רוכבב
.ןיאיצומד רבס רומח רטפב המלו לארשיה לש אמק ארמה


תוקיפסה סרטנוקב הנהד ,אוה רואיבהו תקזחב קפתסנו הלע
,ארוסיאד ארקיעמד הקזח ומכ יוה םא אנוממב אמק ארמ
וא ,ןכל םדוק התיהש ומכ אוה יאדוש תררבמה הקזח איהו
היארה וילע ורבחמ איצומה ןידמ איה אמק ארמ תקזח אמליד
ןאכ ןיא לבא קפסמ םינושארה םילעבה תקזחמ ואיצוהל ןיאו
.רוריב


שב תומישר תוהגהב יתיאר םולהו ההגהב י"פ ד"ש[ אתתעמ
ארמגמ חיכוהש יקסבוזור ש"רגה םשב איבהש ]ה"כר תוא םש
לבא ןוממ תקזח רדגב איה אמק ארמ תקזחד ].ק[ ןמקלד
תקזחב אמקונו ,םש התשקה ארמגהד ,תערכמה הקזח הניא
אוה ק"רמ תקזחד ןנירמא יאו ,ה"עממה ךדיאא יוהילו ק"רמ
91

אש ףיסוהל 'מגה הכרצוה המל קפסה עירכמ םעטמ איצוהל א"
ןכלו ,ק"רמ תקזחב הימקונד אישוקב יגס אלהד ה"עממהד
רדגב אוהש כ"עא ,ומע ןידהש עירכמ ק"מזחד ןויכ איצוהל א"א
וילע וריבחמ איצומהו רוריב המע ןיאש הקזח אוהו ןוממ תקזח
ריפש יוה ק"רמ תקזחד חיכוה ןייגוסב י"נפב םנמא ,היארה
כ שידקמה ל"יקד אהמ תערכמה הקזח שידקה אל ויתומהב ל
עמשמ ן"רהו ם"במרה ירבדמו ,רומג ןילוחכ אוהו יוכה תא
,םילעבה םהש ק"רמ תקזחא היל ןנימקומד אוה םעטהד
עירכהל אבישחד ,תערכמה הקזח איה ק"מזחד הזמ עמשמ
.רוסיא ןינעב וליפא


איה ק"רמ תקזחד דמל ם"במרהד אבילא א"בשרהד ל"צו
פ יבג ל"ס ןכלו תערכמה הקזח ודימ ןיאיצומ ןהכ ופקתד ח"ט
ולש אוה יאדוד תררבמה הקזח איהש ק"רמ תקזח אכיאד ןויכ
ןיאיצומ קזחומ ןהכהש פ"עאו ,קזחוממ ק"מזח אפידע ןכלו
ןמקל חכומד אהל ימד אלו ,אמק ארמ אוה לארשיד ןויכ ודימ
ונחכוהדכ ק"רממ ףידע קזחומד רומחב הרפ ףילחמ יבג
ה ירה םתהד ינאש םתה ,הלעמל םדוק דוע רבכ הב קזחומ או
,רבכמ קזחומהמ עיקפהל לוכי וניא ק"מזח כ"עו ,קפסה דלונש
ףידעד יאדו תמדוק אמק ארמהד רומח רטפב אכה לבא
.קזחוממ


א"בשרה ירבד לע השקה ]'ח 'יס מ"ב[ בקעי תוליהקב ךא
ןהכ ופקתד ןנירמא רומח רטפבד ם"במרה תטישב סימעהש
ה ק"רמד ןויכ ונממ ןיאיצומ כ"פ[ איה ם"במרה תטיש אלה ,או
םוקמב אלא ליעומ אל אמק ארמ תקזחד ,]הריכמ 'להמ י"ה
אל אמש תנעטב לבא ,אוה ולשד ותנעטב אוה ירב אמק ארמד
ירב ק"רמה ןיא רומח רטפב כ"או ,אמק ארמ תקזח ליעומ
.אוה ןהכ לש אמשד ותנעטב


92

קפסב לטומה ןוממ לכב רבוסד סוכמוס הנהד ראבל הארנו
חד אמק ארמ תקזחד אמינ יאו ק"רמ תקזחב וליפא ונייהו ןיקלו
אמינ יכה ס"שבש תוקזחה לכב ומכו תערכמה הקזח איה
וליפאד כ"עא ,ס"שבש תוקזח לכ לע קלחל אצי סוכמוסד
קר ולש יאדו שממ אוהד רמול ןיא ימנ תערכמה הקזח
דמעה ןנירמא כ"עו אקיפסב רבדה ריאשהל הצר אל הרותהד
ותקזח לע רבד תונוממב כ"עו הקזחמ הקולח ףידעד יאדו ,
היה םאו וקולחיד סוכמוס רבוס קולחלו הרשפ תושעל רשפאד
א"אד ןויכ קר ןיקלוח ויה הקולח ןיד רוסיאב םג רמול הרירב
לטומה ןוממד סוכמוס רבוס ןכלו ,היתקזחא התוא ןידימעמ
.ןיקלוח קפסב


אמק ארמ תקזחד חיכוה םש תוקיפסה סרטנוקב ,ארביא הניא
ארבס ןיאו ,הז לע קלוח סוכמוסד 'יזחד אהמ תערכמה הקזח
'יארהמ ע"צ הרואכלו ,ל"נכ ארוסיאד הקזחא ימנ קלוחש רמול
אל ויתומהב לכ שידקמהד אהמ עשוהי ינפהמ ליעל אבומה
ן"רהו ם"במרה ירבדמו ,רומג ןילוחכ אוהו ,יוכה תא שידקה
"רמ תקזחא היל ןנימקומד םושמ אוה םעטהד עמשמ ,ק
.תערכמה הקזח יוהד עמשמ


ץפחה לע אוה הקזחה רוסיא תקזחב הנהד ,ראבל רשפאו
,השדקתנ םא השאה לע וא ,האמטנ םא השאה לע ,המצע
הנתשנ אל אמתסמד ןנירמאו ותקזח לע רבד דמעהד ל"י אהב
םצע לע קפסה ןיאד ק"רמ תקזחב לבא ,התיהש תומכמ רבדה
ומצע ןוממהד ךכ וא ךכ ןידה םא ,ןידה ןיאו דמוע ומוקמב
והז םא םילעבה לע אוה קפסה קר יוניש םוש הב השענ
,תערכמה הקזח הקזחה יוה אל אהב ,םילעב והז וא םילעב
אלו אל וא ונתשנ םא םילעבה לע ונל תדגמ הניא הקזחהד
רדג אוה ק"מד הקזחד שדקהמ י"נפה חיכוהש אהל ימד
ה ןודינה ירהד ק"מזח הב ינהמד יאדו םתהד ,רוריב םצע לע או
.תערכמ הקזח ל"וה ריפש הז ןינעל ,אל וא שודק יא ץפחה
93אל ותו ם"במרה תטיש ןוכנ לע בשייתי הלאה םירבדה ירחאו
תנעטבד ם"במרה רבוסד אהד ,י"הקה השקהש המ השק
ןויכ תערכמ הניאש וזכ ק"מזחב אקוד אוה ,ק"מזח מ"ל אמש
םילעבה לע קר ,הנתשנ םא ץפחה םצע לע עגונ וניאש ןפואבו ,
,ק"מזח ליעומ אל ותנעטב ירב וניא ומצעב עבותהש ןויכ הז
םייקל ךירצ יא םינד ונא ץפחה םצע לעד ח"טפ ןוידפב לבא
הקזח יוה ריפשד ונראיב הז ןפואבו ןהכל הניתנ תוצמ השב
אמש תנעטב ףא ינהמד ם"במרה הזב הדומ כ"עו ,תערכמה
ופקת יא ח"טפ ןוידפב ל"סד ותטיש בשוימ ןכלו ןיאיצומ ןהכ
.ודימ


שי רוכבב םג אה תמאבד ,ש"שה תיישוק בשייל שי הזבו
םחר רטפבד ןויכ אוה ןילוח ומא יעמב ירהש אמק ארמ תקזח
,םלועה ריואל אציש דע שודק רוכבה ןיאו ,אנמחר הלת
יבג ןמקלו ,דלונש רחאלא םג ותקזח ליעומ אלד הזמ עמשמו
ד ,ארמגב ךירפ הדליו רומחב הרפ ףילחמה תקזחא הימקונ
םג ליעוי אמאב ק"מזח ול שיש ןויכ ונייהד ,'וכו אמק ארמ
ונירבדלו ,הדלונש רחאל םג ותקזח ינהמד עמשמ ,רבועב
אוה תערכמה הקזח םעטמ אכהד ונראיבד ,ןוכנ לע ראבתי
ררבל לוכי וניא רוריבה כ"או ,הז לש התיהש ונל תררבמש
אוה ןכ ומא יעמב היהש העשב ולש התיהש ומכד ,ולש וישכע
תטישכו ,הב רתומ 'יה כ"עו רוכב רוסיא הילע ןיא םתהד
אה יבג רוסיאל רוסיאמ ןיקיזחמ ןיאד ל"סד ].ה"כ הציב[ 'סותה
'יפ י"שרו תדמוע רוסיא תקזחב הייחב המהב םתה אתיאד
אל ות התמד ןויכד ,והל הארנ אל 'סותלו ,יחה ןמ רבא תקזח
ל ןיא כ"או יחה ןמ רבא רוסיא הב ךייש ול שי הז םעטמד רמו
ומא יעמבד ונל הרמאש הקזחהד ימנ אכה ה"הו ,רחא רוסיא
שי אמשד ,ולש ימנ יוה הדלונשכ רמול ליעומ אל ,אוה ולש
לע ק"מ תקזח םש ןיא רוכב קפסב כ"עו ,רוכב רוסיא הילע
אתל םושמד רומחב הרפ ףילחמב ןמקל כ"אשמ ,דלוה
94

אהב תערכמה הקזח הניאו הלע ןניתא קזחומד אכיא ריפש
נ"ה הדלונש םדוק רבועה לע אוה קזחומד יכיה יכד רמימל
הליחתמ ול שיש תולעבהש ןויכ הדלונש רחאל הקזחה ינהמד
וכרדב םש ךישמהו 'ךלמה רבד'ה ד"כע ,אתשה ימנ ינהמ
.הבוטה


א"רגה ירבד קמוע


ם"במרה ירבדל רוקמ בתכ ]ז"טש 'יס ד"וי[ א"רגה ,הנהו
איצומ ןיא ןהכ ופקתד ,רבג םילאד לכד אברא אוהה ןידמ ,ןי
רבג םילאד לכ ןידמ היארה יהמד שריפ אלו א"רגה םתסו
ןיב תוכיישה יהמד ,ב"צ וירבד ןכאד ,ןהכ ופקתד ןיתעמשל
זאו ,קזחומ ןיאשכ ןיד אוה רבג םילאד לכ ןיד ירהד ,םיניינעה
והז הרזח ףוקתל רשפאד םירבוסהל ףאו ,רבג םילאד לכ
שארה הפיקתד םושמ םג ףוקתל רשפא ןכלו ,םולכ הב ןיא הנו
כ"או ,קזחוממ ףקותשכ ירייא ירה ןהכ ופקת ןידב ךא ,הרזח
א"אד ןיאיצומ ןהכ ופקת ןיד והזד ,ףוקתל א"א קזחוממד ןכתי
אלב ירייא ירה אבראב לבא ,קזחומב הז לכו ,קזחוממ ףוקתל
קזחומ ןאכ ןיא ירהד רבג םילאד לכ ןיד שי ןכלו ,תוקזחומ
בכעיש .ב"צ א"רגה ירבד אטהיר םופל כ"או ,הסיפתהל


א"טילש ץיבוצרפ לאפר 'ר ןואגה ירבדב הטיבאו הטוקשאו
א"רגה תנווכד ראיבש ,]'ח 'יס מ"בב ס"מע לאפר תחנמ 'סב[
הרזח ףוקתל רשפאד אניד יאהמ ןכא אוה ,אברא ןידמ חיכוהל
םילאד לכ תועמשמ והזד ,םינושאר בור תעדכו ףקותה ןמ
ימד ,רבג םג ףוקתל רשפאד ונייהד ,ודיב הז ירה ףקותש
היה אל ,ןיאיצומ ןהכ ופקת םאד א"רגה חיכוהש הזו ,הרזחב
ןיאיצומ ןהכ ופקת ןידד הזב ותנווכו ,ןושארה ןמ הרזחב ףוקתל
דיב היהיש ןידהד ןויכד ,ינהמ אל קזחוממ הסיפתד אוה
םצעד ףאד ,הליזגכ ותוקזחוממ הפיקתה בישח יזא קזחומה
95

פיקתה קזחוממ ףקתשכ ךא ,קזחומל ףקותהל יוושאל הלוכי ה
חכומ כ"או ,אדירג קפסמ הפיקת אלו הליזג יוהד ערג
ךירצ יזא ,קזחוממ אלו קפסמ ספות אבראבד ןויכד ,ם"במרהמ
ךדיא לכוי אל בושו ,ותפיקת י"ע קזחומל השעייד תויהל
ופקת ןיד והזד ,ינהמ אל קזחוממ הפיקתד ןויכ הרזחב ףוקתל
יא ןהכ השענ םילאד לכב ןושארה ףקותהשכ ףא ןכלו ,ןיאיצומ ן
לכד אניד והז כ"או ,ןמזה לכ ףוקתל רשפא מ"מ ,קזחומל
השענ ףקותש דחא לכ םיקלתסמ ד"בש רחאד ,םילאד
,כ"חא ףוקתל רשפאד רבג םילאד לכ ןידד אצוי כ"או ,קזחומל
ךירצש אצוי ןיאיצומ ד"מלד ,ןיאיצומ ןיא ןהכ ופקת ד"מכ ליזא
יהל בושו ,קזחומל השעיי ןושארה ףקותהד םילאד לכב ןידה תו
ןיד והזד ,קזחוממ ףקתש ןויכ ודימ ואיצוי ינשה ףוקתי םא
.ןיאיצומ ןהכ ופקת


ןויכ ושקה םינושארהד ,ם"במרה ירבד תא ןיבהל רשפא ז"יפעו
קספ ט"מ השק בוש ,ןיאיצומ ןיא ןהכ ופקתד ל"ס ם"במרהד
ירה ,רידל ןיסנכנ תוקיפסה לכ ןהכ ופקתד הזמ וחיכוה ארמגב
ןיב קלחמד א"בשרה ת"וש ירבד תא איבה א"רגהו ,ןיאיצומ
ינהמ רוכב קפסב ןכאד ,רומח רטפ ןוידפ קפסל רוכב קפס
ירבד ושריפ םינורחאהו ,רומח רטפ ןוידפ קפסב ןכ אלו הסיפת
קפסמ ,אמק ארמ אלל קזחומ יוהד רוכב קפס קולחד א"בשרה
ארמ כ"ג שיד רומח רטפ רבסהבו ,ןיאיצומ ופקת ג"הכבו ,אמק
קספכ בשחנ אל היארה וילע ןידד ,םינורחאה ובתכ רבדה
אמק ארמ שיש םוקמב ךא ,הרזחב ףוקתל רשפא ןכלו ,יאדו
א"א ג"הכב ןכלו ,ארקיעמד הקזח ןיעכ יאדו קספ בשחנ בוש
הזבו ,ה"עממה ןיד קר יוהד רוכב קפסב כ"אשמו ,ףוקתל
יאדו קספ הז ןיאד ןניטקנ .קזחוממ ףוקתל רשפא ןכלו ,


קפסבד ותנווכד רתוי הארנ א"בשרה ת"וש ירבדב ןויעה רחאו
,רבג םילאד לכד ןיד הזב יוהו ,קזחוממ הסיפת ללכ ןיא רוכב
96

םירבדהו ,רבג םילאד לכ ןניקספ קזחומ אלב קפס םוקמבד
,קזחוממ הסיפת ינהמ םאה אוה ןהכ ופקתד ןודינה ירהד ,ב"צ
ירה א"בשרה ךרדלו לכ ןיד םא יכ קזחומ ןאכ ןיאד טקנ
ליעל רומאהלו ,ףוקתל רשפא םא ןודינה והמ כ"או ,םילאד
ןיא םנמאד ,א"בשרה תנווכב שרפל לכונ םילאד לכ רדגב
אפוג והזד אלא ,רבג םילאד לכ אוה ןידהו רוכבב קזחומ בשחנ
ומכ בושח לארשיהד ונייהד ,ןיאיצומ ופקת םאה ,תקולחמה
ילאד לכ ןידמ ףקתש רשפא םא קפס היהי אפוג הזבו ,רבג ם
ןיאיצומ ןהכ ופקת ןיד והז כ"או ,םילאד לכ ןידמ הרזח ףוקתל
יממ ףקות בישחד ןויכ ,לארשיהמ ףוקתל ןהכה לוכי ןיאד
ןייגוסב ירייא א"בשרה ךרדל כ"או ,םילאד לכ ןידב ףקתש
אוה ןודינהו ,קזחומ לארשי בישח אלד ןויכ ,םילאד לכ קספב
ה םילאד לכב ןרבסאדכ והזו ,הרזחב הפיקת ינהמ םא
בושו ,םילאד לכ ןידמ ףקתשכ קזחומל בשחנ ןושארה ףקותהד
תעדו ,ןהכ ופקת ןיד והזו ,ףוקתל ךדיא לכוי םאה ןודינה
םילאד לכבד ם"במרה תעדכ והזו ,ןיאיצומ ןיא ןכאד ם"במרה
והז ,קזחומ בשחנ ןיא רוכבבד םעטהו ,הרזחב ףוקתל רשפא
אוה קפסהד םושמ קזחומ םילעבה בשחנ אלו רוכבה תדילב
ןידמ ףקות םילעבה בשחנו םילאד לכ ןידה יוהו ,קפסה תעשב
םאה ןודינה והזו ,הרזחב ףקותכ בשחנ ןהכהו ,םילאד לכ
אוה ןכד ,קזחומ ףקותה השענש רחא הרזח ףוקתל רשפא
רבד ףוס כ"או .נ"שמכו ,וז הטישל קפסה רחאל הסיפתב ןידה
פא םאה איה אתגולפה י"ע השענש קזחוממ ףוקתל רש
.רבג םילאד לכ ןידב ףקתש


קזחומ ןיב ם"במרה קליחד א"בשרה ץורית םצע ב"צ כ"אד קרו
םא וקלחנ םשד דחאה ףקתו םילאד לכ ןיד ןיבל קפסה תעשב
ףקותשכ קזחומ בישח ירה ןרמאדכד ףאו ,ונממ ףוקתל רשפא
א קפס תעשב שממ קזחומד מ"נ יאמ כ"או ,םילאד לכ ןידב א"
ןיאיצומד ם"במרה הדומד רומח רטפ קפס והזד ,ונממ ףוקתל
לכ ןידב ףקתשכ קזחומ בשחנ כ"גד רוכב קפס ןיבל ,ודימ
תעכ בשחנ ךכ ןיב ירהו ,ונממ ףוקתל רשפא מ"מו םילאד
97

.קזחומל השענ ךאיה מ"נ יאמו קזחוממ הפיקת


ונממד ,קפס תעשב היהש קזחומ קולחד ראבל הארנ הזבו
חד ףוקתל א"א קפסה תעשב קזחומד ,ןלזגכ ונממ ףקותה ביש
ןאכ שי יזא ,היאר איבהל ךדיא לעו ,קזחומ ןיד וילע קספנש
ךא ,ןלזג בושח ונממ ףקותה ןכלו ,אוה קזחומ לשד יאדו קספ
תושעהל ינהמ קפסמ הסיפת רומאכד ףא ,רבג םילאד לכ ןידב
ףקותהד אמינד דע אוה ולשד קספה ןיא ג"הכב ךא ,קזחומ
זג ונממ ךייש ךא ,היארה וילע ךדיאהו קזחומ יוהד אלא ,ןל
ךרד י"פע ם"במרל איגוסה ןודינ כ"א ,ג"הכב קזחוממ הפיקת
,הפיקת י"ע השענש קזחוממ ףוקתל רשפא םא אוה א"בשרה
םשד ,קזחומל היהיש ןידה קספנש קפסה תעשב קזחומב ךא
הז לכו .איגוסה ןודינ הז ןיאו ףוקתל א"א ג"הכב ,יאדו קספ יוה
םימיאתמד רומאכו ,ם"במרה ירבדב א"בשרה 'דב רואיב אוה
לכ ןידל הז ןודינ ךיישד א"רגה רואיב ירבד םע םירבדה
ראש רואיב ךיראה םשו ץיבוצרפ לאפר 'ר ןואגה ד"כע ,םילאד
.ש"ייע םינושארה תוטיש

'וירפ ןתנ'ה ץורית


ךיראה םש ,]ט"י 'מע מ"ב[ וירפ ןתנ 'סב רוא יתיאר יתומחו
ןרמ אתתעמשה תיישוק ץרתל ל"צז רענטטשעג ןתנ 'ר ןואגה
בתכש ]'פ 'יס[ ינאפמ ע"מר תבושתב יתיאר הנהד :בתכ הכו
ומצעל ןוידפהו ,והדופ ,לארשי דיב רומח רטפ קפס" :ל"זו
רידל סנכנ ].א"י[ תורוכבד ק"פב ןנתד ,המהב רשעמב בייחו
ןהכ ופקת םאש ]:ו[ מ"ב שירב ןל אטישפ ןאכמ ,רשעתהל
צומ ימנ ופקת אל יכ אמלא ,ודימ ןיאיצומ ןיא ד"ס יאד ,ודימ ןיאי
ומצע רטופ לארשי יאה יוהו ,היוליע ]ןהכל[ היל תיא אניד
,לארשי לש אנוממ ידהב אניד ןהכל היל תילדמו .וריבח ןוממב
לכו .איבהל היאר ול ןיאו וריבחמ איצומ ןהכ ל"והד אוה יאדו
ממ יאדו היתקזחא אנוממ ןנימקומד אכיה ,קזחומה לצא אוה ןו
98

ירושיע רב ואל אקיפס אהד ,הז אוה ןוממ קפס רמימל אכילו
ונוממ ןנימקואד םוקמ לכבד ,רקחמה לע דמעד ירה ." 'וכו אוה
יאדו ונוממכ יוה יא ,היארב אלא ואיצוהל רשפא יאו היתקזחא
.קפסכ קר וא


אוה קפסה רואיבו – איצומהד הרות הרמאו ליאוהד ןנירמא ימ
ורבחמ הז ןיד חכב שי כ"ע ,]:ו"מ ק"בב ןניפלידכ[ היארה וילע
ןמז לכד רמולכ ,וב קזחומה שיאל ץפחה לע תולעב םורגל
ץפחה לש וילעב אוהו ,יאדו ונוממ ל"וה ואיצוהל היאר ונל ןיאש
םע ןידהש אילג אימש ימק םא ,םינינק ינידמו ןידה רקיעמ
ל"וה ונינפב רבדה ררבוה אלש ןמז לכ מ"מ ,עבותה לש
ורבחמ איצומהד אללכ ךהד ,רשפא וא .ןידבו תואדוב עבותה
,קזחומה תושרמ האצוההל עגונב ןיד אלא וניא היארה וילע
היארב אלא קזחומה דימ איצוהל רשפא יאד אוה אנידד רמולכ
אהו .אקיפס ידימ ץפחה קיפנ אל תולעבל עגונב לבא ,תיאדו
ןינק וב ול שיש םושמ ואל ודימ ןיאיצומ ןיאד ןויכש אלא ,ייאדו
יאד הרות הרזג הז לע ,ותושרב חנומ ץפחהש אוה תואיצמהש
לבא ,הרורב היארב אלא וז תואיצמו הקזח תונשל רשפא
,חיכוהל ל"ז ע"מרה אב ז"עו .יוה אל ייאדו ןפואב ונוממו וניינק
ףא כ"לאד ,ןידה רקיעמ ונינקו ונוממ ל"והד חכומ ךחרכ לעד
דימ ןיאיצומ כ"קתד אמינ םא תוקיפסה ךיאד ישקת יתכא ,ו
וניאו ירישע קפס רדגב ל"וה ןיידע ירה ,רשעתהל רידל ןיסנכנ
םילעבכ ובישחמ וניא השהב ותקזח ירהש ,הדי לע רטפנ
.הב קזחומ אוהד ןויכ ודימ ואיצוהל רשפא יאד אלא ,םייאדו


ןיא ןהכ ופקת יאד ס"שב רמאקד אהד ,ארבסמ טושפ הארנו
הז ל"וה ודימ ןיאיצומ ןהכ לש ונוממב ומצע רטופ – קר ונייה
ל"והו םייאדו םילעב ל"וה קזחומהד החנהל ונחנהש ירחא
יא ףא זא ,םילעבכ יוה אל קזחומהד אמינ יא ךא ,שממ וניינק
ןוממב ונוממ רטופ יוה אל מ"מ ודימ ןיאיצומ ןיא כ"קתד ןנירמא
לארשיהש י"עד ןנירמא יא אמלשבד ,רבד לש ומעטו .וריבח
99

קזחומ חיכוהל שי ריפש זא ,שממ ונוממ ןינק ל"וה השהב
ונספתי םאש אצמנ ,ןיאיצומ ןיא םאד ,ודימ ןיאיצומ ןהכ ופקתד
ולש ונוממ אהיו רומג ןינק והנקי ירה ,וב קזחומ אהיו ןהכה
לש ונינק היהי השהש ןפואו תואיצמ הנשי ירה כ"או ,תואדוב
מכ יוה אל ספתש םדוק םג אליממו ,ןידה רקיעמ ןהכה לש ונומ
לארשי ל"והו ,ןינק תוכז וב שי ןהכל םג חכבש ןויכ לארשי
ופקתד ס"שה חיכוה ריפש כ"עו ,ןהכ לש ונוממב ומצע רטופ
אלו וילעבכ יוה קזחומה לארשיה קר ז"יעו ודימ ןיאיצומ ןהכ
.ןהכה


בייח וניאד אהו ,םילעבכ יוה אל קזחומה לארשיד אמינ םא ךא
םושמ קר ונייה ןהכל ונתיל תחנומ השהש איה תואיצמהש
ןיא ןהכ ופקת םא ףא כ"א ,היארה וילע וריבחמ איצומהו ולצא
בשחיל עודמ ופקת אלש ןמז לכ םוקמ לכמ ,ודימ ותוא ןיאיצומ
אל ןהכה ונספתי םא וליפא ירהד ,ןהכ לש ונוממב ומצע רטופכ
ליאוה ונממ ואיצוהל ונידיב אהי אלש אלא ,םינינק ינידמ והנקי
ב ןנילזאו רתב ןנילזא יאו ,ותושרב תחנומ השהש תואיצמה רת
תחנומ השהש איה תואיצמהש אתשה אליממ תואיצמה
בשחיש וילע ןהכל שי תוכז הזיא כ"א לארשי לש ותושרב
מ"מ ונספתי םא וליפא ירהש ,ןהכ לש ונוממב ונוממ רטופש
.תונוממ ינידמ ןהכה לש ונינק אהי אל


ה תרבס לע מ"סכה השקה רבכ תמאבו ןהכ ופקת יאד ארמג
פ"כעד ,ןהכ לש ונוממב ונוממ רטופ ל"וה ודימ ןיאיצומ ןיא
לארשי תושרב ןיידע ל"וה וספת םרטש אתשה - תרבסד אלא
דצ ןהכל שיד ןויכד ,םש ל"ז י"שר שריפש ומכ איה ס"שה
ריפש ל"וה כ"ע ,ודימ והואיצוי אל ונספתי םאש י"ע השב הייכז
ךא .ןהכ לש ןוממב ונוממ רטופ פ"כע םא ,רמול ךייש הז לכ
ךייש זאד ,םינינק ינידמ ןהכה לש ונינק היהי הסיפתה רחאל
היהיש ןכתיש י"ע וב תוכז דצ ול שי הסיפתה םדוק םגד רמול
,ונינק יוה אל הסיפת רחא םגד ןנירמא יא ךא .שממ ונינק םעפ
100

,תואיצמה רתב ןנילזאד םושמ קר ונייה ודימ ןיאיצומ ןיאד אהו
יכד רמולכ יא כ"ע ןהכה לצא תחנומ השהש איה תואיצמהש ןו
הדלונ אל יתכאש הסיפתה םדוק כ"א ,ודימ ואיצוהל רשפא
איה תעכ ירה הברדא ,ןהכ לש ונוממכ בשחי עודמ ,וז תואיצמ
.לארשי ןוממ ל"והו לארשי תושרב תחנומ איהש תואיצמה


ןיסנכנ תוקיפסד אתיירבהמ חכומ ןחרכ לעד ןויכ אתשהד אלא
רידל רקיעמ והנוקו םייאדו םילעב ל"וה קזחומה לארשיהד
ונאפמ ע"מרה חיכוהש ומכו ,קפס ירישע ל"וה כ"לאד ,ןידה
ל"ז – ןיא ןהכ ופקתד ד"ס יאד ארמגה התשקה ריפש כ"ע
ןפואב והנקי ןהכה םגש תורשפא הנשיש אצמנ ,ודימ ןיאיצומ
אתשה םג כ"א ,וב קזחומ אהי ירה והספתי םאד ןויכ ייאדו
אלש לארשי ל"והו ,י"שר ירבדכ וב תוכז דצ ול שי ןהכה וספת
.ודימ ןיאיצומ כ"קתד חכומ כ"עו ,ןהכ לש ונוממב ונוממ רטופ

,ודימ ןיאיצומ ןהכ ופקתד ארמגה תחכוהד ,הזמ ונל אצויהו
לכונ םא םנמאו .תיחרכה איה ע"מרה תחכוה םא אלא הניא
לארשיה םגד אמינו ,אתיירבהמ ע"מרה תחכוה רותסל
רידל ריפש וסינכמ כ"פעאו יאדו םילעבכ יוה אל קזחומה
כ"קתד אתיירבהמ היננח בר תחכוה םג רתסית זא ,רשעתהל
בושו ,ןהכ לש ונוממב ונוממ רטופ ל"וה כ"לאד ודימ ןיאיצומ
אנונמה בר תטישכו ,ודימ ןיאיצומ ןיא כ"קת תמאבד רמול לכונ
.ל"ז ם"במרה קספכו


ה תחכוהב ןודל אובנש ינפלו יאמב ראבל םידקנ ,ל"ז ע"מר
,"ןהכ לש ונוממב ונוממ רטופ הז אצמנ" 'מגה רמאקד
תושקהל 'מגל ל"והד ,השקהש ןייגוסל וישודיחב ס"תחהד
רבד שידקמ םדא ןיא ירה ,ירישעל אצי םא ושידקהל לוכי ךיאד
,ארמגה תיישוק תמאב וזד תוטישפב הארנ םנמאו .ולש וניאש
ו"ל 'יס ד"וי[ רזעיחאב כ"כו ]'ב תוא - ארמגה תיישוק תמאבד
ןיאיצומ ןיא ןהכ ופקתד אמינ םא ףא הרואכלד ,רואיב הכירצ
101

שמתשהל ול רתומו וב קזחומ ןיידע לארשיהד ןויכ מ"מ ,ודימ
.ונרשעיש אוה ןידב כ"א ,ולש ךותב השועה םדאכ ונוצרכ הב
וניא בוש ,וב תוכז דצ ןהכל שיד ןויכד ,איה אישוקה תנוכד אלא
הל לוכי יהנו ,ולש וניאש רבד שידקמ םדא ןיאד ןויכד ושידק
ןינעל מ"מ ,וב שמתשהל רתומד ןויכ ולש יוה תונוממ יבגלד
הסיפת יניד ה"כ 'יס[ תוביתנב כ"כו .ושידקהל לוכי וניא שדקה
.ארמגה 'וק שוריפב ]'א תוא


ל"ז ע"מרה תחכוהב י"הזעב ןודל אובנ אתשהו – ירבד םידקנו
]:ד"ל[ םירדנ ס"שה רקפה לש רככ וינפל התיה אבר רמא ,
ן"רה שריפו .הלוכ יפל לעמ הלכואל הלטנ ,שדקה וז רככ רמאו
,'וכו ולש רככב טקנ אלו רקפה לש רככב הל טיקנד אה" ,ל"ז
שדקה ימקמד ןויכ ,לעמ אל הלכאל הלטנ אנווג יאהכבד םושמ
לש רבזגכ ל"וה תדמוע ותושרב כ"ג שדקה רחאלו ,התיה ולש
'וכו שדקה 'ד ךות תדמוע התיהש רקפה לש רככב טיקנ יכהלו
הב הכז אל הז שידקמו ,'וכו םוקמ לכב ול תונוקש ויתומא
וריבחל האיצמ היבגמכ ל"והד יכה דבעימל יצמו ,'וכו םלועמ
הנק אל םלועמ והיאו ינק שדקה ימנ יכה ,אוה אל וריבח הנקד
.ל"כע


אמתסב בתכ ]ט"ה הליעממ ד"פ[ ל"ז ם"במרה םנמאו ןושל
אלו ,ש"ייע ושדקה ינהמד רקפה לש רככ וינפל התיהד ס"שה
'יפכו הב תוכזל אלש ןיוכתהשו תומא 'ד ךותב יריימד ראיב
?ןשידקהל לוכי ךיאד ,רואיב הכירצ ל"ז ותטישו ,ל"ז ן"רה


'יס ח"וא[ ס"תחה שדיחש המ י"פע ,ותטיש רואיבב הארנו
'ותיב שידקי יכ שיא'מ ןניפליד ג"עאד ,]פ"ק ותושרב ותיב המ
תושר םירחאל אהי אלש אוה רקיעה מ"מ ,ותושרב לכ ףא
םגד יהנ ,וילע תושר םירחאל ןיאש האנה רוסיאב לבא ,וילע
הארנ ז"פלו .ש"ייע ושדקה ינהמ מ"מ ,וילעב וניא ומצע אוה
102

ןיאש ןויכ ,רקפה לש ץפחב ושדקה ינהמד ןידה אוהד טושפ
מצעב ול םגד ג"עא ,וילע םירחאל תושר ריפש כ"או .יונק וניא ו
לש 'יחכו ,רקפה לש רככ לע ושדקה ינהמד ם"במרה םתס
.ארמגה ירבד שרפל ש"שרה כ"כו .ס"תחה


לש רבדב ףא שדקה ינהמד ל"סד אברד ןידל וניכזש ןויכו
ןיא םירחאל םגד ןויכ ,ינהמ מ"מ ואנק אלש ג"עאו ,רקפה
ר ןכו ,ונאפמ ע"מרה תחכוה הל אדזא כ"א ,וילע תושר בר תייא
ודימ ןיאיצומ ןהכ ופקתד רידל ןיסנכנ תוקיפסד אתיירבמ היננח
– םילעבכ וניא השב קזחומה לארשיהד ל"י םלועלד ,אוהו
כ"ג וספותה ןהכ ה"ה אליממו[ תונוממ ינידמ ונינק וניאו םייאדו
ןיאיצומ ןיא ןהכ ופקת יא וליפא כ"עו ,םינינקה ינידמ והנקי אל
אל וספתש םרט מ"מ ,ודימ ונוממב ונוממ רטופכ לארשי יוה
]ליעל ונראיבש ומכו ,ןהכ לש – קפסה ךיא כ"אד ישקת אלו
תיישוקכו[ ושידקהל לוכי וניאו קפס ונוממ יוה ירה רידל סנכנ
,יאדו ןינק השהב ול ןיאד יהנד ,וניא הזד ,]ל"ז ונאפמ ע"מרה
ערג אל כ"א ,הב תושר םהל ןיא םירחאל םגד ןויכ מ"מ
י ריפשד רקפהמ ,היתווכ קספ ם"במרהד אברל ,ושידקהל לוכ
קספכו ,ודימ ןיאיצומ ןיא ןהכ ופקתד ל"סד ל"י ריפש אליממו
רפסה לש אלפנה וצורית כ"ע ,אנונמה ברכ קספד ם"במרה
.ץרתל ףיסוהש המ ש"ייע וירפ ןתנ


עמשיו ,וז איגוסב רמאנ רבכ הברה ךכ לכ ,יתמדקהש יפכו
!חקל דוע ףיסויו םכח


ב יתמייס טמל ז"ט - א"עשתה םינומ


א"בבות הקיתעה םילשורי

103


104


ג קרפ ו אתתעמש

ןיאד ןפואב םג הורעבש רבדש העיבקב ונקרפ תא חתופ וניבר
ןניפליד ןויכד א"פב בתכש אמעטמו ,ןמאנ דחא דע ןיא ,הקזח
וליפא ןוממ יבגו הלע ןוממ תרות ןיד לכ ןומממ רבד רבד אכיל
דחא דע ןוממבד היאר איבמו .ןמאנ דחא דע ןיא ,ללכ הקזח
ולא קרפב ןנירמאדמ הקזח דגנ דיעמ וניאשכ וליפא ןמאנ וניא
ןתונ םהמ דחא לכו םינש ואבו האיצמ אצמ םאד תואיצמ
,םהמ דחא ףאל הדיבאה תא בישמ וניאו קפס הז ירה םינמיס
דחא לש איה האיצמהש דיעמו דחא דע אב םא וליפאו םהמ
ררבתיש דע ולצא האיצמה תא אצומה חיניו הילע ןמאנ וניא
וליפאד ראובמ ירה .והילא אביש דע וא הרורב היארב רבדה
דע ןיא ןכ יפ לע ףא םהמ דחא ידיב הקזחוה אלש האיצמב
ןניפליד הורעבש רבד ןינעל ןידה אוה ןכ םאו .הילע ןמאנ דחא
.הקזח אכילדב וליפא ןמאנ דחא דע ןיא ןומממ

ןיאש ןפואב הורעבש רבדב ןמאנ דחא דעד היאר ש"שה איבמו
:ונושל הזו 'ג ןמיס תושיא תוכלהב ינומיימה תבושתמ ,הקזח
המש אב רשאכו האל תא ול שדקל חלשש ןבואר לע תלאש
תושעל םיליגרש ומכ להקה יבושחל חילשה ןועמש בישוה
וררבו האל תא ול שדקל ןבואר ונינימש האשרהה םהל הארהו
דע רמול ול היהשכ ןישודיקה תעבו םהינפב ןבוארל השדקל םי
ירה רמאש ועמשש םידעה םירמוא ןבוארל תשדוקמ תא ירה
ןבוארל תרמא אל המל םידעה ול ורמאו .יל תשדוקמ תא
יכ יתנווכתנ אלו ןבוארל יתרמאש יתייה רובסכ חילשה עבשנו
תלאשו .תינש ןבוארל השדקו דימ רזחו 'וכ ןבוארל השדקל םא
חילשה ישודקב שממ שי םאו חילשה ןמ טג הכירצ םא
.ומצעל השדקש

א"ל[ ריזנ ןל אמייקד חילשה ןמ טג הכירצ הניאד יל הארנ
רמאו המורת רמול ןיוכתמהו שדקה וניא תועט שדקה ]א"ע
םירומג ןילוח יוהו שדקה וניא ,םימלש רמאו הלוע ,רשעמ
105

ותעדב היה ןכש רמול ןמיהמו ,]ח"מ ג"פ תומורת[ ויפמ איצוהל
יצמו וילע ךמוס אנירחא שניא וליפאו רחא ןינעב ואיצוהו העטו
ןמאנ דחא דעו םירזל המורתה ליכאהלו ץוחב המהבה טיחש
היבגל קיזחתיאד ג"עאו .ארוסיא קיזחתיא אלד אכיה ןירוסיאב
ירקימ אל אה ארובידב היעטאד רמא אלד המכ לכ ,ארוסיא
ירבדל ףאד אכיה אלא ארוסיא קזחתא ריתהל אבה דעה
יאה ןוגכו היה רוסא ארקיעמד אוה הדומ אבהלו ןאכמ רוסיאה
קזחתאד םתחנ ינפבו בתכנ ינפב יבג ]ב"ע 'ב ףד[ ןיטיג שירד
קזחתא וליפאד דועו .חילשה ירבדל ףא שיא תשאד ארוסיא
הטיחשא יוהד ידימ ודיב אוהד אכיה ןמיהמ דחא דע ארוסיא
סיא קזחתאד תורשעמו המורת תשרפהו המ וליפאד ארו
םדוקד רוסא לכה הליחתכל היה רתומ אוהש דיעמ דעהש
יתטחש רמא יכ הילע ןניכמסו לבט לכה היה השרפה
ןיטיגד ק"פב י"שר שריפ ןכו ודיב יוהד םושמ רשעמ יתשרפהו
אכהו ,א"ע ח"פ תומבי הבר השאה קרפ שירב עמשמ ןכו םש
מול יתנווכתנ אלו יתיעט רמאד המב היל ןנינמיהמ ימ אלא ר
.השרגל ודיבד םושמ ןבוארל

תא יתשריג רמאש לעב א"ע ה"לק ףד ב"ב אנקסמבד ג"עא
וניא יאמאו השרגל ודיב יוה ירה השקו[ ןמאנ וניא יתשא
אתיא םאד םידע םוקמב וגמ ל"והד םתה ינאש ,]?ןמאנ
ןמאנ ינב הז רמואב לבא 'וכ אתלמל היל תיא אלק השרגד
ז"יעו ןב ול שיש דיעמש ונייה[ ]הזב םוביה ןמ ותשא תא רטופ
ןמ הרטופלו השרגל ודיבד םושמ ןמאנד[ גילפד ןאמ אכיל
לכו ןכש לכ" ורמאב[ ןכש לכו ןכש לכ הז ןודנב כ"א .'וכו ]םוביה
ירהש העטש רבדל םילגר ימנ אכה אכיאד ינפמ ונייה "ןכש
יבושח ינפל רמא ןכו ןבוארל שדקל םידעה רחב הליחתמ
לש וחילש אוהש להקה חילש הקזח ל"ייק אה דועו ןבואר
רמול ןמאנד ]םש ם"רהומ 'שתב ראובמ ךכ .ותוחילש השוע
.ש"ע 'וכ השרגל ודיבו ליאוה ןבוארל רמול יתנווכתנו יתיעט

אלד םושמ ריתהל ]ןושארה וצוריתב[ בתכדמד ש"שה קיידמו
רבד היל יוהד בג לע ףאו ,דעה ירבדל ארוסיא קזחתיא
106

פאד עמשמ ןכ םא הורעבש ןמאנ דחא דע הורעבש רבדב ולי
.קזחתא אלד אכיה

ארוסיא קזחתא וליפאד דועו" בתכש המ הנה :ש"שה בתכו
"'וכ המורת תשרפהו הטיחשא יוהד ידימ ודיב םושמ ןמאנ
תרותב אלא ודיב ינהמ אל הורעבש רבד יבגד א"פב ש"מפלו
ימנ ם"רהומ תבושתד יאהד הארנ ,]םילעב תרותמ אלו[ וגמ
א וגמ םושמ יתשרג רמאש לעבד ךהמ יתיימדכ ,הלע ית
ןיב ערפמל ןיב קלחל ןיא ודיב םושמ אהד וגמ תרותב םתהד
ערפמל אקודד ,ערפמו אבהל ןיב קלחל הצור ארמגהו[ אבהל
היל תיא נ"הו א"פב ש"מכו ]ןמאנ אבהלו ןאכמ לבא ןמאנ וניא
רמול ןמאנש ותנווכ ם"רהמה םג ךכו[ השרגמ יעב יאד וגמ
ונייה יתיעט .]םילעב םעטמ אלו וגימ םעטמ ודיבש םושמ
ןמאנש תרכזנה הבושתב הבתכנש המ לע ש"שה השקהו
הורעבש רבדד ןויכ יל אישק ,דעה ירבדל קזחתא אלד םושמ
ןמאנ דחא דע ןיא הקזח אכיל וליפא ןוממ יבגו ,ףילי ןומממ
.חיני דחא דעו םינמיסו םינמיסד יאהמ ליעל 'א קרפב ש"מכו

ט רקיעד ז"פלו ודיבד וגימ םושמ אלא וניא ם"רהומ לש ומע
רמול חילשה תא םינימאמש פ"עאד אצמנ ז"יפל כ"א השרגל
חילשה לבא טג אלב חלשמהל הריתהל ןינעל אקוד והז העטש
ףא ירהש וגימ היל תיל הז ןינעלד היתובורקב רוסא אהי ומצע
היה םא ןכו היתובורקב רסאנ היה מ"מ השרגמ היה םא
אהת ןהכ חלשמה חילשהל היל תיל הז ןינעלד וילע הרוסא
לע הרוסא התיה יתכא השרגמ היה םא ףא ירהש וגימ
.ןהכל השורג ןידמ חלשמה
בתכו ל"נה ם"רהומ תבושתכ קספש א"מרה ירבדמ םנמאו
רמא ןינע לכבד עמשמ "העטש רמול חילשה ןמאנו" אמתסב
ל"סד הזמ חכומו ,ןהכ היה חלשמה םא וליפאו ןמאנ חילשהד
מרהל אלד םושמ אלא וגימ םושמ וניא ם"רהומ רתיה םעטד א"
רבד ןניפליד ןויכד אתכודל אישוק ארדה כ"או ארוסיא קזחתיא
דחא דע אהי אל כ"א ול ןוממ תרות ןיד לכו ןומממ הורעבש
.ןוממב ומכ הקזח אכילדב וליפא ןמאנ
107

אקוד והז ןומממ הורעבש רבד ןניפליד אהד ש"שה בשיימו
א רבכ קזחוהש אכיה וא ריתהל אב דעהש אלא הורעד ארוסי
שי םא ונלצא קפוסמ רבדהש אכיה לבא אבהלו ןאכמ רוסאל
רבד ןאכ היה אלש דיעמ דחא דעו הורעב רבד ללכ ןאכ
ראש ומכ ל"וה אלא ןומממ ןניפלי אל ג"הכב םלועמ הורעבש
ירבד י"פעד ןויכ ןדיד ןודנב ה"שמו ןמאנ דחא דעד םירוסיא
וסיא קזחתיא אל חילשה םלועמ הורעבש רבד ןאכ היה אלו אר
.ןמאנ דחא דעד ןירוסיא ראשכ הז ירה
רמימל ןניעבד ןיטיג שירב ארמגה ןושל בשייל שי הז יפ לעו
ינפב רמול ןמאנ אהי אל םיה תנידממ טג איבמה חילשד םתה
ל"וה שיא תשאד ארוסיא קזחתאד" ןויכ םתחנ ינפבו בתכנ
שמ תוחפ הורעבש רבד ןיאו הורעבש רבד שי הרואכלו "םינ
ארוסיא קזחתיאד ןויכ" ללכ רמול ל"וה אלד ,רתי תפש ןאכ
רבד ל"והד םושמ" רוציקב רמול ל"וה אלא "שיא תשאד
ש"שה ש"מפל ךא "םינשמ תוחפ הורעבש רבד ןיאו הורעבש
יוה שיא תשאד ארוסיא קזחתא אלד ןמז לכד םושמ ריפש יתא
ךכיפלו ןמאנ דחא דעד ןירוסיא ראש ןידכ היל רמול ךרצוה
רבד ללכב היל יוה יכה םושמד שיא תשאד ארוסיא קזחתיאד
אכיה םלועל לבא םינשמ תוחפ הורעבש רבד ןיאו הורעבש
םג הורעבש רבד קזחוה רבכש ונייהד הורעבש רבד אכיאד
ףא הזב ריתהל אב אוה וישכעש אלא דעה ירבד יפל
תודע רקיעד ג"עא ריתהל ןמאנ דחא דע ןיאד הדומ ם"רהומה ו
.רוסיא תקזח דגנכ יוה אל
רבדבד בתכש ק"ירהומ תבושתב אצמש ש"שה איבמו
ש"ע ,ןמאנ דחא דע ארוסיא קזחתיא אלד אכיה הורעבש
רמול הרותה ןמ תנמאנ השאד רמול ונל היה ןידה ןמד בתכש
םושמ קרד רמולכ ,ארוסיא קזחתיאד םושמ ואל יא ילעב תמ
נמאנ הניאד אוה שיא תשאד ארוסיא קזחתיאד הרותה ןמ ת
י"פעא הנימאהל יואר היה ארוסיא קזחתיאד ואל יא לבא
יכהד םושמ םעטה ק"ירהומ שרפמו .הורעבש רבד אוהש
אלא םינשמ תוחפ הורעבש רבד ןיא ןנירמא אלד ארבתסמ
הילע דיעמש העשב הורע רוסיא תקזח אכיאד אכיה אקוד
ןיא הב רמול ךייש אל הורע רוסיאב הקזחוה אלש לכ לבא
108

רבד הורע רוסיאב הקזחוה אל ירהש םינשמ תוחפ הורעבש
ןירוסיא ראש ןיבל הורעבש רבד ןיב קוליח ןיא ז"יפלו[ ,ללכ
דחא דע ןירוסיא ראשבד ,ודיבו ארוסיא קזחתיאד אכיה אלא
עמשמ ךכ ,ןמאנ וניא הורעבש רבדבו ודיבש רבדב ןמאנ
.]םש ק"ירהמ 'ושתב

ד רבד ןנירמגד ןויכ ק"ירהמה ףיסומ דועו אכיא ןומממ רב
ןאכ ףא ותקזחמ ןוממ איצוהל םתה המו הנימו הנימ ןוד רמימל
שיר חכומ ןכו רתיה תקזחמ וא רוסיא תקזחמ השא איצוהל
ןמאנ א"ע ןנירמאד רמיא ךירפד ב"ע 'ב ףד ןיטיגד ק"פ
רבד יוה שיא תשאד ארוסיא קיזחתאד אכה לבא 'וכ ןירוסיאב
מ םינשמ תוחפ הורעבש רבד ןיאו הורעבש ואל יאד עמש
הורעבש רבד יוה ןנירמא יוה אל שיא תשאד ארוסיא קזחתא
.ש"ע
האיבה 'ב ףד ןיטיגבד אהמ חיכומ ק"ירהמהד םירבדה רואיב
םעט וניא הורעבש רבדש ךכמ חכומ דחיב םימעט ינש 'מגה
םינושארה םרב .ארוסיא קזחתיא םע דחיב אלא ומצע ינפב
נשש םירבוסו הז דוסי לע םיקלוח ן׭גוסב םה םימעטה י
אדח" )הורעבש רבד ׬ה הׯד( א"בשרה ל"זו םידרפנ םימעט
אבוה ןכו "הורעבש רבד היל הוה דועו רמולכ רמאק דועו
אלד שרופמ בתכ )אלה לבא ה"ד( ן"במרבו ן"רה ישודיחב
ימנ ארוסיא קזחתיא אל וליפא הורעבש רבדו" ל"זו ק"ירהמהכ
ה יסרג אלד יחסונ תיאו 'וכו םינשמ תוחפ ןיא אכה לבא' אלא יכ
רבד יוהו גׯה היל 'יסרג יאו 'אל שיא תשאד ארוסיא קזחתיאד
דועו אדחד שוריפו הבר השאה קרפב ימנ ןכו הורעבש
."ןנירמאק
הורעבש רבד ׬הד םעטהש והל אריבסד שוריפב ראובמ
ןכו ק"ירהמהכ אלדו ארוסיא קזחתיא וניא רשאכ וליפא ליעומ
א םינושארה ראש תטיש יהוזש עמשמ ק"ירהמה ןושלב לב
"הורעבש רבד ׬ה'' אלא ׯו" ילב ן׭גוסב סרוג היהש ראובמ
םינושארה ראש כ"אשמ אוה דחא םעטש ול חרכומ היה ןכלו
ונייה רמאק דועו אדחש ושריפ ןכלו "ו" םע ןייגוסב וסרגש
"ו" ילב םיסרוג כ"ג )׬ה הׯד( 'סותו םידרפנ םימעט יתש םהש
109

ועו אדח" ובתכ אל םגו קׯירהמהכ םינושאר ראשכ "רמאק ד
היצנו די בתכב[ .'סותה ירבדב ותטיש תא ק"ירהמה דמל ןכלו
.]ו"או ילב אוה

רבד םושמ םינושארה ראש תטישלד אוה ל"נהמ םרומהו
אל ק"ירהמה תטיש יפל םנמא ןמאנ אׯע ןיא דבלב הורעבש
.ארוסיא קזחתיאל םג ןניעב אלא דבלב יכהב יגס

גד הארנ ותעדלש ש"שה םייסו וניאד אכיה וליפא ןוממ יב
יאהכו ]ק"ירהמהכ אלד[ םינש יעב ימנ ותקזחמ ןוממ איצוהל
אעיצמד ק"פר ש"ארהד יאהמ ןכו חיני א"עו םינמיסו םינמיסד
בתכש ב"פ ליעל ונאבהש ש"ארה ירבדמ חנומ ןכו 'ג ןמיס
בייוחמד אכיה מ"מ העובשמ רוטפל ןמאנ דחא דעד ג"עאד
אד עבשיל לוכי וניאו העובש לוכי וניאש ךותמ" היב ןנירמ
ןויכ ,העובשה ןמ ורטפל דחא דע ינהמ אל בוש "םלשמ עבשיל
דע ןיאו ןימולשתה ןמ כ"ג ונרטפי העובשה ןמ ונרטפיש י"עד
ותקזחמ ןוממ איצוהל דיעמ וניא ימנ םתהו ,ןוממל םק דחא
תא קיזחהלו ןימולשתה ןמ רוטפל האב ותודע הברדא אלא
פעאו קזחומה דיב ןוממה דע היב ינהמ אלד ש"ארה בתכ כ"
אכיה וליפא דחא דע ינהמ אל ןוממ ןינעלד ןויכ כ"או דחא
תודע יניד לכד ינהמ אל הורעבש רבדב ןידה אוה הקזח אכילד
הארנ הורעבש רבד יבג והימ .ןומממ ןניפלי הורעבש רבדב
רבד היב תיא יאדוד אכיה אלא ןומממ רבד רבד ףילי אל כ"עד
אכיה לבא הורעבש רבד וב היה אל םלועמ דעה ירבדלד
.קודו ש"מכו ןומממ רבד רבד ללכב וניא הורעבש
וליפא דחא דע ינהמ אל ןוממ ןינעלד ומכד ש"שה ירבדמ הלוע
םג דחא דע ינהמ אל הורעבש רבדב ךכ ,הקזח אכילד אכיה
ןניפלי ןומממ הורעבש רבדב תודע יניד לכד ,הקזח אכילדב –
.וירבד ןאכ דע

ב הז קרפו ףוס םהל ןיאש םימכ םינורחאל שמיש אתתעמש
.םהירבדמ תצקמבש תצקמ איבנ ונאו הרות אלא םימ ןיאו
ןמאנ דחא דעש רבוסש ק"ירהמה לע וניבר תיישוקל רשקב
110

ןויכד רבדל םעטה בחכו ארוסיא קזחתיא אלב ע''בשבדב
המו הנימו הנימ ןוד רמימל אכיא ןומממ רבד רבד ןנירמגד
זחמ ןוממ איצוהל םתה תקזחמ השא איצוהל ןאכ ףא ותק
אכיה לכ ןוממב ףאד ל''סד ראובמו .רתיה תקזחמ וא רוסיא
המתו .ןירוסיא ןידכו וב ןמאנ א''ע ותקזחמ ןוממ תאצוה אכילד
ןאמכ א''ע ,א''עו םינמיסו םינמיס )'א ח''כ( מ''בד אהמ וניבר
א''ע מ''ל ה''פאו ללכ קזחומ אכיל אה םתהו חיניו ימד אתילד
ירהו ןוממ תאצוה אכילדב ףאו ללכ ןוממ תודעל םק א''ע ןיאד
ג"ל 'יס( טפשמ רעש רפסב השקה ןכו .ש''יועי ותקזחמ
.)א''קס

.אתבוית יאה קורפל םיכרד המכ שיו
הדיבאה תא אצמש ימ יכ ,םיקזחומ םהינש םיבשחנ םתה ]א
תא איצוהל יאשר וניאו ,יתימאה הדיבאה לעב ליבשב רמוש
אלא ודימ הדיבאה ומכ םייתימאה םילעבל וריזחהל בייח
הקזח אכילד יכיהל המוד וניאו ,ותוא ךיחא שורד דע רמאנש
.ללכ

,ןינמיס פ"ע ןוממ ןיריזחמ אהד הקזחכ יוה ןמיסד ל"י דוע ]ב
ךמע היהו ביתכד אתיירואד ןינמיס ורמא ]ח"כ[ מ"ב ארמגבו
םדוק וננתיש ךתעד לע הלעת יכו ,ותוא ךיחא שורד דע
ונשרדיש ןינמיסב ואל יאמר וניא וא אוה יאמר םא והשרד אלא
ןינמיסו ןינמיס אכיאד יכיה ןכ לעו .יאדוכ יוה ןינמיסד ירה ,ש"ע
לש םינמיס דגנ דיעהל הצור דחא דעהש אצמנ דחא דעו
ירהד ,ותקזחמ איצוהל אב וליאכ יוהד ,ןמאנ וניא וריבח
יכיה לבא הקזחמ תוחפ אל םילאד םינמיס אכיא וריבחל
ד ןוממב םגד רמול שי תרחא היאר םוש אלו ללכ הקזח אכיל
ןתנ תורוהל ת"ושב ובתכנ םיצוריתה ינש .ררבל ןמאנ דחא דע
דחא דעש וניבר לש היארה תא םש איבה דועו .]ב"נ 'יס ו"טח[
]ב מ"ב[ ש"ארה ירבדמ הקזח אכילד יכיה ףא ןוממב ןמאנ וניא
הל לוכי וניא םאו ,העובשמ רטופ וניא דחא דעד םלשמ עבש
אב וניא דחא דעהד ףאד חכומו ,ועייסמה דחא דע אכיאד ףא
ןוממל יכה וליפא ,קיזחהל אב אוה הברדאו ,הקזחמ איצוהל
111

העובש רבכד ןויכד ןתנ תורוהלה לעב קליחו .כ"ע םק וניא
,םלשמ עבשהל לוכי וניאש ימד הרות הרמאו הרות הרמאו
דעה ןיא ןכלו ,רוריבב ןוממ בייחתנ רבכד אצמנ ליעומ דחא
לבא ,ת"המ ןוממ בייחתנ רבכש המ רורבה בויחה תא לטבל
שי יאדו ,דצ םושל בויחה ררבתנ אלו ללכ הקזח אכילד אכיה
.ןמאנ דחא דעד רמול

תא החד םגש ]ח 'יס ןיטיג[ םייח ירעש רפסב רז אלו ואר יניעו
ש''שה תישוק םדקהב ,דחא דעו םינמיסו םינמיסמ היארה
לע )ו''טפ ו''ש( )ו''ה ןירדהנס 'להמ ז''טפ( ם''במרה תטיש
ןהכל הרסואל ןמאנ הנוז וא השורג איהש השאב דיעהש א''עד
יתב תיבשנ רמאש באהד )'א ד"ס( ןישודיקב ןנתד אהמ
,הנוז איהש השא לע דיעמה א''עמ ש''מו ןמאנ וניא היתידפו
םושמו ןהכל הנוז רוסיאב ןמאנ א''ע ןיאד ןאכמ חכומ הרואכלו
כ בישחד ה''ד 'א ו''ס ןישודיקב ד''יר 'סותהל ל''ס ןכו( ע''בשבד
.)ש''ייע איעביא
ררבל ןמאנ וניאד ןירוסיא א''עד תונמאנה דוסיב רמול הארנו
ותונמאנ לכ ירהש איה בלח וא הליבנ וז הכיתחד תואיצמה
הכיתח ךהד עובקל אלא וניא וחוכ לכ כ''עו ןירוסיאב אלא הניא
יפ לעו איה ארוסיאד הכיתח ררבל לבא ןכ ןיקסופ ונא ותונמאנ
ז''יפלו .רבד לכל םינמאנה םידע ינש י''פע אלא א''א תואיצמה
הנוז לע דיעהל ןמאנד ףא היובש יבג א''ע מ''ל תמאבד ל''י
םצע ןיא היובשבד א''קמב ראבתנש המ פ''ע ונייהו הרסאל
םיששוח ונא היבשה תמחמד אלא הנוהכל הלסופ היבשה
נאנ אמש םיקפתסמו אלא הרסואל הב מ''לד ז''פל ל''יו הס
היבשה השעמ םצע הדי לע ונל ררבתמש וז ןוגכ תונמאנ
אוה ארוסיאד הכיתחד עובקל אלא וניא וחוכ לכד א''ע ה''ושמו
אלד לכד היובשד ארוסיא יבגל מ''ל תואיצמה ררבל אלו
לכש היובשד אניד לכ ש''ל התבשנד תואיצמה ונינפב ררבתנ
נל ררועתמד ונינע ןויכ יכהלו ,הסנאנ אמש ששחו קפס ו
ןמאנ וניא ריפש בא תרותמ אנמחר הינמיה אל היובשבד
.א''ע תרותמ
בתכו הז דוסיב דמע רבכש )ו''מ 'יס( קחצי רכז רפסב ןיועיו
112

כ''שמד ז''ק 'יס ףוס א''קערגה 'ושתב בתכד אה הזב ראבל
אל לבא תוקלמל אלא וניא קזחוי א''עב רוסיאהד ם''במרה
התימל לע רובעיש אלא ןניעב אל ואלה לע ןיאבד תוקלמ יבגד
איה הרוסא וז הכיחחד ןמאנ א''עד הרות הרמאש ןויכו רוסיאה
א''א לע אוביש ןניעבד התימ יבג לבא הקול לכאו רבעב כ''ע
.ש''ייע א''ע מ''ל הזב ב''צויכו

םינמיסד אה ק''ירהמה לע ש''שה תישוק בשיתת הזבו
מא ףאד א''עו םינמיסו רבד'' ואל ןוממ תקזח ןיאש לכד םנ
אלא תונמאנה מ''ל אה מ''מ אימד ןירוסיאכו ירקימ ''ןוממבש
לבא אוה ינולפד הינוממד ררבל דעה ןמאנד ומצע ןוממה ןינעל
הז לכד ל''י התעמו ,איהש תומכ תואיצמה ררבל וחוכב ןיא
אוה הינוממד ררבל א''ע ןמאנ זאש ד''יב ינפל רבדה אבשכ
אצומב לבא אניד הילע יאקו הדיבאה תבשהב ביוחמד הדיבא
וניא וא אוה יאמר םע והשרד ותוא ךיחא שורד דע ךמע היהוד
ול הררבתנ ןכ םא אלא הדיבאה בישהל היל יגס אל יאמר
רוריב יבגלד ןויכו ,יאמר וניאו הדיבאה לעב אוהש תואיצמה
הדיבאה תתל יאשר וניא ירה 'יתילד ןאמכ א''ע תואיצמה
יש ותואל דעהש הז ןיב ד''יבב ןודינ ןאכ שי התעמו .א''ע ול ש
ןאכ שי בושו ורובע ספות אצומהש הדיבאה לעב ןיבו ול דיעמ
.םינש יעבד ותקזחמ ןוממ תאצוה

דע לע יפידע םינמיסד םייח ירעשב לודגה ןואגה ץרית דוע
ןכ םאו ,דחא דע כ"אשמ ןוממ איצוהל ינהמ םינמיסד דחא
כמ ימד אתילד ןאמכ דעה אצמנ .םינמיס םע שגנתמ אוהש ןוי
לבא ,ק"ירהמה ירבדכ קיזחהל ןמאנ דחא דע ליגר הרקמבש
.עירכהל דחא דע לש וחכב ןיא םינמיס דחא לכל שיש ןאכ
ה"ד :ב[ ןיטיגב 'סותה תטישד ]ד"כק 'יס[ א"קער השקה הנהו
אכיה ןירוסיאב םג ןמאנ וניאד אוה ]ןירוסיאב ןמאנ דחא דע
113

כ"אא( קזחתיאד וניא הורעבש רבדבד ל"צכע כ"או )ודיב אוה
אקודד עמשמ 'מגה ןושלמ ירה לבא קזתתיא אלב םג ןמאנ
תנווכד 'סותה ושריפ הזלו ,הורעבש רבד יוה קזחתיאד םושמ
אכיאו הבר השאה פ"ר 'מגב 'יעב אוה פ"כעד םושמ 'מגה
םעטל ךרצוה ךכיפל קזחתיאב םג ןירוסיאב ןמאנד דצ פ"כע
יע[ הורעבש רבד עמשמ פ"כעו ]הורעבש רבד יוה ה"ד 'סות '
קזחתיא אלב דחא דע ןמאנ הורעבש רבדבד 'סותה ירבדמ
אדחד ל"צכע ינווג לכב ןמאנ וניא הורעבש רבדבד רמאנ םאד
'סותה תעדד כ"ע אלא 'סותה תישוק מ"קל בושו רמאק דועו
ןיא ז"פלו( ,הורעבש רבדב םג דחא דע ןמאנ קזחתיא אלבד
תמאה יפל קוליח קזחתיאב ןמאנ וניא ןירוסיאב םגד 'סותהל
ןמקל ראבתיו תצק הומת הזו ןיוש הורעבש רבדו ןירוסיא כ"או
).ה"יא

ןמאנ ןירוסיאבד רמאנ םאד ושקהש כ"חא 'סותה ירבדמ םנמא
אהד רמולכ[ הל הרפסו ךירטציא המל ודיב וניאו קזחתיאב םג
םעפ דוע התאר אמש ששחל עגונב רוסיא קזחתיא אל הדנב
ליעל 'סותה כ"שמכו הדיב יוה הלבט אל אמש ששחל עגונבו
א"א ןכלו ש"ע ל"ז א"שרהמ 'יפש ומכו ןמאנ דחא דע ה"דס
.הורעבש רבד יוה הדנד א"דסד וצריתו ]הדנמ ןניפליד רמול
ןמאנ הורעבש רבד םג אה הורעבש רבד יוהד ךכב המד השקו
.ליעל ת"נשמכו קזחתיא אלב

הק יבתכ 'סב יתיפצ הייפצו םג יתפריצו 'ד 'יס[ םישדחה י"
]'א 'יס ןיטיג י"הק םג 'יעו ו"ט 'יס 'א קלח י"הקב וירבדמ
םירבוסהל השקה ]ג''פ[ 'ו אתעמש ש"שה :ןלהלדכ ץריתש
אנש יאמד קזחתיא אלב הורעבש רבדב ןמאנ דחא דעד
מ''ב איההמ חכומדכ הקזח אכילב םג ןמאנ וניאד ןומממ
חיני דחא דעו םינמיסו םינמיסד ןומממ רבד רבד ןידמל ירהו
.ץרתל כ"שמ ש"עו

דע חכב ןיא הורעבש רבדב ןיבו ןוממב ןיבד ךכ רדגהד הארנו
דגנ ןמאנ וניא ךכיפלו ותודע פ"ע רבדה לש ןידה תונשל דחא
114

אימש ימק םא ףאו רוסיא רבדה 'יה דיעהש דעש ןויכ הקזח
םגש הקזחה תמחמ הרות ותרסא רבכ מ"מ הורע וניאש אילג
סא הז אצמנ וישכע ריתי םאו .הורע ןיד הזל הנתנו הרות הר
ןכו( דחא דע לש וחכב ןיא הזו ןידה הנתשמ ותודע י"עש
דצמ רומג רתיה 'יה דיעהש םדוק ,רוסאל אבשכ אכפיא
אלד אכיה לבא ,)הורע איהש אילג 'ימש ימק םא ףא הקזחה
רתיה אוהש אילג אימש ימק םא הנה רתיה וא רוסיא קזחתיא
ןאכ ןיא פ"כע לבא קפסב סנכהל רוסיא שיש אלא ללכ הורע
ללכ הנשמ וניא רתיה אוהש דעה ירבדלש אצמנ .הורע וניא
םא אפוג הז לע ירהש( .ןמאנ ךכיפלו אוהש תומכמ ץפחה ןיד
רבד בישח אל הז ןודינש דחא דע ןמאנ ואל וא ונימאהל שי
]'ג 'יס םישנ[ ינומיימ 'ושתב 'כ ג"הכו בטיה ק"ודו הורעבש
אד ש"שב אבוה ןמאנ ללכ הקזח אכיל דעה ירבד יפל ם
הנתשמ אלש לכש ןכ ןידה ןוממב ןכו .)ש"עי ]'ו רפ[ 'ו אתעמש
אכיה םג ןוממבד אלא ןמאנ 'יה דעה ירבד יפל רבדה ןיד
ןינעבש םילעב וניא הזש ,ץפחה לע ןיד שי רבכ קפס רבדהש
חכ הז םדאל ןיא לעופבש לכו לעופבה לע םיחיגשמ ונא ןוממה
וניאו ותושרב וניא יוה פ"כעו רומג םילעב וניא רבכ ואיצוהל
ומכ םיניד המכ םנשי ןוממ קפסבד .ושידקהלו ורכומל לוכי
םה םלוכ ,חנומ אהיו וקולחי ,היארה וילע וריבחמ איצומה
לע ןיד שי רבכ קפסב םגד אצמנו .לעופב ןוממ לש םיניד
לב םג ןמאנ וניא ךכלו ותודע ידי לע הנתשיש ןוממה הקזח אכי
.י"העב האלפנ ארבס אוהו י"העב דואמ ןוכנו
דע ןיאד םירבוסהל השקה ]ט"יפ 'ו אתעמש[ ש"שה ,הנהו
ןמאנ וניאד אכפיא ןידה אוהו ארוסיא קזחתיאב ןמאנ דחא
הרהט תקזחד אוה הלעהש יפלו ארתיה קזחתיאב רוסאל
אקודו תונתשהל 'יושעד פ"עא אתיילעמ הקזח יוה השאד
ו המורת רמוחל ןויכ כ"א .ערפמל תעל תעמ אמטמ םישדק
תאמטנש רמול תנמאנ יכיה הרהט תקזח שי השא לכלד
המצע יבגל אלא תנמאנ הניאד רמול ןיאו ,הדנ התארשו
אליממ רוסא לעבהו ארוסיאד הכיתת השפנא איושד אמעטמו
תועובשד אמק קרפב ןנירמא אהד וניא הזד ,רוע ינפל םושמ
ל הרמאו הרוהטה םע שמשמ 'יה בייח דימ שריפו יתאמטנ ו
115

ןנברד תותסו ל"ייקד הרהט תקזח אכיא התסו תעשב םגו
.אישוקב ראשנו ךיראהש ש"עו

קזחתיאב םג ןירוסיאב ןמאנ דחא דעד חכומ אהמד הארנו
המל כ"לאד אפוג ארקמ חכומ הזו ,ארתיה וא ארוסיא
"הל הרפסו"ד ארק ךירטציא - ירה רהטל תנמאנש המצעל
הל שי יכה ואלב ללכ תנמאנ הניאש ל"תאו .הרהט תקזח
תנמאנש כ"ע חכומ כ"או ?רהטל הנימאהל ךירצ המל רוסאל
דגנ פ"כע אוה הז לכד אלא הקזח דגנ אוהש פ"עא רוסאל םג
יוה תונתשהל 'יושעה הקזחש פ"עאש תונתשהל 'יושעה הקזח
ראש דגנ לבא דחא דע ןמאנ מ"מ ,ש"שה חיכוהדכו הקזח
בתכ ריפש תורומג תוקזח .ןמאנ וניא דחא דעד ל"ז םיקסופה ו
יבג ןמאנ דחא דעד אהב ג"יפ ג"ש ש"שה 'וק בשייתי ז"פעו
דגנ יוה ירהו ,ד"כ תובותכב 'סותה תטישל שדח וניאש דיעהל
יוה אה תונתשהל דמועש פ"עאו האובתה לש רוסיאה תקזח
הקזח דגנ ןמאנ דחא דעד ,אחינ רומאה רואל לבא ,הקזח
.תונתשהל היושעה

הו אוה ןירוסיאב דחא דע תונמאנ לכד ד"נעלנ רבדה תנב
חכומדכו וישכע דע 'יהש תומכמ רבדה לש ןידה תונשל וליפא
ותודע ילולש פ"עא תונתשהל 'יושעה הקזח דגנ ןמאנד אהמ
וניא דחא דע תונמאנ לכד אלא ןמאנ מ"מו רתיה ןידה דצמ 'יה
לבא ררבל ןמאנ זאד השעמה תואיצמ לע קפס שישכ אלא
נשכ ךכיפלו וניתקזחמ איצוהל ןמאנ וניא רבדה תואיצמ עד
לע םיקסופ ןידה דצמש פ"עאש תונתשהל 'יושעה הקזחב
הנתשנ אלש ררבמ הקזחהש רמול ןיא מ"מ םדקמכ רבדה
הלולעש ירחא םדקמכ רבדה אמתסמש טילחנש רמולכ
'יושעב הקזחה ןינע לכו םלועה רדס אוה ןכו ,ךכל תדמועו
תיה אלא וניא תונתשהל תואיצמ ררבמ וניא לבא רוסיא וא ר
ינש שיד ,אתועירל יתרת םתה ה"ד ב הדנ 'סות 'יע( השעמה
ןויכו )ל"מכאו עגנמ ןניפלי והייורתו ערתיא אלו ערתא תוקזח
הקזח לכ לבא דחא דע ןמאנ השעמה רקיעב קפס שי פ"כעש
ןיטילחמ ונא דוע לומתאדכ םיקסופ ונאש דבלמש אתיילעמ
116

ה הנתשנ אל אמתסמש תויאר הברה שיו( 'יהש תומכמ רבד
ז"כ 'יס תובותכ 'ג תוא א''י 'יס מ''ב י"הק 'יע תעכ ל"מכאו הזל
קפס ונל ןיאש ירחא הדגנ ןמאנ דחא דע ןיא ךכלו .)'ד תוא
.ז"כב ק"ודו
ומכ רהטל י"הרב האמוט קפסב ןמאנ דחא דעד אה ןיבנ הזבו
דע ה"פ תורהטב ןנתדמ 'ו אתתעמש ףוסב ש"שה חיכוהש
א עמשמ אמט י"הרב אמטנ אל רמוא דחא דעו אמטנ רמוא דח
ןיאו אמטנ אל רמוא דחא דע םא אה ישחכמד םושמ אקוד
.ש"ע ןתודע אלב קפס אכיאדב יריימ כ"ע םתהו ןמאנ ושיחכמ

שי רבכשב רהטל דחא דע ןמאנד חכומד ש''שה בתכ פ''כע
האמוט קפס לכבד ינהמ אל הקזח וליאו י"הרב האמוט קפס
שי אה דחא דע ףידע המלד רואיב ךירצו ,הרהט תקזח
ומכ( הקזח דגנ ןמאנ וניא ןירוסיאב דחא דע ירהו הקזחמ
דחא דע ןיאש הממ הנהו .)ג"כ פ"ר ש"שה הזל ררועתנש
ןיושש ל"תא 'יפאד ףידע הקזחד חכומ אל הקזח דגנ ןמאנ
תומבי[ ןנירמאדכו םידק הקזחהד ירחא ןמאנ דחא דע ןיא מ"מ
םוקמ לכד ]:חפ ןיאו םינשכ אוה ירה דחא דע הרות הנימאהש
.םידק הזש םושמ אלא ןה ןיושד פ"עאו ושיחכהל ןמאנ ינשה
ונייה ףידע היה םאד הקזחמ ףידע אל דחא דעד חכומ פ"כע
הקזחהד ןפואב וליפא הקזח דגנ דחא דעל ןימאהל םיכירצ
.דחא דעל המדק
ינע לכש דחא דעמ הקזח קולח הזבד ל"י ראבתנש המ יפלו ן
עמשמדכו רבדהב גהנתהל ךיאה קפתסנשכ אלא וניא הקזח
ן"רה ואיבה ]ופוסב דס ןיטיגל תוטמשהב[ ל"ז ן"במרה ירבדמ
הקזחה ןינע לכש ]ף''ירה יפדמ ל[ שילשד איגוסב ןיטיג ל"ז
ילבש לכו .וילע םינדו רבדה הזב ןיקפתסמשכ אלא וניא
ןידימעמ ןיא בוש רבדהב הרורב הכלה ונל שי רבכ הקזחה
קפסב ךכיפלו .'יה דציכ תואיצמה עדנ אל םא םג הקזחא
ללכ ןיקפתסמ ןיאו יאדו אמטד אנידד י"הרב האמוט
.הקזחל םוקמ ןיא בוש השעמלהב
'יושעה הקזח דגנ םג ןמאנד ונראיב רבכ ירה דחא דעב לבא
רבדה לע קוספ ןיד 'יה רבכ ותודע םדוקש פ"עא תונתשהל
117

הדנמ חכומ הזש ונבתכו( הקזחה דצמ הל תתכשמ אל כ"לאד
אכיה םג ןמאנ דחא דעד חכומו )ליגרה ןפואב הדנ רוסיא
האמוט קפסב םג ןמאנ ךכלו קוספ ןיד שי רבכ ותודע אלבש
דע ןמאנ קפס יוה השעמה תואיצמ םצע פ"כעש ןויכ י"הרב
הקזח דגנ לבא דחא דע ףידע הזבו קפסה ררבל דחא
תואיצמה ררבתנ רבכש ירחא ןמאנ וניא אתיילעמ י"ע כ"ג
.י"העב ש"או ת"נשמכו ןמאנ דחא דע ןיא הזבו הקזחה
דחא דע ןיאד פ"עאד אוה ונבתכש המ לכמ ראבתמה הנהו
ןיטיג[ ל"ז ש"ארהו ]ןיטיג שיר ןייגוסב[ 'סותהל הקזח דגנ ןמאנ
תונתשהל 'יושעה הקזח דגנ םוקמ לכמ ]'ג תוא 'ח 'יס ה"פ
מאנד םירבוסהל הורעבש רבדב הנהו .ל"נכו ןמאנ דחא דע ן
הארנ םוקמ לכמ ןמאנ וניא קזחתיאב אקודו קזחתיא אלב
יאדו תונתשהל 'יושעה הקזח דגנ פ"כעד רורב טעמכו טושפ
ליעל ונראבש המ יפל ש"כו .הורעבש רבד יוהד ןויכ ןמאנ וניא
אוה קזחתיא אלב ןמאנד אהו ןיוש הורעבש רבדו ןוממ תמאבד
וקמ םגש םולכ לעופ וניא וירבד יפלד םושמ וא רתיה 'יה םד
םג פ"כעש ןויכ תונתשהל 'יושעה הקזח דגנ לבא וירבדכ רוסיא
ותונשל אב אוהו רבדה לע טלחומ ןיד פ"כע 'יה דעה ירבד יפל
ןמאנ דחא דע ןיא יאדו ךכיפלו ת"נשמכו ןוממב ומכו ןמאנ וניא
התארש הדנ הנהו .תונתשהל 'יושעה הקזחב הורעבש רבדב
'ד :ב[ 'סותה ובתכ תחא םעפ בישח אלד ])ןושארה( דע ה'
הניאד דוע התאר אמשד ששחל עגונב ארוסיא קזחתיא
ןויכ פ"כע אהד ןיבהל שיו ,העש לכ האור אהתש תקזחב
ךכ לומתא התארש ומכ התקזחא הנדימענ תינייאר הקזחוהש
תרמוא איה םאו םימי המכ ןיאורש המכ שי ירהש םויה התאר
שיש המ דגנ הנימאנ המל דחא םוי התארש תקזחא הדימעהל
אהתש תקזחב הניא פ"כעש ןויכ הטושפ הנווכה לבא .תיאור
הקזת יוה תוארלמ םימי דועב לדחת יאדובו העש לכ האור
וניא הזד בתכש א"י ג"ש ש"שכ אלד הזו( תונתשהל 'יושעה
אהמ ריעהל שיו .ש"ע השדח 'יאר לע קפתסהל הקזח
ש"ש 'ע טעמתמ תויהל הוקמ קזחוהד ל"ז ן"רה תבושתד ג"ש
ג"הכב ןירוסיאב ןמאנ דחא דעד 'סותה ובתכ ךכיפלו .)א"יפ
לבא .תונתשהל 'יושעה הקזח דגנ ןמאנ דחא דעד ת"נשמכו
118

רבד יוה הדנד א"דסד ובתכ ריפש הורעבש רבד יוה ה"דתב
פ"עא דוע התאר אלש הריפסה לע תנמאנ הניאו הורעבש
דחא דע ןמאנ קזחתיא אלב הורעבש רבדבד 'סותה תטישש
מ"מ תנמאנ הניא יאדו תונתשהל 'יושעה הקזח דגנ אכה
כ"ע ,י"העב ןוכנו ל''ז א"קער תיישוק בטיה ש"או ת"נשמכו
.י"הקה ירבד

אלב הורעבש רבד יא ק"ירהמהו ש"שה לש ןודינה םצעב
'סב 'יע ,ןוממל ותוא ןימדמש המו הורעבש רבד בישח קזחתיא
תו ,דאמ הזב ךיראהש ]'ג 'יס[ תודע ירואיב רקיה וירבד תיצמ
לש ישיאה ומוחתל םיסנכנ רשאכ קר םינש יעב ןוממ ןידבש
דע םוקי אל ארקב ביתכד ונוממ תוכז ונממ םיללושו םדאה
אל הדיבא ט"המו .וטפשמו וחוכ דגנ ונייהד "שיאב" דחא
ןיא ירהש הדיבא תבשה תוצמ חכמ רוסיא אלא ןוממ אבישח
אהו ,תוכזו חכ וב שיש ןוממ םדא םושל םידיספמ ןינמיסבד
םושמ אוהד ל''צז יקסבוזור ש"רגה הזב רמא חיני א"עו ןינמיסו
ןוממה לע ןעוט אכיאד אכיהו ןוממה לע םינעוט 'ב רבכ אכיאד
ןידד הזב רואיבהו ,תונוממ יניד רבכ בישח ודגנ דיעהל ירה
ןיעכ יוה הנעט תוכזד ןוממהב םדאה לש ןידו חכ יוה ימנ הנעט
ז עבותו קיזחמש קזחומ תוכז והזו ותנעט י"ע ןוממהב ותוכ
םדא לש ותנעט תוכז תוחדל אליממו ירב תנעט ןיד דוסי
תודע ז"ירהו םדאה חכמ ןוממה תא ןיאיצומש בישח ןוממהב
יעבו תונוממ יניד בישחו ןוממהב וחוכו ותוכז תוחדל םדאה דגנ
חיני א"עו ןינמיסו ןינמיסב קרד 'מגהמ קייודמ אוהו םינש
אלא הז אלולד עמשמו ינהמ אמלעב הדיבא תבשהב םתס
ןוממהש ונינפל םדא םוש ןאכ ןיאד אכה ל"מק יאמ ה"לאד א"ע
קרד ונממ ותוא עיקפהל םיכירצ ונאש ותוכזלו וחוכל עבתנ
אררדהד קזחומ ןיעכ ימנ יוהד אנוממד אררדב וא קזחומב
תנתונ הנעטהש ירב ןעוטב וא ןוממהב ןידו חכ םדאהל תנתונ
הב ותוכז תעיבת חכ ול םיאבש תונוממ יניד בישח םתה ,ןוממ
תבשהב כ"אשמ וילע םדאה ןידו חכמ ןוממה תא עיקפהל
ןאכ ןיא ירה הנעט אלו אררד אלו קזחומ אל ןאכ ןיאש הדיבא
םיקפתסמ ונאש אלא ןוממהב העיבת חכ ול שיש ונינפל םדא
119

אוה םייתימאה םילעבהש יתימאה ןוממה לעב והימ ונימצעב
ירה ןוממהב חכ ול שי יניד אלא תונוממ יניד וניא הז קפס
לזג רוסיא םושמ ןוממה לעב והימ ררבל םיכירצ ונאד ןירוסיא
ןוממה לעב והימ ררבמו דחא אבשכ ה"ושמו הדיבא תבשהו
ירה ןוממה לעב והזש וירבדל ירהש ןירוסיא ןידכ ןמאנ
ןוממה תא םידיספמ ונא יממ ןוממה לעב ותואל ול םינתונשכ
ןאכ ןיא ירה וחוכמ ונאש ןוממהב העיבת חכ לעב םוש
יתימאה ןוממה לעב והז דעה ירבדל אהד וחוכמ םיעיקפמ
ןוממה רשא םדא םוש ןאכ ןיאש תונוממ יניד ז"יא אליממו
.ק"ודו ונממ ותוא םיעיקפמ ונאש ותוכזלו וחוכל עבתנ

לש ישיאה ודמעמ תא םיעבוק םש ,תושיא יניד אוה הנושו
וז העיבק תבשחנ דימתו םדאה ישיאה ומוחת ךותל הסינככ
,אל וא הקזחמ םיאיצומ םא ונל הנשמ הז ןיאו םדאה לש
ךירצ ןיא ןוממב לבא .הורעבש רבד ןידכ םינש ךירצ דימת
תוכז ונממ םיללושש ונייהד םדאה לע "םיטלתשמ" כ"אא םינש
אלב הורעבש רבדבש ק"ירהמה ירבד ב"צ כ"או .ונוממ
ניבר בתכש המו ,דחא דע ןמאנ קזחתיא תבושתה ןודינב ו
םלועמ הורעבש רבד ןאכ היה אלש עבוק קר דעהש ינומיימ
י"פע םיעבוק ףוס ףוס ירהש ,ןבומ וניא ,םינש ךירצ אל ןכלו
"תוטלתשה"ל בשחנ הזו השאה לש ישיאה ודמעמ תא דעה
"תודע ירואיב"ה ירבדב ש"ע םינש יעב אליממו השאה לע
.'גו 'ב 'יסב המיענ תוכירא

נ ,יאק אטשוק שיאב דחא דע םוקי אל קוספהש ריעהל האר
קוספהמ ןומממ ע"בשבד ןניפליו הורעבש רבדל סחייתמ וניא
"תודע ירואיב"ה לש ונינב לפנ כ"או ,רבד םוקי םידע ינש יפ לע
ינא ןיאו ."שיא לע םימק" יכ םינש ךירצ דימת הורעבש רבדבש
אסק 'מע[ יכדרמ להא 'סב יטבמ לפנ אלא ימצעמ תאז שדחמ
אמב ]ררימאקליוו ד"בא ל"צז ןיבור בייל הירא ר"גה לש ורמ
ןוממב םידע ינש ןניעבד הז ןידל םידומל ינש ונל שיד בתכש
םוקי אלד ארק דועו רבד םוקי םידע םינש יפ לעד ארקמ דחא
ןיד והז רבד םוקי םידע םינש יפ לעד ןידה הנהו שיאב דחא דע
120

כ אקוד הזו םידע ינש ןוממה דצמ ןניעבד ןוממבש הקזח שיש
ףיליש והזו הקזחה דגנ םמיקהלו הקזחמ איצוהל םיכירצו
אל םידעה זאו הקזח אכילד םוקמב לבא רבד םוקי ביתכדמ
אל ןוממה דצמ כ"א שדח רבד םימייקמ םניאו הקזחמ יקפמ
ונייה שיאב דחא דע םוקי אלד ןיד דוע שיש קר ,םידע ינש יעב
ינש ןניעב אלא דחאב יגס אל ןיד לעב םוקמבד .םידע

הורעבש רבד ןניפליד הזד ק"ירהמה ירבד ימנ ריפש יתא הזבו
םינש יפ לע ןידב אקוד ונייה םידע ינש ןניעבד ןומממ רבד רבד
הז לבא הקזחמ איצוהל אקוד אוה הז ןידו רבד םוקי םידע
איצוהל שיאב דחא דע םוקי אל םעטמ ןמאנ וניא ןוממבד
לו ןומממ הורעבש רבד ןניפלי אל הז ד"עבמ םג ןוממב יכה
רבדב לבא ד"עב םעטמ םינש יעב הקזחמ איצוהל אלש
.ד"כע דחב יגס הורעבש


יעב הורעבש רבד 'קזחתיא אל'ב םגד[ ן"במרה תעד רואיבבו
]ט"כ 'יס ןנחלא ראב 'סב[ טטשנוק ןנחלא 'ר ןואגה בתכ ]םינש
םגד אתופלי אלא הז ןיא ,ןומממ רבד רבדד ש"זג אהד ל"סד
יעב הורעבש רבדב ארוסיא קזחתיא אלד אכיה םגו ירת ןנ
,ןתונ ןידהו ,ןוממל ימד אלו ,םינש ךירצהל הורעבש רבד בישח
ןידש ,רוסיא תקזח ןינעל המוד ןוממ תקזח ןינע ןיא ירהש
םגו ,היארה וילע וריבחמ איצומהד םושמ אוה ןוממב קזחומ
ותעד הטונ ןכו קזחומ ןידל המוד םישרפמ הברהל ק"מ תקזח
ס"הנוקה לש תקזח ןידל המוד הז ןיאו ש"ייע ]'ו חוא 'א ללכ[
אליממו ,ארקיעמד ותקזח לע רבד דמעהד םושמ אוהש רוסיא
םידע ינש ןניעבד אלא ןומממ רבד רבדד ש"זג ךהמ ןניפלי אל
ירבס 'סותהו .הקזחל רתוס הז ןיא םא םג הורעבש רבדב
כ"א אלא ע"בשבד בישח אלד ןוממ ןידמ ירמגל הל ןניפליד
נ אוה ןיד דוסיד 'סותהל ל"סד דוע רשפאו .נ"שמכו קזחתיא דג
ןירוסיאד אתיימק הקזח ןידמ אוה ןוממב אמק ארמ תקזח
.הקזח אכיא כ"אא ירת ןניעב אלד הזמ הז דומלל שי ריפשו
'סותה תקולחמ ראבל טטשנוק א"רגה בתכ רחא ןפואבו
121

םידע ינש ןניעב ןוממ יבג םא אפוג הזב וקלחנש ן"במרהו
כיה אקוד אכילד אכיה םגד וא אמק ארמ וא קזחומ אכיאד א
תעדש איבהו הזב ךיראה ש"שהו .ןמאנ א"ע ןיא ללכ הקזח
םהש אכיה אקוד אוה ירת ןניעבד אה ימנ ןוממ יבגד ק"ירהמה
יבג נ"הד בתכו וב קזחומה ןמ ןוממה תא איצוהל םיאב
תקזח אכיאד אכיה אקוד אוה םידע ינש ןניעבד אה ע"בשבד
ח וא רוסיא אכילד אכיה םגד חיכוה םש ש"שהו .רתיה תקז
ח"כ ףד מ"בב ןנירמאד אהמ ןוממב ןמאנ א"ע ןיא ללכ הקזח
.ללכ קזחומ אכיל אה םתהו חיני א"עו םינמיסו םינמיסד א"ע
אכילד אכיה ףא ןמאנ א"ע ןיא ע"בשבדב ה"הד ז"פל בתכו
רבד הזב היה אל םלועמ דעה ירבדלש אכיה קרו הקזח
יע ןמאנ הורעבש םינמיסד אהמ ק"ירהמה תטיש בושיבו[ .ש"י
ל"צז פאקש ןועמש 'ר ןואגה םשב יתעמש חיני א"עו םינמיסו
אניד יאהל ןנירמא םירבד ילעבה לש תונעט שיש םוקמב קרד
םינמיסו םינמיסד ךהב ןוגכו םינשמ תוחפ ןוממבש רבד ןיאד
רבדל ריפש בישח ד"עבה תונעט י"עש א"ע הזב ןמאנ וניאש
בד ןוממבש ןמ איצוהל ונאבש אכיה ש"כו םידע ינש ןניע
םגו איצוהל ונאב אלש אכיה אמלעב לבא ירת ןניעבד קזחומה
יגסו ירת ןניעבד ןוממבש רבדכ בישח אל ד"עבד תונעט אכיל
בתכ )ו"ט 'מע ןיטיג בוש ןולובז ר"גל( ןולובז ירעשבו .א"עב
ע"צ א"ע קיפסמ ןוממ קיזחהלד ק"ירהמה בתכד אהד ,בשייל
יאמ םוקמבד הנוכהד הארנו א"ע לש תונמאנ יאהכ שיש ונל ן
,הב ןמאנ א"עד םירוסיאכ ןודנ ןוממ איצוהל אב וניאש
םילעבה י"ע 'יפא שחכומ אוהשכד אניד אכיא םירוסיאבו
רחא י"ע שחכומ א"עהד א"עו ןינמיסו ןינמיסב ןכלו לטבתמ
שחכומ אוהש עייסמ א"עב וא ,ולש אוהש רמואו ןמיס ןתונש
ה י"ע 'סותה וקלחנש והזו .]םירוסיאב א"ע ליעומ אל עבות
קזחתיא אלד אכיה םג ע"בשבדב ירת ןניעב יא ן"במרהו
אב אלש אכיה א"ע ןמאנ ןוממב םגד 'סותה תעדש ארוסיא
ןניעב אל ע"בשבדב םג ןומממ רבד רבד ןניפליד ןויכו איצוהל
ה"הו ןוממבש רבדב ירת ןניעב םלועלד ן"במרה תעדו ירת
בש רבדב .ש"שה כ"שמכו הורע
ע"בשבדב ןמאנ א"ע ןיאד םינושארה תטיש ראבל שיד אצמנו
122

ןניפלי אלד םושמ וא ,יפנא ירתב ארוסיא קזחתיא אלד אכיה
םוקמב אלא ירת ןניעב אל םתהד ףאו ירמגל ןומממ רבד רבד
םוקמב ףא ע"בשבד בישח אכה ,ק"מ תקזח וא ןוממ תקזח
ממב םגד םושמ וא ,ארוסיא קזחתיא אלד םג ירת ןניעב אפוג ןו
יגסד םינושארה תטישל ראבל שי ןכו .ללכ הקזח אכילד אכיה
םושמ אוהד וא ,יפנא ירתב ארוסיא קזחחיא אלד אכיה א"עב
אימוד הקזח אכיאד אכיה אלא ןומממ רבד רבד ןניפלי אלד
אוה ק"מ תקזחד אמינ יא טרפבו ,ק"מ וא קזחומ אכיאד ןוממד
לבא אתיימק הקזחד אתל םושמ ארוסיא קזחתיא אלד אכיה
וא א"ע םהב ןמאנש ןירוסיא ראשכ יוהו ןומממ הל ןניפלי אל
ןוממ יבגד ומכד ימנ אניד יאהל ןומממ הל ןניפליד םושמ אוהד
אכיה ןמאנ א"ע ע"בשבדב נ"ה הקזח אכילד אכיה ןמאנ א"ע
.הזב מ"קפנ כ"שמ ןלהל ןייעו ארוסיא קזחתיא אלד

'מגה ןושלב קדקדל שי הנהו ע"בשבדב ירת ןניעבד אה יבגד
ןניעבד אה יבגו 'םינשמ תוחפ הורעבש רבד ןיא'ד ןושלב וטקנ
א"ע ןיא'ד אמתסב ורמא ארוסיא קזחתיאד אכיה ןירוסיאב ירת
הארנ היהו ,םינשמ תוחפב וניאד אנשיל יאהב וטקנ אלו 'ןמאנ
םוקמב ןירוסיא ןידמ ע"בשבד ןיד ינאשד הזמ קדקדל
בגד ,ארוסיא קזחתיאד אוה ודוסי ירת ןניעבד אה ע"בשבד י
ד"בב תודע תלבק ןוגכ תודע יניד לכ הזל ןניעבו תודע ןידמ
ןיא ,ירת ןניעבד ארוסיא קזחתיא יבג לבא .דע יפמ דע לוספו
א"ע רמואש המב יגס אל ג"הכבד קרו ללכ תודע ןידמ הז
.רוסיא תקזחהל לטבל ידכ םידע ירתד רוריב ןניעבו

בד ראבל שי ז''יפעו בתכש ]ט"עקת 'יס[ ןילוחד ק"פ יכדרמה יר
קרפ 'ירמא אה הטיחשה לע ןמאנ דחא שיא ךיא המית ל"זו
'וכו ןמיהמ אל דחא דע ארוסיא קזחתיאד אכיהד הבר השאה
קזחתיאד אכיה ןמאנ וניא דחא דע רמאד אה ם"אר 'יפדכ ל"יו
הנימאהש םינשד אימוד םיקיר םישנאב אקוד ונייה ארוסיא
ןהש ומכ הרות דחא דעב לבא ןמאנ וניא א"ע ןנירמא איההבו
אב קרפ 'ירמאדכ השא וליפאו היוליע ןניכמס רשכו ןמיהמ
אלא יגילפ אל יסוי 'רו הדוהי יברו ומאל רסומ לאעמשי 'ר ןמיס
123

ודומ לאעמשי 'ר לש ומאב לבא בורה ןמ ןהש םישנ ראשב
הדנ תליבטבו בירקמה ןהכבו הטיחשב ןניכמס ימנ יכהלו
וי םניאש דחא דעא ןניכמס והלוכב םירחא יפמ אלא םיעד
ןיב קוליח 'יהיש תודע ןידב וניצמ אלש ,אבוט ב"צ וירבדו .ל"כע
ול שי םא יולת לכהו ןמאנ וניאש םדאל רתוי ןמאנש םדא
תודע יבג אכה ינאשד וירבדמ חרכומהו .אל וא תורשכ תקזח
החכוה ןניעבד קרו ללכ תודע תרות ןניעב אלד ןירוסיא לש
עמ רשכ םדא אוהש אכיה הזלו רוסיא תקזחהל קלסל אתייל
כ"אשמ ירת ןניעב אלו רוסיא תקזחהל קלסל הזב יגס ןמאנו
וליפא יגס אלד יאדו תודע ןיד והב ןניעבד ע"בשבדו ןוממ יבג
ט"נק ףד ב"בב ןנירמאדכו רשכ אוהש הלודג החכוה שי םא
,ליעל כ"שמכ הזמ ראובמו .תודעל םילוספ ןרהאו השמ םגד
ןניעבד םושמ אוה ארוסיא קזחתיאד םוקמב ירת ןניעבד אהד
םהש םידע 'יפאד רשפאו רוסיא תקזחה דגנכ אילעמ החכוה
רשפאו .וז תודעל םינמאנ ויהי םיבורק וא םישנ 'ב ןוגכ םילוספ
אכיאד אכיהד ירבס ם"ארה לע םיקלוחש םינושארה ראשד
ו אדירג החכוהב יגס אלו שממ תודע ןניעב רוסיא תקזח ןייע
קזחתיאבד בתכש מ"התנה םע הזב קלחנש ח"ל 'יס ח"הוצקב
ז"ע קלוח ח"הוצקהו ד"בב הדגה צ"א לבא םידע 'ב ךירצש ףא
.םש בבושמב ןייעו
םינושארהו 'סותה תטיש ראבל שי הזב ונירבד םינכ םאו
ףא ארוסיא קזחתיא אלד אכיה ע"בשבדב ןמאנ א"עד ירבסד
מאנ א"ע ןירוסיאב םגד ל"ייקד יאמל קזחתיא אלד םוקמב ן
ע"בשבדל ןירוסיא ןיב מ"קפנ יאמ כ"אד הרואכלד ,ארוסיא
.קיזחתא אלד אכיה ןמאנו קזתתיאד םוקמב ןמאנ וניא אהד
אה ןירוסיא יבגד ,דוסיב הזמ הז םה םיקולח ירה נ"שמפל ןכא
החכוה ןניעבד םושמ קר אוה קזתחיאד אכיה ירת ןניעבד
ב תודע תלבק ןניעב אלו יפט אילעמ םגש רשפאו 'דכו ד"ב
ע"בשד יבג לבא ל"נכו וז תודעב םירשכ ויהי םילוספ םידע
תודע תרות ןניעב הזב ןומממ רבד רבד הל ןניפליו ירת ןניעבד
.ק"ודו ןוממב םינש תודע ןידכ שממ
ע"בשבדב ןמאנ א"עד ירבסד םינושארה תוטישל רוקחל שי
וסיאב א"ע ןיד ראשכ אוה םא ארוסיא קזחתיא אלד אכיה ןיר
124

דעו ד"בב תודע תלבק ןניעב אלו אדירג תונמאנ יוהד אמלעד
תרות ןניעבו שממ תודע תרותב אוהש וא רשכ 'יהי דע יפמ
וניבר 'יחב ונאצמ הזל אמגודו[ תודע יניד ראשו ד"בב תודע
ד"וסב םש בתכש ו"טה חצור 'להמ ט"פ ם"במרה לע יולה םייח
ד יוהו םינמאנ םילוספה לכ הטוס דע יבגד ףאד תונמאנ ןי
םא הזלו תודע תרות וב שי רשכ דע דיעמש אכיה מ"מ אדירג
תובושתב ע"עו ש"ייע תודעה תעובש ןברקב בייח ותודע רפכ
.]ט"עק 'יס א"קער

אהל הל 'יפלי יא ליעל ונקפסתנש המב יולת אוהש רשפאו
ש"זגמ ןומממ קזחתיא אלב ע"בשבדב ןמאנ א"עד אתלימ
אכילד םושמ אוהד וא רבד רבדד ראשכ יוהו הז ןינעל אתופלי
א"ע ןידכ וניד ירה ןומממ ןניפלי יאד ,םהב ןמאנ א"עד ןירוסיא
דעו ד"בב תודע תלבק הזב ןניעבד רשפאד הקזח אלב ןוממב
ראשכ בישח ג"הכב םושמ אוה םא לבא לוספ 'יהי דע יפמ
ראשו ד"ב תודע תלבק הזב ןניעב אלד אטישפ ירה ןירוסיא
נ ןיד אוהד תודע יניד .ןיקצורוס א"רגה ד"כע אדירג תונמא

,רוסיא תקזח דגנ טחושה לע םיכמוס ךיא יכדרמה לש אישוקב
השקה .ול םינימאמ ,ןמאנו רשכ דחא דעבד ם"ארה ץריתו
ךיאד לׯז ץיממ א"ר לע דואמ המתש )ב( ןילוח עשוהי ינפב
אׯע ןיאד אהד אמינ יא איעבמ אלו הז רבד רמאי שודק הפ
זחתיאד םוקמב ןמאנ אלמ ןניפליד את׭רואד אוה ארוסיא קי
ןיבו םישנא םתס ןיב קלחל ןיאש אטישפ כׯא 'וגו דחא דע םוקי
קר ןינמאנ ןניא םא ףא אלא בותכה רביד אלמ ארקמד םירשכ
ינאצמ אלו םירשכל םישנא םתס ןיב קלחל ןלנמ ןנברדמ
.שׯייע סׯשב שרוש הז קוליחל
'יס ב"ח[ ןתנ תורוהל ת"ושב יתיפצ הייפצו בוטב בשייש ]ז"נ
יארכו דואמ םירורב וירבדו לׯז ץיממ ם"ארה ירבד םעט
לׯז עשוהי ינפה שדיחש המ יׯפע אוה םירבדה שרושו םיקצומ
תרמואה השאבד םש יׯשריפד אהא )בכ( תובותכב ומצעב
תאשנו יפקונ יבל ןיאש תרמואש רמולכ ילעב תמש יל ירב
ת הרמא אל םלועלד רבדה רואיבו ,תאצוי הניאד לזימל הרו
125

דגנ יל ירב רמא םא לבא רבדב קפוסמש ימל אלא הקזח רתב
ירב הידידלד הקזחה רתב ךליש רמול היבגל ךייש אל הקזחה
):ח"פ( תומבי אׯשרהמה בתכ ןכש איבהו הקזחה ךופיה
׮ושתב וז ארבס קיזחה ןכו םש ןורחא םרטנוקבו ךרואב ש׮׮ייע
מ ןכש בתכו )ח"ע 'יס א"ח ז׮׮עהא( לׯז סׯתחה םג ראוב
׮יס( ד"וי הרהט ירדס ׮סב ןייעו שׯייע )חפ( תומבי אׯבשרב
.הזב )אׯקסוס הׯפק
אהד רמוח ןימכ לׯז ץיממ אׯרה תטיש בטיה ןבומ התעמו
אמלעב דעב קר ונייה ארוסיא קזחתיאב ןמאנ דחא דע ןיאד
ךומסל הצורש אלא תמא רמוא אוהש חוטבו ךומס ובל ןיאש
הזב הנה תודע ןידמ וירבד לע קזחתיאד םוקמבד ןנירמא
לבא הקזח דגנ ןמאנ אׯע ןיאד וילע ךומסל לוכי וניא ארוסיא
אה ןיעכו רקשמ וניאש ובלב ןימאמו עדש ול ןמיהמו רשכ דעב
הנה יפקונ יבל ןיאש יל ירב רמואש )בכ( תובותכ יׯשרד
ךומסל לוכי ריפש מׯמ רוסיא תקזח אכיאד ג׮׮עא אנווג יאהכב
נ דעהש ןויכד דעה לע ולצא ירבו ופקונ ובל ןיאו האמכ וילע ןמא
רוסיאה תקזח רתב לזימל בייח וניא בוש ריסיאה תקזחכ אלד
וניא אוה לבא רבדב קפוסמש ימל אלא הקזח רתב ןנילזא אלד
,קׯודו ומצע לע ןמאנ אוהו תמא רמוא דעהש יל ירב יכ קפוסמ
.ד"כע

היה אל שממ תודע ןיד ןאכ ךירצ היה םאש ףיסוהל שיו
מ ןיאו יפקונ יבל ןיא ןעוט היה םא וליפא דחא דעה ירבד לבקת
ךרוצ ןיאש ליעל כ"שמ ףוריצב לבא ,ללכ קפתסהל םוקמ ןאכ
דחא דעש בטיה ןבומ ,אדירג תונמאנ קר אלא תודע ןידל ןאכ
.ללכ קפתסהל םוקמ ןאכ ןיאש דיעהל לוכי ונילע ןמאנה

כו ושודיח לע שודיח הנב ל"צז "ןתנ תורוהל"ה לעבו ורפסב בת
ע"ושב בתכש תורמלש ]דל 'מע הדנ 'לה[ וירפ ןתנ ריהבה
דע הילע אובל רוסא האמוט תקזחב איהש השאש ]ה"פק ד"וי[
,רוסיאב והלישכת אל ותשאש לעבל ירב םא ,יתלבט רמאתש
ללכ ול ןיא יכ ,יתלבט דיגת איהש ילב םג הילע אובל רתומ
.קפס םוקמ
126


תונוממ ינידב דחא דע – רכז רפסהמ ךלמילא ןו

ןמיהמ ןנברמ אברוצד ןנירמאד אהב םינושאר וקלחנ ,הנהו
וא ומצע לע קר ןמאנ םאה ,אניע תועיבטב הדיבא וריזחהל
לע קרד ]זכ ףד ןיטיג[ א"בטירה תטיש .רחא םדא לע םג ןמאנ
ןמיהמ יאמא רחא םדא לע לבא ןנברמ אברוצל ונימאה ומצע
םידע םינש פ"ע ןניעבו תודע דיעהל אב אה יגס אלו רבד םוקי
]וצ ןילוח[ ן"רה םלוא .ןנברדמ אברוצ אוהשכ ףא דחא דעב
יאדו אוה רבדב עגונד ומצע לע ןמיהמ יא הברדאד רבס
?םתקולחמ תרבס יהמו .רבדב עגונ וניאש םירחא לע ןמיהמד
יאמא השקהד ז"כ מ"ב עשוהי ינפה תישוק עודי הנהד
ט דבאמה ירה ,בישהל ידכ םינמיס ללכ ךירטציא תנעטב ןעו
אמשו ירבו ,ולש וניא אמשד אמש אוה אצומהו ולש הזד ירב
ונייה ,ףידע ירב ואל אמשו ירבד ןניקספד המ לכד ףידע ירב
ףידע ירב ןיא זא קזחומה ןמ איצוהל ךירצו קזחומ שיד אכיה
קזחומ ןאכ ןיאד אכה לבא היארה וילע וריבחמ איצומהד
ירב ןעוט דבאמהו ולש הניאד הדומ אצומהד יאמא ,ולש הזש
?ףידע ירבד אמינ אל
הרותב ביתכד ןויכ ןידה רקיעמ תמאבד עשוהי ינפה ץריתו
היה ולש הזד ירב תנעטב ןעוט דבאמהו ךיחאל םבישה בשה
ךיחא שורד דע הרותב ביתכד אלא םינמיס אלב ףא ןמיהמ
םדא לכל בישת לא רמולכ ,יאמרמ והשרד 'מגב ןנישרדו ותוא
אהד קדוצ הרואכלד ףא תריזג אכיא תאז לכב ,ירב ןעוט
המ לכד חכומ .םינמיס י"ע יאמרמ והשרד ןניעבד בותכה
ןנברמ אברוצ לבא יאמרמ והשרד יעבד םושמ םינמיס ןניעבד
אברוצ ךכלו וירבד לכב תמא רמוא אהד רקשמד ששח ןיאד
רבס ךכו םינמיס אלב ףא אניע תועיבטב ןמיהמ ןנברמ
מיהמ ומצע לע קר ןכלו .א"בטירה דיעהל אבד רחאל לבא ן
המ לכד ,רבד םוקי םידע םינש יפ לעד ירת יעב תודע ןידמ
.ירב תנעט ןעוט ומצע אוהשכ הז ןמיהמד
קזחוממ איצוהל אב וניא ןנברמ אברוצהש ןויכד רבס ן"רהו
המ לכד ןמיהמו ינהמ ינולפל ץפח יאה ךייש םא ררבל אב אלא
127

אקווד הז רבד םוקי םידע םינש יפ לע ןניעבד הצורד אכיה
הדומ אצומהד ,קזחוממ איצומ ןיאד אכה לבא קזחוממ איצוהל
םינורחאה ודמל תוטשפבו .דחא דע ינהמ ,איה ולש ואלד
ןנברמ אברוצה דיעיש ינהמד היל אריבסד ן"רהב רבסההד
תטישכ היל אריבס ן"רהד םושמ דחא דע קר אוהש ףא רחאל
םידע םינש יפ לע הרותב ביתכד אהד רבסד ק"ירהמה םוקי
וניאשכ לבא קזחתיא דגנ דיעמשכ קר הז ,דחאב יגס אלו רבד
,הז ןינעב וכיראה םינורחאהו .דחאב יגס קזחתיא דגנ דיעמ
רעשה .תונוממב קזחוממ איצומ וניאשכ דחא דע ינהמ םאה
ן"רה ירבדמ חיכוה ]'א ק"ס תודע 'להמ ג"ל 'יס[ טפשמה
בתכו רטפנש םדא ןינעל ]ה"ע ןמיס ן"רה תובושתב[ האווצ
תרבח ,תורבח הזיאל שריפ אלו תורבח עבראל ונוממ ןתונש
דיעמו דחא דע אבו 'וכו םינרבקה תרבח ,םילוח רוקיב
ן"רה בתכ ,םינרבקה תרבחל ןתיל הצורש ול רמא רטפנהש
אדוש ןנירמא קפסבד ונייהד ,אדוש ןידמ דיעמש המ ינהמד
יידל רבתסמ אכהו ]םיניידה יניע תואר יפכ[ 'יפ יניידד םינ
ןיוכתהש רמואש דחא דע אכיאד ןויכ תינולפ הרבחל ןיוכתנד
תונוממב דחא דע ינהמ אלד ן"רה ירבדמ חכומ .תאז הרבחל
אכה אהד וירבד םילבקמ אדוש ןידמ קרו קזחומ אכילד ףא
יכה וליפאו קזחומ אכילו ןווכתה ימל ןודינה קר ,ונוממ ןתנ יאדו
לו ,יניידד אדוש ןידמ קר ינהמד ן"רה בתכ ןידמ ינהמד בתכ א
ן"רה ירבד כ"א .קזחומ ןיאשכ תונוממב ןמאנ דחא דעד םידע
אלשכ דחא דע ינהמד היל אריבס הדיבא ןינעלד ידדהא ירתס
ינהמ אלד ןניזח ה"ע ןמיסב ן"רה תובושתבו ,ארוסיא קזחתיא
דעב םתה ןמאנד המ לכד בתכד קזחתיא אלב ףא דחא דע
םינרבקה תרובחל ןיוכתנד רמימל דחא אדוש םעטמ קר הז
ןיאשכ ףא דחא דע ינהמ אלד היל אריבסד עמשמ יניידד
.קזחוממ איצומ

ן"רה רבס אל תמאבד בשייל ל"צז יקסרבופ ד"ירגהמ יתעמשו
קזחתיא דגנ אלש ףא תונוממב ןמאנ וניא דחא דעו ק"ירהמכ
אלא תונוממב ןיד יוה אל הדיבא תבשהב אכהד רבסד אלא
ות אל לש ןירוסאב ןיד יוה ומכ ןירוסאב ןיד הזד םלעתהל לכ
128

תיול וא האפו החכש טקל תתל וא םילוח רקבל הרותב בויח
ןיד יוה אל אכהו םידסח תולימג יוה הדיבא תבשה ןכו .תמה
שיש םידדצ ינש ןיאש ןויכ טפשמ ןשוח 'להב תונוממב הרות
ןנברמ אברוצה דגנ ןעוט וניא אצומה ירהד םירבד ןיד םהיניב
ייש ץפחהש ןעוטש ןכתיש רמוא אצומה הברדא אלא ינולפל ך
םילעבה ימ שורדלו ררבלו שפחל הוצמ שי אצומלש אלא ךכש
ןיד יוה אל ךכלו הדיבא תבשה תוצמ םייקי זאו יתימאה
תוצמ תבוח ידי אצי אצומה םאה ןירוסיאב אלא תונוממב
ךישש רמוא ןנברדמ אברוצהש ותואל ריזחי םא הדיבא תבשה
ב ןיד יוהד ןויכו ,ול ןמאנ דחא דעד דחא דע ןמאנ ןירוסא
ןמיהמד הדיבא תבשה ןינעל ן"רה בתכ ךכלו .ןירוסיאב
ן"רה ירבדב לבא דחא דע ןידמ רחא םדאל ףא ןנברמ אברוצה
ןיד שיש תונוממ ינידב יריימ םתהד ה"ע ןמיס תובושתב
הרבח לכו ףסכה תא חקי ימ תורבח העבראה ןיב םירבדו
ןיד שי כ"א ,הל עיגמש תנעוט יוהו תורבחה ןיב תונוממב הרות
דחא דע ןידמ ינהמ אל קזחתיא דגנ וניאש ףאו ןוממבש רבד
.יניידד אדוש ןידמ ינהמ אלא תונוממב ןמאנ דחא דע ןיאד

ןנברדמ אברוצד 'מגה השדיחד אהב םינורחאה וקלחנ ,הנהו
,ןנברדמ וא אתיירואדמ ןמיהמ יא אניע תועיבטב ןמיהמ
קלח קחצי ירפ תובושתבו חיכומו הז ןינעב ךיראה ו"נ ןמיס 'ב
ןעוט ירה םינמיס יעב יאמא הרואכלד ,אתיירואדמ ינהמד
דע הכלה שי אלא ףידע ירב אמשו ירבו ולש הזש ירב תנעטב
ןנברמ אברוצ לבא םינמיס י"ע יאמרמ והשרד ותוא ךיחא שורד
ךיחא שורד דעמ תאז ןניפליד ןויכו ןמאנ רקשל דושח ןיאד
ברוצש ירה ותוא .םינמיס אלב ףא אתיירואדמ ןמאנ ןנברמ א
אתגולפב יולת הזד וישודיחב בתכ זלעטמ םייח 'ר ןואגה הנהו
תבשהב דיעהל ןנברמ אברוצ ןמאנ יא א"בטירהו ן"רהד
ןויכ רחא לע דיעהל ןמאנד ן"רה תטישלד ,רחא לע הדיבא
ומצע לע ןנברמ אברוצה ןמאנ םג ןכלו קזחוממ איצומ וניאד
ו אניע תעיבטב לוספה לכד ןויכ רבדב עגונ לש לוספ אכיל אכה
ששח אכיל ןנברמ אברוצו רקשי אמש הז רבדב עגונ לש
לע ןמיהמ אלד א"בטירה תטישלו .אתיירואדמ ינהמו רקשמ
129

ומצע לע ןנברמ אברוצה ןמיהמ יאמא קזחומ אכילד ףא רחא
דוד 'ר ירועיש 'יע[ ןמאנ ןנברמ אברוצש םימכח תנקת יוה אלא
ג"כ מ"ב לע .]:

אריבסד ק"ירהמה תטיש תא איבה ג"פ ו"ש אתתעמשב בשבו
,ארוסיא קזחתיא אלב הורעבש רבדב ןמיהמ דחא דעד היל
.קזחוממ איצומ וניאשכ דחא דע ןמיהמד תונוממב ןידה אוהו
דעו םינמיסו םינמיס ח"כ ףד ןמקל 'מגהמ ותטיש לע השקהו
"ירהמה תטישלו ,חיניו ימד היתילד ןאמכ דחא דע ,דחא ק
ןאמכ יוה א"ע יאמא קזחומ אכילדב ינהמ דחא דעד רבסד
ללכ שי אהד קחצי ירפה ףיסוהו .ןמיהמ דחא דע אה אתילד
תטישלו םינש ןאכ ירה דחא דעל הרותה הנימאהש םוקמ לכ
ירתכ יוה כ"או קזחומ ןיאשכ דחא דע ינהמד ק"ירהמהו ן"רה
אהו םינש ןאכ ירה דחא דעל הרותה הנימאהש םוקמ לכד
יסב ןתני אל יאמא כ"או םידעה לעבל ןתני םידעו םינמיסו םינמ
.אתילד ןאמכ אוה עודמו דחא דעה לעבל

תטיש תא איבה אלש יניעב אלפו ,בתכ ח"כ מ"ב דוד יכרדבו
ןמאנ דחא דעש ק"ירהמכ היל אריבס םג ן"רה ירהש ן"רה
דחא דעד ן"רה בתכד המ אלא קזחתיא דגנ וניאשכ תונוממב
גנ וניאשכ ןמיהמ ודגנ השחכה אכילד אכיה אקווד הז קזחומ ד
'ודכו םינמיס ודגנ השחכה אכיאד אכיה לבא ודבל אבד
דעו םינמיסה לכ רמאד ןויכ ולש הזד ידהס ןנאכ ינהמ םינמיסו
ןנא דגנ םידע ינש אמלשב .ןמיהמ אל ידהס ןנא דגנ דחא
אכילד אכיה הז ידהס ןנא ינהמד המ לכד והל ןנינמיהמ ידהס
רבד םדגנכ אל יאדו םידע םדגנכ אכיאד אכיה לבא קזח רתוי
ןויכ השחכהב דחא דעה אכהד ןויכ ךכלו .ידהס ןנא ינהמ
ךכלו אתילד ןאמכ דחא דעה ירה ךכלה ודגנכ ידהס ןנא אכיאד
]ח"י 'יס ןירדהנסב[ בקעי תוליהקה בתכ ןכו .חנומ אהי
וניאד ןויכ חנומ אהי דחא דעו םינמיסו םינמיס ן"רה תטישלד
מאנ וניאשכ דחא דע ינהמד ן"רה שודיח לכד ,השחכהב ן
.השחכהב וניאו ודבל אבד אכיה אקווד הז קזחוממ איצומ

130

בתכ 'ו 'יס ןיטיג לע םייח ירעשב ל"צז ץיבלאומש ח"רגהו
רתוי יוה יאמ רקוח 'ב ק"ס ט"נר יס ןשוחה תוצקהד בשייל
ןירוסיאב אתוילעמ - אפידע םינמיסד דצלו .םינמיס וא דחא דע
,ןמיהמ אל דחא דעד אכיה ףא ןוממ איצוהל ינהמ םינמיסד
אפידע םינמיסד ןויכד אתתעמשה תיישוק תא בשייל רשפא
םינמיס ודגנכ םינמיס שישכ לבא ןמיהמ ודבל דחא דעשכ ןכל
םינפוא המכ דוע ראיבד םש ןייעו .ןמיהמ אל יאדו אפידע
.אתתעמשה תיישוק תא בשייל

יקסרבופ י"ירגה רואיב יפלו ש"רגה בתכ ןכו ןייגוסב ל"צז
ירעשב ש"שרגה רבסד חכומ ןכו ב"כ א"כ 'יס ל"צז יקסבוזור
רעשה תישוק חוכמ ראיבד ,ריפש יתא ד"י קרפ 'ו רעש רשוי
הדיבא תבשהד ןויכ ןמיהמ דחא דעד ן"רל היל אריבסד טפשמ
ןיאו ללכ ינוממ ןיד אכילד אכיה אקווד הז לכו ,ןירוסיאב ןיד יוה
םירבדו ןיד ירב ןעוט דבאמהש דבאמל אצומה ןיב תונוממב
ינידב םירבדו ןיד םהיניב ןיאו ושיחכמ אל אצומהו ולש הזש
תבשהב ןיד שיו הבשה בויח שי אצומה לעד אלא תונוממ
רשאכ קר הבשה תוצמ םייקמ אוהש יאמרמ והשרד הדיבא
ןירוסיאב ןיד יוהד ןויכו יאמר וניאו םילעבה אוה ימ בטיה רריב
שה תוצמב כ"אשמ ןירוסיאב ןמאנ דחא דעד ןמיהמ הדיבא תב
יוה אכהד ,ןירוסיאב ןיד יוה אל אכהד א"עו םינמיסו םינמיסב
,םינמיס איבמו ולש הזד ןעוטו רחא םדא אבד תונוממ יניד םג
דעה ןכלו דחא דע יגס אל תונוממבו םהינש ןיב ינוממ ןיד שיו
מיהמד ן"רה בתכד אהו .חנומ אהיו היתילד ןאמכ דחא הז ן
דעו ןירוסיאב ןיד יוה אלא תונוממב ןיד הז ןיא זאד ודבל אבש
.ןירוסיאב ןמאנ דחא

,ן"רה ירבד לע אתתעמשה השקה אל יאמא ריפש יתא ז"פלו
קר וניד תא בתכ ן"רהד ,ללכ השק ןיא ן"רה תטישל תמאבד
ןמאנ דחא דע ןיא םלועלו ןירוסיאב ןיד יוהד הדיבא תבשהב
דגנ אלשכ ףא תונוממב ק"ירהמה תטישל כ"אשמ קזחתיא
קזחוממ איצומ וניאד אכיה לכד תונוממ ינידב ללכ רמאד
םינש פ"ע הרותב ביתכד המ לכד היל אריבסו דחא דע ןמיהמ
131

םק וניא ןוממלש 'וכו שיאב דחא דע םוקי אלו רבד םוקי םידע
השקה ריפש וירבדלו קזחוממ איצוהל הצורד אכיה אקווד הז
.אתתעמשה

ה השקה דוע הנהד ק"ירהמה תטיש לע םש אתתעמש בש
לבא םק וניא ןוממל ןנישרדו 'וכו שיאב דחא דע םוקי אל ביתכ
םינושארה וקלחנו העובש בייחל לוכי דחא דעש םק העובשל
ןמאנ דחא דע העובש בייחל קר םאה העובשל םק א"עד אהב
העובש בייחתהש תצקמב הדומב ןוגכ העובשמ ורטפל םג וא
עייסמה דע איבהו וא העובשה ןמ ורטופל ינהמ םאה וירבדל
דעש 'ג ןמיס ןיזחוא םינש קרפ שירב ליעל ש"ארה תטישד אל
תטישלו וירבדל תויאר איבהו העובשמ רטופ וניא עייסמה
איצומ וניא אכה אה העובשמ רטופ וניא יאמא ק"ירהמה
אל עודמו רפכש המ לע העובשה ןמ ורטפל הצורד קזחוממ
ןמ רוטפל א"עה ינהמ בקעי תוליהקה ץריתו .העובשה
לכד ללכ שיו העובש בייח תצקמב הדומהד א"י 'יס ןירדהנסב
ןיד י"פע עבשנ אלד ןמז לכד רמולכ םלשמ עיבשהל לוכי וניאש
אל דוע לכו העובש בייחש וקספ ד"יבד םלשל בייח הרות
ורטפל הצור עייסמ דעשכ כ"או .בויח תקזח וילע שי ,עבשנ
דגנ דיעמ אוה העובשמ ןיאד ק"ירהמה הדומ זאד בויח תקוח
.בויח תקזח ודגנ אכיאד אכיה ןמאנ דחא דע

ריפש יתא ל"צז יקסרבופ ד"ירגה רואיב י"פע ן"רה תטישלו
דחא דע זאד ןירוסיאב יריימ םתהו תונוממב ןיד יוה אכהד
.והילא ןורכז רפסה ד"כע ןמהימ


רפסה רבחמל ןח ןח .תראובמ אתעמש ריהבה 'סב יתרזענ
.א"טילש
132


133


ט"פו
'טו 'ח קרפ ד אתתעמש

אהד ובתכש ןירדהנסד 'סות ירבד ואבוה םימדוקה םיקרפב
בורב אקוד והז בורה רחא ןוממב ןיכלוה ןיא לאומש רמאד
ינב ןוצרבו גהנמב יולתה בור ונייהד וניבר ראיבש יפכו עורג
ימנ לאומש חרכהבו עבטב אוהש אילעמ אבורב לבא םדא
איגוסמ םהירבד לע השקה ש"שהו אבור רתב ןנילזאד הדומ
פד רמאק אילעמ אבורב וליפאד םתה חכומד תוריפ רכומה קר
ברה תעד ןכש איבהו בורה רחא ןוממב ןיכלוה ןיא לאומש
134

ןנילזא אל אילעמ אבורב וליפאד ה"ארהו א"בשרהו דיגמה
.ש"ייע בורה רתב

שיר 'סות ירבדמד 'סותב המה תוקולח תוטישד ש"שה בתוכו
ראובמ ל"מק ה"ד ב"ע ז"כ ףד ק"ב חינמה קרפ ברה ירבדכ
ןיאד לאומשל היל אריבס ימנ אילעמ בורב וליפאד דיגמה
ןיכלוה ןיא םעט המ המית ,ושקהש ש"ע בורה רחא ןיכלוה
ןנירמאדכ תושפנ ינידמ רמוחו לקב יתיל ,בורה רחא ןוממב
ל"ס הישאי 'רד םינייד בור יבג 'ג ףד ןירדהנסד אמק קרפ
ינידב ירייא "תוטהל םיבר ירחא" ביתכד ארקד דבלב תושפנ
תונוממ ינידב םינייד בור רתב ןנילזאד אהו תונוממ ינידב אלו
ירימחד תושפנ יניד המ תושפנ ינידמ ו"קב הישאי 'ר ףילי
כ"או .ןכש לכ אל תונוממ יניד םינייד בור רתב ליז הרות הרמא
תונוממל תושפנמ ו"ק ןניפלי םינייד בור ןינעלד יכיה יכד השק
לעד אבור ראש ןינעל נ"ה תושפנ יניד המו ו"קב ףלינ אמ
.ןכש לכ אל יליקד תונוממ יניד אבור רתב ןנילזא ירימחד
אבור רתב תושפנ ינידב ןנילזא ןמק היתילד אבור וליפאו
םתהד רמול שיו ?א"ע ט"ס םש הרומו ררוס קרפ שיר רמאדכ
רמימל אכילו ,וניאש ימכ והדיד טועימ בישחד ינאש םינייד יבג
חב אנוממ יקוא םתה הינימ יקפמ ןיד תיב אהד היראמ תקז
אבור רתב ןנילזא אל הקזחו טועימ אכיאד ןוממ ראש יבג לבא
.םשה תרזעב ןלהל 'סותה ירבדב רואיב ביחרנ ונחנאו .ל"כע
םינייד יבגד ץרתל 'סותה וכרצוהדמ הנהד ש"שה קיסמו
היה אל אמעט ךה ואל יאד עמשמ וניאש ימכ בישח טועימה
בורה רחא ךליל ונל אילעמ אבור ל"וה םיניידד אבור ךהד ג"עא
'סותה תטישכ אלדו םדא ינב ןוצרו גהנמב יולת וניאד
.בורה רחא םיכלוהד ודומ ע"וכ אילעמ אבורבד ןירדהנסב

135

לעב ש"שה לש ויחא ן"ש אנהכ הדוהי ר"רהומ גלפומה ברה
רתב תושפנ ינידב ןנילזא יכיהד השקה תוקפסה סרטנוקה
ןמק אתיל וליפאו אבור ררוס ןב קרפ שירמ 'סות וחיכוהש ומכו
עייסמד םושמ בורה רחא ןיכלוה ןיאד ןוממ אנש יאמ ,הרומו
ינידב ןכ אמינ אל המלו אבוט םילאד ןוממ תקזח טועימל
אוה היפוג תקזח גשומ[ היפוג תקזח היל עייסמד ןויכ תושפנ
ת"ושב דוע 'יעו .ןמקל איבנ וריעהש הממ תצקו !לודג שודיח
ץפח ינבא ונוממ אבור י"ע גרהיל ןודינ ופוג םאו ]אק ןמיס ףוס
תושפנב ןנילזא הברדא אלא יכה ןנירמא אלדמו .ןכש לכ אל
יתכא כ"א ופוגב קזחומ אוהש פ"עא היל ןנילטקו אבור רתב
תא עירכהל ולש ןוממ תקזחה ינהמ ןוממ ןינעל יאמא ישקית
וממ ,אבור י"ע גרהיל ןודינ ופוג םא אוה ו"ק אלהו בורה אל ונ
ד"וי לאפר תנוהכ רפסב יתיארו[ !המוצע אישוק איהו .ןכש לכ
,'סות תיישוק איה איה ויחא 'וקש ש"שה לע השקהש 'א 'יס
'סות לש םצורית לע איה אישוקהש הכרד הרות תמאה לבא
תושפנ כ"אשמ ןוממ תקזחל ףרטצמ טועימהש ןוממ ןיב קלחל
ומכו ,הקזח שי תושפנב םג ירה השקו ,הקזח ןיאש .ראבתנש
.]ונתייגוסב דאמ ךיראהש םש 'יעו

תושפנבד חיכוהל ובתכ ל"נה 'סותה הנהד ש"שה בשיימו
יכהו ,הרומו ררוס ןב 'פד איגוסמ ןמק אתילד אבור רתב ןנילזא
הרומו ררוס ןב לש וימי לכ יאדפסורכ יבר רמא םתה אתיא
דבלב םישדח 'ג אלא ןניא - ןב תושעיהל רשפא יא שוריפ
רומו ררוס ונייהד וייחב םישדח השלש ךשמב קר אלא ה
ביתכדמ םתה הל ןניפליו ,אל ותו לידגהש םוימ םישדח השלש
ואלו "בא" אלו "ןב" ושרדו "הרומו ררוס 'ןב' שיאל היהי יכ"
ןידב ותוא ןינד ןיא בא ותורקל יוארה לכ אלא שממ "בא" אקוד
'ג אלא וניאד יאדפסורכ יבר רמאק הזלו הרומו ררוס ןב
136

שדח דע דילוהל יואר אוה זאמש לידגהש םוימ ונייהד דבלב םי
רחאלש בא ארקיהל יואר רבכ אוה יזאש םישדח 'ג רובע
יעבו .הנימ עמש בא ארקנ זאו רכינ דלוה םישדח השלש
ןיא העבשל תדלויד יאדפסורכ 'ר ירבד ללכמ קדימל ארמגה
הימי שילשל רכינ הרבוע - רכינ רבועד ל"ייקד אה ונייהד
ג רחאל וניאו ןניעב אקוד םישדח 'ג םאה רוקחל שי םישדח '
אלא אקוד ואל םישדח 'ג אמליד וא ללכ רוביעה ןמזב יולת
י"פע והזש םושמ םישדח 'ג טקנד אהו ןניעב רוביעה ימי שילש
לבא םישדח 'טל תודלוי םישנ בורש רוביעה ןמז שילש בור
ותב רכינ רבועה אהי םישדח 'ז רוביעה ןמז היהי םא נ"הא ך
השלשד קדימל אכיא יאדפסורכ 'רד אתליממו שילשו םיישדוח
רכינ דלוה רוביעה ימי שילשבד אמינ יאד ,ןניעב אקוד םישדח
ןידב ןודינ וניא רבכ לידגהש םוימ שילשו םיישדח רובעכ כ"א
.העבשל תדלויב בא ותורקל יוארד ןויכ הרומו ררוס ןב

הרבוע 'זל תדלויד ךל אמיא םלועל ארמגה החודו שילשל רכינ
שילשו םיישדחב בא ארקיהל יוארד ןנירמא אלד אהו הימי
בורד ןויכו םישדח 'טל תודלויד םישנ בור רתב ןנילזאד םושמ
אבור רתב ןנילזא םישדח 'ג דע בא ארקיהל יואר וניא םימעפ
ררוס ןב ןידב ןודנו בא ארקיהל יואר וניא ןיידעד ןנירמאו
בר ינפל םירבדה ורמאנשכו ,הרומו עשוהי 'רד הירב אנוה
אלהו בורה רחא ןנילזא תושפנ ינידבד רשפא יכו םהל השקה
הרותהש ונייה הדעה וליצהו הדעה וטפשו הרמא הרותה
ונל ןיא כ"או חצורה תוכזב שפחלו רוזחל תושפנ ינידב התווצ
ותוכזב ךפהל ונל שי הברדא אלא ותבוחל בורה רחא ךליל
הל יוארש טועימה ןמ אוה אמש רמולו םישדח 'ב דע בא ארקי
ררוס ןב ןידב דוע ןודינ היהי אל ךליאו םשמו אל ותו שילשו
.הרומו
137


אבור רתב תושפנ ינידב ןנילזא אל יכו אניבר הז לע בישהו
ןינעב ,ןיקדוב ויה 'פב ליעל ונינש תשרופמ הנשמ אלהו
הזיאב ןתוא םילאוש ויהו םידעה תא םירקוח ויהש תוריקח
יאב השעמה עריא עובש שדחב המכב שדוח הזיאב הנש וז
שדחב םינשב רמא דחא םאש ןנתו 'וכו העש הזיאב םוי הזיאב
הז ןירתוסש פ"עא תמייק ןתודע שדחב השלשב רמוא דחאו
רוביעב תועטל םייושעש ישניאד אבור רתב ןנילזאד הז תא
היהש רובס הזש אלא םויה ותוא לע םתנווכ אמתסמו שדוחה
היהש רובס הזו אלמ שדוחה הנשמ ךל ירה ,רסח שדוחה
ואל יאד ,אבור רתב ןנילזא תושפנ יניד ןינעלד תשרופמ
רוביעב ועט אלד אטועימל שוחל ונל היה אבור רתב ןנילזאד
.רוטפ הלהו הז תא הז ןישיחכמש אצמנו שדוחה

רתב תושפנב ןנילזאד תפסונ היאר יתפדמ הימרי 'ר איבמו
םויו םינש שלש תב הדנ תכסמב ןנתד ,אבור תשדקתמ דחא
הזמ ראובמו .שיא תשא םושמ הילע םיבייחו 'וכו האיבב
הילע םיבייח יאמא ןכ אל םאד תושפנב אבור רתב ןנילזאד
לידגתשכל אמש שוחל שי אלהו שיא תשא םושמ התימ
תועט ישודיק הישודיק ויהש ערפמל ררבתיו תינולייא אצמית
פנב ןנילזאד חכומ יאדו אלא תשדוקמ התיה אל םלועמו תוש
אבור רתב ןנילזאד ריפש היל ןנילטק ה"שמו אבור רתב
.תיאדו שיא תשאכ הל ןניניידו תוינולייא םניאש

ומכו אבור רתב תושפנב ןנילזאד עמשמ איגוסה תוטשפ הנהו
רחא םיכלוה תושפנבד חינמה קרפב ל"נה 'סותה וחיכוהש
138

לאומש לע 'סותה ושקה ה"שמו ןמק אתילד אבורב 'יפא בורה
א יאמא .בורה רחא ימנ ןוממב ןיכלוה ןי

ינידל תושפנ יניד ןיב קוליח םוש ןיא תמאבד ש"שה ראבמו
תושפנב נ"ה אבור רתב ןנילזא אל תונוממבד יכיה יכו תונוממ
םידע ינש לש הרומג תודע ןניעב אלא אבור רתב ןנילזא אל
םידע ינש יפ לע עמשמד רבד םוקי םידע םינש יפ לע ביתכדכ
י"פע אלו אקוד .הקזח ןיד פ"ע אלו בור ןיד

םאש ןיסחוי הרשעב 'יאדכ תוקזחה לע ןילקוסד ל"ייקד אהו
ךורכ תויהל ןב גהונש ךרדכ הירחא ךורכ קוניתו השא ואר
הילע אב םאו הנב אוהש תקזחב ותוא ןיקיזחמ ,ומא רחא
הז ןיא םתה ,וז הקזח יפ לע םהינש תא ןילקוס לידגהשכ
לא םידע ינש ןניעב אלד םושמ בתכש ומכ אוה םעטה א
ינש ךירצ ןיאד ו"ה ןירדהנס תוכלהמ ז"טפ ם"במרה ם"במרה
דעב ומצע רוסיאה לבא השעמ תעשב אלא תוקלמל םידע
וא השורג הז אוה תוילכ בלח דחא דע רמא דציכ קזחוי דחא
הז ירה וב ורתהש רחא םידעב לעב וא לכאו וז השא הנוז
ל"כע דחא דעב רוסיאה רקיעש י"פעא הקול יכה םושמו ש"ע
הנב הזש הקזחה י"ע קזחוה רבכד ןויכד תוקזחה לע ןילקוס
רקיעד ,תוקזחה לע ןילקוסו ןיקול וב ורתהש רחא יכה םושמו
ןוע לכל דחא דע םק וניאש םשכו קזחוה דחא דעב םג רוסיאה
ןכ ומכ דחא דע יפ לע קזחוה רוסיאה יכה וליפאו תאטח לכלו
רוסיאה עובקל אלא וניא תוקזחה רחאל לבא תוקזחה י"ע
עמשמ דחא דע אהו ,ודי לע לקסיל תוקזח ינהמ אל השעמ
'ט קרפ וירבדמ עמשמ אהד הקזחמ ףידעד ם"במרה ירבדמ
דעד ןויכו ש"ע הקזח דגנ ןמאנ דחא דעד ז"י הכלה תוריזנמ
םק וניא הקזח ןידה אוה תאטח לכלו ןוע לכל םק וניא דחא
139

דע י"ע עבקוה רוסיאהד אלא ןוע לכל כ"א הקזח י"ע םגו דחא
ןילקוס ךכ רחא וב ורתהשכ אליממ רוסיאה עבקוה רבכד ןויכ
.דחא דעב ומכו ודי לע

אליממ בורה י"ע רוסיאה עבקוה םא ,אוה אנווג יאהכ ימנ בורו
םויו םינש שלש תבב יכה םושמו התימו תוקלמ כ"חא ןינד
בורה י"ע עבקוה שיא תשא רוסיאו האיבב תשדקתמד דחא
נ בורד הרומג שיא תשא היל יוהו והנינ תוינולייא ואל םיש
הכמב ןכ ומכו .רוסיא עבקוה רבכד ןויכ ןיתמומ וב ורתהשכו
אלא ויבא ואל אמלד ב"ע א"י ףד ןילוחד אמק קרפ ורמאד ויבא
ארוסיא עבקיאד ןויכ ימנ םתה אבור רתב ןנילזאד םושמ ואל
ה ידי לע ןיתמומ ךכ רחאו ויבא יאדו אוהש בורה י"ע ןכו .בור
בורש יפלו השעמה םדוק אב בורה ימנ הרומו ררוס ןבד אה
ןב ןיד היל תיא יחרי אתלת דע כ"או תודלוי העשתל םישנ
וב עבקוהש רחא ררוס ןב השעמ השעשכ אליממ הרומו ררוס
דחא דע י"ע וליפא אנווג יאהכד ותוא ןיתיממ ררוס ןב ןיד רבכ
אב םאו ודי לע ןיתמומו יאדו רוסיא עבקוה השעמה רחא דעה
.תאטח לכלו ןוע לכל םק וניא היה בלח לכאש הזש רמאו

ל"ז הדוהי יבר ןואגה ויחא תיישוק לע ץוריתה ש"שה קיסמו
תושפנ ינידמ ו"קב תונוממ יניד ןניפלי אל יאמאד השקהש
יפל לבא ןכש לכ אל ונוממ בורה יפ לע גרהיל ןודינ ופוגד ןויכד
מאבד .ידימ אישק אל ראבתנש המ ןיב שרפה לכ ןיא ת
אלא בורה רתב ןנילזא אל תושפנב םג ירהש תושפנל תונוממ
לבא הריבעה השעמ םדוק בורה יפ לע רבדה קזחתנ כ"א
םא ןוממ ןינעל ןידה אוהו אבור ינהמ אל הריבעה השעמ רחא
ןנילזא ריפש קפסה דלונ כ"חאו בורה יפ לע רבד הזיא קזחתנ
.קזחומה ןמ ןוממ איצוהל בורה רתב אבורד אוההב לבא
140

בורה רחא ןוממב םיכלוה ןיאד לאומש רמאקד ינבז אידרל
אל אהד בורה אב אל ןיידע ןינקה השענ אלש ןמז לכ םתה
רושה תא חקיש קזחוה רבכ ןינקה םדוקד רמול ךייש
לכו ללכ קפס ןיידע וב דלונ אל ןינקה םדוק ירהש "השירחל"
קזחב וא בורב ונודל ךייש אל קפס וב לפנ אלש ןויכ ךכלהו ה
ןיא לאומש רמאק ה"שמ קפסה דלונ ןינקה השעמ רחאל קרד
יפ לע ןוממ ןינד ןיאד השירחל םיחקולד בורה רחא וב םיכלוה
ןנילזאד אהו .השעמה םדוק רבדה קזחוה רבכ כ"א אלא בור
תב תשדקתמ השא יבג ןכו ררוס ןבב אבור רתב תושפנ ינידב
ושמ ונייה תינולייאל ןנישייח אלו שלש םדוק אב בורהד ם
יניד יבגד םושמ ונייה אבור רתב ןנילזאד םיניידבו .השעמ
ימכ טועימהד םושמו אבור רתב ןנילזא םיניידב ימנ תונוממ
.חינמה קרפ 'סות ובתכש ומכו וניאש

הרומו ררוס ןב קרפב ןנירמאד איההמ ישקית יתכאד אלא
בישח וניא שדחב 'גב רמוא דחאו שדחב 'בב רמוא דחא דעבד
שדוחה רוביעב תועטל םילולע ישניאד אבורד םושמ השחכה
בורה ימנ םתה ירהד הרואכל השקו ,בורה יפ לע היל ןנילטקו
רתב ןנילזא יכיהו הריבעה השעמ רחאל אבו תודעה לע אוה
.אבור

תונוממ ינידב םג אהד אישק אל ימנ םתהמד ש"שה בשיימו
עב ועטד ידיבעד ישניאד אבור רתב ג"הכב ןנילזא אחריד ארובי
אלא האולה לע םידיעמ םידע ינש םאד ע"ושו רוטב ראובמכו
תולתל רשפא םא ,האולהה םוי יבגל הז תא הז ןישיחכמש
.תשחכומ תודע יוה אלו ועטד ןנילת אחריד ארוביעב ועטד
בורהש ג"עא אחריד ארוביעב ועטד אבור רתב ןנילזאד םעטהו
פסב ביבח ם"רהומה ראיב רבכ השעמה רחאל אב טושפ טג ר
141

שדחב 'גב רמוא דחאו שדחב 'בב רמוא דחאבו :אנשיל יאהכ
םיק רמולו ומצע ליצהל ןודינה יצמ אלד םתהד אמעט ימנ ונייה
אקודו אחריד ארוביעב ועט אלד טועימהמ םהש םידע ינהב יל
םידמועה םידעה ירהד םושמ ידדהא ישחכמ ישוחכאו ידהסמק
חא םויבד םירמוא וילע םידיעמש ונינפל אבורמ םהו ידהסמק ד
ךומסיש טועימ ןאכ ןיאד אצמנו אחריד ארוביעב ועטד אמלעד
יבר ןואגה ש"שה יחא תיישוק תבשוימ כ"או .ל"כע ןודינה וילע
לכה אלא תושפנל ןוממ ןיב קוליח םוש ןיא תמאבד ל"ז הדוהי
ד"כע ראבתנש ומכו וירחאל וא השעמה םדוק היה םא יולת
.ח"ש ד"פ ש"שה

ךישמהו ףאד ושוריפל אתעייס איבמו ט"פ ד"שב ש"שה
רכומה 'פב לאומשד אנשילמ אבור רתב ןנילזא אל תושפנב
אנוממב לבא ארוסיאב אבור רתב ןנילזא יכ" רמאקד תוריפ
רתב ןנילזאד אוה ארוסיאב אקודד עמשמ אנשיל יאהמד "אל
ול היה ןכ אל םאש אבור רתב ןנילזא אל תושפנב לבא אבור
ילזא יכ" רמול לבא תושפנ ינידבו ארוסיאב אבור רתב ןנ
אל ימנ תושפנבד הנימ עמש ,יכה רמאק אלדמו "אל אנוממב
אנשיל ריפש יתא ראבתנש המ יפלו אנוממב ומכ אבור ינהמ
לבא אבור רתב ןנילזאד אוה ןירוסיאב אקודד לאומשד
אב אלא רוסיאה קיזחהל אב בורה ןיאש תושפנבו תונוממב
נהמ אל השעמה תא ררבל אקוד םידע ינש ןניעב אלא אבור י
."רבד םוקי םידע םינש יפ לע" ביתכדכו

ןירדהנסד ק"פב 'סותה תיישוק בשייל שי ראבתנש המ י"פעו
בור רתב תונוממ ינידב ןנילזאד הישאי 'ר םתה ףיליד אהב
הרות הרמא ירימחד תושפנ יניד המו ,תושפנ ינידמ ו"ק םינייד
קד תונוממ יניד ,בורה רחא ךלה 'סותה ושקהו ,ןכש לכ אל ילי
142

ןיכלוה ןיא" תוריפ רכומה קרפב לאומש רמא יאמא כ"א ,םש
לקמ בורה רחא ןיכלוהד דומלל ונל שי אלהו "בורה רחא ןוממב
אוה ןמק אתיאד אבורב אקודד ץרתל ןיאו ,הישאי 'רד רמוחו
ביתכד ןירדהנסד אימוד אבור רתב תושפנ ינידב ןנילזאד
א "תוטהל םיבר ירחא" ןינעל ןנילזא אל ןמק אתילד אבורב לב
ןוממב ןיכלוה ןיאד לאומש רמאק ריפש כ"או אבור רתב תושפנ
יצמ אלו ןמק אתילד אבור יוה אידרל אבורד ןויכ בורה רחא
תושפנ ינידב יאדו אהד ןכ רמול ןיא ,תושפנ ינידמ ףלימל
ררוס ןב קרפב חכומדכו ןמק אתילד אבור רתב ימנ ןנילזא
יכמסד הרומו שנוע ןינעל םישדח 'טל תודלוי םישנ בורא ןנ
םידע ינש ןינעל םתה ןנירמא ןכו ,הרומו ררוס ןבד התימ
היה שדחב םינשב רמוא דחאש פ"עא תושפנ ינידב םידיעמה
ןתודע מ"מ השעמה היה שדוחב 'גב רמוא דחאו השעמה
תועטל םילולעד ישניאד אבור רתב ןנילזאד םושמו תמייק
מתסמו שדוחה רוביעב הזש אלא םויה ותוא לע םה ןידיעמ א
ירה ,רסח שדוחה היהש רובס הזו אלמ שדוחה היהש רובס
,ןמק אתילד אבור רתב ימנ ןנילזא תושפנ יניד ןינעלד חכומ
בורה רחא ךליל ונל שי תונוממ ינידב ןכש לכד ל"נכ השקו
?בורה רחא ןוממב ןיכלוה ןיא לאומש רמאק יכיהו

נש המ יפ לע ש"שה בשיימו ןנילזאד אהד םדוקה קרפב ראבת
תשדקתמה השא יבגו הרומו ררוס ןב יבג אבור רתב תושפנב
ןינעל אלא בורה לע ןיכמוס ןיא םתהד םושמ ונייה םינש 'ג תב
לע רוסיאב רבדה תא םיקיזחמ ונאש ונייהד רוסיאה תועיבק
בישח הז ירה רוסיאה עבקוה רבכש ןויכ אליממו בורה יפ
ע גרהיל רומג רוסיאכ לבא ךכ רחא הריבע וב התשענ םא ויל
םלועל הריבעה השעמ םדוק רוסיאה קזחוה אלש לכ אמלעב
איההב ימנ ה"שמו .התימ בייחל בורה רחא וב ןיכלוה ןיא
143

קר אב בורהו ליאוה בורה רחא ןנילזא אל ינבז אידרל אבורד
אב אל ןיידע ןינקה השענ אלש ןמז לכד ןינקה השעמ רחאל
ל ךייש אל אהד בורה תא חקיש קזחוה רבכ ןינקה םדוקד רמו
ללכ קפס ןיידע וב דלונ אל ןינקה םדוק ירהש "השירחל" רושה
םושמו הקזחב וא בורב ונודל ךייש אל קפס וב לפנ אלש לכו
ארוביעב ועטד םידעבו םיניידד אבורו השעמ םדוק אב בורהד
םושמ[ בור ינהמ תושפנ ינידב םגו תונוממ ינידב אחריד
אמכ טועימהד .]ל"נכ ימד אתילד ן

בורהד ימרתיאד אכיה אנווג יאהכ ןוממב ןידה אוהד רשפאו
לארשי לארשי בורד אנווגכו בור רתב ןנילזא השעמ םדוק אב
םילארשי םה םוקמה ישנא בור םא קושב יפוסא אצמנש[
עבקוה רבכד ]רבד לכל לארשיכ ותוא םינדו בור רתב ןנילזא
א התימ בייח וגרוהה תויהל רוסיאה ןויכ וב ורתהש רח
ןוממ ןינעל ןידה אוה כ"או השעמ םדוק לארשי תויהל עבקוהד
םדוק לארשיב עבקוה רבכד ןויכ ןיקזנ ןידב ורוש לע ןיבייח ימנ
.ןיקזנב בייח אליממ השעמ

ובתכש אמויב 'סותה לע םישרפמה תיישוק בשייל שי הז י"פעו
ל לארשיכ אוה ירה םילארשי הבורש ריעב אצמנש יפוסאד ןינע
,וקזנב בייח הז ירה ורוש תא לארשי לש רוש חגנ םאו ןיקזנ
יפלו .בורה רחא ןוממב ןיכלוה ןיא ל"ייק ירהד הומת אוהו
םג בייח השעמ םדוק לארשיכ עבקוה רבכד ןויכד רשפא כ"שמ
.ונוממ לע

יפל וילע ןיבייח ריפש התימ ןינעלד ,קלחל שיד ש"שה החדו
חוה בור ידי לעד ןויכ בתכש המ רוסיא השענו לארשיל קז
רוסיא עובקל ינהמ בורהד ןויכ וב ורתהש רחא ןיגרוהו ןיקלמו
144

תועיבק ךייש אל ןוממ ןינעל לבא ש"מכו דחא דעמ ערג אלו
ראבל ]ג"עש 'מע ג"ח םהרבא תירב רפסה פ"ע[ ותנווכו ,רוסיא
אריבסד םושמ ונייהו הזב 'סותה לע םיקלוחה םיקסופה םעט
ןינעלש קלחל שיד והל לארשיל קזחוהכ בשחנ הגירה
רוסיאה םצע ןינעל קר אלו התימ וילע בייחתמ וגרוההש
לכש פ"עאש ,אוה יוג םא םג רוסיא שי ה"אלב הזבד וגרוהל
רבכש ןויכ ךא ,קפס ןאכ ןיא הרואכל יפוסאה גרהנ אלש ןמז
וילע התימ שנוע ןינעל םג אליממ רבד לכל לארשיל והונקזחה
רבכ וקיזחהל שיד ןנירמא התימ בייחתי וגרוההש לארשיכ
ורושל לארשי רוש החיגנ לע קזנ ימולשת ןינעל כ"אשמ וילע
קזנ ןינעל קר אלא יפוסאה לש "ופוגב" ןודינה ןיאש יפוסאה לש
לארשיכ ופוג קזחומ םאש אליממ אוהש ףאד יפוסאה לש ורוש
בויח ךא ,קזוהש לארשי ןוממכ בשחנ אליממ ונוממ םג
ליחתמ וניא ןימולשתה ורוש קזנמ אלא יפוסאה לש ופוגמ
,ק"ודו רחא רבדכ רבדה בשחנ אל הז ןינעלו "יפוסאל ךיישש"
החיגנה השעמ השענש םדוק רבכ קזחוהש ןנירמא אל הזבו
קיזה םאש אצי ז"פלו .ןוממ איצוהל בורה רתב ןנילזא אל ןכלו
ופוג קיזמב ומכ ול ומלשי תמאב הזבד יפוסאה לש ופוג תא
ןויכ לארשי לש השעמה םדוק לארשיל ופוגב קזחוה רבכש
ריפש יתאו ותגירה לע ןיגרהנש ורמאש המל המוד הז ירהו
"הידיד ארותל ןדיד ארות חגנב" אקוד מ"פנה 'מגב וטקנש המ
ופוג יקזנבד םושמו שממ ופוג יקזנ לע ןימולשת ןינעל וטקנ אלו
ובתוכב ש"שה תנווכ וזו .לארשיל ומכ ול םלשל םיבייח תמאב
לבא" .בטיה ק"ודו "רוסיא תועיבק ךייש אל ןוממ ןינעל

אה לע םיחבזב תופסותה תיישוק ימנ בשייל שי ראובמה י"פעו
התימב ןינודינ הזב הז וברעתנש תותימ יבייח" ןירדהנסב ןנתד
התימב םלוכ ונודי םיפרשנב םילקסנ וברעתנ םא ןוגכו הלקה
145

הפירשו הליקס יבג םימכחו ש"ר םתה יגילפו[ הלקה ןהמ וזיא
התא יא הלק התימ יביוחמ םהיניב שיש רחאמד ]רתוי הרומח
אלא הב ובייחתנ אלש הרומחב םנודלו םהילע רימחהל יאשר
והל ןנינייד אמעט יאמ תופסותה ושקהו .הלקב םלוכ ונודי
םבור ויה םאו בורה רחא ךליל ונל שי אלהו הלקה התימב
התימב םלוכ תא ןודל ונל שי הרומח התימ יבייח הרומחה
ונבתכש המ יפלו .אבור רתב ןנילזא תושפנבד ןויכ קפסמ
השעמ רחא אב בורהד אכיה אבור רתב ןנילזא אלד ,אחינ
יניד ערג אלד תושפנ ינידב אבור רתב ןנילזא אל אנווג יאהכו
םא אלא בורה רחא ןוממב ןנילזא אלד תונוממ ינידמ תושפנ
ו ,בורה י"ע רוסיאה עבקנ השעמ םדוק אב בורה ןילקסנ
.קודו ]התימ ובייחתנ רבכש[ השעמה רחא אוה בורה ןיפרשנב

דיג קרפ ןילוחב 'סותה תישוק בשייל שי ונבתכש המ יפלו
היאר אישרשמ ברד הירב קחצי בר יתיימד אהא השנה
ודיעיו םידע ינש ואובי םא ירהש םינמיסמ אפידע ןיע תועיבטד
גרוהה תא ןיריכמ ונא ןיאו שפנה תא גרה ינולפ יפ לע אלא
םהיפ לע ותוא ןיגרוה ןיא וילכבו ופוגב ויהש ולאו ולא םינמיס
ןיע תעיבט י"פע ותוא ןיריכמ ונאש ינולפ םידעה ורמאי וליאו
אפידע ןיע תועיבט אמלא םהיפ לע ותוא ןיגרוה שפנה תא גרה
ימנ םיגרוה ןיד תיבש וניצמ אלהד םש 'סותה ושקהו .םינמיסמ
ומביב ירהש םינמיס יפ לע םינמיס"ד אנשיל דחל ןנירמא ת
ןיד אוה םינמיס פ"ע הדיבא םיריזחמד ןידהש ונייהד "אתירואד
ןניכמס אתיירואדמד ןויכו ארקמ היל ןניפליד אתיירואד
םינמיס י"פע ותוא ןיריכמו תמ םדא ואצמ םא ךכיפל םינמיסא
ותשא תא ןיריתמ רחא ןמיס וא תקלצ ול התיהש ןוגכ ופוגבש
מיס יפ לע אשנהל יפ לע הואישהש רחאמ כ"או וללה םינ
ןויכו .וישכע ול תאשינש הזל הרומג שיא תשא איוה םינמיסה
146

שיא תשא ןידכ התוא ןיגרוה ויתחת הנזת םא הרואכל ןכש
יאמא השק כ"או םינמיס יפ לע ןיגרוה ד"יבד אצמנו התניזש
יפ לע ןנילטק אלד אישרשמ ברד הירב קחצי בר רמאק
?םינמיס

בשייל ןיאו דצה לע וליפא ירהש הל ןנילטק ריפש ךשפנ הממד
ירה כ"א םינמיס י"פע והוריכהש ןישארה הלעב הז היה אלש
הלעב םושמ התימ תבייח ריפשו ןושאר לש ותשא ןיידע איה
םא םגש טושפ הארנ הרואכל אהד ,ןכ בשייל ןיא .ןושארה
,התניזש םדוק תמ ןושארה הלעב תא וארש ודיעיו םידע ואובי
ג"הכבד תונזה תעשב ןושארל שיא תשא התיה אל רבכ יאדוב
ינשל שיא תשא יאדוב הל ןניקזחמד םושמ הל ןנילטק כ"פעא
ןושארה הלעב תמ רבכש ןנירמאו םינמיסה לע ןיכמוסש
קחצי בר רמאק יאמ ל"נכ השק כ"או ,ינשל תאשנש העשב
.םינמיס יפ לע ןיגרוה ד"יב ןיאד אישרשמ ברד הירב

אבד 'סות םיצרתמו ןמ אוהש ףא םינמיסא ןניכמסד אה תמ
תושפנ יניד ןינעל לבא אשניל הריתהל ןינעל אקוד והז הרותה
תגרהנ הניא ינשה תחת הנזת םאו םינמיסא ןניכמס אל םלועל
ןושארה הלעב היה ול השדקתנש העשב אמש ןנישייחד וילע
דוע 'סותה םישדחמו .ללכ ינשה ישודיק וספת אלו יח ןיידע
מנ ןידה אוהד הלעב תמש דיעהש דחא דע י"פע תאשינב י
אבסנימו אקייד השאד םושמ ויפ לע אשניהל תרתומד ל"ייקד
בויח ןינעל לבא ויפ לע האישהל ןינעל קר אלא וילע ןיכמוס ןיא
לע תגרהנ הניא ינשה הלעב תחת התניז םאו ןמאנ וניא התימ
ךרדב 'סותה תיישוק וניבר יחא בשיימו רמאו ם ותודע ךמס
ע רחא ינידב ינהמ אל אבורד יכיה יכד ליעל ראובמה י"פ
םינמיסב נ"ה השעמה םדוק רוסיאה עבקוה כ"א אלא תושפנ
147

לכו אבורמ יפידע אל מ"מ אתיירואד םינמיס ד"מל וליפאד ל"י
בויח ןינעל םינמיס רתב כ"חא ןנילזא אל השעמה השענ רבכש
םידעד אישרשמ ברד הירב קחצי בר רמאק ריפש כ"או התימ
עמה ןיא שפנה תא גרה אנמיס יאהו אנמיס יאהד ינולפ םידי
םדוק החיצרה השעמ השענ רבכד ןויכ םהיפ לע ותוא םיגרוה
יפ לע אמלעל שיא תשא ןנירשד איההב כ"אשמ לבא םינמיסה
ינשה תחת הקזחוה רבכו רחאל תאשינד ןויכ םתה םינמיס
כ"חא התניז םא אליממ םינמיסה יפ לע שיא תשא רוסיאב
םידעב תשאב הקזחוה רבכש ןויכ םיגרהנ ולא ירה הארתהו
וניאש דחא דעמ ערג אל יאדו אהד הריבעה השעמ םדוק שיא
קזחוהש אכיה לכ כ"פעאו ןירוסיאל קר אלא ןישנועל ןמאנ
הארתהו םידעב דחא וילע רבע כ"חאו דחא דע יפ לע רוסיא
אבוה ןירדהנס 'להב ם"במרה בתכש ומכו וילע בייח הז ירה
"פ ליעל לבא השעמ תעשב אלא תוקלמל םידע ינש ךירצ ןיא ח
הקזחוהש לכ םינמיסב נ"הו קזחוי רחא דעב ומצע רוסיאה
הילע םיבייח הריבעה התשענ כ"חאו םינמיס י"פע רוסיאב
דחא דע יפ לע תאשינב נ"הד ש"שה ףיסומו .שיא תשא םושמ
,דעה יפ לע שיא תשא רוסיאב הונקזחהש רחאמד רמול שי
יז םא אליממ התניזש שיא תשא ןידכ והל ןנילטק כ"חא התנ
הריבעה השעמ םדוק שיא תשא רוסיאב הקזחוה רבכש ןויכ
דע ירהש אתיירואדמ ינהמ אל השאב דחא דע תודעש פ"עאו
תשא רוסיא ןינעלד ןויכ מ"מ הורעבש רבדב ןמאנ וניא דחא
םושמו אשנהל לכותו ןמאנ דחא דע אהיש םימכח ונקית שיא
תצק שיש רבדבד רבד רוקעל םימכח דיב חכ שי ךמסו םעט
בישח וניא רבדב םעט שיש לכד השעו םוקב וליפא הרותה ןמ
ןלהל 'יעו[ תומביב 'סותה ובתכש ומכ הרותה ןמ רבד רקוע
ותודע ליעוי התימ בויח ןינעל ימנ ה"ה כ"א ]'ז אתעמש שיר
השעמ םדוק שיא תשא רוסיאב הקזחוה רבכש ןויכ דעה לש
הכ אלדו הריבעה תאשנש השא לע ןיגרהנ ןיאד ובתכש 'סות
148

.ש"שה ד"כע דחא דע יפ לע
םינייד יבג"ד םימותסה ק"בב 'סותה ירבדב ןודנ לכ תישאר
םינורחאה וב וטבחתנ "'וכו וניאש ימכ והדיד טועימ בישח
מ''רהמ םשב שרפל בתכ 'ב תוא 'ו ללכ ס''הוקהו םתנווכב
םיניידה טועימד ד''בב הכלה השדחנד ביבח םיקסופו םירזוח
םושמ ונייה הרותה לכל בור ןיד והיינימ ףיליד אהו בורהכ
והימו[ רקיעל בורה תעד תא הרותה הבישחהש ןניזחד
טועימהש ז''בד שדחתנ לודגה ד''בב קרש וילע המת ס''הוקה
תורעה ץבוקב 'יעו םיניד יתב ראשב אלו בורהכ קסופו רזוח
לחנבו הזב כ''שמ ב''קס ז''ט 'יס שירב 'א ףנע ח''ל 'יס קחצי
הכלה ןנירמא ד''ב לכבד ח''מרהמה ירבדל םיכסה ''ןכלו'' ה''ד
וירבדכ חיכוהו לודגה ד''בב קרד בתכש ס''הוקהכ אלדו וז
בייחמה תא ןיפוכ ןנחוי 'ר רמאד י''ה ג''פ ןירדהנס ימלשורימ
.]םש מ''נפה כ''שמכו יאכז בותכיש
א ןפואב 'סותה ירבד ראבל בתכ ס''הוקהו ואב וירבדש קר רח
םייח ביתנ רפסה י"פע בטיה רואיבב וירבד ראבנ ןכלו ,רוציקב
ד''בה תוכלהב שדחתנ בור ןידש 'סותה תנווכד ]ד"ס 'יס ק"בב[
ד''בה תוכלהמ והזש ללכ עבנתהו עבותה יפלכ ןינע וניאו
חכ עבקנ בור ןיד י''עש בורה י''ע ד''במ תאצויה הכלהה עובקל
כ ןודינה ןיאו ד''בה עבקנ ןוממה ןידש אלא ללכ ןוממה ןיד יפל
יפלכד 'סותה כ''שמ והזו ד''בה חכב קספנש המ חכמ הדלותב
רבכש ןויכ ,וניאש ימכ והדיד טועימ בישח עבתנהו עבותה
ןויכו בור ןיד י''פע ועבוקל ד''ב תוכלהב ןכל םדוק ןידה עבקנ
עבקנ ןוממה ןיד כ''א בורה י''פע ד''בה חכ קזחוה רבכש
דלותב 'ושתבו וט תובותכב האלפהב הז דוסי ראבתנ רבכו ,ה
149

תובותכב 'סותה תישוק הז דוסיב וצריתש ח''ק אנינת א''ער
המל לארשי בור שיש םוקמב ךלשומה קוניתב ושקהש
וצריתו .בורה רחא ןוממב ןיכלוה ןיא אהו ותדיבא ול ןיריזחמ
רומג לארשיכ בורה י''ע קזחוה רבכד ןויכד א''ערו האלפהה
אשל אליממו לארשי יאדוכ רבכ בשחנ אליממ הרותה יניד ר
ם''במרה קספ ז''יעכו[ ןוממה ינידל םג הדלותב וניד ערכוה
איהש הכיתחה לע דיעהש דחא דעד 'ו ז''טפ ןירדהנס 'הב
בייחל ןמאנ וניא א''עד ג''עאד הקול ולכאו רחא אב כ''חאו בלח
וימ ז''פלו .]בלח אוהש קזחוה רבכש אכה ינאש תוקלמ בש
ןוממה ןיד יפלכד וניאש ימכ והדיד טועימד 'סותה כ''שמ בטיה
תוכלה יפלכ ןידה ערכוה רבכש ןויכ טועימ אכילו קזחוה יוה
בתכש ד''פק דומע מ''בב ס''מע םייח ביתנ רפסב 'יעו[ .ד''בה
ךיראה םשו תוישוק המכ ץרתל ש''דמחה םשב הז דוסי ןיעכ
.]הזב

דומע[ ליסנטסב ח"רגהו 206 בתכ ] םיבר ירחאד קוספהד
ןיד 'ב בורה רחא ךלה ןיד 'א ,תוכלה יתש ונדמלל אב תוטהל
קספה םאה תעדל ןניעב הליחתבד ,בורב לוטיבו ולוככ ובור
םאד ד''ב םש וילע שי אליממ זאו יתימא קספ יוה ד''בה לש
רחא ךלה ןידמ ונדמל הזו ד''ב חכ וילע לח וניא תמא קספ וניא
מאהד הרותה העבקד בורה ד''ב קספה אליממו בורהכ אוה ת
יפל ללכ קזחומה דגנ הניא וז הערכהו ,בורה ןידכ יתימא
.ד''ב םש וילע עובקל דבלב ד''בה יפלכ קר אוה ןאכב ןודינהש
ונעדיש רחאו הרותה לכל בורה רחא ךלה ןיד ונדמל ןאכמו
בורב לוטיב ןידב תפסונ הכלה הזב שדחתנ ד''ב חכ וילע שיש
ל לטבתמ טועימהד ג''כ לש םלש ד''ב 'יהיש ךירצד ןויכד בורה
תוטהל םיבר ירחא ןידב הרותב שדחתנ אליממ םינייד
ג''כ ןאכב שיו םיניידה בורכ םנידו םילטבתמ םיניידה טועימהד
150

.הלוכ הרותה לכל ולוככ ובור ןיד ונדמל ןאכמו םינייד
והדיד טועימ בישח םיניידבד 'סותה ץוריתב ח''רגה 'יפ ז''פלו
אש ימכ ולטבתנ רבכש ןויכ בורב לוטיב ןידמ 'סותה תנווכד וני
בורה רחא ךלה ןיד ןניפליד אהו בורהכ ושענו םינייד טועימה
ןידה תותימא תא עבוק בורהד ונרכזהש םדוקה ןידהמ והז
.ת''נשמכו
םיניידה טועימב לוטיב ךירצש ח''רגה כ''שמב הומתל שי והימו
ןידה עובקל םיניידה ןינמב ויהיש ידכ ראובמ ירהש ,ג''כ י''פע
ד''בה חכ והזד אלא ללכ לוטיב צ''אד ג ףד ןירדהנס 'מגב
ללכ לוטיב ילב ןידה רמגנ דחי םהינשמו טועימו בורמ בכרומש
ידכ השמחב רמוא יבר השלשב תונוממ יניד ר''ת 'מגה ל''זו
יכה ,ירתב אניד רמג אל ימ אתלתב וטא ,השלשב ןידה רמגיש
ב ןיד רמגש ינפמ רמאק יביתכ יכ אתלת רבסק אמלא השלש
אהת התעמ אלא והבא יבר הב ףדגמ .יביתכ אניד רמגב
ןידה רמגיש ידכ דחאו םיעבראו האמ הכירצ הלודג ירדהנס
השמחו םיעברא הכירצ הנטק ירדהנס אהתו דחאו םיעבשב
שיא םיעבש יל הפסא אלא ,םירשעו השלשב ןידה רמגיש ידכ
פשו םיעבש הפיסא תעשמ אנמחר רמא וליצהו הדעה וט
לא תיבה לעב ברקנו ימנ יכה הדעה תטיפש תעשמ ימנ הדעה
ד''בה חכש 'מגב ראובמו ל''כע השלש הבירק תעשמ םיהלאה
וב שיש ג''עאו םדי לע ןידה רמגישו דבלב הפיסא תעשב יולת
תישוק ןבומ וניא ח''רגה תעדלו ,ד''בה תרוצ והז טועימו בור
ה רמגיש ידכ השמח יעבילד ס''שה ץרתל ל''והד השולשב ןיד
.השלש יוהו ירתב דח לוטיב אכיאד

'רד םש 'מגב חכומד ל''סד ח''רגה תעד ץרית םייח ביתנבו
תעשב אלו ד''ספה תעשב ד''ב ךירצד ותעדו גילפ הישאי
ד''ב היל תילד הישאי 'ר תעדל ךירפ 'מגבד ,יברכ אלדו הפיסא
151

מוא דחאו יאכז םירמוא םינש ןנתד אה אלא'' הטונ יאכז בייח ר
ןויכ הישאי 'רכ יאד ל''זו י''שריפו ''הישאי 'רכ אלד אמינ 'וכו
תעד אהתש ךירצ הטונ םושמ ואלו והל ףילי יארקמ ישילשד
יגס אלד ל''סד ס''שה תישוקמ חכומו ל''כע הווש ןתשלש
םיכזמ םינייד השולש ןניעבד אלא הפיסא תעשב השולש
ימו .ל''נה ח''רגה דוסיכו ד''ספה תעשב ןבומ וניא ז''פל וה
ינידמ ו''קב הל ןניפליו אבור רתב ןנילזאד םש ס''שה ץורית
אל ןיידע בורה רחא ךלה ןידמ אכה יריימד שרפנ םאד תושפנ
ש''ייעו ד''ספה תעשב םינייד 'ג אכיל ס''וסד ותיישוק ץרית
ס''שה ץורית תא ח''רגה 'יפ ןכלו .הזב קחדנש מ''רהמב
ה תנווכד הישאי 'רד אבילא ראובמ ז''פלו ולוככ ובור ןידמ ס''ש
ןיכזמה םינייד 'ג ןאכ שי ולוככ ובור ןידמד ס"שה ץורית בטיה
בורה ומכ תויהל ךפהנו לטבתנ טועימהש ןויכ ד"ספ תעשב
ךרואב םיבר וכליה רבכו .םייח ביתנה ד"כע ראבתנש ומכ
ז"כ ק"בב יקסרבופ דוד 'ר ירועיש 'יע ח"רגה ירבדב בחורבו
.דועו דועו

ירבדד ]גכק 'מע ןילוח[ המלש ןבואר תכרב 'סב יניע טבתו
'פב קוספמ ןניפליד בתכש המד לודג ןויע םיכירצ ש''שה
ינהמ םידע ינש קרד רבד םוקי םידע ינש יפ לע םיטפוש
אלו בור אלו דחא דע אלו השעמ רחאל תונוממבו תושפנב
ראובמ ארקד אשירמ ירהש ,הז רבד ןיבהל השק ,הקזח
ספד אידהל קר אב אוה אלא הקזחו בור טעמל אב וניא הז קו
אל ארקד אשירב ביתכדכ םידע ינש ןיבל דחא דע ןיב קלחל
אטחי רשא אטח לכב תאטח לכלו ןוע לכל שיאב דחא דע םוקי
שירב םגו .רבד םוקי םידע שלש יפ לע וא םידע ינש יפ לע
תמוי םידע השלש וא םידע םינש יפ לע בותכ םיטפוש תשרפ
אל תמה יתשב אידהל שרופמ ירה ,דחא דע יפ לע יפ לע תמוי
םידע ינש ןיבל דחא דע ןיב קלחל קר האב הרותהש תוארקמה
152

ינהמד ינירחא יארקמ ןניפלי הקזחד אנידו בורד אניד לבא
,םיתב יעגנמ הקזחד אניד ןניפליד 'ב 'י ףד ןילוחב אתיאדכו
אלו תוטהל םיבר ירחאמ 'א א''י ףדב ןניפלי בורד אנידו וניצמ
אמינ םאד ,השעמה רחאל וא השעמה םדוק ןיב קוליח והב
טעמל אב רבד םוקי םידע ינש יפ לע קוספהש ש''שה ירבדכ
דחא דע ינהמ אלד ומכ השעמ רחאל ינהמ אל הקזחו בור םגד
בור םוקי אל אידהל קוספב בותכ אל המל כ''א השעמ רחאל
םוקי אל קוספה בתכש ומכ תאטח לכלו ןוע לכל הקזחו דע
ןניפלי הקזחו בורד חכומ כ''עו .תאטח לכלו ןוע לכל דחא
.השעמ רחאל וליפא ינהמד םירחא םיקוספמ

המד כ''ג בתכו ש''שה לע השקמ ]'ג רעשב[ רשוי ירעשה םג
דע טעמל קר אב רבד םוקי םידע ינש יפ לע הרות הבתכש
תוחכוה ראש לע ךומסל אלד הזב הרות הטעימ אל לבא דחא
זחו בור ןוגכ שיר רמאד אהמ היאר איבמ רשי ירעשהו .הק
ונמז ךותב ובוח ערופ םדא ןיא הקזח 'א 'ה ףד ב''בב שיקל
המילאד וז הקזח ינאשד תוחדל שי[ ןוממ איצוהל ינהמד
הל ןתונש המ ,ארבס לע תססובמ וז הקזחד ,תוקזח ראשמ
ןשדה תמורת ,בע שרש ו"קירהמה כ"כ .הליגר יתלב המצוע
ב"ח ט"ירהמ זר 'יס ו"ח רמוא עיביב םלוכ ואבוה זכ 'יס ע"הא
הקזח ינידב הפקיהב האילפמה הבושתב ש"ע .ו"כ 'יס ד"וי
השא 'א א''צ ףד םירדנב אנונמה בר רמאד אהמ ןכו ]בורו
תשא ריתהל ינהמד ינתשרג רמול הלעב ינפב הינפ הזיעמ
ארמגה ךירפד אהמ היאר רשוי ירעשה איבמ ןכו שיא
ו 'א ט''ס ףד ןירדהנסב אבור רתב ןנילזא ימ תושפנ ינידב
ליז תרמא תאו הדעה וליצהו הדעה וטפשו הרמא הרותהו
םושמ ,תמה תמוי םידע םינש יפ לע ךירפ אלו ,אבור רתב
.הקזחו בור טעמל אלו דחא דע קר טעמל אב םידע ינשד
153

םדוק אב בורהד ןוממב ימרתיאד אכיהד ש"שה בתכש המ םגו
ב ו"ט[ תובותכד אנווגכו השעמה םא ךלשומ קונית אצמנב ]'
בייח וגרוהה תויהל רוסיאה עבקוה רבכד ,לארשי לארשי בור
םדוק לארשי תויהל עבקוהד ןויכ וב ורתהש רחא התימ
ןיקזנ ןידב ורוש לע ןיבייח ימנ ןוממ ןינעל ןידה אוהד ,השעמה
וילע ןיבייח אליממ ,השעמ םדוק לארשיב עבקוה רבכד ןויכד
יב 'סות בתכדכו ןיקזנב קספ ם''במרה הנה .'א ה''פ ףד אמו
קפס ישודיק וישודיקש ]ז''כהו ה''כה האיב ירוסיא 'המ ו''טפב[
ז''כהב מ''מה םש בתכו ,וילע גרהנ היה אל וגרהש ימ ןכו
ןנירמא ןיסחוי יבגל אתשהד אוה ם''במרה לש םעטהד
םושמ לארשיד אבור רתב ןנילזא אלד 'ב ו''ט ףד תובותכב
רהל ,ןיסחויד הלעמ ה''כ הכלהבו .כ''שכ אל וילע שפנה תא גו
ורוש יקזנ ןינעל םגו ,עובק אוהש םושמ םעטה מ''מה בתכ
ןוממב ןיכלוה ןיאד וילע ןיבייח ןיאד ו''כ הכלהב מ''מה בתכ
קספ רוטה םגו .'א ה''פ ףד אמויב 'סותכ אלד בורה רחא
לארשי לש רוש חגנ םא לארשי בורב וליפאד 'ד ןמיס ע''הבאב
טפ ורוש ירבדמ כ"ע ,בורה רחא ןוממב ןיכלוה ןיאד םלשל רו
.אבוט ךיראה םשו המלש ןבואר תכרב רפסה


]ז"כ 'יס ץ"כ ןבואר ר"גל[ ןבואר לגד 'סב יתיברה ןוזחו
ינידב םג ןנילזא אל םלועלד בתכש ש"שה ירבד לע השקהש
םדוק קזחתאו ארוסיא עבקוהש אכיה אלא אבור רתב תושפנ
ופמ 'מגמ ל"נכ השעמה עובקד ףיליד ו"ט ףד תובותכ תשר
ןנברד "וילע םקו ול בראו"ד ארקמ ימד הצחמ לע הצחמכ
העשת אכיאד אמיליא ד"ה ,וגל ןבא קרוזל טרפ י"רד ירמא
,והנינ ם"וכע אבורד היל קופית םהיניב לארשי דחאו םינענכ
אכיאד אכירצ אל ,לקהל תושפנ קפס אגלפ לע אגלפ נ"א
דחא ינענכו םילארשי העשת לכו עובק ינענכ הול הוהד םהיניב
154

ינידב םגד אמינ םאו .ס''שה ל"כע ימד הצחמ לע הצחמכ עובק
'טב וגל ןבא קרוזל ארק ל"ל אבור רתב ןנילזא אל תושפנ
רתב ןנילזא אלד ל"ת עובק םושמ רוטפד דחא יתוכו םילארשי
םדוקמ רוסיאה עבקוהד אכיה אלא םלועל תושפנ ונידב אבור
ש אל ןאכו השעמה ירהד השעמה םדוק אב בורהש רמימל ךיי
אלו ינענכהו םילארשיה ע"פב דחא לכ םירכינ השעמה םדוק
השעמ תעשב אב בורהד אלא םדוקמ ללכ תובורעת יוה
תעשב בורה אב כ"א ,לופי ימ לע עדוי וניאש וגל ןבאה קרוזש
ש"שה תטיש יפל תושפנ ינידב אבור רתב ןנילזא אלו השעמ
ודג הריתס אוהו ל"נה האצוהב 'יעו .ל"נה ש"שה ירבדל הל
.םיילוש תרעהב ריעהש המ ס"הנוק לש השדחה

ול םדק רבכש האר אלש הומתש אלא האלפנ איה הישוקה
ישודיחבד ,הבושת שי ןידל םאו .וז אישוקב תוקפסה סרטנוקה
םש ןיא תמאבד םתהמ מ"קלד ץרית ]לש 'מע תוכמ[ לאומש 'ר
קרוזה תנווכ התיה המ תואיצמב קפס ןויכ אל יאדו אוהד
ןודינהו הרובחה ךותל קורזל התיה ותנווכ אלא םייוסמ םדאל
אוה הז ןינעלו ,אל וא לארשי תימהל הנווכ בישח ג"הכ יא אוה
ןניטקנד אה ןכו( לארשיל הנווכ םש ז"ע ןתיל בור ןיד ינהמ יוהד
יאה חכמד ז"דע ימנ ונייה לקהל תושפנ קפסד אמעט םתה
"הדעה ולצהו"ד אללכ )תושפנ ןינעל ןיוכתמ וניאכ היל ןניבשח
בייחתמ אוה בוש אבור רתב םתה ןנילזאד רתבד אצמנו
יכהלו ,הירטפימל טועימ דצ םוש ןאכ ןיאו רומג יאדו תרותב
.דוע ש"עו ד"כע טושפו תושפנל ףא אבור ךה ינהמ ריפש

לגדה ךישמהו - קרפ שיר םיחבזב 'סותה ירבדמ םגד ןבואר
ה"ד :ע ףד[ תובורעתה ןירדהנס ןנירמאד אהב ושקהש ]וליפא
אבור רתב לזינ יאמאו הלקב ונודי ןיפרשנב ןילקסנה ]:ט"ע[
רתב ןנילזא אל תושפנ ינידבש ש"שה ירבדכ וצרית אלו ש"ע
155

אבורד ש"שה ספתש המ דועו .היתווכ ל"ס אלד חכומ אבור
םושמ נ"דבו מ"דב םג ינהמד אחריד ארוביעב ועט ישניאד
ףידעד אבור אוהד וירבד ןיבהל השק םלועב בור לכמ רתוי
.ג"עצו

ףד( אמויב 'סותה ירבד לע השקה ל"נה ש"שה ןואגה הנהו
הידיד ארותל ןדיד ארות חגנ םא לארשי בורבד ש"מב )הפ
רחא ןוממב ןיכלוה ןיא ן"ליק אהד הומת אוהו םלשל ןיבייח
.וישודיחב ש"יע )וט( תובותכב א"קערגה השקה ןכו ,בורה
עב ןואגהו ןיא ללכ ךייש אל ןאכד ץרית םש וישודיחב האלפה ל
ןכו ותויחהל ילימ לכל לארשי ווהד ןויכ בור רחא ןוממב ןיכלוה
םג לארשי יוה ןכל ,רומג לארשיכ תוצמב ביוחמו ,בייח וגרוהה
התופמב סנקב הרות הרמאד אהמ השקת כ"לאד ןוממ ןינעל
פמו המותיד ן"ליקו אוה היבא ואל אמלדו ,לוקשי ףסכ התו
ואל אמלידו ףסכ האמ היבאל ןתונד ער םש איצומב ןכו ,רוטפ
ןוידפב ןכו ,רוטפ המותיה לע ער םש איצומה ן"ליקו איה היבא
יוה הפירט אמליד םלשל בייחד םוי םישלש רחאל תמב רוכב
ווה הפירט ואלד בורה לע הרותה ימקואד ןויכ כ"ע אלא 'וכ
וגרוהה ןינעל םדאב ןוגכ ילימ ראש ןינעל אוה ויבאד ןכו בייחד
רתב ןנילזא אנוממ ןינעל ה"ה ןהב אצויכו ויבא הכמ ןינעל
אכיה אלא ןוממב בור רחא ןיכלוה ןיאד לאומש רמא אלו ,אבור
ןכו ןחגנ אצמנו רושב ןוגכ ונוממ ןינעל אלא הינימ אקפנ אלד
לאומשד אה ךייש אל נ"ה כ"א תוריפ רכומהב םש יתיימד ךניא
ה האלפהה ד"תכע אכה ל"נה האלפהה תרבס תמאבו .ל"נ
ל"ז םש ובתכש עשוהי 'רו ה"ד 'כ ףד תורוכב 'סותב יתאצמ
ברקיל ןינעלו הדובעו הזיגב תוקלל ןינעלד המית תצק והימו
ןינעל הקזחו אבור רתב ןנילזאד רוכב יאדו בישח חבזמל
.ש''יע ל"כע קפס בשחי ןהכל ותניתנ
156

ושילש 'פב ן"במרהל תורוכב תוכלהב ,ארביא אלד אידהל בתכ
ףד תורוכב 'יע[ ףוניטל ןיששוח ןיא יכד ארבתסמו ל"זו ןכ ן"ליק
היפוג רוכב יבגל אקוד ןנישייח אל אטועמלו טועימ יוהד ]'כ
גהנמלו הדובעו הזיגב הילע אקלסלו חבזמל הירושכאל
אל םילעבד והיינימ ןהכ יקופאל לבא יאדו רוכב יניד לכ היפוגב
ןיכלוה ןיא ן"ליקד קיפמ לודג ללכ הז אלא בורה רחא ןוממב
.ש"יע ל"כע "אתכלה יכהו ,ה"עממה ןידב

אלד ירה םש ס"שמ אידהל חכומ יכהו ל"ז ש"ארה קספ ןכו
ןינעל דחא רבדב ףאד אלא ל"נה האלפהה תרבסכ ן"ליק
אלד בור רתב ןנילזא אל ןוממ ןינעל ,בור רתב ןנילזא רוסיא
תובותכ 'סותמ תכומ ןכו ל"נה האלפההכ ןכו ש"ייע )וט ףד(
אבורש ריעב אצמנה קוניתב ב"א 'להמ ו"טפב ם"במרה קספ
ןינעלו אבור רתב ןנילזאד רוסא תוליבנב וליכאהלד לארשי
םושמ םלשלמ רוטפש הידיד ארותל ןדיד ארות חגנ םא אנוממ
תטישכ ל"ס אלד אידהל ירה ,בורה רחא ןוממב ןיכלוה ןיאד
סיא ןינעל מ"פנש י"פעא אלא האלפהה אבור רתב ןנילזאש רו
תישוק ארדהו ,בורד הירתב ןנילזא אל תונוממ יניד ןינעל ז"כב
לארשי בורבד ש"מב )הפ ףד( אמויב 'סותה ירבד לע ש"שה
ןיא ן"ליק אהו ,םלשל ןיבייח הידיד ארותל ןדיד ארות חגנ םא
?בורה רחא ןוממב ןיכלוה

לגדה לעב ןואגה אצי ולא תוישוק חכמו - כה בשייל ןבואר י"פע ל
ברל ס"שה ךירפד אה יבג )גצ ףד( ב"בב :ןלהלדכו שדח דוסי
אצמנו הרפה תא חגנש רושד אהמ ןוממב אבור רתב ליזאד
החגנשמ וא הדלו החגנ אלש דע םא עודי וניאו הדיצב הרבוע
עודי ןיאו הדצב הרבוע אצמנו ל"ז םש ם"בשר שוריפ 'וכ הדלי
ןידה ילעב[ םה לבא םיעדוי םידע אלו ד"יבל ינתק אלד םיעדוי ]
157

סוכמוס רמאד ה"רברלו ןיזחוא םינשב ןנירמא יכהו עדוי וניאו
ם"בשרה ירבד דאמ הומת הרואכלו ל"כע 'וכ ירבו ירב וליפא
לבא םידעלו ד"יבל עודי וניאד ישורפל אכה ךייש יאמד ל"נה
אבור רתב ןנילזא אלד ס"שה תחכוהל מ"פנ יאמד םיעדוי םה
םניא םירבד ילעבה םג םא דע םא השעמה יוה ךיא םיעדוי
תכרפ כ"ג אמשו אמש יוה םאד ,כ"חא וא הדלי החגנ אלש
תודלויו תורבעתמ תורפ בורו אבור רתב לזילד הנוכנ ס"שה
שרפל ם"בשרל היקחוד המו ,הליפה החגנש רחא יאדובו
אוהו ירבו ירב םינעוטו םיעדוי קזינהו קיזמהש כ"ע יריימד
כרבב 'יע[ הרואכל הלודג הרעה ס"מע יול הטמ 'סבו םהרבא ת
.]הזב כ"שמ 'ח 'יס ןילוח

אצמנו וריבחל רוש רכומה יבג לאומשו בר לש אתגולפב הנהד
לבא ארוסיאב אבור רתב ןנילזא יכ לאומש רמאד ןחגנ
ןנילזא אל" ל"ז םש ם"בשריפ אבור רתב ןנילזא אל אנוממב
ל"כע "הנעט םוש ול שי םא קזחומה רחא אלא אבור רתב
ורבדו םא מ"פנ יאמד רואיב ךירצ "הנעט םוש ול שי םא" ל"נה
ןוממ ןיאיצומ ןיא בורבד אוה רקיעה אה אל וא הנעט ול שי
תמאבד ורואיב והזד ל"נהו .ימנ אמשב וליפא כ"או ותקזחמ
בורה רחא נ"דב ןיכלוה םאו םהל דחא ןיד תושפנו תונוממ
כ"שכמ )טס ףד( ןירדהנסב אתיאדכ ןמק אתילד בורב וליפא
ןמיסב ונראב רבכו ,אידהל )ג ףד( ןירדהנסב ןנירמאדכ מ"דב
ח"וא ג"ח רמוא עיבי 'יע לבא[ יאדו תרותמ אוה אבורד םדוקה
יגילפד אה אלא םוקמ לכב נ"דב הירתב ןנילזא ןכל ]ה"כ 'יס
ןחגנ אצמנו וריבחל רוש רכומה יבג )בצ ףד( ב"בב לאומשו בר
מ אוה אבור רתב ןנילזא אלד לאומשל ל"סד .ירמגל רחא םעט
ןמ רומג רוריב יוה אבורד ג"עאד ,אוה ןכ םירבדה דוסיו
םידע י"פע ונל ררבתמ כ"או כ"ג טועימ אכיא אלה ז"כב הרותה
158

ךליל ךייש אל יזא טועימה ןמ איה ןינד ונאש רבדה םעפהש
יכנא עדויש הנעטב ןעוט עבתנה ד"עבה םא כ"או אבור רתב
עטמ ונממ עבות יננהש רבדהש רוריבב טועימה ןמ 'יה בור ם
איצוהל םודע איבהל עבותה לעו הרומג הנעט ותנעט יוה כ"א
םידע יוה אל בורו ,ר"הע וריבחמ איצומה ןידכ ותנעט דגנ
ןמ השעמה היה הזה םעפבש ןעוט עבתנהש ןויכ ושיחכהל
לעו הנעט ותנעט יוה ןכל ,שי טועימש ןניעדי ןנא תאזו .טועימה
"ס ןכל .היאר איבהל איצומה וריבחל רוש רכומבד לאומשל ל
ןנימקוא אלהד ךל יתרכמ הטיחשל ןעוט רכומהד ןחגנ אצמנו
ןיבז אידרלד ןעוט חקולהו יכהלו יכהל ןיבזד ארבגב 'מגב םש
אל יזא רכומ הטיחשלד שוריפב הנתה רכמש תעב רכומה םא
םושמ קרו אידרל ןיחקולד בורה ליעוה אלו ,וילע הנעט םוש 'יה
ןכל ,אמתס רכמש ןעוט ןכל ,הנק אידרלד רמואו חקולה עבות
כ"ג התאש יכנא עדויש ינפמ יתרכמ הטיחשל יכנא רכומה
הטיחשל םינוקש םישנא אטועימ אכיאו אידרלו הטיחשל הנוק
אידרל אקוד תונקל תצפח התא םאו ,הטיחשל ךל ותרכמ ןכל
ינא יכ הטיחשל אלו תינק אקוד אידרלד ימע תונתהל ךל 'יה
הטיחשל יתרכמ )בצ ףדב( ןכ אידהל בתכש ם"בשרב ש"יעו
לע אלו תונתהל חקולה לע בור רחא ןיכלוה ןיאד לאומשלד
הנעט רכומה לש ותנעט יוהד לאומשל ל"ס ןכל .ש"יע רכומה
הנוק כ"ג הזה הנוקהו הטיחשל םינוקש םישנא שי אהד
ויתרכמ הטיחשלד שוריפב רמוא רכומהו אידרלו הטיחשל
לד תונתהל חקולהל ל"והו רכומהש ןויכו אקוד הנוק אידר
,ןיבז אידרל אבורד בורה לש רוריבב ונממ איצוהל א"א קזחומ
המוד הז ירהו טועימה ןמ השעמה 'יה ןאכד רמוא רכומהש ןויכ
הטיחשלד חקולה םע הנתהש שוריפב ןעוט היה רכומה םאש
ןיבז אידרלד רכומה םע הנתהד ךפיהל ןעוט חקולהו 'יל רכומ
אכ ךייש היה םאה ןויכ 'ינבז אידרלד אבור רתב לזימל רמול ן
ןאכ ןכ .רכומ הטיחשלד ותא הנתהש שוריפב רמוא רכומהש
159

הנוק םעפהש יתבשח ינאש רכומה ןעוט ,אמתסב רכמש
ש"יע )בצ( םש ם"בשרב בטיה 'יעו תונתהל וילע היהו הטיחשל
רתב ןנילזא אלו הנעט ותנעט ונייהד לאומשל ל"ס ןכל .בטיה
נעט לטבל אבור הטיחשל םינוקש םלועב טועימ שיש ןויכ ,ות
ם"בשריפש הזו .טועימה ןמ היה הזה השעמהש רמוא אוהו
רחא אלא אנוממב בור רתב ןנילזא אלד )בצ ףד( ב"בב
מ"דב םג הנעט אלבד ,ל"נכ "הנעט םוש ול שי םא" ,קזחומה
תא שיחכהל עבתנה ןעוט םאש אלא ,נ"דבכ אבור רתב ןנילזא
ה םעפב רמאל עבותה ךייש אל יזא טועימה ןמ השעמה 'יה הז
תונעט שיחכהל םידע יוה אל בורד ,בורה םע ותנעט שיחכהל
ןעוט עבתנהד אכיה היאר יוה אל בורו ה"עממהד קזחומה
תושחכה ותשכ קר יוהו ,טועימה ןמ 'יה הז השעמהש שוריפב
ןעוט עבתנהו בורה ןמ 'יה השעמהש ןעוט עבותה ,ד"עבה ינש
ה ןמ השעמה 'יהש דגנ היאר איבהל איצומה לע ןידהו טועימ
רתב ןנילזא אלד ל"ס ןכלו .ונראבדכ ה"עממה ןודכ קזחומה
תנעטכ אלו אבורהכ ןיבז אידרלד היאר איבהל ךירצו אבור
'סב 'יע ךא[ .ל"נכ הטיחשל הנקש אוה טועימהמש רכומה
תמאב םה ל"נה ם"בשרה ירבדש ב"כ 'יס ב"בב לאינד תניב
"ע תקולחמב םייונש .]ש

רחא ןוממב ןיכלוה יא לאומשו בר לש והייתגולפ אילת הזבו
'יה טועימהמ ןעוטש עבתנה תנעט לטבמ בורד ל"ס ברד ,בור
תנעט לטבל לוכי אל בורד ל"ס לאומשו ,םהיניבש ד"ודה
ומצעב הארש ירבב הקזח הנעט ןעוטש קזחומה עבתנה
ןכל םלועב שי טועימ אלהו טועימהמ יוה םהיניבש ד''ודהש יוה
היאר איבהל עבותה ךירצ קזחומה תנעט דגנו הנעט ותנעט
תנעט עבתנה קזחומה ןעוט וניאש הנעט אלב לבא ,ה"עממהד
ןנילזא םלועלד הדומ לאומש םג טועימה ןמ 'יה השעמהש ירב
וירבדב ם"בשרה קדקדש הזו ןוממב וליפא אבור רתב
160

שיש רבדב אקוד בורה רחא ןוממב ןיכלוה ןיא ל"סד לאומשלד
הדומ לאומש םג ירב תנעט אלב לבא קזחומ אוהו הנעט ול
תושפנ ינידב םג ןידה ןכו .אנוממב וליפא אבור רתב ןנילזאד
טועימה ןמ אוהש ירב רמול לוכי אוהש ןפואב יוה ותנעט םא
.הזב םידעה ול ושיחכיש דע היל ןנינייד אל

ל"נה תוישוקה לכ בשייתי הלא ונירבדב ונחנא םינכ םאו
ישקעמהו ינידמ םילא אל תונוממ יניד םלועלד רושימל ויהי ם
,כ"שכ אל מ"דב אבור רתב 'ילזא תושפנ ינידב םאו תושפנ
י"פע גרהיל ןודינ אפוג םאו )ג ףד( ןירדהנס ס"שב ןנירמאדכ
ן"ליקד אה אלא ל"נה ס"שה השקהדכ ,כ"שכ אל ונוממ בור
אילעמ אבורב וליפא בור רתב תונוממב ןנילזא אלד לאומשכ
כ הזה השעמהש ירב ןעוט קזחומהש םושמ אוה ליעל ונראבד
ירב ןעוט קזחומהש ןויכו םלועב שי טועימו ,טועימה ןמ היה
איצומה לעו הנעט ותנעט יוה טועומה ןמ היה הזה רבדהש
בורד ל"סו ה"עממה ןידכ קזחומה לש ותנעט דגנ הואר איבהל
ןמ היה השעמהש קזחומה תנעט שיחכהל היאר יוה אל
ועימה ןמש תויהל לכוי םלועב טועימ שי תמאבש ןויכ ,ט
שיחכהל תרחא היאר וא םידע איבהל וילע ןכל ,אוה טועימה
גרהנה היה םא ,ןידה ןכ תושפנ ינידב םג תמאבו .ל"נכ ותנעט
וא חצרנה הפירט היהש טועימה ןמ אוהש ירב ןועטל לוכי
תשא איהש הנטק לע אבב תינולייא איהש תרחא ירב תנעט
כו שיא תמאבד אלא גרהיל ותוא םינודנ ונייה אל יאדובש הנה
תינולייא א"אהש איה עדוי ןיאמד ירב תנעט ןועטל ליעוי אל
תנעט אלא ירב תנעט ןועטל לכוי אל ןכל ,הפירט חצרנהו
ןנילזא ןכל איה תינולייא אמלידו אוה הפירט אמליד ,אמש
י אלד אחריד ארוביעב ועטד אבורב ןכו הרות ןידכ בור רתב לכו
תונוממב ןיב אבור רתב היב ןנילזא ןכל ועט אלד ירב ןועטל
נ"דב ןיב מ"דב ןיב אבור רחב ןנילזאד ןירדהנסב ןכו נ"דב ןיבו
161

הנמ האמ ר"ש איצומב ןכו היבאל סנק םלשמש התופמב ןכלו
היבא ואל אמלידו בורה רחא ןיכלוה ןיא רמאל ךייש אלו היבאל
ואלד עדויש ירב ןועטל לכוי אלש אוה הזה רבדהו איה היבא
ןכל אוה ויבא ואל אמליד קר ןעוט אלא ןבומכ טועימה ןמ היה
תנעט ןועטל לוכיש רייוצי םאו[ .תושפנ ינידבכ בור רתב ןנילזא
ול םלשל רוטפ תמאב 'יה איה היבא ואלד רוריבב עדויש ירב
ןהכל םלשל בייחד םישלש רחאל תמב רוכב ןוידפב ןכו ,]סנקה
ליד ןיעט יצמ אלו אמש תנעט קר אוהד םושמ יוה הפירט אמ
אכיה נ"דבכ בור רתב אנוממב ןנילזא ןכל ,הפירט אמליד
.ל"נכ טועימה ןמ אוה הזה רבדש ירב תנעט ןועטל לוכי וניאש
ןדיד ארות חגנ םא לארשי בורבד )הפ ףד( 'סותב ובתכ ןכלו
ל"ז םינורחאה תישוק השקי אלו םלשל ןיבייחד הידיד ארותל
ן"ליק אהד השק אל ל"נה יפלו .בורה רחא ןוממב ןיכלוה ןיא
רוש לעבש ירב ןועטל קיזמה רושה לעבל רשפא יא אהד ,ידימ
תנעט קר אוה כ"או אוה יתוכש עדוי אוה ןינמד יתוכ אוה קזינה
,בור רתב תונוממ ינידב םג ןיכלוה הזבו ,אוה יתוכ אמליד קפס
הרבוע אצמנו תא חגנש רושב םגו .םלשל ךירצ ןכלו הדצב
לכויש אכיה קרש ם"בשרה ירבדמ ליעל ונראב )ב"צ ףד ב"בב(
יזא הדלי החגנ אלש דעש הארש אוה רמאש ירב תנעט ןועטל
תנעט ןעוט קזחומהש ןויכד םושמ אבור ןנילזא אל לאומשל
ןויכ ושיחכהל בור לכוי אל טועימה ןמ היה השעמהש ירב
עו הנעט ותנעט ראשנ ןכלו תוליפמש םלועב שי תמאבש ל
םש ,אמש ןעט םא כ"אשמ ה"עממה ןידכ היאר איבהל עבותה
ונראיבדכ מ"דב ףא בור רתב לאומשד אבילא וליפא ןנילזא
רומשו דאמ אוה ןוכנו הזב ןיוש םלועל נ"דו מ"דד ,ליעל
.הלאה םירבדה


):חע( םיחבזו ).פ ףד( ןירדהנס 'סותה תישוק בשייתי הזבו
162

רמוא ש"ר ןיפרשנב ןילקסנה לע ושקהש הליקסב ןונודינ
הליקסהש הפירשב ןודינ םירבוס םימכחו הרומח הפירשהש
רימחהל אבור רתב לזינ ת"ר השקהו .הלקב ןודינ ןכלו הרומח
ונירבד יפלו ,ש"יע ):א"י ףד( ןילוחד ק"פב 'יאדכ תושפנ ינידב
ןיכלוה ןיא תונוממב ן"ליקד ןויכד ןוכנ לע בשייתי ליעל ונראבש
ו מ"דש ונראבו בור רתב ןעוטש אכיה ןידה קרו דחא לכה נ"ד
בורב לבא היארב אלא ושיחכהל רשפא יא קזחומה ירב תנעט
טועימה ןמ הזש ירב ןעוט אוהו טועימ שיש ןויכ השחכה הז ןיא
איצוהל בורב לכונ אל ירב ןועטיש ריוצי םא תושפנ ינידב םגו
ףד( ןירדהנסבו )א"י ףד( ןילוחב ןנילזאד אה קרו גרהיל ופוג
דב )ט אמש תנעט קר ןועטל לוכי ןיאש םושמ בור רתב נ"
ל"נכ איה תינולייא אמלידו הפירט אמלידו ויבא ואל אמליד
אתכלהד לאומשל ףא אבור רתב ןנילזא מ"דב םג הז ןפואבו
ןילוכי ןילקסנהש ןיפרשנב ןילקסנ וברעתנש ןאכ כ"א ,היתוכ
שיו הלקה הליקסל ןינודינש טועמה ןמ ונאש ירב תנעט ןועטל
ןודיל בור רתב לזינ ךיא כ"א הליקסל ןודינש טועימ ןאכ
ןויכ בור לש רוריבב אפוג תקזחמ איצוהל הרומחה הפירשב
עדוי אוהש ירב תנעטב ןילקסנה ןמ ינאש ןעוט דחא לכש
רתב ןנילזא אל ירב תנעטבו הלקה הליקסל קר ןודינש רוריבב
כ ונודיד ל"ס ןכל ,הרומחב ןודיל נ"דב כ"שכמו מ"דב בור םלו
ךרטציאד וגל ןבא קרוז יבג )וט ףד( תובותכב כ"אשמ ,הלקב
עובק םעטמ רוטפד םהיניב דחא יתוכו םילארשי העשתב ארק
נ"דב םג אבור רתב ןנילזא יוה עובק ןיד אלב לבא ימד מ"עמכ
לע לופי ןבאהש יל היה ירב ןעוטש רמול ךייש אל םשד םושמ
מאבש ירחא ןכ רמאל לכוי ךיאד יתוכה טועימה לארשי גרה ת
םילארשי ובורש ןויכ ז"כב יתוכה לע היה ותנוכש רמאי םג םאו
אכיה נ"דב םג אבור רתב ןנילזא ריפשו הישיר קיספ ןיעכ יוה
ווהו ל"נכ טועימה ןמ אוה הזה השעמהש ירב תנעט אכילד
םעטמ רוטפד ול בראוד ארק ךירטציא ןכל ,אלטק היל םיבייחמ
163

קפס יוהו אוה מ"עמכד עובק ןיד קודו אקיפסמ רוטפו לוקשה
לגדה ד"כע ת"יהזעב אוה שדוחמ רבד יכ - דוע ש"ייע ןבואר
.תוכיראב

םישדה בקעי תוליהק יבתכב רעלפייטסה ירבדל ןייצל שי דוע
ןיב קוליח תועצמאב ש"שה יחא תיישוק ץריתש ]ז"כ 'יס ק"ב[
בורל םוקמ ןיא ןכלו יאדו ןידמ אוה אלוקל קספהש ,תונוממ
חדנ יכ לוחל תושפנבש דועב ,"יאדו קספ"ה י"ע ארקיעמ ה
אוה גורהל שיש בור שי םא ןכלו קפסמ אוה גורהל אל קספה
ובתכנש וירבד ש"ע ,בורה רחא ןיכלוה כ"עו ,קפסה תא עירכמ
.שדוקב וכרדכ תוריהבב

'מע א"ח ךלמ רבדב[ טראפטייר א"רגה ירבדב םג יתיזח
ב לדבה ןיאש וירבד תיצמתו הזב ךיראהש ]ח"פק תונוממ ןי
ןיא השעמה םצעל סחייתמ בורהש ןפואבש אלא תושפנל
השעמה םצעל סחייתמ בורה ןיא רשאכ וליאו וירחא ןיכלוה
.ש"ייע ,וירחא ןיכלוה


יפ לע ףאש םׯבמרה בתכש המ תומדל שׯשה כׯשמב הנהו
דחא דעב ומצע רוסיאהש הקול מׯמ דחא דעב רוסיאה רקיעש
,אבור יבג םג ןידה אוהד קזחוי יפלכ רבדה רבכ עבקנד ןויכש
רתב ןנילזא ריפש הדלות אתשה אב תושפנה ןינעו רוסיאה
ןייטשנרב .י.ש 'ר ןואגה בתכ ]מת 'מע[ שא יצוצינ 'סב ,אבור
ירה אׯע יבגד :אבור ןיבו אׯעד אה ןיב אבוט קלחל א"טילש
ןאמכו נׯדו מׯדב ללכ םק וניא אׯעד אוה וטושפכ ןידה רדג
ניזחדכו אוה אתילד יבג ןכו רוטפל ףא נׯדב ןמאנ וניא אׯעד ן
וניא אׯעד אהד חיכוהל ךיראהש )גׯפ וׯש( שׯשב ן׬עי ןוממ
ןוממ תאצוה םושמ ןאכ ןיאש אנ׫גב ףא אוה ןוממב ןמאנ
164

אלש לכד לׯסד בׯע שרוש קׯירהמה ׮ישכ אלדו( ותקזחמ
,ןוממל םק וניא אׯעד ונ׭הו )ןמאנ אׯע ףא קזחומה ןמ איצוהל
סיא יבג ןכא הרומג תונמאנ ול שי ירה ריפש םק אׯעד םירו
היל תיא רוסיא יפלכו םינש ומכ רוסיא יבגל תודע תרותמ
אוה אתשה ןודינהד ןויכ ,הלוכ הרותה לכל ףא הרומג תונמאנ
שי ירה ריפש םק אׯע םירוסיא יבגלד ןויכד ונ׭הו ,רוסיא ןינעל
תו׬קלמ יניד יבגל םג םצעב אינהמד תודע לש תונמאנ ןאכ
ו ריפש בורה חכמ הייאר אלא ןאכ ןיא סׯוסד בור יבגל ןכא .נׯד
בורד היארב יגס ירה םירוסיא ןינעל אוה ןודינהד ןמז לכד לׯי
בורד הייארב יגס אל ות מׯדו נׯד לש ןודינ שי רשאכ לבא
אל בורו ׯהיארה ׬לע וריבחמ איצומהׯד הרורב תודע ןניעבו
אלד לׯיו ,דׯהרותה ׮דמ לׯנכ הייאר ירקמ רבכש ןויכד ןנירמא
ןוממל ףא אינהמ ות רוסיא ןינעל הליחת עבקנו קזחוה
.תושפנו
)אׯצ ׮יס ןישודיקל אׯוקב( יׯנפה תישוק איה תעדונ הנהו
יבג םש וקלחנד אהב )׮ב גׯס ןישודיק( ׮מגב ןנירמאד איההמ
יתב תאמ ןניפלידכו יתב תא יתשדק רמול ןמאנד באה תונמאנ
ד תובותכ( הזה שיאל יתתנ ודי לע ןילקוס ימנ יא )אׯע בׯכ ף
באל אנמחר ׮ינמיה יכד ןילקוס ןיאד לׯס ברד ,ואל וא
הלוכלד ןילקוסד לׯס יסוי ברו .׮ינמיה אל אלטקל ,ארוסיאל
אל אלטקלד יהנד ברל ישקתו ,באל אנמחר הינמיה אתלימ
ארוסיאלד באה יׯע קזחוה רבכ רוסיאהד אמינ מׯמ הינמיה
ד גרהי בושו ׮ינמיה אה יכ ,קזחוי באה יׯע שיא תשא רוסיא
לש וניד לכד בטיה שׯא ראובמל ןכא .אׯע יׯע הקולד אה
תונמאנ יוהד אכה לבא תודעב םיוסמ ןיד אוה םׯבמרה
אל אלטקלׯד ןידה רדגו תודע רדגמ אלש באד תשדוחמ
תכרצנה הרומג תונמאנ תגרדמ ןאכ ןיאד ונ׭ה ׯ׮ינמיה
יבגל אלא וז תונמאנב יד אלש תושפנל תושפנ יבגל אלו רוסיא
רבכו .תושפנ יפלכ רומא וניא הרקיע וז תונמאנ לש הנינע לכד
165

.שׯיועי חׯכ ןמיס קׯב יכדרמ שובל רפסב אצורית ךהכ אצמנ
יבגל שׯשה ן׬מד לש היחדהו הזה רואיבה םצעב דמע ןכו
׮כד אהמ הז רבדל 'יאר ףיסוהש שׯ׭עו אׯפ גׯש יׯעשב אבור
''ודהמ תובושתב( אׯקערגה אׯר ׮ושת םשב דׯצ ןמיס ק
ןישודיק תודע יבג )אׯבשרה תובושת םשב וׯכ ׮יס אׯח יחרזמ
חׯוד צׯיאו ידהסמק תושפנב ואל אתשהד ןויכ חׯוד צׯיאד
ב׬חל הלעב תחת הילע אבה לכ תא האיבמ וזה תודעהד ףאו
ףא התעמד ,לׯנכ ידהסמק תושפנב ואל אתשה מׯמ התימ
חתבד רחאמד וז תודע יׯפע ןיגרוה תודע וז תודע התיה הלי
ןינעל ןודינה יאקד אתשה ףא אליממ אׯאב הקיזחהל הרומג
הלבקתה תירוקמה תודעהשכ הז לכ לבא .ריפש גרהנ תושפנ
ךכש הגהנה אלא רוריב וניאש בור כ"אשמ תונמאנ ןידמ
שוחל אלו רתוי ליגרה פ"ע גהנתהל הנוילעה המכחה הקקח
.טועימל

א אל אׯע יבג רדגה רקיע ןכא תובותכ אׯבשרה כׯשמיפל שׯ
היארב אלא ןוממ ןיאיצומ ןיא םלועלד םושמוׯ ׃לׯזו )׮א אׯי(
תוחפ ןיא ןוממבו ןירוסיאב ןמאנ אׯעד ךל עדתו ,הרורב
תונמאנהד ונ׭ה ןוממל םק וניא אׯעד רדגהד ראובמו ,ׯםינשמ
םג אוה זׯדע הרואכלו ,הרורב הניאש הייאר רדגב איה אׯעד
עד תונמאנהד תושפנב דוסיד ירהו תושפנ ינידב יגס אל אׯ
תגרדמ םצעב ןיד אוה תושפנלו ןוממל םק וניא אׯעד ןידה
מׯדבו תושפנב תונמאנ יאה יכ יגס אלד אׯעד תונמאנה
הכוראב ראבתנש ׮ב ןמיס ןיטיג בקעיל תאז רפסב הארו(
ןאמכ אׯעד אדח נׯדו מׯדב אׯע יבג אכיא וה׭ורת תמאבד
אנב יגס אלד ותו אוה אתילד )הרורב היאר ןניעבד אׯעד תונמ
כׯעבו ,זׯדע קזחוי אׯעב רוסיאהד אה רדגב שרפל ןיא כׯאו
שי ריפש כׯאו יאדוכ בישחד ׯקזחוהׯ לש עׯפב ןיד אוהד
תישוק ישקת םג התעמו .בור יבג ןידה רדגל םג הזמ דומלל
166

חׯוד צׯיאד ןישודיק תודעד אהמ יׯעשב איבהש המו ,יׯנפה
הנה תושפנל םג אינהמו הגרד איוהד אׯע ןיב קלחל שי
חׯוד צׯיאד המכ דעד חׯוד אלב תודעל תונמאנ לש התוחפ
ד"כע קודו תונמאנב ןורסח םוש ןאכ ןיאו הרומג תודע וז איוה
.אבוט הזב ךיראהש ש"ייעו ןייטשנרב י"שרגה

תקזח היל עייסמ ןוממבד ויחא םשב ש"שה השקהש המ הנהו
ושפנב ה"הד אמינ כ"א טועימל ןוממ היפוג תקזח היל עייסמ ת
םג תושפנב אלו ןוממב אקוד בור רתב ןנילזא אל המלו
ןיקסיד ד"ברגה ?הקזחו טועימל שושחל ךירצ תושפנב
ץרתל רשפא הרואכלש רמא ]טס ןירדהנס לע וירועישב[
ז"עו אוה ימ לש ןוממה ףוג לע אוה ןודנה ירה ןוממבד
ןודנה ןיא תושפנב לבא ןוממה תא תערכמ תוקזחומ ופוג לע
ףאד ל"י ג"הכבו ,התימ בייח אוה םא ןודנה אלא ולש אוה םא
ןיא המצע הקזחה לע ןודינה ןיאד ןויכ מ"מ ופוגב קזחומ אוהד
אוהש בור היהיש לקסנה רושל המוד הז ירהו .קזחומ ןיד ןאכ
רושה איצוהל ןיאש עירכי קזחומהש ש"ל 'ואכלד התימ בייח
ה לע ןודנה ןיאד ןויכ ,וילעב דימ ףאו ,רושה ףוג לע אלא תולעב
לע ןודנה ןיא התימ בויחב נ"הו .בייח היה רקפה היה םא
'יס ןירדהנס עשוהי תורצוא רפסב 'יעו[ .התימ בויח לע תולעב
"תוקזחומ" שיש םירמוא ןיא עודמ תוביס המכ דוע איבהש 'ג
.]ופוגב


בור רתב תושפנב ןנילזא ךאיהד 'נ ףד ב"ב ש"בוקב 'קה דוע
יא אהו ןיכלוה נ"וקיפבד ל"ופיתו ,התימ בייח ןיאש טועימ אכ
נ"וקיפ טועימ ינפמ ןניחדד תבש לוליחמ אנש יאמו בורה רחא
?בור רתב ןנילזאד ערה תרעבד הוצמ אכיאד תושפנב יאמו
167

רתוס ןיא כ"א תבש החוד כ"ג נ"וקיפ טועימד נ"וקיפבד הארנו
וד נ"וקיפ לש קוחר דצ לע 'יפאש ןידה אפוג הזד בורל הח
אוה ןידה ירה התימ בייח אוהש דצהלד תושפנב כ"אשמ תבש
טועימל רתוס בורהד אצמנו נ"וקיפ ןידב בשחתהל ןיאש
.נ"וקיפ ןיד וב ןודל ןיאש רמואש בור רתב ןנילזא ג"הכבו


ןנילזא בור פ"ע עבקוה רבכש אכיהש ש"שה בתכש המבו
קזחוה ךייש אלד ירזע יבאב בתכ ,התימ ןינעל םג הירתב
ב ארקיעמד 'א :םינפוא 'בב ראבל רשפא קזחוה רדגד בור
תוקלמה לע ןינד ןיא אתשהו בלח איהש וז הכיתח לע קזחוה
תונמאנ ןניגלפ אל הדלותבו רוסיאהמ הדלות והז אלא ע"נפב
בייח וילע רבעש ימד אליממ ירה רוסיאה לע ןמאנד ןויכו
םג ןמאנ היהיש ךירצ תמאבד 'ב ,)ש"בוקב כ"כו( תוקלמ
למל וז הכיתחש ןמאנ א"ע ירה הליכאה םדוקד אלא תוק
תוקלמ בייח ינולפש דיעמ וניאש ןויכ תוקלמל ףא ןמאנו הרוסא
יא הזב מ"קפנהו .תוקלמ הילע ןיבייח וז הכיתחש דיעמ אלא
אליממו ערכוהש ונייה קזחוהד 'אה 'יפלד .קזחוה ךייש בורב
יא לבא בור י"פע ערכוה םא הרואכל ה"ה כ"א תוקלמ שי אמינ
הילע ןיבייח וז הכיתחש רמול ןמאנ דחא דעד 'בה ןפואכ
םוקמבו רומג רוריב יוהד דחא דעב ךייש הז כ"א תוקלמ
ןמאנש – והונימאה אל הליחתכלמש תומוקמ שיש קרו ,ןמאנ
חכד בורב כ"אשמ תוקלמל ףא ותודע ינהמ ירה ןמאנשכ לבא
המ אל ג"הכב ,שנועל אלו רוסיאל קר אוה בור לש רוריבה ינ
הארנו[ .דוע הזב כ"שמ ש"ייע ןיקסיד ד"ברגה ד"כע קזחוה
שי אליממו ערכוהש ונייה קזחוהש הריקחב ןושארה דצל םגד
רשי ירעשה ירבדכ טוקננ םא ךייש אל הז בורב ,תוקלמ כ"חא
.]הגהנה אלא רוריב וניא בורש
168


יאמא אישוקה תא ש"שה ץריתש המב ןילימ הולאל דועו
ידעד אבור רתב ןנילזא לע אחריד ארוביעב תועטל םייושע ם
:אנשיל יאהב טושפ טגה ירבדמ השעמ רחאל הוהד ףא
ימנ ונייה שדחב 'גב רמוא דחאו שדחב 'בב רמוא דחאבו
ינהב יל םיק רמולו ומצע ליצהל ןודינה יצמ אלד םתהד אמעט
אקודו אחריד ארוביעב ועט אלד טועימהמ םהש םידע
םושמ ידדהא ישחכמ ישוחכאו ידהסמק םידמועה םידעה ירהד
אבורמ םהו ידהסמק דחא םויבד םירמוא וילע םידיעמש ונינפל
ךומסיש טועימ ןאכ ןיאד אצמנו אחריד ארוביעב ועטד אמלעד
'סות ובתכש אמעטמ ימנ אוהד" ש"שה םייסו .כ"ע ןודינה וילע
ימנ יכה וניאש ימכ טועימו ןוממה יקפמ םהש םושמו םינידב
ה המהו םידע לע ןניכמס .ש"ע ןוממה תא ןיאיצומ

םידע לש ןודינה תומדל ותנווכ הרואכלש ,םינבומ אל וירבדו
טועימ ךכ ,אתילד ןאמכ םה םיניידה טועימש ומכש ,םיניידל
יכ ]'ה 'יס ןישודיקל וירועישב[ ןמסורג י"רגה ירבדכו .םידעה
המ וא תמאה איה םירמוא בורהש המ וא ,ןירדהנסב
.תמאה איה םירמוא טועימהש לש העדהש רבתסמ יאדובו
ונאש רחאל יכ ,וניאש ימכ טועימה אליממו תמאה אוה בורה
לטב טועימה תעדש כ"עב תיתימא בורה תעדש םיעבוק
וניאו םייק טועימה אחריד ארוביעב יעט אבורב כ"אשמ לטובמו
וא שדוחה ורביע םא הפי רכוזה טועימ שיו שי יאדוב יכ לטב
דעהש ןכתיו ,ונשי טועימהו אל םדא אוה שדוחב 'גב רמאש
םידעה ןיב הריתס שי כ"או אחריד ירוביעב העוט וניאש
ח"רגה ירבדל םגו .כ"ע ע"צו אבור רתב ןנילזא כ"יפעאו
לטבל םיכירצ םיניידב אקוד ירהש ,ןוימד ןיא ליעל ונאבהש
סרטנוקב םג 'יעו .םינייד ג"כ לש םלש ד"ב היהיש ידכ טועימה
.ןוימדה לע השקהש תוקפסה
169


ןנברד וא אתיירואד ןינמיס והל איעביא 'יא .זכ מ"בב הנהו
איגוסב ראובמו 'וכו םינמיסב השא טג ירודהאל הנימ אקפנ
םיקהבומ םינמיסב וליאד םיינוניב םינמיסב יריימ קפס ךהד
הנה .ןמיס יוה אל ע"כל ץוגו ךיראבו אתיירואד םינמיס ע"כל
רמאו ירת יב ותא וליאד אתיא ו"צ ןילוח ארמגב יאהד אינלפ י
הזב ראובמ ,היל ןנילטק אל אשפנ לטק הינמיס יאהו הינמיס
וליפאו התימ ובייחל חצורל םדא ןניקזחמ אל םינמיס י"עד
אכיה ןוממ ןינעל ה"הד םש 'סותה ובתכו ,םיקהבומ םינמיסב
ינולפמ הול הינמיס יאהו הינמיס יאהד אינלפ םידע ירמאד
יקהבומ םינמיסב וליפא ןיאיצומ ןיאד ןויכ םינורחאה ושקהו .ם
א"א ריתהל התימ תודעבו טג יבגל ינהמ אתיירואד םינמיסד
וליפאו םינמיס מ"ל תושפנ ןינעלד אנש יאמ כ"א ע"בשבד יוהד
םוקי םידע םינש פ"עמ ןניפלי והייורת אלהו םיקהבומ םינמיס
אנ ע"הא ק"המ ב"ונ ןייע[ ,םהינשב המוד רוריב ןניעבו רבד
אבו ]םינורחא דועו א"בטירה ישודיחב הזב דמע רבכ תמ
.ש"ייע
ראבל בתכ ]ז"מ 'יס מ"ב[ יקסבוזור לאומש יבר ןואגה ירועישב
רמימל 'מגה הרבס ט"ס ןירדהנסב הנהד ,תוטישפב הז ןינע
וטפשו הרמא הרותהד אבור רתב ןנילזא אל תושפנ ינידבד
ןנילזאו יכה אמייק אל אנקסמל ךא 'וכו הדעה וליצהו הדעה
אבור רתב דצמ תמאבד םידמל וניצמנ ,ש"ע תושפנ ינידב
בור פ"ע התימ ובייחל ונל היה אל הדעה וליצהוד הכלהה
ל"י ז"יפלו בייחל תוטהל םיבר ירחאד הכלה אכיאד קרו אדירג
ללכ םיבשחתמ אלד הרותב שדחתנד בור ןינעל אקודד
והזש ףא םינמיס ןינעל לבא אבור פ"ע ןנילטקד אוה טועימב
כמתסמש רוריב היב תיא כ"ע רומג רוריב םניא מ"מ וילע םי
אחינ ז"פלו .םינמיס פ"ע ןנילטק אלו הדעה וליצהוד אניד
ליעוהל ךירצ היה ןידה רקיעמ תמאבד םינורחאה תיישוק
170

וליצהוד תדחוימ כ"הזג אכיא קרו תושפנ ינידב ףא םינמיס
ארק אכילד התימ תודעו ע"בשבד יבג ןכא .מ"לד הדעה
דה רקיעא ןנימקומ .םינמיס ינהמד ןי

ןוממ איצוהל םינמיס ינהמ אלד 'סותה כ"שמ ז"פל השקי אלא
ל"יו ?הדעה וליצהוד ארק אכיל ןוממב אהו תושפנל הל ימדמו
בייחל בור ינהמ אה אנקסמלד תושפנ ינידמ ו"קב הל ףיליד
ןניזח כ"פעאו ורטופל הדעה וליצהוד ארבס מ"לו התימ
רג םינמיס אמלא ,ינהמ אל םינמיסד ףילי אתשהו .בורמ יעי
כ"שכ ןוממ איצוהל בור ינהמ אלד ןויכד תונוממ ינידל ריפש
.ןוממ איצוהל מ"ל םינמיסד

הינמיס יאהד תינולפ ורמאש םינשד אצמנ ונירבד יפל הנהו
ז"יע שיא תשאל הקיזחהל םתודע ינהמ השדקתנ הינמיס יאהו
וממ תאצוה וניא םגו הדעה וליצהוד ןיד אכה אכילו ליאוה .ן
טקנש ]א"משת תוא[ תורעה ץבוקב כ"שמ לע ינהמת ,ךכיפל
תינולפ ירמאו ירת יב ותא יא ה"ה 'סותה ירבדלד טושפ רבדכ
רוסאל תלעומ ןתודע ןיא השרגתנ וא השדקתנ הינמיס יאהד
'ב ךירצש םוקמבד וא תלעומ ןתודע ךירצש םוקמבד ריתהל וא
פ ד"ש אתתעמש בש רפסבו .םינמיסד רוריב מ"ל םידע 'ט ח"
רחא ןפואב בשיימ ש"שה הנהד תורעה ץבוקכ אלד כ"ג בתכ
רבד יבגלו םינמיס מ"ל תושפנ יבגלד ש"מ ,םינורחאה תישוק
איצוהל מ"ל בור יאד תושקהל שי הרואכלד ינהמ הורעבש
תושפנ יבגל ינהמ ךאיה ןוממ תקזח דגנכ אוהש םושמ ןוממ
ל"מכאו אישוק וז ןיא תמאבו[ ופוג תקזח דגנכ אוהד – רבכו
ש"שה הלעהו .].א.א לאומש ר"גה לש וצורית ליעל ונאבה
.תושפנב בור מ"ל ךכ ןוממ איצוהל בור מ"לד ומכ תמאבד
בור ינהמד 'מגב וניצמד אהו איצוהל בישח ימנ תושפנ ינידד
171

בור פ"ע ןכ ינפל רוסיאה עבקוהד אכיה אקוד אוה תושפנ ןינעל
ינ תוינוליא ואל םישנ בורד אימוד הקזח וא תשאד ןנירמאד והנ
ונקזחהד ןויכד ,כ"חא התניז םא התימ תבייחו איה הרומג שיא
.התימ ןינעל כ"חא ימנ ינהמ ,א"א איהש הז ןינעל בורה י"ע
,קזחוי דחא דעב רוסיאהד ם"במרה כ"שמל תאז המדמד ש"עו
וליצהו םושמד ]טס ןירדהנס[ ארמגה הקפתסנ הליחתבו
'מגה תנקסמו ליעוי אל הז םג הדעה בור לבא ינהמ הז יפלכד
יבג ףא מ"ל רישי ןפואב התימ בייחל השעמה ירחא אבש
ןיאיצומ קזחוה רבכ בורהד אכיהד ,ןכ ןידה ןוממב םגו .תושפנ
קוניתד ]אל ה"ד ה"פ[ אמויב 'סותה כ"שממ הזל היארו .ןוממ
הידיד ארותל ןדיד ארות חגנו לארשי םבורש םוקמב אצמנה
"יק אהד הומתו םלשל ןיבייח ,ר"החא ןוממב ןיכלוה ןיא ל
השעמה םדוק לארשי אוהש עבקוה רבכד ןויכד אחינ ש"מפלו
:זכ ףד חינמהב 'סותה תוטשפכ אלד הזו ונוממ לע ימנ ןיבייח
.ל"מק ה"ד

ןלהל אבוה[ םינמיס יבגל םש ןילוחב 'סות תיישוק בשיי ז"פעו
וליפאו םינמיסב ןנילטק אלד 'מגב אתיאד יאמד בתכו ]ד תוא
בומ םיבייחמ םינמיסהד ,השעמ רחא םינמיסב ונייה םיקה
לבא בורמ םיקהבומ םינמיס יפידע אלו רישי ןפואב התימ
ידי לע א"א רוסיא קזחוהו ליאוה השעמ םדוק םיאבה םינמיס
ימנ טקנד ש"שהמ ןניזח פ"כע .כ"חא הגרוהל ףא ינהמ םינמיס
ינהמ השדקתנ הינמיס יאהד תינולפ םירמואש םינשד ונירבדכ
.ע"הוקכ אלדו א"אל הקיזחהל


המלש ר"גה לש ורמאמ הפ 'מע[ במק הירומ ץבוקב דוע 'יע
תדמח ,]ו"טק 'מע[ תוכמ ףסוי ןבואר 'ר ירועיש ,]ךבריוא ןמלז
172

הניב ירמא ו"ט מ"וח באוי תקלח 'ה ד"כ רזעה ןבא המלש
טעמ אוה ונבתכש המו .'ה 'יס האנוא םייח ירבד ה"כ 'יס תודע
תכנש הממ ריעזמ .אשונב בותכל שיש המו ב


]תראובמ אתעמש ריהבה רפסב דימת ומכ יתרזענ[


ב"עשת ןושח טי יתמייס

חכ ףעיל ןתונה ךורב

הברי המצע םינוא ןיאלו

173הנוהכל השא לוספל

לע דיעמהד ןישודיקב 'מגה תייגוסמ חיכוהל ד"יר 'סותה בתכ
בישח הז ירה הנוהכל הלוספו השורג איהש וא תיבשנש השא
174

רבד ןיאד םושמ הב ןמאנ א"ע ןיאו הורעבש רבדב תודע
שריפ אלו וירבד םתס ד"יר תופסותהו .םינשמ תוחפ הורעבש
נירמאדמ ותייאר ש"שה שרפמו .איגוסה ךותמ ןכ חכומ ךאיה ן
הל אנימא אנמ אבר רמא ].וס[ םש ןישודיקב - דמול ינא ןכיהמ
ןיא קתוש לעבהש פ"עא התניזש השא לע דיעמה דחא דעד
הרוגמב השעמ תואוקמד אתפסותב ןנתד .ינא ןמאנ דעה -
םיקסיד לש ,םימ תכירב ןימכ - םוקמ םש וא םדא םש
ויהש ונייהד המילש תקזחב תדמוע הרוגמה התיהו .הנביבש
א הב הריסח תאצמנו התוא ודדמ תחא םעפ .םימ האס םיעבר
םדוק הב לבטש םדא ןינעל םימכח וקלחנו האס םיעבראמ
רמא .אמטמ אביקע יברו רהטמ ןופרט יבר ,הרסח תאצמנש
בירקמו דמוע היהש ןהכל המוד רבדה המל לשמ ןופרט יבר
ןב אוהש ול עדונ ]בירקהל רמגש רחאלו[ חבזמה יבג לע
לח ןב וא השורג םתה ןניפלידכ דבעידב[ הרשכ ותדובעש הצו
ןהכהד אוה לשמנהו .ותבוח ידי אצי ןברקה לעבו איגוסב
אמטה םדאכ אוה ירה ןברקה לעבו הוקמהכ אוה ירה בירקמה
לעבו ערפמל ותדובע ןירישכמ ללח אצמנש ןהכ יבגד יכיה יכו
רסח אצמנש הוקמ ןינעל ןידה אוה ותבוח ידי אצי ןברקה
תורהט ןנירהטמ וב לבטש םדאו ערפמל ויבג לע ושענש
.]רוהט

ךכ אלא לשמנל המוד לשמה ןיאד ןופרט 'רל אביקע 'ר בישה
ול עדונו חבזמה יבג לע בירקמו דמועל לשמ ,לושמל ךל שי
ותדובעש אוה ןידהד םומ לעב אוהש ותדובע רמג רחאל
ןינעל ןידה אוה כ"או .ותבוח ידי אצי אל ןברקה לעבו הלוספ
מנש הוקמ ויבג לע ושענש תורהט לכ ןניאמטמ רסח אצ
.אמט וב לבטש םדאו ערפמל

אצמנש הוקמה תא תימיד התא אביקע יברל ןופרט יבר רמא
ימל הארנ הצולח ןבו השורג ןבל ויתימיד ינאו םומ לעבל רסח
אב םאש[ דיחיב ולוספ הוקמ ןודל אביקע 'ר ליחתה .המוד
סח אצמנו הוקמה תא יתדדמ ינא רמואו דחא ןמאנ הז ירה ר
175

דיעה םא[ דיחיב ולוספ םומ לעבו ,]ןירוסיאב ןמאנ א"ע ל"ייקד
ךומסב ראבתיש ומכ ןמאנ הז ירה םומ לעב אוהש ןהכ לע א"ע
םהינשד םיוש םהינשד ןויכ םומ לעבל הוקמ תומדל שי יכהלו
םינשב ולוספש הצולח ןבו השורג ןב חיכוי לאו ]דיחיב ןלוספ
לע דיעהל ןמאנ א"ע ןיאש[ .]הצולח ןב וא השורג ןב אוהש ןהכ
התניזש השא לע דיעהל ןמאנ וניא א"עד[ ותייאר אבר קיסמו
אביקע 'ר רמאש הממ חכומ ןכש ,קתוש לעבה םא וליפא
שיחכמקד יא דיחיב ולוספד ימד יכיה ,]דיחיב ולוספ םומ לעבד
יכו דעה תא שיחכמ ןהכהש ןפואב רבודמ םא[ ןמיהמ ימ היל
ולסופל ןמאנ דעה אלא ]השחכה םוקמב ןמאנ א"ע ןיא אלהו
כ"או[ התווכדו ]ולסופל דעה ןמאנ ה"שמו ושיחכמ וניאו[ קתשד
ןבו השורג ןב חיכוי לאו ]כ"חא אביקע יבר רמאש המב ימנ יכה
ולוספד אביקע 'ר רמא כ"פעאו קתשד םינשב ולוספש הצולח
רבד לע ןמאנ וניא א"עד אבר ירבדכ חכומ כ"או םינשב
"עא הורעבש .ושיחכמ וניאו קתוש ןידה לעבש פ

.םינש יעבו הורעבש רבד ל"וה הצולח ןבו השורג ןבד ראובמו
חכומ ל"נה איגוסה ךותמד בתכש ד"יר 'סותה תנווכ איה וזו
.הורעבש רבד יוה הנוהכל הלסופל השא לע דיעמהד

ינש ךירצ ןיא ל"זו ו"ה ןירדהנס 'להמ ז"ט קרפב ם"במרה בתכ
שעמ תעשב אלא םידע קזחוי דחא דעב ומצע רוסיאה לבא ה
תוריפ םה םרכה יאלכ ,הז אוה תוילכ בלח דחא דע רמא דציכ
רחא םידעב לעב וא לכאו ,וז השא הנוז וא השורג ,ולא
ל"כע דחא דעב רוסיאה רקיעש י"פעא הקול הז ירה וב ורתהש
כ"ע םינשב ולוספ הצולח ןבו השורג ןבד ס"שמ חכומד ןויכו
הנוהכ ילוספד ל"צ 'סותב הל חכומדכו בשחי הורעבש רבדכ
הצולחו השורג איהש וא תיבשנש השא לע דיעמד ד"יר
בתכ יכיה כ"או ,הורעבש רבד יוהו םינש יעב הנוהכל הלסופל
הרסואל הב ןמאנ דחא דע ,הנוז וא השורגד ם"במרה
?הנוהכל

176

תיבשנש השא לע דיעמב ל"ס ם"במרהד הארנש ש"שה ץריתו
אוה הורעבש רבד ואל הנוז דיעמ וליפאד ]ד"יר 'סותהכ אלד[
תיבשנש השא לע דיעמו הנוהכל הלסופל ןמאנ א"ע וז השא
ןמאנ א"ע אריתיה קזחתא וליפאו וז השא הנוז דיעמכ ל"וה
ז"כק "ס ד"ויב[ ך"שה ש"מפל ם"במרה תעדל הקזח דגנ
םינשב ולוספ הצולח ןבו השורג ןבד אהו .ש"ע ותעדל ]ז"טקס
בד םושמ ואלד הארנ וא הנוז השא ל"וה כ"אד הורעבש ר
תעד ונינפל הנהו ,ד"יר 'סותב ש"מכו הורעבש רבד ימנ השורג
ןמאנ א"עו אוה הורעבש רבד ואל הנוז וא השורגד ם"במרה
ןויכ הצולח ןבו השורג ןבד אלא .אוה ןירוסיא ראש ומכו הב
להק ילוספמ אוהד ןויכו הנוהכ ילוספמ אוהו ופוגב ולוספד
וה הזל הנוהכ רזממ אוהש דחא לע דיעהל ומכו .םינש יעבד א
רמול ןמאנד באה אהד ,לארשי להקל ולסופל םינש יעב יאדוד
ןב אוהש דיעהל ןכ ומכו ריכי ביתכדמ הל ףילי רזממ הז ינב
הרשע קרפב אתיאדכ ריכי ביתכדמ הל ףילי הצולחו השורג
א"ע תונמאנ םושמ היב תילד חכומ כ"או ].ד"ע ןישודיק[ ןיסחוי
ב רבד לע דיעהל אלא ןירוסיאב ןמאנ א"ע ורמא אלד ןירוסיא
הנוז וא השורג תישענ וז השא דיעהל ומכ הרקמב הוהתנש
הדלותב להק ילוספ לע דיעהל לבא ךניי ךסנתנ ומכ ל"וה הזד
הדלותב ללח אוהד הצולחו השורג ןב וא רזממ דיעהל ןה
ןמאנ דחא דע ןיא הזב לארשי להק וא הנוהכ להקמ ולסופלו
קרפ אתיאדכ םירחאל ונריכי ריכי היב ביתכדמ באה אלא
.ןיסחוי הרשע

דחא דע ןמאנ וניאש היאר איבה אברש הממ ש"שה השקהו
השא ירה ,םינשב ולוספ השורג ןבש הממ התניזש השא לע
לע תודעל דוגינב הורעבש רבד לש הרקמ אוה יאדו התניזש
.הדלותבש רבד יוהד םושמ םינשב ולוספד השורג ןב

ןבד אהמ וירבדל היאר אבר איבמ ריפש מ"מד ש"שה בשיימו
ןכש .הורעבש רבד בישח וניאש פ"עא םינשב ולוספ השורג
לע רמול ןמאנ א"ע יא םתה ייבאל אבר ןיב תקולחמהש פ"עא
והז הורעבש רבדב ירייא קתוש לעבהד אכיה התניזש השא
177

שרושו דוסיד ,תויודע ראשב ימנ יגילפד ה"ה אלא אקוד ואל
אלא םש ןיאו םידע 'ב הכירצה תודע לכ יבגל איה םתקולחמ
םידע 'ב ןניעבד ג"עאד ל"ס ייבאד ,קתוש ןיד לעבהו דחא דע
לכד ל"ס אברו דחא דע ימנ ינהמ קתוש ןיד לעבהש לכ מ"מ
לעבה םא וליפא א"ע ינהמ אל םלועל םידע ינש ןניעבד אכיה
ךהמ וירבדל היאר אבר איבה ריפש כ"או .קתוש ןיד אתיירב
ינש יעבד אכיה לכד הנימ חכומד ,םינשב ולוספ השורג ןבד
יבג ה"ה כ"או קתוש ןיד לעבהש פ"עא דחא דע ינהמ אל םידע
וב ליעוי אל םידע ינש יעבו הורעבש רבד ל"והד התניז ךתשא
.קתוש לעבהש פ"עא דחא דע

דעד ם"במרה תעד אצמנ ראבתנש המ יפלד ,ש"שה קיסמו
לע דיעהל ןמאנ דחא הלסופלו הנוז וא השורג איהש השא
ןהכ לע דיעהל לבא הורעבש רבד בישח אלד ןויכ הנוהכל
יוהד םושמ ואלו ןמאנ א"ע ןיא הצולח ןב וא השורג ןב אוהש
ומכ הדלותב ףוגה לוספ ל"והד םושמ אלא הורעבש רבד
.ראבתנש

השורג' בתכש ונושלב ם"במרה תנווכ וזש ש"שה שדיח ז"פעו
וז השא הנוז וא הללחו הנוז השורג בתכ אלו הללח קבשו '
הזו הצולח תב וא השורג תב ונייה הללחד ןויכ אלא .וז השא
ונחכוהדכו םינש יעב יאדו הזו הנוהכ ילוספמ ףוגה ילוספ ל"וה
וא השורג ןב הז ינב רמול ןמאנד ריכי רמאד הדוהי 'רד ךהמ
לע דיעהל אקוד אלא ןמאנ וניא רחאד עמשמו הצולח ןב
השורג דעד אוה הזב הרקמב הוהתנש לוספ אוהש הנוז וא
.בטיה קודו ןווכמו תואנ קודקד אוהו הב ןמאנ דחא

השורג תב ונייה הללחד בתכש המ לע םייח יבקע 'סב המתו
ילוספ לע אבה ןהכ ירה הללח ם"במרה קיבש ךכלו אקוד 'וכו
.]'ו 'מע ז"טח תידומלת .צניא 'יע[ הללחתנ הנוהכ

נ םינורחאה הנהו ףוגה לוספ ןיב קלחל ש"שה ירבדב ושקת
'כ 'יס ע"הא א"וזחב ןיועי .השעמבו הרקמב אבש לוספל
178

ירמאב םג ןיועיו ארבסמ ןבומ וניא קוליחה ףוגש בתכש ז"טקס
.'ד 'יס הטיחש ד"וי הניב

הזו ]בכ ה"רב[ א"בטירה לש ותנשמב חתפנ וירבדב רואיבהו
תודע ןינעל ןידושח םוקמ יבג אמלעב ,ונושל לע םידע 'ב ךירצ
אלא ןירוסיאב ןמאנ דחא דע ןנירמא אלש ודיעהל םדאה
אתיאדכ םדאה לע דיעמב אלו רוסיאה ףוג לע דיעמב
אתיאד המב ריעהו 'וכו ]ו"מ ד"פ יאמד 'יע[ םיערז תוינשמב
דחא דעב יגס רשכ אוהש שדוחה תודעל דע רישכהלד םש
הזבש ,רוסיא ינינעב תורשכ ןיב קליחש ירה .ש"יועי דעב יגס
הזבש ,םדא לש ותוהמ לע ,ארבג לע דיעהל תורשכ ןיבל ,דחא
.]'ט 'יס הטיחש 'לה רזנ ינבאב ואבוה וירבד[ םידע ינש ןניעב

'יס תודע 'לה הולו הולמ ינידב םירפא הנחמה בתכ הז ןיעכו
אוה בלח ןוגכ םירחאל ורסואל רבדה לע דיעמד אכיה ל"זו ג"י
לע דיעמש וז איה השורג וא הז םירחא ולכוי אלש ידכ רבדה
ןיא ולספל ידכ םדאה לע דיעהל לבא התוא לועבל וא ולכואל
הז ןיאש ןויכ םינש ןניעב ולסופל וא ארבג ירושכאלד ןמאנ א"ע
אוה םגד ראובמ ירה .ל"כע רוסאה רבד אוה הז רמול דיעמ
כ"אשמ םירשכ םידע ינשל ונא םיקוקז ארבג לע דיעהלש טקנ
גס רוסיא לע דיעהל .דחאב י

ןורשה תלצבח 'סב בתכש ומכ רמול ךרדה הקוחר אל התעמו
ןמאנ דחא דעש ,ם"במרב שוריפה םג הזש ]א"י 'מע רבדמב[
לוספ ןיב הנחבהה ןאכמו .ארבג לע אלו רוסיא לע דיעהל
.]םינש ןניעבד[ הדלותב לוספ ןיבל ]דחא דעב יגסד[ הרקמב
ז רבסהש ריעה 'ר 'מע תובותכ דוד תכוסב ארביא( ירבדב ה
כ"כ חנומ וניא ארבג ןיבל רוסיא ןיב קלחל ותנווכש ש"שה
בכ תויתוא אכ 'יס ע"הבא רזנ ינבא 'יעו .)ונושלב - רזע 'סו דכ
.דלק 'מע ןויצמ

םינש ןניעבד ןניזח ומצע ם"במרה ירבדמ םגש ףיסוהל שיו
וילע לבקמה" :]א"ה רשעמ 'להמ י"פ[ ל"זד םדא לע דיעהל
179

תורשעמה לע ןמאנ תויהל םינמאנ ׯםידע ואובישכוׯ ׮וכו
הז ירה דימת םהב ליגר אוהשו םיברב ולא םירבד לביקש
דיעהלד ראובמ ירה לׯכע ןה ןירשועמ רמול ויתוריפ לע ןמאנ
ןניעב תורשעמה לע ןמאנו תוריבח וילע לביקש םדא םתס לע
אׯיפ( תודע תוכלהב םׯבמרה ןושל הרומ ןכו .םידע ינש הזל
צמנ :לׯזו )דׯהו גׯה רשכ תקזחב םכח דימלת לע רמוא תא
קזחויש דע לוספ אוהש תקזחב ץראה םע לכ ,לספיש דע
ץראה םע תודע לבקיש ימ לכו םירשיה יכרדב ךלוה אוהש
גהונ אוהש ודיע׬ םידע ואוביש םדוק וא הקזח ול היהתש םרט
שודיק תוכלה ם"במרב םג 'יעו .לׯכע ׮וכו ץרא ךרדבו תווצמב
ב ע"עו ג"ה ג"פ שדוחה ןדש ב"י ףנע 'ד 'יס[ קחצי ראב ץבוק
רפסב ]וס ןישודיק[ ןויצ ראב 'סבו ,]הז ללכל תוריתס המכב
'מע ב"ח ןתנ תורוהל ת"וש ,ה"מקו ד"מק 'מע ןירוסיאב תודע
.מ"ק

וניאש היאר איבה אברש הממ ש"שה השקהש וניאר הנהו
ולוספ השורג ןבש הממ התניזש השא לע דחא דע ןמאנ
השא ירה ,םינשב הורעבש רבד לש הרקמ אוה יאדו התניזש
רבד יוהד םושמ םינשב ולוספד השורג ןב לע תודעל דוגינב
ץרתל ןתינש הארנ לבא .וצורית תא ונאבה ליעלו .הדלותבש
רבד" תרדגה לכש רמול רשפא :ףסונ ןפואב ותיישוק תא
ש"שה חוסינב וא ,ףוגה תא םילסופ רשאכ איה "הורעבש –
ו .הדלותב לוספ שישכ היאר איבהש אוה אלפנ המכ כ"א
לוספמ הצולח ןבו השורג ןב לש הדלותב לוספל םינש ןניעבד
:יתחיש תא שרפאו .הורעבש רבד לש

הורעבש רבדב ןמאנ דחא דעש תורוקמ ינש ]תוחפל[ ונאצמ
יתב תא יתשדק ]גס[ ןישודיקב ןנת .ארוסיא קיזחתא אל םא
ק ינא רמאו דחא אבו היתשדיק ימל עדוי יניאו .ןמאנ היתשדי
פ"עאו" )רמא יסא ברו ה"ד ף"ירה יפדב .זכ( םש בתכ ן"רהו
האיצוהל אוה םתה 'וכו םינשמ תוחפ הורעבש רבד ןיאש
רמואש אלא התקזחב הדימעמש הז לבא התקזחמ
רבדב ןמאנ א"עש ן"רהב שרופמש ירה ."ןמאנ ול השדקתנש
180

.ארוסיא קזחתיא אלדב הורעבש

תנמאנ ]גע[ ןישודיקב אתיא ןיתנ הז יול הזו ןהכ הז רמול היח
רבד ןיאד ג"עא תנמאנד אה" עשוהי ינפה בתכו .רזממ הזו
אכה כ"אשמ הקזחמ יקופאל אקוד ונייה םינשמ תוחפ הורעב
אלו אריתה קזחתיא אלד ןאמכ יוהו והיינימ דחל הקזח אכילד
לע היונב היח תונמאנ םגש ירה "ןמיהמ דחא דעד ארוסיא
דחא דע תונמאנ דוסי .הקזח דגנ וניאש הורעבש רבדב


]ג"כ 'מע ןיטיג ס"מע ברה ירועיש[ קי'צייבולוס ד"ירגה ריאהו
ןמאנ דחא דעד אהד ,ולאה םירויצ ינש ןיב ידוסי לדבה שיש
לע אוה הזל םעטהו .'אה רויצבמ שדוחמ רתוי אוה 'בה רויצב
תודע ושוריפ ןיאש הורעבש רבד תרדגהב הארנש המ יפ
רוסיאל תעגונה לכו .ארבגה בצמ ררבל אבש תודע אלא הורע
יעבו הורעבש רבד ללכב איה ארבגה בצמ ררבל אבש תודע
תודעה ןיא היתשדיק ינא רמואה לש 'אה רויצב ןכלו םידע 'ב
לכב אהד ארבגה בצמ לע תודעה ןכות ןיאש הורעבש רבד לע
לע תנמאנ היחש 'בה רויצב כ"אשמ איה תשדוקמ יאדו ןפוא
כות םשש דלוה רבד יוהו ארבגה בצמ רוריב אוה תודעה ן
.הקזח דגנ הניא התודעש םושמ תנמאנ איהו הורעבש

ארבגה בצמ לע תודע אוה הורעבש רבד רדגש ונירבד יפ לעו
דצהש תומוקמ המכב םידע 'ב ם"במרה ךירצה המל ןיבהל שי
ם"במרהש ארבגה בצמ ררבל האב תודעהש אוה םהב הושה
יעהל )א .םידע ינש ךירצה ]ב"כה תושיאמ ב"פ[ תולדג לע ד
ןיד אוה תולדג לע דיעהל באה תונמאנש רבוס ם"במרהש
תטישו .ןמאנ רחא דחא דע ןיאו ריכי םושמ באב דחוימ
]ןמאנ ה"ד דס[ ןישודיק תופסותהכ אלד אוה הזב ם"במרה
דחא דעש םושמ אוה תולדג לע דיעהל בא תונמאנש ובתכש
אקוד ואל םהירבדלש ןירוסיאב ןמאנ דחא דע לכ אלא בא
הריבע השעש םדא לע דיעהל )ב .תולדג לע דיעהל ןמאנ
סחוימ ןהכ אוהש דיעהל )ג .]תודעמ א"ה ב"יפ[ תודעל ולוספל
181

ן"רהש האיב ירוסיאמ ב"ה כ"פ[ הרות לש המורת וליכאהל
השקה )ר"ת ארמגב הלע 'יסרג ה"ד ף"ירה יפדב :י תובותכ
סיא אה םידע ינש ןניעב המל ם"במרה לע המורת תליכא רו
אחינ ונירבדלו .םהב ןמאנ דחא דעד םירוסיא ללכב אוה רזל
שי ונירבד יפ לעו .ארבגה בצמ לע תודע יוה ןהכ אוהש תודעש
והל איעביא אתיא םשד )וס( ןישודיקב ארמגה תיגוס ראבל
רמא אבר ןמאנ ייבא רמא והמ קתושו דחא דעב התניז ותשא
ד ןיאו הורעבש רבד יוה ןמאנ וניא .םינשמ תוחפ הורעבש רב
רבד איה התנז ותשאש תודעש איה אבר תרבס ונירבדלו
תולח לע ונייהד השאה בצמ לע תודע איהש םושמ הורעבש
וירבדכ חיכוהל בתכ בושו .ד"ירגה ד"כע ,הילע הטוס םש
אלא הורע רוסיאל תעגונה תודע וניא הורעבש רבד רדגש
םש אבר תייארמ ,ארבגה בצמ ררבל האבש תודע )וס(
ינש ןניעבד אהמ הורעבש רבד איוה התנז ותשאש תודעש
הורעבש רבד םאו ,הדובעל הצולח ןבו השורג ןב לוספל םידע
ללח לוספ ןינע המ ,השק הורע רוסיאל תעגונה תודע אוה
ללח ותויהש ,אחינ ל"נה רואלו .הורעבש רבדל ןירוסיא אוהש
.כ"ע הורעבש רבד אוה ןכלו ארבגה בצמל עגונ אוה יתיארו
תיישוק רומאכו .יתוילכ הנזולעתו הלודגה ותעדל יתנוויכש
םש ארמגב הנה םש םייסו[ .תפסונ ךרדב תצרותמ ש"שה
םעטהש הארנו םומ לעב אוהש דיעהל ןמאנ דחא דעש אתיא
עגונ וניא םומ לעב ותויהש אוה ללחמ הזב הנוש םומ לעבש
וסיא אלא ארבגהב םש תולח וניא םומ לעבש ארבגה בצמל ר
אוה ירהש ילימ לכל ןהכ אוה םומ לעבש וילע לחש הדובע
תודע אוה םומ לעב אוהש תודע ןכלו תונברקב לכואו קלוח
ירעש 'יען ].ל"נה ןויצ ראבב 'יעו .םהב ןמאנ דחא דעש ןירוסיא
.חכ 'יס ז"ח רהט

ןתודעב ןיאבד ןויכד רמול ש"שה תנווכ ןיא תוטשפב ,ארביא
ם"במרה הדומ ופוגב ולסופל 'ב יעבו ע"בשבדכ בישח ג"הכבד
ןיאבש ןויכ םירוסיאב תודע איוהד ףאד אלא ןכ רבתסמ ןיאד
ראשב םידע 'ב ןיד כ"ג ןניזחדכו 'ב ךירצ ופוגב לוספ עובקל
פ"ע קר הקול ןיאד קזחוהש רוסיא לכב תוקלמ ןינעל םירוסיא
182

קזחוהש ןויכ רוסיאה תקזחה םצעל םג 'ב יעב אכה נ"ה 'ב
ןיאב םהו רתיהל ב"דרגה בתכ ךכ ,'ב יעב ופוגב לוספ עובקל
.]'ב 'מע[ תוכמ ס"מע דומלתה תיב 'סב ל"צז ןמצרווש

ד"יר 'סותהו ם"במרה וקלחנש ש"שה כ"שמב ,הנהו
'סותהו הנוהכל השא לוספל ןמאנ דחא דעד רבוס ם"במרהש[
ע"בשבד ןיאו הורעבש רבד ל"והד ןמאנ וניאש רבוס ד"יר
רשוי ירעשב ,]םינשמ תוחפ יגילפ אל תמאבד בתכ ג"יפ ו"ש
יריימ הורעבש רבד יוהד בתכש ד"ירותהד ד"ירותהו ם"במרה
דגנ איה השורגש םידיעמו תורשכב השאה הקזחוהש ןפואב
הורעבש רבד בישח םדאה ףוגב תונתשה אכיאד לכו הקזחה
.הנוז וא השורג רמול דחא דע ןמאנ ונינפל הקזחוה אלב לבא
וה םא השורג ןב ןינעל ןכו םג רשכ ןהכ אוהש ויבאב ונל קזח
.ש"ייע הורעבש רבד יוהו וז הקזחב ןבה

אלש בתכ ]בנ 'מע םחורי תיב[ גיטפהראוו םחורי ר"גה םג
ם''במרה :ןלהלדכ איה ותעצהו ד"יר 'סותהו ם"במרה וקלחנ
וניא התניז ותשא ול רמאד אברכ קסופ תושיא 'המ ד"כ קרפב
,םינשמ תוחפ הורעבש רבד ןיאד ןמאנ הנוז וז השא אנש יאמו
אב ירה התניז ותשא יבגד טושפ הרואכל ירה ,דחא דע ןמאנ
הנוז וז השא כ''אשמ הורעבש רבד והזד הלעבל רוסאל א"עה
רבד הוה אל הז רשא הנוהכל הלסופל אב אלא לעב הל ןיאד
ירה םלוא .יכהב ד"ירה לע גילפד ש"שה רמאש ומכ הורעבש
וז וז השא ם"במרה ירבד שרפל שי ינש ויהש רמאד אנווגב הנ
הנוז תישענ וללה םידע ינש י"ע ירהד התניז וז השאש םידע
אהד אמלעב ארוסיאד אכיתח לע ומכ דיהסמ א"עה אתשהו
וארש םידע ינש י"ע אלא הנוז תישענ הז דחא דע י"ע ואל
תוחפ הורעבש רבד ןיאד אה אדיפק םוש ןיא יכהבד התניזש
הנוז תישענ ירה תמאב אהד םינשמ א"עה קר םידע ינש י''ע
םג תמאב רשא הנוז רמולכ ,ארוסיאד אכיתח איהש תולגל אב
הורעבש רבדב ףא דחא דע ןמאנ אנווג יאהבד ל"ס א"בשרה
,וישכע םניאש קר םידע ינש י"ע וז השעמ השענש דיעמד ןויכ
הרמא יא אכה ישא בר ל"א ה"ד ה"ס ןישודיק 'סמב ל"זד
183

םהל וכלהו םינש ינפב יתשדקתנ תנמאנ ותמ וא םיה תנידמל
יכהד הרמאד ןויכו ידהס יפאב שדקתתש אלא ןנידפק אל ןנאד
ימייקמב אלא אמייקמ אל אתלימ רקיע והימו 'וכו תנמאנ הוה
ול השדקתנש תנמאנ איהש י''פעא הניאש ומכ התאדוהו רבד
םא ןכש לכ ,תנמאנ הלש הרימא י"ע אנווג יאהב ירה ,ל''כע
"פע השדקתנש רמוא א''ע ירה יכה אמינ םאו .ןמאנד םינש י
רבוס אוה םג יכ ד"יר 'סותה לע ם"במרה גילפ אלד רשפא
דיעה א"עהש ירייא אלא הורעבש רבד הוה הנוהכל לוספלד
אל אנווג יאהבד ,התניזש וארש םידע ינש י"ע הנוז תישענש
אהד םידע ינש יעב הורעבש רבדו דחא דע אוהש ןל תפכיא
ע ינש ויהש יכהב םייקתמ אהו ,הנוז תישענו התונזב וארש םיד
וא תיבשנש השא לע דיעמב אנשיל יאהב ד"ירותה רמאד
יריימ הורעבש רבד הוה הנוהכל הלסופל הצורו השורג איהש
עמשמדכו השרגתנ איהש וא תיבשנ איהש דיעמ ומצעב אוהש
רבכש דיעמש אלו הלסופל הצור אוהש ד"ירותה לש אנשילמ
ג וא היובש איהש וא הלספנ ידיחיה דעה אוה םא יכ השור
דחא דע דועו וינפבש דיעמה אוה ,תיבשנש יכהב דיעמה
ךכיפל .םינשמ תוחפ הורעבש רבד ןיא ריפש יכהבד השרגתנ
אהו ם''במרהל ד"ירותה ןיב אתגולפ םוש ןיאד שרפל שי
ומצע רוסיאה לבא ןירדהנס 'להב הינשילב ם"במרה קיסמד
אה רקיעש פ"עא 'וכו קזחוי דחא דעב ותנווכ ןיא דחא דעב רוסי
אהו התניזש םידע ינש ויהד םא יכ התניזש ומצעב דיעה אוהש
רוסיאה הלגתנ ודי לעד דחא דעב רוסיאה רקיע היל ירקד
י"רגה ד"כע ,קודו דיעהל ואב אל ירמגל םידע ינשה אהד
.גיטפהראוו

]ז"טק 'מע תוכמ ס"מע[ ךלמ רבד רפסב בתכ המוד חורבו
הד ךל אמיא םלועלד ןבו השורג ןב לוספל םינש ןניעבד א
רבד ןיאו הורעבש רבד יוהד םושמ אמעט ונייה הצולח
רבדמ 'יאר איבה אברד ל"י ז''פלו םינשמ תוחפ הורעבש
אל הצולחו השורג ןבבד יכיה יכד הורעבש רבד לע הורעבש
המו .הורעבש רבד ראשב ימנ ןכ קתוששכ 'יפא דחא דע ינהמ
ול ןמאנ א"עד ם"במרה בתכש וא השורג איהש השא לע רמ
184

הורעבש רבד ןיאד ןנירמאד אהד ל"סד םושמ ונייה הנוז
דיעהל ןוגכ רבדה רקיע לע דיעהל אקוד ונייה םינשמ תוחפב
י"ע אלא רמגנ הורעבש רבד ןיאד הנוז תישענש וא השרגתנש
הנוז וא השורג םידע י"ע הקזחוה רבכש דיעהל לבא םידע ינש
מד ןויכד דחא דעב יגס הזב הורעבש רבדה רמגנ רבכש דיע
ןושלב עמשמ ונירבדכו הורעבש רבדה רמוג וניא אוהד אצמנ
בתכ אלו וז השא הנוז וא השורג רמול ןמאנד בתכש ם"במרה
איהש דיעהל אקודד התניזש וא השרגתנש רמול ןמאנד
םינש י"ע הנוזל וא השורגל הקזחוהש ונייהד הנוז וא השורג
וא השרגתנש דיעהל לבא ןמאנ רבד יוהד ןמאנ וניא התניזש
'יעו ךלמה רבדה ד"כע ,דחא דע י"ע רמגנ רבד ןיאו הורעבש
.]ב"כ 'לה א"פ[ האיב ירוסיא תוכלהב כ"שמ םג

לש ורמאמב ך"שת לולא[ םורדה ץבוקב הטיבאו הטוקשאו
ינימ ינש שי הנוהכ ילוספבש שדיחש ]ל"צז ןמרדור בקעי ר"גה
ילוספ 'בהו להק ילוספ 'אה םילוספ םילוספ להק ילוספ .ףוג
ןבו הצולח ןב ןוגכ תורודה לכ ףוס דע םהירחא םהינבו םה
םתומכ םהירחא םהיאצאצ םגו הנוהכה ןמ םילספנ םה השורג
וא הנוז איהש השא לבא םינש ךירצו הורעבש רבד והז ךכיפל
לבא הנוהכה ןמ התוא לסופה ףוגה לוספ םא יכ הז ןיא השורג
ירה הל רשכה רזל תאשנ םא .הנוהכל ףא תורשכ היתונב
שממ והזו איה הפוג לע אלא הדגה ןאכ ןיאש הז יפל אצמנ
תבשוימ ז"פלו .ש"ע ד"כע ןמאנ דחא דע םגו םירוסיא לכב ומכ
ןבו השורג ןבבד הרמאש ארמגהמ ם"במרה לע ש"שה 'וק
רמואה ינאשו ,הזב הדומ ם"במרהד ,םידע ינש ןניעב הצולח
סואד הנוז וא השורג וז השאש ראשכ יוהו שממ הפוג ר
.ןמאנ דחא דעד םירוסיא

לוספ ןיב קלחל בתכש ]ה"כ 'יס[ ריאמ יבצ ןורכז 'סב יניע טבתו
ללח אלא ןהכ וניאש ותלעמ ונממ ערגל ןהכב יוהד ח"בו ג"ב
וניא לארשיו ותאיבב השא לסופש לארשימ עורג דועו לארשיכ
ל ןיא השאהו השאהב יוהד הנוז וא השורגב כ"אשמ לסופ ה
איהש אוה תילארשיב הנוזו השורג ןיד לכו ללכ הנוהכ תלעמ
185

קר המצע יבגל הינידב ןוערג םוש ןיאו ןהכל ארוסיאד אצפח
ןהכל תלעבנ םא הקול ימנ איהד ג"עאו( הילע רהזומ ןהכש
רוסיא ןינעב רוריבב ראובמכ ןהכל אצפחה תארקנ איה ס"וס
שו ג"ל תומבי השא תוחאו חא תשא יבג ףיסומו ללוכ רא
אל םושמ יוה ח"בו ג"בב םידע 'ב ךרוצ רדג לכד ןויכו )תומוקמ
ערגמ וניאש השאה דגנ א"ע ירקמ אל ,הז שיאב א"ע םוקי
םאד ם"במרה תטישל ןיד שודיח חמצנ ז"פלו ,התוכזו הסוחי
ם"במרה הדומ ללח תאיב י"ע הללחתנש תנהכ דגנ א"ע אב
ץבוקב 'יעו .הסוחיו התוכז ערגל םידע ינש ךירצד ח"ח ןורושי
.ח"כק 'מע

דעו תמ רמוא דע ט"יה ןישוריגמ ב"יפ ם"במרה בתכ הנהו
אצת אל יל ירב תרמואו הידעמ דחאל תאשנו תמ אל רמוא
הזב וילע ןיקלוח ב"ע ז"יק ףד תומביב א"בשרהו ן"במרהו
אתילד ןאמכ היל יוהו אוה םולכ ואל השחכהב דחא דעד םושמ
.אצת הידעמ דחאל תאשנ םאו

השקהו תעדל ב"ע ו"ע ףד תונוגע סרטנוקב ש"חרהומה
יתשבד בר רמאד השאה קרפ אתיאד אהמ א"בשרהו ן"במרה
םא ,תמש יל ירב תרמוא איהו וז תא וז תושיחכמה םידע יתיכ
אבר היל ךירפו .אצת אל וז ירה הידעמ דחאל השאה תאשינ
םאש ןיינמ שוריפ ,ונפד הצר אל םאש ןיינמ אתיירבב ינתקדמ
ה הצר אל תולוספ םישנמו האמוטה ןמ לדביהלו שדקתהל ןהכ
,וחרכ לעב והשירפה רמולכ והשדקו והכה רמולכ "ונפד" יזא
קדקדמו .וחרכ לעב והשדק עמשמד "ותשדקו" רמול דומלת
םסרופמו עודי רוסיאב ירייא אל יאדו אהד ,ימד יכיה אבר
ךכ לע דמלל קוספ ךירצ היה אלו ותוא ןיפוכש אטישפ כ"אד
לע אלא תא וז תושיחכמ םידע יתיכ יתש ויהש ןוגכ ירייא ךחרכ
תמ אל תרמוא תחא תכו הלעב תמ תרמוא תחא תכ ,וז
תא ןיפוכש ונדמלל בותכה ךרצוה הז ןוגכבד ןהכל תאשינו
,ירייא ןפוא הזיאב קדקדל שי ןיידעש אלא .איצוהל ןהכה
תאשינש ןהכה םא רמולכ[ ,הידעמ דחאל תאשינ אלד אמיליא
אל אוה ול השאהש יל ירב הרמאק אלו הידעמ דחא היה
186

ונפד רמימל אכירצ ]הלעב תמש רוריבב העדי אל ןכ םג המצע
ןיפוכש אטישפ כ"א הרות רוסיא קפס ןאכ שיש ןויכד הימתב[
הידעמ דחאל תסינד ואל אלא ]ארק ל"מק יאמו איצוהל ותוא
םגש[ הינימ הל ןניקפמ אמלא ונפד ינתקו יל ירב הרמאקו
המצע השאה ארק ל"מקו הלעב תמש רוריבב תעדויש תרמוא
רמאד בר לע השק כ"או ]איצוהל ותוא ןיפוכ ג"הכב וליפאד
.איצוהל ותוא ןיפוכ ןיאש

ינפמ הרות הרימחהש[ ינאש הנוהכ רוסיא ארמגה תצרתמו
א"עבאו .]אצת אל םלועל ןהכ וניאש םדא ראשב לבא םתשודק
לארשיל ןהכ ןיב הז ןינעל מ"פנ ןיא םלועל תאשינ םא וליפאו
ירייא איצוהל ותוא ןיפוכש ינתקד אתיירב ךהו אצת אל ןהכל
םידע ואב רבכש ונייה תאשינ כ"חאו םידע ואבש ןפואב
כ"פעאו הלעב תמ ורמאש םינושארה םידעה תא ושיחכהו
הדומ בר םג ג"הכבו ,םינושארה הידעמ דחאל תאשינו הכלה
ןגוהכ אלש השעש ןויכ איצוהל ותוא ןיפוכש הליחתכל האשנש
ידע ואב ךכ רחאו תאשינד אכיה קרו אתיירואד רוסיא קפסב
האיבמ םש ארמגבו .אצת אלד בר רמאקד אוה השחכה
'רו אצת אל אנווג לכב םירמוא םימכחד ,הזב םיאנת תקולחמ
ךהו .אצת תאשינ כ"חאו םידע ואב םא רמוא יסוי 'רב םחנמ
אבילא אלזא "וחרכ לעב והשדק" ינתקד אתיירב םחנמ 'רד
ימנ ברו יסוי 'רב םחנמ 'רד אבילא היתווכ ל"ס ימנ ברו יסוי 'רב
.איגוסב ש"ע אנשיל ךהל היתווכ ל"ס
אריבסד א"בשרהו ן"במרה תטישלד אישוקה ש"חרהומ קיסמו
ינשמ אל יאמא ןכ םא אצת תאשינ םא דח דגנ דחבד והל
דח דגנ דחב ירייא "ונפד" ינתקד אתיירב ךהד םש ארמגה
המ אלד .השרגל ותוא ןיפוכ ה"שמו הדיד ירב ינ

ליעל בתכש המ י"פע ש"חרהומ תיישוק ש"שה בשיימו
אל הנוהכה ןמ הלסופלו הנוזו השורג איהש השא לע דיעהלד
וניבר קדקדמ תישאר ךא ,ןמאנ דחא דעו הורעבש רבד ירקימ
ן"במרה תטישלד השקה ןפוא הזיאב ש"חרהומ תיישוק תנווכב
187

רבה תא דימעהל לכונ רמול רשפא יא יאדו אהד .ל"נה אתיי
דע אב הליחתבש ונייהד הז רחא הזב םידעה ואבשכ ירייאד
דעה אב כ"חאו דעה ותואל תאשינ איהו הלעב תמ רמאו דחא
אטישפ כ"א ג"הכב יריימ יאד הלעב תמ אלש רמואו ינשה
םוקמ לכ ל"יק ירהש האיצוהל ןושארה תא ןיפוכ ןיאש
ש רחא יזא דחא דע םינימאמש וליאכ הז ירה ותודע הלבקתנ
ןיאש ושיחכהל ןמאנ א"ע ןיא בושו רבדב םידע ינש ודיעה
אתיירב ימקואל אכיל יאדו כ"או ,םינש םוקמב דחא לש וירבד
ש"חרהומ תיישוק תנווכ שרפל ךירצ ךחרכ לע אלא .ג"הכב
תבב ןיד תיבל ואב םידעהש ןפואב אתיירבה תא דימענש
מוא הזו הלעב תמ רמוא הז תחא דעל תאשינ איהו תמ אל ר
אל אתיירב ךהד שרפל ךירצ ךחרכ לע ןכ ומכו .תמ רמואש
תמ וא יח לעבה םא הז תא הז םישיחכמ םידעהש יריימ
יאדוב ונל עדונ רבכש יריימ אלא וילע םידיעמש העשה התואב
תמ יתמיא הז תא הז ןישיחכמ םידעהש אלא הלעב תמש
אליממו ןהכל תאשינש רחא תמש רמוא דחא התשענש אצמנ
ינשה דעהו הנוז רוסיא םושמ השרגל ךירצו ותאיבב הנוז
ןיאו ול תאשינש םדוק הלעב תמש רמוא האשנש ןהכה אוהש
.רוסיא םוש ןאכ

לעבה יח ןיידע םא אוה קפסהש יריימ אל יאדוד וניבר חיכומו
יבג ביתכדמ השרגל ותוא ןיפוכד ףילי אתיירבב ירהש וישכע
ותשדקו" הנוהכ ירוסיא םא אוה קפסהש יריימד אמינ יאו "
אלא אקוד הנוהכ רוסיא יבג ךייש הז ןיא כ"א וישכע יח לעבה
לע אלא לארשי לכב הושה רוסיא ל"והד שיא תשא רוסיא יבג
יאדוב ונל עודיש ןפואב יריימד ליעל כ"שמכ רמול ךירצ ךחרכ
תאשינש העשבש דיעמ רסואה דעהש אלא הלעב תמ רבכש
יח הלעב היה ןיידע ל"מקו ג"הכב ירייאד םש י"שר שריפ ןכו
.הנוז קפס םושמ האיצוהל ותוא ןיפוכד ארק

הימקואל ןל הוהד איה ש"חרהומ תישוקד ל"נהמ הלועה
םידעה ואבש םדוק תאשינש ןפואב "ונפד" ינתקד אתיירבל
188

הז תא הז ושיחכהו תחא תבב םידעה ינש ואב ךכ רחאו
רחאל וא תאשינש םדוק םא תמ יתמיא .תאשינש

השורג לוספד ם"במרה תטישב ליעל ראבתנש המ יפל הנהו
ראש ןידכ ל"וה אלא הורעבש רבד בישח אל הנוהכל הנוז וא
םירוסיא ראשבש םשכד רמול שי כ"א ,ןמאנ דחא דעד ןירוסיא
וז הכיתח רמואש ןוגכ רוסיא והזש דחא דע דיעמ םא וליפא
הזש יל ירב רמואו רחא םדא אב םא מ"מ בלח לש ירה ןמוש
םא ןכש לכו רתומ אוהש יאדוב ול עודיש ןויכ ולכואל רתומ אוה
ומכ ולכאל רתומ יאדוד ןמוש הזש רמואו ועייסמה דחא דע שי
ןהכהו השאהש לכ ןהכל הנוז לוספ ןינעל יריימד ןדיד ןודנב ןכ
ול תאשינש םדוק הלעב תמש רוריבב םיעדוי םהינש האשנש
מ וז ירה הנוז רוסיא ןאכ ןיאו ןירוסיא ראש ןידכ ול תרתו
.ושיחכמה דחא דע שיש יפ לע ףא ומצעל ןמאנ רבד לעבהד

אלא אצת דח דגנ דחבד א"בשרהו ן"במרה ורמא אל ןאכ דעו
ךכלה םידע ינש ךירצ ןידה ןמד ןויכד הורעבש רבדב אקוד
םשפנב םיעדוי םהינש ול תאשינש דעהו השאהש פ"עא
בה םיבייוחמ כ"פעא הלעב תמש רוריבב ןיאש םשירפהל ד"
לע ןמאנ םדא ןיאו אקוד םידע ינש יפ לע אלא הורעבש רבד
הורעבש רבדב דחא דע םימכח ונימאהש םוקמב וליפאו ומצע
רמול דחא דע ונימאה םימכחש א"בשרהו ן"במרה ןודינב ןוגכ
לבא דחא דע תודע פ"כע אהתש ךירצ ימנ םתה לעבה תמש
דע אכילד ןאמכ הז ירה שחכומ דעהש אכיה דחא דעד ללכ תו
תאשינש דעהו השאהש פ"עא ךכלהו .אוה םולכ ואל השחכהב
ד"בה םיבייוחמ כ"פעא לעבה תמש רוריבב םיעדוי םהינש ול
אלא ומצע לע ןמאנ םדא ןיא הורעבש רבדב ירהש םשירפהל
ל"נה אתיירבה ןודינב כ"אשמ לבא הרומג תודע יפ לע קר
רבכש יאדוב ונל עודיש יריימד תומבי תכסמב ומכ[ הלעב תמ
וא הנוז התשענ םא ונל קפתסנש אלא ]ליעל ש"שה חיכוהש
ל"והד הנוהכ רוסיא קר אלא הורע רוסיא ןאכ ןיאד ןויכ כ"א ואל
דעהו השאהש לכ ךכיפל ןמאנ א"עד אמלעד ןירוסיא ראשכ
189

םמצע לע םינמאנ ולא ירה הנוהכל תרתומש תואדוב םיעדוי
.םשיחכמ דחא דעש פ"עא
עה תודעש םגהו לעבהש רמואש הנוז התשענ אלש דיעמש ד
התיה ארקיעמ ירהש הקזח דגנ תודע ל"וה תאשינש םדוק תמ
ל"ייק םינושארה ןמ המכ תעדל כ"פעא שיא תשא תקזחב
תעדב ד"ויב ך"שה בתכש ומכו הקזח דגנכ וליפא ןמאנ א"עד
.ם"במרהינשמ אל ה"שמד ש"חרהומ תיישוק לע ץוריתה ש"שה קיסמו
בהד ארמגה ירוסיאב יריימד םושמ דח דגנ דחב ירייא אתייר
םיעדוי השאהו שיאהש ןויכ ךכלהו ןירוסיא ראשכ ל"והד הנוהכ
דעש פ"עא םמצע לע םינמאנ םה ירה רוסיא ןאכ ןיאש תואדוב
אתיירבה תא דימעהל ארמגה יצמ אל ךכיפלו םשיחכמ דחא
.השרגל היל ןניפכ אלד אטישפ ג"הכבד דע דגנ דעב


ש"שה השקמ השא לוספל ןמאנ א"עד ל"סד ם"במרה ירבד לע
וא יתב תא יתשדיק רמואה ןישודיקב ןנתד אהמ הנוהכל
הנטק איה ירהו הנטק איהשכ היתשרגו היתשדק רמאש -
ונינפל הנטק ןיידע איה ירה הילע דיעמש העשב וישכעו רמולכ
רמוא םא לבא .השורג םושמ הנוהכה ןמ הלסופל ןמאנ הז ירה
תשרגו היתשדק וישכעש הלודג איה ירהו הנטק איהשכ הי
לע אל ןמאנ וניא ונינפל תרגוב איה ירה הילע דיעמש העשב
לע באל הרות הנימאה אלש ןישודיקה לע אל ףאו ןישוריגה
םאו השדקל ודיבש הרענ וא הנטק איהשכ אלא ןישודיקה
הנוהכל הלוספ איה ירהו היתידפו תיבשנ ותב לע באה דיעמ
יב הנוז קפס םושמ וניא הלודג איהשכ ןיב הנטק איהשכ ן
תודוא לע אלא ותב לע באל הנימאה אל הרותהש ,ןמאנ
.םירבד ראש לע אלו הישודיק

190

ןמאנ דחא דעד ם"במרה ירבד יפלד ש"שה השקמ ןאכמו
לע דיעהל ןמאנ באה ןיא יאמא השק כ"א הנוהכל השא לוספל
לע םא יכ באל הנימאה אל הרותהש פ"עאד תיבשנש ותב
דיק תויודע ראשב אקוד והז םירבד ראש לע אלו ותב ישו
הנוהכל הלסופל הילע דיעמד אכה לבא םידע ינש םיכירצש
דחא דעמ באה ערג אל יאדו אה דחא דעב יגס הז ןינעלד
וליפא ןנינמיהמ ןירוסיאב דחא דע תודעב ירהש אמלעב
השק כ"או םינמאנ בורק וליפאו השא וליפאו תודע ילוספל
באה ןיא יאמא ?הנוהכל ותב תא לוספל ןמאנ

תיבשנש ותב לע דיעהל ןמאנ באה ןיאד הנשמ ךהד ץרתל ןיאו
דעד ןויכ הילע ןמאנ וניא ה"שמו ותשיחכמ תבהש ןפואב ירייא
ןיב ירייא הנשמ ךהב ירהש .אוה םולכ ואל השחכהב דחא
יתא הלודג ותבב אמלשב כ"או הנטק ותבב ןיבו הלודג ותבב
מול ןמאנ וניאד ריפש א"עו ותשיחכמ תבהש ןויכ תיבשנש ר
ם"במרה תעדל ישקית יתכא לבא אוה םולכ ואל השחכהב
תרמואו ותשיחכמש פ"עאד הנטק ותב לע ןמאנ וניא יאמא
ןויכ ללכ השחכה הבושח התשחכה ןיא ירה תיבשנ אלש
םינש 'ד וא 'ג תב התבשנ םא עדיל הלוכי הניאו איה הנטקד
ע"צו םולכ ןטק לש וירבדב ןיאו .ד"כעלע השקהש ]ןייטשנרב קחצי 'ר ןואגל[ תורעה 'סב יניע טבתו
יכה ה"ד ישרב ב"ע ג"כ ףד תובותכ תכסמב אלהד ולא וירבד
וניא האמוטב דחא דעד יאק היובש ידעאו ל"זו בתכ ןניסרג
הל אניק ירהש רבדל םילגרש דבלב הטוסב אלא םולכ
דיעמ וליפאש ןאכמ ןניזח ירה ש"יע ל"כע הרתסנו א"עה
ןיאש היובש התיהש דיעמשכ כ"שכו םולכ וניא האמטנד
א"כ 'לה האיב ירוסיאמ ח"יפב ם"במרה 'כ ןכו .םולכ וירבדב
הפהש תנמאנ ינא הרוהטו יתיבשנ הרמאש השאה ל"זו
דיעמש דחא דע םש היה וליפא ריתהש הפה אוה רסאש
191

ןיקיזחמ ןיאש מ"מה םש שרפמ ןכו ש"יע ל"כע היובש איהש
בשב התוא םינשמ תוחפב התוא ןילסופ ןיאו דחא דע פ"ע היו
רמול ןמאנ א"עד ש"שה איבהש ם"במרה תטישלד ףאו ש"יע
השיחכמ איהשכ אקודד רמול ךרטצנ הנוז איהש השא לע
האמוטב א"עב אקוד הז לבא םולכ וניא האמוטב א"עד ןנירמא
ותשיחכמ אל איה םא וליפא היובש איהש דיעמש א"ע לבא
דכו הנטקב ומכ[ דחא דע פ"ע היובשב התוא ןיקיזחמ ןיא ]המו
תובותכ 'סותב ןייע[ הלועב תקזחב יוה אל היובש אתיירואדמד
אלא הרוסא יתמיאו הורסאד אוה ןנברו ]ולאו ה"ד ב"ע ו"ל
ריעב וא היובש התיהש םידיעמה םידע ינש םג שי ח"פהכלשכ
א"ע פ"ע לבא )ש"יע ז"כ ףד תובותכב( המודכו רוצמב התיהש
ןיא ןמאנ היבא ןיאד ןנירמא ריפשו היובשב התוא ןיקיזחמ
לככ היבא ,ןיאושינכ אלד ,היתידפו תיבשנ רמואשכ הרסואל
ט"וטב ש"שה תישוק תבשוימו ,ןמאנ וניאו ווה דחא דע
'מע[ ץיבלאומש ח"רגל ןורכז רפסב ע"עו ד"כע ,ת"ישהזעב
175 .ש"שה תיישוק ץריתש המ ]


You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->