You are on page 1of 2

ТЕСТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ (деветгодишно

)
Име и презиме: ________________________________

Поени: _________

Датум: _______________

Оценка: ________

1. Што е природа?
___________________________________________________________________________________
/2
2. Заокружи што припаѓа во неживата природа:
а) вода; б) човек;
в) микроорганизми; г) карпи;

д) воздух;

ѓ) дрвата.

/3
3. Наведи ги најважните постапки во истражувањето:
___________________________, ______________________________, _________________________,
_____________________________ и _______________________________.
/5
4. Како ја замислувале луѓето Земјата во минатото, а каква е нејзината вистинска форма?
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
/2
5. Кој морепловец докажал дека земјата има неправилна форма, а кој е првиот човек што ја видел
Земјата од голема височина?
_________________________________________________________________________________.
/2
6. Површината на Земјата е:
а) 361 милиони km2;
б) 149 милиони km2;
в) 510 милиони km2.
/1
7. Земјата од другите планети во Сончевиот систем се разликува поради ______________________
и __________________________.
/2
8. Слоевите во внатрешноста на Земјата се: _________________________________, _____________
______________________________ и ____________________________________.
/3
9. Сонцето е наша ____________________________________________________.
/1
10. Што ни дава Сонцето?
____________________________________________________________________________________.
/2
11. Дополни кои планети недостасуваат во низата: _________________, Венера,
_________________, Марс, _____________________, ______________________ и Нептун.
/4
12. Која планета е најголема, а која планета има најмногу природни сателити?
____________________________________________________________________________________.
/2
13. Природниот сателит на Земјата се вика _____________________________.
/1
14. Метеори се ____________________________________________________________________.
/1
15. Што е Земјина ротација и колку трае?
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
/3

16. Што е Земјина револуција и колку трае?
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
/3
17. Заокружи кои се последиците од Земјината ротација:
а) нееднакво траење на денот и ноќта;
б) промена на денот и ноќта;
в) промена на годишните времиња;
г) појава на повеќе топлински појаси.
/1
18. Земјата ротира од (заокружи го точниот одговор):
a) исток кон запад;
б) запад кон исток;
в) југ кон север;
г) север кон југ.
/1
19. Кои се годишните времиња и кога започнуваат?
_________________________________________________,
_________________________________________________,
_________________________________________________,
_________________________________________________.
/4
20. Наброј ги топлинските појаси?
________________________________________________________________,
________________________________________________________________,
________________________________________________________________,
________________________________________________________________,
________________________________________________________________.
/5
21. Најповолни услови за живот има _____________________________________________________
топлински појас, а најлоши ___________________________________________________.
/2

Вкупно поени: 50
од 0 до 15 – недоволен 1
од 16 до 24 – доволен 2
од 25 до 33 – добар 3
од 34 до 42 – многу добар 4
од 43 до 50 – одличен 5
ПОТПИС ОД РОДИТЕЛ: _________________________________

НАСТАВНИК: Лолита Перовска