You are on page 1of 16

07 11 29

Vilnius ISSN 1822-2749. Numeris 192 (491). 2007 m. lapkričio 29 d., ketvirtadienis Tiražas 100 000

ŠIANDIEN
Sostinės šaligatviai
virto čiuožykla Rūkomąjį studentams
atstoja auditorijos
Atėjus šaltajam sezonui kai kurie univer-
sitetai ir akademijos susidūrė su rimta rū-
tetų kiemus, kiti slapčia "plėšia" dū-
mą tiesiog auditorijose.
lioja ne visiems. Aš pati nerūkau, bet
tarp mūsų apstu tokių, kurie nesuge-
joje egzistuoja, prisipažino ir mokslo
įstaigos atstovė ryšiams su visuome-
kalių problema. Vilniaus dailės akademijos studen- ba išeiti į lauką, rūko studijose ar kur ne Kornelija Česonytė. Pasak Vilniaus
tė Indrė "15min" guodėsi, kad kai kurie kitur pasislėpę po akademijos stogu. dailės akademijoje studijuojančios ir
2 psl. Rūkymas patalpose buvo visuo- būsimieji menininkai yra itin netole- Mane tai erzina, nes tenka nuolat už- dirbančios merginos, atkakli kova su
tinai uždraustas dar šių metų pra- rantiški nerūkančiųjų atžvilgiu. uosti cigarečių dūmus", - pasakojo me- rūkaliais vyksta jau gana seniai, tačiau
džioje. Tad kol vieni studentai nors "Nors rūkaliams yra skirta vieta nus studijuojanti Indrė. prilygsta kovai su vėjo malūnais.
Bus paviešinti ir šaldami rūkyti traukia į universi- kiemelyje, akademijoje taisyklės ga- Kad rūkymo problema akademi- Nukelta į 3 psl.
degalų vagys 5 psl.
"Iki" ketina įsigyti
gigantiškas aljansas
6 psl.
T.Cruise'as - jaunos
aktorės pinklėse

16 psl.

ORAI
Šiandien Vilniuje
dieną naktį
+2 °C -4 °C

Vėjas pietvakarių,
7-12 m/s. 2 psl.
Kai kurie Dailės akademijos studentai dūmą traukia ne kiemelyje, o tiesiog auditorijoje prie molberto, teisindamiesi kūrybinio įkvėpimo paieškomis. J.Kalinsko nuotr.
2 Vilnius 2007 lapkričio 29 d., ketvirtadienis

Sostinės šaligatviai
virto čiuožykla
ir trečiadienį darbo neatlikti
Karina Ziminaitė negalėjo. Šaligatviai Vilkpė-
k.ziminaite@15min.lt dėje yra barstomi rytais iki 8
valandos.
Adomas teigė ant šaligat-
Vakar ryte iš namų išėjusius vilnie- vio išsitiesęs apie 10 val. ry-
čius pasitiko ne tik kūną verian- to. A.Cikanavičienė teigė, kad
tis šaltukas, bet ir slidžiu leduku barstytos vietos po kelių va-
pasidengę šaligatviai. landų negalėjo vėl apsitrauk-
ti leduku.
Į darbą Žemaitės gatve ke- Viršuliškių seniūnijos se-
liavęs Adomas "15min" skun- niūnas Vilius Pusčius, pasa-
dėsi, kad šaligatvis buvo pa- kodamas apie situaciją seniū-
našus į čiuožyklą. nijoje, užtikrino, kad Viršu-
"Sniegą nuvalė, bet plo- liškių gyventojai šaligatviais
nu ledu pasidengęs šaligat- keliauja saugiai.
vis buvo nepabarstytas smė- Teritorijos priežiūra už-
liu ir labai slidus. Neišlaikiau siimanti bendrovė smėlį į
pusiausvyros ir plojausi visu strateginius seniūnijos taš-
ūgiu. Dabar turiu mėlynę ant kus išvežiojo jau praėjusią
šono. Kažin, turėčiau kaltinti savaitę.
save, žiemišką orą ar kiemsar- Nuo vakar kiemsargiams
gius", - svarstė Adomas. nurodyta barstyti šaligatvius,
Sostinės Vilkpėdės rajo- o laiptus, įkalnes, nuokalnes
ną, kuriam priklauso Žemai- ir kitas pavojingas vietas - itin
tės gatvė, prižiūri bendrovė kruopščiai.
"Rasų valda". Šiame mikrorajone šali-
Jos atstovė Angelė Cika- gatviai barstomi nuo šešių
navičienė patikino, kad Vilk- ryto iki maždaug dviejų tri-
pėdės seniūnijoje šaligatviai jų popiet.
buvo barstomi kaip įprasta - Vilniaus Greitosios medi-
tiek rankiniu būdu, tiek me- cinos pagalbos stoties duome-
chanizuotai. nimis, vakar į gydytojus krei-
Šio rajono ter itor ijoje pėsi vos keli paslydę ir susi-
kiemsargiai dirba kartu su žeidę vilniečiai.
"Rasų valdos" darbuotojais. Greitosios pagalbos uni-
A.Cikanavičienė tvirtino, jog versitetinės ligoninės Sku-
Žemaitės gatvėje dirbantis bios traumatologinės pagal-
kiemsargis labai atsakingas bos skyriuje buvo ramu.

dienoraštis - www.blogas.lt/15min
Leduku pasidengusius šaligatvius vakar vilniečiai stengėsi aplenkti.
J.Kalinsko nuotr.

ruduo orai
Sinoptikų duomenimis, šiandien Lietuvoje Lapkričio Šiandien Giedra
Lietuvoje debesuota su pragiedruliais.
Varduvininkai: Butvydė, Daujotas, Friderikas, Imantas.
Krituliai. Vietomis lijundra, plikledis.
Kai kuriuose šiauriniuose rajonuose šlapdriba.
Vilnius
Kaunas
+1 °C
+1 °C
29
ketvirtadienis
Dienos info: saulė teka 08:14, leidžiasi 16:00,
dienos ilgumas 07:46. Pilnatis.
Mažai
debesuota
Vėjas pietvakarių, 7-12 m/s. Draugo diena. Tarptautinė solidarumo su Palestinos tauta diena.
Klaipėda +4 °C
Temperatūra nuo 1 °C šalčio Debesuota
iki 4 °C šilumos. Šiauliai +2 °C
Vilniuje truputį pasnigs, Panevėžys +2 °C
Europoje
Trumpalaikis
temperatūra 0-2 °C šilumos. Oslas +3 °C lietus
Utena +1 °C Atėnai +16 °C
Berlynas +4 °C Paryžius +9 °C
Lietus
Artimiausiomis dienomis Vilniuje Briuselis +7 °C Praha +3 °C

Dublinas +9 °C Ryga +1 °C Lietus su


Rytoj Poryt Užporyt perkūnija
Minimali temperatūra -2 °C -3 °C -1 °C Helsinkis -2 °C Roma +17 °C

Maksimali temperatūra 0 °C 0 °C +1 °C Lisabona +16 °C Stokholmas +3 °C


Šlapdriba
Londonas +10 °C Talinas +1 °C
Debesuotumas
Krituliai Maskva -2 °C Varšuva +2 °C
N.Radevič nuotr. Sniegas
2007 lapkričio 29 d., ketvirtadienis Vilnius 3

Rūkomąjį studentams
atstoja auditorijos
Lukiškių kalėjimo neliks iki 2011-ųjų
Lukiškių tardymo izoliato- 2011 metų. Preliminariais skai-
rius-kalėjimas iš Vilniaus cent- čiavimais, jo įgyvendinimui
ro bus iškeltas iki 2011 metų, o prireiks daugiau nei 158 mln.
naujasis izoliatorius veikiau- litų. Iki 2011 metų į Pravieniš-
siai įsikurs netoli Pagirių gy- kių gydymo ir pataisos namus
venvietės. numatoma perkelti Laisvės at-
Tokiems ketinimams vakar ėmimo vietų ligoninę, o Lukiš-
pritarė Vyriausybės strateginio kių kalėjimą perkelti į Pravie-
planavimo komitetas, svarstęs niškių kalėjimą.
Teisingumo ministerijos siū- Sprendimas iškelti Lukiš-
lymą iškelti Lukiškes iš sosti- kių kalėjimą iš centro priimtas
nės centro. Taip pat nuspręs- dėl to, kad įkalinimo įstaigos
ta iš centro iškelti ir laisvės at- pastatai be rimtesnės rekonst-
ėmimo vietų ligoninę. rukcijos yra naudojami jau 100
Naujoji įkalinimo įstaiga metų. Seniausią Lietuvoje įka-
bus statoma šiek tiek toliau nei linimo įstaigą - Lukiškių kalė-
planuota vasarą - maždaug už jimą - 1904 metais pastatė tuo-
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute studentams įrengtas stiklinis rūkomasis, kuriuo naudojasi ir insititute besilankantys garbūs 3 kilometrų nuo Pagirių. Pro- metinė okupacinė Rusijos im-
svečiai. J.Kalinsko nuotr. jektą planuojama užbaigti iki perijos administracija.

Dovilė
įrengtas atsižvelgus į studentų
Filmanavičiūtė poreikius. “Mes nenorime, kad
d.filmanaviciute@15min.lt mūsų institute studentai rūkytų
laiptinėse ar tualetuose”, - sakė
V.Jurkonis.
Sprendimas dėl rūkomojo
Atkelta iš 1 psl.
įrengimo buvo priimtas dar ir
“Akademijos studentai turi todėl, kad institute dažnai lan-
galimybę auditorijose dirbti iki kosi itin aukšti pareigūnai ir ki-
vėlumos. Visame pastate yra tik ti svečiai. “Rūkomasis yra šalia
vienas budėtojas, tad jų sužiūrė- konferencijų salės. Čia vyksta
ti yra tiesiog neįmanoma. Aka- didžiuliai renginiai, atvažiuo-
demija turi labai daug įvairių ja kultūros, politikos veikėjai,
užkaborių, čia įmanoma pasi- ambasadoriai. Rūkantiems pa-
slėpti, o budelių juk nepristaty- togu, kad viskas yra vietoje. Juk
si”, - teigė K.Česonytė. Pasak jos, nesiųsi garbaus pono rūkyti į
stereotipas, kad menininkui dū- gatvę”, - dėstė instituto projek-
mas reikalingas kaip įkvėpimas tų vadovas.
– klaidingas. Anot merginos, ko-
legos yra jai sakę, kad alkoholis
ar cigaretės tik slopina pojūčius
ir apsunkina darbą.
Vilniaus dailės akademi-
jos studentams rūkomasis yra
įrengtas kiemelyje. Jie čia gali
prisėsti ant suolelio specialiai
pastatytoje pavėsinėje, o nuo-
rūkas užgesinti keramikų žies-
tose peleninėse.
“Įrengti rūkomąjį pačio-
je akademijoje nėra šansų. Pas
mus amžina problema su pa-
talpomis. Studentai neturi, kur
dirbti, ką jau kalbėti apie patal-
pą rūkymui, - sakė K.Česonytė.
- Dabar visoje akademijoje pri-
klijavome rūkyti draudžiančius
ženklus, lauke pastatėme peleni-
nes. Mūsų dėstytojai tikrai griež-
tai reaguoja į rūkymą patalpose.
Studentams yra skiriami įspėji-
mai ir papeikimai.”
Rūkantys Dailės akademi-
jos studentai gali tik pavydė-
ti kolegoms, studijuojantiems
Tarptautinių santykių ir politi-
kos mokslų institute.
Stiklinis rūkomasis jiems čia
įrengtas vos tik pastačius pasta-
tą Vokiečių gatvėje. Anot insti-
tuto Mokslo, tarptautinių ir vie-
šųjų ryšių skyriaus projektų va-
dovo Vyčio Jurkonio, rūkomasis
4 Vilniaus pulsas www.vilnius.lt 2007 lapkričio 29 d., ketvirtadienis

aktualijos svarbu
Bus renkama
Sostinės kiemuose apleisti
Koncesijos sutartis automobiliai neriogsos
kultūros taryba
Vilniaus miesto savivaldy-
bės taryba yra nusprendusi

nėra panacėja
Vilniuje stabdomas poliklini- gyventojų nepritaria konce- Seimo sveikatos komite-
sudaryti Vilniaus miesto sa-
vivaldybės kultūros tarybą
kaip patariamąjį visuomeni-
nį organą.
kų perdavimas į privačias ran- sijai. Realaus pagrindo kon- tas, medikų profesinės są- Taryba teiktų pasiūlymus
kas koncesijos būdu, kurį bu- cesijai taip pat nėra - polikli- jungos bei Karoliniškių mi- kultūros klausimais savivaldy-
vo pradėjusi buvusi savival- nika dirba pelningai, gavus krorajono gyventojai. bės kultūrą kuruojančiam me-
dybės administracija. Europos Są jungos paramą Pasak komisijos pirmi- ro pavaduotojui. Taryba būtų
Vakar Vilniaus miesto bus renovuota. Remdamie- ninko, sostinės vicemero atvira miesto bendruomenei,
savivaldybės darbo grupė si darbo grupės išvadomis, Algirdo Paleckio, ankstes- teiktų pasiūlymus Lietuvos
viešosios įstaigos Karoli- siūlysime šios kadencijos nė savivaldybės taryba el- Respublikos kultūros minis-
niškių poliklinikos koncesi- tarybai atsisakyti koncesi- gėsi neatsakingai: "Koncesi- terijai, Vilniaus savivaldybės
jos klausimams išnagrinė- jos", - sakė miesto meras ja, kaip institutas, nėra blo- institucijoms, kultūros įstai-
ti pristatė darbo, trukusio Juozas Imbrasas. gis savaime. Tačiau pelnin- Meras Juozas Imbrasas kartu eismui, bus išvežamos į sa- goms. Svarbiausi uždaviniai -
daugiau nei pusmetį, rezul- Darbo grupė nutarė siū- gai veikiančios poliklinikos su 7-ojo policijos komisariato vivaldybės įmonei "Susisie- dalyvauti formuojant sostinės
tatus. Atsižvelgdamas į Ka- lyti savivaldybės tarybai nu- atidavimas į privataus vers- viršininku ir Pilaitės seniūnu iš- kimo paslaugos" priklausan- kultūros politiką ir strategiją,
roliniškių poliklinikos konce- traukti VšĮ Karoliniškių poli- lo rankas akivaizdžiai pažei- vykoje Vilniaus kiemuose tarėsi, čią aikštelę. analizuoti jos įgyvendinimą,
sijai tirti suburtos darbo gru- klinikos koncesijos konkur- džia visuomenės interesą", - kaip greitai pašalinti seniūnijų Registruojant apleistus au- pristatyti visuomenei kultūros
pės išvadas ir rekomenda- so procedūras. Tokia po- sakė A.Paleckis. darbuotojų užregistruotus "au- tomobilius miesto kiemuose politiką, jos prioritetus.
cijas, miesto meras Juozas zicija grindžiama tuo, kad Tai nebe pirmas atvejis, tomobilius-vaiduoklius". bei gatvėse paaiškėjo, kad la- Atrenkant Kultūros institu-
Imbrasas siūlys tarybai ne- sudarius koncesijos sutartį kai sostinės valdžia priima Vilniaus miesto mero ini- biausiai "vaiduokliais" užterš- cijų vadovų pasiūlytus kandi-
pritarti Karoliniškių poliklini- yra didelė tikimybė netekti sprendimą atsisakyti kon- cijuotos akcijos "Vilniaus kie- tas Fabijoniškių mikrorajonas. datus į Kultūros tarybą bus va-
kos koncesijai. Europos Są jungos struktū- cesijos: kiek anksčiau nu- mai - be automobilių-vaiduo- Šio miegamojo rajono gatvė- dovaujamasi šiais kriterijais:
"Buvusios tarybos spren- rinių fondų paramos, kurios spręsta nutraukti sutartį dėl klių" metu suskaičiuota dau- se ir kiemuose rūdija net 204 išmanymas apie įvairias kul-
dimas dėl koncesijos buvo vertė siekia 3 mln. Lt. Naujosios Vilnios poliklini- giau nei 700 apleistų automo- nebevažiuojantys automobi- tūros ir meno sritis, atstovavi-
skubotas, konkursas - taip Nesudaryti koncesijos kos veiklos ir ūkio priežiū- bilių. Didžioji dalis automobilių liai. Daug "vaiduoklių" Paši- mas sostinės tautinėms, kon-
pat. 12 tūkstančių Karoliniškių sutarties rekomendavo ir ros koncesijos. stovi miegamų jų rajonų kie- laičiuose ir Justiniškėse - ati- fesinėms, lyčių, amžiaus, so-
muose ir aikštelėse. tinkamai 106 ir 52. cialinėms gyventojų grupėms.
Visi apie automobilius su- Pasak seniūnijų darbuoto- Tai pat atsižvelgiama į kandi-
rinkti duomenys - numeriai, jų, kiemuose pūnančių auto- datų kultūrinės bei kitos veiklos
spalva, markė ir "gyvenamo- mobilių spektras platus. Dau- įgyvendinimą Vilniuje, pasiū-
ji vieta" - perduoti Vilniaus guma jų seni rusiški "Žiguli" lymus savivaldybei. Siūlomų
miesto vyriausiajam polici- bei "Moskvič", atgyvenę sa- kandidatų anketos priimamos
jos komisariatui. Šiuo metu vo amžių tautiečių mėgstami savivaldybės administracijos
pareigūnai ieško transporto "Opel", "Audi", "Ford" ir BMW. Kultūros ir ugdymo departa-
priemonių savininkų. Savi- Tarp "vaiduoklių" yra ir pra- mento Kultūros ir meno sky-
ninkai bus įspėti per 10 die- bangių transporto priemo- riuje iki gruodžio 5 d.
nų patraukti automobilį, ne- nių. Pašilaičiuose nuo pra-
sutvarkius automobilio gre- ėjusių metų dunkso vyšni-
sia baudos iki 2000 litų. Per nės spalvos "Plymouth", o
Svarbi
nustatytą laiką nesusitvar- Naujamiestyje - "Pontiac" informacija:
kiusių savininkų transpor- kabrioletas nuleistomis pa- Vilniaus miesto savivaldybė
to priemonės, kurios kliudo dangomis. Konstitucijos pr. 3,
LT-09601 Vilnius
Apleistų automobilių skaičius Tel.(8 5) 211 2000
Vyriausiajam policijos komisariatui perduoti duo- Faks. (8 5) 211 2222
menys apie 756 apleistus automobilius: www.vilnius.lt
Antakalnio seniūnijoje - 18, Fabijoniškių - 204, Gri- Informacija: tel. 1664.
giškių - 14, Justiniškių - 51, Karoliniškių - 6, Lazdynų - Pasitikėjimo tel. 211 2885.
57, Naujamiesčio - 15, Naujininkų - 22, Naujosios Vil- Pirminė teisinė pagalba –
nios - 15, Panerių - 1, Pašilaičių - 105, Pilaitės - 14, Ra- gyventojai registruojami
sų - 9, Senamiesčio - 14, Šeškinės - 38, Šnipiškių- 13, tel. 211 2744,
Verkių - 50, Vilkpėdės - 20, Viršuliškių - 51, Žirmūnų - www.teisinepagalba.lt
31, Žvėryno - 8. Rašykite
e.vicemeras@vilnius.lt

dirbantys miestui Mero dėmesys mero priimamasis


pažemintai motinai
Juozas Vilniaus meras Juozas Im- incidentą jos namuose, kai po- Juozas
brasas su savivaldybės So- licijos pareigūnė su vaikų teisių
Gedvilas cialinių reikalų departamento apsaugos inspektorėmis paė- Imbrasas
L. e. p. miesto ūkio direktoriumi Regimantu Pau- mė jos vaikus. Meras iš moti-
nos pasakojimo įsitikino, kad
Sostinės meras
departamento direktorius lioniu, lankydamasis Tatjanos
Karpičienės namuose, domė- pareigūnai šiurkščiai pažeidė
josi šios šeimos gyvenimo są- nustatytą tvarką, todėl tokie
Ką Vilniui nuveiktumėt žymiai pagerintų eismo sąly- lygomis. Meras norėjo išgirsti iš darbuotojai turi būti nubausti Kaip pasikeis transporto doriaus dalimi, kuri sujungs
per 15 min.? gas mieste. T.Karpičienės lūpų apie įvykusį arba atleisti iš darbo. srautai sostinėje, nutiesus Vilniaus - Kauno - Klaipėdos
Pėsčiomis iš savivaldybės Kokie būdo bruožai labiau- trūkstamą pietinio aplink- kelią A1 ir Vilniaus - Minsko
pastato nueičiau į Rotušės siai praverčia darbe? kelio dalį? kelią A3.
aikštę, kad bent viena trans- Kantrybė, kantrybė, kantry- Savanorių, Laisvės pros- Remiantis atliktais tyri-
porto priemone sumažėtų eis- bė ir dar kartą kantrybė. pektuose, Dariaus ir Girėno, mais Transporto srautų po-
mas Senamiestyje. Su kokia garsenybe norė- Švitrigailos, Olandų, Panerių, kyčių studijoje prognozuoja-
Kokie darbai šiuo metu tumėte pavakarieniauti? Šeimyniškių, Zarasų, Archi- ma, jog aplinkinių - Naujinin-
svarbiausi? Kiekvienas žmogus savaip tektų ir kitose gatvėse pilna kų, Vilkpėdės, Aukštųjų Pa-
Miesto infrastruktūros objek- yra asmenybė, todėl paben- tranzitu per Vilniaus miestą nerių, Naujamiesčio - rajonų
tų plėtra: apvažiavimų staty- drauti su artimu pažįstamu vykstančių krovininių auto- transporto srautai turėtų su-
ba - pietinio, vakarinio, Mo- žmogumi būtų puiku. mobilių. Pradėjus eksploa- mažėti 20-30 proc.
lėtų plento bei S.Dariaus ir Ką užsisakytumėte va- tuoti aplinkkelio dalį tarp Žir- Kada numatoma staty-
S.Girėno viaduko rekonstrukci- karienei? nių gatvės ir Lazdynų tilto, bų darbų pabaiga?
ja, dviejų lygių sankryžų Lais- Mėgstu žuvies patiekalus, tranzitu vykstantys sunkve- Pagal projektą - 2009 m.
vės pr. - Ukmergės g. - Atei- tad užsakymas būtų susijęs su žimiai ir lengvieji automobi- Tačiau Vilniaus pietinis aplink-
ties g. įrengimas. Šie objektai jūros gėrybių patiekalais. liai bus nukreipiami pietiniu kelis bus pradėtas eksploatuo-
aplinkkeliu - trūkstama tarp- ti anksčiau, negu numatyta -
tautinio IXB transporto kori- 2008 m. antrą pusmetį.
Užsk. Vilniaus miesto savivaldybė, Nr. 54171. Vilniaus miesto savivaldybės inf.; A.Žygavičiaus nuotr.
2007 lapkričio 29 d., ketvirtadienis Vilnius 5

Viešins degalų vagis


Vagišiams, iš degalinių grobian-
Neapdairumo kaina
Vilniaus miesto 1-asis apylinkės
teismas pripažino, kad "Hansa-
banko" darbuotojai, tinkamai
nesunaikinę dokumentų ir jų
Liepos mėnesį Vilniuje prie
"Hansabanko" Žalgirio klien-
tų aptarnavimo centro šiukš-
lių maišuose buvo rasti klien-
tiems degalus, artėja liūdnos kopijų, padarė administracinius tų dokumentai ir jų kopijos su
dienos. teisės pažeidimus, numatytus banko klientų asmens duo-
Administracinių teisės pažeidi- menimis.
Šią savaitę Vilniaus v y- mų kodekse. Valstybinė duomenų ap-
riausiasis policijos komisa- saugos inspekcija atliko pa-
riatas (VPK) kartu su "Lukoil" Banko darbuotojams už pa- tikrinimą, kurio metu buvo
degalinėmis pradėjo socialinį žeidimus buvo surašyti admi- nustatyta, kad šiukšlių mai-
projektą, kurio metu degali- nistracinio teisės pažeidimo šuose buvo sudėti tinkamai
nėse įrengtuose TV ekranuo- protokolai, praneša Valsty- nesunaikinti dokumentai ir
se transliuojami informaci- binė duomenų apsaugos ins- dokumentų kopijos su asmens
niai vaizdo klipai. pekcija. duomenimis.
Juose rodomi degalinėse
stebėjimo kamerų užfi ksuoti
asmenys, vagiantys degalus.
Vairuotojai, atpažinę įtaria-
muosius, skatinami pranešti
apie juos policijai.
"Manome, kad informaci-
niai ekranai degalinėse taps
rimtu įrankiu, padedančiu su-
rasti nusikaltėlius", - teigė VPK
viršininko pavaduotojas Rai-
mundas Dervinskas.
Informaciniuose ekranuose
rodomi klipai - tai pirmas pro- Degalinėse įrengtuose ekranuose galima išvysti stebėjimo kamerų užfiksuotus vagišius. J.Kalinsko nuotr.
jekto etapas. Netrukus ekra-
nuose bus viešinami asmenys,
policijos ieškomi ir dėl įvairių
kitų nusikaltimų.
Pareigūnai atkreipė dė-
mesį, kad bus paviešinti tik
tie asmenys, dėl kurių veiks-
mų pradėtas ikiteisminis tyri-
mas. Todėl atmetama grėsmė,
kad į ekraną greta nusikaltėlių
atsitiktinai pateks žmonės, pa-
vyzdžiui, netyčia pamiršę už-
mokėti už degalus.
Planuojama, kad ateity-
je projektas bus vykdomas ir
kituose miestuose.

AČIŪ
"Dėkoju troleibuso
vairuotojai"
Vilnietė Julija:
"Labai dėkojame 2-ojo Vilniaus
troleibuso (Nr. 1425) vairuoto-
jai Veronikai Lebovič. Ji susto-
jo ir pavežė mus, sušlapusias ir
pavargusias, gūdžią šeštadie-
nio naktį. Troleibusas jau grį-
žo į parką. Taigi vairuotoja ga-
lėjo ir nesustoti, net nepaste-
bėti mūsų."

Norite padėkoti nepažįsta-


majam, grąžinusiam jūsų pa-
mestą piniginę, virėjai už ska-
nią sriubą ar medikui, suteiku-
siam pagalbą? Parašykite savo
istoriją mums ir apie gražų po-
elgį sužinos 430 tūkstančių
"15min" skaitytojų.
Rašykite aciu@15min.lt

Tapk
kraujo
donoru!
6 ekonomika 2007 lapkričio 29 d., ketvirtadienis

Prekybos tinklą "Iki" ketina įsigyti gigantiškas aljansas


Europos prekybos įmonių aljansas Lietuvos Konkurencijos ta- broliams Nikolasui, George'ui cijų. "Palink" akcininkė yra ir vesticijos į Lietuvos bendrovę turimas akcijas parduos. "Pa-
"Coopernic" įsigis bendrovės "Palink" rybos skyriaus viršininko Alek- ir Oliveriui Ortizams. Užbai- JAV finansų grupės "Citigroup" siekia 172,64 mln. litų. Anot link" Lietuvoje pagal užimamą
kontrolinį akcijų paketą. sandro Jakiūno manymu, tikėti- gę sandorį broliai Ortizai pa- įmonė "Citigroup Venture Ca- A.Mackevičiaus, "Citigroup rinkos dalį yra antroje vietoje, o
na, kad prašymo svarstymas EK siliks sau 20 proc. "Palink" ak- pital International", kurios in- Venture Capital International" Baltijos šalyse - trečioje.
Aljansas ketina įsigyti 80 gali trukti iki 6 mėnesių.
proc. bendrovės "Palink", val- Pasak A.Mackevičiaus, pla-
dančios prekybos centrus "Iki", nuojama, kad nauja partnerystė
"Ikiukas" ir "Leader price" par- dar labiau suaktyvins prekybos
duotuves, akcijų. tinklo plėtrą Baltijos šalyse. Ši
Tai pirmas kartas Europo- investicija taip pat turėtų prisi-
je, kai savarankiškos prekybos dėti stiprinant prekybos tinklų
įmonės kartu nusprendžia inves- konkurenciją bei skatinti Balti-
tuoti, įsigyjant prekybos tinklą. jos šalių rinkos plėtrą.
"Iki" generalinis direktorius Ai- "Nė vienas iš "Coopernic"
das Mackevičius nei patvirtino, steigėjų tiesiogiai Baltijos šalyse
nei paneigė Prancūzijos dien- neveikia, o "Iki" tinklas ir po šio
raščio "Les Echos" informaci- sandorio išliks savarankiškas", -
ją, jog visa sandorio vertė gali sakė A.Mackevičius. Pranešama,
siekti apie 1 mlrd. litų. kad "Iki" parduotuvės gali būti
Šiam sandoriui, kurio ver- pavadintos "E.Leclerc".
tė oficialiai neskelbiama, dar Baigus sandorį iš dabartinių
turi pritarti Europos Komisi- įmonės akcininkų išliks tik len-
jos (EK) Konkurencijos direk- gvatinių mokesčių zonoje regis-
toratas, o patį sandorį planuo- truota "Baltisches Haus", kuri,
jama baigti 2008 metų pirmą- neoficialiomis žiniomis, prik-
jį ketvirtį. lauso Belgijos prancūzų šeimai -

ALJANSAS - ANTRAS EUROPOJE


"Coopernic" yra antra pagal dydį maisto prekių prekybos organi-
zacija Europoje - aljanso užimama rinkos dalis siekia 10 procentų.
2006 metais įkurto aljanso steigėjai yra antras pagal dydį Vokieti-

Užsk. Nr. 74840.


jos prekybos tinklas "Rewe", trečias Belgijos tinklas "Colruyt", antras
Italijos prekybos tinklas "Conad", antras Šveicarijos tinklas "Coop" ir
antras tinklas Prancūzijoje "E.Leclerc". Penki aljanso partneriai turi
17,5 tūkst. parduotuvių 18-oje Europos šalių.

Puslapis parengtas pagal BNS ir "15min" inf.

Tomas Balžekas
Generalinis direktorius
Tomas Bindokas
Rinkodaros vadovas
„15min” – pirmasis nemokamas dienraštis Lietuvoje, turintis 431,000 nuolatinių skaitytojų kiekvieną darbo dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
t.balzekas@15min.lt t.bindokas@15min.lt „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2007 m. pavasaris
Vytautė Šmaižytė Simona Surdokaitė Redakcija Vilniuje Kauno biuras Klaipėdos biuras Reklama Leidėjas: Tiražas - 100 000. ISSN 1822-2749.
Vyriausioji redaktorė Pardavimų vadovė Tel. (8-5) 210 5896 Tel. (8-37) 243 000 Tel. (8-46) 257 900 Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895 UAB "15 minučių", Spausdino "Klaipėdos" laikraščio re-
v.smaizyte@15min.lt s.surdokaite@15min.lt Faks. (8-5) 210 58 97 Faks. (8-37) 207 887 Faks. (8-46) 257 800 Tel. Kaune (8-37) 207 886 A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius. dakcijos spaustuvė, Šaulių g. 21, Klai-
redakcija@15min.lt kaunas@15min.lt klaipeda@15min.lt Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800 Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97. pėda. Dienraštis platinamas Vilniuje,
Asta Bliūdžiutė Buhalterija
A.Goštauto 40 B, Kęstučio g. 58, H.Manto g. 31, reklama@15min.lt info@15min.lt
Vyr.redaktorės pavaduotoja Tel. (8-5) 210 5894 Kaune ir Klaipėdoje. Redakcija neatsa-
01112, Vilnius 44305, Kaunas Klaipėda skelbimai@15min.lt www.15min.lt
a.bliudziute@15min.lt ko už reklamos turinį ir klaidas.
2007 lapkričio 29 d., ketvirtadienis aktualijos 7

Pensijoms didinti - milijardas Verslininko


byloje -
įtariamoji
Vyriausybė nusprendė nebedidin- sijos didėtų jau nuo kitų me-
ti pensijų pamažu, o "griebti jau- tų pradžios. Vilniaus verslininko Ar-
tį už ragų" - pensijas ketinama di- Įstatyme numatoma, jog tūro Ragausko nužudymo by-
dinti pridedant maždaug po šim- pagrindinė "Sodros" pensijos lą tiriantys Klaipėdos rajono
tą litų kiekvienam. dalis būtų lygi 110 procentų policijos pareigūnai sulaikė
bazinės pensijos, kai asmuo įtariamąją - jauną uostamies-
Labiausiai pensijos di- turi būtinąjį senatvės pen- čio gyventoją.
dėtų tiems, kurie gauna ma- sijos stažą. Tiems, kurie tu- Moteris buvo sulaikyta
žiausias. Tokio plano įgyven- ri minimalųjį stažą, pagrin- antradienio vakarą, dviem
dinimui prireiks apie 1 mili- dinė pensijos dalis būtų pro- paroms.
jardą litų. porcingai mažinama taip pat, Šiandien sprendžiama,
"Priėmus įstatymą, ma- kaip ir šiuo metu. ar jai skirti kardomąją prie-
žiausios pensijos didėtų apie Iki šiol buvo didinama ba- monę.
23 procentus, o didžiausios - zinė pensija ir draudžiamo- Taip pat ieškoma kartu su
maždaug 14 procentų. Viduti- sios pajamos, tad pensijos au- ja veikusių asmenų.
niškai pensijos Lietuvoje pa- go visiems maždaug vienodai. Klaipėdos rajono komi-
kiltų apie 17 procentų, arba Tuo tarpu pagal naują siūly- sariato viršininko pavaduo-
maždaug 110 litų. Tam siūlo- mą, nustačius didesnę pag- tojo Petro Mikalauskio tei-
ma skirti apie 1 milijardą li- rindinės pensijos dalį, ma- gimu, sulaikytajai ketinama
tų", - vakar sakė socialinės ap- žesnės pensijos didėtų san- pareikšti įtarimus dėl tyčinio
saugos ir darbo ministrė Vilija tykinai daugiau. nužudymo, bet neabejojama,
Blinkevičiūtė. Jos teigimu, Vy- Pritarus įstatymo projektui, kad ji veikė ne viena.
riausybė siekia vidutinę pen- padidės ir netekto darbingumo Manoma, kad 30-metis
siją pakelti iki 745 litų. (neįgalumo), našlaičių bei ne- statybų bendrovės "Eva tvir-
Vakar Vyriausybė prita- perskaičiuotos pensijos. tovė" vadovas buvo nužudy-
rė tokiam "Sodros" pensi- Lėšos, reikalingos "Sodros" tas norint apiplėšti.
jų didinimui. Seimui siūlo- pensijų didinimui 2008 metais, Nusikaltimo dieną A.Ra-
ma įstatymą priimti skubos jau numatytos 2008 metų "Sod- Nuolat kylančios kainos ir mažos pajamos piktina gyventojus. Savaitgalį keli tūkstančiai tuo pasipiktinusių gauskas vežė atlyginimus dar-
tvarka. Jei taip nutiktų, pen- ros" biudžeto projekte. žmonių žygiavo sostinės Gedimino prospektu. G.Gasiulio nuotr. bininkams.

Lietuvos prezidentas - Metų europietis


Lietuvos prezidentas Valdas Adam-
kus sulaukė tarptautinio pripa-
žinimo - jis paskelbtas Metų eu-
ropiečiu.

Šis titulas pirmą kartą ati-


teko naujosios Europos Sąjun-
gos (ES) narės atstovui.
Vėlų antradienio vakarą
Briuselyje buvo skelbiama 50
nominacijų. V.Adamkus bu-
vo nominuotas Valstybės vei-
kėjo kategorijoje. Vėliau iš vi-
sų 50-ies, vienas buvo išrink- V.Adamkus Metų europiečiu paskelbtas už tai, jog atrado kompromisą
ir su L.Kaczynskiu. AFP/Scanpix nuotr.
tas Metų europiečiu. Juo tapo
V.Adamkus. Lietuvos vadovas Merkel ir Prancūzijos preziden- jau 7 metus rengia savaitraštis
įvertintas už pagalbą ieškant tu Nicolas Sarkozy pasiekė, jog "European Voice", rašantis apie
kompromiso dėl naujos ES su- Lenkijos vadovas Lechas Kac- ES aktualijas. Pretendentus iš-
tarties. Šįmet birželį per ES va- zynskis savo nuomonę pakeis- renka savaitraščio redaktoriai
dovų susitikimą Lenkija prieši- tų. Be to, Varšuva derybose ne- ir speciali komisija. Lemiamą
nosi sutarčiai. V.Adamkus kar- buvo izoliuota. balsą renkant nugalėtojus tu-
tu su Vokietijos kanclere Angela Metų europiečio rinkimus ri interneto lankytojai.
Puslapis parengtas pagal BNS ir "15min" inf.
8 pasaulis 2007 lapkričio 29 d., ketvirtadienis

P.Musharrafas - civilis
Pakistano prezidentas Pervezas
Musharrafas vakar atsistatydino
reikalauja atkurti Konstituci-
jos galiojimą bei paleisti poli-
P.Musharrafas šalyje paskelbė
nepaprastąją padėtį esą dėl su-
dento rinkimų teisėtumu. Nau-
jai paskirtas Aukščiausiasis
iš armijos vado posto, o šiandien tinius kalinius. aktyvėjusių islamistų kovoto- teismas pripažino prezidento
bus prisaikdintas kaip civilis pre- P.Musharrafas apie savo bū- jų ir nevaldomos teismų sis- rinkimus galiojančiais.
zidentas antrajai penkerių metų simus veiksmus kol kas nekal- temos. Jis nušalino daugumą
kadencijai. ba. O ir armijos vadovo postą Aukščiausiojo teismo teisėjų, į P.Musharrafas (d.) armijos vado
jis paliko tik užsitikrinęs, jog jų vietą paskirdamas sau loja- skeptrą įteikė savo paties išrink-
46 metus armijoje tarna- bus prisaikdintas prezidentu. lius asmenis. Teigiama, jog nu- tam generolui Ashfaqui Kayaniui.
vęs prezidentas vakar sakė, Daugiau nei prieš tris savaites šalintieji teisėjai abejojo prezi- AFP/Scanpix nuotr.
jog armija buvo visas jo gyve-
nimas ir jog jis didžiavosi va-
dovaudamas šiai "galingai jė-
gai". Iki šiol jis aštuonerius me-
tus šaliai vadovavo būdamas
ir kariniu vadu.
Tapti civiliu prezidentu jį
itin ragino Vakarų šalys. Va-
kar JAV valstybės sekretorė
Condoleezza Rice pasveikino
P.Musharrafo atsistatydinimą
iš armijos vado posto, tačiau
pažymėjo, jog dabar jis turė-
tų atšaukti nepaprastąją pa-
dėtį, "kad įvyktų laisvi ir są-
žiningi rinkimai". Taip pat JAV

Suimtas
I.Okruašvilis

Vokietijoje areštuotas Gru-


zijos opozicijos lyderis, buvęs
gynybos ministras Iraklijus
Okruašvilis (nuotr.). Vokieti-
ja dabar nagrinės jo ekstradi-
cijos klausimą. I.Okruašviliui
iškelta byla, susijusi su kaltini-
mais korupcija. Kol vyko tyri-
mas I.Okruašvilis buvo paleis-
tas už užstatą, tačiau kai ne-
pasirodė prokuratūroje duo-
ti parodymų, Tbilisis paskelbė
jo paiešką.

Kosovo derybos
rezultatų nedavė
Serbams ir Kosovo alba-
Puslapis parengtas pagal BNS, BBC, "Reuters" ir "15min" inf.

nams taip ir nepavyko susitar-


ti dėl Kosovo provincijos atei-
ties. Derybos tęsėsi nuo pir-
madienio iki trečiadienio, ta-
čiau jokių persilaužimo ženklų
nebuvo.
Abi šalys raginamos tęs-
ti dialogą ir pasibaigus oficia-
lioms deryboms, kadangi taika
šiame regione kabo ant plau-
ko. Šį regioną 8 metus admi-
nistruoja Jungtinės Tautos,
įvestos NATO pajėgos. Vaka-
rai vieninteliu ginčo sprendi-
mu mato ES prižiūrimą nepri-
klausomybę.
2007 lapkričio 29 d., ketvirtadienis ekranas 9

La Broniaus sodyboje - nuogybės KINO REPERTUARAS


COCA COLA PLAZA „Kietakiaušiai“ (dubliuota lietu- „La Troškinys“ 11:20
Šiandien LNK televizijos žiūrovai nuomonę apie Izraelio ir Pa- dėti leisti laikraštį, kurio nie- viškai) 16:00 21:20 „Ramūs tarp
„Karalystė“ 11:45 14:20 16:40 19:20 „Trisdešimt tamsos dienų“ 13:50
pamatys, kad šitiek laisvės „Le lestinos konfl iktą. kas neskaito, ir iš to sugebėti 21:40 vilkų“ 13:30 18:30 16:20 18:50 21:20
Broniaus šou“ dar nebuvo. Stu- Kai žiūrovui pabos žiūrė- pragyventi. „1612“ 15:20 20:30
„Vyriškas ping-pongas“ 11:30 „Išrinktasis. Blogio imperijos
dijoje labai laisvai jautėsi dai- ti į tobulą plastikos chirurgų
„La Troškinys“ 13:00
13:30 15:40 17:50 19:50 22:00 iškilimas“ 10:45 15:40
nininkė Gintarė Karaliūnaitė, o darbą, studijos duris pravers
paskui atėjo ir žurnalistas Auri- žurnalistas Aurimas Drižius. „Aš aptarnavau Anglijos karalių“ „Išrinktasis. Blogio imperijos „Žvaigždžių dulkės“ 13:00 17:50
15:40 18:10 21:00 iškilimas“ 13:30
mas Drižius. Tai žmogus, kuris žino, kas „Susišaudymas“ 20:30
valdo Lietuvą, žino valstybės „Beovulfas“ 10:50 „Žvaigždžių dulkės“ 15:40
„Ant bangos“ (dubliuotas lietuviš-
G.Karaliūnaitė daugiausia paslaptį ir žino, kas jam už tai „Elžbieta aukso amžius“ 20:30 kai) 11:40 14:00 16:10
FORUM CINEMAS AKROPOLIS
kalbėjo apie savo nosies formą, bus. Tad kiekvienas žmogus, „Užkerėtoji“ 11:00 „Kietakiaušiai“ (dubliuotas
„Amerikos gangsteris“ 11:50 18:00
meilę arkliams ir neapykantą norintis žinoti, kas yra už kiek „Pasižadėjęs kitai“ 11:45 14:10 lietuviškai) 18:20 21:00
karvėms. Net kai Broniui pa- ir kaip Lietuvoje, negali pra- 16:50 19:20 22:00 „Karalystė“ 10:30 13:20 16:10 19:00
„Invazija“ 12:00 14:10 16:20 18:30
vykdavo pateikti protingą klau- leisti „Le Broniaus šou“. 21:30
„Ant bangos“ (dubliuota lietuviš- 20:40
simą, dainininkė vėl pasukda- Čia jums kalbės ne šiaip kai) 11:15 13:20 15:30 „Vyriškas ping-pongas“ 11:00 „1612“ 15:00 21:10
vo kalbą apie „Grožio fabriko“ kas, o žmogus, kurį tardė Sau- 13:00 15:10 17:20 19:30 21:40
„Amerikos gangsteris“ 17:40 20:50
broką ir apie dvi didžiąsias savo gumas. Abiturientai, svajo- „Užkerėtoji“10:00 SKALVIJA
„Invazija“ 14:10 16:20 18:40 21:00
aistras – apsinuoginimą ir ar- jantys studijuoti žurnalisti-
„Susišaudymas“ 13:50 19:00 „Beovulfas“ 10:15 „Berlynas. Aleksandro aikštė”
klius. Dar kalbėjo apie didžiau- ką, privalo žiūrėti šitą pokal-
„Trisdešimt tamsos dienų“ 13:20 „Pasižadėjęs kitai“ 13:10 15:50 Epilogas: „Apie vaiko mirtį ir
sią aistrą: jodinėti arkliu nuo- bį, kol dar nevėlu persigalvoti.
16:00 18:40 21:30 18:40 21:15 kažko tinkamo gimimą“ 18:00
gai. Bus ir konfl iktinių situa- Nemokamas laidos „bonusas“: „Le Broniaus šou“ – ketvirta-
cijų – Gintarė turi labai tvirtą praktiniai patarimai, kaip pra- dienį, 20.40 val., per LNK.

TV šiandien lapkričio 29 dienai

19.10 19.10 21.30 19.35 21.50

„Nepriklausoma paieškų „Superpenketukas“ „Poseidonas“ „EksprESas LT“ „Discovery“ valanda“


tarnyba“ Laidoje susikaus paskutinieji, norintys dar Iš Keiptauno uosto išplaukia prabangus Laida kviečia aplankyti Monserato Žmonija nuolat stengiasi praplėsti
Matysite dvi istorijas, filmuotas Lietuvoje. suspėti į superfinalo traukinį, tai – preky- garlavis „Poseidonas“. Tarp keleivių yra ir vienuolyną Katalonijoje, seniausią Vokieti- skrydžių ribas. Neįprastas dizainas ir tech-
Laidos vedėjams teko sunki užduotis bos centro „RIMI” darbuotojai ir „Pramogų slaptosios tarnybos agentas. Jis vieninte- jos miestą Tryrą bei pasimėgauti kepamų nologijos vis dar tobulinamos ir jos pakeis
- surasti prieš 63 metus dingusią šeimą. banko” superpenketukas. lis žino gresiantį pavojų. kaštonų kvapu Korsikoje. aviacijos įvaizdį amžiams.

15.30 „Niekada tavęs nepamiršiu“ (78). 16.30 „Undi- 15.40 „Spąstuose“ (1). JAV, Venesuela, 2007 m. 16.40 15.50 „Pokemonai IV“ (30). 16.15 „Rožinės panteros 15.40 Dok. serialas „Gyvūnai filmavimo aikštelėje“ (8). 15.45 Dokumentinis serialas „Kiaušingalviai“. (3-5 s.)
nė“ (32). 17.30 „Mano puikioji auklė“ (63, 64). 18.45 „Marina“ (13). 17.40 „Rožių karas“ (26). 18.45 TV3 žinios nuotykiai“ (2/4). 16.40 „Bjaurusis ančiukas“ (24). 17.45 15.40 „Žalieji hektarai“ (41). 16.10 „Daktarė Kvin“ (61). (k.) 16.45 Čia - Dzūkijos kraštas. Kultūrinė gyvenimo
Žinios. 19.10 Nepriklausoma paieškų tarnyba. 20.00 18.55 Eurolygos apžvalga. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 „Asmens sargybinis“ (276). 19.00 Baimės faktorius. 17.05 „Namelis prerijose“ (56). 18.00 Labas vakaras. būdo laida. (k.) 17.15 „Meilės galia“. Rusų telenovelė.
Kelias į žvaigždes III. Muzikinis realybės šou. 20.40 Le orai. 19.10 Superpenketukas. Dainų varžytuvės. 20.15 Realybės šou (N-7). 20.00 Žinios. 20.13 Kriminalai. 18.30 Žinios. 18.45 „Bjanka. Kelias į laimę“ (170) (N- (42 s.) 18.18 Žinios. 18.50 „Riplio nuotykiai“. (23s.)
Broniaus šou. Humoro ir pokalbių laida. Vedėjas Algis TV pagalba. Interaktyvusis realybės šou. Vedėja Aušra 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 Televizijos serialas 7). 19.35 „EksprESas LT“. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 19.20 Sąmokslo teorija. Ved. A. Klivečka. 20.20 Serialas
Ramanauskas. 21.30 Dviračio šou. Humoro laida. Vedė- Kilkuvienė. 20.40 Eurolygos rungtynės. Pirėjo „Olimpia- „Už viską tau dėkoju“ (2/14) (N-7). 21.30 „Poseidonas“ Panorama. 20.50 Verslas. 20.56 Kultūra. 21.01 Sportas. „Pasaulio paslaptys“ (61s.) 20.50 „Penkta pavara“. Laida
jas Vytautas Šerėnas. 22.00 Žinios. Verslas. Kriminalai. kos“ - Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija iš Graikijos. (1). Veiksmo. Režisierius Johnas Putchas. Vaidina Adamas 21.07 Orai. 21.10 Emigrantai. Socialinė dokumentika. apie automobilius. (4-6 s.) 21.21 Žinios. (k.) 21.35 Kul-
22.24 Sportas. 22.28 Orai. 22.30 Snobo naktis. „Pasi- Rungtynių pertraukoje ir pabaigoje - Eurolygos apžvalga. Baldwinas, Rutgeris Haueris, Steve'as Guttenbergas, Bry- 22.04 Loterija „Perlas“. 22.05 „Dingę“ (3/12) (N-7). tūra. (k.) 21.38 Verslas. (k.) 21.43 Biržos naujienos. (k.)
kėsinimas į Richardą Nixoną“. Kriminalinė drama. Rež. 22.40 Televizijos serialas „Kaulai“ (2/4) (N-14). 23.40 anas Brownas. JAV, 2005 m. (N-7). 23.15 Žinios. 23.25 23.00 Vakaro žinios. 23.10 Sportas. 23.12 Orai. 23.15 21.45 Orai. (k.) 21.50 „Discovery“ valanda. Nepaprastos
Nielsas Muelleris. Vaid. Seanas Pennas, Naomi Watts, „Mano vardas - Erlas“ (2/19) (N-7). 00.10 „Grėsmės Kriminalai. 23.27 Sportas. 23.29 Orai. 23.30 Autopilo- „Kelno kriminalinė policija“ (58) (N-14). 00.10 Pasaulio mašinos. Ateities skrydžiai. 22.50 Serialas „Kriminalinė
Donas Cheadle'as. JAV, Meksika, 2004 m. (N-14). 00.35 matrica“ (16). 01.10 „Telejazz“. Interaktyviosios nakties tas. Laida apie automobilius (kart.). 00.10 -5.00 Bamba. kultūrizmo ir kūno rengybos (fitneso) čempionatas Vil- Rusija“. „Žudikų fakultetas“. Rusija. 1 s. 23.20 Vaid. f. „Įsi-
Sveikatos ABC (kart.). pramogos (N-14). 03.10 Pabaiga. Interaktyvusis šou suaugusiesiems (S). niuje. 01.10 Programos pabaiga. brovėlis“. Rež. Markas H. Bakeris. 1996 m., JAV.

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI
Mokslas Paslaugos
"Autotakas" kviečia į B kategorijos
vairuotojų kursus. Greitai ir gerai iš- Žemės kasimo darbai, statybinių
mokysime vairuoti! Moderini kompiu- krovinių, smėlio, žvyro, juodžemio
terių klasė, jauki aplinka. Nuolaidos! vežimas. Ekskavatorių - krautuvų,
www.autotakas.lt. Vilnius, Lvovo g. 11 sąvivarčių su kranu nuoma. Staty-
Daugiau informacijos apie (Lvovo stotelė). Tel.: 8 5 2753304, 8 binių atliekų išvežimas. Tel. 8 677
600 25310. 67677, el.p. info@mtkinfo.lt, www.
paskelbtus objektus rasite
mtkinfo.lt.
nekilnojamojo turto porta-
le www.aruodas.lt, atlikę KOMPIUTERIŲ EKSPERTAI - PATIKIMAS
paiešką pagal skelbimo KOMPIUTERIŲ SERVISAS: TAISYMAS,
KOMPONENTŲ KEITIMAS, MODERNIZA-
numerį. CIJA, PROGRAMŲ DIEGIMAS, INFORMA-
Namas CIJOS IŠSAUGOJIMAS. GREITAI, PROFE-
Klaipėdos m. 91 m2, 6 k., SIONALIAI, NEBRANGIAI. ATVYKSTAME
Į NAMUS. ANTAKALNIO G. 40, TEL.: 8
sklypas 50 a, 1906 m. 5 2169145, 8 677 39098.
315 000 Lt; +370 61512528 Gaminame įvairius skardos ga-
Aruodas.lt Nr: 2-67155 Perka minius pagal užsakovo pateik-
tus matmenis: palanges, kaminų
Nuomojamas butas apskardinimo skardas, parapetus,
Klaipėdos m., Kauno g. kronsteinus, kitus gaminius iki 3m
65 m2, 3 k., 3a/5, 2006 m. ilgio. Parduodame metalines stogų
1 600 Lt; +370 69883958 dangas, lietaus nuvedimo sistemas.
Tel.: 8 5 2760808, 8 620 59550, UAB
Aruodas.lt Nr: 4-110411 "Pas Vandenį".
Patalpos
Klaipėdos m., Minijos g.
ELEKTROS INSTALIACIJOS DARBAI.
145.21 m2, 12a/13, 2002 m. Varžų matavimas. Sertifikuoti elektri-
1 200 000 Lt; kai. Dirbame kokybiškai ir patikimai.
+370 61273512 Tel.: 8 655 38703, 8 5 2641792.
Aruodas.lt Nr: 3-45050
Skelbimai įdėti iš didžiausio ne- Pranešimai
kilnojamojo turto portalo www.
aruodas.lt, kuriame rasite dar dau- Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme (Laisvės pr.79A, LT-01502 Vilnius) 2007 10 23 iškelta civilinė byla Nr.2-9977-545/2007 pagal ieškovo- UAB "Rimi Lietuva" ieškinį
giau nekilnojamojo turto skelbimų. atsakovui UAB "Analora", kurio buveinė nurodyta - Apolinaro Juozo Povilaičio g. 12-207, Vilnius dėl 1814,68 Lt skolos, 653 Lt delspinigių, šešių proc. metinių palūkanų
Jeigu norite, kad jūsų skelbimas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų (74,03 Lt žyminio mokesčio, 590 Lt advokatės išlaidų)
atsirastų čia, užsisakykite paslaugą priteisimo. Teismas viešo paskelbimo būdu įteikia atsakovui UAB "Analora" šiuos procesinius dokumentus: ieškinio nuorašą su priedais ir teismo pranešimą. Atsakovas
"15 minučių" už specialią kainą. per 14 dienų privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Jeigu atsakovas be pateisinamų priežasčių per nustatytą terminą nepateiks tinkamo atsiliepimo į ieškinį,
teismas turi teisę priimti sprendimą už akių. Procesiniai dokumentai laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo spaudoje dieną.
10 skelbimai 2007 lapkričio 29 d., ketvirtadienis

UAB "Skalos statyba" reikalingi kvali- Administracinio pastato A.Goštauto


Parduoda Siūlo darbą fikuoti betonuotojai. Teirautis tel. 8 5 g. 12, Vilniuje, santechninių įrenginių
Elektros montavimo įmonei nuolatiniam 2603460 pas administratorę. priežiūrai nuolatiniam darbui reikalingas
BALKONŲ STIKLINIMAS. Slankio- PIGŪS TELEVIZORIAI: "PANASONIC" ,"SONY", "PHILIPS". Didelis pasirinkimas. Garantija. santechnikas- ūkio darbininkas. Vilnius,
darbui reikalingi elektrikai, signaliza- "PRESTO" PARDUOTUVEI, ESANČIAI
jantys švediški anoduoto aliuminio Nuo 125 Lt. Radijo aparatūros remontas. Technosala. Vilnius, Laisvės pr. 115 (už tel.: 8 5 2620858, 8 5 2630947 nuo 9.00
cijos montuotojai. Vilnius. Tel.: 8 699 P.C. "AKROPOLIS" VILNIUJE, REIKALIN-
profilių langai. Pertvarų, terasų pasažo "PAS Juozapą"). Tel.: 8 5 2139417, 8 683 12345, 8 684 63079. iki 16.00 val.
32710, 8 5 2347171. GA PARDAVĖJA. SKAMBINTI TEL. 8 5
montavimas. www.sistemax.lt, el.p.
sistemaxlt@gmail.com. Adresas Kal- Besiplečiančiai gamybos įmonei UAB 2387980. UAB "Vilniaus Vingio Mechanika" siūlo
varijų g. 125 3 korpusas, 413 kab. "Arginta", Molėtų pl. 71, reikalingi šalt- darbą inžinieriams konstruktoriams (me-
UAB "STILIAUS PROJEKTAI", užsiimanti chanikams), programinių staklių ope-
Tel.: 8 675 66117, 8 603 81265. kalviai, skaitantys brėžinius, programinių baldų gamyba, darbui Vilniuje ieško ratoriams, šaltkalviams- įrankininkams,
staklių operatoriai, pagalbiniai darbi- baldų surinkėjų, montuotojų. Infor-
ninkai. Tel. 8 5 2715273. tekintojams, frezuotojams, elektroerozi-
macija tel. 8 655 80393. ninkams. Atlyginimas- pagal susitarimą.
Jau 12 metų sėkmingai dirbanti UAB "Reval Inn" Vilniaus viešbučiui (Ukmergės Adresas: Savanorių pr. 176, Vilnius. Tel.:
"Samarina" siūlo darbą tarptautinių g. 363) reikalingos kambarinės. Darbas 8 5 2392905 8 5 2392446.
gabenimų vairuotojams. Labai geras pamainomis, slenkančiu grafiku. Tel. 8 5
ir laiku mokamas atlyginimas; nauji Vilniuje valymo paslaugų įmonei rei-
2388000, el.p. vilnius@revalinn.com.
automobiliai; nevažiuojame į Rusiją. kalingos valytojos. Tel.: 8 5 2462275,
Tel.: 8 5 2392182, 8 614 24604. Adre- Įmonė, užsiimanti pastatų inžinerinių 8 655 32580.
sas: E. Šimkūnaitės g. 10, Vilnius. sistemų priežiūra, ieško elektriko. Reika-
lavimai: elektrotechninis išsilavinimas, Parduotuvei "RuDuDu" Vilniaus "Akro-
SAUGOS TARNYBA EUROCASH1, UAB, galiojanti elektrosaugos kategorija, polyje" reikalingos pardavėjos-kon-
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje siūlo darbo patirtis. Išsamesnės informaci- sultantės. CV siųsti el.p. akropolis@
darbą apsaugos darbuotojams(-joms). jos prašome teirautis tel.: 8 685 83229, rududu.lt.
Įmonė siūlo konkurencingą atlygini- 8 5 2455257.
mą. Gyvenimo aprašymus siųsti el.p. Valymo įmonei Vilniuje nuolatiniam
info@eurocash1.lt. Informacija tel. Įmonei, prekiaujančiai šventine atribu- darbui reikalingos valytojos. Darbas
Vilniuje: 8 5 2744297, 8 5 2744686, tika, reikialinga(-as) pardavėja(-as) PC viena pamaina. Tel.: 8 682 20237, 8
8 659 64395, adresas Justiniškių g. "Gedimino 9", Vilniuje. Tel.: 8 699 27781, 699 96094, 8 5 2130908.
64, Vilnius; informacija Kaune: 8 659 8 5 2104147. Reikalingi žmonės ieškoti pigių, apleistų
38353, 8 37 214463, adresas Karaliaus
Įmonei nuolatiniam darbui reikalingi butų, kambarių, namų, sodų, žemės. Gali
Mindaugo pr. 49, informacija Klaipė-
vairuotojai, turintys E kategoriją. Tel. būti su įsiskolinimais, apleisti, įkeisti,
doje: 8 659 88763, 8 462 40360.
8 655 34426. areštuoti, degę ar su kitomis problemo-
Įmonė, prekiaujanti šventiniais fe- mis. Atlyginimas už pasiūlymą - nuo 2500
jerverkais ir pirotechnika, gruodžio Rinkos tyrimų kompanija "ACNielsen Lt ir daugiau. Tel. 8 683 88085.
mėnesiui priims į darbą pardavėjas(- Baltics" laikinam darbui ieško darbuo-
tojų atlikti vartotojų apklausas Vilniuje. "Grožio terapijos ir chirurgijos klinikos"
us). Vilnius, tel. 8 652 24211, el.p.
Atlyginimas pagal išdirbį. Apklausos kavinei skubiai reikalinga barmenė(-as)-
vilnius@raketa.lt.
atliekamos nuo 17 valandos. Tel.: 8 5 padavėja(-as), darbas pamainomis po 8
AB "Vilniaus kranai" siūlo įgyti BOKŠTINIO 2730903, 8 699 18010. val. per dieną 5d. per savaitę. Skambinti
KRANO OPERATORĖS(-IAUS) kvalifikaciją tel. 8 611 13095.
(kursai trunka 3,5 mėnesio) ir baigus Minkštų baldų gamintoja AB "BALTIC-
mokslus dirbti įmonėje. Mes siūlome SOFA" siūlo darbą krovėjams. Kreiptis:
geras darbo sąlygas ir visas socialines tel. 8 610 31993; Visorių g. 20, Vilnius. Maitinimo įmonė Santariškėse ieško
garantijas, laiku mokamą atlyginimą, El.p. office@balticsofa.com. MAISTO GABENTOJŲ bei VIRTUVĖS
patrauklų darbo užmokestį, apmokėjimą DARBININKŲ. Darbas pamainomis.
už mokslus. Dėl kursų ir darbo prašome SIŪLOME PAMAININĮ DARBĄ INDŲ
Maitiname. Tel. 8 5 2365129.
kreiptis adresu Metalo g. 9, Vilnius, tel.: PLOVĖJAI. ATLYGINIMAS – 1000 Lt
8 687 93206, 8 687 59677, 8 5 2398810, (atskaičius mokesčius). SKAMBINTI
TEL. 8 685 05733. Baldų gamybos ir prekybos įmonė
8 5 2395656.
UAB "EMIRA" Vilniuje priims į darbą
Automobilių švaros centrui reikalingi: Skubių siuntų vežimo įmonei Vil- STALIŲ-STAKLININKĄ, reikalavimai:
automobilių plovėjai(-os), salonų va- niuje (Graičiūno g.) reikalingi san- darbo patirtis; KROVIKĄ-PAKUOTOJĄ,
lytojai(-os). Patirtis nebūtina, palan- dėlio darbuotojai. Darbas nuo 16.00 reikalavimai: be žalingų įpročių. Tel.
kus darbo grafikas studijuojantiems, val. Kreiptis darbo dienomis 9.00- 8 620 26606.
galimybė tobulėti, geras atlyginimas. 18.00 val. tel. 8 698 51277 arba el.p.
Justiniškių g. 12, tel.: 8 5 2460643, 8 personalas@venipak.lt.
UAB "P.Dussmann" įmonei reikalingos
655 12233. Kavinei "Pas Erlicką" reikalinga pada- patalpų VALYTOJOS (-ai) nuolatiniam
Elektros montavimo įmonei reikalingas vėja. Maironio g. 1/9, tel.: 8 686 84455, darbui. Darbas pilną ar pusę dienos,
darbų vadovas. CV siųsti el.p. ramune@ 8 5 2127647. visos socialinės garantijos. Tel. 8 5
use.lt. Vilnius. Tel. 8 699 32710. UAB "PRAMOGŲ PASAULIS" Vilniuje ieško 2339406.

Autoservisui nuolatiniam darbui Vilniuje aktyvių žmonių darbui "Q-zar lazerių


reikalingi autošaltkalviai ir kėbulininkai. erdvė" J.Jasisnkio 14, Vilnius. Reikalingi UAB "Girtekos logistika" sandėliuose
Tel.: 8 5 2754009, 8 685 60710. barmenai ir žaidimų vedantieji. Darbo reikalingas sandėlio tvarkytojas dar-
grafiką galima suderinti su mokslais. bui su plovimo mašina. Darbas Minsko
Reikalingi korespondencijos išnešio- CV siųsti el.p. egle@pramogupasaulis. plente. Vilnius, tel. 8 655 51299.
tojai (-os) įvairiuose Vilniaus mies- lt, tel. 8 676 11133.
to mikrorajonuose. Lankstus darbo
grafikas. Visos socialinės garantijos. Reikalingi 8 pardavimų vadybininkai. UAB "P.Dussmann UAB" siūlo darbą
Tel. 8 615 27139. Skambinti pirm./antr./penkt.: 8.00-18.00 traktorininkui. Darbas Vilniuje, Sa-
val. tel. Vilniuje 8 5 2709666, SMS žinutes vanorių prospekte. Darbo pobūdis:
Įmonė, užsiimanti didmenine mažme- siųsti tel. 8 614 21920, (žinutę pradėti sniego valymas žiemos metu su
nine prekyba priima į darbą vadybi- žodžiu DARBAS). CV siųsti el.p. lux_pro@ įmonės technika. Kreiptis tel.: 8 5
ninkus, vadybininkų asistentus, parda- yahoo.com. Didelė JAV kompanija ieško 2339406, 8 686 62455.
vėjus. Be patirties apmokome. Vilnius, darbo nebijančių, turinčių automobilį,
tel.: 8 5 2457970, 8 673 17013. žmonių, kurie nori gerai uždirbti. Patirtis
UAB "Starjobs" siūlo darbą scenos
nereikalinga.
UAB "INTERVILŽA" siūlo gerai apmo- darbininkams renginių, koncertų,
kamą darbą ekstruderio mašinistams Įmonė, prekiaujanti kava, arba- sporto varžybų metu. Prašome siųs-
ti savo CV su nuoroda "scenos dar-
Nekilnojamasis turtas (apmokome) Tel.: 8 5 2311829, 8 698
22326.
ta, darbui Vilniuje ieško pardavi-
mų vadybininkų. CV siųsti el.p. bininkas" el.p. vilnius@starjobs.lt
info@cerutti.lt tel. 8 684 10446. arba kreiptis tel. 8 5 2139476.
Skubiai pirksiu 1-3 kambarių butą Vilniuje naujame arba sename rajone, gali Pigiau nebūna! Parduodamas naujos UAB "VILGINSTA", atliekanti visus sta-
būti ir su įsiskolinimais, galiu atsiskaityti grynais. Tel. 8 682 00245. statybos 2 kambarių butas su dali- tybos darbus, priima į darbą: statybų
ne apdaila, 52 kv.m, Fabijoniškėse, inžinierių, plytelių klojėjus, betonuo-
Skubiai ir pigiai išnuomojamas 2 kamb. butas Vilniuje, Kalvarijų g., su patogumais, S.Neries g.: erdvus išplanavimas, tojus, tinkuotojus, dažytojus, stalius.
šiltas. Tel. 8 679 73322. reguliuojamas šildymas, 264 000 Tel.: 8 608 73638, 8 655 39322.
Lt, tel. 8 675 76855.
Automobilių servisui Vilniuje reika-
lingi autošaltkalviai, pakabos, varik-
lio remontininkai. Tel.: 8 5 2152000, 8
685 66664.
Naujai įrengtam autoservisui reikalingi
autošaltkalviai. Siūlome geras darbo są-
lygas ir nuo darbo rezultatų priklausantį
atlyginimą. Vilnius, tel.: 8 5 2788868, 8
616 54482.
UAB kalėdinei prekybai priims į darbą
vakarinio ir neakivaizdinio skyriaus
studentus. Be patirties apmokome.
Galimybė įsidarbinti nuolat. Vilnius,
tel.: 8 5 2457970, 8 673 17013.
Siūlome darbą teritorijos tvarkytojams
(su mažąja technika) bei kiemsargiams
darbui Antakalnio ir Žirmūnų seniūnijo-
se. Tel.: 8 5 2710846, 8 604 09990.
UAB "Liunetė" priims nuolatiniam dar-
bui BETONUOTOJUS, M8RININKUS,
DAILIDES. Kreiptis tel. Vilniuje: 8 5
2306419, 8 685 24846.
UAB "Presto prekyba" reikalingas kondi-
Grožis, sveikata Poilsis, turizmas teris, konditerio padėjėjas, specializuotos
parduotuvės pardavėja. Kreiptis: el.p.
Analogų nėra! G. Šičko! Šiandien vie-
nintelis metodas, padedantis beveik
www.15min.lt Viešbutis "Vila Diemedis", Daukanto info@presto.lt, tel. 8 686 97703.
100 % atsisakyti alkoholio, tabako ir g. 11, Palanga. Iki gruožio 15 dienos,
AB "PIENO ŽVAIGŽDĖS" Vilniuje rei-
narkotikų. Aukštos klasės metodininkas 20% nuolaida. Tel.: 8 460 52532, 8
kalingi krovėjai – prekių surinkėjai.
Vasilij Čepelov. Vilnius. Tel.: 8 5 2620251 699 88808, el.p. info@viladiemedis.
Siūlome darbą didelėje ir sėkmingoje
(nuo 10-21 val.), 8 601 95262. lt, www.viladiemedis.lt.
bendrovėje, priedus už darbo indėlį,
draudimą visą parą. Darbas pamaininis.
Organizuojami M.Norbekovo kursai Automobiliai Patirtis nebūtina, apmokome. Tel. 8 5
nuo gruodžio 6-16 d. Kursus ves ge- 2431533 (skambinti darbo dienomis
riausia instituto dėstytoja Valentina Parduodamas daužtas "Peugeot 206 CC" 8.00-15.00 val).
kabrioletas. Sidabrinės spalvos, 2002
Elezarova. Smulkesnė informacija Naujam barui Vilniaus senamiestyje rei-
metų, 2 l variklis, benzinas, odinis salo-
teikiama tel. 8 655 33327, el.p. nas, sportinis vairas, borto kompiuteris ir kalingi: padavėjai, virėjai, virėjų pade-
dairon77@gmail.com. kt. Kaina 4000 EUR. Tel. 8 699 09145. jėjai. Skambinti tel. 8 684 58758.
2007 lapkričio 29 d., ketvirtadienis skelbimai 11
Tarptautinė transporto kompanija UAB "Starjobs" siūlo darbą kos- UAB "Corpus A" reikalingi KIEMSAR- UAB "GEROVĖS" konservų fabrikas
UAB "Schenker" siūlo darbą krovi- metikos prekių sandėlyje komp- GIAI, aplinkos teritorijos tvarky- darbui Vilniuje ieško darbuotojo
kams-stelažuotojams bei terminalo lektuotojoms, prekių tiekėjams ir mui, ir PAGALBINIAI DARBUOTOJAI, darbui sandėlyje: produkcijos rū-
operatoriams. Privalumas – teisės sandėlio darbuotojams. Prašome patalpų valymui po remonto, po šiavimas, pakrovimas - iškrovimas
vairuoti autopakrovėją, panašaus siųsti savo CV, su nuoroda, į kurią statybų. Pagalbiniams darbuo- rankomis ir technika. Reikalavimai:
darbo patirtis. Siūlome geras darbo pareigybę kandidatuojate, el.p. tojams vairuotojo pažymėjimas sąžiningumas, pareigingumas, grei-
salygas, oficialiai mokamą atlyginimą, vilnius@starjobs.lt arba kreiptis privalumas. Kreiptis: Gabijos g. ta orentacija, lietuvių kalba žodžiu
atvežimą/išvežimą į/iš darbo. Darbas tel. 8 5 2139476. 30, Vilnius, tel.: 8 5 2490992, 8 ir raštu. Zarasų g.5, Vilnius. Tel.: 8
pamainomis, naujame terminale už 699 92439. 5 2613846, 8 686 39715.
Grigiškių, Sausių k. Daugiau informa- Statybos įmonei "AMASTA" reikalin-
cijos tel. 8 5 2642828 arba el.p. info. gi betonuotojai su patirtimi. Kon-
lt@schenker.com. taktai: Erfurto g. 1, Vilnius, tel.: 8
5 2121029, 8 656 94854.
Darbas jauniems, energingiems
ir komunikabiliems vaikinams. UAB "Ekskomisarų biuras" Vilniuje
Reikalavimai: geri anglų. k. įgū- parduotuvių bei kitų objektų ap-
džiai. Privalumas: vairuotojo pa- saugai reikalingi apsaugos darbuo-
žymėjimas. Tel.: 8 5 2121349, 8 tojai. Siūlome: atlyginimą – nuo
652 13322, Vilnius. CV siųsti el.p. 1150 Lt (atskaičius mokesčius),
oldtaun@aiva.lt. nemokamus apsaugos darbuoto-
jų mokymo kursus, lankstų darbo
UAB "Autovisatos taksi" reikalin- grafiką, draudimą nuo nelaimingų
gi vairuotojai dirbti su firmos ir atsitikimų, dirbantiems už miesto
nuosavais automobiliais. Geros - kompensuojame degalų išlaidas.
darbo sąlygos. Vilnius, tel. 8 656 Informacija tel. 8 5 2124161, el.p.
21191. jolanta@ebiuras.lt.

Šaltkalviams, elektrikams, suvi-


rintojams dujomis ir elektra, te-
kintojams, pagalbiniams darbinin-
kams, tiltinio krano mašinistams,
inžinieriui technologui, inžinieriui
normuotojui siūlome gerai apmoka-
mą darbą Vilniuje, suteikiame visas
socialines garantijas, apmokome,
suteikiame kvalifikaciją, perkvali-
fikuojame. Kreiptis: Švitrigailos g.
39/16, personalo skyrius. Tel.: 8 5
2692035, 8 612 79385.

GYVENAMUOSIUS NAMUS ADMI-


NISTRUOJANTI ĮMONĖ SIŪLO DAR-
BĄ: kiemsargiams – valytojams,
kiemsargiams. DARBO POBŪDIS:
daugiabučių namų priskirtos
teritorijos, laiptinių valymas ir
nuolatinė priežiūra. Mes siūlome
visas socialines garantijas ir geras
darbo sąlygas. Informacija tel. 8
616 12371 darbo dienomis 8.00-
16.00 val.

REIKALINGAS TERITORIJOS TVARKY-


TOJAS – KIEMSARGIS DARBUI PIR-
KLIŲ g., NETOLI MAXIMOS BAZĖS.
GERAS ATLYGINIMAS. REIKALINGOS
BIURŲ VALYTOJOS NAKTINIAM Jei nori prisijungti prie sparčiai augančios
DARBUI. VILNIUS, ATEITIES g. 10. komandos ir augti drauge su ja, esi
TEL. 8 5 2335372. atkaklus (-i), nori tobulėti, nebijai iššūkių,
tu esi potencialus mūsų komandos narys.
Privatus darželis-mokykla (Lazdy-
nuose) ieško sekretorės (iki 35 metų, IEŠKOME KLASIFIKUOTOS
kompiuteriniai įgūdžiai, lietuvių, rusų,
vokiečių kalbų žinios būtinos). Tel.: REKLAMOS ADMINISTRATORIAUS (-ĖS)
8 5 2454124, 8 617 20033. VILNIUJE
Nuolatiniam darbui komandiruotėse Darbo pobūdis:
Norvegijoje reikalingi patyrę dažy-
tojai, pvc dangų klojėjai, mūrininkai, • Klientų aptarnavimas ir informavimas;
plytelių klojėjai bei registruojami kitų • Skelbimų administravimas;
sričių specialistai. Tel. 8 5 2159992, • Ryšių su esamais klientais palaikymas;
el.p. job@nstgroup.lt. • Naujų klientų paieška;
• Darbo rezultatų ataskaitos ruošimas.
Statybos įmonė Vilniuje siūlo gerai
apmokamą darbą betonuotojams, Reikalavimai:
vamzdžių klojėjams, pagalbiniams • Darbštumas, kruopštumas, atsakingumas;
darbininkams (darbas lauke). Tel. 8 5 • Komunikabilumas;
2729224, el.p. nijole@statovita.lt.
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• Gera lietuvių kalba;
• Noras mokytis ir tobulėti;
• Patirtis reklamos arba administravimo srityje - privalumas.
MES SIŪLOME:
• Stabilų ir laiku mokamą atlyginimą;
• Visas socialines garantijas;
• Darbą jauname ir linksmame kolektyve;
• Galimybę kilti karjeros laiptais.
CV ir motyvacinį laišką siųskite: e.einoryte@15min.lt,
"subject" eilutėje nurodydami "CV".
12 sportas 2007 lapkričio 29 d., ketvirtadienis

"Žalgirį" pasitiks graikiška pirtis


Šiandien Kauno "Žalgiriui" ULEB Šis susitikimas turėtų bū- ne nėra laimėję išvykoje. "Olympiacos" vyriausiasis
Eurolygoje teks iškęsti agresyvius ti ypač intriguojantis. Lietu- "Olympiacos" yra tikra taš- treneris Pinhasas Gershonas ti-
Arvydo Macijausko reidus. vos lažybų bendrovės mano, kų darymo mašina. Jos pelno- kino, kad "Žalgiris" yra koman-
kad "Žalgirio" šansai laimė- mų taškų vidurkis yra didžiau- da, turinti daug patyrusių žai-
Kauniečiai svečiuose grum- ti ypač menki. "Olympiacos" sias Eurolygoje - po 93 taškus dėjų, tokių kaip M.Brownas ir
sis su A.Macijausko vedamais koeficientas siekia 1,1, kai tuo per rungtynes. Tarp dešimties Marko Popovičius.
Pirėjo "Olympiacos" krepši- tarpu "Žalgirio" - daugiau nei rezultatyviausių Eurolygos žai- "Mūsų komanda yra gerai
ninkais. šešis kartus didesnis. Kuo ma- dėjų sąraše yra net trys graikų nusiteikusi ir gali žaisti dar
žesnis koeficientas, tuo dides- ekipos žaidėjai: Arvydas Ma- geriau, ką aš ir noriu pama-
nės galimybės tai komandai lai- cijauskas, Lynnas Greeras ir tyti būsimosiose rungtynė-
mėti. Tiesa, turnyrinėje lente- Marcas Jacksonas. se", - pasitikėjimo prieš šian-
lėje "Olympiacos" persvara mi- "Žalgirio" ekipa gali pasi- dienos rungt ynes neslėpė
nimali. Graikai turi vos viena girti kaip viena geriausiai Eu- P.Gershonas.
pergale daugiau. "Olympia- rolygoje kovojanti dėl atšokan- "Žalgirio" vyriausiasis tre-
cos" klubas (3 pergalės) - tre- čių kamuolių, bet taip pat vi- neris Rimantas Grigas aiški-
čias, "Žalgiris" (2 pergalės) - sus varžovus lenkia ir pagal no, kad "Olympiacos" yra la-
penktas. klaidas. bai stipri komanda, ypač ge-
"Olympiacos" abu kartus Šiandieninis susitikimas rai žaidžianti namuose.
nusileido išvykoje - Liublia- žada ir įdomias asmenines "Olympiacos" labai galin-
nos "Olimpijai" iš Slovėnijos ir krepšininkų dvikovas. Ant- gai žaidžia M.Jacksonas galin-
Maskvos CSKA, tuo tarpu na- ras pagal rezultatyvumą Eu- tis grumtis ne tik baudos aikš-
muose graikai iškovojo visas rolygoje A.Macijauskas susi- telėje, bet ir įmesti iš toli. Ne-
tris pergales. Prieš "Olympia- tiks su visų laikų Eurolygos verta net kalbėti, koks žaidėjas
cos" neatsilaikė net A grupės rezultatyviausiu žaidėju Mar- yra A.Macijauskas, šiuo metu
lyderė "TAU Ceramica" iš Is- cusu Brownu. M.Jacksonas su- esantis pakilime ir žaidžiantis
panijos. "Žalgirio" laukia labai sigrums su buvusiu savo ko- krepšinį aukščiausiu lygiu. Jei
sunkus išbandymas, nes kau- mandos draugu NBA klube sustabdysime jų greitą puolimą,
niečiai šiame Eurolygos sezo- Michaelu Bradley. laimėti turime šansų", - mano
R.Grigas. Graikijoje aikštelė-
KOMANDŲ VEDLIAI je jau turėtų pasirodyti Eure-
lijus Žukauskas.
"Žalgiryje" rezultatyviausiai žaidžia DeJuanas Collinsas, įmetantis po
Statistika rodo, kad "Žal-
11,4 taško. Jis taip pat atlieka daugiausiai rezultatyvių perdavimų
giris" puolime įmeta 17 taškų
Eurolygoje po 5,4 per rungtynes. Geriausias kovotojas dėl atšokusių
kamuolių yra Goranas Jurakas - po 6,8 per rungtynes.
mažiau nei graikai. "Olympia-
Įsibėgėjančiam M.Brownui šian- "Olympiacos" daugiausiai taškų įmeta M.Jacksonas - po 19,2 taško. cos" net 11 proc. geriau me-
dien teks gerokai paplušėti kovo- Jis taip pat atkovoja po 5,4 kamuolio. Dažniausiai kamuolį rezulta- ta tritaškius, tačiau "Žalgiris" Po penkių turų naudingiausias Eurolygos krepšininkas A.Macijauskas
jant su judriaisiais "Olympiacos" tyviam metimui perduoda L.Greeras - po 4,3 karto. atkovoja šešiais kamuoliais "Žalgirio" krepšininkus greičiausiai kankins agresyviais prasiveržimais.
gynėjais. daugiau. AFP/Scanpix nuotr.

"Cavaliers" patiesė absoliučius Dar viena A.Sireikos auklėtinių


lyderius nesėkmė ULEB taurės turnyre
Dar vienu dvigubu dubliu - pel- ULEB taurės krepšinio turny- do Brazio treniruojamą Ma- Antrąja pergale sirgalius
nė 15 taškų bei po krepšiais su- re ir toliau nesėkmingai rung- riupolio "Azovmaš" (Ukraina) nudžiugino ULEB taurės var-
griebė 14 kamuolių - pasižymė- tyniauja I grupės turnyro aut- ekipą su Tomu Delininkaičiu. žybų debiutantai "Šiaulių"
jo Žydrūnas Ilgauskas, o lietu- saideris Antano Sireikos treni- M.Timinskas per 19 minučių krepšininkai. A grupėje žai-
vio Klivlendo "Cavaliers" klubas ruojamas Kazanės "Uniks" klu- pelnė 5 taškus. T.Delininkaitis džiantys šiauliečiai namuo-
ant menčių parklupdė absoliu- bas iš Rusijos. įmetė 10 taškų. "Chimki" sve- se 87:72 nugalėjo autsaiderę
čius lyderius Bostono "Celtics" čiuose po pratęsimo 102:99 Gilfordo "Heat" ekipą iš Ang-
krepšininkus. "Uniks", kuriame dėl trau- įveikė Vloclaveko "Anwil" iš lijos. "Šiauliai" A grupėje uži-
mos nežaidžia Darjušas Lav- Lenkijos. ma ketvirtąją vietą.
"Cavaliers" namuose perga- rinovičius, namuose 75:80 nu- Trečiąją pergalę iškovojo Penktąsias grupės turny-
lę šventė po pratęsimo 109:104. sileido Zgoželeco PGE Turow" F grupės turnyre pirmaujan- ro rungtynes "Šiaulių" krepši-
Ž.Ilgauskas per 44 žaidimo mi- komandai iš Lenkijos. "Uniks" tis Maskvos "Dinamo" klubas ninkai gruodžio 4 dieną sve-
nutes dar atliko 5 rezultaty- L.Jamesas nardė po "Celtics" krepšiu. AFP/Scanpix nuotr. su 1 pergalė ir 3 pralaimėji- su Robertu Javtoku. čiuose žais su lyderiu Bada-
vius perdavimus bei blokavo mais I grupėje užima pasku- "Dinamo" svečiuose 83:76 lonos "DKV Joventut" klubu
4 varžovų metimus. ir 6 nesėkmėmis Rytų konfe- gets" namuose 110:112 pralai- tinę vietą. nugalėjo Atėnų "Panellinios iš Ispanijos.
Sėkmingiausiai "Cavaliers" rencijoje užima ketvirtąją vie- mėjo Indianos "Pacers" krepši- Ketvirtąsias pergales iš- GS" iš Graikijos. R.Javtokas per Iš viso dėl ULEB taurės ko-
gretose žaidė LeBronas Jame- tą, o "Celtics" su 11 pergalių ir ninkams. Starto penkete mačą kovojo D grupės lyderės Min- 27 minutes pelnė 13 taškų. voja 54 ekipos, suskirstytos į
sas - 38 taškai bei 13 rezultaty- 2 nesėkmėmis išliko absoliu- pradėjęs L.Kleiza per 31 mi- daugo Timinsko Valensijos Antrąją pergalę H grupėje devynias grupes. Į atkrinta-
vių perdavimų. Per pratęsimą čiu NBA lyderiu. nutę dar atkovojo 3 ir perėmė "Pamesa" (Ispanija) ir Kęs- iškovojo Ramūno Butauto tre- mąsias ULEB taurės turnyro
nugalėtojams jis pelnė 11 taš- Po dviejų dėl kojos trau- 1 kamuolį. tučio Kemzūros treniruo- niruojamas Rygos ASK (Lat- varžybas pateks po tris geriau-
kų. "Celtics" gretose išsiskyrė mos praleistų mačų į aikštę "Nuggets" ekipoje su 9 per- jama "Chimki" (Rusija) ko- vija) klubas, namuose 80:60 sias kiekvienos grupės ko-
Ray Allenas (29 tšk.) ir Kevinas sugrįžo Linas Kleiza. Visgi 14 galėmis ir 6 pralaimėjimais mandos. nugalėjęs Po Ortezo "Elan mandas bei penkios geriau-
Garnettas (19 tšk.). lietuvio pelnytų taškų perga- Vakarų konferencijoje užima "Pamesa" krepšininkai na- Bernais" (Prancūzija) krep- sios ketvirtąsias vietas gru-
"Cavaliers" su 9 pergalėmis lei neužteko. Denverio "Nug- šeštąją vietą. muose 95:77 nugalėjo Algir- šininkus. pėse užėmusios ekipos.

Paskolino
krepšininkus
Lietuvos krepšinio lygos
(LKL) vicečempionas Vilniaus
Puslapis parengtas pagal BNS ir "15min" inf.

"Lietuvos rytas" paskolino Si-


mą Buterlevičių ir Luką Braz-
dauskį kitai sostinės koman-
dai "KM-SSK-Perlas", kuri Na-
cionalinėje krepšinio lygoje
(NKL) užima 9-ąją vietą. 18-
metis S.Buterlevičius šį sezoną
žaidė septyneriose LKL rungty-
nėse ir vidutiniškai pelnė po 1,3
taško. 19-metis L.Brazdauskis
rungtyniavo vos viename LKL
mače, bet taškų nepelnė.
2007 lapkričio 29 d., ketvirtadienis sportas 13

D.Šembero klubo agonija tęsiasi


Lietuvos futbolininkas Deividas jau ketvirtąjį pralaimėjimą. Po sutriuškinęs Stambulo "Fe- klubų prisijungė "Barcelona"
Šemberas ir Maskvos CSKA klu- traumos atsigavęs D.Šemberas nerbahce" komandą iš Turki- (Ispanija), "AS Roma", minė-
bas galutinai palaidojo viltis tęs- žaidė visas 90 minučių. Vos 1 jos. Dėl antrosios vietos gru- tas Milano "Inter" (abu iš Ita-
ti kovas Europos futbolo taurės tašką iškovojusi CSKA koman- pėje kovą tęsia "Fenerbahce" lijos) ir "Sevilla" (Ispanija) ko-
turnyruose. da po šios nesėkmės prarado (8 tšk.) ir "PSV Eindhoven" (7 mandos.
ir teorines galimybes pakilti į tšk.) ekipos.
UEFA Čempionų lygos trečiąją vietą grupėje. Atkrintamosiose varžy- D.Šemberas (d.) buvo vienintelis
G grupės turnyre CSKA namuo- Pirmą vietą G grupėje už- bose vietas jau užsitikrino ir Lietuvos futbolininkas, kuris žai-
se 0:1 nusileido "PSV Eindho- sitikrino Milano "Inter" (12 prie "Manchester United" bei dė UEFA Čempionų lygos turnyre.
ven" klubui iš Olandijos ir patyrė tšk.) klubas, savo aikštėje 3:0 Londono "Arsenal" (Anglija) AFP/Scanpix nuotr.

"Neptūnui"
BBL nesiseka
Kol kas negali savo sirga-
lių pergalėmis Baltijos krep-
šinio lygos (BBL) dešimties
komandų elito divizione nu-
džiuginti Klaipėdos "Neptū-
no" krepšininkai.
Uostamiesčio ekipa paty-
rė jau septintąjį pralaimėjimą
aštuntosiose reguliariojo se-
zono rungtynėse. "Neptūnas"
svečiuose 67:89 nusileido "Val-
miera" klubui. 20 taškų uosta-
miesčio ekipai pelnė Vaidotas
Pridotkas. Antrąją pergalę iš-
kovojusioje ir į septintąją vie-
tą pakilusioje "Valmiera" ko-
mandoje išsiskyrė Vladimiras
Stimacas (28 tšk. ir 15 atkovo-
tų kamuolių).
Turnyre pirmauja Ramūno
Butauto treniruojamas Rygos
ASK (7 pergalės ir 2 pralaimė-
jimai) klubas, lenkiantis nuga-
lėtojo titulą ginantį Vilniaus
"Lietuvos rytą" (7 pergalės ir
1 pralaimėjimas) bei "Šiau-
lių" (6 pergalės ir 3 pralaimė-
jimai) krepšininkus.
Be pralaimėjimų turny-
re - septynios pergalės iš ei-
lės - žengia BBL vicečempio-
nas Kauno "Žalgiris".

Laukia anglų
pasiūlymo

Buvęs Londono "Chelsea"


futbolo komandos strategas Jo-
se Mourinho (nuotr.) pakeitė
nuomonę ir pareiškė, kad vis
dėlto neatmeta galimybės tapti
Anglijos rinktinės vyriausiuoju
treneriu. Nuo rugsėjo be dar-
bo likęs žymusis specialistas
teigė lauksiąs Anglijos Futbolo
asociacijos pasiūlymų.

Rankininkių
mūšiai
Puslapis parengtas pagal BNS, Infosport.lt ir "15min" inf.

Lietuvos rinktinė pergalin-


gai pradėjo Panevėžyje vyks-
tantį 2008 metų Europos ran-
kinio pirmenybių pirmosios at-
rankos grupės turnyrą. Pirmo-
siose rungtynėse lietuvės 35:19
nugalėjo Islandijos ekipą.
Kituose susitikimuose grai-
kės 18:26 pralaimėjo Bosnijos
ir Hercegovinos rinktinei, o
baltarusės 40:12 sutriuškino
Izraelio ekipą. Į kitą varžybų
etapą pateks trys geriausios
grupės komandos.
14 pramogos 2007 lapkričio 29 d., ketvirtadienis

MIESTO STILEIVA
G.Depardieu Austrijoje
rengs kulinarijos šou

Ieva, klaipėdietė studentė


Kaip apibūdintum savo rengimosi stilių?
Anksčiau buvau tikra gotė, bet juoda spalva ilgainiui pabodo, todėl
dabar rengiuosi ryškiai. Mėgstu vienetinius drabužius ir papuošalus,
kokių kiti neturi.
Kur perki drabužius?
Įvairiose parduotuvėse, nevengiu užsukti ir į dėvėtų rūbų parduotu-
ves. Ten galima rasti įdomių drabužių.
Kiek kainavo šiandieninis tavo stilius?
Paltas – iš močiutės spintos. Taigi nekainavo nieko. Segę už kelis litus
pirkau sendaikčių turguje. Rankinę gavau dovanų iš krišnaitų. Šalį pir-
kau jau seniai, net nebepamenu, kiek kainavo. Džinsus apsimoviau to-
dėl, kad šiandien labai šlapia ir tenka bristi per balas. Paprastai džin-
sinių kelnių nenešioju.
Ar užtenka rytais 15 minučių išsiruošti? Aktorius G.Depardieu apdovanos austrus savo kulinariniais šedevrais bei pasiūlys vyno iš savo asmeninės kolekcijos. AFP/Scanpix nuotr.
Jei nuotaika prasta – pakanka. Jei gera – norisi labiau pasipuošti, o Prancūzų kino veteranas Gerardas dienas rengs kulinarijos šou. skriaustas ir kitais metais R.Traitle'as pareiškė, kad
tam reikia daugiau laiko. Depardieu nustebins savo gerbė- Aktorius jau turi nuosavą res- vyksiantis Austrijos kino fes- pasibaigus festivaliui jis dar
Koks stilius tau nepriimtinas? jus kiek netikėtu amplua. toraną Paryžiuje, kuris paska- tivalis. visą mėnesį siūlys savo klien-
Jau minėjau, kad nemėgstu džinsų. Negalėčiau į gatvę išeiti ir su spor- tino jį domėtis vynais. G.Depardieu asmeniškai tams G.Depardieu meniu.
tine apranga. Aktorius persirengęs virėju Galiausiai jis ėmėsi v y- parengs meniu, kuris daugiau- Idėja sudaryti meniu aust-
Ar dažnai sulauki komplimentų? dalyvaus viename iš prestiži- nų verslo, pristatė asmeninę sia bus sudarytas iš rinktinių rų restoranui, kaip prisipa-
Nebent dėl plaukų spalvos. Persidažiau juos prieš kelis mėnesius ir
nių festivalių Zalcburge. išskirtinio gėrimo kolekci- patiekalų ir delikatesų. žino pats G.Depardieu, šo-
esu labai patenkinta.
W.A.Mozarto tėvynėje Aust- ją. Dabar jo dėmesį patraukė Šią nelengvą užduotį įveikti vė jam į galvą vaidinant Va-
Kalbino A.Kripaitė, E.Jankausko nuotr. rijoje, aukščiausios klasės res- kulinarija. jam padės restorano "Ikarus" telį, didįjį XVIII a. prancūzų
torane, G.Depardieu kelias Kalbama, kad neliks nu- virėjas Ronaldas Traitle'as. kulinarą.

S.Hayek pasauliui parodė dukrelę MANO ATOSTOGOS


Holivudo aktorė Salma Ha-
yek ir jos 2 mėnesių pirmagimė
(nuotr.) dalyvavo pirmojoje sa-
vo bendroje fotosesijoje. Mažoji
Valentina Paloma noriai poza-
vo fotografui ir ant 41-erių ma-
mos rankų jautėsi itin ramiai.
Pasak šaltinių, S.Hayek duk-
relė paveldėjo mamos grožį
ir yra visai nepanaši į savo tė-
vą verslininką Francois Hen-
ri Pinault. Nikolajaus atostogos
"Valentina Paloma stulbi- Siesta Palerme užvaldo visus be išimties.
namai panaši į Salmą. Ji pavel-
dėjo mamos plaukų spalvą ir Atsiųsk nuotrauką iš įsimintiniausių atostogų užsienyje ir trumpai ją
skvarbų žvilgsnį. Mergaitė bus džių", - apie mažosios Valenti- pristatyk. Kokybišką nuotrauką su aprašymu ir savo kontaktais siųski-
te el.paštu: redakcija@15min.lt. Daugiau įspūdžių rasite internetinia-
tikras vargas vyrų galvoms. Ti- nos Palomos ateitį kalbėjo ne- me puslapyje www.15min.lt/atostogos.
kiu, kad ji sudaužys daug šir- prisistačiusi mergina.

KOMIKSAS
Puslapis parengtas pagal BNS ir "15min" inf.

Ar patinka šiandienos komiksas? Turite naujų idėjų? Labai laukiame jūsų nuomonės: komiksas@15min.lt Piešė J.Račinskas.
2007 lapkričio 29 d., ketvirtadienis pramogos 15

Mergaitės irgi nori puoštis liukų, kuriuos galima suver-


KNYGŲ TOP 5
B.SCHAFER. KELIAS Į FINANSINĘ LAISVĘ
Autorius nurodys kelią į gerovę, finansinę laisvę ir sau-
gumą, atskleis turto kaupimo paslaptis ir pateiks veiks-
ti ir pasidaryti karolius arba PRIZAI mingų būdų, kaip pinigus panaudoti pelningai.
apyrankę. R.BRANSONAS. NEKALTYBĖS PRARADIMAS
"Oriflame" šventinės priemonės mergaitėms - šios savaitės prizas.
Prieš šventinį vakarėlį leis- Lūpų blizgis, žėrintis nagų lakas ir tualetinis van- Knyga apie verslo pusę, kuri neretai lieka tik tarp eilu-
kite mergaičiukėms pasidažy- duo "Starlight" suteiks spindesio ir malonų aro- čių. Ji kviečia kartu ieškoti atsakymų į klausimus, ku-
Simona Didvalytė, ti - tai pakels joms nuotaiką, matą. rie iškyla kiekvienam, priėmusiam verslą kaip savo gy-
UAB "Oriflame kosmetika" be to, jos atrodys gražiai ir Žaismingos vonios putos pakvies į vonią ir švel- venimo iššūkį.
rinkodaros vadovė žaismingai. niai nupraus bei sudrėkins vaikų odelę.
Spindesio suteikiantis Laimėkite šį naują "Oriflame" R.BRANSONAS. VELNIOP VISKĄ! IMK IR DARYK!
Kaip pralinksminti mergai- nagų lakas, žėrintis lū- aromatą - atsiųskite žinutę Knyga suaugusiems, parašyta kalba, suprantama ir de-
tes, kurios nori mėgdžioti pų blizgis bei jaunoms su tekstu "Oriflame" el.paštu vynmečiams. Ji patraukli visiems mėgstantiems verž-
grozis@15min.lt arba siųskite lų, išraiškingą ir greitą skaitymą.
savo mamytes ir taip pat pa- mergaitės skirtas tua-
SMS žinutę (langelyje rašykite
sipuošti per šventes? letinis vanduo visada
15 Min Grožis, vardą, pavardę) B.TRACY. TIKSLAI
pradžiugins ir subti- numeriu 1351. Laimėtoją bur-
Visų pirma, liai papuoš. Tokie Populiarus autorius tvirtina, kad kelias į gyvenimo vir-
tų keliu išrinks "Oriflame". šūnes jau atrastas. Jis pateikia svarbiausius principus,
mergaitės ga- gaminiai suda- Praeitos savaitės prizą laimėjo kuriais turite vadovautis siekdami savųjų tikslų.
li lav int i sa- ryti iš natūra- Janina Šemetaitė. Su laimėto-
vo vaizduo- lių kompo- ja susisieks "15min".
tę ir susikur- nentų, pa- N.RYSEVAS. AKTYVŪS PARDAVIMAI
Autorius pateikia sėkmingų derybų taktiką ir strategiją
ti sau papuo- prastai nagų niu vandeniu. Dažniausiai jie vai nuplausite vaikiška dušo
bei smulkiai aprašo 23 įtakos oponentui darymo bū-
šalus. Specialūs lakas greitai turi spindinčių dalelių, todėl želė, kuri atrodo taip patrauk-
dus. Tai žvilgsnis į derybas ir pardavimus iš viršaus.
rink iniai papuo- nusivalo, ne- mergaitės ne tik saldžiai kve- liai, kad vaikai į vonią lipa su
šalams verti susideda iš gadina nagučių. pės, bet ir džiaugsis vakarė- dideliu malonumu, nes tuo ("Akropolyje")
įvairiausių spalvotų me- Puošimosi ritua- lio metu žėrinčia oda. metu galima ne tik praustis, pristato perkamiausias patarimų karjerai ir finansams knygas.
dinių ar plastikinių karo- lą užbaikite tualeti- Blizgučius nuo odos leng- bet ir žaisti.

"15min" pertrauka
ANEKDOTAS "15MIN" POLIGONAS SUDOKU
Iš restorano išeina gerokai įkau- - Savo mašinos ieškau.
Taisyklės:
2 9 7 3
I S M
šęs vaikinukas ir pradeda graba- - Tai ko stogus graibai?
lioti stovinčių automobilių sto- - Mano mašina su švyturėliais. Kiekviename žodyje turi būti panau-
dota raidė, esanti dėlionės viduryje.
9 3 6
gus. Prisistato apsauginis:
- Ką čia darai? anekdotai@15min.lt Negalima žodyje panaudoti raidės
M E G daugiau kartų, negu nurodyta dė-
lionėje. Galima naudoti raides gimi-
4 6 ?
MANO AUGINTINIS P Z A ningas duotosioms (jei yra raidė "u",

4 9 1 3
galima ir "ū", "ų", jei yra "s", galima ir
"š" ir pan.) Jeigu yra žodis-atsakymas,
tai to žodžio dariniai negali būti naudo-
jami. (pvz.: jei "geras", tai "geresnis",
"geriausias" jau negali būti).
7 2
Šiandien iki 16 val. atsiųsk mažiau- 8 6 1 5
siai 15 žodžių-atsakymų el. paštu
poligonas@15min.lt ir laimėk vokiečių
firmos „Ravensburger“ 540 plastikinių
4 5
detalių dėlionę-gaublį.
5 3 4
Užsirašyk atsakymus: 8. 4 8 2 7
1. 9. Lengvas

2. 10. Užpildykite SUDOKU lentelę. Klaustu-


ku pažymėtame langelyje esantį skaičių
3. 11. siųskite SMS žinute numeriu 1351 (žinu-
tės kaina tik 1 Lt, dalyvauti gali visi BITĖS
Vardas - Barta (Bugė, Begėdė). GSM, OMNITEL, TELE2 abonentai). Žinu-
4. 12.
Amžius - 3 metai. tės langelyje rašykite: 15MIN SUD (gau-
Veislė - Labradorė retriverė. tas skaičius) Vardas Pavardė Miestas.
5. 13.
Pomėgiai - atlikti žadintuvo funkciją, vartytis ant nugaros išvertus Vienas iš teisingą atsakymą atsiuntusių
pilvą, žaisti su šuniukais, kamuoliukais, slapta užsilipti ant lovos. žmonių burtų tvarka laimės S.Cveigo
6. 14.
Nemėgsta - lojančių šunų. knygą "Dvidešimt keturios valandos
Gyvenamoji vieta - Palemonas, Kaunas. iš moters gyvenimo". Vakar ją laimėjo
7. 15.
Šeimininkė - Giedrė. Dešimt geriausių Arūnas Varačinskas (atsiimti "Vagos"
Savaitės laimėtojas bus išrinktas penktadienį burtų keliu. S.Cveigo novelių knygyne, PC "Gedimino 9", Vilniuje).
Siųsk savo augintinio CV ir nuotrauką augintinis@15min.lt

horoskopai lapkričio 29 dienai


AVINAS. Šiandien VĖŽYS. Šią dieną as- SVARSTYKLĖS. Pri- OŽIARAGIS. Turite
palanku laikyti egza- meniniame gyveni- 15 kg imkite dėmesio vertą daug šansų užmegzti
minus, pasitobulinti me greičiausiai ryšitės pasiūlymą, nesidairy- aistringą ryšį ar atnau-
trumpalaikiuose kur- aukoms, kad sugrįž- damas į praeitį, ypač jinti nutrūkusius ryšius
suose, pasivaržyti kon- tų stabilumas. Su laiku jei prisiminimai susiję su mylimu žmogumi.
kurse. Po pietų galbūt gausite svar- partneris tikrai įvertins jūsų pastangas su nuoskaudomis. Tačiau visus veiks- Drąsiai leiskitės į nuotykius, kuo pras-
bios informacijos. ir bus dėkingas. mus deramai apgalvokite. mingiau išnaudokite laisvalaikį.
JAUTIS. Nusiteikite LIŪTAS. Plėskite pa- SKORPIONAS. Tin- VANDENIS. Prieš akis
Puslapis parengtas pagal BNS ir "15min" inf.

ramiai veiklai. Šiandien žinčių ratą, ieškokite kama diena imtis kul- veriasi galimybės, te-
pagaliau turėtų išnyk- naudingų kontaktų ar tūrinių, meninių ar reikia mokėti jomis
ti įtampa, baimės, pats tarpininkų. Prireikus, socialinių projektų, pasinaudoti. Ilgai ne-
metas išbristi iš chao- nepasidrovėkite kreip- lengvai pavyks rasti rė- svarstykite - tokių pro-
so - nudirbkite atidėtus darbus, skirki- tis į giminaičius ar draugus. Šiandien mėjų, gal net užsienyje. Seksis finansi- gų gali greit nebepasitaikyti. Norėsis
te dėmesio kūnui. labai palanki diena mokymuisi. niai reikalai. imtis iniciatyvos ir meilės srityje.
DVYNIAI. Šiandien MERGELĖ. Skirki- ŠAULYS. Atitrūkite ŽUVYS. Diena itin
jums pasiekiamos bet te dėmesio būsto rei- nuo rūpesčių ir nepa- tinkama informaci-
kokios aukštumos, jei kalams, karjerai. Labai baigiamų darbų. Galvą jai kaupti. Jei kas nors
tik įdėsite pakanka- padėtų draugų pro- gerai pravėdina filmai, norėtų pasidalyti pa-
mai pastangų. Imkitės tekcijos, tik venkite knygos arba nuoširdūs tirtimi, atidžiai išklau-
išvynioti problemų kamuolį, ieškokite skubotų veiksmų, karštakošiškumo. pokalbiai, pasisėdėjimai su artimais sykite. Žodžiu, klokite tvirtus pamatus
sprendimų. Vienišieji gali sutikti savo antrąją pusę. draugais. įvairiose srityse.
16 pramogos 2007 lapkričio 29 d., ketvirtadienis

T.Cruise'as - jaunos Robotas - slaugytojas


Japonai sukūrė robotą, kurį pavadino cijos sistemą", - sa-

aktorės pinklėse
Dvidešimt Pirmuoju (Twendy-One). kė profesorius Shi-
Tai nauja ankstesnio technologijų geki Sugano, vado-
stebuklo "Wendy" versija. vavęs roboto kūri-
mo projektui, kuris
Pristatymo metu baltų per- užtruko 7 metus ir
Holivudo aktoriui Tomui Cruise’ui te- lų spalvos robotas, sveriantis kainavo kelis mln.
ko pasiaiškinti savo mylimai žmonai 111 kg, padėjo žmogui atsikelti JAV dolerių. Sh.Sugano tikisi iki
Katie Holmes nemalonia tema. iš lovos, draugiškai pasikalbė- 2015 metų sukurti prekybai skir-
jo su juo ir mikliai padėjo pasi- tą roboto modelį, kuris padėtų
Karjerą pradedanti ir dar gaminti pusryčius. Dvidešimt vyresnio amžiaus žmonėms ir
niekam nežinoma aktorė Tif- Pirmasis labai lankstus ir rea- galbūt dirbtų biuruose. Jis kai-
fany Dupont pareiškė, kad my- guoja į žmogaus prisilietimą. Jo nuotų apie 470 tūkst. litų.
lėjosi su K.Holmes vedusia gar- rankos ir pirštai minkšti, bet pa- O kol kas vyksta Dvide-
senybe. kankamai stiprūs, kad išlaiky- šimt Pirmojo tobulinimo dar- 1,5 metro ūgio robotas gali
Mergina pasakojo, kad per- tų žmogų, kai šis keliasi iš lovos. bai. Mat baterijų energijos ro- padėti žmogui atsikelti iš lovos,
miegojo su Holivudo žvaigžde ti- "Tai pirmasis pasaulyje robotas, botui užtenka tik 15 minučių pagaminti skrudintų riekelių.
kėdamasi, jog toks žingsnis padės turintis tokią galingą integra- gyvenimo. AFP/Scanpix nuotr.
jos, kaip aktorės, karjerai.
"Noriu papasakoti mažy-
tę savo paslaptį, kurią slėpti
daugiau nebeturiu jokio tiks-
lo. Visai neseniai permiegojau
su Tomu Cruise'u. Pasitaikius
progai tiesiog pasiūliau jam T.Cruise'as turės pasiaiškinti žmonai K.Holmes dėl aktorės T.Dupont
pareiškimo, esą ji miegojo su vedusiu ir dukrelę auginančiu vyru.
save tikėdamasi, jog tai padės
AFP/Scanpix.nuotr.
mano karjerai", - pareiškė 26-
erių T.Dupont, žiūrovams pa- kad tuo įsitikintumėte, galite at- vo žmona Katie Holmes. Mes
žįstama tik iš kelių televizi- likti kokią nors slaptą operaci- auginame dukrelę Suri. Tokių
jos serialų. ją", - teigė ji. absurdiškų pareiškimų aš ne-
T.Dupont netgi pasiūlė vie- 45-erių T.Cruise'as tokių komentuosiu", - kategoriškai
nam amerikiečių bulvariniam jaunos aktorės pareiškimų ne- pareiškė T.Cruise'as.
leidiniui atlikti slaptą tyrimą. komentavo.
"Jis tikrai neprisipažins, bet "Aš laimingai gyvenu su sa-

Puslapis parengtas pagal BNS ir "15min" inf.