P. 1
Thomas Aquinas, Aristotelis Libri. in Libros Perihermeneias

Thomas Aquinas, Aristotelis Libri. in Libros Perihermeneias

|Views: 3|Likes:
Published by Libricus
Thomas Aquinas, Aristotelis Libri. in Libros Perihermeneias
Thomas Aquinas, Aristotelis Libri. in Libros Perihermeneias

More info:

Published by: Libricus on Jun 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2013

pdf

text

original

OPERA OMNIA SANCTI THOMAE AQUINATIS -----oOo----Textum electronicum praeparavit et indexavit Ricardo M. Rom n, S. R. E.

Presbyterus Bonis Auris, MCMXCVIII

|*ARISTOTELIS_LIBRI |*PERIHERMENEIAS IN LIBROS PERIHERMENEIAS |*PR Prooemium |#1 Dilecto sibi praeposito lovaniensi frater Thomas de Aquino salutem et verae sapientiae incrementa. Diligentiae tuae, qua in iuvenili aetate non vanitati sed sapientiae intendis studio provocatus, et desiderio satisfacere cupiens, libro Aristotelis, qui peri hermeneias dicitur, multis obscuritatibus involuto, inter multiplices occupationum mearum sollicitudines, expositionem adhibere curavi, hoc gerens in animo sic altiora pro posse perfectioribus exhibere, ut tamen iunioribus proficiendi auxilia tradere non recusem. Suscipiat ergo studiositas tua praesentis expositionis munus exiguum, ex quo si profeceris, provocare me poteris ad maiora. |*HER.1 : LIBER 1 |#1 Sicut dicit Philosophus in III de anima, duplex est operatio intellectus: una quidem, quae dicitur indivisibilium intelligentia, per quam scilicet intellectus apprehendit essentiam uniuscuiusque rei in seipsa; alia est operatio intellectus scilicet componentis et dividentis. Additur autem et tertia operatio, scilicet ratiocinandi, secundum quod ratio procedit a notis ad inquisitionem ignotorum. Harum autem operationum prima ordinatur ad secundam: quia non potest esse compositio et divisio, nisi simplicium apprehensorum. Secunda vero ordinatur ad tertiam: quia videlicet oportet quod ex aliquo vero cognito, cui intellectus assentiat, procedatur ad certitudinem accipiendam de aliquibus ignotis. |#2 Cum autem logica dicatur rationalis scientia, necesse est quod eius consideratio versetur circa ea quae pertinent ad tres praedictas operationes rationis. De his igitur quae pertinent ad primam operationem intellectus, idest de his quae simplici intellectu concipiuntur, determinat Aristoteles in libro praedicamentorum. De his vero, quae pertinent ad secundam operationem, scilicet de enunciatione affirmativa et negativa, determinat Philosophus in libro perihermeneias. De his vero quae pertinent ad tertiam operationem determinat in libro priorum et in consequentibus, in quibus agitur de syllogismo simpliciter et de diversis syllogismorum et argumentationum speciebus, quibus ratio de uno procedit ad aliud. Et ideo secundum praedictum ordinem trium operationum, liber praedicamentorum ordinatur ad librum perihermeneias, qui ordinatur ad librum priorum et sequentes. |#3 Dicitur ergo liber iste, qui prae manibus habetur, perihermeneias, quasi de interpretatione. Dicitur autem interpretatio, secundum Boethium, vox significativa, quae per se aliquid significat, sive sit complexa sive incomplexa. Unde coniunctiones et praepositiones et alia huiusmodi non dicuntur interpretationes, quia non per se aliquid significant. Similiter etiam voces significantes naturaliter, non ex proposito aut cum imaginatione aliquid significandi, sicut sunt voces brutorum animalium, interpretationes dici non possunt. Qui enim interpretatur aliquid exponere intendit. Et ideo sola nomina et verba et orationes dicuntur interpretationes, de quibus in hoc libro determinatur. Sed tamen nomen et verbum magis interpretationis principia esse videntur, quam interpretationes. Ille enim interpretari videtur, qui exponit aliquid esse verum vel falsum. 1

Et ideo sola oratio enunciativa, in qua verum vel falsum invenitur, interpretatio vocatur. Caeterae vero orationes, ut optativa et imperativa, magis ordinantur ad exprimendum affectum, quam ad interpretandum id quod in intellectu habetur. Intitulatur ergo liber iste de interpretatione, ac si dicetur de enunciativa oratione: in qua verum vel falsum invenitur. Non autem hic agitur de nomine et verbo, nisi in quantum sunt partes enunciationis. Est enim proprium uniuscuiusque scientiae partes subiecti tradere, sicut et passiones. Patet igitur ad quam partem philosophiae pertineat liber iste, et quae sit necessitas istius, et quem ordinem teneat inter logicae libros. |+1 Lectio 1 |#1 Praemittit autem huic operi Philosophus prooemium, in quo sigillatim exponit ea, quae in hoc libro sunt tractanda. Et quia omnis scientia praemittit ea, quae de principiis sunt; partes autem compositorum sunt eorum principia; ideo oportet intendenti tractare de enunciatione praemittere de partibus eius. Unde dicit: primum oportet constituere, idest definire quid sit nomen et quid sit verbum. In Graeco habetur, primum oportet poni et idem significat. Quia enim demonstrationes definitiones praesupponunt, ex quibus concludunt, merito dicuntur positiones. Et ideo praemittuntur hic solae definitiones eorum, de quibus agendum est: quia ex definitionibus alia cognoscuntur. |#2 Si quis autem quaerat, cum in libro praedicamentorum de simplicibus dictum sit, quae fuit necessitas ut hic rursum de nomine et verbo determinaretur; ad hoc dicendum quod simplicium dictionum triplex potest esse consideratio. Una quidem, secundum quod absolute significant simplices intellectus, et sic earum consideratio pertinet ad librum praedicamentorum. Alio modo, secundum rationem, prout sunt partes enunciationis; et sic determinatur de eis in hoc libro; et ideo traduntur sub ratione nominis et verbi: de quorum ratione est quod significent aliquid cum tempore vel sine tempore, et alia huiusmodi, quae pertinent ad rationem dictionum, secundum quod constituunt enunciationem. Tertio modo, considerantur secundum quod ex eis constituitur ordo syllogisticus, et sic determinatur de eis sub ratione terminorum in libro priorum. |#3 Potest iterum dubitari quare, praetermissis aliis orationis partibus, de solo nomine et verbo determinet. Ad quod dicendum est quod, quia de simplici enunciatione determinare intendit, sufficit ut solas illas partes enunciationis pertractet, ex quibus ex necessitate simplex oratio constat. Potest autem ex solo nomine et verbo simplex enunciatio fieri, non autem ex aliis orationis partibus sine his; et ideo sufficiens ei fuit de his duabus determinare. Vel potest dici quod sola nomina et verba sunt principales orationis partes. Sub nominibus enim comprehenduntur pronomina, quae, etsi non nominant naturam, personam tamen determinant, et ideo loco nominum ponuntur: sub verbo vero participium, quod consignificat tempus: quamvis et cum nomine convenientiam habeat. Alia vero sunt magis colligationes partium orationis, significantes habitudinem unius ad aliam, quam orationis partes; sicut clavi et alia huiusmodi non sunt partes navis, sed partium navis coniunctiones. |#4 His igitur praemissis quasi principiis, subiungit de his, quae pertinent ad principalem intentionem, dicens: postea quid negatio et quid affirmatio, quae sunt enunciationis partes: non quidem integrales, sicut nomen et verbum (alioquin oporteret omnem enunciationem ex affirmatione et negatione compositam esse), sed partes subiectivae, idest species. Quod quidem nunc supponatur, posterius autem manifestabitur. |#5 Sed potest dubitari: cum enunciatio dividatur in categoricam et hypotheticam, quare de his non facit mentionem, sicut de affirmatione et negatione. Et potest dici quod hypothetica enunciatio ex pluribus categoricis componitur. Unde non differunt nisi secundum differentiam unius et multi. Vel potest dici, et melius, quod hypothetica enunciatio non continet absolutam veritatem, cuius cognitio requiritur in demonstratione, ad quam liber iste principaliter ordinatur; sed significat aliquid verum esse ex suppositione: quod non sufficit in scientiis demonstrativis, nisi confirmetur per absolutam veritatem simplicis enunciationis. Et ideo Aristoteles praetermisit tractatum de hypotheticis enunciationibus et syllogismis. Subdit autem, et enunciatio, quae est genus negationis et affirmationis; et oratio, quae est genus enunciationis. |#6 Si quis ulterius quaerat, quare non facit ulterius mentionem de voce, dicendum est quod vox est quoddam naturale; unde pertinet ad considerationem naturalis philosophiae, ut patet in secundo de anima, et in ultimo de generatione animalium. Unde etiam non est proprie orationis genus, sed assumitur ad constitutionem orationis, sicut res naturales ad constitutionem artificialium.

2

|#7 Videtur autem ordo enunciationis esse praeposterus: nam affirmatio naturaliter est prior negatione, et iis prior est enunciatio, sicut genus; et per consequens oratio enunciatione. Sed dicendum quod, quia a partibus inceperat enumerare, procedit a partibus ad totum. Negationem autem, quae divisionem continet, eadem ratione praeponit affirmationi, quae consistit in compositione: quia divisio magis accedit ad partes, compositio vero magis accedit ad totum. Vel potest dici, secundum quosdam, quod praemittitur negatio, quia in iis quae possunt esse et non esse, prius est non esse, quod significat negatio, quam esse, quod significat affirmatio. Sed tamen, quia sunt species ex aequo dividentes genus, sunt simul natura; unde non refert quod eorum praeponatur. |+2 Lectio 2 |#1 Praemisso prooemio, Philosophus accedit ad propositum exequendum. Et quia ea, de quibus promiserat se dicturum, sunt voces significativae complexae vel incomplexae, ideo praemittit tractatum de significatione vocum: et deinde de vocibus significativis determinat de quibus in prooemio se dicturum promiserat. Et hoc ibi: nomen ergo est vox significativa etc.. Circa primum duo facit: primo, determinat qualis sit significatio vocum; secundo, ostendit differentiam significationum vocum complexarum et incomplexarum; ibi: est autem quemadmodum etc.. Circa primum duo facit: primo quidem, praemittit ordinem significationis vocum; secundo, ostendit qualis sit vocum significatio, utrum sit ex natura vel ex impositione; ibi: et quemadmodum nec litterae etc.. |#2 Est ergo considerandum quod circa primum tria proponit, ex quorum uno intelligitur quartum. Proponit enim Scripturam, voces et animae passiones, ex quibus intelliguntur res. Nam passio est ex impressione alicuius agentis; et sic passiones animae originem habent ab ipsis rebus. Et si quidem homo esset naturaliter animal solitarium, sufficerent sibi animae passiones, quibus ipsis rebus conformaretur, ut earum notitiam in se haberet; sed quia homo est animal naturaliter politicum et sociale, necesse fuit quod conceptiones unius hominis innotescerent aliis, quod fit per vocem; et ideo necesse fuit esse voces significativas, ad hoc quod homines ad invicem conviverent. Unde illi, qui sunt diversarum linguarum, non possunt bene convivere ad invicem. Rursum si homo uteretur sola cognitione sensitiva, quae respicit solum ad hic et nunc, sufficeret sibi ad convivendum aliis vox significativa, sicut et caeteris animalibus, quae per quasdam voces, suas conceptiones invicem sibi manifestant: sed quia homo utitur etiam intellectuali cognitione, quae abstrahit ab hic et nunc; consequitur ipsum sollicitudo non solum de praesentibus secundum locum et tempus, sed etiam de his quae distant loco et futura sunt tempore. Unde ut homo conceptiones suas etiam his qui distant secundum locum et his qui venturi sunt in futuro tempore manifestet, necessarius fuit usus Scripturae. |#3 Sed quia logica ordinatur ad cognitionem de rebus sumendam, significatio vocum, quae est immediata ipsis conceptionibus intellectus, pertinet ad principalem considerationem ipsius; significatio autem litterarum, tanquam magis remota, non pertinet ad eius considerationem, sed magis ad considerationem grammatici. Et ideo exponens ordinem significationum non incipit a litteris, sed a vocibus: quarum primo significationem exponens, dicit: sunt ergo ea, quae sunt in voce, notae, idest, signa earum passionum quae sunt in anima. Dicit autem ergo, quasi ex praemissis concludens: quia supra dixerat determinandum esse de nomine et verbo et aliis praedictis; haec autem sunt voces significativae; ergo oportet vocum significationem exponere. |#4 Utitur autem hoc modo loquendi, ut dicat, ea quae sunt in voce, et non, voces, ut quasi continuatim loquatur cum praedictis. Dixerat enim dicendum esse de nomine et verbo et aliis huiusmodi. Haec autem tripliciter habent esse. Uno quidem modo, in conceptione intellectus; alio modo, in prolatione vocis; tertio modo, in conscriptione litterarum. Dicit ergo, ea quae sunt in voce etc.; ac si dicat, nomina et verba et alia consequentia, quae tantum sunt in voce, sunt notae. Vel, quia non omnes voces sunt significativae, et earum quaedam sunt significativae naturaliter, quae longe sunt a ratione nominis et verbi et aliorum consequentium; ut appropriet suum dictum ad ea de quibus intendit, ideo dicit, ea quae sunt in voce, idest quae continentur sub voce, sicut partes sub toto. Vel, quia vox est quoddam naturale, nomen autem et verbum significant ex institutione humana, quae advenit rei naturali sicut materiae, ut forma lecti ligno; ideo ad designandum nomina et verba et alia consequentia dicit, ea quae sunt in voce, ac si de lecto diceretur, ea quae sunt in ligno.

3

|#5 Circa id autem quod dicit, earum quae sunt in anima passionum, considerandum est quod passiones animae communiter dici solent appetitus sensibilis affectiones, sicut ira, gaudium et alia huiusmodi, ut dicitur in II ethicorum. Et verum est quod huiusmodi passiones significant naturaliter quaedam voces hominum, ut gemitus infirmorum, et aliorum animalium, ut dicitur in I politicae. Sed nunc sermo est de vocibus significativis ex institutione humana; et ideo oportet passiones animae hic intelligere intellectus conceptiones, quas nomina et verba et orationes significant immediate, secundum sententiam Aristotelis. Non enim potest esse quod significent immediate ipsas res, ut ex ipso modo significandi apparet: significat enim hoc nomen homo naturam humanam in abstractione a singularibus. Unde non potest esse quod significet immediate hominem singularem; unde Platonici posuerunt quod significaret ipsam ideam hominis separatam. Sed quia hoc secundum suam abstractionem non subsistit realiter secundum sententiam Aristotelis, sed est in solo intellectu; ideo necesse fuit Aristoteli dicere quod voces significant intellectus conceptiones immediate et eis mediantibus res. |#6 Sed quia non est consuetum quod conceptiones intellectus Aristoteles nominet passiones; ideo Andronicus posuit hunc librum non esse Aristotelis. Sed manifeste invenitur in 1 de anima quod passiones animae vocat omnes animae operationes. Unde et ipsa conceptio intellectus passio dici potest. Vel quia intelligere nostrum non est sine phantasmate: quod non est sine corporali passione; unde et imaginativam Philosophus in III de anima vocat passivum intellectum. Vel quia extenso nomine passionis ad omnem receptionem, etiam ipsum intelligere intellectus possibilis quoddam pati est, ut dicitur in III de anima. Utitur autem potius nomine passionum, quam intellectuum: tum quia ex aliqua animae passione provenit, puta ex amore vel odio, ut homo interiorem conceptum per vocem alteri significare velit: tum etiam quia significatio vocum refertur ad conceptionem intellectus, secundum quod oritur a rebus per modum cuiusdam impressionis vel passionis. |#7 Secundo, cum dicit: et ea quae scribuntur etc., agit de significatione Scripturae: et secundum Alexandrum hoc inducit ad manifestandum praecedentem sententiam per modum similitudinis, ut sit sensus: ita ea quae sunt in voce sunt signa passionum animae, sicut et litterae sunt signa vocum. Quod etiam manifestat per sequentia, cum dicit: et quemadmodum nec litterae etc.; inducens hoc quasi signum praecedentis. Quod enim litterae significent voces, significatur per hoc, quod, sicut sunt diversae voces apud diversos, ita et diversae litterae. Et secundum hanc expositionem, ideo non dixit, et litterae eorum quae sunt in voce, sed ea quae scribuntur: quia dicuntur litterae etiam in prolatione et Scriptura, quamvis magis proprie, secundum quod sunt in Scriptura, dicantur litterae; secundum autem quod sunt in prolatione, dicantur elementa vocis. Sed quia Aristoteles non dicit, sicut et ea quae scribuntur, sed continuam narrationem facit, melius est ut dicatur, sicut Porphyrius exposuit, quod Aristoteles procedit ulterius ad complendum ordinem significationis. Postquam enim dixerat quod nomina et verba, quae sunt in voce, sunt signa eorum quae sunt in anima, continuatim subdit quod nomina et verba quae scribuntur, signa sunt eorum nominum et verborum quae sunt in voce. |#8 Deinde cum dicit: et quemadmodum nec litterae etc., ostendit differentiam praemissorum significantium et significatorum, quantum ad hoc, quod est esse secundum naturam, vel non esse. Et circa hoc tria facit. Primo enim, ponit quoddam signum, quo manifestatur quod nec voces nec litterae naturaliter significant. Ea enim, quae naturaliter significant sunt eadem apud omnes. Significatio autem litterarum et vocum, de quibus nunc agimus, non est eadem apud omnes. Sed hoc quidem apud nullos unquam dubitatum fuit quantum ad litteras: quarum non solum ratio significandi est ex impositione, sed etiam ipsarum formatio fit per artem. Voces autem naturaliter formantur; unde et apud quosdam dubitatum fuit, utrum naturaliter significent. Sed Aristoteles hic determinat ex similitudine litterarum, quae sicut non sunt eaedem apud omnes, ita nec voces. Unde manifeste relinquitur quod sicut nec litterae, ita nec voces naturaliter significant, sed ex institutione humana. Voces autem illae, quae naturaliter significant, sicut gemitus infirmorum et alia huiusmodi, sunt eadem apud omnes. |#9 Secundo, ibi: quorum autem etc., ostendit passiones animae naturaliter esse, sicut et res, per hoc quod eaedem sunt apud omnes. Unde dicit: quorum autem; idest sicut passiones animae sunt eaedem omnibus (quorum primorum, idest quarum passionum primarum, hae, scilicet voces, sunt notae, idest signa; comparantur enim passiones animae ad voces, sicut primum ad secundum: voces enim non proferuntur, nisi ad exprimendum interiores animae passiones), et res etiam eaedem, scilicet sunt apud omnes, quorum, idest quarum rerum, hae, scilicet passiones animae sunt similitudines. Ubi attendendum est quod litteras dixit esse notas, idest signa vocum, et voces passionum animae similiter; passiones autem animae dicit esse similitudines rerum: et hoc ideo, 4

secundo. hic non intelligit. manifestat eam. Et quia voces significativae formantur ad exprimendas conceptiones intellectus. invenitur veritas et falsitas: relinquens quod in prima operatione non invenitur. ibi: nomina igitur ipsa et verba etc. sed ad naturale.. |#12 Tertio. praemittit differentiam. Unde dicitur in IV metaphysicae quod ratio. quod non attenditur ibi aliqua ratio similitudinis. quas significant voces. quia diversi diversas sententias habent de rebus. Sed quia etiam in intellectu potest esse falsum. sicut in principio dictum est. Sed melius dicendum est quod intentio Aristotelis non est asserere identitatem conceptionis animae per comparationem ad vocem. Huiusmodi autem simplices conceptiones intellectus sunt. quam hominem apprehendat. sicut et in multis aliis signis: ut tuba est signum belli. puta quid est homo vel quid album vel quid aliud huiusmodi. cui loquitur. quae ad eas exprimendas proferuntur. ideo ex similitudine differentiae. ille qui loquitur. Quia vero conceptiones intellectus praeambulae sunt ordine naturae vocibus. dictum est in libro de anima. Primo quidem. manifestat quod dixerat. ideo ad hoc quod signum conformetur signato. se exponendo. quaedam autem cum vero et falso. secundum quod componit et dividit. in quibus eiusdem vocis non est eadem passio. Ad ostendendum igitur quod intellectus quandoque est sine vero et falso. non autem secundum quod cognoscit quod quid est. Litterae autem ita sunt signa vocum. et ita non videntur esse eaedem apud omnes animae passiones. ut etiam traditur in III de anima. qui numquam decipitur. quam significat nomen. idest componentis et dividentis. et ita oportet eius conceptiones esse apud omnes easdem: quia. et voces passionum. non ex institutione. Et hoc est quod dicit quod in anima aliquoties est intellectus sine vero et falso. ad unam intellectus conceptionem significandam eam refert. |+3 Lectio 3 |#1 Postquam Philosophus tradidit ordinem significationis vocum. quas similiter dicit esse easdem. |#3 Deinde cum dicit: circa compositionem etc. et quomodo sint rerum similitudines. hic agit de diversa vocum significatione: quarum quaedam significant verum vel falsum. duplex est operatio intellectus. si quis vere intelligit quid est homo. si quis a vero discordat. ibi: circa compositionem enim etc. ut scilicet referatur ad primas conceptiones a vocibus primo significatas. |#11 Sed adhuc obiiciunt aliqui de nominibus aequivocis. ut dicitur in III de anima. faciet quod referet intellectum ad idem. 5 . qui vocem profert. sed intendit asserere identitatem conceptionum animae per comparationem ad res. quaedam non. ut scilicet unius vocis una sit conceptio: quia voces sunt diversae apud diversos. secundum quod huiusmodi simplicia concepta simul componit et dividit. quae est circa significationes vocum: ut scilicet haec manifestatio non solum sit ex simili. secundo. est definitio. aliquoties autem ex necessitate habet alterum horum. ibi: de his itaque etc. dicit primo quod veritas et falsitas est circa compositionem et divisionem. et si aliquis alius. idest essentiam rei.quia res non cognoscitur ab anima nisi per aliquam sui similitudinem existentem vel in sensu vel in intellectu. ut traditur in III de anima. necesse est quod etiam vocum significativarum similiter quaedam significent sine vero et falso. quodcunque aliud aliquid. ostendere volentes contra hoc quod dicit passiones animae. in quarum una non invenitur verum et falsum.. Et circa hoc duo facit: primo. Non enim hoc pertinet ad logicum negocium. esse omnibus easdem. sed sola ratio institutionis. In passionibus autem animae oportet attendi rationem similitudinis ad exprimendas res.. referendum est hoc ad simplices intellectus conceptiones (quas significant voces incomplexae). Et primo. in altera autem invenitur. |#2 Est ergo considerandum quod. non intelligit hominem. quandoque autem cum altero horum. Alia vero operatio intellectus est. Et ideo signanter dicit: quorum primorum hae notae sunt. quae est circa intellectum. quae sunt eaedem apud omnes: quia. quia naturaliter eas designant. Dicit ergo quod in hac secunda operatione intellectus. assignat differentiam. |#10 Obiiciunt autem quidam. quas primo voces significant. quantum ad id quod dixerat de assimilatione vocum ad intellectum. excusat se a diligentiori harum consideratione: quia quales sint animae passiones. quantum ad id quod dixerat de intellectu. aliquid aliud intelligat. Et respondet ad hoc Porphyrius quod unus homo. quae significatur apud omnes. sed etiam ex causa quam imitantur effectus. Ad quod respondet Boethius quod Aristoteles hic nominat passiones animae conceptiones intellectus. Ubi oportet intelligere quod una duarum operationum intellectus est indivisibilium intelligentia: in quantum scilicet intellectus intelligit absolute cuiusque rei quidditatem sive essentiam per seipsam..

Et hoc etiam modo intellectus apprehendens quod quid est absque compositione et divisione. et secundum hoc dicitur aurum verum vel falsum. sed effective. sicut in dicente vel cognoscente verum. nisi per hoc quod intellectus comparat unum simplicem conceptum alteri. Dicuntur tamen res aliquae verae vel falsae per comparationem ad intellectum nostrum. quia quaelibet res naturalis per suam formam arti divinae conformatur. |#5 Ulterius autem videtur quod non solum in compositione et divisione veritas consistat. sicut in eo quod est verum: alio modo. quando intellectus comparat unum conceptum alteri. falsum vero. Quod quidem sic patet. formam nominat quoddam divinum. negatio vero dicitur divisio. in quantum attingit ad rationem artis. oportet quod hoc sit per respectum ad intellectum. ut dicitur in III de anima. in quantum significat rerum separationem. Unde et Philosophus dicit in VI metaphysicae quod veritas est solum in mente. Et sic intelligitur quod sensus proprii sensibilis sit verus. ut probatur in XII metaphysicae. est bonum intellectus. sicut mensuratum ad mensuram. Uno quidem modo. Praeterea. Dicitur etiam quod ens et verum convertuntur. cuius mensura est res extra animam. divisio autem. quia contradictoria cadunt sub diversorum opinionibus. Invenitur autem veritas sicut in eo quod est verum tam in simplicibus. quasi apprehendens coniunctionem aut identitatem rerum. ut apprehendat res esse diversas. Res autem naturalis non dicitur esse vera per comparationem ad intellectum nostrum. quam in compositis. in intellectu divino nulla est compositio. Sed dicendum est quod cum conceptiones intellectus sint similitudines rerum. in quantum coniunctionem ex parte rei significat. Non enim potest cognoscere habitudinem conformitatis suae ad rem. res comparantur ad intellectum. et sic comparantur res naturales ad intellectum speculativum humanum. consequens est ut quaelibet res dicatur esse vera secundum quod habet propriam formam. sicut mensura ad mensuratum. Et ideo intellectus dicitur verus secundum quod conformatur rei. sensus autem non componit vel dividit. in quantum autem est similitudo Herculis nominatur homo. sed solam rem apprehendit. Unde opus artificis dicitur esse verum. |#9 Et sicut res dicitur vera per comparationem ad suam mensuram. ut patet in intellectu practico. quae est similitudo rei. ita nec in divisione. ubi est veritas et falsitas. |#6 Ad huiusmodi igitur evidentiam considerandum est quod veritas in aliquo invenitur dupliciter: uno modo. videtur quod sicut in simplicibus non est veritas vel falsitas. intellectus autem potest huiusmodi habitudinem conformitatis cognoscere. non ergo veritas est solum circa compositionem et divisionem. non tamen cognoscit hoc esse verum. sicut scilicet in 6 . non ergo in sola compositione vel divisione est veritas. existimantes rerum veritatem esse solum in hoc. quando per formam suam conformatur rei extra animam existenti. non invenitur nisi secundum compositionem et divisionem. et tamen ibi est prima et summa veritas. Philosophus dicit in Lib. secundum se: alio modo. quarum sunt conceptiones. semper est compositio. Et hoc modo ens et verum convertuntur. Unde sensus dicitur verus. Item. quando sic comparat unum conceptum alteri. quod est videri: secundum hoc enim sequeretur quod contradictoria essent simul vera. semper est verus. quia etiam res dicitur vera vel falsa. sicut artificiata ad artem. sed sicut in dicente vel cognoscente verum. Nam falsum aurum est verum aurichalcum. |#8 Et quia omnia etiam naturalia comparantur ad intellectum divinum. in quantum deficit a ratione artis. quandoque dicitur compositio. sicut posuerunt quidam antiqui naturales. non essentialiter vel formaliter. ea quae circa intellectum sunt dupliciter considerari et nominari possunt. Sicut imago Herculis secundum se quidem dicitur et est cuprum.|#4 Sed circa hoc primo videtur esse dubium: quia cum divisio fiat per resolutionem ad indivisibilia sive simplicia. ut Philosophus dicit in VI ethicorum. Sic etiam. quandoque dicitur divisio. Uno modo. secundum rationes rerum quarum sunt similitudines. Alio autem modo. Unde de quocumque dicatur verum. quae nunquam invenitur in intellectu. Compositio quidem. Unde videtur quod etiam simplex conceptio intellectus. qui est causa rerum. De anima quod sensus propriorum sensibilium semper est verus. Primo quidem. Considerandum autem quod aliqua res comparatur ad intellectum dupliciter. non careat veritate et falsitate. res autem sicut ea quorum intellectus sunt similitudines. Et per hunc etiam modum in vocibus affirmatio dicitur compositio. Est autem considerandum quod quamvis sensus proprii obiecti sit verus. sicut dicitur aurum verum vel falsum. et ideo solus intellectus potest cognoscere veritatem. ita etiam et sensus vel intellectus. secundum quam imitatur artem divinam. Sed si referatur ad rem. Unde Philosophus in I physicae. falsus autem secundum quod discordat a re. si consideremus ea quae sunt circa intellectum secundum se. Comparantur autem ad intellectum voces quidem sicut signa. in quantum scilicet natae sunt facere de se veram vel falsam existimationem. |#7 Verum enim.

sed secundum quid. Quod quidem iudicium. hic accedit ad determinandum de ipsis vocibus significativis. Unde haec vox. et quod sine compositione et divisione non possit verum vel falsum esse. 7 . et ideo hoc dicitur esse simpliciter. falsa autem quae significat falsum intellectum: quamvis vox. puta cum intellectus iudicat rem esse quod est. si consonet rebus. Falsum autem quando dissonat a re. excludit quaedam. determinat de nomine. definit nomen. Et quia voces sunt signa intellectuum. determinat de principiis enunciationis. scilicet quosdam conceptus simplices. Cognoscere autem praedictam conformitatis habitudinem nihil est aliud quam iudicare ita esse in re vel non esse: quod est componere et dividere. Concludit ergo ex praemissis quod. definitionem exponit. |#11 Deinde cum dicit: nomina igitur ipsa et verba etc. et de verbo exceptae actionis: quia in his intelligitur certus et determinatus nominativus.. sicut cum homo vel album dicitur. licet rerum compositarum. secundo. scilicet orationem. ideo dicitur falsa. Et sicut nomen per se positum non significat verum vel falsum. |#10 Sciendum est autem quod Philosophus de veritate hic loquitur secundum quod pertinet ad intellectum humanum. quae est subiectum huius libri. Unde patet quod veritas et falsitas sicut in cognoscente et dicente non est nisi circa compositionem et divisionem. quod est esse vel non esse in actu. sed quia est signum falsi. Et quia principaliter intendit de enunciatione. erit verum. Circa primum tria facit: primo. manifestat quod dixerat de similitudine vocum ad intellectum. erit vox vera quae significat verum intellectum. Et hoc modo Philosophus loquitur hic. in quantum est res quaedam. sed postea quando additur esse vel non esse. determinat de verbo. Unde est implicita compositio. qui per unicum nomen veram responsionem dat ad interrogationem factam. qui iudicat de conformitate rerum et intellectus componendo et dividendo. ita nec verbum per se dictum. secundo. nisi quando additur esse vel non esse. in qualibet autem scientia oportet praenoscere principia subiecti. Signanter autem utitur exemplo ex nomine significante quod non est in rerum natura. et ideo non est verum vel falsum. determinat principia quasi materialia enunciationis. Circa primum duo facit: primo. inducit signum ex nomine composito. quod significat rei substantiam. assimilentur intellectui qui est sine compositione et divisione.. nisi componendo vel dividendo per suum iudicium. Sed iudicium intellectus divini de hoc est absque compositione et divisione: quia sicut etiam intellectus noster intelligit materialia immaterialiter.. quod significat actionem vel passionem procedentem a re. secundo. quae perfecte rationem nominis non habent. piscis. Huiusmodi enim nomina significant aliquid. |#13 Deinde cum dicit: signum autem etc. ibi: oratio autem est vox significativa etc. homo est asinus. scilicet Hircocervus. et ideo intellectus non cognoscit veritatem. vel secundum tempus praeteritum. in quo statim falsitas apparet. vel esse quod non est. ibi: enunciativa vero non omnis etc. et elaphos cervus. |#12 Nec est instantia de eo. puta cum iudicat non esse quod est. probat per signum. ut cum quaerenti: quid natat in mari? aliquis respondet. Circa primum duo facit: primo enim. Et primo. ideo primo. ut cum dicitur aliquid fuisse vel futurum esse. ibi: verbum autem est quod consignificat tempus etc. est vere vox et vere signum. quod non est esse simpliciter. nam tragos est hircus. divisim accepta. vel non esse quod non est. vel secundum praesens tempus.. Potest autem addi esse vel non esse. quae est enunciationis genus. dicatur vera sicut et aliae res. per quae exprimitur iudicium intellectus. secundo. ibi: huius autem signum etc. tertio..cognoscente veritatem. ibi: in nomine enim quod est equiferus etc. Nam intelligitur verbum quod fuit in interrogatione positum.. fit verum vel falsum. manifestat propositum. si nihil aliud addatur: non enim verum adhuc vel falsum est.. secundo. aut futurum. ibi: non homo vero non est nomen. quod componitur ex hirco et cervus et quod in Graeco dicitur tragelaphos. scilicet partes integrales ipsius. consequens est quod ipsa nomina et verba. cum solum circa compositionem et divisionem sit veritas et falsitas in intellectu. ita etiam intellectus divinus cognoscit compositionem et divisionem simpliciter. de ipsa enunciatione. determinat principium formale. licet non explicita. |+4 Lectio 4 |#1 Postquam Philosophus determinavit de ordine significationis vocum. Nec est instantia de verbo primae et secundae personae.

ponit tertiam differentiam. Nomen ergo significat formam accidentalem ut concretam subiecto. sed solum secundum quod subiicitur motui. quantum ad tertiam. quam si quis diceret quod est lignum formatum in vas. heri et huiusmodi. |#5 Sed dicendum quod artificialia sunt quidem in genere substantiae ex parte materiae. significat cum tempore. ponit secundam differentiam cum dicit: secundum placitum. si qua nomina accidens in abstracto significant quod in eorum definitione ponatur accidens in recto. Sed videtur hoc esse falsum: quia hoc nomen dies vel annus significat tempus. prout per participium significatur. ut dicamus quod scutella est lignum figuratum. quod significatur per adverbia temporis. scilicet sine tempore. Et quia de significatione vocum in superioribus actum est.. Et per hoc distinguitur nomen ab oratione. ut diceretur: nomen est signum vocale. cum imaginatione quadam. quia includit totaliter rem. Nam vox est sonus ab ore animalis prolatus. ipsum tempus. Quod ideo est. |#4 Sed cum vox sit quaedam res naturalis. secundo. Additur autem prima differentia. subiectum autem in obliquo. homo iustus. ut cum dicitur. Substantia autem secundum se considerata. tertia autem particula. Primo.. Circa primum duo facit: primo. |#8 Quinto. Et per hoc differt nomen a vocibus significantibus naturaliter. nec aliquid aliud est infra definitionem. cui scilicet definitio conveniat. manifestat praemissam definitionem. in genere autem accidentium ex parte formae: nam formae artificialium accidentia sunt. Sed dicendum quod circa tempus tria possunt considerari. ad differentiam quarumcumque vocum non significantium. non habet in quantum huiusmodi ut tempore mensuretur. |#3 Et ideo quinque ponit in definitione nominis. scilicet significativa. necesse est quod. Tertio modo. sicut etiam convenientius definiretur scutella. quia significatio est quasi forma nominis. ideo verbum quod significat actionem vel passionem. et sic potest significari a nomine. quod nihil rei est extra definitionem. cuius pars significat separata. sicut manus separata ab homine non habet formam humanam. comparatur tamen ad significationem nominis secundum quod est in toto. ideo ex praemissis concludit quod nomen est vox significativa. 8 . ut in eorum definitione ponatur res naturalis quasi genus. Secus autem esset. ostendit circa hoc differentiam inter nomina simplicia et composita. |#9 Deinde cum dicit: in nomine enim quod est etc. ut cum dicitur. simum est nasus curvus. sive non litterata et non articulata. Si igitur nomina rerum artificialium significant formas accidentales. ut dicitur in II de anima. Primo quidem. in quantum huiusmodi: et quia id quod primo et principaliter tempore mensuratur est motus. Cum autem in definitione omnium accidentium oporteat poni subiectum. Et ideo verbum et participium significant cum tempore.. ut cum dicitur. quantum ad ultimam particulam. si nomina artificialium acciperentur. convenientius est. manifestabitur in sequentibus in tractatu de verbo. |#7 Quarto. qui non sunt voces. in eorum definitione ponitur materia. sicut sunt gemitus infirmorum et voces brutorum animalium. ut concretas subiectis naturalibus. quasi significantia ipsas formas artificiales in abstracto. per quod differt nomen a verbo. sive sit vox litterata et articulata. sicut biltris. secundo. quod est ex institutione. Alio modo. per quod distinguitur nomen ab omnibus sonis. quasi genus. non autem nomen et pronomen. idest secundum institutionem humanam a beneplacito hominis procedentem. Nam primae duae particulae manifestae sunt ex praemissis. nulla autem pars separata habet formam totius. ibi: secundum vero placitum etc. quod tempore mensuratur. si quis diceret quod est vas ligneum. scilicet sine tempore. scilicet a toto nomine.|#2 Circa primum considerandum est quod definitio ideo dicitur terminus. potest considerari ipsa habitudo temporis mensurantis. cui scilicet definitio non conveniat. simitas est curvitas nasi. Si qua vero nomina accidens significant in concreto. quasi differentia. ita scilicet. |#6 Tertio. nomen autem non est aliquid naturale sed ab hominibus institutum. prout significatur per nomen et pronomen. et similiter quod nomen est vox significativa. potest considerari id. ponitur vox per modum generis. sed magis signum. Et primo. ut cras. sicut quaelibet alia res. secundum quod est res quaedam. vel subiectum. ponit quartam differentiam cum subdit: cuius nulla pars est significativa separata. ibi: at vero non quemadmodum etc. quasi differentia. manifestat propositum per nomina composita. quasi genus. quae est ex natura. et accidens. videtur quod non debuit genus nominis ponere vocem. sicut sibilus pro nihilo factus. in quo consistit actio et passio.

in quibus hoc magis videtur. sed naturaliter est signum. secundo. idest quando imponitur ad significandum. nomen vero compositum imponitur a composita conceptione. ex qua habet apparentiam quod pars eius significet. quod significat: non autem significat naturaliter.. ut dictum est.. sicut nec in nominibus compositis. Quidam enim dixerunt quod nomina nullo modo naturaliter significant: nec differt quae res quo nomine significentur. Haec autem ratio differentiae est. ut Aristoteles hic intendit. potest dici de ente et de non ente. per quem facta est impositio nominis ad aliquid significandum. manifestat tertiam partem praedictae definitionis. quae aequaliter dicitur de ente. Si autem imponeretur a privatione. vocans eam nomen infinitum propter indeterminationem significationis... quia huiusmodi oratio superaddit negationem affirmationi. excludit casus nominis. ut Plato dixit. quasi soni animalium non habeant nomina: nominantur enim quibusdam nominibus. ut si dicamus. ostendit quantum ad hoc differentiam inter nomina simplicia et composita. ut dictum est. ut ferarum. casus nominum. aut personam determinatam. idest apparentiam habet significandi. Sed hoc quod dico non homo. et non ente. Non enim est oratio. Alii vero dixerunt quod nomina omnino naturaliter significant. Et hoc significat cum dicit: illitterati enim soni. Et hoc est quod subdit: sed quando fit nota. et dicit quod ideo dictum est quod nomen significat secundum placitum. |#12 Sciendum tamen est quod circa hoc fuit diversa quorumdam opinio. Imponitur enim a negatione hominis. eo quod carent pulmone. requiritur ad minus suppositum in apprehensione. sed quia nullus talis sonus est nomen. equus est non homo. Ex hoc enim est nomen.. excludit quaedam a nominis ratione. 9 . et de eo quod non est in rerum natura. ut socrates. aut utrumque determinatum. Quia tamen significat per modum nominis. |#11 Deinde cum dicit: secundum placitum etc. Unde non homo potest dici indifferenter. |#13 Deinde cum dicit: non homo vero etc. nomen infinitum. ut homo. neque secundum veritatem. requireret subiectum ad minus existens: sed quia imponitur a negatione. sicut hoc nomen lapis imponitur a laesione pedis. a qua imponitur nomen ad significandum. Non autem erat nomen positum tempore Aristotelis sub quo huiusmodi dictiones concluderentur. Et inde est quod pars nominis compositi. et dicit quod catonis vel catoni et alia huiusmodi non sunt nomina. Id enim quod naturaliter significat non fit. et dicit quod non ita se habet in nominibus simplicibus. quod potest subiici et praedicari. ut Boethius et Ammonius dicunt. Quidam vero dixerunt quod nomina non naturaliter significant quantum ad hoc. quantum vero ad hoc naturaliter significant quod eorum significatio congruit naturis rerum. sicut cum dicitur. ab eo quod nomen significat. Et dicit potius sonos quam voces. Non est autem intelligendum quod dicit: quorum nihil est nomen. Omne enim nomen significat aliquam naturam determinatam. Ex quo manifeste datur intelligi quod nomen non significat naturaliter. sicut dicitur rugitus leonis et mugitus bovis. Cuius ratio est quod unum nomen imponitur ad significandum unum simplicem intellectum. haec pars ferus. ibi: catonis autem vel catoni etc. quia nullum nomen est naturaliter. quasi nomina sint naturales similitudines rerum. Et primo. Sed oratio significat ipsam conceptionem compositam: unde pars orationis significat partem conceptionis compositae. quia quaedam animalia non habent vocem. nihil tamen pars eius significat. ut dictum est de nomine equiferus. sed tantum quibusdam sonis proprias passiones naturaliter significant: nihil autem horum sonorum est nomen. Nec obstat quod una res multis nominibus significatur: quia unius rei possunt esse multae similitudines. neque secundum apparentiam. id est oratio negativa. ita etiam imponitur ad significandum ab aliquo simplici conceptu. chimaera est non homo. et similiter ex diversis proprietatibus possunt uni rei multa diversa nomina imponi. Dicit ergo primo quod non homo non est nomen. quod non contingit hic. |#14 Deinde cum dicit: catonis autem vel catoni etc.Manifestat ergo primo quod pars nominis separata nihil significat. quam non significat: quod tamen imponitur ad significandum conceptum cuiusdam rei. per se nihil significat sicut significat in hac oratione. quia nomen simplex sicut imponitur ad significandum conceptum simplicem. quod eorum significatio non est a natura. ut pronomen. quod imponitur ad significandum conceptum simplicem. non significat partem conceptionis compositae. quae est equus ferus. Et ideo novum nomen imponit huiusmodi dictioni. |#10 Deinde cum dicit: at vero non etc. quia pars eius non significat aliquid separata. quia scilicet litteris significari non possunt. In hoc enim nomine quod est equiferus. sed ex institutione. et de eo quod est in rerum natura. neque determinatam naturam neque determinatam personam significat. sed in compositis vult quidem. per nomina composita. similiter autem non est negatio. aliud autem est id a quo imponitur nomen ad significandum. sed solus nominativus dicitur principaliter nomen. sicut et in compositis: quia in simplicibus pars nullo modo est significativa.

ambulare est moveri. Sed dicendum est quod verba infinitivi modi. quam significat nomen. secundum Ammonium. ut ab his distinguatur verbum. et non laborat etc. quia actus verbi intelligitur ferri super obliquum. ibi: ipsa quidem secundum se dicta verba. quae attribuuntur praedicatis. ac si diceretur. non ponit in definitione verbi ea quae sunt nomini et verbo communia. quod supra communius definit nomen. inconvenienter data est praemissa nominis definitio. ponit definitionem verbi. |#5 Sed hoc videtur habere instantiam in verbis infinitivi modi. ut dictum est. |#2 Est autem considerandum quod Aristoteles. poenitentia habet socratem. quam nomen. sicut et quod dictum est. scilicet casibus nominis. quae istis convenit. |#4 Tertia vero particula est. eo quod nihil prohibet aliquid cadens sic cadere. Ponit autem tres particulas in definitione verbi: quarum prima distinguit verbum a nomine. |#3 Sed cum hoc etiam positum sit in definitione nominis. oportuit hoc etiam in definitione verbi iterari. Et circa hoc tria facit: primo. scilicet cum dicitur: cuius pars nihil extra significat. ut significet actionem vel passionem. vox significativa ad placitum. videtur hoc debuisse praetermitti. idest procedunt ab interiori conceptione mentis.. quae componuntur ex nominibus. ostendit consequenter quomodo se habeant obliqui casus ad nomen. est eadem et in aliis. ibi: non currit autem. per se in abstracto. |+5 Lectio 5 |#1 Postquam Philosophus determinavit de nomine: hic determinat de verbo.. quae cum obliquis significant verum vel falsum. brevitati studens. habent vim nominis: unde et in Graeco et in vulgari Latina locutione suscipiunt additionem articulorum sicut et nomina. ut distinguatur nomen ab orationibus. quae interdum ponuntur ex parte subiecti. sed verbum semper est ex parte praedicati. ut scilicet est egrediens a substantia et inhaerens ei ut subiecto. ut cum dicitur. in qua perficitur oratio verum vel falsum significans. Vel dicendum quod praemissa definitio non simpliciter convenit his: nomen enim infinitum nihil determinatum significat.. homo est animal. secundo. Secunda vero particula est. sicut stilus qui cadens ligno infigitur. sed etiam a participio quod significat cum tempore. Stoici autem dixerunt etiam nominativos dici casus: quos grammatici sequuntur. postmodum vero significationem nominis arctat subtrahendo haec a nomine. Cuius ratio est quia proprium nominis est. relinquens ea intellectui legentis ex his quae dixerat in definitione nominis. idest signum: quia scilicet nomina et participia possunt poni ex parte subiecti et praedicati. |#15 Deinde cum dicit: ratio autem eius etc. excludit quaedam a ratione verbi. quando in subiecto ponuntur. Dictum est enim in definitione nominis quod nomen significat sine tempore. ut cum dicitur. per modum actionis. quasi quaedam pars formalis ipsius. ut cum dicitur. definit verbum. |#16 Sed contra: si nomen infinitum et casus non sunt nomina. secundo exponit eam. ut cum dicitur.Huiusmodi autem obliqui vocantur casus nominis: quia quasi cadunt per quamdam declinationis originem a nominativo. et dicit quod ratio. ostendit convenientiam verbi ad nomen. et sic significatur per verba aliorum modorum. neque casus nominis significat secundum primum placitum instituentis. ambulare est moveri. quae de altero praedicantur nota. Ad quod respondet Ammonius quod in definitione nominis hoc positum est. per quam distinguitur verbum ab oratione. quod est quaedam pars materialis et subiectiva orationis. Circa primum duo facit: primo. in hoc scilicet quod dicit quod consignificat tempus. maiorem convenientiam videbatur verbum habere cum oratione. et sic significatur per nomen.. ut cum dicitur actio. cursus et similia. Quia vero sunt etiam quaedam orationes quae componuntur ex verbis. qui dicitur rectus eo quod non cadit. etc. Sed dicendum. tertio. ambulatio. unde dicit: et est semper eorum. proprium autem verbi est. Sed quia etiam ipse processus vel inhaerentia actionis potest apprehendi ab intellectu et 10 . sed in hoc est differentia quod nomen adiunctum cum hoc verbo est vel erit vel fuit semper significat verum vel falsum: quod non contingit in obliquis. poenitet socratem. ut significet rem aliquam quasi per se existentem. eo quod cadunt. alio modo. et ideo oportuit iterari. ut rectum stet. Potest autem actio significari tripliciter: uno modo. Potest etiam aliter dici quod quia verbum importat compositionem. scilicet impersonalia. Signanter autem inducit exemplum de verbo substantivo: quia sunt quaedam alia verba. velut quaedam res. passio. Et dicitur rectus. per quam distinguitur verbum non solum a nomine. ibi: dico autem quoniam consignificat etc.

non est sic intelligendum. Curro vero cum sit verbum significans actionem. quantum ad hoc quod dixerat quod est nota eorum quae de altero praedicantur. dicendum est quod definitio verbi supra posita datur de verbo communiter sumpto. eo quod verbum importat compositionem. de cuius ratione est ut inhaereat. quae dicuntur ut in subiecto. Unde aliud est significare tempus principaliter. secundo. quae sicut sunt in tempore. non consignificat tempus. unde et quies tempore mensuratur. Dicitur ergo verbum semper esse nota eorum quae dicuntur de altero: tum quia verbum semper significat id. Est ergo intelligendum quod verbum semper est signum quod aliqua praedicentur. Et ideo tam verba. |#8 Deinde cum dicit: et est semper etc. Si ergo verba significant actionem vel passionem.. homo est albus. Quorum primum est quod significat tempus. ita praedictae dictiones significant remotionem actionis vel passionis. per exemplum. quando ponuntur materialiter. potius quam aliquam determinatam actionem vel passionem significent. |#10 Deinde cum dicit: non currit vero et non laborat etc. quia omnis praedicatio fit per verbum ratione compositionis importatae. exponit definitionem positam. quod praedictae dictiones non faciunt: removent enim actionem vel passionem. Ubi notandum est quod quia subiectum enunciationis significatur ut cui inhaeret aliquid. sed secundum quod materialiter significat ipsam vocem. quod praedicatur. ut cum dicitur. consignificat tempus. quod potest nomini convenire. magis quam significent praedicata. ergo sunt verba. |#7 Deinde cum dicit: dico vero quoniam consignificat etc. quae significant ipsam inhaerentiam actionis ad subiectum. Accidens enim et de subiecto praedicatur. Dictum est autem supra quod consignificare tempus est significare aliquid in tempore mensuratum. quia significat agere et pati. Huiusmodi autem dictiones negantur esse verba. 11 . ipsa verba sunt quae praedicantur. quia cum praedicatio videatur magis proprie ad compositionem pertinere.. Et ad hoc dicit Boethius quod utrumque ad idem pertinet. Sed quamvis non proprie possint dici verbum. ut dictum est. tamen conveniunt sibi ea quae supra posita sunt in definitione verbi. quae sunt accidentia. hoc verbum curro. significat aliquid ut in altero existens. non exponit. Sed dicendum est quod in tali locutione. |#9 Sed dubium videtur quod subditur: ut eorum quae de subiecto vel in subiecto sunt. ratione concretionis. quae accipitur ut res quaedam. quia videlicet cursus. inde est quod ipsa verba infinitivi modi. et in subiecto est. Et primo. |#11 Si quis autem obiiciat: si praedictis dictionibus convenit definitio verbi. et ut nomina prout significant quasi res quasdam. possunt accipi ut verba. sicut et verbum: et hoc ideo. secundo. quantum ad hoc quod dixerat quod consignificat tempus. nunquam autem ex parte subiecti. homo est animal. eo quod est nomen.. quod essentialiter praedicatur. ut. Sed quia Aristoteles disiunctione utitur. cum verbum significet actionem per modum actionis. videtur aliud per utrumque significare. nisi sumatur in VI nominis. actiones autem nobis notae sunt in tempore. ita privatio eorum. quia proprium est motus tempore mensurari. qua praedicatum componitur subiecto. scilicet: cuius nulla pars extra significat. ut rem quamdam. consequens est ut semper significent ea. quod non convenit nomini. |#6 Potest etiam obiici de hoc quod etiam verba aliorum modorum videntur aliquando in subiecto poni. quasi significata verborum sint quae praedicantur. Et primo. in subiecto autem. Exponit ergo primum quod verbum consignificat tempus. aliud autem est significare cum tempore. sed per modum rei per se existentis.significari ut res quaedam. Unde sicut verbum quod significat actionem vel passionem. ut. semper ponitur ex parte praedicati. curro est verbum. quia deficiunt a perfecta ratione verbi. ibi: similiter autem curret vel currebat. quae de altero praedicantur. Videtur enim aliquid dici ut de subiecto. secundum quod eius significatio refertur ad rem. non sumitur formaliter. Frustra igitur dicitur in subiecto vel de subiecto. quia supra exposita est in tractatu nominis. quia significat actionem non per modum actionis. sumuntur in VI nominum. sicut accidens de subiecto praedicatur.. verbum infinitum. quam omnes orationis partes. Et ideo potest dici quod cum Aristoteles dicit quod. verbum semper est nota eorum. et non laborat. tum quia in omni praedicatione oportet esse verbum. cum dicit: et semper est etc. excludit quaedam a ratione verbi. ut habetur in VI physicorum. exponit aliam particulam. Est enim proprium verbi significare aliquid per modum actionis vel passionis. non proprie dicitur verbum. quia negatio reducitur ad genus affirmationis. sed verbo. Secundum est quod semper ponitur ex parte praedicati. Secundam autem particulam. Dicit ergo primo quod non currit. verba praeteriti temporis vel futuri. sive praedicetur aliquid essentialiter sive accidentaliter.

prout a verbo distinguitur. inde est quod et ipsa verba in quantum nominant. quod est agere vel pati simpliciter: sed agere vel pati in praeterito vel futuro est secundum quid. sed in VI simplicis negationis.Nec ante Aristotelem erat nomen positum huic generi dictionum a verbis differentium. quid de eo dicere velim. ibi: sed si est. ille qui dicit nomen vel verbum secundum se. qui in suspenso erat antequam nomen vel verbum proferretur et eius prolatio terminaretur. per hoc quod verba significant aliquid. Et ideo aliter dicendum est quod nomen hic sumitur. curro est verbum. quia verba infinita sumuntur in VI unius dictionis. Differunt tamen huiusmodi verba a verbis negativis. cuiuscumque sint personae vel numeri. quod ipsa verba secundum se dicta sunt nomina: quod a quibusdam exponitur de verbis quae sumuntur in VI nominis. futurum autem quod erit praesens. aut non est etc. qui audit. sed variatio quae est per modos et tempora respicit ipsam actionem. |#15 Deinde cum dicit: ipsa itaque etc. vel de eo quod non est. sive sint infinitivi modi. ibi: et significant aliquid etc. quia unumquodque eorum indifferenter potest dici de eo quod est. sed sunt casus verbi. nec actio aut passio. Unde nomina possunt subiici et praedicari. ut cum dico. secundo. per hoc quod non significant verum vel falsum. et non simpliciter praesens. Dicit ergo primo quod in tantum dictum est quod verba sunt nomina. secundo. quia ad hanc intentionem non respondent sequentia. Nomen autem. |#14 Cum autem declinatio verbi varietur per modos. non sunt verba. hoc est proprie verbum quod significat agere vel pati in actu. quiescit. assumit quod ille. constituit intellectum quantum ad primam operationem. Et primo. qui dicit verbum. significat rem sub determinato modo. vel currebat. manifestat propositum. ita etiam curret. ne intelligatur praesens indivisibile. Si enim dicam. probat propositum. tempora. Sed haec non videtur esse intentio Aristotelis. quod est praeteriti temporis. sed oportet accipere praesens tempus quod mensurat actionem. Sumitur enim negatio apposita non in VI privationis. idest significant agere vel pati. sicut nec nomina. ostendit convenientiam verborum ad nomina. ut cum dico. quiescit audiens. prout scilicet potest intelligi ut per se existens. quia supra dictum est quod voces significativae significant intellectus. suspensus est animus audientis. excludit a verbo verba praeteriti et futuri temporis. |#16 Deinde cum dicit: et significant aliquid etc. Unde proprium vocis significativae est quod generet aliquem intellectum in animo audientis. neque verbum si per se dicatur. ut supra habitum est. currit... Est enim praeteritum quod fuit praesens. ut dictum est. |#17 Sed hoc videtur esse falsum: quia sola oratio perfecta facit quiescere intellectum. quod est futuri temporis. sed quia huiusmodi dictiones in aliquo cum verbis conveniunt. verba vero negativa in VI duarum dictionum. si autem dico. proponit quod intendit. deficiunt tamen a determinata ratione verbi. currere est moveri. Et circa hoc duo facit: primo. homo. sub nominibus comprehenduntur communiter acceptis. prout communiter significat quamlibet dictionem impositam ad significandum aliquam rem. Privatio enim supponit determinatum subiectum. Et hoc probat. Dicit autem signanter praesens tempus. sicut et nomina. et nondum est determinata per actum. quae est simplex conceptio alicuius. Recte autem ea quae consignificant tempus praeteritum vel futurum. Et ideo ad ostendendum quod verbum sit vox significativa. et dicit quod sicut verba infinita non sunt simpliciter verba. illa vero significant tempus hinc et inde circumstans. |#13 Dicuntur etiam verba praeteriti vel futuri temporis rationabiliter casus verbi. sicut et verba praeteriti vel futuri temporis. quod consignificat praesens tempus. quae incepit. in quantum significant aliquid. non autem constituit intellectum quantum ad secundam operationem. quia praeteritum vel futurum dicitur per respectum ad praesens. quia verbum consignificat praesens tempus. Et differunt in hoc a verbo. variatio quae fit per numerum et personam non constituit casus verbi: quia talis variatio non est ex parte actionis... numeros et personas. constituit intellectum in animo audientis. sed ex parte subiecti. Et quia etiam ipsum agere vel pati est quaedam res. Et rationem nominis assignat. Nam verba imperativi vel optativi modi casus dicuntur. ideo vocat ea verba infinita. sive sint alterius modi. Et ad hoc manifestandum inducit quod ille. suspensus est eius animus de quo dicam.. Dicit ergo primo. quod est instans: quia in instanti non est motus. Sed dicendum est quod cum duplex sit intellectus operatio. |#12 Deinde cum dicit: similiter autem curret etc. non sunt verba proprie dicta: cum enim verbum proprie sit quod significat agere vel pati. et ideo utraque constituit casus verbi. Sed verba indicativi modi praesentis temporis non dicuntur casus. quae est intellectus 12 . et secundum hoc. non autem nomen.

sicut hoc nomen homo vel sapiens. aut veri vel falsi. nondum significat. unde simpliciter dictum intelligitur de eo. quod probare intendit. Etenim hoc maxime videbatur de hoc quod dico ens: quia ens nihil est aliud quam quod est. Quod enim nullum verbum significat rem esse vel non esse. tamen nullum verbum significat hoc totum. sed multa significat. vel falsum. quandoque illud per ipsam accipitur: tum etiam. quod secundum se dictum. de quo magis videtur cum subdit: nec si hoc ipsum est purum dixeris. idest quod res sit vel non sit. Ubi notandum est quod in Graeco habetur: neque si ens ipsum nudum dixeris. Quamvis enim omne verbum finitum implicet esse. ipsum quidem nihil est. et omne verbum infinitum implicet non esse. nisi secundum quod innectit extrema compositionis. neque verbum. non est perfectus intellectus compositionis. sed ex consequenti. idest nondum significat aliquid per modum compositionis et divisionis. per hoc quod dico quod et esse. Et hoc est quod dicit. Ad probandum enim quod verba non significant rem esse vel non esse. quod ipsum ens nihil est. significat enim primo illud quod cadit in intellectu per modum actualitatis absolute: nam est. consignificat. sicut Ammonius exponit. non videtur haec expositio esse secundum intentionem Aristotelis. Et si quidem haec dictio ens significaret esse principaliter. ut possit in ea esse verum. quam significat hoc verbum est. et ita hoc verbum est. sed solum designat quamdam coniunctionem. Unde talis consignificatio compositionis non sufficit ad veritatem vel falsitatem: quia compositio. hoc consequenter manifestat. vel actus substantialis vel 13 . scilicet alii adiunctum compositionem significat. quae maxime videntur significare veritatem vel falsitatem. quia non currere est non currentem esse. quorum neutrum per se dictum est significativum veritatis vel falsitatis in re. potest videri significare compositionem. tum quia ens non dicitur proprie aequivoce. quod significat esse. significat in actu esse. planior est sensus. ut ipse dicit. non potest intelligi. et quandoque hoc. |#18 Et ideo statim subdit: sed si est. Sed quia hoc commune est omnibus nominibus et verbis. non principaliter significat. sed consignificat eam in quantum significat rem habentem esse. unde subdit quod consignificat quamdam compositionem. ipsum verbum vel nomen per se dictum: nec quantum ad hoc facit quiescere audientem. sed nec ipsum ens significat rem esse vel non esse. qui assumpsit ipsum ens quasi quoddam speciale. scilicet ipsum ens. quod per prius dicitur: tum etiam. non significat aliquid esse. quam sine compositis non est intelligere. quam principaliter significat hoc verbum est. |#20 Et ideo ut magis sequamur verba Aristotelis considerandum est quod ipse dixerat quod verbum non significat rem esse vel non esse. sicut significat rem quae habet esse. |#22 Ideo autem dicit quod hoc verbum est consignificat compositionem. Nec accipitur hic. quia non eam principaliter significat. Probat autem consequenter per illa verba. est communiter actualitas omnis formae. unde nec ipsum est per se dictum significat quod est vel non est. |#19 Et hoc consequenter probat per id. ipsum quidem nihil est. sed solum coniunctionem. sed consignificat. Et sic videtur et rem significare. Quia enim dixerat quod verbum non significat si est res vel non est. assumpsit id quod est fons et origo ipsius esse. sicut nec praepositiones aut coniunctiones. quia currere est currentem esse. Unde Porphyrius aliter exposuit quod hoc ipsum ens non significat naturam alicuius rei. de quo dicit quod nihil est (ut Alexander exponit).componentis et dividentis. non esset neque nomen. sicut cum dicebatur quod verbum consignificat tempus. Et quia hoc ipsum esse videtur compositio quaedam. quia dictio aequivoca non nihil significat. cum subdit: consignificat autem quamdam compositionem. scilicet rem esse vel non esse. in qua consistit veritas et falsitas. nec ipsum esse. quia nullum verbum est significativum esse rei vel non esse. ad hoc excludendum subdit quod illa compositio. Sed haec expositio non videtur conveniens. Sed neque hoc convenienter videtur dici: quia si non significaret aliquam rem. unde multo minus alia. Et ideo aliter exponendum est. Sed ipsam compositionem. nihil est. scilicet ipsum verbum quod est esse. quae si non apponantur. idest non significat verum vel falsum. non potest intelligi sine componentibus: quia dependet eius intellectus ab extremis. omne autem aequivocum per se positum nihil significat. Et hoc est secundum. et verbum infinitum quod est non esse. in qua sit verum vel falsum. idest non significat aliquid esse. quae non potest intelligi sine extremis compositionis. quae importatur in hoc quod dico est. ut libri nostri habent. Et rationem huius assignat. quia talis expositio non multum facit ad intentionem praesentem. idest cum alio significat. et ideo significat per modum verbi. sed secundum prius et posterius. quia ens aequivoce dicitur de decem praedicamentis. licet significet esse. procul dubio significaret aliquid esse. simpliciter dictum. Vel potest intelligi hoc generaliter dici de omnibus verbis. |#21 Si vero dicatur. probat per hoc verbum est. aut non est. Quia vero actualitas. per hoc quod dico est. nisi aliquid addatur quod determinet eius significationem.

non accipiatur nunc dictio secundum quod idem est quod affirmatio. secunda non competit orationi. quia negatio secundum vocem superaddit affirmationi. Et secundum hoc non debet intelligi esse de ratione orationis quod pars eius non sit affirmatio: sed quia de ratione orationis est quod pars eius sit aliquid quod significat per modum dictionis. debet definiri id quod prius est. secundo. propter negationes et alia syncategoremata. Sed quia duplex est significatio vocis. inde est quod Aristoteles prius definivit orationem simplicem. quaedam tamen partes referuntur ad ipsum immediate. scilicet manu et pede et huiusmodi. quam imperfectae. Sicut cum datur definitio alicuius speciei. cum dicit: cuius partium aliquid significativum est separatim. quae secundum se non significant aliquid absolutum. quia quamvis omnes partes referantur principaliter ad totum perfectum. sicut lapides referuntur ad domum mediante pariete. proponit definitionem orationis. exponit eam. multo minus ut negatio. quod etiam posuit in definitione nominis. voluit quod haec definitio orationis daretur solum de oratione perfecta. quod hic definitur oratio in communi. sed cuius aliquid partium est significativum. ne idem frequenter iteraret. Quasi dicat: pars orationis est significativa. Habere autem partes significantes aliquid ut affirmatio. secundum sensum Porphyrii. sicut omnes partes domus referuntur ad domum: et ideo secundum ipsum sola oratio perfecta habet partes significativas. Quia enim Aristoteles frequenter ponit dicere pro affirmare. Philosophus autem. |+6 Lectio 6 |#1 Postquam Philosophus determinavit de nomine et de verbo. secundum quid autem secundum alia tempora. nervi autem et ossa ad animal mediantibus membris organicis. una quae refertur ad intellectum compositum. oratio vero significat intellectum compositum. puta hominis. Et circa hoc tria facit: primo enim. non sicut affirmatio. Facit autem mentionem solum de affirmatione et non de negatione. unde si pars orationis propter sui simplicitatem non significat aliquid. quae sunt principia materialia enunciationis. non ut affirmatio. Et ad hoc respondet Porphyrius quod in quocumque genere invenitur prius et posterius. vel simpliciter vel secundum quid: simpliciter quidem secundum praesens tempus. cuius pars est oratio imperfecta. ut affirmatio. competit soli orationi. licet quantum ad verba parumper differat. quia nomen vel verbum significat simplicem intellectum. 14 . si sol lucet super terram. inde est quod cum volumus significare quamcumque formam vel actum actualiter inesse alicui subiecto. et sic de multis. Sic ergo omnes partes orationis principaliter referuntur ad orationem perfectam.accidentalis. tertio. |#3 Secundo autem ponit id. secundum Alexandrum et Ammonium. quae est principium formale enunciationis. nunc determinat de oratione.. quae componitur ex nomine et verbo. ut puta.. in quo oratio differt a nomine et verbo. sed habere partes significantes aliquid per modum dictionis. alia quae refertur ad intellectum simplicem. ibi: dico autem ut homo etc. quae etiam ipsa habet partes significantes. Sed tamen hic decipiebatur. quia supponebat ex eo quod positum erat in definitione nominis. quia significatio orationis differt a significatione nominis et verbi. et membra organica ad animal: quaedam vero mediantibus partibus principalibus quarum sunt partes. sicut dictio significat. sed solum habitudinem unius ad alterum. sed solum quod est coniunctum ex duabus partibus. sed parti orationis. ne dictio pro affirmatione sumatur. sicut paries et tectum ad domum. et non per modum affirmationis. qui dicitur ioannes grammaticus. Vel potest dici. Iterat tamen hoc in definitione orationis. subdit quod pars orationis significat ut dictio. cum dicit: oratio est vox significativa. Non autem posuit in eius definitione. Sunt enim quaedam orationes. Et ideo ex consequenti hoc verbum est significat compositionem. et probavit de verbo quod aliquid significet. |#2 Circa primum considerandum est quod Philosophus in definitione orationis primo ponit illud in quo oratio convenit cum nomine et verbo. studens brevitati. dies est. Unde debet poni in hac definitione id quod est commune orationi simplici et compositae. et ideo quia in genere orationis prius est oratio simplex. Et ideo hoc debuit poni in definitione orationis. intelligitur definitio de eo quod est in actu. utpote partes eius existentes. eo quod partes non videntur esse nisi alicuius perfecti. et addit non ut affirmatio: quasi diceret. Supra enim dictum est quod pars nominis non significat aliquid per se separatum. non de eo quod est in potentia. puta ut nomen et verbum. significamus illud per hoc verbum est. Unde ista definitio convenit tam orationi perfectae. Unde subdit: ut dictio. |#4 Sed contra hanc definitionem Aspasius obiicit quod videtur non omnibus partibus orationis convenire. prima significatio competit orationi. et non per modum affirmationis. compositae. Signanter autem non dicit: cuius pars est significativa aliquid separata. est commune orationi simplici et compositae. ibi: est autem oratio omnis etc. quarum partes significant aliquid ut affirmatio. excludit errorem. utpote genus eius existens. Et in idem redit solutio Porphyrii quantum ad sensum.

et lingua et dentes et labia. quae est una nominis syllaba.. Unde oratio et partes eius non sunt res naturales. Dictio enim quaedam est composita ex pluribus vocibus. Et ideo dicitur quod pars orationis est significativa separata. Sed quia huic sensui non conveniunt verba sequentia. quae imponuntur ad significandum rem simplicem ex aliquo intellectu composito. non ad placitum. Ergo oratio est aliquid naturale. Sciendum tamen quod in nominibus compositis. Et ideo subdit quod oratio significat ad placitum. ideo hoc intelligendum est de partibus ex quibus immediate constituitur oratio. tamen in significando habet simplicitatem. Instrumentum autem eius est oratio. in quantum vero accipitur ut una quaedam syllaba huius nominis sorex. quia non significat esse vel non esse.. quandoque est una dictio per se significans. oratio autem et partes eius sunt sicut effectus virtutis interpretativae per instrumenta praedicta. Qui intitulatur Cratylus. sed non significat ut affirmatio aut negatio. Exponit ergo quod dixerat aliquid partium orationis esse significativum. Et primo. sed naturaliter. Et ideo subdit quod in duplicibus. syllabae quae possunt esse dictiones. scilicet quod aliquid partium eius sit significativum separatim. Aristoteles obviando dicit quod omnis oratio est significativa. licet non secundum veritatem. quod supra dictum est in definitione orationis. significat aliquid. potest habere partem quae sit vox. Et posset hoc referri ad immediate dictum. Sed quia pars alicuius totius dicitur proprie illud. Fuerunt enim aliqui dicentes quod oratio et eius partes significant naturaliter. ut sit sensus quod nomen erit affirmatio vel negatio. in compositione nominis venientes. sicut brachiis et manibus ad faciendum opera artificialia. quia per orationem virtus interpretativa interpretatur mentis conceptum: hoc enim dicimus instrumentum. quo agens operatur. ergo instrumenta eius sunt naturalia. Potest enim aliquid addi. per cuius additionem fit affirmatio vel negatio. prout sunt huiusmodi nominis partes. in quantum scilicet significat simplicem intellectum. quae quandoque possunt esse dictiones per se significantes: sicut hoc quod dico rex. quae dicitur esse Platonis in Lib. Sicut enim virtus motiva utitur naturalibus instrumentis. sicut supra dictum est. scilicet naturalis: quia instrumenta naturalia virtutis interpretativae sunt guttur et pulmo. idest in nominibus compositis. Ad probandum autem hoc utebantur tali ratione. sicut probatur in III de anima. sed non si addatur ei una nominis syllaba.. non ex institutione humana significans. soricis. partes secundum apparentiam aliquid significant. si quid ei addatur. excludit quemdam errorem. Virtutis naturalis oportet esse naturalia instrumenta: quia natura non deficit in necessariis. excludit falsum intellectum. quibus litterati ac articulati soni distinguuntur. Et hoc manifestat in syllabis. sed solum in potentia. potentia autem interpretativa est naturalis homini. excludit falsum intellectum. Unde syllabae quidem sunt voces. Et ideo in quantum est vox composita. non autem de partibus nominis vel verbi. quae movet virtutem corporalem motivam ad opera artificialia. idest secundum institutionem humanae rationis et voluntatis. Et hoc modo ratio potest etiam uti oratione et eius partibus. non significat aliquid per se. oportet quod referatur ad id. sed eo modo. scilicet si addatur ei verbum. ita virtus interpretativa utitur gutture et aliis instrumentis naturalibus ad faciendum orationem. hic incipit determinare de ipsa enunciatione. non autem pars partis. sic non est virtus naturalis. quod immediate venit ad constitutionem totius. sed non sunt voces per se significantes. sicut et omnia artificialia causantur ex humana voluntate et ratione. sed rationi. secundo. non autem significant aliquid secundum se. scilicet in ipso composito et secundum quod sunt dictiones. si virtutem interpretativam non attribuamus virtuti motivae.. 15 . manifestat verum esse quod dicitur. sed est vox sola. ut supra dictum est. inquantum autem est simplex in significando. |+7 Lectio 7 |#1 Postquam Philosophus determinavit de principiis enunciationis. Et hoc dico non in actu. sed quidam artificiales effectus. |#6 Deinde cum dicit: sed non una hominis etc. sed supra omnem naturam corpoream: quia intellectus non est actus alicuius corporis. Sciendum tamen quod. quae sunt syllabae vel litterae.|#5 Deinde cum dicit: dico autem ut homo etc. non potest habere partem significantem. exponit propositam definitionem. sicut hoc nomen homo. quod est pars orationis. non tamen talis pars. quibus formatur vox. quasi instrumentis: quamvis non naturaliter significent. Ipsa autem ratio est. quibus etiam ut instrumentis utitur ratio: non sunt autem instrumenta alicuius virtutis corporalis. |#8 Huic autem rationi. |#7 Deinde cum dicit: est autem oratio etc. non sicut instrumentum virtutis. scilicet de nomine et verbo. significant aliquid. ibi: sed non una hominis syllaba etc.

videlicet enunciativa. (non tamen intelligendum est quod solum nomen vocativi casus sit vocativa oratio: quia oportet aliquid partium orationis significare aliquid separatim. est tamen instrumentum rationis. et dicit quod aliae quatuor orationis species sunt relinquendae. Cuius ratio est. oratio vera vel falsa est. ideo necesse fuit quod sicut per enunciativam orationem significatur ipse mentis conceptus. |#6 Deinde cum dicit: caeterae igitur relinquantur etc. quia consideratio huius libri directe ordinatur ad scientiam demonstrativam. Et inde est quod omnes modi orationum. sed in qua verum vel falsum est. sive excitatur animus audientis ad attendendum. et definitionem enunciationis in hoc quod dicit: sed in qua verum vel falsum est: ut intelligatur quod haec sit definitio enunciationis. nisi per expressionem sui desiderii.. sed quemdam ordinem ad hoc consequentem. sicut supra dictum est. definit enunciationem. Et quidem de orationibus imperfectis manifestum est quod non significant verum vel falsum. deprecativa. et ideo demonstrator non utitur ad suum finem nisi enunciativis orationibus. non solum per ea quae sunt propria rei. |#3 Dicitur autem in enunciatione esse verum vel falsum. Et ideo orationem enunciativam definit ex significatione veri et falsi. |#2 Circa primum considerandum est quod oratio. ut dicitur in VI metaphysicae. in re autem sicut in causa: quia ut dicitur in libro praedicamentorum. quia cum non faciant perfectum sensum in animo audientis. ad attendendum mente. in quo est verum vel falsum. in qua verum vel falsum est. ostendit quod per hanc definitionem enunciatio differt ab aliis orationibus. sicut et omnis vocis significativae est significare conceptionem intellectus. in secunda. quae provenit secundum ea quae simplici enunciationi adduntur. ad exequendum in opere. et hoc in secundo libro. in tertia. et ad hoc pertinet vocativa oratio: secundo. in qua invenitur verum vel falsum. sed etiam per dispositiones audientis. ostendit quod de sola enunciativa est agendum. imperativa. in quo consistit verum vel falsum. qui est usus instrumenti: usus autem orationis. manifestum est quod perfecte non exprimunt iudicium rationis. secundum quam alia diriguntur. In prima. non solum concipit in seipso veritatem rei tantum. homo non habet vim motivam. et ad hoc pertinet quantum ad inferiores oratio imperativa. in alia autem invenitur verum vel falsum. sed etiam ad eius officium pertinet secundum suum conceptum alia dirigere et ordinare. quae significat id quod mens de rebus concipit. sciendum est quod perfectae orationis. 16 . Sed enunciativa oratio praesentis considerationis est.. agit de oppositione partium eius ad invicem. sicut et optativa ad deprecativam. ibi: est autem una prima oratio etc. interrogativa et vocativa. Ubi considerandum est quod Aristoteles mirabili brevitate usus. ita etiam essent aliquae aliae orationes significantes ordinem rationis. Dubitativa autem ad interrogativam reducitur. ibi: quoniam autem est de aliquo affirmatio etc. et divisionem orationis innuit in hoc quod dicit: non omnis oratio est enunciativa. Sed rhetor et poeta inducunt ad assentiendum ei quod intendunt. quamvis non sit instrumentum alicuius virtutis naturaliter operantis. determinat de enunciatione absolute. sub enunciatione continentur: quam quidam dicunt indicativam vel suppositivam. sed solum in enunciativa.. tertio... quinque sunt species.Et dividitur pars haec in duas: in prima. et ad hoc pertinet oratio interrogativa: tertio. dividit eam. significantibus res secundum quod earum veritas est in anima. ibi: et caeterae quidem relinquantur. quantum autem ad superiores oratio deprecativa. ut supra dictum est. secundo. His igitur praetermissis. ibi: non autem in omnibus etc. in qua animus hominis per rationem inducitur ad consentiendum vero ex his quae sunt propria rei. ad quam reducitur oratio optativa: quia respectu superioris. Quia igitur istae quatuor orationis species non significant ipsum conceptum intellectus. de diversitate enunciationum. Dirigitur autem ex ratione unius hominis alius homo ad tria: primo quidem. inde est quod in nulla earum invenitur verum vel falsum. sed per vocativum provocatur. Prima autem pars dividitur in partes tres. enunciatio est oratio. ad respondendum voce. dicens quod non omnis oratio est enunciativa. ostendit quod per hanc definitionem differt enunciatio ab aliis speciebus orationis. ut cum dico. quae complet sententiam. ponit definitionem enunciationis. quantum pertinet ad praesentem intentionem: quia earum consideratio convenientior est rhetoricae vel poeticae scientiae. sicut in signo intellectus veri vel falsi: sed sicut in subiecto est verum vel falsum in mente. ab eo quod res est vel non est. ibi: quoniam autem est enunciare etc. ut supra dictum est: duae autem sunt operationes intellectus. |#5 Sed quia intellectus vel ratio. in secunda.. o bone Petre)p harum autem orationum sola enunciativa est. Omne autem instrumentum oportet definiri ex suo fine. quia ipsa sola absolute significat conceptum intellectus. |#4 Deinde cum dicit: non autem in omnibus etc. in quo est verum vel falsum. non autem est vocativa oratio nisi plura coniungantur. Circa primum tria facit: primo. in quarum una non invenitur veritas et falsitas. in quibus invenitur verum vel falsum. ostendit quod de sola enunciatione est tractandum.

ibi: est autem simplex enunciatio etc. quae sunt necessaria ad propositum manifestandum. Ex parte etiam rei. Genus enim univoce praedicatur de suis speciebus. prout consideratur in eis congrua vocum constructio. praemittit quaedam. subdit quod quaedam aliae sunt unae. Et propter hoc ens non potest esse genus substantiae et accidentis: quia in ipsa ratione entis. affirmativa enunciatio. vel ex casu verbi quod est praeteriti vel futuri. quia est posterior affirmativa. secundo. tamen aequaliter participant rationem enunciationis. sed divisio nominis multiplicis in sua significata. quae est ens per se. sed tamen aequaliter participant rationem generis sui. manifestat eam. Sic ergo affirmatio secundum propriam rationem prior est negatione. ibi: est autem una oratio etc. scilicet numeri: ita enim est ternarius multitudo mensurata per unum. Sed secundum impedit univocationem generis. sicut non est corruptio nisi generatorum. Definitio enim oratio quaedam est. quae significat compositionem intellectus. in secunda.. alio modo. Et ideo consideratio dictarum specierum orationis. quae pertinet ad ordinationem audientis in aliquid. quia eumdem usum habet in enunciatione sicut et verbum negativum. Et primo. Manifestat autem quod dixerat per hoc. idest definitionem non addatur aut est. Primum autem non tollit univocationem generis. quae significat divisionem eiusdem: divisio enim naturaliter posterior est compositione. scilicet quod enunciatio vel est una simpliciter vel coniunctione una. ratione sui significati. manifestat primam. ad considerationem autem grammatici. ut manifestum est in numeris.. videlicet quod enunciatio est oratio in qua verum vel falsum est. subdit: deinde negatio. |#8 Circa primum duo facit: primo. quae significat esse. in quibus binarius secundum propriam rationem naturaliter est prior ternario. et tamen si ad rationem hominis. Ex parte etiam intellectus affirmativa enunciatio. affirmativa enunciatio est prior negativa. sed nec etiam oratio imperfecta. Sicut etiam in rebus. quaedam est coniunctione una. Tacet autem de verbo infinito. secundo. quia est simplicior: negativa enim enunciatio addit supra affirmativam particulam negativam. dicit quod omnem orationem enunciativam oportet constare ex verbo quod est praesentis temporis. prior est negativa. aliquid est unum colligatione aut compositione aut ordine. |#4 Dicit ergo quod oratio enunciativa una et prima est affirmatio. quod est ens per aliud et in alio. quam supra posuit. idest affirmativa enunciatio. non simpliciter. sed coniunctione unae.Unde rhetores et poetae plerumque movere auditores nituntur provocando eos ad aliquas passiones. Ex parte igitur vocis. scilicet simpliciter. quam de novem generibus accidentium. idest negativa oratio.. est prior negativa. Et contra hoc quod dixerat prima. quae sunt extra animam. ita et omnem enunciationem aliqualiter esse unam. triplici ratione. aliquid est unum simplex sicut indivisibile vel continuum. necesse est sicut omnem rem. |#2 Circa primum considerandum est quod Aristoteles sub breviloquio duas divisiones enunciationis ponit. Quarum una est quod enunciationum quaedam est una simplex. substantia. scilicet quod enunciatio simpliciter una vel est affirmativa vel negativa. Enunciatio autem affirmativa prior est negativa. Et dividitur in duas partes: in prima. secundum proprias rationes. |+8 Lectio 8 |#1 Postquam Philosophus definivit enunciationem. ut dictum est. ponit divisionem enunciationis. |#3 Alia vero subdivisio enunciationis est quod si enunciatio sit una. quae significat non esse: sicut habitus naturaliter prior est privatione. sicut et binarius. secundum tria quae supra posita sunt: ubi dictum est quod vox est signum intellectus. cadit proprie sub consideratione rhetoricae vel poeticae. manifestat propositum. Contra id autem quod dixerat una. prioritatem habet respectu accidentis. ibi: necesse est autem etc. |#5 Ex hoc autem quod hic dicitur argumentatur Alexander quod divisio enunciationis in affirmationem et negationem non est divisio generis in species. hic dividit eam. quia per prius praedicatur de substantia. et intellectus est signum rei. quod non solum nomen unum sine verbo non facit orationem perfectam enunciativam. Circa primum duo facit: primo. |#7 Deinde cum dicit: necesse est autem etc. aut naturas dividentium. quod 17 .. |#6 Sed dicendum quod unum dividentium aliquod commune potest esse prius altero dupliciter: uno modo. Quia enim ens et unum convertuntur. aut est affirmativa aut negativa. manifestat secundam. non secundum prius et posterius: unde Aristoteles noluit quod ens esset genus commune omnium. nam non est divisio nisi compositorum. ut Philosophus dicit in sua rhetorica. secundum participationem rationis illius communis quod in ea dividitur. manifestat propositas divisiones.

Et quidem non interruptio locutionis necessaria est ad unitatem definitionis. et similiter differentia ad genus: ex forma autem et materia fit unum simpliciter. a forma autem differentia. secundo. manifestat ipsum commune quod dividitur. Praedicatum autem est principalior pars enunciationis. accedit ad manifestandam praedictam divisionem. scilicet quae unum de uno significat. et adhuc melius. quae non sunt simpliciter unum. Et primo. invenitur autem aliqua enunciatio sine nomine. quod est enunciatio una. nam praedicatum comparatur ad subiectum ut forma ad materiam. Per oppositum autem est intelligendum quod enunciationes plures sunt. vel ex eo quod absque coniunctione proferuntur: et tales opponuntur secundo modo unitatis. Unde vocatur apud Graecos propositio categorica. ibi: quare autem etc. aut erat. Pertinet enim ad metaphysicum. ut cum dicitur. Cuius signum est. Sed quia dixerat quod quaedam enunciatio est una simpliciter. sicut supra dictum est. |#13 Dicit ergo primo quod enunciatio dicitur vel una absolute. nondum est oratio enunciativa. quae sunt casus verbi. Secundo et melius. currere est moveri. scilicet quod hoc quod dico. idest sine aliqua interpositione coniunctionis vel morae. idest praedicativa.est verbum. quam quis posset suspicari. Nam a materia sumitur genus. Tertio. |#10 Secundo. sed solum de verbo. ita ex genere et differentia. ostendit aliud quod est necessarium ad manifestationem propositi. est unum et non multa. simplex autem et compositum attenditur secundum ipsas voces. vel ex eo quod plura significant et non unum: quod opponitur primo modo unitatis. idest aliquod aliud verbum seu casus verbi. eo quod est pars formalis et completiva ipsius. sed significarentur ut actu multae in locutione: et idem operatur interpositio morae. verbum est nota eorum quae de altero praedicantur. quia contingit etiam hanc continuitatem prolationis servari in his. sicut etiam conditionalis dicitur affirmativa vel negativa. eo quod affirmatur vel negatur coniunctio a qua denominatur. Sic igitur Aristoteles valde subtiliter manifestavit quod absoluta unitas enunciationis non impeditur. secundum Boethium. manifestat partes divisionis secundum proprias rationes. quia nulla oratio enunciativa invenitur sine verbo vel casu verbi. scilicet quae est coniunctione una. quod importat compositionem. quam non est intelligere sine compositis. Unde ad unitatem definitionis requiritur quod partes eius proferantur sine coniunctione et interpolatione: quia etiam in re naturali. Primo quidem. et ideo enunciationis unitatem manifestat per modos pluralitatis.. vel una secundum quid. neque per compositionem quam importat verbum. quia partes eius sunt propinquae.. sicut supra dictum est. |#14 Circa quod considerandum est. Nomen autem non importat compositionem. sicut de verbo? ad quod tripliciter responderi potest. |#12 Deinde cum dicit: est autem una oratio etc. ibi: nomen ergo et verbum etc.. puta cum nos utimur infinitivis verborum loco nominum. Denominatio autem fit a forma. quae dat speciem rei. |#9 Potest autem esse dubitatio: cum enunciatio constet ex nomine et verbo. Opponitur autem unitati pluralitas. manifestat ipsam divisionem. qua utuntur rhetores loco coniunctionis. quia si interponeretur coniunctio partibus definitionis. Et ideo potius fecit mentionem de verbo tanquam de parte principaliori et formaliori. Circa primum duo facit: primo. quia enunciatio categorica dicitur affirmativa vel negativa solum ratione verbi. ibi: harum autem haec simplex etc. quod unitas et pluralitas orationis refertur ad significatum. et ideo non exigit praesens intentio ut de nomine faceret mentionem. unde in VII et in VIII metaphysicae ratio huius assignatur: quia scilicet differentia advenit generi non per accidens sed per se. Sed huiusmodi rationem assignare dicit esse alterius negocii. tanquam determinativa ipsius. per modum quo materia determinatur per formam. concludit quod ab utroque membro divisionis nomen et verbum excluduntur. |#11 Excludit autem quamdam rationem huius unitatis. quae est definitio hominis. animal gressibile bipes.. Et eadem ratio est de omnibus aliis definitionibus. potest dici. Et est eadem ratio utrobique. secundo. sed per accidens. homo albus musicus. posset aliquis intelligere quod illa quae est una simpliciter careret omni compositione: sed ipse hoc excludit per hoc quod in omni enunciatione oportet esse verbum. iam secunda non determinaret primam. nihil cadit medium inter materiam et formam: sed praedicta non interruptio non sufficit ad unitatem definitionis. cuius est definitio. Unde sicut ex forma et materia fit vere unum et non multa. quod non erat intentio Aristotelis ostendere quod nomen vel verbum non sufficiant ad enunciationem complendam: hoc enim supra manifestavit tam de nomine quam de verbo. Et ideo enunciatio quandoque est 18 . ut si dicam. aut aliquid huiusmodi. quia. quaedam autem coniunctione una. ut scilicet propter hoc definitio dicatur unum. quare non facit mentionem de nomine. quod affirmatur vel negatur. neque per multitudinem nominum ex quibus constat definitio. aut fuit.

Secundo. et hic modus pluralitatis opponitur secundo modo unitatis. sicut animal gressibile bipes. animal rationale mortale currit. possunt simul esse. quia supra dixerat quod est unum quoddam et non multa. ex quibus non fit unum. canis latrat. excludit ab unitate orationis nomen et verbum. et verbum dictio sit sola. in quantum unum significat. quia plura significat. quia quandoque est enunciatio plures.una et simplex puta cum solum ex nomine et verbo componitur in unum significatum.. non tamen est coniunctione una. haec oratio plures est. Et secundum hoc. Secundum hoc ergo possumus accipere tres modos enunciationis. Et secundum hoc patet quod secundus modus unitatis non opponitur primo modo pluralitatis. Sed melius est ut dicatur hoc esse additum propter definitionem. enunciationem quae est una coniunctione. |#15 Sed haec expositio non videtur esse secundum intentionem Aristotelis. qui sic aliquid significat voce. multa continentur. vel quia est unum nomen aequivocum. quod est animal. etiam si sint plura nomina quae unum significent. Quod autem nomen et verbum dictio sit sola manifestat per hoc. animal gressibile bipes. sed etiam illa plura nullatenus coniunguntur. neque coniunctione aliqua uniuntur. sive cum coniunctione sive sine coniunctione. Quandoque enim utimur ipsa quasi ad interrogata respondentes. quaedam est simpliciter plures. sicut cum dicimus. sed ipso proferente sponte. sub hoc uno communi. vult hic manifestare quae sit una. quod ipse imposuerit hoc nomen ad significandum partes enunciationis. |#17 Deinde cum dicit: nomen ergo et verbum etc. non solum si sit simplex. vel verbum significat. et orationem quae est coniunctione una. vel etiam inter ipsas enunciationes. Est etiam quandoque una oratio. Secundus modus pluralitatis est. puta cum ponuntur plura in subiecto vel in praedicato. sed quia unum significat. sicut in prima expositione dicebatur. videtur distinguere inter orationem unum significantem. non erit una simpliciter. Primus est. ex quorum significatis non fit unum. Dicit ergo. sed etiam si vel inconiunctione. Primo quidem. Et videtur. quae quidem unam rem significat. quia supra dixerat aliquam enunciationem esse unam et aliquam coniunctione unam. quod ille qui significat aliquid unum nomine vel verbo. Et ideo addit et non unum. quod sic unum significaret sicut nomen et verbum unum significant. Similiter autem quandoque in enunciatione est pluralitas cum simplicitate. Et ideo melius videtur dicendum quod Aristoteles. sive interveniat coniunctio sive non. et tamen haec enunciatio est una et non plures. sed etiam si sit coniunctione una. quae neque significant unum. nullo interrogante. quae unum de uno significat. quod plures dicuntur enunciationes quae plura significant. sicut si dicam. quod non enunciatio. Quod autem est coniunctione unum. consequenter ostendit quae sunt plures enunciationes. homo albus musicus disputat: et similiter est si coniungantur plures enunciationes. sed est una secundum quid. quia plura significat. ut cum dico. sicut cum dico. quando non solum enunciationes plura significant. sicut nomen. puta si quaeratur. non est unum et non multa. sed ex unitate significati. Et quia supra dixerat quod multa nomina simul coniuncta sunt unum. Et secundum hoc sensus litterae est quod enunciatio una est illa. animal gressibile bipes est risibile. Nam quaedam est simpliciter una. |#16 Et quia oppositum per oppositum manifestatur. et ponit duos modos pluralitatis. vel inter nomina vel verba. ut si dicam. vel quia ponuntur plura nomina absque coniunctione. esse etiam plures: plures in quantum significat plura et non unum. ut si dicam. Contingit autem aliqua plura significari in aliquo uno communi. ut si dicam. non est una quasi coniunctione una. Vel si sit aliqua enunciatio una quae multa significet. Et similiter enunciationes plures dicuntur quae plura et non unum significant: non solum quando interponitur aliqua coniunctio. puta cum in oratione ponitur aliquod nomen multa significans. vel sicut ille qui profert enunciationem non aliquo interrogante. idest ita sit dictio. animal est sensibile. quis sit in scholis? respondemus. sed est unum ex multis. sed composita. Unde manifestum est. multa significans. quaedam sunt simpliciter plures. quam interponit. sicut in conditionalibus. sed tamen composita est vel ex pluribus terminis. Ideo autem Aristoteles quatuor ponit et non solum tria. idest absque aliqua interposita coniunctione plura significat. in quantum est coniunctione una. Magister. ex modo loquendi. non enunciat vel sicut ille qui respondet aliquo interrogante. quod non potest dici quod ille enunciet. Ea autem quae non sunt opposita. 19 . homo albus grammaticus logicus currit. puta si dicam. quae quidem unum significant et non multa. sed coniunctione una. puta si ponatur ibi nomen multa significans. homo est albus. vel ex pluribus enunciationibus. et tamen simplex est. Plato disputat. Quandoque vero in enunciatione est pluralitas et compositio. in quantum plura significat. quae unum significat: posset autem aliquis intelligere. dicit consequenter quod enunciatio est iudicanda una non ex unitate nominis. haec enunciatio. Et ad hoc manifestandum innuit duos modos utendi enunciatione. quia per disiunctionem. Dixerat enim quod enunciatio una est. Et ideo ad hoc excludendum subdit: nomen ergo. socrates currit. Quandoque autem utimur ea propria sponte. quae multa significat quae sunt unum: et hic modus pluralitatis opponitur primo modo unitatis. Petrus currit.

Haec quidem simplex enunciatio est. Si ergo ille qui enunciat aliquid nomine vel verbo non enunciat. secundum Ammonium. est velut oratio iam composita: quasi dicat hoc modo. Est autem considerandum quod artificiosissime procedit: dividit enim genus non in species. Sed hoc non competit nomini vel verbo. sed vox significativa de eo quod est.. vel de eo quod non est. secundum videlicet quod enunciatio dividitur in affirmationem et negationem. Et ideo Boethius dicit quod Aristoteles suo modo breviloquio utens. haec dicitur una. quod Philosophus consequenter utitur nomine enunciationis ut genere. vel non est aliquid: quod pertinet ad negationem. scilicet per modum divisionis. quod sit unum commune multis). Haec autem divisio primo quidem convenit enunciationi simplici. Et ideo dicit: harum autem. manifestat praemissam divisionem secundum rationes partium. idest per modum compositionis. scilicet significatum eius. quia species nunquam ponitur in definitione generis. et ideo ad insinuandum rationem praedictae divisionis dicit quod simplex enunciatio est vox significativa de eo quod est aliquid: quod pertinet ad affirmationem. ad excludendum hoc subdit: ut aliquid de aliquo. Et inde est quod quia unum non dicitur aequivoce de simplici et composito. vel quia significat unum simpliciter. sicut nomen vel verbum. sicut aliquod unum dividitur in simplex et compositum. melius videtur dicendum. sufficiens est definitio enunciationis. sed ad eius divisionem. Et ne hoc intelligatur solum secundum praesens tempus. negatio vero est enunciatio alicuius ab aliquo. quae scilicet dicitur coniunctione una. volebat Alexander accipere quod enunciatio non dicitur de affirmatione et negatione univoce sicut genus de suis speciebus. subdit: quemadmodum tempora sunt divisa. Nec tamen ponitur affirmatio et negatio in definitione enunciationis sed virtus affirmationis et negationis. quod hic non definitur enunciatio. Sed quia differentiae divisivae generis non cadunt in eius definitione. Haec autem ex his coniuncta. Affirmationem autem et negationem postea definivit per terminos utriusque cum dixit: affirmationem esse enunciationem alicuius de aliquo. Hoc autem inducit sicut conclusionem eius quod supra praemisit: necesse est omnem orationem enunciativam ex verbo esse vel ex casu verbi. Sed sicut in definitione generis non debent poni species. vel de eo quod non est. quod est esse vel non esse. Cum igitur significare esse sit proprium affirmationis. Magister. ita nec ea quae sunt propria specierum. non potest notificari nisi per illa multa quae significantur. In qua quidem definitione nulla mentio facta est nec de affirmatione. quis legit in scholis? respondeatur. Ut si quaerenti. Ratio autem huius divisionis est ex eo quod unum natum est dividi per simplex et compositum. quia simplex nomen vel verbum.Introduxit autem hoc. |#20 Alexander autem existimavit quod Aristoteles hic definiret enunciationem. |#19 Deinde cum dicit: est autem simplex etc. Id autem quod non univoce praedicatur de multis (quia scilicet non significat aliquid unum. in quo tangitur differentia specifica negationis. Supra enim posita est definitio. cum subdit: quod affirmatio est enunciatio 20 . vel quia una est coniunctione. et significare non esse sit proprium negationis. Dixerat enim quod una enunciatio est quae unum de uno significat. idest similiter hoc habet locum in aliis temporibus sicut et in praesenti. nec de negatione.. |#18 Deinde cum dicit: harum autem haec simplex etc. simul usus est et definitione et divisione eius: ita ut quod dicit de eo quod est aliquid vel non est. ex consequenti autem convenit compositae enunciationi. Quia ergo videtur uti affirmatione et negatione ad notificandum enunciationem. vel aliquid ab aliquo. enunciationis unitas dividitur in duo praemissa. volebat hic accipere quod enunciatio non esset genus affirmationis et negationis. in quibus dividitur unum. quae scilicet unum significat. ibi legit. Aristoteles in praecedentibus semper ad notificandum unitatem enunciationis usus est utroque. subintelligitur. sed solum dividitur. quod hoc totum quod dicitur vox significativa de eo quod est. scilicet per modum compositionis. est definitio enunciationis. quae est differentia specifica affirmationis. Non enim dicit quod enunciatio est affirmatio vel negatio. Sed ne intelligatur quod sic significet unum. sed per prius et posterius. quod est naturaliter prius enunciatione. melius dici potest secundum Porphyrium. sicut nomen vel verbum. quando respondetur ad interrogationem. et alia est quae est coniunctione una. et negationem enunciationem alicuius ab aliquo. manifestum est quod enunciatio non sic unum significat. Et ideo ex differentiis adiunctis generi constituit definitionem speciei. videtur verum vel falsum significare: quod est proprium enunciationis. nec hoc solum quod dicitur vox significativa. affirmatio est enunciatio alicuius de aliquo. cum in definitione affirmationis et negationis subdit quod. manifestat secundam divisionem enunciationis. idest per modum divisionis. scilicet enunciationum. non referatur ad definitionem enunciationis. |#21 Sed contrarium apparet ex hoc. et quia in definitione enunciationis videtur ponere affirmationem et negationem. nisi secundum quod intelligitur coniunctum cum alia parte proposita in interrogatione. cum dictum est quod enunciatio est oratio in qua est verum vel falsum. sed in differentias specificas. Nomine autem aequivoco non consuevimus uti ad notificandum significata eius.

21 . primo. scilicet affirmationis et negationis. sed ad hoc quod res significata per praedicatum insit vel non insit rei significatae per subiectum. Uno modo. et e converso. Supra enim dixit quod necesse est enunciationem constare ex verbo vel ex casu verbi. cum enunciatur aliquid esse quod in re non est: quod pertinet ad affirmationem falsam. secundum quod dictum est quod enunciatio vel est affirmativa. Philosophus autem. est oratio vera. Quarto autem.. scilicet in rerum natura. cum enunciatur aliquid non esse quod in re est: quod pertinet ad negationem falsam. et hoc totum contingit negare. vel est negativa per quam significatur aliquid non esse. ostendit quomodo huiusmodi oppositio diversificatur ex parte subiecti. Cum enim enunciatur aliquid esse vel non esse secundum congruentiam rei. non esse. |#3 Sic igitur quatuor modis potest variari enunciatio. Unde manifestum est quod omne quod affirmatur potest negari. per quam scilicet enunciatur aliquid esse. quae sunt quodammodo extrinseca respectu praesentis. non esse. Et hoc est quod subdit: quod similiter contingit. ita etiam inveniuntur in enunciationibus in quibus ponuntur verba praeteriti vel futuri temporis. ibi: et sit hoc contradictio etc.. in secunda. ut cum dicitur. significatur quod non est. Quarto modo. et negatio est enunciatio alicuius ab aliquo quod significat non esse. quod negatio negare non posset. quae opponitur affirmationi falsae. ostendit qualiter enunciationes ad invicem opponantur. Et quia affirmatio et negatio opposita sunt secundum se. |#2 Circa primum considerandum est quod ad ostendendum suum propositum Philosophus assumit duplicem diversitatem enunciationis: quarum prima est ex ipsa forma vel modo enunciandi. ut cum dicitur. in qua est verum vel falsum. movet quamdam dubitationem circa praedeterminata et solvit.alicuius de aliquo. consequens est quod quaelibet affirmatio habeat negationem sibi oppositam et e converso. quam primo posuit. ut cum dicitur.. Aethiops albus non est. cum dicit quod contingit enunciare quod est. in quibus ponitur verbum praesentis temporis. contingit omne quod quis affirmaverit negare. scilicet in rerum natura. Cuius contrarium illo solo modo posset contingere. cum enunciatur aliquid non esse quod in re non est: quod pertinet ad negationem veram. ostendit quod tantum una opponitur uni. Circa primum duo facit: primo. utpote ex opposito contradictoriae. Alio modo. corvus est albus. |#5 Et sicut istae quatuor differentiae enunciationum inveniuntur in propositionibus. |+9 Lectio 9 |#1 Posita divisione enunciationis. scilicet in rerum natura. manifestat oppositionem affirmationis et negationis absolute. ostendit qualiter una enunciatio opponatur alteri. et omne quod quis negaverit affirmare: quod quidem manifestum est ex praemissis. secundum permixtionem harum duarum divisionum. falsas veris praeponit: inter quas negativam praemittit affirmativae. per quod significatur esse. Circa primum duo facit: primo. Nam cum dicitur. alioquin est oratio falsa. |#6 Et quia ita est. vel quod non est. corvus est albus. Non enim potest affirmari nisi vel quod est in rerum natura secundum aliquod trium temporum. quamvis ipse corvus sit res existens. secunda diversitas est per comparationem ad rem. si aliqua affirmatio affirmaret aliquid. sit referendum ad solam existentiam vel non existentiam subiecti. cum dicit: et quod non est. secundo. idest circa praeterita vel futura. Prima autem pars dividitur in duas partes: in prima. hic agit de oppositione partium enunciationis. quae opponitur negativae falsae.. nix non est alba. ponit negativam veram. ponit affirmativam veram. cum dicit: et quod est. Tertio modo. secundo. ponit affirmativam falsam cum dicit: et quod non est. Et quia enunciationem esse dixerat orationem. quia id quod est in re enunciatur ita esse sicut in re est: quod pertinet ad affirmationem veram. esse. puta cum socrates currit. |#4 Non est autem intelligendum quod hoc quod dixit: quod est et quod non est. scilicet variari diversimode enunciationem circa ea. ibi: quoniam autem sunt etc. quae sunt extra praesens tempus. esse. scilicet in rerum natura. secundo. quia praesens est medium praeteriti et futuri. determinat de oppositione affirmationis et negationis absolute. ostendit quod omni affirmationi est negatio opposita et e converso. ibi: in his ergo quae sunt et quae facta sunt etc. dicimus socratem currere. ex qua dependet veritas et falsitas intellectus et enunciationis. Tertio autem. esse. ibi: manifestum est etc. ut a minoribus ad potiora procedat. Secundo autem.

et e converso. Et quia enunciatio constituitur ex subiecto et praedicato. quod dicatur contradictio. ibi: si ergo universaliter etc. sicut probat Philosophus in VII metaphysicae. secundo. datur intelligi quod ipsum nomen contradictionis ipse imposuerit oppositioni affirmationis et negationis. Item. |#9 Sunt autem et quaedam alia in contradictione observanda ad hoc quod tollatur omnis diversitas.. pluit in Gallia et non pluit in Italia. contradictio est oppositio affirmationis et negationis. non enim est contradictio si dicatur. |#2 Subiectum autem enunciationis est nomen vel aliquid loco nominis sumptum. pluit heri. singulare vero quod non est aptum natum praedicari de pluribus.. dividit subiectum enunciationum. secundum diversas partes subiecti: non enim est contradictio si dicatur. manifestat per exemplum cum subdit quod homo est universale. Plato currit.. sed omnes sunt singulares. si sit diversitas ex parte mensurae. quaedam sunt singularia. aut. puta si dicatur. praeter eam quae est affirmationis et negationis: non enim esset oppositio si non omnino idem negaret negatio quod affirmavit affirmatio. secundo. et ideo subdit: non autem aequivoce. Tertio. manifestat eam per nomen. Uno quidem modo. manifestat quae sit absoluta oppositio affirmationis et negationis. hodie non pluit. |#8 Deinde cum dicit: dico autem opponi etc. 22 . quae facit aequivocationem. secundo. Per hoc enim quod dicitur. |#3 Accidit autem dubitatio circa hanc divisionem. Unde circa primum duo facit: primo. requiritur quod identitas subiecti et praedicati non solum sit secundum nomen. Et haec omnia designat cum subdit: et quaecumque caetera talium determinavimus. Manifestat autem membra divisionis dupliciter: primo quidem per definitionem. consequenter intendit distinguere diversas oppositiones affirmationis et negationis. si sit diversitas ex habitudine ad aliquid extrinsecum. |+10 Lectio 10 |#1 Quia Philosophus dixerat oppositionem affirmationis et negationis esse contradictionem. Plato non disputat. quia universale est quod est aptum natum de pluribus praedicari.|#7 Deinde cum dicit: et sit hoc contradictio etc. praemittit quamdam divisionem enunciationum necessariam ad praedictam differentiam oppositionum assignandam. ibi: necesse est enunciare etc. Secundo. manifestum est quod non sit una et eadem enunciatio. si sit diversus modus ex parte praedicati: non enim est contradictio si dicatur. per definitionem. Tertio. quae est eiusdem de eodem. requiritur quod sint de eodem subiecto: si enim dicatur. Et primo. quod est similitudo rei. idest determinare consuevimus in disputationibus contra sophisticas importunitates. Et circa hoc duo facit: primo. secundo.. Quarto. socrates currit tarde et non movetur velociter. manifestat propositum. idest non sufficit identitas nominis cum diversitate rei. secundo. Dicit ergo primo quod cum cuilibet affirmationi opponatur negatio. non est contradictio. Haec autem diversitas potest secundum quatuor considerari. Plato autem singulare. Nomen autem est vox significativa ad placitum simplicis intellectus. puta loci vel temporis. non est contradictio. et ideo subiectum enunciationis distinguit per divisionem rerum. socrates currit. oppositioni huiusmodi imponatur nomen hoc. in praedicamentis dicitur quod secundae substantiae non sunt nisi in primis. Non ergo videtur esse conveniens divisio rerum per universalia et singularia: quia nullae res videntur esse universales. ovum est animal in potentia et non est animal in actu. et sit hoc contradictio. quae unum de uno significat. decem homines esse plures quoad domum. quae requiruntur ad oppositionem affirmationis et negationis. universale non est aliquid extra res existens. Oportet autem opposita esse circa idem. vel si dicatur.. sed sit simul secundum rem et nomen. ut dictum est. Praemittit autem divisionem enunciationum quae sumitur secundum differentiam subiecti. ut Ammonius dicit. illa requiruntur ad contradictionem. ibi: dico autem etc. concludit divisionem enunciationum. Similiter autem ad hoc quod sit enunciatio una. Plato non currit. Quia vero. definit contradictionem. requiritur identitas rei: dictum est enim supra quod enunciatio una est. quae sunt singulares. quia. sed de uno solo. idest contra importunas et litigiosas oppositiones sophistarum. ut cognoscatur quae sit vera contradictio. Aethiops est albus dente et non est albus pede. et dicit quod rerum quaedam sunt universalia. de quibus plenius facit mentionem in I elenchorum. Nam si non sit idem nomen. requiritur ad contradictionem primo quidem quod affirmatio et negatio sint eiusdem praedicati: si enim dicatur. non autem quoad forum.

seu definitionem: unde et in III de anima dicitur quod obiectum proprium intellectus est quod quid est. aut rationalis. aut homo. et ideo oportet quod divisio ista rerum accipiatur secundum quod res cadunt in intellectu. sive sit aliquid accidentaliter adveniens. essent individua. Hoc enim convenit naturae humanae etiam secundum quod est in singularibus. quae est communis multis. quae non est nata in materia recipi. si esset forma non existens in materia. necesse est enunciare etc. |#7 Potest autem obiici quod hoc nomen socrates vel Plato est natum de pluribus praedicari. unde oportet quod per se remaneat una et singularis. huiusmodi nomen dicitur significare aliquid singulare. quae sunt extra animam.|#4 Dicendum est autem quod hic dividuntur res secundum quod significantur per nomina. aut risibilis. concludit divisionem enunciationis. Quando igitur res denominatur ab eo quod convenit illi soli rei in quantum est haec res. sed quia non est alia materia susceptiva talis formae. dupliciter potest contingere quod id quod significatur per nomen. Huiusmodi enim intentiones format intellectus attribuens eas naturae intellectae. sed ad esse. Alio modo. esset una sola. quia nomen significat formam secundum quod terminata est ad hanc materiam. |#8 Deinde cum dicit: necesse est autem enunciare etc. puta si dicatur quod homo est dignissima creaturarum. sed quod aptum natum est praedicari de pluribus. |#5 Est autem considerandum quod intellectus apprehendit rem intellectam secundum propriam essentiam.. sicut posuit Plato. necesse est quod quandoque enuncietur aliquid inesse vel non inesse alicui universalium. Contingit autem quandoque quod propria ratio alicuius formae intellectae non repugnat ei quod est esse in pluribus. In qualibet autem re singulari est considerare aliquid quod est proprium illi rei. 23 . sicut quod socrates est animal. quia nihil prohibet multos esse. quod habet natura apprehensa in rebus. in quo convenit cum aliis quibusdam rebus. quod est praedicari de multis vel de uno solo. puta si omnibus hominibus morientibus unus solus remaneret. est natum in pluribus inveniri. sicut hoc nomen socrates vel Plato. Ea vero quae sunt coniuncta in rebus intellectus potest distinguere. quod scilicet apprehenditur ab intellectu ut unum. secundum esse quod habet in intellectu. et sic eius erit alia significatio. |#6 Cum autem omnis forma. unde esset singularis: et propter hoc Philosophus dicit in VII metaphys. Quia igitur hanc divisionem dedit de rebus non absolute secundum quod sunt extra animam. Uno modo. ut si dicatur quod homo est praedicabile de multis. sed res. rerum autem quaedam sunt universalia. et ideo non dixit quod universale est quod praedicatur de pluribus. communicabilis sit multis materiis. hoc autem non contingit in praedictis nominibus: nam hoc nomen socrates vel Plato significat naturam humanam secundum quod est in hac materia. Et sic potest ei aliquid attribui dupliciter. quia scilicet nomen significat naturam sive dispositionem aliquam. Et est suspensiva constructio usque huc. aut albus. quod pertinet ad opinionem Platonis. sive sit propter conditionem materiae. sed per actum animae intellectivae. puta si diceret quod universale extra animam. quod significatur per nomen. sicut est unus tantum sol. sive per se subsistens. Ipse enim non divisit nomina in universale et particulare. Quia enim semper enunciatur aliquid de aliqua re. sicut socrati vel Platoni in quantum est hic homo. sive species. sed id. si attendantur verba Aristotelis.. nomen huiusmodi dicitur significare universale. Sed ad hoc patet responsio. Si vero hoc nomen imponatur alteri homini significabit naturam humanam in alia materia. sed aequivocum. et aliquid est considerare in ea. non definivit universale et singulare secundum aliquid quod pertinet ad rem. quaedam singularia. Quod si essent species rerum separatae. quandoque vero alicui singularium. non sit aptum natum praedicari de pluribus. secundum quod nomen significat formam. non quod repugnet rationi solari esse in pluribus secundum conditionem formae ipsius. ut Plato posuit. sive universale. in quantum est haec res. sed hoc impeditur ab aliquo alio. quando unum eorum non cadit in ratione alterius. qui vocentur hoc nomine. quando autem denominatur res ab eo quod est commune sibi et multis aliis. Quandoque enim attribuitur ei sic considerato aliquid. quod pertinet ad solam operationem intellectus.. secundum sententiam Aristotelis. et est sensus: quoniam autem sunt haec quidem rerum etc. unde non erit universale. tamen id quod attribuitur ei non pertinet ad actum intellectus. quae subiiciuntur in enunciationibus: dictum est autem supra quod nomina non significant res nisi mediante intellectu. sed secundum quod referuntur ad intellectum. Quandoque vero attribuitur aliquid universali sic considerato. secundum quod comparat ipsam ad res. sicut albedo. non solum nomen potest de pluribus praedicari. Et ideo intelligendum est quod universale dicitur quando. quod significat naturam humanam prout est in hac materia. Nam universale potest uno modo considerari quasi separatum a singularibus. quae sunt extra animam. sive. quae nata est recipi in materia quantum est de se. |#9 Est autem considerandum quod de universali aliquid enunciatur quatuor modis.

Quandoque autem attribuitur ei aliquid ratione singularis in quo invenitur. secundum quod differentia significat quale quid. has quidem impossibile est etc. et hoc dupliciter. et ideo hoc dicitur praedicari de eo universaliter. vel homo est risibilis. prout aliquid dicitur in abstractione a singularibus. contingit negare. unde et dicitur individuum vagum. per quam designatur quod praedicatum attribuitur subiecto universali ratione ipsius particularis. quia nec unum solum est accipere sub subiecto universali a quo praedicatum non removeatur. et ideo huiusmodi divisio dicitur pertinere ad qualitatem enunciationis. Quandoque quidem ratione ipsius naturae universalis. et vocabat universale separatum subsistens extra singularia quantum ad speciem hominis. et ad hoc designandum. nullus. ratione sui ipsius. per se hominem vel ipsum hominem et similiter in aliis universalibus. Tertia autem est huiusmodi divisio. homo est animal. |#12 Circa primum considerandum est quod cum universale possit considerari in abstractione a singularibus vel secundum quod est in ipsis singularibus. vel praedicabile de uno solo. quibus designaretur quomodo aliquid attribuitur universali. inquam. ibi: quocirca. ita etiam. ut supra dictum est. |#10 Est autem haec tertia divisio enunciationis quam ponit Philosophus. scilicet ut uni rei. distinguit diversos modos oppositionum in ipsis enunciationibus. quandoque aliquid attribuitur universali ratione ipsius naturae universalis. Singulari autem attribuitur aliquid tripliciter: uno modo. ut cum dicitur. Alia vero fuit divisio enunciationis in affirmationem et negationem. ut supra dictum est. Unde nullus dicitur quasi non ullus. aliquis vel quidam. qualitatem. udis quasi nec unus. ideo communis usus loquendi non habet aliquam dictionem ad designandum illum modum praedicandi. eo quod significat quasi diceretur. Ad designandum autem diversos modos attributionis inventae sunt quaedam dictiones. sed tamen omnes homines singulares non sunt unus homo extra animam. quia sumitur secundum differentiam praedicati ad quod fertur negatio. Quandoque autem. puta cum attribuitur ei aliquid quod ad essentiam eius pertinet. Alio autem modo attribuitur universali. quaedam vero coniunctione una. Sed quia non est ab omnibus communiter apprehensum quod universalia extra singularia subsistant. per quam significatur quod praedicatum removetur a subiecto universali secundum totum id quod continetur sub eo. ut sicut. secundo.. quae designat quod praedicatum attribuitur subiecto universali quantum ad totum id quod sub subiecto continetur. Sed universale secundum quod est in singularibus cadit in communi apprehensione hominum. essentialem. ut cum dicitur. ut cum dicitur. sed solum in acceptione intellectus. vel quod consequitur principia essentialia. quia scilicet ei convenit secundum totam multitudinem in qua invenitur. ratione naturae communis. et per hunc modum attribuitur ei praedicatum. Et circa hoc duo facit: primo. socrates est singulare. sed possumus accipere. et ad hoc designandum in affirmativis praedicationibus adinventa est haec dictio. nam et quantitas consequitur materiam. et in Graeco dicitur. secundum quod cadit in apprehensione. |#13 Sicut autem supra dictum est.Nam quilibet homo singularis dignior est omnibus creaturis irrationalibus. quod praedicatur de pluribus vel de uno solo. secundum hoc diversimode aliquid ei attribuitur. Quae quidem est divisio analogi in ea de quibus praedicatur secundum prius et posterius: sic enim unum dividitur secundum prius in simplex et per posterius in compositum. et ideo adinventae sunt quaedam dictiones ad significandum modum attribuendi aliquid universali sic accepto. adinvenit aliquas determinationes. sed quia non determinate significat formam alicuius singularis. Et totidem etiam modis negationes variantur: quia omne quod contingit affirmare. non omnis. sub quadam indeterminatione singulare designat. puta cum attribuitur ei aliquid quod pertinet ad actionem individui. quae possunt dici determinationes vel signa. quibus designatur quod aliquid de universali. non omnis. non aliquis. Sed Plato. idest. |#11 Deinde cum dicit: si ergo universaliter etc. Quandoque autem. quae sumitur secundum differentiam subiecti. in quantum excludit universalem affirmationem. socrates est animal. non ullus. In negativis autem non est aliqua dictio posita. homo ambulat. ut cum dicitur. ostendit quomodo enunciationes diversimode opponantur secundum diversitatem subiecti. nullus. hoc aut illo modo praedicetur. prout est in singularibus. socrates ambulat. et ideo dicitur pertinere ad quantitatem enunciationis. prout est extra singularia. Quae quidem est divisio generis in species. In negativis autem praedicationibus adinventa est haec dictio. Prima namque fuit quod enunciationum quaedam est una simpliciter. ostendit quomodo diversae oppositiones diversimode se habent ad verum et falsum. 24 . qui posuit universalia extra singularia subsistere.. Quandoque autem attribuitur universali aliquid vel removetur ab eo ratione particularis. particulariter removeat. in affirmativis quidem adinventa est haec dictio. omnis. ut cum dicitur. praedicatum autem est pars formalis enunciationis. universaliter removet.

et ideo addita subiecto universali. Circa primum tria facit: primo. tum etiam quia hoc ipsum posset de particularibus enunciationibus dici. excludit dubitationem. Et ideo convenienter hanc oppositionem dicit contrarietatem. idest affirmative. Contingit tamen quandoque unam earum esse veram et alteram esse falsam. Sed super hanc remotionem addit haec enunciatio. Alia. ibi: dico autem non universaliter etc. semper significat quod aliquid de eo dicatur universaliter. proponit quod intendit. tum quia Philosophus nondum hic loquitur de veritate et falsitate enunciationum. sed super hoc quod est non esse album. vel conveniat ei ratione singularitatis. totalem remotionem. singularis. ut si dicatur. tamen totum refertur ad singularitatem ipsius. homo est albus. ibi: in eo vero quod etc.. in qua aliquid praedicatur de universali particulariter. Quidam enim hoc referre voluerunt ad contrarietatem veritatis et falsitatis. removetur per hanc negationem.. quia contraria mutuo se tollunt. ut supra dictum est. ostendit qualis sit oppositio affirmationis et negationis in indefinitis. non sunt contrariae. omnis homo est animal. ut cum dicitur. in qua aliquid de universali praedicatur absque determinatione universalitatis vel particularitatis. scilicet universalis. Una quidem est. est albus homo. qui subiicitur. agit de oppositione propositionum universalium adinvicem. in qua de universali praedicatur aliquid universaliter. Et primo. Ubi considerandum est quod non dixerat quando in universalibus particulariter. Et primo. Et rationem huius expositionis ostendit. secundum differentiam universalium ad indefinitas. |#18 Dicit ergo primo quod si aliquis enunciet de subiecto universali universaliter. homo non est albus. utrum aliquid praedicetur de eo ratione universalis naturae. |#17 Sic igitur secundum has differentias Aristoteles assignat diversas oppositiones enunciationum adinvicem. ibi: opponi autem affirmationem etc. erunt quatuor modi enunciationis ad quantitatem ipsius pertinentes. Dicit ergo primo quod quando de universalibus subiectis affirmatur aliquid vel negatur non tamen universaliter. tertio. sed illa quae significantur contingit esse contraria. prout scilicet praedicatum dicitur universaliter de subiecto. et sic non sunt contrariae. unde huiusmodi enunciatio solet vocari indefinita. homo non est animal. socrates est homo. de oppositione indefinitarum. ut cum dicitur. dicens fieri in universalibus subiectis non universalem enunciationem. quamvis obscuritatem contineat. secundum differentiam universalium ad particulares. quidam homo est albus. Et hoc manifestat per exempla quae ponit. sed tamen praedicatum non universaliter de eo praedicatur. quia contraria dicuntur quae maxime a se distant: non enim dicitur aliquid nigrum ex hoc solum quod non est album. nullus homo est albus. nullus homo est albus.. Non enim intendit de particularibus enunciationibus. non est albus homo. quia non apponitur haec dictio. Sed hoc non videtur ad propositum pertinere. quae est extrema distantia a primo. non est expositum. sed non universaliter. idest negative. 25 . quia homo. omnis homo est albus. addit nigrum extremam distantiam ab albo. Tota autem haec expositio refertur ad hoc quod dixerat: quando in universalibus non universaliter enunciatur. non sunt contrariae enunciationes.. quoniam est. |#15 De singulari autem quamvis aliquid diversa ratione praedicetur. et sic ratione significati videntur habere quamdam contrarietatem. |#20 Sed hoc quod additur: quae autem significantur contingit esse contraria. secundo. est universale. Oportet ergo quod negatio removeat modum quo praedicatum dicitur de subiecto. idest secundum continentiam suae universalitatis. Totidem autem sunt negationes oppositae. indefinitus et particularis. homo est animal. quae competit huiusmodi enunciationibus. ut cum dicitur. Huius autem ratio est. assignat rationem manifestationis. cum dicitur.. quia etiam natura universalis in ipso singulari individuatur. secundo. Sic igitur id quod affirmatur per hanc enunciationem. quod pertinet ad rationem contrarietatis. secundo. ut cum dicitur. manifestat per exempla. ibi: cum enim universale sit homo etc. Deinde cum dicit: dico autem non universaliter etc. non omnis homo est albus. Tertia vero est. omnis. sed modum universalitatis. aut non est. quod significat communiter remotionem albi. quem designat haec dictio.. et ideo a diversis diversimode exponitur. Contingit enim quandoque has simul esse veras.|#14 Sic igitur tria sunt genera affirmationum in quibus aliquid de universali praedicatur. ibi: quando autem in universalibus etc. manifestat propositum per exempla. omnis homo est albus.. |#16 Si igitur tribus praedictis enunciationibus addatur singularis. et ideo nihil refert quantum ad naturam singularitatis. erunt contrariae enunciationes. tertio. sed de solis indefinitis. |#19 Deinde cum dicit: quando autem etc. omnis: quae non significat ipsum universale.

et ideo huiusmodi enunciationes indefinitae non sunt contrariae secundum modum quo proferuntur. neque si praedicatum sit convertibile cum eo. quia non agit hic de contrarietate rerum vel opinionum. ad insinuandum quod praedicatum est in plus quam subiectum. aliquis homo omne animal est (quae habet eamdem causam falsitatis cum hac. in quacumque materia proferatur. de universali praedicato universaliter praedicetur. quia est niger. Secundum quam dicendum est quod in indefinitis enunciationibus non determinatur utrum praedicatum attribuatur subiecto universaliter (quod faceret contrarietatem enunciationum). subiungit quod nulla affirmatio est in qua. Alia vero ratio potest accipi ex parte veritatis enunciationis. ut cum dicitur. sicut et quando universale profertur particulariter. omnis homo est animal. sicut ista. Oportet enim. quod hoc praedicatum animal. secundum singula quae sub ipso continentur. non est albus. non sunt contrariae opiniones quae sunt de contrariis. et sic utrumque pertinet ad materialem determinationem universalis: et ideo neque signum universale neque particulare convenienter additur praedicato. investigant differentias completivas speciei. lapis non videt. sicut opinio quod aliquid sit bonum. ut si diceretur. omnis homo omne animal est. omnis homo est omnis disciplinae susceptivus: disciplina enim non praedicatur de homine. ex hoc scilicet quod universale praedicari posset et universaliter et non universaliter. non tamen repugnat veritati etiam si ponantur ex parte praedicati. Sed haec. quam. scilicet vere. nullus homo est asinus. et similiter haec est vera. removet quoddam quod posset esse dubium. Sic igitur illa. Non tamen semper: removetur enim aliquid a subiecto. sed magis subiecto: convenientius enim dicitur. |#24 Nec est instantia si dicatur quod haec est vera. ipsum universale sumitur secundum habitudinem quam habet ad singularia. sumitur secundum habitudinem quam habet ad aliquod contentorum sub se. cum attribuitur aliquid universali ratione naturae universalis. vel quia inest ei privatio actus vel habitus seu potentiae. neque si praedicatum sit in plus quam subiectum. homo non est albus. Et ideo manifestans id quod posuerat. puta si dicatur. sunt semper falsae: in omnibus enim eadem ratio est. et illa quae est. sed de contrarietate enunciationum: et ideo magis videtur hic sequenda expositio Alexandri. praedicaretur de singulis quae continentur sub homine. quam. sequentes Porphyrium. puta. Dictum est enim supra quod praedicatum est quasi pars formalis enunciationis. et si quae aliae similes. sed aliquid medium inter contraria. quae sub se continet. omnis homo est nullus asinus. omnis homo est omne animal. |#23 Deinde cum dicit: in eo vero quod etc. Una quidem. et hoc praecipue cum.|#21 Alii vero. vel etiam quia non est aptus natus videre. aut omnia risibilia: quae repugnant rationi singularis. Cuius quidem duplex esse potest ratio. omnis homo omne animal est). quia ut in fine huius libri dicetur.. omnis homo omne animal est. ut cum dicitur. omnis homo nullus lapis est. potest esse contrarium. aliquis non est videns. homo non est animal: quia hae enunciationes eamdem habent vim ratione significati. quod aliquid non est bonum. |#22 Sed nec hoc videtur ad propositum Aristotelis pertinere. dedit intelligere omnes consimiles esse improbandas. Oporteret enim quod quilibet unus homo esset animalia omnia. 26 . non est verum quod praedicetur universale universaliter. sicut in II de anima dicitur quod anima est actus quidam. et ista specialiter habet locum in affirmationibus quae falsae essent si praedicatum universaliter praedicaretur. repugnaret autem veritati si diceretur. aut particulariter (quod non faceret contrarietatem enunciationum). ac si diceretur. nullus homo est animal. idest in qua universali praedicato utitur ad universaliter praedicandum. aliquis non est albus. aut habet impedimentum ne videat. vel particulare affirmativum. quia talis modus praedicandi videtur repugnare praedicato secundum propriam rationem quam habet in enunciatione. falsa est. quamvis non apponatur signum universale. Contingit tamen quandoque ratione significati eas habere contrarietatem. quod accipitur sub universali. sed susceptivum disciplinae. quae significantur contingit esse contraria. et sic id quod significatur per hoc quod dicitur. posset aliquis credere quod similis diversitas nasceretur ex parte praedicati. Contingit enim huiusmodi enunciationes in aliqua materia esse veras: haec enim est vera. Et ideo per hoc quod Philosophus reprobavit istam. ut cum dicitur. Invenitur autem quandoque a philosophis signum particulare appositum praedicato. subiectum autem est pars materialis ipsius: cum autem aliquod universale profertur universaliter. sicut si dicatur. referunt hoc ad contrarietatem praedicati. quia est pallidus. quia est carens potentia visiva. Sunt autem quaedam aliae tales enunciationes semper falsae. |#25 Signum autem universale negativum. omnis homo aliquod animal est. secundum praedicta. habito genere. aliquis homo est albus. et ideo ad hoc excludendum dicit quod in eo quod praedicatur aliquod universale. Contingit enim quandoque quod praedicatum negatur de subiecto propter hoc quod inest ei contrarium. etiam si contrarium non insit. et similiter convenientius dicitur. et hoc non potest esse verum. Quia enim posuerat quamdam diversitatem in oppositione enunciationum ex hoc quod universale sumitur a parte subiecti universaliter vel non universaliter. homo est animal. homo est aliquid album. omnis homo est omne susceptivum disciplinae. etsi convenientius ponantur ex parte subiecti. sed ipsae enunciationes non sunt contrariae.

subiectum autem particularis enunciationis est universale particulariter sumptum. nullus homo est albus. Sed particulares.. sicut. non ullus vel non quidam. quantum ad ea quae videntur contradictoria. et hoc pertinet ad rationem contrarietatis. altera vero sit negativa (sive universalis sit affirmativa et particularis negativa. a quibus removentur. sed remotiones albi et nigri simul possunt esse: potest enim aliquid esse neque album neque nigrum. ponitur loco signi particularis negativi. Et ideo dicit quod.. et hanc tangit secundo. sed earum contradictoriae. sicut dictum est supra. Et ideo singularis affirmativa semper contradicit singulari negativae. ostendit quomodo se habeant affirmatio et negatio oppositae ad verum et falsum. |#2 Particularis vero affirmativa et particularis negativa. et non sunt.. sicut patet in eo quod est pallidum. sicut et nullus. tertio. universalis autem affirmativa removetur per solam negationem particularis. scilicet universaliter. particularis autem affirmativa removeri non potest nisi per universalem negativam. Et primo. alia vero universalis ad universalem. non omnis homo est albus: hoc enim quod dico. Et huiusmodi etiam simile invenitur in contrarietate rerum: nam album et nigrum numquam simul esse possunt in eodem. quia oppositio attenditur circa idem subiectum. Et similiter contrariae enunciationes non possunt simul esse verae. ipse modus enunciandi non habet quod affirmatio et negatio sint de eodem: quod requiritur ad oppositionem affirmationis et negationis. nisi quod removet affirmationem. non omnis. ibi: quaecumque igitur contradictiones etc. secundo. et hanc primo tangit. sive accipiamus contradictionem universalium universaliter. sive singularium enunciationum. omnis homo est albus. hic determinat de oppositione enunciationum comparando universales ad particulares. nec aliquid aliud ex necessitate ad hoc exigitur. omnis homo est iustus. et ideo. Circa quod considerandum est quod. |#3 Dicit ergo primo quod enunciatio. in contradictoriis negatio non plus facit. sunt contradictoriae. si una earum sit affirmativa. Quod contingit dupliciter. quia iam dictum est quod particularis affirmativa non proprie opponitur particulari negativae. sed indeterminate pro quocumque. omnis homo est albus. nullus homo est iustus. |#5 Deinde cum dicit: contrariae vero etc. |#7 Deinde cum dicit: quaecumque igitur contradictiones etc. quidam homo est albus. ibi: contrariae vero etc. impossibile est quod sint simul verae. quae contradictorie opponitur huic. simul possunt esse verae. quae contradictorie opponuntur universalibus contrariis. quantum ad contradictorias.. est signum universale negativum. quia scilicet universalis negativa non solum removet universalem affirmativam. non pro aliquo determinato singulari. nullus homo est albus (quae est universalis negativa). secundum praemissa. Uno modo. quando est altera earum universalis. et. Neque enim contingit esse 27 . in quantum negat totum quod affirmatio ponit. tangit oppositionem universalium enunciationum. Unde hae duae.. et dicit quod universalis affirmativa et universalis negativa sunt contrariae. non omnis homo est albus. semper necesse est quod una sit vera et altera falsa. quod idem significat ac si diceretur. Contraria enim mutuo se expellunt. supposita identitate praedicati et subiecti. cum de universali particulariter sumpto aliquid affirmatur vel negatur. quae non significat universaliter sed particulariter. sed etiam designat extremam distantiam. quando utraque est singularis: quia tunc negatio ex necessitate refertur ad idem (quod non contingit in particularibus et indefinitis). unde aequipollet ei quae est. quae contradictorie opponitur huic. altera particularis. quantum ad contrarias. ut supra dictum est. ostendit qualiter veritas et falsitas se habeant in contradictoriis. Alio modo. possunt simul verificari in eodem. ut cum dicitur.|+11 Lectio 11 |#1 Postquam Philosophus determinavit de oppositione enunciationum. comparando universales enunciationes ad indefinitas. nec potest se in plus extendere nisi ut removeat affirmationem. et particulari affirmativae universalis negativa. Dicit ergo primo quod quia universalis affirmativa et universalis negativa sunt contrariae. scilicet quantum ad unam earum. non habent proprie loquendo oppositionem. |#4 Cuius ratio est quia contradictio consistit in sola remotione affirmationis per negationem. et ideo particularis affirmativa et negativa se habent sicut medium inter contraria. sicut. quidam homo non est albus.. |#6 Deinde cum dicit: quocirca has quidem etc. quidam homo est albus (quae est particularis affirmativa). opponitur contradictorie ei. Circa quod considerandum est quod potest duplex oppositio in his notari: una quidem universalis ad particularem. ibi: quaecumque autem in universalibus etc. sive e converso). Unde relinquitur quod universali affirmativae contradictorie opponitur particularis negativa. quae universale significat.

homo non est albus. aut non esse quod est. non autem est verum secundum Aristotelem. verum est secundum sententiam Platonis. sicut dicitur in libro physic. sed quia de universali potest aliquid affirmari ratione suiipsius. quorum esse est imperfectum. homo non est probus: et eadem ratione istae duae. non autem id quod est potius simpliciter. ergo istae duae sunt simul verae. non tamen adhuc ratio sequeretur: non enim ideo indefinita affirmativa sumitur pro particulari affirmativa. Quod malum et turpe et alia huiusmodi ad defectum pertinentia non dicuntur de materia nisi per accidens. dato quod particularis negativa esset potior omnibus modis. ut patet ex IV metaphysicorum. per eamdem rationem ista est vera. ita etiam in genere negationum universalis negativa potior est. quia sicut in genere affirmationis. se habet in ratione materiae. et quod homo est probus. idest honesto. I physic. Sed istae rationes non concludunt. idest deformis secundum corpus.. et ideo veritas particularis affirmativae sufficit ad veritatem indefinitae affirmativae. sed non sunt. secundo. |#10 Deinde cum dicit: si enim turpis est etc. ad quam sequitur. non oportet quod sumatur pro universali negativa. homo non est albus. Circa primum considerandum est quod affirmatio et negatio in indefinitis propositionibus videntur contradictorie opponi propter hoc. nisi quando dicitur esse quod est. aut non esse quod non est. et aliud sit falsum. sicut universalis corruptio peior est quam particularis. universalis affirmativa est potior particulari. homo non est pulcher. sequitur ista. quia sit indignior. et etiam ipse Aristoteles utitur indefinitis negativis pro universalibus. quae videntur esse contradictoria. quodam homine existente probo. quod non est sensus praeter quinque. opponitur probo. probat propositum per id. sicut moveri opponitur ad motum esse.. Omnes enim concedunt quod indefinita affirmativa verificatur. Et ideo non oportet quod indefinita semper stet pro peiori. |#9 In quo quidem. Quod non est motus praeter res. qui dicit in lib. quae totum destruit. Et hoc astruebant primo quidem tali ratione: quia indefinita. quae per se de universalibus praedicantur. quodam homine existente turpi. dicunt esse indigniorem particulari negativa. Alia autem oppositio attenditur secundum perfectum et imperfectum. Ulterius etiam. quod est ab omnibus concessum. quarum una includit negationem alterius. excludit id quod facere posset dubitationem. ibi: videbitur autem subito inconveniens etc. homo est albus. dignior autem est universalis affirmativa. opponitur pulchro. Sed per quam rationem ista affirmativa est vera. materia autem secundum se considerata. et. et in libro de anima. quorum esse est perfectum. Ad quod etiam inducunt quod Philosophi. Quod enim primo dicitur quod materia secundum se sumpta sumitur pro peiori. quam particularis affirmativa. homo est probus. quia verum nihil aliud est. et.simul veras aut simul falsas. quod est unum subiectum non determinatum per signum particulare. sed ad hanc. et pari ratione. probat propositum. quia quidam homo fit albus. Dato etiam quod indefinita necesse sit sumi pro peiori. haec est vera. tertio. aliqui Aristoteli contradixerunt ponentes quod indefinita negativa semper sit accipienda pro universali negativa. si particularis affirmativa sit vera. Oportet autem in unoquoque genere considerare id quod est potius in genere illo. 28 . homo fit albus. et fieri ad factum esse: unde ad fieri sequitur non esse eius quod fit in permanentibus. qui non distinguebat privationem a materia. et foedus. Et circa hoc tria facit: primo proponit quod intendit. sicut et utuntur indefinitis affirmativis pro universalibus in his. quia similiter potest aliquid negari de universali vel ratione suiipsius. homo est albus. homo non est albus. utpote particularem affirmativam continens. vel ratione partis contentae sub eo. homo est pulcher. Et simili ratione veritas particularis negativae sufficit ad veritatem indefinitae negativae. et ideo videtur affirmatio et negatio esse de eodem. ostendit qualiter se habeant veritas et falsitas in his. sed possunt simul esse vera. idest inhonestus. |#8 Deinde cum dicit: quaecumque autem universalium etc. Ergo istae duae sunt simul verae. homo est probus. secus autem est in successivis. magis trahitur ad id quod indignius est. Simul enim est verum dicere quod homo est albus. quae destruit partem.. ibi: si enim turpis non probus etc. unde sufficit ad veritatem eius quod praedicatum uni parti conveniat (quod designatur per signum particulare). ut Ammonius refert. Uno modo. homo est turpis. Contingit autem accipi duas affirmativas indefinitas. quando dicitur esse quod non est. falsum autem. Sic ergo haec est vera. cum sit indeterminata. quae per se removentur ab universalibus. secundum perfectam contrarietatem. et ideo dicunt quod indefinita negativa sumenda est pro universali negativa.. sicut turpis. homo non est probus. homo non est probus. quodam homine existente albo. Sed ad hoc removendum Philosophus dicit quod quaecumque affirmative et negative dicuntur de universalibus non universaliter sumptis. homo est probus. homo est turpis. vel ratione suae partis. non semper oportet quod unum sit verum. et ideo indefinitam affirmativam dicunt esse sumendam pro particulari affirmativa: sed negativam universalem. puta cum sunt opposita praedicata: quae quidem oppositio potest contingere dupliciter. homo est turpis. Utuntur autem quandoque Philosophi indefinitis negativis pro universalibus in his. Sunt ergo istae duae verae simul.

huic quae est. et nihil aliud. Universalis vero negativa includit quidem in suo intellectu negationem universalis affirmativae. non omnis homo est albus. Quarto. Nam nullus dicitur. quae solummodo removet ipsam. manifestum esse quod unius affirmationis est una negatio sola. sed hoc non contingit fieri nisi uno modo. secundo. sed removet quamlibet partem eius. in quantum includit particularem negativam.. per rationem. in singularibus: huic enim affirmationi. videtur. epilogat quae dicta sunt. manifestat propositum. et dicit quod subito. secundo.. Ratio autem sumitur ex hoc. et quod oppositarum affirmationum et negationum aliae sunt contrariae. ostendit quod uni affirmationi una negatio opponitur. et sumitur hic large contradictio pro qualicumque oppositione affirmationis et negationis: nam in his quae sunt vere contradictoriae semper una est vera. opponitur tanquam propria eius negatio illa quae est.. non opponitur ei quae est. |#2 Dicit ergo primo. Tacet autem de subcontrariis. sicut ista. ibi: una autem affirmatio etc. quando aliquid affirmatur de universali ratione sui singularis. ut est etc. videbatur quod uni affirmationi duae negationes opponerentur. et concludit manifestum esse ex praedictis quod uni affirmationi opponitur una negatio. et altera falsa.. ibi: dico autem. Sed ad hoc dicendum quod oportet quod hic dicitur intelligi quando negatio ad idem refertur quod affirmatio continebat. idest. epilogat quae dicta sunt. negativa est sola ista. ibi: manifestum est ergo etc. nullus homo est albus. neque etiam illa quae est. vel non universaliter sumptum. ut est socrates albus. sicut huic affirmationi. ergo uni affirmationi opponitur una sola negatio. et hoc ipsum negatio negat. et dictum est quae sint utraeque. Sed ipse hoc removet dicens quod neque idem significant neque ex necessitate sunt simul vera. Si vero esset aliud praedicatum vel aliud subiectum. videtur idem significare cum hoc quod est. |+12 Lectio 12 |#1 Postquam Philosophus distinxit diversos modos oppositionum in enunciationibus. aliquis homo est albus. quidam homo non est albus. vel universaliter. manifestat propositum per exempla. proponit quod intendit. quia non sunt recte oppositae. Tertio. nullus homo est albus. omnis homo est albus. quod affirmatio affirmavit et de eodem subiecto. sed omnino diversa.. socrates non est albus. quia hoc quod dico. quae est. Et sic patet quod sola una est negatio universalis affirmationis: et idem apparet in aliis. omnis homo est albus. ita scilicet ut negatio neget id quod affirmatio posuit. Secundo.. ponit exemplum quando affirmationis subiectum est universale indefinite sumptum et dicit quod isti affirmationi. sive illud subiectum sit aliquid singulare. non omnis homo est albus. quod supra dictum est quod negatio opponitur affirmationi. et hoc potest esse dupliciter: uno modo. manifestat idem quando subiectum affirmationis est universale universaliter sumptum. nullus homo est albus.. opponitur sicut propria eius negatio. quia non contingit de eodem affirmare et negare. secundo. sive aliquid universale. tanquam eius propria negatio. omnis homo est albus. haec negativa opponi. et circa hoc duo facit: primo. alio modo. |#5 Sed videtur hoc esse contra id. Quare autem in quibusdam oppositis hoc non verificetur. quod dictum est. Et hoc quidem fuit necessarium hic dicere: quia cum posuerit plura oppositionum genera. Dictum est etiam quod non omnis contradictio est vera vel falsa. et haec. socrates est albus. |#3 Deinde cum dicit: hoc enim etc. non est homo albus. in quantum scilicet importat non solum remotionem universalitatis. |#4 Deinde cum dicit: dico autem. secundum praedicta. nunc intendit ostendere quod uni affirmationi una negatio opponitur. aliae contradictoriae. et pro eodem de eo negatur.|#11 Deinde cum dicit: videbitur autem etc. quia scilicet quaedam non sunt contradictoriae. quasi non ullus. quae aequipollet particulari negativae. tertio. manifestat propositum: et primo. sed 29 . homo non est albus. quod supra dictum est quod negativa indefinita verificatur simul cum indefinita affirmativa. quidam homo non est albus. negatio autem non potest verificari simul cum sua opposita affirmatione. Et primo. non esset negatio opposita. socrates non est musicus. opponitur tanquam eius propria negatio. homo est albus. socrates est albus. Sed si quis recte consideret huius affirmativae. quae est eiusdem de eodem: ex quo hic accipitur quod oportet negationem negare illud idem praedicatum. quando affirmatur aliquid inesse homini ratione sui ipsius (quod est per se de eodem praedicari). |#6 Deinde cum dicit: quod igitur una affirmatio etc. Circa primum tria facit: primo. ut supra dictum est. sicut huic affirmativae. ibi: hoc enim idem etc. socrates non est albus. sed supra hoc aliquid addit. per exempla. excludit id quod faceret dubitationem circa praedicta. dictum est supra. Plato est albus. ponit exemplum quando affirmationis subiectum est universale particulariter sumptum: et dicit quod huic affirmationi. sicut ex praedictis manifestum est. non aliquis. ut patet ex sua aequipollenti. id est primo aspectu videtur hoc esse inconveniens. ostendit quae sit una affirmatio vel negatio. haec sola opponitur.

homo est albus et equus est albus. secundo. Dictum est autem quando altera semper est vera. sed quia enunciatio. non invenitur aliqua una res cui attribuatur praedicatum. quia praedicatum non attribuitur multis singularibus. tunica est alba. quae utuntur subiecto aequivoco. significat unum: nam sola multitudo praedicati impediret unitatem enunciationis. ibi: ut si quis ponat etc. et. concurrant in unum secundum aliquem dictorum modorum. Et exemplificat de diversis sicut universalis ista affirmativa est una. Deinde cum dicit: nihil enim differt etc. ad excludendum hoc quod ex multis partibus fit unum.. Dicit ergo primo quod si unum nomen imponatur duabus rebus. sed secundum quod uniuntur in natura generis. quamvis sub se multitudinem singularium comprehendat. ex quibus non fit unum. Quod autem dicit quod non differt dicere. significant multa et sunt plures enunciationes. sicut ex lapidibus et lignis fit domus. in qua aliquid praedicatur de aliquo universali universaliter vel non universaliter. non potest esse vera nisi utraque pars sit vera: sed haec. Quod quidem iam supra dixerat. secundo. Si tunica significat hominem et equum. homo est albus et equus est albus. quae continetur sub sola nominis unitate. Contingit etiam affirmationem et negationem non proprie opponi. |#9 Deinde cum dicit: ut si quis etc. proponit quod intendit. ostendit quae sit affirmatio vel negatio una. tunica est alba. potest esse vera etiam altera existente falsa. non est intelligendum quantum ad veritatem et falsitatem. sicut homo et equus sub animali: hoc enim nomen animal significat utrumque. ibi: nihil enim differt etc. quia non est aliqua res quae componatur ex homine et equo. Ideo autem universalis propositio una est. infert corollarium ex dictis. quae unum significat. tunica est alba. altera autem falsa. non est affirmatio una. ut si dicam. semper oportet unam esse veram et aliam falsam. quae requiritur ad hoc quod quaelibet harum sit una. nihil differt si dicatur. aut etiam si subiectum sit singulare. et equus est albus. nihil significat. aut si dicatur. ibi: quare nec in his etc.. secundum quod sunt in se divisa. sed istae. probat quod dixerat tali ratione. quia scilicet in his quae vere sunt contradictoria. potest intelligi dupliciter. quae possunt simul esse falsae. Si ergo sit tale praedicatum quod attribuatur rei. exemplificat. ut si aliquis hoc nomen tunica imponat ad significandum hominem et equum: et sic. ibi: si vero duobus etc. canis est nomen. quia scilicet negatio potest aliud negare quam affirmatio affirmet. cuius ratio una est. Sed hoc est intelligendum quantum ad unitatem et multiplicitatem. Quod autem dicit. Nam sicut cum dicitur. requiritur ad unitatem enunciationis quod illa multa quae significantur. Alio modo. Et circa hoc quatuor facit: primo.. scilicet non est omnis homo albus. |#7 Deinde cum dicit: una autem affirmatio etc. ostendit quod sola unitas nominis non sufficit ad unitatem enunciationis. homo est albus. multa significat. non est affirmatio una. quae continetur sub universali.. et. Et subdit alia exempla. equus est albus. sufficiet unitas vocis... tunica est alba. et. Uno modo. equus est albus. 30 . non secundum quod sunt multa et differentia ad invicem.. sive sint partes rationis. et ideo contingit eas esse veras simul. |#8 Deinde cum dicit: si vero duobus etc. sed sit universale particulariter sumptum vel indefinite. |#10 Deinde cum dicit: quare nec in his etc. ostendit quod impeditur unitas enunciationis per multitudinem. alioquin non oporteret distinguere multiplices propositiones ad solvendum rationes sophisticas. unde non sufficeret sola unitas vocis. ubi habitum est quod una est enunciatio. omnis homo est albus. ex quibus non fit unum. si dicam. ita etiam nec cum dicitur. neque negatio una. sed secundum quod uniuntur in uno communi. Dicit ergo primo quod una est affirmatio vel negatio cum unum significatur de uno. concludit ex praemissis quod nec in his affirmationibus et negationibus. praedicta positione facta.. tunica est alba. homo est albus. In fine autem apponit quamdam conditionem. ostendit quod unitas enunciationis non impeditur per multitudinem. intendit ostendere quod per hoc non impeditur unitas enunciationis. quae sunt manifesta. quae sunt partes definitionis: sive sint partes integrales alicuius compositi.contrariae. ergo etiam ista. tertio. quarto. homo est albus. Nam haec copulativa. ad excludendum hoc quod multa continentur sub uno universali.. et melius. Si vero sit tale praedicatum quod referatur ad vocem. tunica est alba. probat. et similiter particularis negativa quae est eius negatio. sive illud unum quod subiicitur sit universale universaliter sumptum sive non sit aliquid tale. Et hoc si significet hominem et equum ut res diversas: si vero significet hominem et equum ut componentia unam rem. Et circa hoc duo facit: primo. quod est praedicatum. exemplificat quod dictum est. multa sub se continet. si scilicet album. sicut sunt genus et differentia.

ibi: nam si omnis affirmatio etc. homo est risibile. Nam in materia necessaria omnes affirmativae determinate sunt verae. |#6 Sed in singularibus et futuris est quaedam dissimilitudo.. utraque simul est vera in futuris sicut in praesentibus vel praeteritis. quae quidem divisio attenditur secundum habitudinem praedicati ad subiectum: nam si praedicatum per se insit subiecto. nec per se insit. nam in enunciationibus. est negativa non universalis. proponit dissimilitudinem. probat praemissam differentiam. quae etiam contradictorie opponuntur. dicetur esse enunciatio in materia necessaria vel naturali. ex praemissis concludens. probat eam. |#5 Et hoc quidem ita se habet quantum ad propositiones. ut cum dicitur.|+13 Lectio 13 |#1 Postquam Philosophus determinavit de oppositione enunciationum et ostendit quomodo dividunt verum et falsum oppositae enunciationes. ut supra habitum est. scilicet affirmativa vel negativa. Et hoc quidem dicitur quantum ad materiam contingentem: nam quantum ad materiam necessariam et impossibilem similis ratio est in futuris singularibus. et haec etiam divisio potest accipi ex his quae supra dicta sunt: dictum est enim supra quod necesse est omnem enunciationem esse ex verbo vel ex casu verbi. ita in futuris sicut in praeteritis et praesentibus. etiam similiter se habent quantum ad oppositiones. Nam in praeteritis et praesentibus necesse est quod altera oppositarum determinate sit vera et altera falsa in quacumque materia. |#7 Deinde cum dicit: nam si omnis affirmatio etc. prout scilicet enunciatio est una simpliciter vel coniunctione una. |#4 His igitur enunciationum differentiis consideratis. homo est asinus. verbum autem est quod consignificat praesens tempus. vel. Si vero medio modo se habeat praedicatum ad subiectum. secundum diversam quantitatem enunciationis. sed particularis. attribuuntur singularibus secundum universalium rationes. hic inquirit de quodam quod poterat esse dubium. In contingenti vero universales sunt falsae et particulares sunt verae. necesse est quod affirmatio vel negatio determinate sit vera vel falsa. quod in his quae sunt. idest in enunciationibus de praeterito. Sed in enunciationibus. secundum praedicta. et sic oportet. quia illa proprie ad singularia pertinent quae contingenter eveniunt. casus autem verbi sunt. utpote quod enunciatio quaedam est universalis. quae sunt de universalibus vel universaliter vel non universaliter sumptis. quaedam de futuro. non similiter se habet iudicium de veritate et falsitate in omnibus. Et eadem ratio est in enunciationibus singularibus. qui possunt ambae esse simul verae. negativae vero falsae. ut supra ostensum est. in quibus aliquid praedicatur de universali non universaliter. sed particularis. non est necesse quod semper una sit vera et altera sit falsa. necesse est quod semper una sit vera. e contrario. Dictum est enim supra quod negatio enunciationis universalis in qua aliquid universaliter praedicatur. ut cum dicitur. prout scilicet enunciatio est affirmativa vel negativa. |#2 Circa primum considerandum est quod Philosophus in praemissis triplicem divisionem enunciationum assignavit. In indefinitis autem. secundo. Et circa hoc duo facit: primo. ut scilicet nec per se repugnet subiecto. et altera falsa. quarum prima fuit secundum unitatem enunciationis. utrum scilicet id quod dictum est similiter inveniatur in omnibus enunciationibus vel non. 31 . quaedam particularis. quod semper una earum sit vera et altera falsa in quacumque materia. ita in futuris sicut in praeteritis et praesentibus. idest in propositionibus de praesenti. quaedam indefinita et quaedam singularis. quod una determinate sit vera et altera falsa. Nam quaedam est de praesenti. dicetur enunciatio esse in materia impossibili sive remota. in quibus de universalibus subiectis aliquid universaliter praedicatur. secunda fuit secundum qualitatem. Circa hoc igitur versatur tota praesens intentio: utrum in enunciationibus singularibus de futuro in materia contingenti necesse sit quod determinate una oppositarum sit vera et altera falsa. sed in singularibus quae sunt de futuro hoc non est necesse. |#3 Tangitur autem hic quarta divisio enunciationum secundum tempus. Diversificatur tamen hoc. et e converso universalis negativa non est directe negatio universalis affirmativae. qui consignificant tempus praeteritum vel futurum.. quae sunt de praeterito vel de praesenti: sed si accipiamus enunciationes. quaedam de praeterito. Nec tamen Aristoteles mentionem fecit de materia contingenti. et in his quae facta sunt. tertia fuit secundum quantitatem. sicut in praesentibus et praeteritis. Potest autem accipi quinta divisio enunciationum secundum materiam. quae scilicet ei opponitur. quae autem per se insunt vel repugnant. Unde Philosophus dicit. quae sunt de futuro. homo est animal. dicetur enunciatio esse in materia possibili sive contingenti. In materia autem impossibili. Si vero praedicatum per se repugnet subiecto quasi excludens rationem ipsius.

Et eadem etiam convertibilitas apparet in falso: quia. ex necessitate sequitur quod sit verum affirmare vel negare. Quaedam vero eveniunt ut in pluribus. quia remoto contingenti quod est in paucioribus. necesse est quod omnis affirmans vel negans determinate dicat verum vel falsum. scilicet quod si omnis affirmatio vel negatio determinate est vera vel falsa ita in singularibus et futuris sicut in aliis. de necessitate sequitur quod ita sit in re. De eo enim quod est magis determinatum ad unam partem possumus determinate verum dicere quod hoc erit vel non erit. sequitur ut quidquid verum est de praesenti. Primo quidem. sicut medicus de convalescente vere dicit. Et hoc est quod manifestat consequenter dicens quod si verum est dicere quod album sit. neque fit quantum ad productionem eorum quae contingenter causantur. et ista procedunt ex electione. quod a casu accidit. licet per aliquod accidens impediatur eius incessus. similiter se haberet ad hoc quod fieret vel non fieret. Circa primum duo facit: primo. iste sanabitur. Vel. vere potest dici quod ipse incedet. consequens est quod omnia necesse sit vel determinate esse vel non esse. nec non erit. |#9 Quaedam enim contingunt ut in paucioribus. et e converso. neque quod erit. ibi: quare ergo contingunt inconvenientia etc. Quaedam vero se habent ad utrumlibet.Et circa hoc duo facit: primo. ex necessitate sequitur quod non ita sit in re. sive in paucioribus. non incedet. si itaque hic quidem. Secundo. necesse est omnia determinate esse vel non esse. sicut ipse affirmat vel negat. sequetur quod necesse sit quod alter eorum verum dicat. Ex hoc autem quod necesse est alterum eorum verum dicere. oportet quod vel ille qui affirmat vel ille qui negat dicat verum. et quod ita sit in re. scilicet esse vel non esse. manifestat subdens quod. Si necesse est quod omnis affirmatio vel negatio in singularibus et futuris sit vera vel falsa. nec utrumlibet quantum ad ea quae se habent aequaliter ad utrumque. si non est ita in re sicut ipse affirmat vel negat. sequitur quod affirmans vel negans mentiatur. scilicet affirmativa et negativa: sed hoc habet locum solum in indefinitis. scilicet vel affirmativam vel negativam. ostendit illa esse impossibilia quae sequuntur. duplici ratione.. quod causatur ex natura. neque quod non erit. scilicet quod verum sit id quod dicitur. et ad neutrum horum sunt determinata: quod significat cum subdit. sicut hominem canescere in senectute. Per quod triplex genus contingentium excluditur. Est autem considerandum quod Philosophus non excludit hic expresse contingens quod est ut in pluribus. ostendit quod non potest esse quod utraque veritate careat. nec erit. ex necessitate sequitur quod ita non sit. secundo. ostendit quod in singularibus et futuris non semper potest determinate attribui veritas alteri oppositorum. Ponamus enim quod sint duo homines. et si verum est negare. Et hoc probat consequenter: quia ista duo se convertibiliter consequuntur. quam ad aliam. puta quod socrates curret. Et ideo dicit nihil est quantum ad ipsam permanentiam eorum quae permanent contingenter. Unde et Philosophus dicit in II de generatione quod futurus quis incedere. De eo enim qui habet propositum determinatum ad incedendum. |#10 Deinde cum dicit: amplius si est album etc. in quarum prima ponit quamdam consequentiam. Si autem omnia ex necessitate evenirent. ut habetur in Graeco. si aliquis mentitur falsum dicens. probat propositum ducendo ad inconveniens. Circa primum ponit duas rationes. nihil horum contingentium esset. Quomodo autem sequatur quod nihil sit ad utrumlibet ex praemissa hypothesi. removetur per consequens contingens quod est ut in pluribus: nihil enim differt id quod est in pluribus ab eo quod est in paucioribus. nec casu quantum ad ea quae sunt in minori parte. etiam fuerit verum de futuro. nisi quod deficit in minori parte. secundo. ducendo ad impossibile. probat consequentiam praedictam. si omnis affirmatio vel negatio determinate sit vera. licet forte ex aliquo accidente eius sanitas impediatur.. sequitur quod necesse sit determinate vel esse vel non esse. |#8 Est ergo processus huius rationis talis. quia tale contingens non excludit quin altera oppositarum enunciationum determinate sit vera et altera falsa. et sic tollitur id quod est ad utrumlibet: quia. Et e converso: quia si ita est in re vel non est. quae accidunt a casu vel fortuna. scilicet quod in singularibus et futuris contingit alteram esse veram. si omnis affirmatio vel negatio determinate sit vera. Ergo. quia scilicet non magis se habent ad unam partem. alius vero dicat hoc idem ipsum non esse futurum. si esse aliquid ad utrumlibet. quorum unus dicat aliquid esse futurum. Ex hoc concludit ulterius quod omnia sint ex necessitate.. supposita praemissa positione. Sed eius quod est ad utrumlibet proprium est quod. et non magis ad unum quam ad alterum. eo modo quo est verum de praesenti. ibi: at vero neque quoniam etc. Si enim similiter se habet veritas et falsitas in praesentibus et futuris. ponit secundam rationem ad ostendendum praedictam dissimilitudinem. non possit de eo determinate dici. 32 . Deinde cum dicit: quare si hic quidem etc. ut dictum est. non autem uterque: quia non potest esse quod in singularibus propositionibus futuris utraque sit simul vera. Ex hoc autem sequitur quod omne necesse sit esse vel non esse. quia non determinatur magis ad unum quam ad alterum.

quae facta sunt. vel non esse quod est. quae etiam non magis est determinata ad unum quam ad aliud. neque erit. et sic oportet quod si affirmatio sit falsa. Et ita ex hoc sequitur idem inconveniens quod in praemissis. unde determinate potest dici de eo quod erit. non potest hoc non esse vel non futurum esse. sequitur quod illud sit. aliquid est in sua causa pure in potentia. hoc modo est aliquid verum. Cuius consequentiae ratio patet. ut navale bellum cras erit.. |#12 Deinde cum dicit: at vero neque quoniam etc. non potest esse quin illud sit praesens vel futurum. et primo. verum fuerit determinate dicere esse futurum. nec tamen negatio est vera: et similiter negatio erit falsa. Et quod impossibile est non fieri idem significat cum eo quod est necesse fieri. et e converso. Si ergo ponitur verum esse id quod dicitur de praesenti vel de futuro. Et circa hoc duo facit: primo. ostendit quod veritas non omnino deest in singularibus futuris utrique oppositorum. quod haec inconvenientia sequuntur. et tunc determinate habet esse in sua causa. necesse est fieri. sed non per omnimodam certitudinem. vel de futuro quoniam erit. ut sit id quod dicitur. Si ergo vera est praedicta positio dicens quod neque cras erit. proponit quod intendit dicens quod sicut non est verum dicere quod in talibus alterum oppositorum sit verum determinate. ostendit haec inconvenientia ex praedicta positione sequi. unde relinquitur quod nullo modo potest de aliquo eorum determinate dici quod sit futurum. neque non fieri: quod est contra rationem eius quod est ad utrumlibet. erat verum dicere quoniam hoc erit album. et nihil aliud est falsum quam esse quod non est. nondum est in seipso. ibi: igitur esse quod est etc. |+14 Lectio 14 |#1 Ostenderat superius Philosophus ducendo ad inconveniens quod non est similiter verum vel falsum determinate in altero oppositorum in singularibus et futuris. secundo. qua dicitur. nunc autem ostendit inconvenientia ad quae adduxerat esse impossibilia. quia ista duo sunt incompossibilia. sicut supra de aliis enunciationibus dixerat. ponit inconvenientia quae sequuntur. sed mutabiliter. hoc erit.. idest antequam illud fieret album. ibi: nihil enim prohibet etc. ergo primo. ut quae habet inclinationem ad suum effectum. quia illud quod accidit a casu non est ex necessitate. quod patet ex definitione veri et falsi: nam nihil aliud est verum quam esse quod est. Cum autem aliquid est in praesenti habet esse in seipso. Et ita de futuro sicut de praesenti: sequitur enim esse cras. Sequitur ergo ex praemissis quod omnia. ut in secundo plenius dicetur. Sed secundum praedictam positionem affirmatio est falsa. probat propositum duabus rationibus. puta si verum est dicere quod aliquid sit magnum et album. quod nihil sit neque ad utrumlibet neque a casu. concludit quomodo circa haec se veritas habeat. sequitur quod semper fuit verum dicere de quolibet eorum. si verum est dicere quod erit cras. neque non erit. ibi: quod si haec possibilia non sunt etc. est tamen aliqualiter in sua causa: quod quidem contingit tripliciter. secundo. Secundam rationem ponit. hoc autem relinquit pro inconvenienti. Quae talis est: si verum est dicere aliquid. quae tamen impediri potest. vel non esse quod non est. ibi: ad haec si verum est etc. oportebit neque fieri. ergo praedicta positio est impossibilis. Alio modo. quae futura sunt. Sed eadem ratio videtur esse in propinquo et in remoto. tertio.. Sed quod non potest non fieri idem significat cum eo quod est impossibile non fieri. Ex quo sequitur ulterius. sequitur utraque esse. affirmatione non existente vera. si ponatur quod necesse sit oppositarum enunciationum alteram determinate esse veram et alteram esse falsam similiter in 33 . et ideo vere potest dici de eo quod est: sed quamdiu aliquid est futurum. quod aliquid vere dicatur esse. quod negatio sit vera. ibi: primum enim cum sit etc. ut si quod dicamus. Quarum prima talis est: affirmatio et negatio dividunt verum et falsum. Nam hoc includitur in significatione veri. neque non erit. et quod non sit.Sed determinate nunc est verum dicere de aliquo singulari quod est album. Dicit ergo primo. ut sic sit in sua causa ut ex necessitate ex ea proveniat. ergo si ante unum diem verum fuit dicere quod hoc erit album. Si autem semper est verum dicere de praesenti quoniam est. quo habet esse. sed ut in paucioribus. ergo et primum est falsum. |#2 Circa primum tria facit: primo. quod erit. et sic de hoc vere dici potest.. scilicet quod omne quod est verum esse.. ostendit esse impossibilia inconvenientia memorata. sic non est verum dicere quod non utrumque sit verum. Tertio. aliquid est in sua causa. ostendit impossibilia ea quae sequebantur. sed quod sit vel non sit. quia quod est ad utrumlibet se habet ad alterutrum. unde et hoc determinatum est in sua causa. |#11 Ad cuius evidentiam considerandum est quod cum verum hoc significet ut dicatur aliquid esse quod est. Secundo. ex praedictis rationibus concludens. Uno modo. vel non erit. scilicet quod veritas desit utrique oppositorum. hoc erit..

quia ea intentione videntur consiliari et negotiari ut. ut necesse esset quod alterum oppositorum vere diceretur. ita se habebat veritas enunciationum. esse et non esse. ad ea quae futura sunt. Circa primum duo facit: primo. Manifestum est enim etiam in rebus naturalibus esse quaedam. Non enim propter nostrum affirmare vel negare mutatur cursus rerum. tollitur totus ordo conversationis humanae. etiam in aliis rebus. si uno affirmante hoc esse futurum. quae sunt ex necessitate. ita enim se habebit res si hoc factum fuerit. Et huiusmodi consequentiae rationem assignat per hoc. necesse est quod alter eorum determinate verum dixerit. secundo. quae sunt propter aliquem finem (puta negotiatio. et omnia principia philosophiae moralis. Ergo in quibus contingit esse et non esse. et ad hoc quod necesse est aliquid vere dici sequitur quod necesse sit illud esse vel fieri. ibi: et quoniam est omnino etc. si in quocumque tempore praeterito. non potest non esse animal rationale mortale. non est autem futurorum principium nisi per hoc quod consiliatur et facit aliquid: ea enim quae agunt absque consilio non habent dominium sui actus. Sicut supposito quod sit homo. Quantum autem ad res humanas ostendit esse impossibilia quae dicta sunt. |#6 Deinde cum dicit: et quoniam est omnino etc. Eadem autem habitudo est eorum.. Et ex hoc ulterius inducit alia duo inconvenientia. cum dicitur aliquid vere dici. Id autem quod non est. ibi: at nec hoc differt etc. sic se habeat ut ex necessitate fiat. Et circa hoc duo facit: primo. Hoc ergo Philosophus accipit pro principio manifesto quod homo sit principium futurorum. quibus homines alliciuntur ad bona et retrahuntur a malis. Similiter etiam non differt quantum ad eventum eius quod nunc agitur. ostendit propositum in rebus humanis. |#3 Deinde cum dicit: nihil enim prohibet etc. per rationem. Et sic etiam impossibile est illud ex quo sequebatur. quae non semper actu sunt. ostendit idem etiam in aliis rebus. et accidunt. et eadem ratio est in omnibus aliis. Hoc enim sublato non erit aliqua utilitas persuasionis. si haec faciant. quantum ad rerum existentiam vel eventum. Sed hoc est contra intentionem hominum. quae prius dicebantur.. ut patet in animalibus brutis. |#4 Deinde cum dicit: at vero neque hoc differt etc.. ut sit aliquid vel non sit: quia veritas nostrae enunciationis non est causa existentiae rerum. si autem faciunt aliquid aliud. quae agit quasi Dominus existens suorum actuum. erit alius finis. unus dixerit quod hoc erit. scilicet quod omnia ex necessitate eveniant. sed potius e converso. quoniam erit futurum. secundo. quae erat eorum. quae possunt esse et non esse. secundo.. Sic ergo.singularibus sicut in universalibus.. per quam se habent ad fieri et non fieri. sed omnia sint et fiant ex necessitate. per exempla sensibilia. erunt superfluae: quia si omnia ex necessitate eveniunt. quasi libere iudicantes de his quae sunt agenda. Quorum primum est quod non oportebit de aliquo consiliari: probatum est enim in III ethicorum quod consilium non est de his. utrum fuerit affirmatum vel negatum ante millesimum annum vel ante quodcumque tempus. incipit esse album per hoc quod fit album. non esse impossibile quod ante mille annos. quando nihil apud homines erat praecogitatum. Sed si omnis affirmatio vel negatio determinate est vera. et accident. sed est in eis natura possibilitatis. scilicet quod ita sit ut dicitur. Dicit ergo primo. incipit esse aliquid per hoc quod fit illud. ibi: et multa nobis manifesta etc. quod si ponatur aliquem vere dicere quod hoc erit. alius autem dixerit quod hoc non erit. quia quod nunc factum est. probat quod dicta inconvenientia consequantur ex dicta positione. nec comminationis. ostendit quod eadem inconvenientia sequantur etiam si illud non ponatur. ergo in eis contingit esse et non esse: alioquin vel semper essent. vel semper non essent. ad ea quae sunt praesentia vel praeterita. Secundum inconveniens est quod omnes actiones humanae. |#5 Deinde cum dicit: quod si haec possibilia non sunt etc. Hoc enim significatur. et sic evacuatur tota civilis scientia. ergo omnia ex necessitate eveniunt. sive operemur sive non operemur erit quod intendimus. ostendit praedicta esse impossibilia: et primo. vel praeordinatum de his quae nunc aguntur. semper verum erat dicere. per hoc quod homo manifeste videtur esse principium eorum futurorum. et ita omnia ex necessitate acciderunt. erit talis finis. sed quodam naturali instinctu moventur ad agendum. quod scilicet nihil in his quae fiunt sit ad utrumlibet. sicut id quod non est album. Unde impossibile est quod supra conclusum est quod non oporteat nos negotiari vel consiliari. quodam possibili posito. quae est propter divitias acquirendas). quod quidem principium si removeatur. alius negaverit vel non negaverit. non potest non futurum esse. puta quod civitas talis subverteretur. ergo necesse fuit alterum eorum ex necessitate evenire. Non ergo talia ex necessitate sunt vel fiunt. quae nunc dicuntur. ostendit praedicta inconvenientia sequi. et in sua potestate habens agere vel non agere. nec punitionis aut remunerationis. ostendit quod idem sequitur si illud possibile non ponatur. 34 . Nihil enim differt. utpote in praesenti vel in praeterito existens. contingit etiam fieri et non fieri.. consequens est quod unumquodque eorum quae fiunt. sicut si hoc non factum fuerit. sed solum de contingentibus. Si autem non fiat album permanet non ens album..

sive se habeat aequaliter ad utrumque. idest vetustate corrumpi. et ita concludebant quod omnia ex necessitate eveniunt. quae non se habent magis ad affirmationem quam ad negationem. Similiter etiam haec est falsa. quod dicitur contingens ad utrumlibet. alia vero sunt in quibus alterum eorum contingit ut in pluribus. nec ex parte agentis nec ex parte patientis. Quidam enim distinxerunt ea secundum eventum. possibile vero quod quandoque erit. Probat autem quod simul cum hoc quod possibile est eam incidi. quod posita causa etiam sufficienti. necessarium vero quod semper erit. vestis nova. sicut Boethius dicit hic in commento. |#11 Sed hanc rationem solvit Aristoteles in VI metaphysicae interimens utramque propositionum assumptarum. aut post quantumcumque tempus) reducere in aliquam causam priorem: et sic quousque esset devenire ad causam. quia non habet impedimentum. et similiter esse album. causa autem posita. sed solum ex necessitate. si communiter loquamur. sed quia est necessarium. Dicit enim quod non omne quod fit habet causam. scilicet eam incidi et non incidi. quae est in ipsis rebus naturalibus. ut etiam Plato dixit. quia proprie non est ens. puta. non est sufficiens ratio contingentiae. Nam prima distinctio est a posteriori: non enim ideo aliquid est necessarium. qui dixit illud esse impossibile quod nunquam erit. possibile autem quod ad neutrum est omnino determinatum. ostendit propositum per sensibilia exempla. non habet causam: et idem est in omnibus aliis huiusmodi. |#9 Sed videtur haec ratio non esse sufficiens. Sicut enim possibile est istam vestem incidi. seu connexione causarum.|#7 Deinde cum dicit: ac multa nobis manifesta etc. quia nihil obviat incisioni. quandoque non erit. Quorum stoici posuerunt fatum in quadam serie. sicut diodorus. sed solum illud quod est per se. nisi etiam addatur ex parte potentiae activae quod non sit omnino determinata ad unum. Dixerunt enim necessarium esse illud quod non potest prohiberi quin sit verum. quae scilicet contingit ut in pluribus. in aliis autem ex eo quod materia est in potentia ad utrumque oppositorum. sed hoc quod est. quae non sunt in actu semper. |#10 Hoc igitur quidam attendentes posuerunt quod potentia. sed potius ideo semper erit. quod in sua natura determinatum est solum ad esse. in his quidem quae sunt a nobis ex eo quod sumus consiliativi. Et hoc est quod Boethius attribuit Philoni. impossibile vero quod semper prohibetur a veritate. et tamen nihil in eis evenit contingenter. |#12 Si autem utraque propositionum praedictarum esset vera. multae causae ad hoc concurrentes accipiunt rationem unius causae sufficientis. necesse est effectum poni: non enim omnis causa est talis (etiamsi sufficiens sit) quod eius effectus impediri non possit. sed magis ordinatur cum non ente. impossibile autem quod est determinatum solum ad non esse. Sed manifeste haec est sententia Aristotelis in hoc loco. Secunda autem assignatio est ab exteriori et quasi per accidens: non enim ideo aliquid est necessarium. necesse est effectum poni. ideo impedimentum habere non potest. alioquin si ita sit determinata ad unum quod impediri non potest. Et ideo alii melius ista distinxerunt secundum naturam rerum. Unde dicendum est quod possibilitas materiae ad utrumque. sortitur necessitatem ex aliqua causa determinata ad unum quam dixerunt fatum. sed si exteritur non inciditur. et non alia. ita etiam in corporibus caelestibus invenitur potentia ad diversa ubi. si autem causa posita. sicut ignis est sufficiens causa combustionis lignorum. scilicet per assumptionem contrarii. esset effectum (qui est futurus post quinque dies. possibile est etiam eam non incidi. quae nunc est in praesenti. ut scilicet dicatur illud necessarium. Quia si quilibet effectus habet causam. Sicut enim in corporibus corruptibilibus materia invenitur in potentia se habens ad esse et non esse. Utraque autem distinctio videtur esse incompetens. sed eorum quaedam sunt ad utrumlibet. ita possibile est eam exteri. manifestum est quod eam possibile est incidi. supponentes quod omne quod in hoc mundo accidit habet causam. quia est necessarium: et idem patet in aliis. vel iam fuit in praeterito.. necesse est effectum poni. sed tamen per effusionem aquae impeditur combustio. |#8 Est autem considerandum quod. eodem modo quo supra probavit duas indefinitas oppositas esse simul veras. Sit enim. sed sunt in potentia. Stoici vero distinxerunt haec secundum exteriora prohibentia. quia semper erit. ergo utrumque possibile est. consequens est quod ex necessitate reducat in actum potentiam passivam eodem modo. circa possibile et necessarium diversimode aliqui sunt opinati. Unde esse musicum habet causam. hoc manifestum est quod non omnia ex necessitate sunt vel fiunt. Assignat enim rationem possibilitatis et contingentiae. Et ex hoc universaliter concludit quod in aliis futuris. infallibiliter sequeretur omnia ex necessitate contingere. sed tamen contingit etiam ut in paucioribus quod altera pars sit vera. album esse musicum. per ordinem 35 . sive se habeat magis ad unum quam ad alterum. possibile vero quod potest prohiberi vel non prohiberi. Et si una causa per se non sufficit. Sed illud quod est per accidens non habet causam.

cum sit per intellectum agens. videtur quod omnia ex necessitate accidant. etiam quae videntur fortuita vel casualia. qui singularia non cognoscit. quae per se et directe non subduntur virtuti caelestium corporum: cum enim intellectus sive ratio et voluntas quae est in ratione. socrates est albus musicus. dicentes quod omne per accidens reducitur ad aliquid per se. tamen intellectus ut unum accipit. non eveniunt. puta in imbribus et tempestatibus. Et ideo Aristoteles ad hoc excludendum ostendit utramque praedictarum propositionum esse falsam. in quantum accidit ei quod est per se. Oportet enim effectum proportionaliter referre ad causam suam. in quantum scilicet componendo format enunciationem unam. reduci in ordinem providentiae divinae. et ex hoc ipso quod est bonum cadat sub eius voluntate: sicut ex hoc ipso quod est ens. quia non significat unum. necesse est eum occidi. quantum autem ad id quod inest ei per accidens non habet causam per se. Nam continens habet pravas concupiscentias. scilicet ex hoc ipso quod aliquid est cognoscibile cadat sub eius cognitione. ita etiam suum intelligere et suum intelligibile comprehendit omnem cognitionem et omne cognoscibile. Unde sicut esse eius sua virtute comprehendit omne illud quod quocumque modo est. Et quamvis illud etiam impedimentum secundum se consideratum reducatur in aliquam causam caelestem. Et secundum hoc contingit id. Indirecte tamen vis caelestium corporum redundat ad intellectum et voluntatem. Multa enim hic fiunt ex intellectu et voluntate. quod secundum se per accidens evenit et casualiter. sicut concursus duorum servorum ad certum locum est per accidens et casualis quantum ad eos. ut dictum est. quod quamvis secundum se non sit unum. |#14 Quidam vero non attendentes differentiam effectuum per accidens et per se. nisi in rem corpoream. tentaverunt reducere omnes effectus hic inferius provenientes in aliquam causam per se. |#15 Sed considerandum est quod id quod est per accidens potest ab intellectu accipi ut unum. quia virtus naturae se habet ad unum. exibit domum ad bibendum: si exibit domum. et suum velle et suum volitum comprehendit omnem appetitum et omne appetibile quod est bonum. cum unus eorum ignoret de alio. ut probatur in libro de anima. sicut musicum accidit socrati. tamen concursus horum. ut. non potest reduci in aliquam causam naturaliter agentem. quorum signa praeexistunt in corporibus caelestibus. iudicantes de intellectu divino ad modum intellectus nostri. |#16 Et secundum hoc aliqui posuerunt omnia quaecumque in hoc mundo aguntur. Manifestum autem est quod passiones virium sensitivarum non inferunt necessitatem rationi et voluntati. sed causam per accidens. quam ipse perfecte comprehendit. sitiet: si sitiet. Et similiter omne quod in aliquo effectu est per accidens consideratur circa aliquem effectum per se: qui quantum ad id quod per se est habet causam per se. quod autem est per accidens non est unum. occidetur a latronibus.causarum deveniret necessitas usque ad ultimum effectum. sed non deducitur. dicentes nihil aliud esse fatum quam vim positionis syderum. unde et supra dictum est quod haec enunciatio non est una. Quia ergo iam comedit salsa. |#17 Sed si providentia divina sit per se causa omnium quae in hoc mundo accidunt. ut in II physicorum et in V methaphysicae dicitur. Hoc autem est falsum: nam intelligere divinum et velle eius est ipsum esse ipsius. Id autem quod est per accidens non potest reduci ut in causam per se in aliquam virtutem naturalem. impossibile est quod directe subdantur intellectus seu ratio et voluntas virtuti caelestium corporum: nulla enim vis corporalis potest agere per se. Unde Philosophus in libro de anima opinionem ponentium voluntatem hominis subiici motui caeli adscribit his. Sed ex hac causa non potest provenire necessitas in omnibus quae hic aguntur. Vires autem sensitivae in quantum sunt actus organorum corporalium per accidens subduntur actioni caelestium corporum. et omne accidens alicui subiecto per se existenti. ex qua dicebant dependere fatum. et ita oportet effectum qui est per accidens reduci in causam per se. in quibus multa per accidens eveniunt. potest tamen esse per se intentus a Domino. Et hoc quidem aliqui stulti negaverunt. |#13 Obiiciunt autem quidam contra hoc. in quantum scilicet intellectus et voluntas utuntur viribus sensitivis. in quantum scilicet est per participationem ipsius. Similiter nec in aliis corporalibus effectibus rerum corruptibilium. qui utrumque mittit ad hoc quod in certo loco sibi occurrant. Sed non attendunt quod id quod est per accidens reducitur ad per se. quia scilicet impediuntur per accidens. quam ponebant esse virtutem caelestium corporum in qua ponebant fatum. cum sit per accidens. saltem bonorum. Et ideo Philosophus dicit in libro de somno et vigilia quod multa. Sic igitur ex virtute caelestium corporum non provenit necessitas in his quae per rationem et voluntatem fiunt. reduci in aliquem intellectum praeordinantem. non sint actus organi corporalis. aliquid cadit sub eius virtute activa. Puta. ut patet per Philosophum in VII ethicorum. si comedit salsa. 36 . sicut album esse musicum. qui non ponebant intellectum differre a sensu.

sed solum secundum quod est in actu. futura autem non cognoscit in seipsis. et ideo uno intuitu videt omnia quae aguntur secundum temporis decursum. sicut oculus humanus videt socratem sedere in seipso. non potest (ut videtur) ab hoc divertere quin appetat illud quod sibi videtur bonum. |#22 Similiter ex parte voluntatis divinae differentia est attendenda. videtur ergo quod omnia quae vult. vel per se vel per accidens (unde et anima in componendo et dividendo necesse habet adiungere tempus. quia unumquodque prout est in seipso iam determinatum est. quamvis omnes dependeant a voluntate divina. secundum prius et posterius in magnitudine est prius et posterius in motu et per consequens in tempore. |#18 Procedunt autem hae obiectiones ex eo quod cognitio divini intellectus et operatio divinae voluntatis pensantur ad modum eorum. |#21 Ex hoc autem quod homo videt socratem sedere. ut patet per Philosophum in IX metaphysicae. et unumquodque secundum quod est in seipso existens. eos autem qui post se sunt videre non potest. non quasi sibi futurum quantum ad eius intuitum prout est in solo ordine suarum causarum (quamvis et ipsum ordinem causarum videat). Voluntas autem divina indeficiens est. non sub ratione praecedentis et subsequentis (in comparatione scilicet ad eius intuitum). |#19 Nam primo quidem ex parte cognitionis vel scientiae considerandum est quod ad cognoscendum ea quae secundum ordinem temporis eveniunt. aliqui subvertere nituntur. Et ita videtur 37 . Et ideo praesentia cognoscit tanquam actu existentia et sensu aliqualiter perceptibilia. vel effectus eius non sit contingens. volentes ostendere quod voluntas in eligendo ex necessitate movetur ab appetibili. quilibet eorum qui sub ordine transeuntium continetur habet cognitionem de praecedentibus et subsequentibus. Cuius exemplum conveniens accipi potest ex ordine loci: nam secundum Philosophum in IV physicorum. tamen non omnes effectus eius sunt necessarii. nec de aliqua alia causa: quia omnis alia causa cadit iam sub ordine necessitatis vel contingentiae. Sic igitur relinquitur. quae sub ordine temporis aliqualiter continetur. Cum enim bonum sit obiectum voluntatis. non in causa sua. et tamen ea quae in tempore eveniunt non sunt vel fiunt ex necessitate. sicut quae sunt ad utrumlibet. ut ex quibus de necessitate evenient. sicut a prima causa. quod pertinet ad ordinem loci. Non enim est aliquid cognoscibile secundum quod est in potentia. si in suis causis sunt omnino in potentia non magis determinata ad unum quam ad aliud. sed omnino aeternaliter sic videt unumquodque eorum quae sunt in quocumque tempore. utpote in aliqua excelsa turri constitutus. quod Deus certissime et infallibiliter cognoscat omnia quae fiunt in tempore. sed contingenter. Sunt autem differentiae entis possibile et necessarium. quos voluit necessarios esse. cum tamen multo dissimiliter se habeant. cui subiacet totus temporis decursus secundum unum et simplicem eius intuitum. quae in nobis sunt. sicut nec ratio ab hoc potest divertere quin assentiat ei quod sibi videtur verum. tamen certissime et infallibiliter videt oculus hominis socratem sedere dum sedet. sed quidam contingentes. in quantum sunt praecedentes et subsequentes. aliter se habet vis cognoscitiva. si totaliter in causis suis sint determinata. Nam voluntas divina est intelligenda ut extra ordinem entium existens. Si ergo sint multi homines per viam aliquam transeuntes. et ita ea quae ipse scit. non tollitur eius contingentia quae respicit ordinem causae ad effectum. videret quidem simul omnes in via existentes. |#23 Similiter autem aliam radicem contingentiae. Hoc autem non potest dici de voluntate humana. Si autem esset aliquis extra totum ordinem transeuntium. per coniecturam autem. videtur quod necesse sit evenire. nullo autem modo. si non sint sic determinata quin impediri possint. praeteriti et futuri. unde posset totam viam videre. qui iuxta se sunt et aliquos eorum qui eos praecedunt. et ideo ex ipsa voluntate divina originantur necessitas et contingentia in rebus et distinctio utriusque secundum rationem proximarum causarum: ad effectus enim. disposuit causas necessarias. sed cognoscere ea potest in causis suis: per certitudinem quidem. velut causa quaedam profundens totum ens et omnes eius differentias. quos voluit esse contingentes. quia nondum sunt. et quomodo unus eorum alium praecedit. ordinavit causas contingenter agentes. sed simul omnes videret. praeterita autem cognoscit ut memorata. quae est tota simul. Secundo ex parte voluntatis: voluntas enim Dei inefficax esse non potest. Et ideo quilibet eorum videt eos. quae transcendit ordinem necessitatis et contingentiae. aliter illa quae totaliter est extra ordinem temporis. idest potentes deficere. quam hic Philosophus ponit ex hoc quod sumus consiliativi. |#20 Sed Deus est omnino extra ordinem temporis. sed necessarius. quasi in arce aeternitatis constitutus. Et secundum harum conditionem causarum. Quia igitur cognitio nostra cadit sub ordine temporis. sicut quae sunt ut in pluribus. consequens est quod sub eius cognitione cadant res sub ratione praesentis.Primo quidem ex parte scientiae eius: non enim potest eius scientia falli. ad effectus autem. ut dicitur in III de anima). ex necessitate eveniant. et ideo oportet quod vel ipsa causa possit deficere. effectus dicuntur vel necessarii vel contingentes.

vivere et intelligere et si qua alia sunt similia. quasi ex praemissis concludens. comedere hunc cibum vel illum. non autem prius. Et ideo manifeste verum est quod omne quod est necesse est esse quando est. quod si in his. necesse est non esse: quia non idem significant quod omne ens. sicut sunt opinabilia. sed ex suppositione. quibus non existentibus. secundo. quae ex praedictis rationibus sequebantur. Si igitur essent aliqua bona. intelligendum est similiter de non esse. scilicet quod omne quod est necesse est esse quando est. quas hic Aristoteles ponit. |#3 Deinde cum dicit: et in contradictione etc. Et huiusmodi veris ex necessitate assentit intellectus. et huiusmodi bono ex necessitate inhaeret voluntas: naturali enim quadam necessitate omnes appetunt esse felices. hic. |+15 Lectio 15 |#1 Postquam Philosophus ostendit esse impossibilia ea. nec sub ea ratione apprehenduntur ut sine quibus felicitas esse non possit. et quod omne ens simpliciter sit ex necessitate. ostendit quomodo se habeant veritas et necessitas circa res per comparationem ad sua opposita: et dicit quod eadem ratio est in contradictione. concludit veritatem. sicut sunt omnes conclusiones demonstrationum. Et quod dictum est de esse. sicut circa verum. in quibus humani actus consistunt. sed per alia. Et per hoc videtur Aristoteles excludere id quod supra dictum est.. et sic omnia. quibus ex necessitate intellectus assentit. quod est eorum quae sunt ad finem et tamen non sunt determinata. quae comparantur ad finem sicut conclusiones ad principium. sicut felicitas. quia aliud est simpliciter ex necessitate non esse et aliud est ex necessitate non esse quando non est. non sunt talia. oportet dicere ita se habere circa res. impossibile est illud simul esse. Nam impossibile non esse idem significat ei quod est necesse esse. secundum autem necessitatem absolutam. Et haec quidem dicta sunt ad salvandum radices contingentiae. Quaedam autem sunt. quorum nos principium sumus per consilium et electionem. qualiter se habeat veritas circa enunciationes. quamvis ex aliquo motivo magis inclinetur in unam partem quam in aliam. ut dicitur in III ethicorum.. quae habet rationem ultimi finis. non est opus consilio. ergo necesse est non esse. quamvis videantur logici negotii modum excedere. et omne quod non est necesse est non esse pro illo tempore quando non est: et haec est necessitas non absoluta. sicut prima principia indemonstrabilia. ut scilicet omnia ex necessitate eveniant. Ita etiam est quoddam bonum quod est propter se appetibile. et omne quod non est necesse est non esse quando non est. Et similiter. quod etiam antequam fieret alterum determinate esset futurum. nunc. Est autem quoddam verum. processerat ab enunciationibus ad res. Et haec necessitas fundatur super hoc principium: impossibile est simul esse et non esse: si enim aliquid est. |#24 Sed dicendum est quod similis differentia attendenda est circa bonum. ex necessitate provenient. qualiter se habeant circa eas per comparationem ad sua opposita. quod si praedicta sunt inconvenientia. remotis impossibilibus. si aliquid non est. ita scilicet quod non possunt esse falsa. quae non ex necessitate consequuntur ex principiis. quod est per se notum. et iam removerat inconvenientia quae circa res sequebantur. |#2 Dicit ergo primo. ut patet per Philosophum in II physicorum. ordine converso. Circa primum duo facit: primo. Et circa hoc duo facit: quia enim argumentando ad impossibile.. quae sunt appetibilia propter finem. principiis existentibus veris. quibus non ex necessitate assentit intellectus. ita scilicet quod possent esse falsa principiis existentibus veris. necesse est esse. 38 . quia etiam idem significant. Unde non potest simpliciter et absolute dici quod omne quod est. primo ostendit qualiter se habeat veritas circa res. et forte talia sunt esse. quae est in suppositione. secundo. secundum aliquod bonum consideratum in eis. qui talem ordinem perciperet. Et propter hoc Philosophus signanter radicem contingentiae in his quae fiunt a nobis assignavit ex parte consilii. quae sunt. postquam perceperit ordinem eorum ad principia. sit ex necessitate. In his enim in quibus media sunt determinata. aut abstinere ab eo: habent tamen in se unde moveant appetitum. quando est. haec etiam essent ex necessitate appetibilia et maxime apud eum. non posset aliquis esse felix. ostendit qualiter se habeant veritas et necessitas circa res absolute consideratas. nam primum significat necessitatem ex suppositione. impossibile est illud simul non esse. ergo necesse est tunc illud esse. Sed particularia bona. Et ideo voluntas non ex necessitate inducitur ad haec eligenda. puta. et omne quod non est. ibi: et in contradictione eadem ratio est etc.quod electio consilium consequens semper ex necessitate proveniat. Quaedam vero sunt bona. Horum autem duplex est conditio: quaedam enim ex necessitate consequuntur ex principiis. alterum determinate est verum. ut in secundo dicetur. ibi: quare quoniam orationes verae sunt etc. sunt autem quaedam vera non per se nota.

quia necesse est de unoquoque quod sit vel non sit. determinat de enunciationibus simplicissimis. sed necesse est quod vel sit futurum cras vel non sit futurum: hoc enim pertinet ad necessitatem quae est sub disiunctione. non tamen ex hoc necesse est quod ex necessitate altera earum determinate sit vera vel falsa. necesse est illud esse absolute.Sicut enim illud quod non est absolute necessarium. sed non est necesse navale bellum futurum esse cras. quae sunt de contingentibus. quid accidat enunciationi ex hoc quod aliquid additur ad determinandum veritatem vel falsitatem compositionis. solvit quamdam dubitationem circa oppositiones enunciationum provenientem ex eo. in quibus nomen finitum vel infinitum ponitur tantum ex parte subiecti. sive aequaliter sive alterum ut in pluribus. quae praedicantur vel subiiciuntur in enunciatione. sicut impossibilia. Et primo. Circa primum ergo duo facit: primo. non tamen haec vel illa determinate. sed etiam ex parte praedicati.. secundum quam est verum vel falsum in enunciatione affirmativa vel negativa. sed possunt esse vel non esse. secundo. et quod futurum sit aut non sit. et hoc sub disiunctione: et haec necessitas fundatur super hoc principium quod. quia hoc pertinet ad necessitatem absolutam. Et si contingat quod altera pars contradictionis magis sit vera. |#4 Deinde cum dicit: quare quoniam etc. ostendit quid accidat enunciationi ex hoc quod aliquid additur ad dictiones in subiecto vel praedicato positas. quia hoc modo se habent orationes enunciativae ad veritatem sicut et res ad esse vel non esse (quia ex eo quod res est vel non est. quandoque vero non tollit. impossibile est contradictoria simul esse vera vel falsa. tertio. sicut accidit in contingentibus quae sunt ut in pluribus. |*HER. ostendit qualiter se habeat circa orationes. sicut additio negationis infinitantis dictionem.. ibi: utrum autem contraria est affirmatio etc. Et sic terminatur primus liber. ipsa compositio. et dicit quod harum enunciationum. secundo. quod additur aliquid simplici enunciationi. et quaecumque ita se habent quod contradictoria eorum qualitercumque contingere possunt. quarum contradictoria contingere queant. Et ulterius manifestat quomodo similiter se habeat in contradictoriis enunciationibus. Est autem considerandum quod additio facta ad praedicatum vel subiectum quandoque tollit unitatem enunciationis. ergo necesse est vel esse vel non esse.. consequens est quod in omnibus rebus quae ita se habent ut sint ad utrumlibet. neque semper non sunt. oratio est vera vel falsa). sed se habet ad utrumlibet. Possunt autem tria in enunciatione considerari: primo. sed quandoque sunt et quandoque non sunt. ex necessitate sequitur quod etiam similiter se habeat contradictio enunciationum. Ex eo quod se habet circa res. Dividitur ergo haec pars in tres partes: in prima. in quibus nomen finitum vel infinitum ponitur non solum ex parte subiecti. ipsa oppositio unius enunciationis ad aliam. ibi: at vero unum de pluribus etc. ita etiam quod non est in se necessarium absolute fit necessarium per disiunctionem oppositi.. finaliter concludit veritatem totius dubitationis. sicut necessaria. Unde impossibile est neque esse neque non esse. ostendit quomodo uniformiter se habet in veritate orationum. fit necessarium ex suppositione eiusdem. sicut dictum est. Et hoc manifestat per exemplum: quia necessarium est navale bellum esse futurum cras vel non esse. secundo. ipsae dictiones.. secundo. Non tamen si divisim alterum accipiatur.. necesse est quod sub disiunctione altera pars contradictionis sit vera vel falsa. sicut circa esse rerum et non esse. secundum quod diversificatur per aliquid sibi additum. 39 . ibi: his vero determinatis etc. |#5 Deinde cum dicit: quare manifestum est etc. determinat de enunciationibus. Dicit ergo primo quod. alteram determinate esse veram et alteram esse falsam: quia non eodem modo se habet veritas et falsitas in his quae sunt iam de praesenti et in his quae non sunt. secundo. Sed hoc modo se habet in utriusque. ostendit quid accidat circa enunciationem ex additione tollente unitatem. Circa primum duo facit: primo. ostendit quid accidat enunciationibus ex additione negationis infinitantis dictionem. ibi: quando autem est tertium adiacens etc. ibi: quare manifestum etc. et dicit huiusmodi esse quae neque semper sunt. Et exponit consequenter quae sint illae res. quia scilicet in his quae sunt necesse est determinate alterum esse verum et alterum falsum: quod non contingit in futuris quae possunt esse et non esse. similiter etiam non est necessarium non esse futurum. tertio. hic determinat de enunciatione. concludit principale intentum et dicit manifestum esse ex praedictis quod non est necesse in omni genere affirmationum et negationum oppositarum. quia necesse est esse quando est. quas supra distinxit per nomina et verba.2 : LIBER 2 |+1 Lectio 1 |#1 Postquam Philosophus in primo libro determinavit de enunciatione simpliciter considerata.

videlicet quod nomen infinitum quodam modo significat unum. Introducit autem hoc. ut in primo habitum est: quia in obliquo nomine non concluditur ipse rectus. Non enim enunciatio efficitur negativa nisi per hoc quod negatur compositio. quod sit ex verbo vel infinito verbo. sit vel nomen. scilicet subiectum affirmationis. secundo.. videlicet si ponatur loco nominis infinitum nomen: loco autem verbi in enunciatione non potest poni infinitum verbum. in affirmatione. et sic facit enunciationem negativam: quod non accidit ex parte nominis. non significet unum de uno. ibi: praeter verbum autem etc. quae importatur in verbo: et ideo verbum infinitum in enunciatione positum fit verbum negativum. Circa primum duo facit: primo. quod significat unam formam generis vel speciei aut etiam individui. ponit rationes distinguendi enunciationes ex parte nominum.. quia in nullo variatur veritas enunciationis. sed est infinitum nomen. |#2 Resumit ergo illud. de quo aliquid dicitur. ibi: nomen autem dictum est etc. Dictum est enim supra quod. non quidem simpliciter. Quaedam enim est affirmatio. scilicet secundum rationem. Interponit autem quoddam. non constituunt enunciationem significantem verum vel falsum. quod valet ad dubitationis remotionem. idest extra enunciationem posito. quia ipsum non nominat aliquid cum aliqua forma determinata. Praeteritum enim et futurum. secundo. prout est magis in promptu. secundo.. exponit quod dixerat. dicuntur 40 . sicut nomen finitum. Primo quidem. quod est ex nomine vel infinito nomine. vel nomen infinitum. duplici ratione. Potest enim praeter nomen esse aliqua affirmatio vel negatio. ut in primo habitum est.. et dicit quod supra dictum est quid sit nomen. ad hoc excludendum subdit quod id quod est. non est nomen. quod supra dictum est de definitione affirmationis. quae constat ex nomine et verbo. Secundo. scilicet una. ostendit quod non potest esse eadem ratio distinguendi ex parte verborum. removet formam nominis absolute: et ideo extra enunciationem potest accipi verbum infinitum per modum unius dictionis. sed infinitum verbum. vel innominatum. unde sicut ipsum non ens dicitur ens. concludit intentum. Et hoc sequitur ex hoc quod supra dictum est quod hoc. sicut diversificavit per hoc. quod scilicet affirmatio est enunciatio significans aliquid de aliquo. sicut et ens. proponit rationes quasdam distinguendi tales enunciationes. et. negatio illa removet verbum ab aliquo. ut in primo dictum est). quia verbum est proprie nota eorum quae de altero praedicantur. ne aliquis dicat quod affirmatio. proponit rationes distinguendi enunciationes. Et inde est quod non diversificavit affirmationem per hoc. sicut addita nomini. sed in quantum significat negationem formae alicuius. de quo affirmatio aliquid significat. Unum enim eodem modo dicitur aliquid. vel est nomen vel innominatum. quaedam autem est quae constat ex infinito nomine et verbo. in qua subiicitur nomen infinitum. quasi concludens subdit quod quia affirmatio significat aliquid de aliquo. Casus enim nominum. sed in casibus verbi includitur ipsum verbum praesentis temporis. concludit propositum scilicet quod duplex est modus affirmationis. scilicet praedicatum. Circa primum tria facit: primo. Et ne aliquis diceret quod id quod in affirmatione subiicitur est simul nomen et innominatum. non homo. et ideo. ibi: erit omnis affirmatio etc. consequens est ut hoc. praeter verbum nulla est affirmatio vel negatio. non currit. nomen autem est vel finitum vel infinitum.. etiam verbo addito. ostendit quod differentia enunciationum non potest sumi ex parte verbi. de qua nunc loquimur. removet ipsum absolute. et sic oportet quod subiectum talis affirmationis sit vel nomen. sicut in quodam uno secundum rationem. oportet esse unum et de uno subiecto. ut patet in IV metaphysicae. Est autem considerandum quod in nominibus et in verbis praeter differentiam finiti et infiniti est differentia recti et obliqui. Non enim significat simpliciter unum. exponit quod dixerat. |#5 Deinde cum dicit: praeter verbum etc. idest infinitum nomen: quod dicitur innominatum.Circa primum duo facit: primo. non est verbum. quia de quocunque contingit affirmare. sive utamur negativa particula ut infinitante verbum vel ut faciente negativam enunciationem.. contingit et negare. sed solum removet determinationem formae. idest secundum rationem. Sed quando negatio additur verbo in enunciatione posito. sed secundum quid. consequens est ut illud. quia infinitum verbum constituitur per additionem infinitae particulae. ponit earum distinctionem et ordinem. et quid sit innominatum. ibi: quare prima est affirmatio etc. tertio. pertineat ad nomen. |#4 Deinde cum dicit: erit omnis affirmatio etc. sicut et nomen infinitum. quasi nomen infinitum non significet unum. in qua negatione multa conveniunt. ita etiam negatio est unum secundum quid. |#3 Deinde cum dicit: nomen autem etc. sicut. quae quidem addita verbo per se dicto. scilicet finitum (quod proprie dicitur nomen. quae significant casus verbi. idest infinitum nomen: quia. de quo significatur. et ideo accipitur semper in simpliciori intellectu. Et eadem differentia potest accipi ex parte negationis..

sicut et illae in quibus est subiectum non universaliter positum. vel non universaliter positum. tertia. et ideo in talibus. Unde in huiusmodi enunciationibus non potest omnis differentia inveniri. quae simul cum nomine praedicato facit unum praedicatum. Circa primum duo facit: primo. |+2 Lectio 2 |#1 Postquam Philosophus distinxit enunciationes. manifestat quaedam quae circa eas dubia esse possent. idem est ac si diceretur. sive erit. erat sola una oppositio. Nomen autem finitum est ratione prius infinito sicut affirmatio prior est negatione. ibi: quare quatuor etc. et primam negationem. in quibus nomen finitum vel infinitum ponitur solum ex parte subiecti. Ulterius autem ponit illas enunciationes in quibus subiectum universaliter ponitur. exponit quoddam quod dixerat. praedicatur ut adiacens principali praedicato. Quandoque vero non praedicatur per se. sicut haec est una oppositio. secundum subiectum finitum et infinitum. Similiter etiam praetermittit exemplificare de enunciationibus. secundo. agit de enunciationibus in quibus subiicitur nomen finitum non universaliter sumptum. tertio. hoc fuit.. distinguit huiusmodi enunciationes. Non ponit autem aliquam differentiam ex parte verbi. concludit ex praemissis distinctionem enunciationum in quibus nomen finitum vel infinitum ponitur solum ex parte subiecti. ibi: dico autem etc. Unde si dicatur. proponit quod intendit. Sed quando est tertium adiacens praedicatur. secundam autem negationem. sed quia est tertia dictio posita in enunciatione.per respectum ad praesens. hic accedit ad distinguendum illas enunciationes. ut. |#6 Deinde cum dicit: quare prima erit affirmatio etc. quae circumstant praesens. ut cum dicitur. Et dicitur esse tertium. secundum triplicem differentiam ex parte subiecti consideratam: primo namque. est. Praetermisit autem ponere exemplum de enunciationibus. agit de enunciationibus in quibus nomen praedicatur cum hoc verbo. ut iam dictum est. non quia sit tertium praedicatum. quia tale subiectum quodammodo eamdem vim habet cum subiecto universali. dupliciter dicuntur oppositiones. in extrinsecis temporibus. sed ut attribuat ei albedinem mediante hoc verbo. hoc est futurum. ex casu verbi et nomine fit enunciatio. homo est iustus. primo. alia. ut sic enunciatio dividatur in duas partes et non in tres. idest in praeterito et in futuro. homo non est iustus: alia 41 . de illis in quibus subiicitur nomen infinitum. non homo non est. non universaliter sumpto. sunt de numero praedictorum verborum. in quibus nomen finitum vel infinitum ponitur ex parte subiecti et ex parte praedicati. et alia tempora dicuntur per respectum ad praesens. in quibus triplex differentia intelligi potest: una quidem. Circa primum tria facit: primo. non homo est. puta si subiectum erat nomen finitum non universaliter sumptum. quid est hoc quod dicit. in quibus subiicitur singulare. homo non est. hoc est praeteritum. ibi: in his vero in quibus etc. socrates est: per quod nihil aliud intendimus significare. considerandum est quid est hoc. sed quasi coniunctum principali praedicato ad connectendum ipsum subiecto. vel quaecumque alia huiusmodi verba. quam quod socrates sit in rerum natura. quarum subiecta particulariter ponuntur. non est homo. secundo.. sine quibus non potest fieri enunciatio: quia omnia consignificant tempus. sive fuit.. in quibus nomen ponebatur solum ex parte subiecti.. non est intentio loquentis ut asserat socratem esse in rerum natura. secundum affirmationem et negationem. unde primam affirmationem ponit. ibi: quoniam vero contraria est etc. est eadem ratio sicut et in praesenti. eo modo quo dictum est. Circa quod considerandum est quod in praemissis enunciationibus. est tertium adiacens praedicatur.. hoc erit. quia singularibus nominibus non additur aliquod signum. oportet esse duas oppositiones eodem subiecto existente secundum differentiam nominis praedicati. socrates est. secundum subiectum universaliter. proponit diversitatem oppositionis talium enunciationum. quod potest esse finitum vel infinitum. quae posset sumi secundum casus verbi. concludit earum numerum et ponit earum habitudinem. Distinguit autem huiusmodi enunciationes sicut et primas. est. exemplificat. quod dicit quod quando est.. est.. |#2 Circa primum duo oportet intelligere: primo quidem. secundo de enunciationibus in quibus alia verba ponuntur. Et circa hoc duo facit. ibi: aliae autem habent ad id quod est non homo etc. secundo. Ad cuius evidentiam considerandum est quod hoc verbum est quandoque in enunciatione praedicatur secundum se. quia sicut ipse dicit. homo est. Et propter hoc. quae sunt quatuor. quasi principale praedicatum. Et ideo subiungit quod sive dicatur est. socrates est albus.. |#3 Secundo. socrates non est. tertio. tertium adiacens praedicatur. Circa primum duo facit: primo. sicut cum dicitur. ibi: intelligimus vero etc. secundum quodlibet subiectum erat una oppositio. secundo de illis in quibus subiicitur nomen finitum universaliter sumptum. scilicet est homo. ibi: similiter autem se habent etc. Deinde ponit secundam affirmationem.

secundum quod etiam sumuntur duae aliae. |#4 Deinde cum dicit: dico autem. quae sunt de praedicato finito secundum consequentiam vel analogiam. tertio. ei quae est. affirmativae de finito praedicato. non refert utrum dicatur nomen vel verbum. sic se habent ad affirmationem et negationem. idest ut privativae affirmationes seu negationes. manifestum est quod non habent similem consequentiam. scilicet homo est iniustus. |#8 Et ideo. duas scilicet de finito praedicato et duas de infinito. subiecto finito non universaliter sumpto. quod est nota praedicationis. scilicet homo est iustus. homo non est iustus. dictio significans tempus magis dicitur verbum quam nomen. non est simpliciter affirmatio. |#6 Ad cuius evidentiam considerandum est quod tripliciter nomen potest praedicari in huiusmodi enunciationibus. tamquam tertium nomen vel verbum in affirmatione. concludit numerum enunciationum. aut analogiam. ibi: dico autem quoniam est etc. scilicet haec. idest sicut illae quae sunt de privativo praedicato. ubi datur intelligi quod utraeque duae intelligantur in praemissis. secundo. scilicet homo est non iustus. quod duae enunciationes earum. Sed quia secundum communem usum loquendi. diversimode a diversis expositum est. (figura)p sic ergo duae. Dicit ergo primo quod quia duae sunt oppositiones. sicut privationes.vero oppositio est. sed secundum quid. prout quaelibet dictio nomen dicitur. ponit earum habitudinem. scilicet quae sunt de infinito praedicato. rationem numeri explicat. ibi: quarum duae quidem etc. quasi secundum privationem 42 . secundum quod etiam assumuntur duae aliae. ei quae est. huic scilicet homo est iustus. alii aliter exposuerunt. Duae vero. Negativa vero affirmativae. et sic est tertium nomen. homo est iustus. homo non est iniustus. se habent ad affirmationem et negationem de finito praedicato. quae sunt de infinito praedicato. scilicet homo est iustus. transpositas. quae est affirmatio de infinito praedicato. In secunda autem linea. quarum duae quidem etc. Quandoque vero praedicatur nomen privativum. Illae autem quae sunt de infinito subiecto non includuntur in praemissis. quae sunt de finito praedicato. et dicit quod duae dictarum enunciationum se habent ad affirmationem et negationem secundum consequentiam.. quae dicuntur privativae.. consequens est quod sint quatuor enunciationes illae in quibus est. Sed hoc manifeste est contra litteram. Haec enim affirmatio. homo est non iustus. sed de his postea dicetur. Sed duae aliae quae sunt de infinito subiecto.. Nam cum praemisisset quatuor enunciationes. Potest enim ipsum est. secundum quod assumuntur duae enunciationes. quae sunt de infinito praedicato. est tertium adiacens. ut in Graeco habetur. ostendit habitudinem praedictarum enunciationum ad invicem. negativa de privativo praedicato similiter sub affirmativa de finito et affirmativa sub negativa: ut patet in subscripta figura. idest sicut illae. vel verbum. scilicet non homo est iustus. scilicet haec. ad hoc quod sit tertium. quae dicuntur infinitae. et dicit quod cum dicitur. Et similiter etiam affirmativa de privativo praedicato respondet secundum consequentiam negativae de finito praedicato. Nam homo est non iustus. propter hoc addit. duae vero. scilicet affirmatio ad negationem et negatio ad affirmationem. una affirmativa et altera negativa. exponit quod dixerat. praedicatur. dicentes quod praedictarum quatuor propositionum duae. Quandoque vero praedicatur nomen infinitum. Et in prima quidem linea ponantur illae. Non enim negatio fit nisi per appositionem negativae particulae ad hoc verbum est. homo non est iustus. sive secundum correlationem. subiungit quasi illas subdividens. hoc verbum est.. ut privationes. scilicet quae sunt de infinito praedicato. ut est iustus etc. referens hoc ad illas quae sunt de infinito subiecto. homo est iustus.. negativa de infinito praedicato sub affirmativa de finito et affirmativa sub negativa. aliae vero duae minime. Disponatur ergo in figura. ponit conclusionem numeri. dici nomen. quae sunt de praedicato privativo. minime. |#7 Quidam ergo sic exposuerunt. cum omnis oppositio sit inter duas enunciationes. In tertia vero. quae sunt de finito praedicato secundum transpositionem quandam. sicut privationes. Propter quod theophrastus vocabat eas. quae dicuntur simplices. adiacet. |#5 Deinde cum dicit: quare quatuor erunt etc. et homo non est iustus. homo est non iustus. idest tertia dictio. homo est iniustus. Quod quia breviter et obscure dictum est. homo non est iniustus. Quandoque enim praedicatur nomen finitum.. quae sunt de praedicato infinito. Et hoc modo exposuit herminus hoc quod dicitur. Unde manifestum est quod de eis nunc non loquitur. Illae enim duae. idest ad ipsam speciem affirmationis et negationis. tertium adiacens. quas praemiserat scilicet illae. se habent secundum consequentiam ad illas. se habent ad affirmationem et negationem. quasi dicat. Negativa vero de infinito praedicato. ut Ammonius dicit. homo non est non iustus. huic scilicet homo non est iustus. scilicet homo non est non iustus. homo non est non iustus. Et primo. minime. non homo non est iustus. Deinde cum dicit: quarum duae quidem etc. scilicet praedicato. sicut privationes. quando est tertium adiacens praedicatur. respondet secundum consequentiam negativae de praedicato finito.

sicut in praedicta expositione primo accipitur similitudo habitudinis ad simplices. homo est iustus. |#9 Ad cuius evidentiam considerandum est quod. ubi nihil invenitur ad hunc sensum pertinens. ita etiam negativa simplex sequitur ad privativam affirmativam. sicut ad simplicem affirmativam sequitur negativa infinita. Unde dicit: quarum. quod sit homo non iustus. facile est exponere praesentem litteram hoc modo. duae quidem. est simpliciter affirmativa. duae quidem. quae sunt de finito praedicato. |#10 His igitur visis. et non convertitur. idest ad duas simplices. Nam. negativa simplex est in plus quam affirmativa infinita. et non convertitur. sicut ipse dicit. Sic ergo patet quod simplices non ita se habent ad infinitas in consequendo. scilicet infinitae. |#11 Sequitur. Et ideo simplicior et magis conveniens litterae Aristotelis est expositio Porphyrii quam Boethius ponit. de quorum quolibet potest dici quod non sit homo non iustus: sed ulterius potest dici de omnibus hominibus. se habet ad omnia illa. quae in fine I priorum dicuntur de propositionibus. remotis duabus. lignum est homo non iustus. et idem dicendum est de negativa. qui nec habent habitum iustitiae neque habent habitum iniustitiae. sed affirmativa privativa est in minus quam infinita affirmativa. sicut etiam animal est in plus quam homo. non tamen de aliquo eorum vere dici potest quod sit homo iniustus. Haec enim. Affirmativa vero simplex in minus est quam negativa infinita: quia quod non sit homo non iustus potest dici non solum de homine iusto. homo non est iustus. tamen videtur esse aliquantulum expositio extorta. duae autem. potest dici non solum de homine habente habitum iustitiae. Sed sicut simplex negativa sequitur ad infinitam affirmativam. ut privationes. lignum non est homo iustus. idest in modo consequendi ad eas. ut scilicet ad unam affirmativam sequatur alterius negativa. Secundum ergo hunc modum loquendi. Quarum. non se habent ad speciem affirmationis et negationis secundum privationem. quae est in plus. quae est in minus. quae relinquuntur. Ex quo patet quod eadem est habitudo in consequendo infinitarum ad simplices quae est etiam privativarum. idest sicut duae privativae: quia scilicet. et similiter haec enunciatio. Nam littera Philosophi videtur sonare diversas habitudines non esse attendendas respectu diversorum. et haec. sed etiam de eo quod penitus non est homo. sed negativa privativa est in plus quam negativa infinita: ex alia vero parte. de quo totum id quod in enunciatione significatur vere praedicari potest: sicut haec enunciatio. sed etiam de eo qui penitus non est homo: haec enim est vera. 43 . Duae vero. homo non est iustus. sicut privativae se habent ad eas. Sed affirmativa infinita est in plus quam affirmativa privativa: potest enim dici de puero et de quocumque homine nondum habente habitum virtutis aut vitii quod sit homo non iustus. sed simpliciter. quod non sit homo iniustus. scilicet affirmativae. scilicet simplices. enunciatio aliqua virtute se habet ad illud. minime. se habet ad omnia illa. Et ita negativa simplex est in plus quam affirmativa infinita. quae ei correspondet. Nam. a quatuor praemissis. quia de pluribus verificatur. secundum consequentiam. quae est in minus. homo est iustus. quae sunt de finito vel infinito vel privativo praedicato. scilicet quatuor enunciationum praedictarum. sic sunt disposita. ex una parte simplex affirmativa est in minus quam negativa infinita. idest non ita se habent ad infinitas in consequendo. Et ideo Ammonius ex his. se habebunt ad affirmationem et negationem. qui non habet habitum iustitiae. potest dici non solum de homine non habente habitum iustitiae. est simpliciter negativa. manifestum est quod simplex negativa in plus est quam affirmativa infinita. Dicit enim infra: haec igitur quemadmodum in resolutoriis dictum est.affirmatio. et postea dissimilitudo habitudinis respectu infinitarum. quarum una est affirmativa et altera negativa. sed secundum privationem. scilicet infinitis. sed quod non sit homo iustus. ita etiam ad simplicem affirmativam sequitur negativa privativa. de quorum quolibet vere potest dici quod est homo iustus. sed de eo quod penitus non est homo. et non convertitur (eo quod negativa infinita est in plus). quae est de infinito praedicato. quarum una est simplex et alia infinita. sicut privativae se habent ad infinitas. Simili etiam ratione. de quorum quolibet vere dici potest quod non est homo iustus. alium sensum accipit. Sed nec hic sensus convenit verbis Aristotelis. vere potest dici de quolibet homine. quia videlicet. negativa simplex est in plus quam affirmativa privativa: quia de eo quod non est homo non potest dici quod sit homo iniustus. sicut homo mortuus non est homo simpliciter. |#12 Quamvis autem secundum hoc littera Philosophi subtiliter exponatur. tamen haec est falsa. se habebunt secundum consequentiam ad affirmationem et negationem. et non convertitur. scilicet quatuor praemissarum. secundum quam expositionem attenditur similitudo et dissimilitudo secundum consequentiam affirmativarum ad negativas. Similiter etiam negativa privativa in plus est quam negativa infinita.

Relinquitur ergo quod praedictis duabus enunciationibus affirmativis respondet duae aliae negativae. et non homo accipiatur ex parte subiecti. sub quibus scribantur duae aliae infinitae. Dicit enim quod id. ut scilicet ex negativis sequantur affirmativae. Unde oportet quod homo et non homo accipiantur ex parte praedicati. |#13 Deinde cum dicit: dico autem quoniam etc. |#14 Deinde cum dicit: intelligimus vero etc. homo est iustus. et ad affirmativam infinitam sequitur negativa simplex. idest non ita se habent ad affirmativas. 44 . Alia littera habet: dico autem. Et secundum hoc diversificantur quatuor enunciationes. quod in supradictis dictum est. ut ostenderet quod non differt in quibuscunque nominibus ponantur exempla. in cuius uno angulo describatur haec enunciatio. vel secundum quod adiacet non iusto. idest in I priorum. scilicet negativae. ut supra in primo ostensum est. homo est iustus. Quod quidem non est intelligendum. non enim nunc agitur de enunciationibus quae sunt de infinito subiecto. ut cum dicitur. (figura)p in qua descriptione apparet quod hoc verbum est. homo non est non iustus. ut homo. et ex opposito describatur eius negatio quae est. in quibus hoc verbum est solum praedicatur secundum quod est adiacens alicui nomini finito vel infinito: puta secundum quod adiacet iusto. intelligi potest ex sequenti subscriptione. Omni autem affirmationi opponitur negatio. prout dictum est in resolutoriis. consequens est quod utraque sit affirmativa. minime.. sicut ex affirmativis sequebantur negativae. Sed quia Philosophus exemplificat de enunciationibus in quibus ex parte praedicati ponitur iustum et non iustum. scilicet homo est non iustus. Quibusdam aliis videtur quod possit sustineri et quod signanter Aristoteles nomina in exemplis variaverit. est. manifestat quoddam quod supra dixerat. Duae vero.. Et quantum ad utrumque similiter se habent privativae sicut infinitae. Et quia in neutra harum negatio apponitur ad verbum. Sit enim quaedam quadrata figura. homo non est iustus. scilicet quod sint quatuor praedictae enunciationes: loquimur enim nunc de enunciationibus. affirmativum vel negativum. Et sic consequens est quod sint quatuor simplices enunciationes. et in figura. adiacet iusto et non iusto.Nam ad affirmativam simplicem sequitur negativa infinita. quod praedicta littera sit corrupta. visum est Alexandro. homo est non iustus. hoc loco homini et non homini adiacebit. |#15 Ultimo autem concludit quod praedictae enunciationes disponuntur secundum ordinem consequentiae. manifestat quod supra dictum est per quandam figuralem descriptionem. quoniam est aut homini aut non homini adiacebit. ut cum dicitur.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->