You are on page 1of 3

Grup Parlamentari dEsquerra Republicana de Catalunya

Ref.: 302ASC20061300002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marta Rovira i Vergs, portaveu, Anna Sim i Castell, diputada del Grup Parlamentari dEsquerra Republicana de Catalunya, dacord amb el que estableix larticle 139 del Reglament del Parlament, presenten la segent moci, subsegent a la Interpellaci al Govern sobre la gesti de les plantilles docents als centres educatius (tram. 300-00061/10).

MOCI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 1. Vincular la recuperaci dels ingressos pblics de la Generalitat a la reversi de les retallades en poltica educativa i, en aquest marc, comenar a treballar en la redacci de les prioritats del contracte programa amb els agents econmics i socials en el marc de lAcord estratgic 2013-2016 per a la modificaci dels ajustaments al personal docent, ladequaci de les plantilles necessries per garantir la qualitat educativa i latenci ptima a la diversitat i la cobertura de les substitucions des dels primers dies, entre daltres. 2. En el cas que el Ministeri dEducaci mantingui per al curs 2013-2014 la vigncia del Reial Decret Llei 14/2012, de mesures urgents de racionalitzaci de la despesa pblica en lmbit educatiu, instar novament el Govern de lEstat que el derogui. 3. Mentre no sigui possible cobrir les substitucions des dels primers dies, millorar laplicaci dels criteris vigents per a assignar substitucions docents dels centres pblics dependents del Departament dEnsenyament, criteris que tenen en consideraci el tipus de centre, els nivells educatius, les responsabilitats especfiques de les tutories en diversos nivells, aix com tamb la simultanetat de ms d'una baixa en un mateix perode. Afegir-hi nous criteris que agilitin la cobertura de les substitucions per a linici del curs 2013-2014 per tal de millorar latenci a lalumnat i facilitar lorganitzaci dels centres i la tasca dels docents. Aix,

Model: 302 Moci subsegent a una interpellaci

Grup Parlamentari dEsquerra Republicana de Catalunya

a. El Departament dEnsenyament ampliar els supsits de cobertura de baixes a partir del primer dia en els centres amb ms necessitats datenci individualitzada que mantenen lampliaci horria (CAEPS i escoles ubicades en entorns socials i econmics desfavorits), en els centres integrants de les ZER i en les especialitats de ms dificultat de cobertura amb les plantilles disponibles dels centres (com els logopedes daudici i llenguatge). b. El Departament dEnsenyament ampliar els supsits de cobertura de baixes en un termini ms redut (des del sis dia lectiu) a Primria, en les especialitats dangls, msica i educaci fsica, i en totes les especialitats de les Escoles Oficials dIdiomes. 4. Completar el desenvolupament normatiu de lautonomia de gesti dels centres pblics prevista a la Llei deducaci, amb laprovaci urgent del projecte de decret de plantilles i provisi de llocs de treball, que sest tramitant actualment, tot articulant un sistema de provisi de llocs docents als centres ms eficient, modern i que prioritzi lautonomia dels centres, garanteixi equips compenetrats i cohesionats que comparteixin i facin crixer els projectes educatius amb la participaci dels docents i del consell escolar i que incorpori totes les garanties de publicitat, mrit i capacitat per a les persones aspirants, i en concret: a. Intervenir des dels centres pblics en la perfilaci de places i en les posteriors propostes motivades de candidats i candidates a ocupar els llocs de treball. Que el carcter de ladscripci al lloc especfic, vinculat al desenvolupament del projecte educatiu, sigui definitiu per al funcionariat un cop superat el concurs de mrits. b. Que tant en els centres de nova creaci com en els centres despecial dificultat, ubicats en entorns socials i econmics desfavorits, sestableixi una modalitat de participaci collectiva dun equip docent de gesti per posar en funcionament o per consolidar equips docents de gesti als centres. c. Que les direccions dels centres puguin seleccionar el personal inter docent per cobrir substitucions temporals, entre els que reuneixin els requisits i els criteris establerts que sadeqin millor a les peculiaritats del centre educatiu i al contingut del lloc de treball. d. Que les direccions dels centres, en les condicions, criteris i procediment que determini el Departament dEnsenyament tamb
Model: 302 Moci subsegent a una interpellaci

Grup Parlamentari dEsquerra Republicana de Catalunya

puguin proposar el nomenament de personal funcionari docent de carrera i funcionari docent en prctiques, sempre que reuneixin els requisits exigits a la plantilla docent. e. Que en el contingut funcional dels llocs docents sinclogui la previsi dinformar peridicament les famlies sobre el procs daprenentatge i que simpulsi especialment la collaboraci i implicaci en el procs educatiu dels seus fills i filles i latenci de les necessitats educatives de cada alumne per a afavorir lxit escolar.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013

Marta Rovira i Vergs Portaveu del GP dERC

Anna Sim i Castell Diputada del GP dERC

Model: 302 Moci subsegent a una interpellaci