You are on page 1of 12

Uvod

Znanstveno istraivanje je veoma kompleksan posao. Kao cjelina ona obuhvata vei broj, meusobno povezanih radnji koje se mogu klasificirati u vie zasebnih faza. Nauno istraivanje je sistematsko, plansko i objektivno ispitivanje nekog problema, prema odreenim metodolokim pravilima, ija je svrha da se prui pouzdan i precizan odgovor na unapred postavljeno pitanje. Svako nauno istraivanje ima vie meusobno logino povezanih faza. Metodologija je nauka o nainima i putevima istinitog saznavanja sveta, materijalnog jednako kao i drutvenog i duhovnog. osnovni cilj ove nauke je da se pojmi sutina naunogznanja i da se naue osnovni principi u njegovom sticanju i kritikom preispitivanju. Cilj metodologije je takoe da nas naui kojim sredstvima i postupcima treba da se sluimo da bismo doli do to istinitije spoznaje svog predmeta istraivanja. Istraivanje zapoinje formulacijom problema i cilja istraivanja, definisanjem osnovnih varijabli, hipoteza, izbora uzorka, kao i metoda i tehnika istraivanja. Krajnji rezultat naunog istraivanja je pisani nauni rad, lanak ili monografija, u kojem se na pregledan, obuhvatan, koncizan i precizan nain saoptavaju rezultati istraivanja i daju objanjenja istraivane pojave. Cilj ovog rada je projektovanje istraivanja na temi politike aktivnosti mladih u Crnoj Gori, njihova zalaganja, njihov doprinos razvijanju politike svijesti, itd.

1. Struktura projekta istraivanja


Projekat istraivanja, kao misaona cjelina, nije niz slobodnih asocijacija, ve strogo formulisan logiki i epistimoloki sistem. U svojstvu naunog dokumenta, projekat istraivanja obuhvata nacrt naune zamisli i izvjetaj o rezultatima istraivanja a u svojstvu operativno - organizovanog dokumenta obuhvata planove istraivanja i korienja rezultata istraivanja. 1.1. Problem istraivanja

Kotor, 22.02.2008. - lanovi Savjeta mladih DPS Kotor, su posjetili djeiji vrti ,,Radost,, u Dobroti. Tokom posjete je uruen poklon vrtiu, tj. djeije igrake. Cilj posjete je sensibilizacija javnog i privatnog sektora da pomognu ovakvim i slinim ustanovama, radi obezbijeivanja to boljih uslova za boravak nae dijece. Dalje aktivnosti Savjeta mladih DPS su posjete ustanovama u naoj optini, koje zbrinjavaju osobe sa posebnim potrebama.

Podgorica, 14.11.2005. - Mladi DPS-a posjetili su Specijalni zavod za djecu i omladinu-Komanski most i tom prilikom tienicima uruili pakete odjee i obue koju su sami prikupili. Ovo je samo nastavak humanitarnih akcija mladih ove pratije, koji su na slian nain posjetili i Centar za kolovanje i osposobljavanje "1. jun", Zavod za vaspitanje i obrazovanje djece i omladine, kao i Zavod za kolovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece. -Ovim elimo da pokaemo da se ne bavimo jedino politikim aktivnostima, i da posveujemo dosta panje i humanitarnim problemima, izjavio je povodom ove akcije Aresenije Boljevi, predsjednik mladih DPS-a Podgorice. Mladi DPS-a ovom zavodu poklonili su pun kombi odjee i obue za tienike, a u ime Zavoda donatorima se zahvalila Anela Mili, pravnik.

Podgorica, 24.06.2005. - U organizaciji Savjeta mladih DPS-a Podgoricesprovedena je dobrovoljna akcija davanja krvi, koja je poprimila tradicionalni karakter, uz uee velikog broja naih mladih aktivista.

Podgorica, 15.05.2005. - U organizaciji Savjeta mladih DPS-a Podgorice organizovan turnir u stonom tenisu za aktiviste Savjeta mladih.

Podgorica, 15.05.2005. - Predstavnici Savjeta mladih DPS-a Podgorice obili su Zavod za vaspitanje i

obrazovanje djece i omladine, povodom etrdesetogodinjice postojanja Zavoda. Tom prilikom su im urueni skromni pokloni od predstavnika SM DPS Podgorice: 150 knjiga, slatkii i CD-i. U znak zahvalnosti SM DPS Podgorice dobio je "Zahvalnicu" od Zavoda.

Podgorica 15.05.2005. - U organizaciji Savjeta mladih DPS-a Podgorice organizovan turnir u streljatvu za aktiviste Savjeta mladih.

Delegacija Savjeta mladih DPS glavnog grada na elu sa predsjednicom Tijanom Turkovi posjetila je danas Zavod za kolovanje i rehabilitaciju lica sa poremeajima sluha i govora u Kotoru. Tom prilikom goe iz Podgorice uruile su tienicima Zavoda poklon-pakete i vrijednu kolsku opremu. Za vrijeme druenja sa uenicima Zavoda upoznate su sa nainom ivota i rada u ovoj ustanovi gdje se koluju i osposobljavaju za samostalan ivot hendikepirana lica. "Uenici naeg Zavoda proveli su prijatne trenutke sa goama iz Podgorice koje su se interesovale za proces obrazovanja i strunog usavravanja polaznika. Tom prilikom izrazile su spremnost i elju da se i ubudue sreu sa naim uenicima i pomau im na putu sveukupne socijalne integracije," saopteno je iz Slube za informisanje Zavoda za kolovanje i rehabilitaciju lica sa poremeajima sluha i govora.

Za vrijeme posjete goi iz Podgorice direktor Zavoda Borislav Kaelan predstavio je linu kartu ove ustanove, upoznao sa opremljenou kabineta i specijalizovanih uionica i istakao visok nivo nastave koji se izvodi po savremenim metodama. Uz visok standard uslova za uenje i obrazovanje Zavod u Kotoru prua visok konfor za boravak i rekreaciju u slobodnom vremenu, pa je po tome dostigao izuzetne domete. Delegacija Savjeta mladih DPS Podgorice izrazila je spremnost da se ovakve posjete ustanovi koja se brine za obrazovanje i vaspitanje hendikepirane djece i omladine i organizuju i ubudue, te da prui podrku na ispunjenju postavljenih zadataka kolektivu Zavoda.

U DPS-u aktivno preko pet hiljada mladih U bazi Demokratske partije socijalista sada je aktivno preko 5.000 mladih ljudi, kazao je u razgovoru za CDM predsjednik Savjeta mladih DPS-a Aleksandar Pavievi. On je naglasio da je preko 10 godina u politici te da je proao sve strukture DPS-a. Prema njegovim rijeima posao predsjednika Savjeta mladih je vrlo zahtjevna aktivnost i obaveza koji daje ansu nekome ko ima ambicije da stasava u ozbiljnu politiku linost.

ta sve treba da radi predsjednik Savjeta mladih DPS-a ? Pavievi: Prvo i osnovno kada je u pitanju aktivnost predsjednika SM DPS-a Crne Gore svakako da je koordinacija rada organizacije mladih na nivou Crne Gore, to predstavlja punu saradnju sa svim Optinskim odborima Savjeta mladih. Bitno je istai da sve aktivnosti moraju pratiti ideju manifesta, dokumenta u kojem je jasno izdefinisan na pravac djelovanja u drutveno politikom smislu. Takoe, i pored pomenutih redovnih aktivnosti predsjednik SM je neko ko je po funkciji lan Glavnog odbora DPS-a Crne Gore i neko ko prisustvuje i aktivno uestvuje u radu Izvrnog odbora partije. to znai da redovno preuzima obaveze i odgovornosti u smislu koordiniranja mladih bilo da su izborni procesi u toku ili ne. Moram istai i to da predsjednik SM DPS-a Crne Gore mora svakodnevno pratiti deavanja koja se

tiu mladih uopte, i takoe reagovati na nain na koji je primjereno uputiti sugestiju rukovodstvu partije i izvrnoj vlasti. Mimo pomenutih aktivnosti obaveza predsjednika SM je da ostvari i uspostavi dobre konekcije sa predstavnicima podmladaka politikih partija iz susjednih zemalja, regiona i svijeta istorodne politike profilacije. Sve u svemu vrlo zahtjevna aktivnost i obaveza koja daju ansu nekome ko ima ambicije da stasava u ozbiljnu politiku linost. CDM: Zbog ega ste odluili da uete u politike vode? Pavievi: Ve kao osamnaestogodinjak sam izrazio interesovanje za politikom, pri tome doivljavajui je na isti nain kao i danas. U tim vremenima doivljavao sam politiko angaovanje kao modus da se aktivno uestvuje u donoenju odreenih odluka koje se lino tiu mladih, jednostavno sam smatrao da treba imati inicijativu za neim to sam cijenio da je korisno za mlade, tako da je mnogo izazovnije bilo ukljuiti se u proces donoenja odluka i preuzeti stvar u svoje ruke, jer kao tinejder imate osjeaj da ne postoji nemogue ve imate neku energiju i entuzijazam svojstven tome dobu, samo ga treba kanalisati u pravom smjeru. CDM: Vidite li sebe u budunosti kao politiara i koje su vae politike ambicije? Pavievi: S obzirom na to da sam ve preko desetak godina u politici i neko ko je proao sve strukture DPS-a definitivno da je politika neto to je u velikoj mjeri dio mene i polako htjeli vi to ili ne postajete pomalo "zavisni od politike. Sada sve moje ambicije su usmjerene u pravcu ostvarivanja pobjede na optinskom nivou u Nikiu i Andrijevici, nakon toga u prvom krugu nesumnjivo izvojevati pobjedu naeg predsjednikog kandidata, a nakon izbora u SM i odabira novog predsjednika SM DPS-a Crne Gore ramiljau o tome u kojem pravcu i bliskoj budunosti vidim svoju karijeru. CDM: Ovo je prvi put da se predsjednik SM bira online. Moete li pojasniti kakva je procedura izbora? Pavievi: Projekat www.izborionline.me nije neto to je nastalo preko noi ve projekat koji se pola godine pripremao veoma studiozno u radionici Savjeta mladih i proao nekoliko filtera do konanog proizvoda. Ono to nas je ponukalo da razmiljamo u tome pravcu i krenemo ka jednom ovakvom projektu jeste podatak da Crna Gora ima najveu penetraciju interneta u region, takoe kao moderna i najinovativnija partija u Crnoj Gori i ovoga puta pokazujemo da smo ispred svih koristei drutvene mree kao najbolje alate u daljim politikim utakmicama, a sigurni smo da kroz ovaj vid komunikacije znatno e doi do otvaranja Savjeta mladih i postae pristupaniji za sve mlade koji imaju ambiciju bavljenja politikom . Naime, radi se o projektu koji je kompilacija tradicionalnog i modernog, a to znai da su ve izabrani delegati za VI kongres Savjeta mladih i to 50 odsto putem web aplikacije, a 50 odsto tradicionalnim putem na prijedlog Optinskog odbora. Takoe, preko ove aplikacija ve od danas zakljuno sa 1. martom, e se moi kandidovati mladi ljudi koji imaju politike ambicije za mjesto novog predsjednika SM, to nije bila praksa do sada. VI Kongres SMDPSCG e se odrati 23.marta 2013. godine.

Mogu se kandidovati dravljani Crne Gore od starosti od 18 do 30 godina. U prvoj fazi projekta kandidati e morati otvoriti svoje politike profile na FB preko kojih e moi voditi svoje mini kampanje o svojim programima rada to e biti raritet na ovim prostorima kada je ovakva aktivnost u pitanju. U drugoj fazi Predsjednitvo SM e svesti listu najboljih kandidata koji e se predstaviti na samom Kongresu. Ono to je bitno istai jeste da je program napravljen tako da su razvijeni svi mehanizmi zatite od eventualnih zloupotreba i moguih recidiva. Na ovaj nain DPS u drutveni ivot jo vie uvodi nove savremene informacione tehnoligije i utie na informatizaciju itavog crnogorskog drutva . CDM: Koliko mladih ima u DPS-u i da li taj broj raste? Pavievi: Prirodno je da ovjek ta god da radi i kakve god uspjehe da postie uvijek sebi postavlja nove vrijednosti koje planira da ostvari, tako je i kod nas kada je u pitanju ulanjivanje mladih u SMDPS Crne Gore. Bio bih neskroman kada bih rekao da nijesam zadovoljan jer svakodnevno dobijamo nove lanove i simpatizere u naoj partiji, ali ono to je bitno jeste to da uvijek radimo na tome i unaprijeujemo modele koji e poveati broj mladih u DPS, jedan takav je ve uveliko aktuelan, a to je model novih on line izbora u Savjetu mladih. Sada u naoj bazi je aktivno preko 5.000 mladih ljudi. CDM: Kakava je saradnja sa ostalima mladima, lanovima drugih partija u Crnoj Gori? Pavievi: Slobodan sam rei da je saradnja sa ostalim politikim partijama u Crnoj Gori korektna. Cijenim da podmladak bilo koje partije u Crnoj Gori ne smije biti optereen hipotekom odnosa iz prolosti naih politikih prvaka ve moramo graditi odnose na zdravim temeljima koliko god razliitosti u idejama da postoje, svakako ne smijemo dozvoliti da ekstremizam u bilo kom obliku bude prisutan, jer u suprotnom koliko god bili za saradnju nemogue je ostvariti.

SAVJETA MLADIH Demokratske partije socijalista Crne Gore


Savjet mladih Demokratske partije socijalista je podmladak Demokratske partije socijalista. Mi smo nova snaga socijaldemokratske Crne Gore koja strijemi razvoju Crne Gore i njenog drutva kao zemlje socijalne pravde, zemlje jednakosti, uzajamnog potovanja i uvaavanja, i zemlje budunosti za mlade. Mi elimo Crnu Goru zemlju svih graana. Mi elimo ubrzan razvoj drutva i ekonomije. Mi elimo Crnu Goru po mjeri mladog ovjeka, a naa ubjeenja ostvarivaemo kroz borbu u politikoj sferi drutva, za sljedee ideale i ciljeve: Ouvanje vrijednosti nezavisne Crne Gore, Ubrzani proces pridruivanja Evropskoj uniji i NATO-u, Obrazovanje Socijalna politika

Ekonomija Ljudska prava Zdravstvo Odrivi razvoj Kultura i sport.

Ouvanje vrijednosti nezavisne Crne Gore Dug je i trnovit bio put ostvarivanja pune dravnosti Crne Gore. Jo od vremena Duklje, preko Balia, Crnojevia, Petrovia, zatim antifaistike borbe, pa sve do 21. maja 2006. godine Crna Gora je mukotrpno radila na svom osamostaljenju i sticanju statusa drave odnosno subjekta meunarodnog prava u modernom smislu. Imajui istorijske injenice u vidu i shvatajui znaaj ouvanja dostignutih ciljeva, elja i tenji predaka, Savjet mladih DPS Crne Gore e svoje aktivnosti usmjeriti prema premisi prvo Crna Gora pa za njom sve emu smo naredni. Zbog toga e se Savjet mladih DPS Crne Gore zalagati za batinjenje vrijednosti antifaistike borbe i narodnooslobodilakih ratova, uzdizati vrijednosti nezavisne, graanske i jedinstvene Crne Gore, potovanja drave, njenih simbola, institucija i zakona, na ponos prolih i buduih generacija.

EU i NATO - Ubrzani proces pridruivanja Evropskoj uniji i NATO-u Pridruivanje Evropskoj uniji i Sjevernoatlantskom savezu kljuni su ciljevi spoljne politike Crne Gore. Iako dva zasebna, ovo su kompatibilni procesi koji Crnoj Gori donose kljune reforme, ubrzani razvoj i perspektivu kakvu kao drutvo oekujemo i zasluujemo. Savjet mladih DPS Crne Gore apsolutno shvata da je ovaj proces, koji predvode dravne institucije, proces svih graana i da jednako pripada svima. U tom smislu, zalagaemo se za upoznavanje graana, posebno mladih, sa onim to procesi integracija donose svakom lanu drutva i sprovoditi aktivnosti koje za cilj imaju to bolje pripremanje drutva za promjene koje dolaze. U sferi euroatlantizma, imajui u vidu dodatni prostor za upoznavanje lanstva sa NATO integracijama, Savjet mladih e usmjeriti aktivnosti i na promociji euroatlantizma u redovima Partije i Savjeta mladih, radi to bolje implementacije partijskih politika i narednih koraka u procesu dostizanja punopravnog lanstva u NATO.

Dok god su graani upoznati sa onim to proces ulanjenja u EU i NATO donosi, Savjet mladih e smatrati legitimnim i podrae donoenje odluka o tome putem direktnog izbora graana ili posredstvom izabranih predstavnika.

Svjesni da oba pomenuta procesa zahtijevaju vrijeme i naporan rad u narednom periodu, promjene navika, stvaranje novih obrazaca ponaanja, Savjet mladih e dati svoj snaan doprinos podrci idejama koje znae napredak u procesu integracija ak i onda kada drutvo bude pokazivalo manje etuzijazma za novitetima, jer razumijemo znaaj malih pobjeda na velikom putu.

OBRAZOVANJE Savjet mladih DPS Crne Gore smatra da je temelj razvoja svakog drutva u obrazovanju. Adekvatna informisanost i nivo obrazovanja, omoguavaju zdrav razvoj i napredak, perspektivu i sigurnost. Pravo na obrazovanje mora biti jednako dostupno svima. Stanovanje dalje od univerzitetskog centra u dravi jeste oteavajua okolnost, ali je premostiva otvaranjem odjeljenja fakulteta u optinama udaljenim od Glavnog grada. Takoe, potrebno je proiriti smjetajne kapacitete studentskih domova i podii standard kvaliteta ivota i rada u njima. Od velikog znaaja je i proirivanje kapaciteta univerzitetskih biblioteka i otvaranje uionica i itaonica u svim optinama, radi stvaranja boljih uslova za rad studentima i uenicima u njima. Institucionalno obrazovanje ne postoji samo radi sebe. Ono mora biti funkcionalan sistem pripremanja buduih profesionalaca za djelatnost za koju se obrazuju, a djelatnost mora biti odgovor na praktine potrebe funkcionisanja drutva svakodnevno. Iz tog razloga, potenciramo usklaivanje nivoa obrazovnog sistema (osnovno, srednje i visoko obrazovanje) kao i obrazovnog sistema i potreba drutva za odreenom djelatnou. Potrebno je posvetiti panju organizaciji i kvalitetu rada obrazovnih institucija, insistirati na reformama ka poboljanju i odravanju visokog nivoa kvaliteta. Srednjokolsko obrazovanje mora biti priblieno visokokolskom i predstavljati dobar temelj za usavravanje odgovarajuih obrazovnih profila. Uz to, posebno je bitno, insistirati na usklaenosti obrazovnog sistema potrebama trita rada, kako ne bi dolazilo do hiperprodukcije visokoobrazovanog kadra u pojedinim djelatnostima i deficita profesionalaca u drugim. Takoe, podravamo subvencioniranje, davanje ugovorom obezbjeenih stipendija za deficitarne poslovne profile.

Potrebno je da obrazovni programi visokokolskih ustanova budu usklaeni i sa naunim potrebama i potencijalima studenata, pa je tako bitno insistirati na odgovarajuoj primjeni reformisanog naina visokokolskog obrazovanja (Bolonjska deklaracija), prilagoeno studentima. Osim institucionalnog obrazovanja, potrebno je pruiti podrku neformalnim programima obrazovanja i stvoriti uslove za dodatno obrazovanje i prekvalifikaciju prema potrebi. U okiru prilagoavanja obrazovnog sistema svim grupacijama u drutvu, potenciramo i programe cjeloivotnog obrazovanja.

SOCIJALNA POLITIKA Savjet mladih DPS Crne Gore se zalae za kvalitetniji ivot svih graana Crne Gore, sa akcentom na mlade. Prema svom Ustavu, Crna Gora je drava jednakih mogunosti za sve i na tome treba insistirati i pruiti svima podjednaku mogunost da se grade na sebi najadekvatniji nain. Potenciranje uspjeha svakog pojedinca u skladu sa njegovim afinitetima, ne predstavlja samo uzornu primjenu demokratije, ve je i dobrobit cjelokupnog drutva, koje se jedino i moe razvijati uz sklad doprinosa svih nas. Pojedinim drutvenim grupama potrebno je posvetiti posebnu panju, zbog njihove specifinosti i osjetljivosti njihove pozicije u drutvu. Poseban akcenat stavljamo na podsticaj studenata, podrku roditeljima, te rast nataliteta. Ukoliko imamo za cilj drutvo ravnopravnosti, potrebno je stvoriti uslove za eliminisanje svih oteavajuih okolnosti koje pogaaju pojedince, bilo da se radi o finansijskim, zdravstvenim, starosnim ili rodnim razlikama. Na ovaj nain, drutvo postaje funkcionalno, a pojedinac uvaen i usmjeren na pravi nain. Drava u kojoj svi imaju mogunost da valorizuju svoje kvalitete, da se obrazuju i rade ima perspektivu razvoja u budunosti, koja poinje da se gradi upravo kroz razvoj i obrazovanje. U ovoj oblasti, Savjet mladih DPS Crne Gore smatra da je potrebno: - dati podstrek pri obrazovanju, davanjem uenikih i studentskih kredita. - uskladiti iznose stipendija sa potrebama studenata/uenika i trokovima njihovog ivota. - olakavati sticanje primarnog stambenog objekta za mlade brane parove kroz povoljne stambene kredite i oslobaanje od poreza na nepokretnosti u prvih 5 godina - Odrati finansijske izvore na lokalnim nivoima za stipendiranje uenika/studenata - Uvoenje djeijeg dodatka za drugo i svako naredno dijete - Obavezno postojanje produenog boravka za djecu u predkolskim i kolskim ustanovama radi pruanja mogunosti zapoljavanja za oba roditelja. Radno vrijeme predkolskih ustanova potrebno je prilagoditi uobiajenom radnom vremenu.

EKONOMIJA Zdrava ekonomija Crne Gore aposlutni je preduslov za odranje dostignutog nivoa ekonomskog razvoja i nastavak tog procesa ubrzanim stopama. Da bi ostvarili bolje uslove za ivot u Crnoj Gori, moramo dodatno raditi na stvaranju uslova za nove investicije u oblastima turizma, energetike, poljoprivrede, baziranim na zelenim tehnologijama, odrivosti i maksimizaciji dobrobiti. U tom smislu, Savjet mladih DPS Crne Gore e podravati javne politike koje stvaraju preduslove za jaanje privrednog sektora, nove investicije, kreiranje novih radnih mjesta i poticanje malog i srednjeg biznisa. Svjesni osjetljivosti i potencijalnih izazova u granama privrede kao to su turizam i poljoprivreda, na kojima zasnivamo svoje razvojne perspektive, moramo biti spremni da ovim oblastima pruimo jaku podrku i stabilnost kroz odravanje postojeih velikih privrednih kapaciteta te izgradnju novih, sa posebnim akcentom na sektor energetike. Na taj nain stvorili bismo dodatnu vrijednost koja, ne samo da bi ojaala domau privredu, ve bio dala zamajac naoj izvoznoj politici i stvorila osnov za izvoz energenata, to je u dananjem nainu funkcionisanja privrednih sistema apsolutni prioritet i oblast koja prua stabilnost i rastereenost drave i sistema. Savjet mladih DPS Crne Gore e se zalagati za ekonomski sistem koji prepoznaje mlade i prua im podrku za realizaciju svojih potencijala, ideja i projekata. Zalagaemo se za podsticanje preduzetnitva mladih kroz korienje mogunosti kreditiranja novog biznisa u okviru Razvojne banke i Investiciono-razvojnog fonda. Stvaranje uslova za zapoljavanje svrenih srednjokolaca i visokokolaca inicirano Vladinim projektom iz 2012. godine mora postati praksa, kako bi se potencijali mladih ljudi ostvarili i valorizovali u periodu nakon zavretka kolovanja. Ohrabriemo svaku odluku nadlenih organa koja je usmjerena na profesionalno ostvarivanje mladih, jer zapoljavanjem mladih dajemo snaan doprinos odravanju stabilnosti penzionog sistema. Obezbjeivanje poreskih olakica za preduzea koja, vodei politiku drutveno odgovornog poslovanja, dio svog prihoda usmjeravaju ka finansiranju neprofitnih organizacija i sportskih klubova takoe je ideja koju emo podravati.

LJUDSKA PRAVA Crna Gora je kao drava potpisnica svih vanih meunarodnih konvencija i propisa koji se odnose na oblast ostvarivanja i zatite ljudskih prava. Potovanje istih i unaprijeenje postojeih, cilj je koji Savjet mladih DPS Crne Gore podrava u potpunosti. Crna Gora je i sama primjer meuetnikog uvaavanja, to nam daje za pravo da se ponosimo time a daje nam i osnovu da sa razumijevanjem prihvatimo nove ili manje poznate domete dananjeg ostvarivanja jedinki ljudske vrste i time budemo prepoznati kao moderno drutvo.

Nai prioriteti svakako su potovanje prava manjina, prava ena, zatim slobode opredjeljenja nacionalne, etnike, vjerske, seksualne provenijencije, prava na ostvarivanje punih potencijala linosti u drutvu. ene moraju biti vidljivije u drutvu uvaene kao linosti, sa svim svojim osobenostima i kapacitetima, i mora postojati adekvatan tretman jednakosti meu polovima. Ostvarivanje u profesionalnom smislu, ostvarivanje u porodinom smislu, jednakost u zastupljenosti, primanjima i uvaavanju miljenja to su inicjalne premise kojih e se Savjet mladih pridravati i koje e promovisati, kako bi ene i mukarci u crnogorskom drutvu bili jednaki, zajedniki borci za linu i drutvenu satisfakciju. Drava mora iznai nain da osobe sa invaliditetom/hendikepom imaju uslove za ostvarivanje svoje linosti u onoj formi koja odgovara njihovoj razliitosti. Takoe, znaajna je uloga i na svim lanovima i lanicama drutva da razliitost i drugost prihvate na nain to e drugima omoguiti nesmetano uivanje linih prava.

Bez obzira na uvaavanje razliitosti, bez kompromisa se zalaemo za profesionalnu administraciju, u kojoj e se zapoljavanje vriti samo na osnovu profesionalnih kvaliteta i nikako uspostavljajui bilo kakav sistem nacionalne ili druge zastupljenosti.

ZDRAVSTVO Savjet mladih DPS-a posveuje veliku panju pitanju zdravstva. Prije svega potrebno je promovisati zdrave stilove ivota kod omladine. Borba protiv narkomanije, alkoholizma i drugih bolesti zavisnosti bie na vrhu nae agende aktivnosti. Nau omladinu moramo da naviknemo na kulturu redovnih ljekarskih pregleda, a zdravstveni sistem mora da prilagodi svoje usluge potrebama mladih. U Crnoj Gori je na veoma niskom nivou dobrovoljno davalatvo krvi, a na nama mladima je da tu sliku promjenimo i ukaemo na vanost ovog humanog gesta. Donacija organa je novost u naem drutvu i prilika za pokazivanjem ojstva u modernom svijetu. Donacija organa treba da bude humani in koji e uiniti da i onda kada nas ne bude, moemo da pomognemo drugome da bude. U tom smislu, radiemo na motivisanju mladih da razumiju znaaj svog eventualnog gesta za za druge ljude, i razvijati humanost linim inom. Savjet mladih se u svakom sluaju i prilici otro protivi bilo kojem vidu korupcije u zdravstvenom sistemu i smatramo da drava treba da pojaa mjere nadzora i kontrole kako bi se ovoj provokaciji sistema stalo na kraj.

ODRIVI RAZVOJ

Savjet mladih DPS Crne Gore afirmie koncept odrivog razvoja, zatitu ivotne sredine i racionalnu valorizaciju prirodnih resursa. Cilj je dugorono planiranje svih drutvenih djelatnosti, koje neposredno utiu na ivotno okruenje. Koncept odrivog razvoja, kao takav, objedinjuje potrebu za razvojem, ali uz obzir prema ogranienim resursima, koji moraju ostati raspoloivi i dolazeim generacijama. Potrebno je probuditi svijest o tome da su prirodni potencijali veliki kapital Crne Gore koji je potrebno pravovremeno i na pravi nain valorizovati uz dugorono planiranje njegove upotrebe. Potenciramo pri tom energetsku efikasnost, o kojoj je bitno informisati javnost i na njoj insistirati. Energetska efikasnost podrazumijeva utedu uz ouvanje ili poboljanje komfora. Ekoloka drava Crna Gora, mora insistirati na ekolokom aktivizmu i navikama kod graana. Poseban akcenat je na djelovanju kome moe doprinijeti svaki pojedinac. Prevashodno, istiemo znaaj reciklae, kao sistema upravljanja otpadom koji se moe ponovo koristi.

KULTURA I SPORT Najvee bogatstvo Crne Gore je njen sklad multietninosti. Da bi ouvali taj sklad naa je dunost da potujemo i afirmiemo sve kulture koje su sastavni dio nae drave. Kultura nas prestavlja u svijetu i na nama mladima je da damo punu podrku u ouvanju i afirmaciji nae kulturne batine. Savjet mladih DPS Crne Gore e se zalagati da se mladim i kretivnim umjetnicima obezbijede bolji uslovi za rad. Mi u Savjetu mladih smatramo da naa kulturna batina treba da bude most meu kulturama Crne Gore i da, utemeljena na principu samoodrzivosti, njena valorizacija moze biti ostvarena i u ekonomskom i u duhovnom smislu.

Od sticanja nezavisnosti Crna Gora se pokazala i dokazala kao nacija nadarena za kolektivne i individualne sportove. Mnogobrojne meunarodne medalje kojima su se okitili nai sportisti obavezuju nas da sportu posvetimo dunu panju. Prije svega Savjet mladih DPS Crne Gore se zalae za afirmaciju amaterskog sporta u svim sredinama Crne Gore, bolje uslove za bavljenje sportom u kolama i univerzitetima. Podrka drave sportu treba da se oslika naroito u rekonstrukciji postojee i izgradnji nove infrastrukture irom drave, to je preduslov za dalji razvoj sporta.Takoe moramo da stvorimo uslove za bavljenjem sportom i osobama sa invaliditetom/hendikepom koju su do sada samo u veim sredinama imali tu mogunost.

http://www.dps.me/savjet-mladih-vijesti/4079-intervju-nikole-pesica-dnevnimnovinama-mladi-vode-do-promjena#.UZ4s8e4DkzE.facebook