You are on page 1of 3

IN ANOTHER MOMENT

Tokom 1970. Nena i Braco Dimitrijevi su uspeli da uspostave niz linih i pismenih kontakata sa mnogim vodeim predstavnicima siromane i konceptualne umetnosti, a zahvaljujui ovim vezama, doli su do vrlo probrane kolekcije projekata iji su autori bili Giovanni Anselmo, Robert Barry, Joseph Beuys, Stanley Brouvvn, Daniel Buren, Victor Burgin, Jan Dibbets, Barry Flanagan, Douglas Huebler, Alain Kirili, Jannis Kounellis, David Lamelas, John Latham, Sol LeWitt, Lawrence VVeiner, lan VVilson, kao i jugoslovenski predstavnici Goran Trbuljak i lanovi grupa OHO i Kod. Ceo ovaj materijal bio je najpre aprila 1971. prikazan na izlobi At the moment,

odranoj u haustoru zgrade u Frankopanskoj 2a u Zagrebu, da bi, zatim, u sklopu manifestacije povodom V Bitefa bio, pod nazivom In anothermoment, izloen u Galeriji SKC-a. Ove dve izlobe (ili tanije jedna ista u Zagrebu i Beogradu) predstavljale su prvu direktnu i adekvatnu informaciju koju je naa sredina mogla da dobije o onim umetnikim pojavama koje se danas nalaze u sreditu aktuelne problematike. To su bili primeri izraajnih jezika ija se formulacija izvodi izvan podruja vizuelnih i oblikovanih zakonitosti, u kojima je svesno naputena materijalna strana realizacije dela i koji od gledaoca trae intelektualno i mentalno uee. Svi ovi predlozi pripadaju podruju koje se, u najirem smislu, mogu podvesti pod kategoriju postobjektne umetnosti, mada bi jedna detaljnija distinkcija mogla meu ovim radovima razdvojiti tri osnovna tipoloka nivoa. Pivo bi bili opisi i dokumenti o akcijama i dogaajima koji su imali prolazno vremensko trajanje u prirodnom ili urbanom ambijentu i iji materijalni tragovi vie ne postoje, Drugo su fotografije objekata iji se uinak zasniva na motivu odstupanja od uobiajenih definicija stvari i njihovih meusobnih odnosa. Tree su tekstualni radovi u kojima je posredstvom jezika kao medija izvrena objava ili verifikacija jedne analitike umetnike ideje. Dela ove poslednje grupe najblia su definiciji konceptualne umetnosti u uem smislu rei, podrazumevajui p o d ovim teriminom proces autoanalize iii refleksije o prirodi same umetnosti, Jo vie od same tematike, ini se vanim istai nain na koji je dolo do ostvarenja ove izlobe. Naime, po imenima uesnika ova selekcija predstavlja strogu i znalaki odabranu ekipu autora od kojih veina zauzima vrlo istaknuto mesto u onim umetnikim tokovima unutar ijih se problemskih granica kreu, zbog toga bi okupiti takav sastav bilo veoma teko ukoliko bi se krenulo putem biio kakvog reprezentativnog sistema poziva i predstavljanja umetnika. ak i u sluaju da bi mogla zadovoljiti tehnike i finansijske uslove, teko je pretpostaviti da bi neka profesionalna muzejska ustanova mogla da, poput ove akcije jednog umetnika i jednog kritiara, tako pravovremeno reaguje na samu aktuelnost umetnikih fenomena o kojima je ovde re. Sigumo je i to da mnogi od ovde prisutnih

23

Braco Dimitrijevi, Prolaznik kojeg sam sluajno sreo u 10,33 sati, Beograd, 1971.

autora ne bi bili voljni da uzmu uee u priredbama koje bi mogle nositi prizvuk nekog oficijelnog ili makar konvencionalnog izlobenog nastupa. S druge strane, iskustvo ove izlobe pokazuje da se umetnici koji, pored novog izraajnog jezika, zastupaju i sasvim izmenjene stavove u odnosu na dosadanje naine funkcionisanja izlagakog sistema rado odazivaju pozivima koji u osnovi sadre ne samo precizni koncepcijski pristup, nego istovremeno poseduju i jedan naelni nekomercijalni i neinstitucionalizovani profil. Primer izlobe At the moment i In another moment stoji kao znak da e kontakte sa najaurnijim umetnikim zbivanjima i njihovim nosiocima u svetu pre moi da ostvaruju sami umetnici kao direktni uesnici u tim zbivanjima i poneki kritiar-pojedinac, nego to e to uspevatj muzejskim i galerijskim ustanovama koje krugovi dananje avangarde, najee sasvim s pravom, vide pre kao prepreke nego kao podrke siobodnom odvijanju najradikalnijih umetnikih ideja.
24

Zvuniprojekat, Izraz, 8, Sarajevo, VII11973, ponovo objavljeno u knjizi 1971 Jedna mogua istorija moderne umetnosti, Beograd 1998.

Gorsn Trbuijak,