You are on page 1of 32

KVALITET SERVISA (QOS)

KVALITET NA OSNOVU ISKUSTVA (QOE)

DEFINICIJA QOS
Po

preporuci ITU-T E.800 QoS predstavlja:

zdrueni efekat performansi

servisa koji odreuje nivo zadovoljstva korisnika tog servisa

PERFORMANSE MREE ( NETWORK PERFORMANCE NP )

Po preporukama ITU-T E.800 i I.350, respektivno, NP se definie kao: sposobnost mree ili njenog dela da obezbedi funkcije povezane sa komuniciranjem meu korisnicima NP se iskazuje parametrima koji su od znaaja za vlasnika mree i koji se koriste za svrhe projektovanja, konfigurisanja, eksploatisanja i odravanja sistema .

RAZLIKE IZMEU QOS I NP

MODELI KVALITETA USLUGA

Opti model kvaliteta usluga ( preporuka ITU-T G.1000 ) definie etiri aspekta kvaliteta usluge:

QoS koji zahteva korisnik QoS koji korisnik smatra da ima QoS koji nudi servis provajder ( davalac usluge ) QoS koji servis provajder isporuuje

UZAJAMNI ODNOS KVALITETA SERVISA I PERFORMANSI MREA

PARAMETRI KOJI UTIU NA QOS


Raspoloivost Efektivni

kapacitet ( propusna sposobnost) Verovatnoa gubitka paketa Kanjenje Varijacija kanjenja ( jitter )

KVALITET USLUGE SA STANOVITA KRAJNJEG KORISNIKA


Krajnji korisnik nije zainteresovan za naine implementacije servisa; njega interesuje samo krajni rezultat kljuni parametri koji utiu na korisnika prilikom procene kvaliteta su bazirani na:

toleranciji na gubitak paketa i kanjenje

Na osnovu parametara identifikovano je osam kategorija kvaliteta usluga u preporuci ITU-T G.1010

KVALITET USLUGE SA STANOVITA KRAJNJEG KORISNIKA


Preporuka

ITU-T G.1010

MAPIRANJE KORISNIKIH ZAHTEVA

KVALITET USLUGE SA STANOVITA KRAJNJEG KORISNIKA

Prednosti modela kvaliteta sa stanovita krajnjeg korisnika, po preporuci G.1010 su:

Baziranost na korisnikoj percepciji i Nezavisnost od bilo koje tehnologije

Model iz preporuke G.1010 mogue ke primeniti u razliitim tehnologijama kao to su ATM, IP mree i beine mree

MAPIRANJE QOS PARAMETARA


Koristi

se da bi se na pravi nain i to vernije korisniki zahtevi preneli kroz aplikaciju, multimedijalni sistem i mreu do krajnje putanje kvaliteta usluge su prikazane u tabeli

Kategorija Performanse

Primer parametra Kanjenje od kraja do kraja, bitska brzina

Format

Video rezolucija, brzina prenosa uma, ema kompresije, memorijski medijum


Kanjenje izmeu audio i video sekvenci Cena veze i prenosa Subjektivni kvalitet slike i zvuka

Sinhronizacija

Kategorije

Cena Korisnik

MAPIRANJE QOS PARAMETARA

MAPIRANJE QOS PARAMETARA


Parametri

kvaliteta medijuma su parametri koji se koriste za opis kvaliteta pojedinanih medijuma od kojih se formira poruka Mogu se podeliti u dve grupe:
Interfrejm ( Interframe ) - odnosi se na karakteristike homogenog niza odreenog medijuma kao to su veliina odmerka, brzina odmeravanja, protok i slino Intrafrejm ( Intraframe ) omoguavaju opisivanje razlika u kvalitetu pojedinih odmeraka medijuma, kao to je kanjenje ili pomak izmeu dva medijuma ( npr. izmeu govornog i video signala )

UGOVARANJE KVALITETA USLUGE


Proces

ugovaranja kvaliteta obuhvata definisanje znaenja veliina ije se vrednosti ugovaraju, kao i definisanje pridruenih akcija ( prema preporuci ITU-T X.641 )

Po preporuci X.641, pragovi i vrednosti parametara su prikazani na slici

eljeni kvalitet ( Operating Target OT ) predstavlja vrednost nivoa kvaliteta kojoj se tei i koju bi trebalo odravati tokom trajanja servisa Najnii prihvatljivi kvalitet ( Lowest Quality Acceptable LQA ) je granica ispod koje QoS ne bi trebalo da padne
Najvii kontrolisani kvalitet ( Controlled Highest Quality CHQ ) predstavlja granicu koju QoS ne bi trebalo da premai

Proces

ugovaranja nivoa kvaliteta servisa se odvija na sledei nain:


Korisnik

koji trai dodeljivanje servisa predlae LQA, CHQ i OT; razmatra ovaj zahtev i ukoliko ne moe da zadovolji nivo LQA, odbija zahtev. Ukoliko ne moe da obezbedi rad u opsegu LQA CHQ, on predlae novu granice za CHQ; se postigne saglasnost, uspostavljaju se dogovorene vrednosti

Provajder

Ukoliko

SEMANTIKA DOGOVORA O KVALITETU USLUGE

Razlikuju se tri nivoa dogovora o kvalitetu usluge :

Best-effort - nema garancije da e se zaista i obezbediti traeni QoS


Obavezni nivo - servis se prekida ukoliko kvalitet opadne ispod ugovorene vrednosti ali se ne preduzimaju nikakve akcije da do toga ne doe
Garantovani nivo - mrea mora da preduzme akcije kako bi pratila ostvareni QoS i odrala ugovorene vrednosti njegovih karakteristika

SEMANTIKA DOGOVORA O KVALITETU USLUGE

Pouzdanost dogovora o QoS i iskorienosti resursa za opisane semantike je:

SPORAZUM O NIVOU SERVISA ( SERVICE LEVEL AGREEMENT - SLA)

Pomou SLA se definiu:

odgovornosti provajdera u smislu garancije QoS, mere performansi, metode merenja, tarifiranje i principi obrauna, konsekvence za provajdera kada nije ostvaren ugovoreni nivo kvaliteta servisa, konsekvence za korisnika ako su prekoraeni dogovoreni nivo saobraaja, itd

Ukoliko se posmatra mrea end-to-end , SLA se moe uspostaviti izmeu:

provajdera i krajnjeg korisnika servisa, i razliitih administrativnih domena u mrei

KVALITET NA OSNOVU ISKUSTVA (QUALITY OF EXPERIENCE-QoE)


QoE

referie na kvalitet opreme, sistema, ili servisa sa korisnikog aspekta. DrugI termini za sline koncepte ukljuuju performanse korisnika, ljudske faktore, dizajn korisnikog interfejsa, Human-Computer Interface (HCI), and Man-Machine Interface (MMI). QoE se pridruuje tehnologijama. Voice telephony je dobar primer za posmatranje QoS. QoE u telefoniji?
Efikasnost: brzo i lako razgovaranje Lako korienje Transparentnost: Glas treba da ima dobar prenos i raspoznatljivost

Merenje QoE

QoE je vrlo subjektivne prirode jer prvenstveno zavisi od stepena satisfakcije korisnika u tom trenutku. Mogunost da izmere QoE ide operatorima u prilog jer tada oni mogu da imaju podatke o stepenu zadovoljstva korisnika i shodno tome mogu da ukljone to je mogue vie nedostatako u mreama, servisima ili aplikacijama. Ustanovljeno je pet nivoa zadovoljstva korisnika i to su:

odlian ( izvrstan ), vrlo dobar, dobar, prihvatljiv i lo.

MERENJE QOE

Prvi pristup se zasniva na statistikim uzorcima koji se uzimaju od korisnika iz cele mree. Ukoliko je uzeti uzorak dobar onda bi dobijeni rezultati trebali da budu skoro 100% tani. Ovaj proces ukljuuje:

Identifikovanje i vrednovanje KPIs ( Key Performance Indicators ) Odreivanje i vrednovanje glavnih aplikacija Odabir pravog uzorka ( geografsko podruje, doba dana ) i shodno tome uzimanje KPI mera Korienje user agenta radi dobijanja tanijih rezultata Izraunavanje celokupnog QoE ( indeksa ) od KPI vrednosti za svaki servis

MERENJE QOE
Drugi pristup se zasniva na NMS (sistem za upravljanje mreom-Network Management System) koji koristi QoS parametre. On predstavlja metodologiju koja performanse QoS mapira ( preslikava ) u osetljive QoE performanse. Ovakav metod merenja je nastao upotrebom NMS, prikupljanjem KPI (Kljuni Indikatori Performansi) iz elemenata mree i zatim njihovim poreenjem sa unapred zadatim vrednostima. Sam proces merenja ukljuuje sledee aktivnosti:

Pronalaenje veze izmeu QoS KPI i njihov efekat na QoE, i Merenje KPI u mrei.

Najbolje reenje bi, u stvari bilo korienje oba metoda jer bi se istovremenom upotrebom oba prevazili nedostaci koje imaju. Bili bi potpuno komlementarni, dopunjavali bi se.

KPI KOJI SE ODNOSE NA POUZDANOST


QoE KPIs
Raspoloivost servisa

Najvaniji pokazatelji
Lokalno i globalno pokrivanje ( roaming ) Nivo informacija koje je servis provajder dao korisnicima, ukljuujui i podrku

Pristup servisu
Vreme pristupa servisu Kontinuitet konekcije servisa

Uspenost konekcije za bilo koji servis Kanjenje


Ouvanje konekcije i performansi tokom trajanja konekcije

KPI KOJI SE ODNOSE NA KOMFOR


Kvalitet sesije Jitter ( varijacija kanjenja u % ) Kanjenje sa kraja na kraj ( u ms ili s ) Prosena propusna sposobnost Stabilnost sistema za prenos

Lako korienje Nivo podrke

Koliko je lako korienje servisa Koliko brzo i lako korisnici dobijaju podrku od provajdera

KVANTIFIKOVANJE QOE PARAMETARA


Vrednosti

QoE parametra odreuju se ili na njih

utie:

(1) procena korisnika o kvalitetu servisa (2) njegove/ njene performance za neke posebne aspekte servisa. Subjektivna evaluacija se radi da bi se kvantifikovao odnos izmeu ukupnog QoE I objektivnih parametara za koje verujemo da odreuju QoE.

Postavljanje

neprihvatljivih, prihvatljivih i primijum oblasti zavisi od subjektivnog merila Time se i granice kretanja parametra QoE (neprihvatljiv, prihvatljiv, odlian) mogu pomerati

TA SU OBJEKTIVNI PARAMETRI
Fizike

karakteristike terminalne opreme (kao to su dimenzije, teina, pozicija pojedinih tipki) Vreme i logika sistemskih operacija kao to je povratna informacija, koliko dugo korisnik treba da eka pre nego to preduzme novi korak u kompletiranju zadatka Karakteristike mree [raspoloivost, vreme uspostavljanja poziva gubitak podataka (greke bita ili gubitak paketa), ukupno (end-to-end) kanjenje] mrea/biling (mogunost podrke korisniku, tanost rauna)