You are on page 1of 17

AutoCAD 2000 osnovni kurs 2D crtanja

1
Ilija M. MILII

Prirunik
za osnovni kurs 2D crtanja

UNIVERZITET U NOVOM SADU GRAEVINSKI FAKULTET SUBOTICA 2000 godina

Ass. Ilija M. MILII,dipl.in.gra. (imilicic@gf.su.ac.yu).

AutoCAD 2000 osnovni kurs 2D crtanja

Neto o AutoCAD-u ...


utoCAD je najstariji, a ujedno i najpopularniji programski paket za konstruisanje i projektovanje na personalnim raunarima. Pria o njemu je praktino zapoela poetkom 1982. godine, kada se etrnaest mladih programera iz Evrope i Amerike okupilo, i sa poetnim kapitalom od 59.000 $, zajedniki osnovalo Autodesk, jo jednu od mnogih malih firmi za proizvodnju raunarskog softvera koje su ve u to vreme masovno poele da niu. Iako se radilo o tada ve svetskim priznatim strunjacima, malo ko je mogao da pretpostavi da e nova firma uspeti da se izdigne iz prosenosti. Pokazalo se, meutim, da glavni ulog mladih strunjaka nije bio novac, ve znanje i nekonvencionalni pristup. Ve u novembru 1982. godine, na jednom od zabaenih tandova poznatog sajma raunarskih dostignua Comdex u Las Vegasu, predstavljen je prvenac Autodesk-a. Program je dobio ime AutoCAD. Ve na poetku Autodesk je bio bri od ostalih, jer na Comdex-u niko od konkurenata nije mogao da pokae nita slino. Novo kod AutoCAD-a nije bila ni namena ni funkcija, jer je CAD (Computer Aided Design) ve bio uveliko poznata stvar u to vreme, ali rezervisana samo za relativno uzak krug velikih kompanija, korisnika velikih i vrlo skupih raunarskih sistema. Nova je bila injenica da su mnoge od izvanrednih mogunosti CAD sistema postale dostupne i najmanjim firmama, kao i pojedincima, u meri u kojoj su to bili i PC raunari. Dobar prijem i veliko interesovanje za Auto-CAD na sajmu Comdex, navelo je Autodesk da sve svoje potencijale uloi u dalji razvoj i marketing u AutoCAD. Prodaja AutoCAD-a je od samog poetka krenula vrlo uspeno. Ve poetkom 1983. godine prodato je prvih 10.000 autorizovanih primeraka AutoCAD-a u svim verzijama, pa je bez premca najprodavaniji program svoje vrste i klase na svetu. U meuvremenu je AutoCAD stalno dopunjavan i usavravan kroz nove verzije koje se redovno pojavljuju na tritu softvera. Ve postoje i verzije na raznim jezicima: engleskom, nemakom, francuskom, italijanskom, panskom, vedskom i japanskom (Kanji) jezikom. Razvijeni su i moni dodatni programi koji mu jo vie proiruju upotrebljivost (kao npr. CAD-Camera program za skeniranje crtea, AutoShade-program za senenje prostornih tela i dr.), prevodioci koji omoguavaju direktnu komunikaciju sa veinom velikih CAD sistema, kao i stotine aplikativnih programa iz najrazliitijih oblasti raenih na bazi AutoCAD-a, koje Autodesk testira i preporuuje. AutoCAD je u mnogim svojim osobinama (dxf i dwg - format datoteka crtea) i nainima rada postao faktiki standard, a spojivost sa njim za mnoge proizvoae, kako raunara, tako i programske opreme, znai veu atraktivnost na tritu. Bilo bi smelo tvrditi, a ne mogue dokazati, da je AutoCAD najbolji program svoje vrste na svetu. Uostalom, pojmovi kao to su dobar i najbolji su kod ocene korisnikih programa najee u dobroj meri rezultat vrlo subjektivnih kriterijuma. Tako je, npr. uvek diskutabilna procena odnosa: mogunosti programa-potrebe korisnika-brzina rada-cena, a o pogodnosti za korienje da i ne govorimo. Zato je ipak bolje ne traiti odgovor na pitanje zato je AutoCAD prvi ?!!!, u injenici da je i najbolji. Ono to ga ini najpopularnijim i najtraenijim je itav niz osobina i mogunosti koje mu daju vrlo iroku primenjivost i izuzetnu fleksibilnost, a sve to za vrlo prihvatljivu cenu. Podruja gde se AutoCAD danas primenjuje su vrlo raznovrsna. Poznate su primene u mainstvu, arhitekturi, graevinarstvu, elektrotehnici i elektronici, medicini, crtanju ema svih vrsta, projektovanju tampanih i integralnih kola, crtanju tehnikih instalacija, planova zgrada, podruja i gradova, u oblasti dizajna, u definisanju ema senenja formi iz traka i ploa, pa sve do tako usko specijalizovanih primena, kao to je crtanje geografskih karata ili dokumentacije o arheolokim nalazitima. injenica da se personalni raunari mogu bez ikakvih smetnji vezati za velike raunarske sisteme je manje-vie poznata. Tako povezani, oni mogu da rade kao samostalne stanice ili vezani u lokalne raunarske mree personalnih raunara (LAN), a mogu da rade i kao inteligentni terminali velikog raunara. U situaciji potpune spojivosti raunara prirodno se kao prvorazredno namee pitanje spojivosti, tj. mogunosti direktnog povezivanja programske opreme. Ovo je posebno vano kod tehnikih primena, odnosno u sluaju projektnotehnike dokumentacije u radnim organizacijama, gde mnogobrojne razliite slube sainjavaju, menjaju ili u razne svrhe koriste tehnike crtee, baze podataka ili drugu dokumentaciju. Zato su ovom pitanju autori AutoCAD-a posvetili posebnu panju. AutoCAD se moe direktno vezati i za velike CAD programske pakete koji rade na mini ili velikim raunarima, i sa njima razmenjivati crtee i podatke. Pored toga, to podrava format IGES, koji danas praktino predstavlja svetski standard u ovoj oblasti, od Autodesk-a se mogu nabaviti i programi-prevodioci koji omoguavaju potpunu vezu u oba smera izmeu AutoCAD-a i CAD programskih paketa INTERGRAPH, CADAM, BRAVO, COMPUTERVISION i CALMA.

Ass. Ilija M. MILII,dipl.in.gra. (imilicic@gf.su.ac.yu).

AutoCAD 2000 osnovni kurs 2D crtanja

1.

Pokretanje AutoCAD aplikacije Klikom na Start-Programs-AutoCAD-AutoCAD.exe, pokree se aplikacija, ili sa Desktopa ako je preica napravljena prilikom instalacije.

2.

ta ima u Startup dijalog prozoru ? U prvom dijalog prozoru imamo izbor etiri osnovna modula rada, kao to je otvaranje starog crtea i/ili definisanje novog crtea. Procedura koja e uslediti odnosi se na odreivanje mera i jedinica, format izabranog crtea-okoline, mreegrid, itd. AutoCAD-ov grafiki editor Ima est osnovnih komponenti. To su linije padajui menija, palete sa alatkama, prostor za crtanje, pokretne palete sa alatkama, prostor koji pripada zahtevu za unos u komandnoj liniji i statusna linija. Sedma komponenta, prozor Aerial View, koristi se prema potrebi.

3.

Ass. Ilija M. MILII,dipl.in.gra. (imilicic@gf.su.ac.yu).

AutoCAD 2000 osnovni kurs 2D crtanja

4.

Kako saoptavati AutoCAD-u ta elite uraditi ? Komande moete da birate iz padajui menija, iz nekih od paleta sa alatkama i iz pokretnih paleta, ili moete da ih unosite preko tastature, po zahtevu za unos. Izbor poloaja u prostoru za crtanje Postaviti kursor (konanicu) na odgovarajue mesto i pritisnuti levi taster mia (taster za izbor). Izbor opcije iz menija Postavimo strelicu na neku opciju i pritisnite levi taster mia; ovaj postupak zovemo izborom opcije iz menija. Dobijanje kratkog opisa opcije iz padajueg menija Izaberite odgovarajuu opciju sa linije padajui menija i otvorite padajui meni. Povlaenjem mia istaknite svaku od opcija ponaosob. Na statusnoj liniji ete dobiti kratak opis svake istaknute opcije. Dobijanje objanjenja funkcija dugmadi Postavite kursor (strelicu) na dugme za koje vam treba objanjenje. Pored dugmeta se pojavljuje njegovo ime (koje blie objanjava alat), a na statusnoj liniji kratak opis funkcije dugmeta. Podeavanje i prilagoavanje AutoCAD-a sebi Izaberite ToolsOptions. Upotreba mera u AutoCAD-u Izaberite Format-Units. Iz okvira Drawing Units birati eljene merne jedinice.

5.

6.

7.

8.

9. 10.

11.

Re o razmeri (stvar navike) Papir za crtanje-radna povrina treba postaviti u milimetrima (npr. A4-210, 297), tako da nam 1m u prirodi odgovara 10 mm ili 10 AutoCAD-ovih jedinica. Na taj nain crte crtamo u razmeri R 1:100 (setimo se trouglova i table za crtanje). Definisanje radne povrine-Model Space Radnu povrinu zadajemo na osnovu razmere i veliine formata crtea. Zatim, izdajmo komandu iz menija Format-Units-Limits, da bi zadali radnu povrinu. Ponoviti naredbu Limits i upisati ON, ime se neda crtati izvan definisanog papira.

12.

Ass. Ilija M. MILII,dipl.in.gra. (imilicic@gf.su.ac.yu).

AutoCAD 2000 osnovni kurs 2D crtanja

13.

Zadavanje gustine koordinatne mree-GRID Izaberite iz menija Tool-Drafting Settings i zadati gustinu koordinatne mree u okviru za dijalog grupa Grid. Mreu ukljuujemo i iskljuujemo tasterom F7, Ctrl+G, miem na Grid u statusnoj liniji. Zadavanje koraka grafikog kursora-SNAP Izaberite iz menija Tool-Drafting Settings i zadati korak grafikog kursora u okviru za dijalog grupa Snap. Snap ukljuujemo i iskljuujemo tasterom F9, Ctrl+B, miem na Snap u statusnoj liniji. Prikazivanje pokretne palete DRAW Izaberite iz menija View-Toolbars i potvrditi-otkaiti paletu Draw. Uklanjanje pokretnih paleta sa alatima Pritisnite dugme u gornjem desnom uglu prozora pokretne palete. Komande pokretne palete Draw Sadri komande za crtanje istih objekata, ukljuujui linije (Line), konstruktivne prave (Construction Line), ravanska viestruka linija (Multiline), sloena linija (Polyline), lukove (Arc), krugove (Circle), elipse (Ellipse), crtanje poligona (Polygon), crtanje kubne spline krive (Spline), pravljenje blokova (Make Block), umetanje blokova (Insert Block), crtanje taaka (Point), rafiranje povrina (Hatch), izrada regiona objekata-ee se koristi kod 3D crtea (Region), tekst (Multiline Text). Ova paleta se javlja na ekranu kao standardna (engl. default). Rad sa dinamikim (relativnim) apsolutnim koordinatama Pritisnite funkcijski taster F6 ili Ctrl+D. (Moemo povui pravu pod uglom-statusna linija pokazuje koji smo ugao trenutno zauzeli u prostoru za crtanje). Crtanje linija u nizu Izaberite Line sa palete Draw, zatim u editoru za crtanje izaberite poetni poloaj , a onda i kraj linije, kraj prve je poetak druge itd. (Linija, krug, elipsa itd. predstavljaju u AutoCAD-u objekat). Ponitavanje izdate komande Pritisnite taster Esc. Zadavanje rastojanja u polarnom koordinatnom sistemu. Izdati komandu Line, izabrati poetak linije, u statusnoj liniji upisati @ duinu, < i ugao. Nemojte upisivati razmak izmeu znakova. Na primer, da bi ste zadali duinu od 4 jedinice pod uglom od 30 stepeni, upisati @4<30, pa onda Enter. Drugi nain je crtanje linije koja je 2 jedinice desno i 4 dole, pie se @2,-4, pa Enter. Izbor komande preko tastature Pronaite veliko slovo opcije L (Line) u komandnoj liniji, i pritisnite Enter. (sledi procedura za crtanje linije) itd. Ovo je jo jedan nain aktiviranja odgovarajuih komandi zadrana od predhodnih verzija. Pomo tokom rada Izaberite komandu i pritisnite taster ?, odnosno Help sa standardne palete. Prelazak sa tekstualnog na grafiki prikaz i obrnuto Pritisnite F2.

14.

15. 16. 17.

18.

19.

20. 21.

22.

23. 24.

Ass. Ilija M. MILII,dipl.in.gra. (imilicic@gf.su.ac.yu).

AutoCAD 2000 osnovni kurs 2D crtanja

25.

Precizno biranje taaka-Osnap kriterijumi Drite taster Shift i pritisnuti desni taster mia. Iz tog menija biramo ono ta nam je potrebno (npr. Endpoint-krajnja taka).

26. 27.

Brzo poveavanje dela crtea Izaberite iz menija View-Zoom (ponuene su sve mogunosti). Brisanje objekata Pritisnite dugme Erase sa palete Modify, izaberite objekat koji elite obrisati i pritisnite Enter. Snimanje crtea u datoteku Izaberite iz menija File-Save As, i u rubriku File name dati ime crteu, koji treba putanjom odvesti u eljeni folder, a potom kliknuti na Save. Zatvaranje datoteke-fajla Izaberite iz menija File-Exit. Ako ste datoteku menjali, pojavie se pitanje da li elite snimiti-sauvati izmene, a ako niste menjali datoteka se jednostavno zatvara. Uklanjanje markera (krstia) sa ekrana Izaberite iz menija View-Redraw, (dobija se jasna slika na ekranu nema nebitnih elemenata). Definisanje tipova linija Izaberite iz menija Format-Linetype, Load za uitavanje i izabrati eljeni oblik. Podeavanje razmere linije (isprekidana, crta-taka-crta, itd.) je definisana kao proizvod Global scale faktor i Current object scale. Ovaj prvi je uvek 1, dok ovaj drugi se bira po elji tj. shodno izabranoj razmeri crtea. Definisanje radnih nivoa-Layer Layere-moemo zamisliti kao providne folije naslagane jedna na drugu. Broj folija se kreira u zavisnosti od sloenosti zadatka na kom se radi, u cilju efikasnije organizacije i preglednosti crtea, taka da se u svakom trenutku rada pojedini delovi crtea mogu sakriti od sopstvenog oka-pogleda. Dobro organizovan crte rastavljen je po Layer-ima, uvek. Izuzetno korisna alatka u timskom radu (npr. Arhitektonske podloge, graevinske, elektro itd.), sve na jednom crteu uz odgovarajua podeavanja (izvlaenja folija) pojedinih Layer-a, kako bih neto video ili tampao-plotovao na papir. Iskljuen Layer nije nestao iz crtea-fajla. Izaberite iz menija Format-Layer (ime Layera moe biti najvie 31 znak). Layer 0 uvek postoji i ne moe se unititi. Samo jedan Layer je tekui u tekuem crteu, Objekti se crtaju u tekuem Layeru Tekui Layer je nemogue zamrznuti Preporuka ja da se u AutoCAD-u objekti uvek crtaju bojom BYLAYER i tipom linije BYLAYER, Sadraj iskljuenog Layera se ne prikazuje, Zamrznuti Layera se ne prikazuje, ne tampa se i ne uestvuje u regeneraciji crtea, Sadraj zakljuanog Layera ne podlee komandama za izmene Kopije objekata zadravaju opte osobine originala

28.

29.

30.

31.

32.

Ass. Ilija M. MILII,dipl.in.gra. (imilicic@gf.su.ac.yu).

AutoCAD 2000 osnovni kurs 2D crtanja

33.

Definisanje stilova teksta u crteima Izaberite iz menija Format-Text Style. Izrada stila vri se pritiskom na taster New, gde u polju Style Name, dajemo ime, a potom potvrdimo sa OK. Zatim u dijalogu Font Name, biramo eljeni font klikom na strelicu padajueg menija. Effects dijalog daje mogunost poloaja ispisa teksta, a samim potvrivanjem ispred ponuene opcije efekat se reflektuje u okviru Preview iste kartice. Zavriti sa klikom na dugme Apply, a potom pritiskom na Close, zavravamo. Ovo podeavanje je namenjeno upotrebi komande Dtext, dok je za komandu Multiline Text, ovo nije neophodno. Veliina slova se definie shodno odabranoj razmeri crtea po slobodnoj volji. Umetanje teksta u crte komandom DTEXT Izaberite DTEXT sa palete Draw, ili u meniju Draw-Text-Single line Text, potom odabrati stil (font), taku poetaka teksta, visinu teksta, ugao rotacije i konano ponite da piete. Svaki novi red zapoinjemo pritiskom na Enter. Tekst se brie tasterom sa tastature Backspace. Umetanje teksta u crte komandom Multiline Text Izabrati komandu Multiline Text sa pokretne palete Draw, ili sa menija DrawText-Multiline Text. Zatim neophodno je otvoriti prozor u kojem se tekst treba smestiti (radi se jednostavnim razvlaenjem okvira od gornje leve do donje desne take-miem). Potom, automatski se otvara Multiline Text Editor.

34.

35.

Ass. Ilija M. MILII,dipl.in.gra. (imilicic@gf.su.ac.yu).

AutoCAD 2000 osnovni kurs 2D crtanja

36.

Komande pokretne palete Modify (izmene) Sadri komande za izmene postojeih objekata. Njima moemo da premetamo objekte (Move), da ih kopiramo (Copy), rotiramo (Rotate), brie (Erase), odseca (Trim), produava i proiruje (Extend), simetrino kopira u ravni (Mirror), paralelno kopiranje (Offset), fiziko uveanje-smanjenje (Scale), razvlaenjesabijanje (Stretch), viestruko pravougaono kopiranje (Array), promena duine i unutranjeg ugla lukova (Lengthen), brisanje dela objekta (Break), obaranje ivica pod zadatim uglom (Chamfer), zaobljavanje temena krunim lukom (Fillet), rastavljanje sloenih objekta, grupa, blokova, regiona (Explode). Ako se eli upotrebiti komanda Mirror na tekst, neophodno je dodeliti vrednost komandom MIRRTEXT - 0, tada slova se ne vide kao slika u ogledalu.

37.

Izrada namenske palete sa alatima Izaberite iz menija View-Toolbar. Pritiskom na New, a zatim upiite eljeno ime u polje Toolbar Name, i potvrdimo sa OK. (Toolbar se nalazi u spisku sa ostalim paletama, a njena ikona je automatski na ekranu). Potom, pritisnuti dugme Customize, sa kojim vrimo pregled svih alata AutoCAD-a. Najzad, jednostavnim iznoenjem odabranih-potrebnih alata-miem-u novoformirani Toolbar stvaramo nau novu paletu.

(Ubaciti ikone za: grupisanje elemenata (Groop), definisanje atributa blokova (Define Attribute), merenje i markiranje objekata jednakim segmentima (Divide) i crtanje krunog prstena popunjenog bojom (Donut). 38. Komanda (alat) UNION Izaberite iz menija View-Toolbars-Customize, i u Categories Modify izdvojiti ikonu-alat Union.

Ovaj alat namenjen je sabiranju objekata tipa region ili 3D solid . Sabiranjem regiona konstruie se novi region ija ukupna povrina predstavlja zbir povrina pokazanih regiona . Regioni koji nisu u istoj ravni ne mogu se sabirati. 39. Regeneracija (osveavanje) prikaza u crteima Izaberite iz menija View-Regen, a zatim View-Regen All. Komanda Regen omoguava precrtavanje-osveavanje objekata u tekuem prozoru prostora Model Space ili prostoru Paper Space, na osnovu proitanih podataka objekata u bazi crtea. Komanda Regen All, omoguava precrtavanje-osveavanje objekata u svim prozorima prostora Model Space ili prostoru Paper Space, na osnovu proitanih podataka objekata u bazi crtea.

40.

Grupisanje elemenata-GROUP Pravljenje grupe od nekoliko elemenata radi lakeg selektovanja, prenoenja kopiranja. Jedan element moe biti lan vie grupa. Elementi dijalog prozora Object Grouping:

Ass. Ilija M. MILII,dipl.in.gra. (imilicic@gf.su.ac.yu).

AutoCAD 2000 osnovni kurs 2D crtanja

Group Name-lista grupa u tekuem crteu Selectable-status grupe selektovane (Yes), neselektovana (No) Group Name-zadavanje imena grupe Description-blii opis grupe Find Name-ispitiva se pripadnost elementa grupi. Highlight-daje lanove grupe Include Unnamed-ukljuivanjem imamo bezimene grupe Create Group-kreiranje nove grupe Remove-izdvajanje elemenata iz grupe Add-dodavanje elementa u grupu Rename-promena naziva grupe Re-order-promena redosleda elemenata u grupi Description-promena opisa grupe Explode-brisanje imena grupe, elementi ostaju pojedinani Selectable-omoguava zadavanje osobine selectable Remove from position (0-n)-zadaje pozicije elementa koji se pomera Replace at position (0-n)-zadaje se na koju poziciju se element pomera Number of objects (0-n)-zadavanje ukupnog broja elemenata koji se pomeraju Re-Order-omoguava promenu redosleda elemenata na osnovu zadatih parametara u prethodna tri reda Highlight-omoguava prikazivanje lana grupe u editoru za crtanje i na dijalog prozoru gde je prikazan i rednim broj pod kojim se objekat u grupi vodi. Reverse Order-omoguava promenu redosleda elemenata u grupi tako da prvi objekat postaje poslednji i obrnuto. Komanda se poziva preko tastature slovom G pa Enter u komandnoj liniji. 41. Stvaranje blokova od grupa objekata Izaberite Make Block sa pokretne palete Draw. Otvara se prozor Block Definition. Upiite ime bloka, izabrati taku umetanja, zatim miem selektovati objekte koji e initi blok. Ovako se formira blok u tekuem crteu, a njegova kasnija upotreba za drugi crte u novom fajlu nije dostupna. (Retain Objects-blok ostaje na ekranu) (Convert to block-pretvara u crteu blok) (Delete-brie sa ekrana blok).

Ass. Ilija M. MILII,dipl.in.gra. (imilicic@gf.su.ac.yu).

AutoCAD 2000 osnovni kurs 2D crtanja

42.

Umetanje bloka u crte Izaberite Insert Block sa pokretne palete Draw. Otvara se prozor Insert. Potraiti blok koji eli uneti sa potrebnim korekcija koje se mogu izvesti, ali nemoraju, potom potvrditi sa OK, a zatim dati taku umetanja bloka.

43.

Upisivanje bloka u datoteku na disk Komandom WBLOCK u komandnoj liniji, nakon ega se javlja prozor Write Block. U polju File Name upisati ime bloka, a u polju Location, neophodno je pokazati putanju do eljenog foldera, gde e budui blok biti trajno snimljen. Potom, potrebno je dati taku umetanja i selektovati elemente bloka. Zavretak je potvrivanjem na taster OK. Ovako formiran blok mogue je unositi u budue crtee, sa komandom Insert Block, gde se klikom na dugme Browse pronae traeni blok-fajl.

44.

Ponovno definisanje bloka Postupak je isti kao da pravite novi blok. U svemu je postupak identian, dok se za naziv bloka dodeli ime koje ve imamo u napravljenoj bazi, gde imamo nameru trajno smestiti blok (WBLOCK) ili u tekuem crteu (Make Block). Dobie se upozorenje da blok sa tim imenom ve postoji. Pritisnite dugme Yes ako elite da stari blok zamenite novim, u protivnom No.

Ass. Ilija M. MILII,dipl.in.gra. (imilicic@gf.su.ac.yu).

AutoCAD 2000 osnovni kurs 2D crtanja

45.

Izrada Atributa blokova U sastavu blokova mogue je dati tekstualne informacije, a njih nazivamo atributima. Komandom ATTDEF, ili sa alatom Define Attribute, pojavljuje se prozor Attribute Definition , namenjen za izradu atributa. Mogui parametri atributa su: Invisible - vrednost atributa je po umetanju nevidljiva Constant - atribut zadrava konstantnu vrednost Verify - dvostruka provera uneenih podataka atributa Preset - omoguava zadavanje vrednosti atributu bez postavljanja pitanja Tag - interna oznaka atributa Prompt - pitanje koje se javlja po unoenju atributa Value - oblik upisa atributa, ova se vrednost se menja. Insertion Point - referentna taka atributa Height - visina teksta atributa Rotation - ugao rotiranja atributa po njegovom unoenju. Pri unoenju bloka (Insert Block) pojavljuju se pitanja vezana za date atribute bloka. Bloku je mogue dodeliti vei broj atributa.

46.

Komande pokretna paleta Modify II Izabrati iz menija View-Toolbars, odabrati-otkaiti paletu Modify II. Paleta sadri komande za editovanje-izmene napravljenih objekata, podeavanje prikaza nacrtanih objekata postavljanjem ispred svih ili iza svih (Draworder), rafure (Edit Hatch), sloene linije (Edit Polyline), spline linije (Edit Spline), viestruke linije (Edit Multiline), atributa (Edit Attribute), teksta (Edit Text). Komande pokretne palete Dimension Namenjene su za kotiranje crtea u razliitim naunim disciplinama.

47.

Mogue opcije definisanja stilova kotiranja su: All dimensions omoguava da svi stilovi imaju iste kotne strelice i kotne tekstove. Linear dimensions podeava se kotni stil za linearne kote. Angular dimensions podeava se kotni stil za uglove. Radius dimensions podeava se kotni stil za kote radijusa. Diameter dimensions podeava se kotni stil za prenike i poluprenike krugova. Ordinate dimensions podeava se kotni stil za ordinatno kotiranje. Leaders and Tolerances podeava se kotni stil za napomene i tolerancijske veliine.

Ass. Ilija M. MILII,dipl.in.gra. (imilicic@gf.su.ac.yu).

10

AutoCAD 2000 osnovni kurs 2D crtanja

Podeavanje alata Dimension Style Lines and Arrows (omoguava podeavanje kotni linija i kotni strelica) Dimension Lines (podeavanje glavne kotne linije) Color - boja glavne kotne linije Lineweight-debljina glavne kotne linije Extend beyond ticks - duina prepusta glavne kotne linije preko gabaritnih. Koristi se kada je strelica kosa crta. Baseline spacing - rastojanje kotni linija kod paralelnog kotiranja Suppress Dim Line1 i Dim Line2 -ukljueni prekidai briu prvu odnosno drugu kotnu strelicu. Extension Lines (podeavanje gabaritnih kotni linija) Color - boja gabaritnih kotne linije Lineweight - debljina gabaritnih kotni linija Extend beyond dim lines duina prepusta gabaritne kotne linije preko glavne. Offset from origin - poetak gabaritne kotne linije u odnosu na objekat. Suppress Ext Line1 i Ext Line2 -ukljueni prekidai briu prvu odnosno drugu gabaritnu kotnu liniju.

Ass. Ilija M. MILII,dipl.in.gra. (imilicic@gf.su.ac.yu).

11

AutoCAD 2000 osnovni kurs 2D crtanja

Arrowheads (podeavanje izgleda kotni strelica) 1st - podeavanje prve kotne strelice 2nd - podeavanje druge kotne strelice Leader - podeavanje kotne strelice za napomene Arrow size - duina kotne strelice Center Marks for Circles (podeavanje oznake centra kruga i krunog luka) Type - izbor tipa centra kruga (opcije su None - nema ga, Mark - crtanje krstia u sredini kruga ili krunog luka, Line omoguava crtanje linije u centru kruga ili krunog luka) Size - definie se veliina markera Text (omoguava podeavanje kotnog teksta) Text Appearance (podeavanje osobina kotnog teksta) Text style - izbor stila-fonta za kotne brojeve Text color - definisanje boje kotni brojeva Text height - izbor visine kotnog teksta Fraction height scale omoguava podeavanje faktora uveavanja ili umanjivanja u skladu sa faktorom zumiranja u prostoru papira (Paper Space) Draw frame around text ukljueni prekida omoguava da se kotni tekst postavi u okvir.

Ass. Ilija M. MILII,dipl.in.gra. (imilicic@gf.su.ac.yu).

12

AutoCAD 2000 osnovni kurs 2D crtanja

Text Placement (podeavanje poloaja kotnog teksta) Vertikal - vertikalni poloaj Centered - ukljuena opcija omoguava prikaz kotnog teksta po sredini glavne kotne linije. Above - ukljuena opcija prikazuje kotni tekst iznad glavne kotne linije. Outside - ukljuena opcija prikazuje kotni tekst izvan glavne kotne linije. JIS - ukljuena opcija prikazuje kotni tekst po Japanskom industrijskom standardu (JIS). Horizontal - horizontalni poloaj Centered - omoguava crtanje kotnog tekst iznad glavne kotne linije iznad glavne kotne linije na sredini rastojanja izmeu gabaritnih kotni linija. 1st Extension Line omoguava crtanje kotnog teksta iznad glavne kotne linije blie prvoj gabaritnoj kotnoj liniji. 2nd Extension Line omoguava crtanje kotnog teksta iznad glavne kotne linije blie drugoj gabaritnoj kotnoj liniji. Over 1st Extension Line omoguava crtanje kotnog teksta iznad i du prve gabaritne kotne linije. Over 2nd Extension Line omoguava crtanje kotnog teksta iznad i du druge gabaritne kotne linije. Offset from dim line rastojanje kotnog teksta od glavne kotne linije

Ass. Ilija M. MILII,dipl.in.gra. (imilicic@gf.su.ac.yu).

13

AutoCAD 2000 osnovni kurs 2D crtanja

Text Alignment-podeavanje poloaja kotnog teksta u odnosu na poloaj kota Horisontal - kotni tekst je uvek horizontalan bez obzira na poloaj glavne kotne linije Aligned with dimension line kotni tekst uvek prati poloaj glavne kotne linije ISO Standard - kotni tekst ne prati uvek glavnu kotnu liniju, kod prenika kruga i radijusa, i kod kota iji broj ne moe da stane izmeu dve gabaritne kotne linije. Fit - omoguava zadavanje poloaja kotnog teksta i kotni strelica izmeu ili izvan gabaritnih kotni linija u zavisnosti od raspoloivog rastojanja izmeu gabaritnih kotni linija. 48. Komande pokretne palete Inquiry Izaberite iz menija View-Toolbar, potvrditi polje Inquiry. Paleta sadri uslune komande za merenje duine elemenata (Distance), izraunavanje povrine i obima povrina usluna komanda Region, omoguava da se izraunaju povrine sloenih elemenata (Area), komanda za proraun podataka za Region u 3D crteu (Mass Properties), davanje informacija o elementima crtea (List), informacija o zadatoj koordinati u globalnom koordinatnom sistemu (Locate Poit). Prelazak u prostor Paper Space-Layout 1,... U ovom postupku se vri priprema izgleda crtea na papiru. Najpre definiemo u dijalog prozoru (Page SetupLayout1) izlazni ureaj za tampanje i izbor stila tampe u kartici (Plot Device), dok se veliina papira, njegov poloaj i veliina, razmera tampanja definiu u kartici (Layout Settings). Klikom mia u statusnoj liniji na (Model) prelazi se u prostor (Paper). Potom iz menija (View-Viewports) biramo broj i raspored prikazaizgleda. Primeujemo da se u svakom odabranom Viewports prozoru pojavljuje

49.

Ass. Ilija M. MILII,dipl.in.gra. (imilicic@gf.su.ac.yu).

14

AutoCAD 2000 osnovni kurs 2D crtanja

crte izraen u prostoru Model Space, u nekoj razmeri. Pritiskom na (Paper) u statusnoj liniji prelazimo u (Model), gde sa klikom mia aktiviramo jedan od pogleda, ime on postaje aktivan i spreman za rad. Izdavanjem komande (zoom ili krae z) potom (scale ili krae s), dobijamo pitanje za veliinu uveanja odnosno umanjenja crtea. Za probu potrebno je izdati faktor skaliranja 1, ime dobijamo R 1:100, ako nam je razmera crtanja u prostoru Model Space bila R 1:100. Klikom na Model vraamo se u prostor Paper, ime je crte spreman za tampanje. 50. Komanda PURGE Ova komanda omoguava ienje baze crtea u bilo kojem trenutku izrade tekueg crtea da bi smanjili veliinu fajla. Elementi crtea koji se mogu obrisati ovom komandom su imenovani objekti. Za svaki objekat koji se eli obrisati AutoCAD e ponuditi jo jednu mogunost provere-odustajanja od brisanja.

51.

Manipulacije sa tekuim konstrukcionim ravnima - UCS Pokretna paleta UCS sadri komande koje omoguuju postavljanje tekue konstrukcione ravni-koordinatnog sistema (engl. UCS) zapisivanje pod zadatim nazivom i brisanje imenovane konstrukcione ravni u 2D i 3D crteima. Origin UCS - omoguava zadavanje-premetanje koordinatnog poetka tekue konstrukcione ravni u bilo koju odabranu taku. Object UCS - omoguava definisanje konstrukcione ravni pokazivanjem na objekata koji moe biti: Line, Arc, Circle i 2D Polyline. Ako se odabere du ili pravolinijski segment 2D polilinije, Z-osa konstrukcione ravni je definisana krajnjim takama. Ako se odabere krunica, kruni luk ili segment 2D polilinije, Z-osa konstrukcione ravni je definisana koordinatom centra pokazanog objekta i upravna je na ravan u kojoj pokazani objekat lei.

Ass. Ilija M. MILII,dipl.in.gra. (imilicic@gf.su.ac.yu).

15

AutoCAD 2000 osnovni kurs 2D crtanja

Previous UCS-omoguava postavljanje prethodno koriene konstrukcione ravni za tekuu. AutoCAD pamti nekoliko poslednjih poloaja tekue konstrukcione ravni. 52. Plotovanje-tampanje crtea Izaberite iz menija File-Plot.

Ass. Ilija M. MILII,dipl.in.gra. (imilicic@gf.su.ac.yu).

16