You are on page 1of 5

BPF NO:BPF3 BORANG INI DIBERI PERCUMA

KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN

BORANG PERMOHONAN DANA BANTUAN PEMBANGUNAN FRANCAIS

Bahagian Pembangunan Francais Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan

"KUASA PENGGUNA: 1PENGGUNA 1SUARA"

BPF NO: BPF 3

BAHAGIAN PEMBANGUNAN FRANCAIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN

BORANG PERMOHONAN SKIM BANTUAN PEMBANGUNAN FRANCAIS

SILA NYATAKAN NO. RUJUKAN PENDAFTARAN DI BAWAH PROGRAM PEMBANGUNAN FRANCAIS KPDN: BPF ________________________________

SILA LAMPIRKAN BERSAMA:

SILA TANDA

1.

BORANG 24 DAN 49

2.

SURAT PERLANTIKAN PERUNDING (Jika ada)

SILA KEMUKAKAN KEPADA: (Please submit to) KETUA EKSEKUTIF PERBADANAN NASIONAL BERHAD (PNS) P.O. BOX 24, LEVEL 9B, MENARA DATO ONN PUSAT DAGANGAN DUNIA PUTRA (PWTC) 45, JALAN TUN ISMAIL 50400 KUALA LUMPUR. (Tel: 603-26986670 / Faks : 603-26986602 / Website : www.pns.com.my)

BPF NO: BPF 3

1
1.1

LATARBELAKANGSYARIKAT
NamaSyarikat:

Hari

1.2 1.3 1.4

TarikhTubuhSyarikat: No.PendaftaranSyarikat: Alamat:

Bulan /

Tahun /

Poskod

No. Telefon No. Faks

: : , , : : :

1.5 1.6 1.7 1.8

ModalBerbayar: ModalDibenarkan

RM RM Bumiputera BukanBumiputera Asing

. .

, % % %

PeganganEkuiti

*SertakanForm49&24Syarikat NamaProduk/Perkhidmatan

BilanganFrancaisi

Bumiputera BukanBumiputera

2 2.1

MAKLUMATPERUNDING
SyarikatPerunding

2.2

Alamat:

Poskod No. Telefon No. Faks Hari / : : Bulan / Tahun

2.3

TarikhPenubuhanSyarikat:

*Sertakansuratpelantikanperunding

Nota: Borang ini adalah untuk diisi oleh syarikat-syarikat yang telah memfrancaiskan perniagaan dan layak memohon bantuan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan

BPF NO: BPF 3


3.1 TarikhMenjadiAhli: 3.2 No.Pendaftaran:

KEAHLIANPERSATUANFRANCAISMALAYSIA(MFA)

3.3 KategoriKeahlian:

MAKLUMATTUNTUTAN

4.1 Fasa1:Screening TarikhMulaProjek :

Hari

Bulan / Butiran /

Tahun

Bil 1

Penyediaankertascadanganuntukmemfrancais perniagaan

KosSebenarProjek (KelayakanMaksimumRM5,000) (RM)

4.2 Fasa2:PenyediaanKonsepFrancais

TarikhMulaProjek : Bil 1

Hari

Bulan / Butiran /

Tahun

KertasKajianKonsepFrancais Rekabentukoutletfrancais Produk/perkhidmatanfrancais Jenamalogo/trademark Strukturpembiayaanperniagaanfrancais Sistempengedaranbekalankeoutletfrancais JUMLAH

KosSebenarProjek (KelayakanMaksimumRM30,000) (RM)


, , , , , ,

. . . . . . .

4.3 Fasa3:PenyediaanPrototypeOutlet

TarikhMulaProjek : Bil 1 2 3 Layoutdesign Renovation Papantanda

Hari

Bulan / Butiran /

Tahun

KosSebenarProjek (KelayakanMaksimumRM5,000) (RM)


, , ,

. . . .

JUMLAH

4 BPF NO: BPF 3

4.4 Fasa4:PembangunanPakejFrancais TarikhMulaProjek : Bil 1 2 3 4 5 6 7 DokumenPenzahiran PerjanjianFrancais ManualOperasi ManualLatihan SistemPerakaunan BusinessPlan UnjuranUntungRugi(Francaisi) Hari Bulan / Butiran

Tahun

KosSebenarProjek (KelayakanMaksimumRM5,000) (RM)


, , , . . .

JUMLAH

4.2 Fasa3:PenyediaanPrototypeOutlet

TarikhMulaProjek : Bil 1 2

Hari

Bulan / Butiran /

Tahun

KosSebenarProjek (KelayakanMaksimumRM5,000) (RM)


, ,

Promosiharipelancaranprogramfrancais Iklanpelancaran JUMLAH

. .

Tuntutanperlludisertakandokumenpembayaranyangdisahkan Maklumattuntutanbolehdibuatberasinganjikaruangtidakmencukupi

5.0 PENGAKUAN

Saya dengan ini mengaku segala maklumat yang diberikan di atas adalah benar. Jika maklumat yang diberikan tidak benar atau tidak tepat, Kerajaan berhak menolak permohonan atau menuntut balik pembayaranyangtelahdiberikan.

Tandatangan

Nama,JawatandanCopRasmiSyarikat: Tarikh:

BPF NO: BPF 3