You are on page 1of 8

MAKLUMAT KEMASUKAN, ENROLMEN DAN GRADUA INFORMATION OF INTAKE, ENROLMENT AND OUTPU

NAMA PELAJAR (STUDENT NAME)

NO. KAD PENGENALAN/ NO. TENTERA/ NO. NO. PASPORT POLIS (PASSPORT NO.) (MyKAD/ARMY ID/POLICE ID)

JENIS PENGENALAN (TYPE OF IDENTIFICATION)

TAHUN KELAHIRAN (YEAR OF BIRTH)

POSKOD ALAMAT TETAP PELAJAR (POSTCODE FOR PERMANENT ADDRESS)

JANTINA (GENDER)

AGAMA (RELIGION)

KAUM (RACE)

STATUS PERKAHWINAN (MARITAL STATUS)

NEGERI BERMASTAUTIN (STATE FOR RESIDENTIAL ADDRESS)

TARAF BUMIPUTERA (BUMIPUTERA STATUS)

KEWARGANEGARAAN (CITIZENSHIP)

ENROLMEN DAN GRADUAN PELAJAR SEHINGGA 31 DISEMBER 2011 , ENROLMENT AND OUTPUT OF STUDENT AS AT 3Ist DECEMBER 2011

JUMLAH SEMESTER SEMASA SEMESTER PELAJAR (CURRENT PELAJAR (TOTAL SEMESTER) SEMESTER)

KEMASUKAN (START DATE) BULAN (MONTH) TAHUN (YEAR)

TAMAT PENGAJIAN (END DATE) BULAN (MONTH) TAHUN (YEAR)

KOD KURSUS SPIPTS (SPIPTS PROGRAM CODE)

CGPA/ KEPUTUSAN PEPERIKSAAN (CGPA/EXAMINATION RESULT)

KELAYAKAN KEMASUKAN PELAJAR (QUALIFICATION LEVEL)

INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION OF EDUCATION (ISCED)

STATUS OKU (OKU STATUS)

JENIS KECACATAN (OKU TYPE)

NO. RUJUKAN JKM (JKM NO.)

SUMBER PEMBIAYAAN (SPONSOR NAME)

LAMPIRAN B1 ATTACHMENT B1

STATUS PELAJAR (STUDENT STATUS)

MAKLUMAT PROFAIL STAF AKADEMIK SEPERTI PAD ACADEMICIAN PROFILE AS AT 3Ist D

NO. KAD PENGENALAN/ NO. TENTERA/ NO. NAMA STAF (STAFF POLIS/ NO. PASPORT NAME) (MyKAD/ARMY ID/POLICE ID/PASSPORT NO.)

JENIS PENGENALAN (TYPE OF IDENTIFICATION)

KAUM (RACE)

TARAF BUMIPUTERA (BUMIPUTERA STATUS)

KEWARGANEGARAAN (CITIZENSHIP)

STATUS PERKAHWINAN (MARITAL STATUS)

NEGERI KEDIAMAN (STATE OF RESIDENTIAL ADDRESS)

L STAF AKADEMIK SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2011 ADEMICIAN PROFILE AS AT 3Ist DECEMBER 2011

NEGERI KELAHIRAN (STATE OF BIRTH)

JAWATAN SEMASA (CURRENT POSITION)

JABATAN / FAKULTI (DEPATMENT/FACULTY)

TAHUN MULA KELULUSAN TERTINGGI BERKHIDMAT (HIGHEST (EMPLOYMENT QUALIFICATION) DATE)

INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION OF EDUCATION (ISCED)

STATUS OKU (OKU STATUS)

JENIS KECACATAN (OKU TYPE)

NO. RUJUKAN JKM (JKM NO.)

LAMPIRAN B2 ATTACHMENT B2

STATUS JAWATAN (POSITION STATUS)

MAKLUMAT KURSUS PENGAJIAN YANG DITAWARKAN INFORMATION COURSE


LAMPIRAN B3 ATTACHMENT B3 KOD BIDANG PENGAJIAN TINGGI TAHAP NEGARA PROGRAM (NATIONAL (LEVEL OF EDUCATION PROGRAMME) CODE)

NAMA KURSUS (COURSE NAME)

KOD KURSUS YANG DITAWAR KEPADA PELAJAR (CODE OF COURSE THAT OFFER FOR STUDENT)

KOD KURSUS SPIPTS (SPIPTS CODE)

KOD KURSUS MQA (MQA COURSE CODE)

INTERNATIONAL STANDARD JENIS PROGRAM JENIS PENAWARAN CLASSIFICATION OF FAKULTI (FACULTY) (PROGRAMME (OFFER TYPE) EDUCATION TYPE) (ISCED)

PENGAKUAN KETUA EKSEKUTIF INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (IPTS) Saya dengan ini mengesahkan bahawa maklumat yang tersebut di atas adalah benar.

Tandatangan Ketua Eksekutif : Nama Ketua Eksekutif Nama Pegawai Data No. Telefon No. Faks Emel Tarikh : .. : : . : : :