You are on page 1of 6

PROCEDURA: ODR@AVANJE MA[INA I OPREME

TEK-751-300

DOSTAVLJENO:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. DIREKTORU PREDUZE]A ZAMENIKU DIREKTORA PREDUZE]A [EFU SLU@BE OPERATIVNE PRIPREME [EFU SLU@BE DISTRIBUCIJE I SERVISA [EFU SLU@BE ENERGETIKE [EFU SLU@BE MA[INSKIH RADOVA [EFU SLU@BE ELEKTRO RADOVA [EFU SLU@BE TOPLIFIKACIJE [EFU SLU@BE GASIFIKACIJE

2006 / 11 / 19

Izdanje za kori{}enje OPIS IZMENE

N. Iili}

N. Iili}

@. Ne{i}

BROJ IZMENE

STRANA

DATUM

SASTAVIO

OVERIO

ODOBRIO

Izdanje: B Izmena: 0

Novembar, 2006. g.

Strana

od

PROCEDURA: ODR@AVANJE MA[INA I OPREME

TEK-751-300

1.0
1.1

UVOD
Ovom Procedurom propisuju se na~in i postupci za utvr|ivanje i otklanjanje kvarova na ma{inama i opremi po zahtevima korisnika u "Tehnoenergetika" A.D. (dalje Preduze}e).

2.0 2.1 2.2 2.3 2.4

REFERENCE JUS ISO 9001:2001 Sistemi menad`menta kvaliteta - Zahtevi JUS ISO 9000:2001 Sistemi menad`menta kvalitetom - Osnove i re~nik TEK-422-100 TEK-751-200 Poslovnik o menad`mentu kvalitetom Procedura za proizvodnju energofluida

3.0
3.1

DEFINICIJE
Odr`avanje je skup aktivnosti usmerenih na spre~avanje pojava stanja u kvaru u stanje u radu, u datom minimalno potrebnom vremenu i uz tro{kove koji su na nivou neophodnog minimuma. Preventivni pregledi Aktivnost kojom se obavljaju redovni pregledi ma{ina, u cilju utvr|ivanja stanja oru|a radi {to ranijeg otkrivanja uzroka nastanka kvara.

3.2

Izdanje: B Izmena: 0

Novembar, 2006. g.

Strana

od

PROCEDURA: ODR@AVANJE MA[INA I OPREME

TEK-751-300

4.0
4.1

Dijagram toka ODR@AVANJA MA[INA I OPREME


TOK AKTIVNOSTI
START

PROCEDURA

BROJ

OPIS AKTIVNOSTI

1 PRIJAVLJIVANJE
KVARA

10

1. 2.

Prijavljivanje kvara Utvr|ivanje i otklanjanje jednostavnih kvarova Otvaranje radnog naloga Utvr|ivanje mogu}nosti popravke u okviru Preduze}a Utvr|ivanje potrebe za rezervnim delovima ? Trebovanje rezervnih delova Otklanjanje kvara i pu{tanje u rad Zatvaranje radnog naloga Procedura za procese nabavke / ugovaranje usluga. Preventivni pregledi

PREVENTIVNI PREGLEDI
2

UTVR\IVANJE KVARA ILI SMETNJE

3. 4.
3

OTVARENJE RADNOG NALOGA

5. 6.

4 ? DA

9 NE PR. ZA PROCESE NABAVKE 6 DA 5 ? NE 7 TREBOVANJE REZERVNIH DELOVA

7. 8. 9. 10.

OTKLANJANJE KVARA I PU[TANJE U RAD 8 ZATVARANJE RADNOG NALOGA

KRAJ

Izdanje: B Izmena: 0

Novembar, 2006. g.

Strana

od

PROCEDURA: ODR@AVANJE MA[INA I OPREME 4.2 Detaljan tok aktivnosti


AKTIVNOST

TEK-751-300

RED. BR.

ODGOVORNOST

1.

PRIJAVLJIVANJE KVARA ef slu`be koja koristi ma{inu ili drugo sredstvo za rad, [ef slu`be prijavljuje kvar usmeno [efu one vrste radova kakav karakter ima kvar na ma{ini ili oru|u za rad. UTVR\IVANJE I OTKLANJANJE JEDNOSTAVNIH KVAROVA Izvr{ioc pregledom utvr|uje prirodu kvara, i otklanja ga Izvr{ioc priru~nim alatom na licu mesta ukoliko je jednostavan (npr. ne zahteva zamenu rezervnog dela), ako je kvar te`e prirode potrebno je otvoriti Radni nalog (Prilog 1). OTVARANJE RADNOG NALOGA Na osnovu usmenog izve{taja Izvr{ioca, [ef slu`be koja koristi [ef slu`be ma{inu ili drugo sredstvo za rad otvara Radni nalog na ra~unaru (programski paket Blue Soft 04, meni Proizvodnja). UTVR\IVANJE MOGU]NOSTI POPRAVKE U OKVIRU PREDUZE]A? Ako postoje uslovi, Izvr{ioc nastavlja sa popravkom a ukoliko Izvr{ioc kvar nije mogu}e otkloniti u Preduze}u izvr{ioc obave{tava [efa slu`be koja koristi ma{inu ili drugo sredstvo za rad. UTVR\IVANJE POTREBE ZA REZERVNIM DELOVIMA? Izvr{ioc konstatuje uzrok i posledice kvara i utvr|uje da li je za otklanjanje kvara potrebna zamena rezervnih delova. Izvr{ioc

2.

3.

4.

5.

6.

TREBOVANJE REZERVNIH DELOVA Izvr{ioc trebuje rezervni deo iz Magacina uz dokument Izvr{ioc Trebovanje (Prilog 2) koji overava [ef slu`be koja koristi ma{inu ili drugo sredstvo za rad. OTKLANJANJE KVARA I PU[TANJE U RAD Izvr{ioc otklanja kvar, vr{i neophodna pode{avanja, pu{ta ma{inu Izvr{ioc u probni rad u prisustvu Rukovaoca ma{ine. ZATVARANJE RADNOG NALOGA Referent Operativne pripreme zatvara Radni nalog po Refrent dostavljanju svih neophodnih podataka, koji se zahtevaju u pripreme Radnom nalogu. Novembar, 2006. g. Strana
4

7.

8.

Izdanje: B Izmena: 0

od

PROCEDURA: ODR@AVANJE MA[INA I OPREME 9. PROCEDURA ZA PROCESE NABAVKE Ukoliko potrebni rezervni deo nemamo na zalihama u Magacinu, pokre}e se postupak nabavke po Proceduri za procese nabavke TEK-740-100 . Ukoliko je priroda kvara takve prirode da se zahteva ugovaranje usluge (npr. servisiranje), postupa se po istoj proceduri. PREVENTIVNI PREGLEDI Rukovaoc ma{inom ili sredstvom za rad, u slu~aju pojave smetnje u radu bilo koje vrste (npr. neuobi~ajeni zvuci, curenje ulja, pregrevanje i sl.) obavezan je da svoja zapa`anja prenese svom Poslovo|i ili [efu slu`be. Poslovo|a ili [ef slu`be pokre}e postupak isti kao za prijavu kvara. Rukovaoc ma{ine je obavezan da svakodnevno ~isti ma{inu i redovno je podmazuje.

TEK-751-300

Zamenik direktora preduze}a

10.

Rukovaoc ma{ine Poslovo|a/ [ef slu`be

10.1

^i{}enje Aktivnost kojom se sa objekata oru|a za rad i instalacija Rukovaoc ma{ine otklanjaju: - naslage koje ostavlja tehnolo{ki proces, - vi{ak sredstava za podmazivanje, - naslage koje su posledica mikroklime. Podmazivanje Aktivnost kojom se vr{i dopuna ili zamena maziva u svim Rukovaoc sklopovima oru|a gde je to predvi|eno tehni~kom ma{ine dokumentacijom oru|a ili nalo`eno na drugi na~in.

10.2

Izdanje: B Izmena: 0

Novembar, 2006. g.

Strana

od

PROCEDURA: ODR@AVANJE MA[INA I OPREME

TEK-751-300

5.0
5.1 5.2

ODGOVORNOST
Za primenu ove procedure u okviru svojih organizacionih celina odgovorani su [efovi slu`bi. Odgovoran za redovan periodi~an pregled (jedanput godi{nje, a po potrebi i ~e{}e) i sprovo|enje izmena ovog dokumenta je Predstavnik rukovodstva.

6.0
6.1

ZAPISI
Ova procedura ima slede}e zapise u elektronskom obliku, dati u prilogu.

7.0

PRILOZI

7.1 Prilog 1: Radni nalog 7.2 Prilog 2: Trebovanje

Izdanje: B Izmena: 0

Novembar, 2006. g.

Strana

od