You are on page 1of 4

Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Cina Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education)

Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Bahasa Pengantar Semester Hasil Pembelajaran

BCN3112 3(3+0) 45 jam


Tiada Bahasa Cina

Pertama/Kedua
1. Memgenal pasti ciri dan bentuk pengujian dan penilaian 2. Menghuraikan jenis dan matlamat penilaian dan prosedur yang berkaitan 3. Menggubal item soalan yang bersesuaian dengan tahap kecekapan pelajar dan kehendak kurikulum sekolah rendah 4. Mentadbir dan mentaksir pelbagai jenis ujian 1. 2. 3. 4.

Sinopsis

Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan, membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian, serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool, preparing the table of specification and analyzing test results.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009)

Tajuk 1 Teori Konsep Asas

Kandungan

Jam 3

a. b. c. d. e.
2

Klasifikasi Jenis-jenis Ujian

a. b. c. d. e.
3 Keperluan Asas Ujian

a. b. c. d.
4 Prosedur Pelaksanaan Ujian

a. b. c. d.
5 Jenis-jenis Item Soalan

a. b. c.
6 Pembinaan Jadual Spesikasi Ujian

a. b. c.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009)

Tajuk 7

Kandungan Pembinaan Kertas Ujian

Jam 3

a. b. c.
8 Pengendalian Ujian dan Pemarkahan

a. b. c. d.
9 Analisis Keputusan Ujian

a. b. c.
10

Kaedah Penilaian Bahasa a. b. c. d. e.


Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur

11

a. b. c.
12 Penilaian Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina

a. b. c.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009)

Tajuk 13

Kandungan Penilaian Kemahiran Membaca

Jam 3

a. b. c.
14 Penilaian Kemahiran Menulis Karangan

a. b. c.
15

Pembinaan Bank Item a. b. c.


Jumlah Keseluruhan

45

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

50 % 50 %

Rujukan Asas Rujukan Tambahan

1997 2002 1987 / 1990 1991 2002 2005

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009)