You are on page 1of 7

Proroanstvo Beinse Douna

11

PRO

Predvianje bugarskog duhovnog majstora iz reda Velikog bijelog bratstva izreeno 1944. godine zapanjujue se podudara s bujicom dananjih objava iz raznih izvora o nadolazeem Uzaau i prelasku Zemlje u 5. dimenziju

Duhovni i kulturni utjecaj duhovnog uitelja Petera Deunova prema Pavelu Birjukovu, biografu Lava Nikolajevia Tolstoja, taj veliki ruski mislilac i pisac otiao je iz Jasne Poljane nedugo prije svoje smrti (1910.) s namjerom da otputuje u Bugarsku i upozna se s duhovnim uiteljem Peterom Deunovim.

Kardinal Giuseppe Roncalli, vatikanski ambasador u Bugarskoj prije Drugog svjetskog rata, a kasnije izabran za papu Ivana XXIII, rekao je sljedee: U sadanjoj epohi najvei ivui filozof na Zemlji je Peter Deunov. U razgovoru s Bojanom Boevim u Minhenu 1910. Rudolf Steiner, osniva antropozofije, izjavio je: Slavenski narodi predodreeni su za velike misije. Oni, a posebno Bugarska, uvelike e doprinijeti uzdizanju ovjeanstva. Vratite se u Bugarsku, ondje je jedan snaan duhovni pokret, pod vodstvom velikog duhovnog inicijata. Nakon tog razgovora Bojan Boev je postao jedan od najbliih uenika duhovnog majstora Beinse Douna.

Dok se nalazio u posjetu Grkoj, paramahansu Yoganandu upitali su o njegovim namjerama da podigne aram u Bugarskoj, a on je odgovorio: Odlazim ak onamo jer Duh Istine ondje je vrlo aktivan. Jiddu Krishnamurti, voa Teozofskog pokreta, odbio je biti proglaen Maitrejom i Kristom, a sudionicima Svjetskog teozofskog kongresa u Nizozemskoj rekao je da se svjetski duhovni majstor nalazi u Bugarskoj. Albert Einstein: Cijeli svijet mi se klanja, a ja se klanjam duhovnom majstoru Peteru Deunovu iz Bugarske. Proroanstvo Petera Deunova o svretku nae civilizacije i poetku Zlatnog doba Takoer znan i pod duhovnim imenom Beinsa Douno, bugarski duhovni majstor Peter Deunov (1864.-1944.) bio je ovjek vrlo visoke razine svijesti (a istovremeno i nenadmaan glazbenik) koji je tijekom cijelog ivota davao primjer istoe, mudrosti, inteligencije i kreativnosti. U duhovnoj zajednici Velikog bijelog bratstva nedaleko Sofije ivio je okruen brojnim sljedbenicima, a zraenjem svoje linosti probudio je duhovnost tisua dua u Bugarskoj te u ostalim dijelovima Europe. Uenja Velikog bijelog bratstva danas slijede ljudi iz svih dijelova Europe, a redovito se okupljaju u Bugarskoj i drugdje gdje pleu, mole se za mir u svijetu i slave ljubav prema svim stvorenjima i Majci Zemlji. Nekoliko dana prije odlaska s ovog svijeta, zapavi u dubok spiritistiki trans iznio je izvanredno zanimljivo proroanstvo o naem nemirnom dobu, proroanstvo o svretku vremena i nadolazeem Zlatnom dobu ovjeanstva. Slijedi njegov duboko dojmljiv testament. Toliko je aktualan i iv da je gotovo nevjerojatno da su te rijei izreene prije gotovo 70 godina: PROROANSTVO ZA NOVO DOBA Tijekom prolaska vremena ovjekova svijest prolazila je kroz veoma dugo razdoblje mraka. Ta faza koju hindusi nazivaju kali yuga na svom je zalasku. Danas se nalazimo na granici izmeu dviju doba: kali yuge i Novog doba u koje upravo ulazimo. Ve se dogaa postupno poboljanje u sferi ovjekovih misli, osjeaja i postupaka, ali svi e ljudi uskoro biti podvrgnuti boanskoj Vatri koja e ih proistiti i pripremiti za Novo doba. ovjek e se tako uzdii do jednog iznimno visokog stupnja svijesti koji je neophodan za

njegov ulazak u Novi ivot. Neki to nazivaju i Uzaae. Proi e jo nekoliko desetljea prije dolaska te Vatre koja e preobraziti svijet donijevi joj novi moralni nauk. Taj ogroman val dolazi iz kozmikog prostora i preplavit e cijelu Zemlju. Svi oni koji mu se budu opirali bit e odneseni i prebaeni negdje drugdje. Premda se stanovnici ovog planeta ne nalaze na istom stupnju evolucije, novi e val osjetiti svatko od nas. A preobraaj e zahvatiti ne samo Zemlju ve i cjelokupni kozmos. Najbolja i jedina stvar koju ovjek sada moe uiniti jest da se okrene Bogu i pobolja samog sebe u domeni svijesti, da podigne svoju vibracijsku razinu kako bi se naao u skladu sa silovitim valom koji e ga uskoro preplaviti. Vatra o kojoj govorim, koja prati nove uvjete pruene naem planetu, pomladit e, proistiti, obnoviti sve: materija e biti oplemenjena, vaa srca bit e osloboena tjeskobe, nevolja, nesigurnosti i postat e sjajna; sve e se poboljati, uzdii. Negativne misli, osjeaji i djela bit e iscrpljeni i iskorijenjeni. Va sadanji ivot svojevrsno je ropstvo, teka tamnica. Sagledajte i shvatite svoju situaciju te se iz nje izbavite. I kaem vam: izaite iz zatvora svoga! Doista je alosno gledati toliko zabluda, toliko patnje, toliko nesposobnosti da se razumije gdje lei ovjekova istinska srea. Sve to je oko vas uskoro e se uruiti i nestati. Nita nee ostati od ove civilizacije i njene izopaenosti; cijela e Zemlja biti protresena i ni traga nee ostati od ove naopake kulture koja dri ljude pod jarmom neznanja. Potresi nisu samo mehanika geoloka pojava; njihova svrha je da probude intelekt i srce ljudi, kako bi se mogli rijeiti svojih greaka i svoga kratkoumlja te shvatiti da u svemiru nisu sami. Na Solarni sustav sada prolazi kroz podruje kozmosa gdje je jedno davno uniteno sazvijee ostavilo za sobom svoj trag, svoju prainu. Ovo prolaenje kroz kontaminirani prostor jest izvor zatrovanosti, ne samo stanovnika Zemlje ve i svih stanovnika drugih planeta nae galaksije. Jedino sunca nisu zahvaena negativnim utjecajem tog nepovoljnog okruenja. To podruje se naziva trinaesta zona, a neki ju nazivaju i zonom opreka. U tom podruju na je planet bio zaglibljen tisuama godina, ali konano se pribliavamo izlazu iz tog prostora tame i na pragu smo ulaska u jedno duhovnije podruje gdje ive razvijenija bia. Zemlja sada slijedi uzlazee kretanje i svatko bi se trebao potruditi da se uskladi sa strujama uzaaa. Oni koji se odbiju pokoriti toj orijentaciji izgubit e prednost dobrih namjera koje e se pruati u budunosti za njihovo uzdizanje. Zaostat e u procesu evolucije i morat e

ekati desetke milijuna godina na dolazak novog vala uzaaa. Zemlja, Solarni sustav, svemir, sve se okree prema jednom novom smjeru pod impulsom Ljubavi. Veina vas jo uvijek smatra da je Ljubav jedna jalova sila koja zasluuje samo podrugljiv podsmijeh, ali to je najjaa od svih sila! Novac i mo jo uvijek se slave kao da od njih zavisi tijek vaega ivota. U budunosti, svi e se pokoravati Ljubavi i svi e joj sluiti. No, ovjekova svijest probudit e se tek kroz patnje i nevolje. Zastraujue objave proroka Danijela zapisane u Bibliji odnose se na doba koje se upravo otvara. Bit e poplava, uragana, ogromnih poara i potresa koji e zbrisati sve pred sobom. Krv e tei u potocima. Bit e revolucija; strane eksplozije odjekivat e u brojnim podrujima Zemlje. Ondje gdje je bilo kopno, pojavit e se voda; a tamo gdje je bila voda, pojavit e se kopno. Bog jest Ljubav no, ovdje govorimo o kazni, odgovoru prirode na zloine koje ovjek ini od poetka mranih vremena protiv svoje Majke Zemlje. Nakon tih patnji oni koji e biti spaeni, duhovna krema, upoznat e Zlatno doba, sklad i beskrajnu ljepotu. I zato, kada doe vrijeme patnji i strahota sauvajte svoj mir i vjeru, jer zapisano je da s glave pravednika ni vlas kose nee pasti. Ne budite maloduni, jednostavno slijedite svoj proces osobnog usavravanja. Ne moete ni zamisliti kakva vas fantastina budunost eka. Jedna Nova Zemlja izronit e na svjetlo dana. Za nekoliko desetljea rad e biti manje naporan i svatko e imati vremena da se posveti duhovnim, intelektualnim i umjetnikim aktivnostima. Pitanje odnosa izmeu mukarca i ene napokon e biti razrijeeno po naelu jednakosti i sklada: i jedno i drugo imat e mogunost da slijede svoje tenje. Odnosi parova bit e temeljeni na recipronom potivanju i uvaavanju. Ljudi e putovati kroz razliite razine prostora i prodrijeti kroz intergalaktiki prostor. Prouavat e nain svoga funkcioniranja i ubrzo e biti u stanju spoznati Boanski svijet i stopiti se s vrhovnom silom svemira. Novo doba je doba este rase. Vama je predodreeno da se za nju pripremite, da je toplo doekate i da je ivite. esta rasa e se izgraditi oko ideje Bratstva. Vie nee biti sukoba osobnih interesa; svaki ovjek teit e jedino tome da se prilagodi Zakonu Ljubavi. esta rasa bit e Rasa Ljubavi. Za nju e se oformiti jedan novi kontinent. On e se pojaviti na Pacifiku (Tihom oceanu) i tamo e Oni Najvii moi uspostaviti svoje mjesto na ovome planetu. Osnivae te nove civilizacije nazivam Braom ovjeanstva ili pak Djecom Ljubavi. Oni e nepokolebljivo slijediti naela Dobrote i predstavljat e novu vrstu ljudi. Ljudi e formirati

obitelj, kao jedno veliko tijelo, a svaki e narod predstavljati pojedini organ u tom tijelu. U novoj rasi Ljubav e se manifestirati na tako savren nain da dananji ovjek jedva da to moe i pojmiti. Zemlja e ostati teren pogodan za borbu, ali sile tame e se povui i Zemlja e ponovo biti slobodna. Vidjevi da drugog puta nema, ljudi e se svesrdno prikloniti putu Novoga ivota, putu spasenja. U svojoj bezumnoj oholosti neki e se, do samoga kraja, nadati da e na Zemlji nastaviti sa ivotom koji Boanski poredak osuuje, ali svatko od njih na kraju e shvatiti da upravljanje svijetom ne pripada njima. Svjetlo dana ugledat e jedna nova kultura koja e poivati na tri glavna temelja: ponovnoj vladavini enskog principa; ponovnom potivanju poniznosti i skromnosti; te zatiti ljudskih prava. Svjetlost, dobro i pravda na kraju e pobijediti, to je samo pitanje vremena. Religije se trebaju proistiti. Svaka od njih sadri esticu Uenja Majstora Svjetlosti, ali pomuenu neiscrpnim zalihama ljudskoga zastranjivanja. Svi vjernici morat e se ujediniti i uskladiti s jednim glavnim naelom: kao osnovu svih vjerovanja morat e uzeti Ljubav, ma kakva vjerovanja gajili. Ljubav i Bratstvo to je jedinstvena baza! Zemlju e uskoro zapljusnuti izvanredno brzi valovi kozmikog elektriciteta. Za nekoliko desetljea, gledano od ovoga trenutka (1944. godine; op. ur.), bia koja su loa i vode druge na stranputicu nee moi izdrati intenzitet tih valova. Njih e, stoga, apsorbirati Kozmika Vatra koja e progutati i unititi zlo kojeg u sebi nose. Tada e se pokajati jer zapisano je: Svako e slaviti Boga. Naa majka, Zemlja, oslobodit e se ljudi koji ne prihvaaju Novi ivot. Otrest e ih se poput trulih plodova. Uskoro, oni se vie nee moi ponovo utjeloviti na ovom planetu, a to nee moi ni zloinci. Ostat e samo oni koji u sebi gaje Ljubav. Na Zemlji nema nijednog mjesta koje nije ukaljano ljudskom ili ivotinjskom krvlju; stoga se ona mora podvrgnuti proienju. I zbog toga e neki kontinenti potonuti, a drugi e izroniti. Ljudi ni ne slute koje im opasnosti prijete. Oni nastavljaju stremiti jalovim ciljevima i jure za uicima. Nasuprot tome, pripadnici este rase bit e svjesni dostojanstva svoje uloge i potivat e slobode svih ljudi i svih stvorenja. Hranit e se iskljuivo namirnicama dobivenim iz biljnoga svijeta. Njihove ideje imat e mo da kolaju slobodno poput zraka i danjega svjetla. Rijei tko se ne rodi nanovo odnose se na estu rasu. Proitajte 60. poglavlje Izaije; ono govori o nadolazeoj estoj rasi, Rasi Ljubavi. Nakon grdnih muka i nevolja, ljudi e prestati

grijeiti i ponovo e pronai put vrline. Posvuda na naem planetu klima e biti umjerena i vie nee biti otrih varijacija i surovih klimatskih uvjeta. Zrak e ponovo postati ist, a isto tako i voda. Paraziti e nestati. Ljudi e se prisjetiti svojih ranijih utjelovljenja i rado e primjeivati da su napokon osloboeni svoga ranijeg stanja. Na isti nain na koji se rjeavamo parazita i uveloga lia na vinovoj lozi, tako djeluju i razvijena bia kako bi pripremili ljude da slue Bogu Ljubavi. Pruaju im dobre uvjete za razvoj i rast, a onima koji ele uti, oni kau: Ne bojte se! Jo samo malo i sve e biti dobro; na dobrom ste putu. Onaj tko eli upoznati Novu kulturu, neka savjesno radi i priprema se. Zahvaljujui ideji o Bratstvu, Zemlja e postati blagoslovljeno mjesto, i to vrlo skoro. Ali prije toga ovamo e biti poslane velike patnje kako bi probudile ovjekovu svijest. Grijesi nakupljani tisuama godina moraju se iskupiti. estok val koji emanira iz viih ravni doprinijet e otklanjanju karmi ljudi. Oslobaanje se vie ne moe odgaati. Ljudski rod se mora pripremiti za velike i neizbjene kunje koje dolaze kako bi stale na kraj sebinosti. Pod zemljom se sprema neto izvanredno. U prirodi e se uskoro manifestirati revolucija koja je grandiozna i posve nezamisliva. Bog je odluio obnoviti Zemlju, i On e to i uiniti! Svretak je jednoga doba; novi poredak zamijenit e stari, poredak u kojem e na Zemlji vladati Ljubav.

Izvor: teledisk.hr Autor: Goran ai

http://meditacijayoga.wordpress.com/2012/12/11/prorocanstvo-beinse-douna/