You are on page 1of 8

ISPITNA

PITANJA ZA PREDMET METALNE KONSTRUKCIJE 1

1. Navesti osnovne mehani~ke karakteristike osnovnog materijala kao i osnovne metode i postupke prora~una ~eli~nih konstrukcija. 2. Osnovne oznake osnovnog materijala i valjaoni~nih proizvoda od ~elika i njihovo zna~enje. 3. Izvesti izraze za odre|ivanje minimalnih potrebnih razmaka spojnih sredstava kao i za izbor njihovog pre~nika kod nastavaka izvedenih u zakovanoj izradi. 4. Navesti sve vrste spojeva i spojnih sredstava, njihove osnovne karakteristike, me|usobne prednosti i mane kao i vrste konstrukcija i konstrukcijskih elemenata za njihov optimalan izbor. 5. Kolika je granica razvla~enja a kolika zatezna ~vrsto}a osnovnog materijala zavrtnja klase ~vrsto}e 6.8 i klase ~vrsto}e 10.9. Kolika je najmanja a kolika najve}a debljina i du`ina ugaonih {avova i za{to su ta ograni~enja limitirana? Kolike su grani~ne vitkosti elemenata popre~nog preseka kod {tapova u ~eli~nim konstrukcijama zavisno od vrste osnovnog materijala, na~ina njihove veze sa susednim elementima preseka a za slu~aj aksijalnog pritiska, ~istog savijanja ili ~istog smicanja. 6. Izvesti izraze za nosivost spojnih sredstava zavisno od vrste spoja, i objasniti {ta zna~i svaki ~lan u navedenim izrazima.

7. Nacrtati dijagrame toka sila u zoni nastavka i izvesti izraze za sile u preseku u karakteristi~nim presecima u zoni nastavka zavisno od vrste spoja. 8. Definisati pojam radne povr{ine zavisno od vrste spoja i naponskog stanja na posmatranom elementu preseka. 9. Ispisati izraze za dozvoljene nosivosti posmatranog elementa popre~nog preseka kao i podvezica na njemu zavisno od vrste spoja ako je: - aksijalno napregnut; - napregnut na savijanje silama. 10. Izvesti izraze za prora~un uticaja u spojnim sredstvima usled M, T i N a za slu~aj: - Vertikalno izdu`enih veza, - Spljo{tenih veza, - Izvesti izraz za rezultuju}u maksimalnu silu u spojnom sredstvu, - Izvesti izraz za odre|ivanje potrebnog broja kolona spojnih sredstava. 11. Izvesti postupak prora~una monta`nog nastavka aksijalno napregnute no`ice kao stati~ki pokrivene, ako se isti izvodi u TS spoju, a za slu~aj da je {tap od valjanog ili zavarenog I profila. 12. Izvesti postupak prora~una monta`nog nastavka aksijalno napregnute no`ice prema stati~kim uticajima koji joj pripadaju, ako se isti izvodi u TS spoju, a za slu~aj da je {tap od valjanog ili zavarenog I profila.

13. Izvesti postupak prora~una monta`nog nastavka no`ice napregnute na savijanje silama kao stati~ki pokrivene, ako se isti izvodi u TS spoju, a za slu~aj da je {tap od valjanog ili zavarenog I profila. 14. Izvesti postupak prora~una monta`nog nastavka no`ice napregnute na savijanje silama prema stati~kim uticajima koji joj pripadaju, ako se isti izvodi u TS spoju, a za slu~aj da je {tap od valjanog ili zavarenog I profila. 15. Izvesti postupak prora~una monta`nog nastavka aksijalno napregnutog rebra kao stati~ki pokrivenog, ako se isti izvodi u TS spoju, a za slu~aj da je {tap od valjanog ili zavarenog I profila. 16. Izvesti postupak prora~una monta`nog nastavka aksijalno napregnutog rebra prema stati~kim uticajima koji mu pripadaju, ako se isti izvodi u TS spoju, a za slu~aj da je {tap od valjanog ili zavarenog I profila. 17. Izvesti postupak prora~una monta`nog nastavka rebra napregnutog na savijanje silama kao stati~ki pokrivenog, ako se isti izvodi u TS spoju, a za slu~aj da je {tap od valjanog ili zavarenog I profila. 18. Izvesti postupak prora~una monta`nog nastavka rebra napregnutog na savijanje silama, prema stati~kim uticajima koji mu pripadaju, ako se isti

izvodi u TS spoju, a za slu~aj da je {tap od valjanog ili zavarenog I profila. 19. Izvesti postupak prora~una kontrole uticaja u najoptere}enijem spojnom sredstvu, u zoni nastavka na elementu popre~nog preseka {tapa u presku u kome su normalna i transverzalna sila i moment savijanja razli~iti od nule. 20. Provera nosivosti centri~no pritisnutih {tapova konstantnog jednodelnog popre~nog preseka. - Imperfekcije, krive izvijanja i du`ine izvijanja. 21. Provera nosivosti centri~no pritisnutih {tapova konstantnog vi{edelnog popre~nog preseka i to: - U odnosu na materijalnu osu {tapa kao celine, - U odnosu na nematerijalnu osu {tapa kao celine, - Za samostalni element stuba u polju oko sredine visine stuba i - Za samostalni element stuba u polju u blizini oslonca stuba. 22. Provera nosivosti {tapova izlo`eni pritisku sa savijanjem u odnosu na obe glavne centralne ose inercije. - Komentarisati i objasniti zna~enje svakog ~lana u izrazu i postupak za njihovo sra~unavanje. 23. Prora~un grani~nih normalnih i smi~u}ih napona izbo~avanja vitkih elemenata popre~nog preseka {tapa u ~eli~nim konstrukcijama. 24. Izvesti postupak prora~una kontrole uticaja u najoptere}enijem spojnom sredstvu serije "2", kod veze konzole preko ~eone plo~e za no`icu stuba ako se veza izvodi u TS spoju.

25. Izvesti postupak prora~una kontrole uticaja u najoptere}enijem spojnom sredstvu serije "2", kod veze konzole preko ~eone plo~e za no`icu stuba ako se veza izvodi u SST spoju. 26. Izvesti postupak prora~una za odre|ivanje polo`aja neutralne ose kod veze konzole preko 2L profila ili preko ~eone plo~e za no`icu stuba. 27. Izvesti postupak prora~una veze konzole za podu`ni nosa~ bez kontinuitet lamele ako se veza izvodi u SST spoju. 28. Izvesti postupak prora~una veze konzole za podu`ni nosa~ sa kontinuitet lamelom ako se veza izvodi u TS spoju.. 29. Izvesti postupak prora~una veze konzole za podu`ni nosa~ sa kontinuitet lamelom ako se veza izvodi u SST spoju. 30. Priprema ivica elemenata popre~nog preseka za zavarivanje, izbor oblika su~eonih {avova, vrste zavarenih spojeva i kontrole kvaliteta izvr{enog zavarivanja. 31. Navesti naj~e{}e gre{ke u {avovima zavarenih konstrukcija i komentarisati ih. 32. Osnovne postavke prora~una su~eonih i ugaonih {avova, njihovih komponentalnih, uporednih i dozvoljenih napona 33. Izvesti postupak prora~una napona u ugaonim bo~nim i ~eonim {avovima, kod naj~e{}ih veza dvaju elemenata na preklop, optere}ene ekcentri~nom koncentrisanom silom P u odnosu na te`i{te {avova a koja le`i u ravni tih elemenata i deluje: a) upravno na njihove ose; b) u pravcu njihove

ose. 34. Re{etkasti nosa~i: -Sve o centrisanju {tapova, ~vornog lima i spojnih sredstava na njima, -Kontrola napona u {tapovima i rezultuju}e sile u najoptere}enijem spojnom sredstvu za vezu {tapa za ~vorni lim i to za slu~aj potpunog i za slu~aj nepotpunog centrisanja {tapa, odnosno spojnih sredstava na njima. 35. Izvesti postupak prora~una kontrole ivi~nih normalnih napona u ~vornom limu za presek u ~voru upravan na pojasne {tapove re{etkastog nosa~a ako su pojasni {tapovi prekinuti i delimi~no nastavljeni u posmatranom ~voru re{etke. 36. Izvesti postupak prora~una kontrole ivi~nih normalnih napona kod pritisnutih pojasnih {tapova re{etkastog nosa~a, ako su oni prekinuti i delimi~no nastavljeni u posmatranom ~voru re{etke. 37. Izvesti postupak prora~una kontrole rezultuju}e sile u najoptere}enijem spojnom sredstvu na pojasnim {tapovima, kod veze pojasnih {tapova re{etkastog nosa~a za ~vorni lim izvedene u zakovanoj izradi, ako su pojasni {tapovi u posmatranom ~voru re{etke prekinuti i delimi~no nastavljeni. 38. Izvesti postupak prora~una kontrole ivi~nih normalnih napona u

~vornom limu za presek u ~voru upravan na pojasne {tapove re{etkastog nosa~a, ako su pojasni {tapovi neprekinuti u posmatranom ~voru re{etke 39. Izvesti postupak prora~una kontrole rezultuju}e sile u najoptere}enijem spojnom sredstvu na pojasnim {tapovima, kod veze pojasnih {tapova re{etkastog nosa~a za ~vorni lim izvedene u zakovanoj izradi, ako su pojasni {tapovi u posmatranom ~voru re{etke neprekinuti a ~vor optere}en spolja{njom vertikalnom koncentrisanom silom P koja se unosi u nosa~ preko valjanog I profila. 40. Izvesti postupak prora~una kontrole rezultuju}e sile u najoptere}enijem spojnom sredstvu, kod veze pojasnih {tapova re{etkastog nosa~a za ~vorni lim izvedene u zakovanoj izradi, ako su pojasni {tapovi u posmatranom ~voru re{etke neprekinuti. 41. Izvesti postupak prora~una kontrole najve}eg uporednog napona u ugaonim {avovima za vezu pojasnih {tapova re{etkastog nosa~a za ~vorni lim , ako su pojasni {tapovi u posmatranom ~voru re{etke prekinuti i delimi~no nastavljeni. 42. Izvesti postupak prora~una kontrole najve}eg uporednog napona u ugaonim {avovima, za vezu pojasnih {tapova re{etkastog nosa~a za ~vorni

lim, ako su pojasni {tapovi u posmatranom ~voru re{etke prekinuti i delimi~no nastavljeni a ~vor je optere}en i spolja{nom vertikalnom koncentrisanom silom P koja se unosi u nosa~ preko valjanog I profila. 43. Izvesti postupak prora~una kontrole najve}eg uporednog napona u ugaonim {avovima za vezu pojanih {tapova re{etkastog nosa~a za ~vorni lim, ako su pojasni {tapovi u posmatranom ~voru re{etke neprekinuti. 44. Izvesti postupak prora~una kontrole najve}eg uporednog napona u ugaonim {avovima, za vezu pojasnih {tapova re{etkastog nosa~a za ~vorni lim, ako su pojasni {tapovi u posmatranom ~voru re{etke neprekinuti a ~vor je optere}en i spolja{nom vertikalnom koncentrisanom silom P koja se unosi u nosa~ preko valjanog I profila. 45. Izvesti postupak prora~una uporednog napona u ugaonim {avovima za vezu rebra i no`ice u preseku gde je transverzalna sila razli~ita od nule a na no`ici deluje i vertikalna koncentrisana sila P koja se unosi u nosa~ preko valjanog I profila. 46. Izbor osnovnog materijala kod projektovanja elemenata usvojene ~eli~ne konstrukcije.