P. 1
InfoBiz - Promosi Pemasaran di Daerah Berpembangunan Pesat - Balik Pulau, Penang

InfoBiz - Promosi Pemasaran di Daerah Berpembangunan Pesat - Balik Pulau, Penang

5.0

|Views: 58|Likes:
Published by Web Pod
First platform of its kind to reach ten thousands of residents in the booming town of Balik Pulau (half the size of Penang island) - a highly untapped market!

Balik Pulau is the administrative center for a Penang's southwest district (with a population of well over 300,000), and home to many educational institutions and eco-tourism spots.

ALL ADS ARE FOR DEMO ONLY, AND DO NOT CONSTITUTE ENDORSEMENT BY TRADEMARKS/CREATIVE WORKS OWNERS.

More info at http://balikpulau.org and http://infobiz.balikpulau.org
First platform of its kind to reach ten thousands of residents in the booming town of Balik Pulau (half the size of Penang island) - a highly untapped market!

Balik Pulau is the administrative center for a Penang's southwest district (with a population of well over 300,000), and home to many educational institutions and eco-tourism spots.

ALL ADS ARE FOR DEMO ONLY, AND DO NOT CONSTITUTE ENDORSEMENT BY TRADEMARKS/CREATIVE WORKS OWNERS.

More info at http://balikpulau.org and http://infobiz.balikpulau.org

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Web Pod on May 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2009

pdf

text

original

1lnCkA1kAn PASlL Þ8CMCSl

AnuA uLnCAn SLCL8A!
!"#$%&'()*)+),(#)-)%),(.)%'(',/'+(#%0*'+(/$1#)/),"2(
!"#$%"&'(")*+*,+-'".-%")/+*0*12"345*6"74'1*%*")4%,4'-")*8*96-*":;;"<7=";>>?@
Dar| Me[a Nas|r & I[a, Þengarah & Þengurus Þro[ek Usahasama Info8|z
5a|aam 5e[ahtera 5audara-saudar| Usahawan & Þengurus-pengurus Þemasaran:
Adakah anda buntu untuk mempromos|kan pern|agaan anda dan perlaksanaan
acara seLempaL oraanlsasl anda LeruLamanva dl 8allk Þulau
aLaupun Daerah 8arat Daya Þu|au Þ|nang? Adakah anda merasal
kaedah pemasaran anda kurang berkesan serLa mellbaLkan kos
yang t|ngg|? Adakah anda merasakan bahawa sukar untuk men|ngkatkan
daya ma[u pern|agaan anda ke seluruh neaara mahupun ke luar neaara
secara dalam Lallan (onllne)?
A4.*%9*5*%"1*'-B*1*"5-,*"*1*8*+
,-1*5"0*+-'"*,*$",-1*5"0*0B$"CC
k|n|, kL8UN1UAN ANDA ADA ÞLN¥LLL5AIANN¥A: Info8|z dah ada!
lnfo8lz, sebuah usahasama ÞusaL kompuLer 8allk Þulau (Þk8Þ) denaan Þusat
Internet Desa 8a||k Þu|au (Þlu sebaaal sebuah lnlslaLlf kera[aan se[ak Lahun
2003 unLuk pembanaunan soslo ekonoml dl luar bandar) klnl buaL perLama
kall dl 8allk Þulau, menvedlakan plaLform unLuk anda menvebarkan maklumaL
aLau mempromoslkan produk dan perkhldmaLan anda secara leblh berkesan,
tertumpu, me|uas serLa CUkUÞ MLNIIMA1kAN.
lnfo8lz merupakan saLu-saLunva medla pemasaran bersepadu seLempaL
LerblLan bulanan dalam kedua-dua benLuk berceLak dan onllne (medla
komunlkasl soslal Web) denaan sa|z penyebaran pa||ng |uas, khusus untuk
se|uruh warga 8a||k Þu|au. Melalul lnfo8lz, anda boleh menvampalkan mese[
anda kepada rlbuan pembaca denaan kos pallna rendah, bermula denaan
hanva 1-sen atau kurang set|ap satu!!
8ermula edlsl suluna pada bulan !un 2009, [umlah permulaan edaran lalah sebanvak 5,500
naskah lalLu meranakuml sekurana-kurananva 10° penduduk 8allk Þulau (aLaupun hamplr
20¼ |s|rumah Lermasuk dl kawasan-kawasan uun 1e|uk 8ahang, Þu|au 8etong dan 8ayan
Lepas - Lldak Lermasuk ÞusaL lndusLrl 8avan Lepas/8aLu Mauna, bandar 8elau/Sunaal Ara
aLau kawasan Þarllmen 8avan 8aru). uenaan ker[asama ÞusaL lnLerneL uesa 8allk Þulau selaku
penauna kelab usahawan Soslal vana baru dlLubuhkan, capalan penvebaran [uaa akan dlluaskan
kepada leblh 1,000 ah|| ÞID d| 8a||k Þu|au dan ratusan agens| dan [abatan-[abatan kera[aan dl Þulau
Þlnana serLa semua pusat-pusat ekomun|t| d| se|uruh neger| Þu|au Þ|nang (CÞek) dan ranakalan Þlu
ber[umlah 42 buah d| se|uruh negara Lermasuk Sabah dan Sarawak.
!
"
#
$
%
&
'
P
u
s
a
t

K
o
m
p
u
t
e
r

B
a
l
i
k

P
u
l
a
u
,

d
/
a


P
u
s
a
t

Ì
n
t
e
r
n
e
t

D
e
s
a
,

P
e
j
a
b
a
t

P
o
s

M
a
l
a
y
s
i
a

B
e
r
h
a
d
,

K
o
n
g
s
i
,

1
1
0
0
0

B
A
L
Ì
K

P
U
L
A
U
,

P
u
l
a
u

P
i
n
a
n
g

T
/
F
:

(
0
4
)

8
6
6
-
2
7
0
6

E
:

s
k
u
a
d
i
B
e
e
Z
@
b
a
l
i
k
p
u
l
a
u
.
o
r
g

W
:

h
t
t
p
:
/
/
i
n
f
o
b
i
z
.
b
a
l
i
k
p
u
l
a
u
.
o
r
g

&

h
t
t
p
:
/
/
t
w
i
t
t
e
r
.
c
o
m
/
b
a
l
i
k
p
u
l
a
u
!"#$%&'()&'*++',#)-'.//0'1$'#$.'2*03.&45
8ealLu pepaLah orana lnaaerls berkalLan sLraLeal pelaburan/pemasaran, bermakna [anaan Lumpukan
semua usaha dan ker[a anda unLuk saLu cara saha[a unLuk memasLlkan ke[avaan vana makslmum, dl
samplna menolak keaaaalan penuh - uenaan kaLa laln, [anaan per[udlkan usaha anda!
unLuk memasLlkan hasll vana Lerbalk, lnfo8lz versl berceLak akan dlsebarkan melalul Llaa kaedah secara
sama raLa: -
!" Þenaeposan melalul Þos Ma|ays|a 8erhad ke leblh 1,000 alamaL lndlvldu dl 8allk Þulau, dan sehlnaaa 300
oraanlsasl dl seluruh neaara Lermasuk koperasl-koperasl dan svarlkaL-svarlkaL 8erhad dl Þulau Þlnana
#" ÞenahanLaran kepada sekurang-kurangnya 2,000 rumah secara rawak
$" Þenvebaran seleblhnva melalul pusat-pusat pern|agaan dan [abatan-[abatan kera[aan dl seluruh uaerah
8araL uava Þulau Þlnana Lermasuk dl Þe[abaL-pe[abaL Þos, ÞerpusLakaan-perpusLakaan dan kompleks Þasar
Awam MÞÞÞ dl 8allk Þulau.
8CNU5: Pubunaan dan sebaran kepada kemenLerlan-kemenLerlan dl Þutra[aya [uaa akan leblh
men[avakan promosl produk aLau servls anda melalul penallbaLan dan perhaLlan darlpada plhak kera[aan!
6.&)+3*7'+.217'8.$918*&3*$:
8andlnakan kos mlnlmum anda [lka menahanLar sekeplna flver denaan sendlrl:-
!" kC5 CL1Ak: 8M0.10 x 3,300 = 8M330 +
#" kC5 ÞC5: 8M0.40 x 1,300 = 8M600 +
$" kC5 ÞLNGnAN1AkAN: 8M0.03 x 4,000 = 8M200
!uMLAP: 5ekurang-kurangnya kM1,350 (Lldak Lermasuk kos reka araflk/lklan, peLrol, masa/peker[a,
penahosan dan rekaan Web dan sebaaalnva). Þromosl Cnllne saha[a mellbaLkan kos raLusan hlnaaa rlbuan
8M denaan sendlrlnva!
nAkGA DI INIC8I2: 8ermu|a atau kurang dar|pada kM400 unLuk MukA ÞLnuP
A3, aLau serendah 8M33 (1-sen saha[a senaskah!) aLau kurana unLuk lklan
bersalz 2.3x7.3cm.
IIMA1 70-95¼!!
%&'&()#)*)+)
;#0'<*8()'&*(1'=.217'6.-3.0*$>
!"#$%&'%"#%() *%+%,%-) '.+&/') '.+)!010!2!) 3-44%,%-)
'.+&5"-",$6%)
78)9:;<+%%=>) !"#$%$&'(")*%*'+,"&-())*'./0'1$2*'
,"2-*3',*#$%*(4'
56.7'8'
5607'
569:;:::' 9/,"('
?%#$.)9@;<A;)+%%=>) !"2"<3*2=(")"%-'>*('(*,-?(*#'
+.:7/@::7',"2-*3',*#$%*(4'
56@::'8'
56.7'
56.;:::' 0/,"('
3B(C%,)9(%,$%->) A*,-?(*#'+.::7/@::74'*2*$'
7*B*,*('+0:/@:74'
560@:'8'@7' 56@::'+$BD%-)C",+%$E)
@&F)=%CD.$#'C'0DEF4'
0/,"('
*!*)9@G;<%B+%,%>) A*,-?(*#' 560@:'8'
56G@:'
/ @/.@,"('
!"#$%&'()*%+,-../01( !"#"$%&#'()***+,' -./**0
123**
-.)1*' )103*'4"5'
23*()4(56&,(7(4(+,-../1( 6&4785&9:6";"<7'()**+,' -.123**0
-.)*='
(>"<;&5#?5;'="%&@&'4&7A'
="$%"5,'
-.*B3*0-.1'
0-H.I$E)9@J)CKD%->)
LM73')J)N1O01MP)
*"="65%=)9#%-)*MQ2103P>)R)
/S;;;J)
?!//<T;;) ?!//)+.=.E'H@4' @)U)VW:)+"-)
?@A@B@<@'C'?#/.&7.-D'AE.-,#$.'BF71.E.0'<#-.4
8avanakan anda berbelan[a Llnaal unLuk memasarkan produk anda denaan reka araflk berceLak vana canLlk
dan webslLe vana mahal Lapl hamplr semua lklan-lklan anda dlbuanakan ke dalam Lona sampah denaan
serLa merLa, emel-emel anda Lldak dlbaca (dlpadam Lerus dan dllaporkan sebaaal ºSÞAM"!) dan laman
Web anda 'sunvl' berpan[anaan [usLeru t|dak menambahkan sebarang [ua|an pun!
kelab usahawan Soslal denaan ker[asama sLraLealk ÞusaL
lnLerneL uesa, sebuah enLlLl vana d|percaya| dan dlsandarkan
oleh pu|uhan r|bu pengguna d| se|uruh negara boleh
merubah semua lnl, dan menlnakaLkan hasll promosl anda
denaan serLa-merLa!
Dengan pake[ cetakan berbentuk buku yang padu, pener|ma akan |eb|h 'terpu[uk' untuk meny|mpan
set|ap terb|tan |eb|h |ama, seh|ngga sebu|an atau |eb|h, berband|ng 'f|yer' yang ber|ambak-|ambak
d|sogokkan ke pet| surat mas|ng-mas|ng yang |az|mnya d|s|mpan hanya se|ama beberapa har| atau terus
d|buang!
uenaan menverLal lnfo8lz, anda akan dapaL:-
1. Þen[lmaLan makslmum
2. 8anakalan padu menveluruh secara LerLumpu dan meluas
3. Pasll Lerbalk unLuk lklan/promosl anda
4. 8CnuS: Þeluana berbakLl kepada masvarakaL seLempaL/luar bandar!
%&'&()$)*)+)
5etlop pesoooo lkloo ooJo jooo okoo membetlkoo sombooooo Jooo sebloooo seboovok J0X JotlpoJo
kotlpoo jooloo kosot kepoJo losot lotetoet ueso. kelob usobowoo 5oslol. Joo pesetto-pesetto 5kooJ l8ee2
(tokoo osoboolooo lofo8lz vooo tetJltl JotlpoJo kolooooo osobowoo-osobowoo moJo ku5) vooo mooo
kesemoo lol okoo membooto petkembooooo soslo-ekoooml kowosoo-kowosoo loot-booJot Jl uoetob
8otot uovo loloo lloooo. kbososovo Jolom metopotkoo jotooo Jloltol Joo jotooo peoJopotoo mlolmom
peketjo/osobowoo moJo. selolo membooto oeooto meooookls tekoooo ktlsls £koooml Clobol.
ÞkCMC5I I5U 5ULUNG - IUN 2009 (ÞAkLI 8LkIM8UnAN)
8CNU5 1: uapaLkan d|skaun 5¼ unLuk semua pesanan lklan anda denaan serLa-merLa unLuk semua ahll kelab usahawan
Soslal melalul Þlu 8allk Þulau aLau mana-mana ÞID d| se|uruh negara. Seklranva anda belum mendafLar sebaaal ahll kuS, dafLar
onllne harl lnl dl hLLp://usahawan.ballkpulau.ora - uenaan vuran pendafLaran sebanvak 8M20 saha[a, anda lavak mendudukl
kursus memb|na |aman 8loa dan kursus pemasaran Med|a 5os|a| Web 2.0 & 3.0 (bernllal leblh 8M100, ÞL8CuMA!), keah||an
ÞID percuma bernllal 8M10 serLa pelbaaal manfaaL laln. Mlsalnva, unLuk saLu lklan muka penuh A3, anda sudah mendapaL
dlskaun bernllal sekurana-kurananva 8M20 men[adlkan keahllan kuS anda ÞL8CuMA!! 1IADA nAD untuk b||angan |k|an.
8CNU5 2: Þesan dan lenakapkan bavaran unLuk sekurana-kurananva dua (2) lklan (mlsalnva saLu unLuk saLu pernlaaaan
anda dan saLu laal pernlaaaan anda vana laln aLau unLuk rakan nlaaa anda), dan anda lavak men[adl ahll Skuad l8eeZ dan
mendapaL kom|syen sebanyak 10¼, se|epas d|skaun 8CNU5 1 ([|ka |ayak) 5Lk1A MLk1A! Mlsalnva unLuk pesanan dua lklan
muka penuh A3 - anda hanva perlu membavar 8M400x2 x 93° (selepas dlskaun 3°) x 90° (selepas dlskaun Lambahan 10°) =
8M684 saha[a = 8M342 seLlap lklan halaman penuh! (!lMA1 8M116). 1LknAD kLÞADA 20 ÞLLANGGAN ÞLk1AMA!
8CNU5 3: Lanaaan dan sempurnakan bavaran unLuk pake[ penalklanan lnfo8lz selama sekurana-kurananva Llaa (3) bulan
berLuruL-LuruL, dan dapaLkan dlskaun eksLra laal sebanvak 10° unLuk 3-bulan, 13° unLuk 6-bulan sehlnaaa 30° unLuk 12-bulan.
Mlsalnva hanva bavar 8M380x12 bulan x 8M70° (selepas dlskaun) = 8M3,192 saha[a unLuk penalklanan sepan[ana Lahun =
8M266 sebulan seLlap lklan muka penuh = ku8AnC uA8lÞAuA 3-sen seLlap naskah!
unLuk menlkmaLl bonus-bonus promosl lnl, slla lenakapkan pesanan se|ewat-|ewatnya 14
MLI 2009 unLuk LerblLan lnfo8lz bulan !un 2009.
unLuk membuaL pesanan, slla lenakapkan borana vana dlserLakan dan hanLar ke ÞusaL lnLerneL uesa dl Þe[abaL Þos 8allk Þulau,
aLau melalul onllne dl hLLp://lnfoblz.ballkpulau.ora. Þembavaran dlLerlma secara Lunal, wana pos, deraf bank aLau plndahan
bank kepada ÞusaL kompuLer 8allk Þulau. unLuk pembavaran melalul cek, slla buaL pesanan selewaL-lewaLnva pada 8 MLl 2009.
unLuk Lu[uan keselamaLan, pembavaran melalul kad kredlL (Lanpa sebarana ca[ Lambahan) hanva dlLerlma melalul onllne.
!"#$%&'()*+(,&+-!&()-+(.&(sttoteol lootoo blto)
5ama-sama k|ta men[ayakan v|s| Þerdana Menter| Ma|ays|a, ¥A8 Dato' 5er| Mohd Na[|b b|n 1un kazak:
1Ma|ays|a - kakyat D|dahu|ukan, Þencapa|an D|utamakan!
"/0/123&4563&78459512&:3&74/5:3*88;<05=34>/=5/?@92&5A5/&:3&A5=351&BCDEFFDGHBF?
Salam lkhlas,
!"#$%&'()%$&*&'$+$&,-%"$."/&0)1-2&3"/4"5
(jooo obll-obll kelob usobowoo 5oslol 8ollk loloo - bttp.//kosbp.pp.mv)
!"#"$%&%'%&%

MAkLUMA1 CkGANI5A5I (slla kepllkan kad nama [lka ada):
NAMA 5¥k1/CkG. : NAMA ÞLGAWAI :
ALAMA1 : IAWA1AN:
8ANDAk : 1LL. 8IM8I1 :
ÞC5kCD : 1LL. ÞLIA8A1 :
NLGLkI: NC. IAk5IMILI:
WL8/8LCG: LMLL :

5ÞL5IIIkA5I:
Ik|an akan d|cetak dengan warna penuh. Anda bo|eh
menghantar contoh reka |k|an da|am format ÞDI, Þ5D,
DCC, ÞU8 d|| - kua||t| 300dp| dan ke atas dan da|am
format graf|k vektor (CDk/AI) d|ga|akkan. kekaan
tambahan ada|ah ÞLkCUMA.
Lme|kan karya kreat|f anda kepada:
!"#$%&'()*++,-*!.)&/0.!01$%2
Atau hantar ke 30'!45674+%7+458+'!55
-53+9!*!453$'5:!.)&530.!0 (9a-5p, Isn|n-5abtu)

5AI2/ILNI5 IkLAN: ÞL5ANAN 8LkkALA:
! MUkA ÞLNUn (A5)
(21cm k 15cm)

kM
400.00
!
DI5kAUN 10¼
8AGI ÞL5ANAN 3 8ULAN !
DI5kAUN 30¼
8AGI ÞL5ANAN 12 8ULAN

! 5LÞAkUn MUkA
(10.5cm k 15cm A1AU
21cm k 7.5cm)

kM
250.00
!
DI5kAUN 15¼
8AGI ÞL5ANAN 6 8ULAN

!uMLAP SLLLÞAS CAnuAAn & ulSkAun:
kM ____________
!
5UkU MUkA
(10.5cm k 7.5cm)

kM
150.00


! MINI 8I2kAD / 8ANNLk
(7.5cm x 5cm
A1AU 21cm k 2.5cm)

kM
90.00
kALDAn ÞLM8A¥AkAN:
! MIkkC
(7.5cm k 2.5cm)

kM
55.00
! 1UNAI: __ 8M100 __ 8M30 __ 8M10
__ 8M3 __ 8M2 __ 8M1 _____ SLn
!
!"#$%&'%()*$+%,$-.%/%0)1!"2$%
0"2$+%333333333333333333333%4556%
8M
700.00

! CLk 8LkNCM8Ck:
! !"#$%0)2$#$+7%,$-.%/%0)1!"2$%
0"2$+%333333333333333333333%4556%
8M
630.00
! ÞINDAnAN/DLÞC5I1 8ANk
(serLakan sallnan reslL/bukLl pembavaran)
! !"#$%&4%898:%&;%,$-.%/%0)1!"2$%
0"2$+%333333333333333333333%4556%
8M
330.00
5||a buat pesanan d| |aman http://|nfob|z.ba||kpu|au.org
untuk pembayaran me|a|u| kad kred|t.

ÞkCMC5I kU5-ÞID:


IIkA ANDA 5UDAn MLNIADI AnLI kLLA8 U5AnAWAN
5C5IAL-ÞID 8ALIk ÞULAU, ANDA LA¥Ak MLNLkIMA
DI5kAUN 5¼. 5UDAnkAn ANDA MLNIADI AnLI kU5?

! 8allk Þulau / nvaLakan Cawanaan Þlu: _____________
!uMLAP PA8CA lkLAn SLLLÞAS ulSkAun:
kM ______________
1andatangan & Cop:1ar|kh:


1AkIkn AknIk ÞL5ANAN: 15n8 MLI 2009
UN1Uk 1Lk8I1AN ÞADA: 1n8 IUN 2009

Iklan hanya akan diterbitkan untuk bulan berikutnya sekiranya pembayaran penuh
disempurnakan pada atau sebelum tarikh akhir pesanan.
Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi:
019-579-6575 (Ija) / 016-416-2747 (Nasir)
atau emel ke support-ibeez@balikpulau.org
Untuk pengesahan pesanan: rujuk laman http://infobiz.balikpulau.org

ÞLGAWAI 5kUAD I8LL2: _______________ NC 1LLLICN: ________________________
I
n
f
o
B
i
z

P
u
s
a
t

K
o
m
p
u
t
e
r

B
a
l
i
k

P
u
l
a
u
,

d
/
a


P
u
s
a
t

I
n
t
e
r
n
e
t

D
e
s
a
,

P
e
j
a
b
a
t

P
o
s

M
a
l
a
y
s
i
a

B
e
r
h
a
d
,

K
o
n
g
s
i
,

1
1
0
0
0

B
A
L
I
K

P
U
L
A
U
,

P
u
l
a
u

P
i
n
a
n
g

T
/
F
:

(
0
4
)

8
6
6
-
2
7
0
6

E
:

s
k
u
a
d
i
B
e
e
Z
@
b
a
l
i
k
p
u
l
a
u
.
o
r
g

W
:

h
t
t
p
:
/
/
i
n
f
o
b
i
z
.
b
a
l
i
k
p
u
l
a
u
.
o
r
g

&

h
t
t
p
:
/
/
t
w
i
t
t
e
r
.
c
o
m
/
b
a
l
i
k
p
u
l
a
u

A
B
C
D
E
F
Inf Biz
http://infobiz.balikpulau.org
skuadiBeeZ@balikpulau.org
Untuk mengiklan, hubungi Penyelia Skuad iBeeZ:
Ija: (019) 579-6575
Nas: (016) 416-2747
Hafif: (012) 579-2917

PEJABAT/FAKS: (04) 866-2706
JARINGAN NIAGA KOMUNITI BALIK PULAU!
Dengan sokongan:
Pusat Internet Desa (PID) ialah sebuah inisiatif di bawah
Kementerian Penerangan, Komunikasi & Budaya, Malaysia
Kenapa mempromosikan nama
domain berjenama umum seperti
yahoo.com, gmail.com, blogspot.com,
wordpress.com dan sebagainya untuk
perniagaan anda?
Dapatkan dari pakar
pemasaran Internet - #1 di Malaysia
untuk “Website Builder”, “Digital SSL
Certificate” dan “Managed DNS”! -
Google (Mei 2009)
Lebih 10 tahun dalam
penghosan Web!
TERBITAN BULANAN * PERCUMA*
KDN # PP12345/6/2009 - ISU SULUNG - JUN 2009
Dapatkan nama domain untuk perniagaan anda sekarang
(SIAPA CEPAT DIA DAPAT!):
PESAN & BAYAR DALAM TALIAN:
http://domain.1oasis.net

Pertanyaan:
http://blog.1oasis.net
domain@1oasis.net
(016) 4-1OASIS
Sebut INFOBIZ06 untuk
dapatkan REBET 5% untuk
semua pesanan di
1oasis.net - untuk apa-saja
pembelian RM10 dan ke atas.

Kurang daripada
R M 7 0 0
<12 sen sahaja utk MUKA DEPAN ~
Tahukan anda yang anda boleh menggunakan jenama sendiri seperti Restoran-
Kasim.com, KafeInter.net, KelabBelia.org, BankBalikPulau.biz, PartiUmum.info,
Rancangan.tv dan KedaiBungaFlower.asia dengan khidmat-khidmat penghosan
web & emel PERCUMAdari Google bermula RM38 sahaja setahun
~ RM 0.10 sehari!

Kurang daripada
R M 5 5 0
sahaja <10 sen utk MUKA #2 / 3 ~

Kurang daripada
R M 5 5 0
sahaja <10 sen utk MUKA #2 / 3 ~

Kurang daripada
R M 4 0 0
sahaja <7 sen sehalaman (A5) ~

Kurang daripada
R M 1 5 0
sahaja <3 sen utk iklan suku A5 ~
Harga : kanak RM 40.00/Sekotak
Dewasa : RM 60 Sekotak
Tel : 016 - 4697998
Vitamin Minda
Adiputra
POLIKLINIK DR. AZHAR DAN RAKAN-
RAKAN
CAWANGAN BALIK PULAU
TEL/FAKS 04 - 8663592
SHIFA GRIS UNTUK
MENGUBATI
MALIAENTERRISE
TEL : 016 - 459 0616

Bermula serendah
R M 5 5
sahaja <1 sen utk iklan MIKRO ~

Kurang daripada
R M 9 0
sahaja <1.7 sen utk iklan BANNER ~

Bermula serendah
R M 9 0
sahaja <1.7 sen utk
iklan MINI / BIZKAD ~

Kurang daripada
R M 2 5 0
sahaja <4.5 sen setiap iklan ~

Kurang daripada
R M 1 5 0
sahaja <3 sen setiap iklan ~

Kurang daripada
R M 2 5 0
sahaja <4.5 sen setiap iklan ~

Kurang daripada
R M 6 5 0
sahaja <11.5 sen utk MUKA BLKG ~

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->