P. 1
President U Thein Sein's Sham Ceasefire and Peace Process No.126

President U Thein Sein's Sham Ceasefire and Peace Process No.126

|Views: 27|Likes:
Published by thakhinRIT
Index: Polaris Burmese Library, LPK Library, Daw Aung San Suu Kyi, Bo Than Shwe, Myanmar Current History, Myanmar Politics, Myanmar Junta, Myanmar People, Myanmar Students, Insein Prison, Prison in Myanmar, Political Prisoner in Myanmar, Torture in Myanmar, Myanmar Army, Myanmar Affairs, Burma Affairs, Democracy and Human Rights in Burma, Burmese Refugees, Anti-Dictatorship, Dictator Than Shwe, Anti-Dictator, Burma dictator Than Shwe, Myanmar dictator Than Shwe, Democracy and Human Rights Without Borders, puppet president Bo Thein Sein, KIA,KIO, KNU,UWSA, SSA, RCSS,
Index: Polaris Burmese Library, LPK Library, Daw Aung San Suu Kyi, Bo Than Shwe, Myanmar Current History, Myanmar Politics, Myanmar Junta, Myanmar People, Myanmar Students, Insein Prison, Prison in Myanmar, Political Prisoner in Myanmar, Torture in Myanmar, Myanmar Army, Myanmar Affairs, Burma Affairs, Democracy and Human Rights in Burma, Burmese Refugees, Anti-Dictatorship, Dictator Than Shwe, Anti-Dictator, Burma dictator Than Shwe, Myanmar dictator Than Shwe, Democracy and Human Rights Without Borders, puppet president Bo Thein Sein, KIA,KIO, KNU,UWSA, SSA, RCSS,

More info:

Published by: thakhinRIT on Jun 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.

126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
1
::-.+.;::,:--.-:;
¸:.:.:; :.-:;::; --::-:;
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM
CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၏ ဟန္ျပ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အမွတ္စဥ္ - ၁၂၆
ျမန္မာ စစ္အုပ္စု
၁။ စစ္အုပ္စု ဟာ D 5 လို႔ေခၚတဲ့ ၁။ Deny (ျငင္းပယ္ျခင္း) ၂။ Delay
(အခ်ိန္ ဆြဲျခင္း) ၃။ Deceive (လွည့္စားျဖင္း) ၄။ Disrupt (႐ႈပ္ေထြး၍
ကေမာက္ ကမျဖစ္ေစျခင္း) ၅။ Destroy (ေျခမႈန္းျခင္း) စတဲ့စစ္ေရး
နည္းပရိယာယ္ ေတြကို ႏိုင္ ငံေရးမွာ အသံုးျပဳၿပီး ဒီေန႔ ၂၀၁၂ မွာ NLD
သူတို႔ရဲ႕ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ ေအာက္ေခါင္း လွ်ဳိဝင္္လာေအာင္၊
လူထုေတြ ၾကားထဲမွာ လည္း ထင္ေယာင္ ထင္မွား၊ အကြဲအျပား ေတြျဖစ္
ေအာင္လုပ္ခဲ့တာပါ။
၂။ စစ္အုပ္စု ဟာ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ပံုသဏၭာန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကို
အသက္သြင္းၿပီး (စစ္တပ္တပိုင္း အစိုးရ၊ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီစနစ္၊ စစ္အုပ္စု)
စစ္ ၃ စစ္ ဆိုတဲ့ institutions အေဆာက္အဦးေတြနဲ႔ ယွက္ဖ်ာတည္
ေဆာက္ၿပီး စစ္အုပ္စု မ်ဳိးဆက္သက္တမ္း၇ွည္ဖို႔နဲ globalization ျဖစ္စဥ္မွာ
သူတို႔ရဲ႕ဓနဥစၥာ ေတြ တိုးပြားဖို႔အတြက္ တရား၀င္ ပါ၀င္ခြင့္ အခြင့္အလမ္း
ေတြ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ ခ်က္နဲ႔လုပ္ေဆာင္ေနတယ္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
2
ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု
မြဖစ်မေနတည်ေဆာက်ရန်လုိဟု
ŝĠőŝłœúũýĤũŧûŘŹðĆũŝŰħœ
Published on June 18, 2013 by ဒီဗွီဘီ
ňħŝĠųħřŝĵŧƏ łŘħũóŮŚħũŝĵŧĤŞŤ ęĵœŧûŗĵúũŝĵŧ łœĖœ ၃ ရပ်ကို
ĻŗŧŰóœŧûŗ óźŞĝœŧĻúţũŝŹðœúũŧƏ Ļİıęð ęĵœŧĻśŸðŗŧóŮŚħũðŔŘ
လက်ရှိ óĤũŤ łħũðŮúţũĻŘŢŧęŞţłŝħő İŰĩûũĻúţũĭśŧķŔŘŤ ŝĠőŝłœúũýĤũŧ
ûŘŹðĆũ ð ŝýźŧŝĦźŧĻźœŧ ħŐęIJũƐ
ŝĠőŝłœúũýĤũŧûŘŹðĆũĦŽúũţ ęŘŔúũŧĵúũŧĻœŧŝóŐúũŧŝýœúũİŮœŧ ŝýźŧŝĦźŧŝĤûąũ
łİŮŚŔŧĻœŧĠŗİŔŘðŝĵûŗłĩźŞŦóŮŚħũňðòĎ ŝĠőŝłœúũýĤũŧûŘŹðĆũð ĩðũĠĵIJũŰħĆũŝထာင်စုကို
İŰĩûũİŝĤ ęĆũŝýœðũĩŔŘŤ ķŔŘłħũęœŝŹðœúţũ łóŘðęĆũŧð ŰħúũýúũķŘħũŝýœúũŹðĩŔŘŤ
ķŔŘłħũŝŹðœúũŧ ęŔŘúũŧĵúũŧĻœŧŝóŐúũŧŝýœúũŝęźĤŞŤ ŝęźŦýŘŢħŞźİŽœ ęúũŰħŝýźŧŝĦźŧħŐęIJũƐ
၁၉၉၀ ŰħĆţũĦŽûũ ŝĵźŧŝðœðũħŞźęŘĤũŧðęĆũŧð ķðũ꟪óŞţęţŞţ ęŔŘúũŧĵúũŧĻœŧķśİŮŚŔŧİŮœŧ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
3
မဟာမိတ် łĩźŞŦłûĆũŧð ŝóŐúũŧŝýœúũŝęźðŔŘ ĩŔęũŹðœŧ ŝęźŦýŘŢħŞźİŽœ ŝŰħœýŔŘóŞţ
ęœħŐƐŝĠőŝłœúũŧýĤũŧûŘŹðĆũð ၂၀၀၈ ĩźŞŦûĆũŧħŘŢłŝŰóóŢňħŝĠðŔŘ ŰħúũðŔŘŰħúũĵİIJũķŔŘŤ
ŝýźŧŝĦźŧóŞţŷħŗŧ ęħũİŝęœũĻœŧ ၂၅ ĵœóŔŘúũĦžĤũŧðŔŘ óŮðũóŮúũŧĩIJũĵİIJũýŔŘęœĝðũ
ęŰĩĆũŧŰĩĆũŧóŮúũŧ ŰħúũĻźœŧĩŔŘŤ ķŔŘŝŹðœúũŧ ĝĆţũĻźúũŧŝŰħœýŘŔóŞţęIJũķŔŘŤ ĠŗħźŞęðũęŞţ
ရခိုင်ဒီမိုကေရစီ łĩźŞŦóŮŚħũ ေခါင်းေဆာင် ဦးေအးသာေအာင်က ြပန်ေြပာပါတယ်။
ĩźŞŦûĆũŧħŘŢłŝŰóóŢňħŝĠŰħúũýúũŝĵŧðŔŘ ŝĠőŝłœúũýĤũŧûŘŹðĆũð ķƁęũŝęœũİŽœ
ŋŧŝýœúũŲðŔřŧħİũŧİIJũýŔŘęœ ŝýźŧŝĦźŧęIJũķŔŘŤ ŋŧŝłŧĻœŝłœúũð ŝŰħœħŐęIJũƐ
“ĩźŞŦûĆũŧħŢŘŰħúũŝĵŧĤŞŤ ħęũĻðũķŔŘŤ ķƁęũŝęœũİŽœ ûŝýœúũ ရွက် İIJũƐ ķƁęũŝęœũİŽœ łóŘ
ŝðœũİęŗ ęóŘĩźŞŦĩŔŘŤ ęúũŰħĝœŧęIJũƐ łŞĠŐľœ ĩźŞŦûĆũŧħŢŘ ေလ့လာ ေရး ေကာ်မတီ။ အဲဒီ
ŝðœũİęŗĩźŞŦŷħŗŧĵúũ ĩźŞŦûĆũŧħŢŘŰħúũýúũŝĵŧłęźðũ ýðũŲðŔřŧħİũŧ ĻźœŧİIJũķŘŔŤ
ေြပာတယ်။”łóŮŚŔŧðŮðŘŔIJũûœŧųħřİžûĤûũ (ပီအာရ်) ĤŞŤħęũĻðũķŔŘŤ ħŗłœĵũûĤûũũľœ
ĶžħũŝĝźŧİžĵŽŔŷħŗŧ ĤœŧķĆũĵ óðũęœŝŹðœúţũ ŰİĤũİœĦŔŘúũúŢİŽœ İðŮúţũĻŘŢŧĻúũţĭśŧķŔŘŤ
ŝĠőŝłœúũýĤũŧ ûŘŹðĆũð ŝŰħœýŔŘŝýźŧŝĦźŧęIJũķŔŘŤ ýŔŘħŐęIJũƐķƁęũŝęœũęźúũŧ
၀င်ေရာက် လုပ်ကိုင်တဲ့အခါ ထင်ထားတာထက် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ရာမှာ အဆင်ေြပတယ်
ဆိုတာကို ေဆွးေĦźŧ ęIJũķŔŘŤ ŋŧŝłŧĻœŝłœúũð ŝŰħœħŐęIJũƐ“ķƁęũŝęœũ
łŝęźŦłŴðŢřŝęźłĵ Ļśłĵúũ ð ķƁęũŝęœũłęźúũŧ ĠŗŝķœðũłĝŔ ķŘħũðŔŘúũ
ေဆာင်ရွက် ķŔŘŤĵİIJũķŔŘŤ İĝúũĝœŧ ĭśŧƐ ęðIJũ ķðũŝęźŦķƁęũŝęœũ
ĝŞŝĵœðũķœęŞţłóŐ łŰóœŧ łŰóœŧ ħŐęŗŝęźƏ ħŐęŗĝŞð ķƁęũŝęœũðŘŔIJũûœŧķŽIJũŝęźĤŞŤ
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရတာဟာ အဆင်ေြပတယ်၊ အတုိင်း အတာတခုထိလဲ
ķŘħũĻúũţķŘħũĝŘŔðũęœŝęź ķŘħũĦŘŔúũęIJũķŘŔŤ ŝŰħœħŐęIJũƐ ĠŐŝŹðœúũţ ĩźŞŦûĆũŧħŢŘŰħúũŝĵŧĤŞŤ
ħęũĻðũķŔŘŤ ĻśŤłŝĤĤŞŤðŝęœţ ķƁęũŝęœũĝŞİŽœ ŰħúũĩŘŔŤð łŝðœúũŧ ဆံုးြဖစ်တယ်။
ĻśŤłŝĤĤŞŤķĆũŧ ŰħúũĦŘŔúũİIJũķŔŘŤ IJŢŘŹðĆũŝŹðœúũŧ ŝŰħœħŐęIJũƐ”ňħŝĠųħřŝĵŧƏ łŘħũóŮŚħũ
ŝĵŧĤŞŤ ęĵœŧûŗĵúũŝĵŧ łœĖœ ၃ ĵħũðŔŘ ĻŗŧŰóœŧûŗ óźŞĝœŧĻúţũŝŹðœúũŧƏ Ļİıęð
ęĵœŧĻśŸðŗŧóŮŚħũðŔŘ ķðũĵŽŔóĤũŤłħũðŮúţũĻŘŢŧęŞţłŝħő İŰĩûũĻúţũĭśŧķŔŘŤ ŝĠőŝłœúũýĤũŧ
ûŘŹðĆũ ð ŝýźŧŝĦźŧĻźœŧęIJũķŘŔŤ ýŘŔħŐęIJũƐęŔŘúũŧĵúũŧĻœŧħŐęŗ ေခါင်ေဆာင်ေတွ
ဘက်ကလည်း ၂၀၀၈ ĩźŞŦûĆũŧħŘŢłŝŰóóŢňħŝĠðŔŘ ŰħúũýúũĩŔŘŤƏ ŰħĆũęźúũŧûûũĵħũęĤũŤĩŔŘŤƏ
ŰħĆũęźúũŧŷúŔİũŧóŮİũŧŝĵŧðŔŘ ęĆũŝýœðũĩŔŘŤ ðŔûüŝęź ŝýźŧŝĦźŧĻķŔŘ ħŗłœĵũûĤûũľœ
ŷħŗŧóŞţęŞţðœķ ŝĵźŧŝðœðũħŞź ŝęźİŽœķŔŘ ĶŘŔŧĵŽúũŧęŞţ ûĤûũðŮúũţĻŘŢŧęœŝęœúũ İŞĝĆţũĵœİŽœ
İŽœŧIJźúũŧİžŝęźƏ ęŔİũŧŝóŮœũİžŝęź ရှိတာðŔŘ ŝĝœðũŰħŷħŗŧ ħŗłœĵũûĤûũðŔŘ İðŮúţũĻŘŢŧĻúţũ
ŝĻŧĭśŧķŔŘŤ ŝýźŧŝĦźŧóŞţŹðŰħħŐ ęIJũƐĠŗŝýźŧŝĦźŧħźŞðŔŘ ęŔŘúũŧĵúũŧĻœŧĦŔŘúũúŢŝĵŧħŐęŗŝęźŰĩûũęŞţ
ĵóŘŔúũĠŗİŘŔðŝĵûŗłĩźŞŦóŮŚħũð ŋŧŝłŧĻœŝłœúũĤŞŤ ŋŧĝźĤũŧćŔŘƏ ĵŽİũŧęŘŔúũŧĵúũŧĻœŧİŮœŧ
ĠŗİŘŔðŝĵûŗłĩźŞŦóŮŚħũð ŋŧóźĤũĝźĤũŧŋŧĤŞŤ ŋŧûŔŘúũŧćźĤũŤķźúũƏ İźĤũłİŮŚŔŧĻœŧĠŗİŘŔðŝĵûŗłĩźŞŦóŮŚħũð
ĦŔŘúũŝúźĻŔİũŧƏ ĀŘŔİŗŧłİŮŚŔŧĻœŧðźĤũõĵðũð ħśðŮúũţĵŽúũŧĝĤũ łûĵŽŔĻśęŘŔŤłħŐł၀င်
တုိင်းရင်းသားေခါင်းေဆာင်တဦး တက်ေရာက်ခဲ့ပါတယ်။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
4
UNA ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံု
 Tuesday, 18 June 2013 12:51 http://www.phophtawnews.org
 Written by ျဖဴျဖဴကို
တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဒၚစုႏွင့္ေဆြးေႏြးစဥ္
ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား မဟာမိတ္ အဖြဲ႕ (UNA) သည္ဖက္ဒရယ္ စနစ္
တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု အျမင္ ဖလွယ္ပြဲကို
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး
စိုင္းညြန႔္လြင္ က ဆိုပါသည္။ “ေဒၚစုေျပာတာက တပ္မေတာ္က ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကို
နားလည္ေအာင္ လက္ခံလာေအာင္ က်ေနာ္တို႔ဖက္က ရွင္းျပဖို႕တာ၀န္ရွိတယ္။ တပ္မေတာ္၂၅
ရာခိုင္းနွုန္းကို ဆက္ရွိဖို႔လည္း လိုမယ္။ အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳတဲ့ PR စနစ္ကို ။ ၿပီးေတာ့
လြတ္ေတာ္ အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ လြတ္ေတာ္ထဲမွာ ဆက္ဆံရတဲ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးဘက္က ကိစၥေတြစစ္တပ္က
လူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံရတဲ့ ကိစၥေတြေျပာျပတယ္” ဟု
ဆိုပါသည္။ယင္းေတြ႔ဆံုပြဲကိုရန္ကုန္ၿမိဳ႕တကၠသိုလ္ ရိပ္သာလမ္းမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ေနအိမ္တြင္ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး လက္ရွိနိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျမင္
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
5
သေဘာထားမ်ားကို အျမင္ဖလွယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထို႔အျပင္ အေျခခံ
ဥပေဒကိုျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ကို ထူေထာင္ရာမွာ တဆင့္ခ်င္း၊
တလွမ္းခ်င္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ဖက္မွ လက္ခံလာရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ယင္းေတြ႔ဆုံပြဲသို႔
ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား မဟာမိတ္ အဖြဲ႕ (UNA) မွ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ခြန္ထြန္းဦးႏွင့္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး စိုင္းညြန႔္လြင္၊ မြန္ဒီမိုကေရစီ ပါတီ
ဥကၠ႒ နိုင္ေငြသိန္း၊ ရခိုင္ ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္၊ ဇိုမီး ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ဥကၠ႒ ပူက်င့္ရွင္းထန္၊ ဇမ္ဇာမုံ၊ ဦးေက်ာ္စိုး၊ ကရင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ ကြန္ဂရက္မွ
ေစာဟာရီတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ဤသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ
ပထမဆံုး တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံု
အျမင္ဖလွယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ UNA မဟာမိတ္မ်ားသည္ (၁၉၉၀) ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား
ကတည္းက NLD ႏွင့္ မဟာမိတ္ ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
6
ĩźŞŦûĆũŧħŘŢłŝŰóóŢňħŝĠ Űħúũýúũŝĵŧ
တုိင်းရင်းသားေပါင်းစုံ တုိက်တွန်း
Published on June 18, 2013 by ခင်မင်းေဇာ် DVB
ŰħĆũŝĝœúũûŘ ęŘŔúũŧĵúũŧĻœŧŝħŐúũŧûŢŘ ĦŽŗŧŝĦŽœĩķŽIJũħŞźŸðŗŧðŝĤ ĩźŞŦûĆũŧħŢŘłŝŰóóŢňħŝĠðŔŘ
ŰħúũýúũĩŔŘŤĤŞŤ ĩðũĠĵIJũûĤûũ ŝħőŝħŐðũĩŔŘŤ ęŔŘðũęźĤũŧķŘŔðũħŐęIJũƐðĵúũŰħĆũĤIJũ
ýŢŘûĆũŧűİŔřúũİŽœ ĀźĤũ ၁၅ ရက်ကေန ၁၇ ĵðũŝĤŤłĝŔ ၃ ĵðũŹðœ ųħřķŘħũĻźœŧęŞţ
ŰħĆũŝĝœúũûŘ ęŘŔúũŧĵúũŧĻœŧŝħŐúũŧûŢŘ ĦŽŗŧŝĦŽœĩķŽIJũħźŞŸðŗŧðŝĤ łóŮðũ ၈ ချက်ပါ
ŝŹðĆœóŮðũęŝûœúũðŔŘ ĝŘęũŰħĤũķŔŘðũęœħŐƐ
ĠŗŝŹðĆœóŮðũĝŞİŽœ ၂၀၀၈ ĩźŞŦûĆũŧħŢŘłŝŰóóŢňħŝĠľœ ĠŗİŘŔðŝĵûŗŝĵŧ ķśŤłóźúũţłŝĵŧƏ
łİŮŖŚŧĻœŧęĤũŧęśŝĵŧĤŞŤ ðŔŘIJũħŔŘúũŰħĎœĤũŧóźúũţðŔûüĵħũŝęźðŔŘ İŰĩĵŽúũŧĦŘŔúũęŞţłęźðũ
ŰħĤũķĆũ ŰħúũýúũĻúũţęIJũķŔŘŤ ýŔŘħŐęIJũƐłİŮŖŚŧĻœŧĠŗİŘŔðŝĵûŗłĩźŞŦóŮŚħũ
(လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမ) łĩźŞŦ၀င် ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ်က “ဒီအနာဂတ်ြပည်ေထာင်စု
အတွက်ကို သေဘာတူညီချက်ေတွ ေရးဆွဲ ချမှတ်ထားတဲ့ဟာေတွ ရှိတယ်။
ŝęœũķŽĤũŝĵŧĤIJũŝŰİðķĆũŧ ŝĵŧýźŞĝœŧęœŝęź ĵŽŔęIJũƐ łóŘ ęĩźŞŦóŮúũŧ ęĩźŞŦóŮúũŧĤŞŤ
ľŔŘŧłĵúũð ŝĵŧýźŞĝœŧęŞţ ĩźŞŦûĆũŧħŢŘķŔŘľœİŮŖŚŧŝęźķĆũŧ ĵŽŔęIJũƐ ĝŘŔĤĆũŧķĆũŧŝðœúũŧħŞ
ĠŗŝĤŤ ၂၀၀၈ ĩźŞŦûĆũŧħŢŘķĆũŧ ĵŽŔęIJũƐ łŞĠŗĩźŞŦûĆũŧħŢŘŝęź łœŧķŢŘŧĝŞİŽœİŽ łŝðœúũŧ
ýŢŘŧęóŘðŔŘ ŰħĤũŷħŗŧýźŞĩŘŔŤħŞƐ łŞķŔŘýźŞĩŔŘŤłęźðũðŔŘ ûĆũŧĶŢŘŧİIJũƏ ķžŢŤŝýœũİIJũƐ ðŮŝĤœũęŘŔŤ
łŞĠŗŝĵŧýźŞİIJũţ ĩźŞŦûĆũŧħŢŘðķĆũŧ ĩðũĠĵIJũŰħĆũŝĝœúũûŘ ŰĩûũęIJũƐ ĠŗİŘŔðŝĵ
ûŗĩðũĠĵIJũŰħĆũŝĝœúũûŘ ĩźŞŦûĆũŧħŢŘłŝŰóóŢňħŝĠĻûũ ŝĵŧýźŞĩŘŔŤýŔŘęŞţ łŝĵźŦðŔŘ
ðŮŝĤœũęŔŘŤð ĻźœŧŝĤęœħŞƐ”ĠŐţłŰħúũ ûûũİŽĤũęŞţĩðũĠĵIJũûĤûũ ŝħőŝħŐðũ ĦŘŔúũŝĵŧłęźðũ
ęŘŔúũŧĵúũŧĻœŧķśİŮŖŚŧŝħŐúũŧûŢŘĤŞŤ ęİŮŖŚŧĻœŧķŢŘŧħŐ၀úũęŞţ ĆŗķœóŢęóŘ ŝóőIJśĩŘŔŤƏ
łŝĝźŝĝźķźęũŷúŔİũŧóŮİũŧĻœŝħŧĩŘŔŤƏ łħûũłóęũĵħũûŞİžŝęźðŔŘ ĦŘŔúũúŢęðœûŢóŮŔĤũûŢćŻĤũĤŞŤ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
7
łĆŗķŘħũŝýœúũĩŘŔŤƏ łħûũłóęũĵħũłĩźŞŦŝęźĤŞŤ ĻŝĭœęśĆŗóŮðũŝęźðŔŘ
ęŔðŮûźœķŘŔðũĤœĩŔŘŤƏ ęŘŔúũŧĵúũŧĻœŧ ķðũĤðũðŔŘúũłĩźŞŦłûĆũŧŝęź łóŮúũŧóŮúũŧ
အြပန်အလှန်ပူးေပါင်း ŝýœúũĵźðũĩŘŔŤĤŞŤ łķŘħũĻİœŧƏ ķIJũĻİœŧŝęźĵŞţ
ဘ၀အခက်အခဲေတွကို ကူညီေြဖရှင်း ŝħŧŹðĩŔŘŤƏ ęðũŝĵœðũķœęŞţ łĩźŞŦအစည်းအားလံုး
တူညီတဲ့လုပ်ငန်းေတွမှာ လက်တွဲ အေကာင် အထည် ŝĩœũŹðĩŘŔŤ ûęŞţłóŮðũŝęź
ပါ၀င်ပါတယ်။၈၈ İŮŚŔŧýðũ ħźúũţķúũŧķśłĩźŞŦ အစည်း ေခါင်းေဆာင်တဦးြဖစ်တဲ့
ŋŧħĖĒŔęũĝźĤũŧð “ပအုိ၀်းလာတယ်။ ပေလာင်လာတယ်။ ၀လာတယ်။ ေကအန်ယူ၊
ŝðłĤũłIJũķũŝł ŷúŔİũũŧóŮİŧũŝĵŧŝðœúũûŗð īŔŘķũİſŧęŘŔúũŧõŐŧ ķœęIJũƐ ðŮŝĤœũęŘŔŤ
ြပည်တွင်းကဆိုရင် ကျေနာ် ၈၈ ðŔŘIJũûœŧųħřŷħŗŧ ķœęIJũƐ ĦŔŘúũúŢŝĵŧłðŮąũŧĻœŧİŮœŧ
łĩźŞŦóŮŚħũð ķœęIJũƐ ûœŝĵŧýĵœİŮœŧĻİõöð ķœęIJũƐ łŞŝęœţ łĤŔİũţýŢŘŧłýúũţ
ĻśęŘŔŤĤŞŤ ðŮŝĤœũęŔŘŤĵúũŧĦŽŗŧİžĵİIJũƐ IJŢŘŹðĆũİžĵİIJũƐ ĝŔŝęźŦİž ŝęźĵİIJũƐ ŝĵŽŦýðũŷħŗŧ
ဘာķŘħũĦŘŔúũİķŞýŘŔęœðŔŘ ðŮŝĤœũęŔŘŤ ûąũŧûœŧĦŘŔúũİIJũīŮœƐ ĠŐð łĤŔİũţýŢŘŧłûħŐƐ
ðŮŝĤœũęŘŔŤłœŧķŢŘŧķĆũŧ ĻŔŷħŗŧĻœŧħŐ” ķŘŔŤ ŝŰħœħŐęIJũƐ ဒီတုိင်းရင်း သားေပါင်း စံု
ĦŽŗŧŝĦŽœĩķŽIJũħźŞðŔŘ ęŔŘúũŧĵúũŧĻœŧķðũĤðũðŔŘúũłĩźŞŦŝęź łħŐł၀úũ ĦŔŘúũúŢŝĵŧĤŞŤ
ķśİžŝĵŧłĩźŞŦŝħŐúũŧ ၃၀ က ကိုယ်စားလှယ် ၈၄ ေယာက် တက်ေရာက်ခဲ့ပါတယ်။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
8
စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ ေရး
တမ်ိဳးသားလံုး ပါဝင္သည့္ ညီလာခံ က်င္းပ မည္
ျမတ္စုမြန္| June 18, 2013 IRRAWADDY
DKBA ကလိုထူးေဘာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစံု
ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု – ျမတ္စုမြန္/ ဧရာဝတီ)
စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံုႏွင့္
တမ်ိဳးသားလံုး ပါ၀င္ေသာ ညီလာခံတရပ္ကို လာမည့္ ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာ ေနာက္ဆံုးထား၍
ေခၚယူက်င္းပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္း – ျမန္မာနယ္စပ္ ဒီမိုကေရစီ အက်ိဳးျပဳ
ကရင္တပ္မေတာ္ (DKBA) ကလိုထူးေဘာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု
တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံု ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက ထုတ္ျပန္ေျပာၾကား လိုက္သည္။DKBA ကလိုထူးေဘာ
စစ္႒ာနခ်ဳပ္၊ ေကာ္သူမြဲခီး (ဆံုဆည္းၿမိဳင္) တြင္ ယခုလ ၁၅ ရက္မွ ၁၇ ရက္ေန႔ အထိ
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အဆိုပါ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ယာယီလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ၁၇ ဦး
အဖြဲ႔တခုကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္ ယာယီလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္
တဦးျဖစ္သည့္ တပ္ေပါင္းစု႒ာေန ကိုယ္စားလွယ္ စိုင္းထြန္းေအးက ယင္းသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
9
ျဖစ္သည္။“က်ေနာ္တို႔က ၂၀၁၅ မတိုင္ခင္မွာ လုပ္သြားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာကို
ေနာက္ဆံုးထားလုပ္သြားဖို႔ သတ္မွတ္ ထားပါတယ္။ အဲဒါကို အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔
အတြက္ အခုဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔က တြန္းအားေပးသြားမယ္” ဟု သူက ဆုိသည္။ထို႔အျပင္
တိုင္းရင္းသား တခ်ိဳ႕ကလည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး တိုင္းရင္းသား ညီလာခံမ်ား ျပဳလုပ္၍
အသီးသီး အဆင္သင့္ျဖစ္ပါက ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ပံုစံမ်ိဳး ေခၚယူႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထား
ေၾကာင္းလည္း အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ေျပာသည္။ထို႔ေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည့္
အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သည္ က်န္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရး အတြက္လည္း
လုပ္ကိုင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း DKBA မွ ဗ်ဴဟာမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီး ေစာဆန္းေအာင္က
ဆုိသည္။ထို႔အျပင္ အဆုိပါ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး၊
အပစ္ရပ္ထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္
တခ်ိဳ႕ႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စုစုေပါင္း အဖြဲ႕ ၃၀ မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၈၄ ေယာက္တို႔၏
သေဘာတူညီခ်က္အရ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒသစ္တရပ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲေရး အပါအ၀င္
အခ်က္ ၈ ခ်က္ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားႏွင့္
DKBA တို႔အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းသည္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္စဲစဥ္ ကာလက
သေဘာတူညီထားသည့္ အခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္သည့္အတြက္ ယင္းအခ်က္ကိုလည္း
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေထာက္ျပထားသည္။၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္
ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို
မေျဖရွင္းႏုိင္ သည့္အတြက္ ျပန္လည္ေရး ဆြဲရန္၊ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံုႏွင့္ တမ်ိဳးသားလံုးပါ၀င္ေသာ ညီလာခံတရပ္
ျပန္လည္ေခၚယူရန္၊ မတရားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ ပယ္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ
ကင္းေသာ၊ ေႏွာင္ႀကိဳးမဲ့ေသာ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို အျမန္ဆံုး ေၾကညာေပးရန္
စသည့္ အခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။ထို႔အျပင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကိစၥမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ တျပည္လံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးရန္၊
အစိုးရတပ္မ်ား အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲစဥ္ကာလက သေဘာတူညီထား ခ်က္မ်ားကို တိက်စြာလိုက္နာရန္၊ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္
ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား တန္းတူေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚေပါက္ လာလွ်င္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားမွ ၀ိုင္း၀န္းေထာက္ခံ ကူညီေပးရန္၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားတို႔၏
ဘ၀အခက္အခဲ မ်ားကို မွန္ကန္လွ်င္ျမန္စြာ ေျဖရွင္းေပးရန္၊ တုိင္းရင္းသား တပ္ေပါင္းစုမ်ားႏွင့္
အဖြဲ႔အသီးသီးတို႔၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္မည္ျဖစ္ၿပီး
တူညီေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ စသည့္ အခ်က္မ်ား
ပါ၀င္သည္။ဆုံဆည္းၿမိဳင္တြင္ ၃ ရက္တာျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ယင္းႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ပထမေန႔ ဖြင့္ပြဲသို႔
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KNU/ KNLA Peace Council) ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေ႒းေမာင္ (ခ)
ဗိုလ္ထိန္ေမာင္၊ DKBA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာလားပြယ္၊ ကယန္း ျပည္သစ္ပါတီ၊ ရခိုင္ျပည္
လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (ALP)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
10
တပ္ဦး (ABSDF)၊ ပအို႔ဝ္ အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO)၊ ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃာ့ကြန္ရက္၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္
စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ NLD – LA၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊
ကရင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕ အပါအ၀င္ အဖြဲ႔အစည္း စုစုေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ႏွင့္
လူေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
11
တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွအခ်က္ ရွစ္ခ်က္
ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူ
နန္းလြင္ႏွင္းပြင့္ | အဂၤါေန႔၊ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၀ နာရီ ၅၂ မိနစ္
ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတီခ႐ုိင္၊ ဆံုဆည္းၿမိဳင္ေဒသ ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္ဗုဒၶဘာသာတပ္မေတာ္
(DKBA) ကလိုထူးေဘာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုတို႕၏
သေဘာထားအျမင္ ႏွီေႏွာဖလွယ္ ပြဲတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ အခ်က္ ရွစ္ခ်က္ အတူတကြ
လုပ္ေဆာင္ရန္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္က သေဘာတူညီခဲ့သည္။ဇြန္လ ၁၅ ရက္မွစ၍ သံုးရက္ၾကာ
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ယင္းႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ
အဖြဲ႕အစည္းအလြာအသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၇ ဦး ပါဝင္ေသာ working Group
အလုပ္အဖြဲ႔ကုိလည္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ယင္းပြဲတြင္ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ အမ်ိဳးသားေရးျပႆနာတို႔အား
ေျပလည္ရန္ မေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား တန္းတူညီမွ်မႈ အခြင့္အေရးမ်ား မရရွိျခင္းတို႔
ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ေသာ
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းတို႔က ပထမ သေဘာ
တူညီခ်က္အျဖစ္ လက္ခံၾကသည္။ စစ္မွန္ေသာ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရးအတြက္
တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစံုႏွင့္ တမ်ဳိးသားလံုးပါဝင္ေသာ ညီလာခံ တစ္ရပ္ေခၚယူရန္တုိ႔
အပါအဝင္အခ်က္ရွစ္ခ်က္ကုိထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္သူ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ လြတ္ေျမာက္ေရးနယ္ေျမမွ ဦထြန္းေအာင္ေက်ာ္က
''ဖယ္ဒရယ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ တူညီတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ျဖစ္တဲ့ စစ္မွန္တဲ့
ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စုထဲက တိုင္းရင္းသားေတြ
ပါဝင္ဖို႔ ညီလာခံႀကီးတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ေစခ်င္တယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဖယ္ဒရယ္
စနစ္မူၾကမ္းလဲ ဒုတိယအႀကိမ္ထြက္ေနပါၿပီ'' ဟု ဆိုသည္။တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တို႕ႏွင့္
ဗဟိုအစိုးရအၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ရယူထားသည့္ အခ်ိန္တြင္
အစိုးရဘက္မွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲစဥ္ လက္ခံထားသည့္ သေဘာတူညီမႈမ်ားအား ဆက္လက္
ထိန္းသိမ္း ထားေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္လည္း
ႏုိင္ငံတကာ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ အညီ တစ္တိုင္းျပည္လံုး တစ္ခ်ိန္တည္း ရရွိေစလိုသည္ဟု DKBA မွ
ဦးေစာထြန္းေအးက ေျပာသည္။ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအလိုက္ ကြန္ရက္မ်ားျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္းတို႕ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကြန္ရက္အေသး မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားမွ
တဆင့္ အစည္းအေဝးမ်ားလည္း ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။နယူးျမန္မာ
ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ မျမနႏၵာက ''ပထမ ေလးလမွာ ဆာေဗးသေဘာမ်ိဳးနဲ႔ လုပ္သြားမယ္၊ ဘယ္မွာ
ေက်ာင္းရွိတယ္၊ ဘယ္မွာ ဘာေတြ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ ေတြကိုဆာေဗးလုပ္သြားမယ္၊ အဓိက
ကေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္ကိုပဲ အဓိကထားထားတယ္'' ဟု ဆိုသည္။အဆိုပါ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
12
အစည္းအေဝးရလဒ္ထြက္ေပၚလာေစရန္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မျပဳလုပ္ရေသးသည့္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊
ဘာသာေရးဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ တိုင္းရင္းသားမ်ား အပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္း
၃ဝ ေက်ာ္တို႕မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၈၄ ေယာက္တို႔က အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
13
RCSS æOǽdzƧ Oȼ ǥ Dzcǹ O Ǟ Ǯ ǙƧ oǭDzgǹçǭDzgǹ ožOǺǹæooǺǹ
ȼǾoǸǺ DzoǽƧæǰǷ
Tuesday, 18 June 2013 15:14 ožOǺǹoǷDzoǭǺæoǸǺ
ožOǺǹ O ɕ _Ǻ O ɕ çǺc_ǺOǿDzOǭoǺDzgǹDzOǭoǺoǯæ ožOǺǹ O ɕ _ǺDzO ɕ ǭOǺOǮǰoǺǹogǯǹoƬǺæO Ǟ ǯǹ
ODzçƄOçOǺ OǮǰoǺǹ sǰ-OǮǰcǺoǻǙOǺ O ƌ ǯǹOǽOǺooǺ Oȼǥ DzcǹgǾǮ ožOǺǹcǿOǗæooǺǹ
æOǽdzƧȼǾoǸǺDzoǽƧæǰǷodzǸDzO Ǽ ǭoǺǹ oǮgo_ǺJ
sǰ-OǮǰcǺoǻǙOǺ O ƌ ǯǹOǽOǺooǺ Oȼǥ DzcǹgǾǮ ožOǺǹcǿOǗæooǺǹæOǽdzƧȼǾoǸǺDzoǽƧæǰǷoƬǺ (oDZoǺOǰǷ- Harkkhurharn
Khur Seng)
“ OǻDzçǭǺoǮǰƄ sǯDzçƄ Oȼ ǥ DzcǹOǾǭgǾǮodzǸ ožOǺǹoǭDzgǹçǭDzgǹæooǺǹçdzƄDzoǽƧoOǺJ
OǻDzçǭǺoǮǰƄOǮǰ cǭ DzgǭOǺ O ƌ Ǯ ǙæǮǰodzǸ ožOǺǹcǿOǰ ၃၀၀ DzOǻǭǺçdzƄDzoǽƧoOǺJ OǻDzçǭǺoǮǰƄ
ægOǺǹoOǺǹoǭODZoOǺJ OǻDzçǭǺoǮǰƄgdzƧ ogǯǹoƬǺæDzO Ǽ ǭoǺǹ O ɕ oǺDzOżDzO ɕ ǭoǺǹcdzDzçodzǸ
ȼǮǰoǺoǷDzgǹæDzo ɕ æDzç æoǮǰǹgçdzƄ DzæǽǹDzȼǽǹOǭǹædz ODzO ɕ gǾoǺǹ ȼǮǰoǺDzoǹodzǸæoǻOǺæcOǺDzoǽ
ožOǺǹ O ɕ _ǺcǿOǰæǭǹcǰǷǹçdzƄcOǺoǽdz O Ǟ ǯǹ o Ǟ ǮOǺǹoǻOǺǹDzgǹcǰOǺoçǺǹ æDzOǭoǺ æO_ǺDzOǭǺOǮǰƄ
ooǭDzoǽOǮǰ OǻDzçǭǺoǮǰƄ _Oȧ_O ƌ ǯǹO gǾoǺǹcoǺǹ O ɕ odzǸoOǺ” Oǰ DzO ɕ ǭoǽoǸǺg OǮǰcǺOűǹ
DzcǭoǺoǺæǮǰoǺ O ožOǺǹoǷDzoǭǺæoǸǺæǭǹDzO ɕ ǭO ɕ o_ǺJ
ODzçƄOçOǺOǮǰoǺǹ Oȼǥ Dzcǹ O Ǟ Ǯ ǙƧ ožOǺǹoǭDzgǹçǭDzgǹæooǺǹoǽoǺ
cǿOǰȼǾoǸǺDzoǽƧæǰǷodzǸ o ɕ oǺǹ O ɕ oǺ O Ǟ ǯǹ OǮOǮoǮǰƄæ g_ǺOǾçǺǹoǻOǺ O ɕ oǺDzoǭ o Ǟ ǮOǺǹoǻOǺǹDzgǹ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
14
o_ǺDzæǭOǺDzgǹ OOǺsgOǺ O ɕ _Ǻ DzOǭoǺoǰ o_ǺDzæǭOǺDzgǹȼǾoǸǺ ၂၀၀၈
OǽdzƧo_ǺǹOǰǷæDzo ɕ oǷ_ODzs O ɕ oǺæoǺȼǮǰoǺDzgǹæogǾǮo_ǺoǮǰƄ DzæǽǹDzȼǽǹodzǸ O Ǽ DzO Ǽ ǭoǺǹ
OǮǰcǺOűǹDzcǭoǺoǺ æǮǰoǺ ODzO ɕ ǭo_ǺJOOçǺDzçƄ DzOǻǭOǺOdz O Ǟ Ǯ ǙƧ _c_Ǻǹ cǿOǰȼǾoǸǺ
DzoǽƧæǰǷ O Ǟ ǯǹDzçǭOǺ Oȼǥ DzcǹoǮǰƄ O ɕ çǺæoǺǹOǭ _æǮOǺodzǸ o ɕ oǺǹ O ɕ oǺ DzO Ǽ ǭoǺǹ DzOǻǭOǺOdz O Ǟ Ǯ ǙƧ_
ožOǺǹ O ɕ _Ǻ DzO ɕ ǭOǺ OǮǰoǺǹOǾ cǿOǰ DzoǭǺDzoǭǺ O ɕ _ǸǺ O ɕ _ǸǺoǰǷoǰǷ (æoǺæǭǹ ၁၀၀၀
DzOǻǭǺ)ȼǾoǸǺDzoǽƧæǰǷodzǸ O Ǟ ǯǹ O ɕ oǺoO ɕ oǸǺ cǭǹǑǎǹ oǮȼǡǯoOǺæOǺOoǽǭǹDzoǭǸodz DzoǭoǺ O ƌ ǯǹ O Ǟ Ǯ ǙƧoǮǰƄ
oǭogǯǹæOǺO_Ǻ O ɕ oǺDzO Ǽ ǭoǺǹ æǮǰODZo_ǺJ “DzoǭoǺ O ƌ ǯǹOǾǭ
O ɕ _ǺçOǺæoǮǰǹgçdzƄDzoǽƧæǰǷDzæǽǹDzȼǽǹOOǺJ ožOǺǹ O ɕ _ǺæoǽoǺǹ gOo gOo gco ooǺ
oǮǰoǺǹO oǮǰoǺǹOűǹDzoǽçdzƄDzoǽƧOOǺJ DzçǭOǺ O Ǟ ǯǹDzoǭǸ ȼǮǰoǺoǷDzgǹODZoǯDzoǽ oǷoǭDzoǭǺDzoǽçdzƄ
cǿOǰOǮǰ c_Ǻǹ DzoǽƧOǮǰƄ oǯoƬǺOǭǹODZoOǺooǺOǻ” Oǰ æǮǰODZo_ǺJožOǺǹ O ɕ _Ǻ O ɕ çǺ c_Ǻ
OǿDzOǭoǺDzgǹDzOǭoǺoǯ ožOǺǹ O ɕ _ǺoOǺODzoǭǺæ OoǰoDzoDZOǺ o Ǟ ǮOǺǹoǻOǺǹDzgǹ æoǽOǺ
OǰǷ O Ǽ _ǺOǗo_ǺDzæǭOǺDzgǹogǯǹoƬǺOǾǭ cǭO_ǸǺ ၂၅ gOǺDzçƄoǽoǺ ogǯǹoƬǺ O Ǟ ǯǹæǰǷǹO_Ǻ O ɕ oǺ
DzO Ǽ ǭoǺǹ O Ǽ ǭǹoǮgODZo_ǺJ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
15
SNDP æ oçƄǺOçǺǹ O Ǟ Ǯ ǙƧçOǺ
O ɕ _ǺçOǺcƀoǺDzoǭǺæOoǺ ǑǰoǺogOǺOǽOǺcǽçǺ
Tuesday, 18 June 2013 15:25 ožOǺǹoǷDzoǭǺæoǸǺ
ožOǺǹoǮǰoǺǹgoǺǹoǭǹOǻǭǹsǯOǮǰOgOǺooǺODZoǯ SNDP æ oçƄǺOçǺǹ O Ǟ Ǯ ǙƧçOǺ
O ɕ _ǺçOǺcƀoǺDzoǭǺ æOoǺ oǮǰoǺǹOǽçǺǹOǽçǺǹcǽoǺ ODzçƄ OçOǺ ǑǰoǺogOǺ
OǽOǺcǽçǺodzǸ O Ǟ ǯ O ɕ oǺDzO Ǽ ǭoǺǹ oǰǷoOǺǹoǮgǾǮgo_ǺJ
oçƄǺOçǺǹ O Ǟ Ǯ ǙƧ Oǻǭǹ O ɕ ǘODZoǯǑǰǷǹ OǽoǸǺ Oǽdz_ oOǭǹDzO ɕ ǭDzçDzoǭ oǮǰoǺǹOǽçǺǹOǽçǺǹcǽoǺ (oDZoǺOǰǷ-
Oǻǭǹ O ɕ ǘoooǺǹoƬǺ)
“ǑǰoǺogOǺ O ƌ ǯǹ O ɕ oǺoǽǭǹodzǸæoDZOǻDzoǭǸ OǻDzçǭǺoǮǰƄ Oǻǭǹ O ɕ ǘODZoǯæDzççdzƄ oOOǺodz
oOǺǹç_Ǻǹ O Ǟ ǯǹ Oǿ O ƌ ǙǷǹOgO ɕ oǺ odzǸODZ oOǺJ ægǭoçǺDzoǽODzoǭǸ æoǭæǮOǺDzoǽǹ
DzO Ǽ ǭDzODZOǺoǭcǮǰƄ DzO ɕ ǭODZoOǺJ OǻDzçǭǺoǮǰƄODZoǯOdzO oOǺ O ƌ ǯǹoOǭǹ oDzOǭOǺæǰǷǹ
ǑǗǷǹoǭ ȼǾDzO ɕ ǭoo O ɕ oǺOǮODZoOǺJ ODZoǯ æOǽdzƧæo_ǺǹoǮǰǹoOǺOǮǰƄ oDZgoǸǺ oOǺ O ƌ ǯǹDzoǽO
ægOǺǹOǮǰæDzgǹODZ ODZoOǺ” Oǰ cǭǹǑǎǹ O Ǟ Ǯ ǙƧçOǺ Oǻǭǹ O ɕ ǘODZoǯæ æOǻ Ǯ ǙǹoǭǹcƀoǺDzoǭǺ
æOoǺ oǮǰoǺǹoǷOoǺǹODzO ɕ ǭODZo_ǺJOǻǭǹ O ɕ ǘODZoǯæ oçƄǺOçǺǹ O Ǟ Ǯ ǙƧçOǺ O ɕ _ǺoǿƄcƀoǺDzoǭǺ
æOoǺ oǮǰoǺǹOǽçǺǹOǽçǺǹcǽoǺ (Dzoż) cǰǷǹoǮǰoǺǹcǮǰoǺǹ (æoOǺ ၆၈ ȼǾoǺ) o_Ǻ OOçǺDzçƄO
ožOǺǹ O ɕ _ǺDzO ɕ ǭOǺOǮǰoǺǹ DzOǻǭOǺOdz O Ǟ Ǯ ǙƧ_ ožOǺǹ O ɕ _Ǻ O ɕ çǺc_ǺOǿDzOǭoǺDzgǹDzOǭoǺoǯ
DzoDZoǺǹDzæǭoǺ sǰoǮO OǮǰcǺoǻǙOǺ O ƌ ǯǹOǽOǺooǺ ȼǾoǸǺæOǽdzƧæǭǹ oǽǭǹDzgǭOǺ O ƌ Ǯ ǙæǮǰ DzoǽƧæǰǷ
DzæǽǹDzȼǽǹ@ _oǭæoǿoǭǹ O Ǟ ǯǹDzçǭOǺOǮǰoǺǹ OǮǰOǺçǭDzgǭoDZ O ɕ oǺOǽDZǹOǭ DzOǻǭOǺOdzDzæǹǑǰǷoǮǰƄ
OǮǰƄcǮǰOǺgDzO Ǽ ǭoǺǹ DzOǻǭOǺOdzDzæǹǑǰǷO DzgǭoDZo_Ǻǹo_ǺOǰæǮǰOǭ cǭǹǑǎǹDzæǹǑǰǷoǮǰƄ
_oǽoǺǹoǻoǺǹOǮǰƄcǮǰOǺgǭ ODzçƄOçOǺ ၆ çǭgǯDzOǻǭǺoǽoǺ OǽOǺcǽçǺoǽǭǹ o ɕ oǺǹ O ɕ oǺDzO Ǽ ǭoǺǹ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
16
Oǻǭǹ O ɕ ǘODZoǯooǺOǻǭǹODzO ɕ ǭODZo_ǺJ DzoæǰǷǹoǿæ oOǯǹDzOǽǹ O ɕ oǺDzoǭ ççǺǹȼǽOǺǹæǿ OOǿ “
æDzOæǮOǺOOǽOǺcǭoǰçǺǹO OǻçǺǹOǻçǺǹOǭOǭODZodzJ æDzOǸOǾǭ æoǷDzgǭoDZDzoǭǸ ȼǾcǰǷǹOǽ
DzgǭoDZ gǾǮoOǺJ DzæǹæO Ǟ dzDzoǭOǺDzçgoOǺJ sDZDzOOOǸǺ æǰǷǹodzǸoDZOǻDzoǭǸ
æoǭæǮOǺDzoǽǹDzO Ǽ ǭ DzODZOǺDzgǭoDZçdzƄæǰǷǹoOǺJ OǮǰOǺOçǭooǺoǰçǺǹO ODzçƄO
DzçƄc_ǺOǮǰoǺǹO DzoDZoǺǹOǮǰOǺoOǺcǮǰƄ __ǺǹoOǺcǮǰƄ æDzOǸcǰOǺDzOǭǺ OǮǰoǺ OOǺDzoǽO
DzO ɕ ǭoǭJ oǮoǺODzOǭoǺǹODZoǿǹJ æDzOO OǮoǭǹoǰæDzOżOǾǭoǭOO DzæǽOǻ Ǯ ǙǹDzoǽOǮǰDzgǭ
gOǺOdzgǽǭOdzO cǿOǮǰDzgǭ oçƄǺOçǺǹ O Ǟ Ǯ ǙƧO cǿDzoǽæDzOż DzooçǭgǾǮoOǺJ oǻoǺooǺoOǺJ
æDzOǸæDzcǭoǺǹOǮǰ sǯDzçƄ DzçƄooǺǹ ၁ çǭgǯOǾǭ cǭǹǑǎǹoǰæǭçǺOǾǭodz Oǯǹoo Ǟ Ǯ ǙcǺcǮǰOǺoǭODZ”
Oǰ ožOǺǹoǷDzoǭǺæoǸǺæǭǹDzO ɕ ǭO ɕ o_ǺJOǻǭǹ O ɕ ǘODZoǯ æ oçƄǺOçǺǹ O Ǟ Ǯ ǙƧçOǺ _Oȧ_c_Ǻǹ
O ɕ oǺDzoǭ _ǹoǮǰoǺǹOǽçǺǹOǽçǺǹcǽoǺ ǑǰoǺogOǺOǽOǺcǽçǺoǽǭǹOǗDzO Ǽ ǭoǸǺ æOǿǹ OoǺoOǺǹç_Ǻǹ
DzO Ǽ Oǽdz O ɕ oǺgDzO Ǽ ǭoǺǹ cǭǹǑǎǹ O Ǟ Ǯ ǙƧ SNLD ODZoǯDzO ɕ ǭoǽoǸǺg oǮǰoǺǹcǿO DzO ɕ ǭo_ǺJ
“ǑǰoǺogOǺ O ƌ ǯǹ DzoæǰǷǹoǭDzO Ǽ ǭoǸǺ OçOǺoǰçǺǹODzoǭǸ gdzDzoǽ ogOçdzƄ æOǺoǺoǯDzoǽ
DzæǹǑǰǷOǮǰDzgǭOǺcǭO Ǟ ǯǹ ægǭoçǺ Dzoǽ O goǺoǽdzooǺDzæǹ O Ǽ oOǺJ æDzO ɕ ODzoǭǸ
æoǭæǮOǺDzoǽǹ DzO Ǽ ǭDzODZOǺcǮǰƄDzO ɕ ǭoOǺJ ægǭoçǺDzoǽgdzƧDzæǹooǺoǻOǺ OǾçǺOçǺ
oOǺcǮǰƄOǰǷ O Ǽ _ǺODZoOǺJ cǰǷǹoǮǰoǺǹcǮǰoǺǹ OǽOǺcǽçǺoǽǭǹoǭDzO Ǽ ǭoǸǺ ožOǺǹæOǻ Ǯ ǙǹoǭǹDzgǹ
cǰOǺoçǺǹOǾǭ æǰǷǹǑǗǷǹOǗ O ƌ ǯǹ ogOǺcǮǰƄ O ɕ oǺODZoOǺJ OǮoǭǹoǰçdzƄOOǺoǿOOǺOž DzO Ǽ OǽdzgODZoOǺ”
Oǰ ožOǺǹoǷDzoǭǺæoǸǺæǭǹDzO ɕ ǭO ɕ o_ǺJOǽOǺcǽçǺoǿ oǮǰoǺǹOǽçǺǹOǽçǺǹcǽoǺ Dzoż oǮǰoǺǹcǮǰoǺǹ
(æoOǺ ၆၈ ȼǾoǺ) o_Ǻ ç၀O oçǺǹæOǮ O_ǭooǺOǿodzǸgO Ǟ ǯǹ oOǺoƬǺO oçƄǺOçǺǹ O Ǟ Ǯ ǙƧ
æOOǺoçǺǹ æcOǺoçǺǹ OǿcoçǺǹ O ɕ DzOǻǭoǺǹægǭ O ɕ oǺodzǸOǿǹo_ǺJ OǮǰDzçǭOǺOǮǰoǺǹ
O ɕ _ǺoǿOǮǰoǺǑǰOǺgǾoǺǑǰǷ oǭDzgǹc_Ǻǹ cǰOǺodzǸOǿǹo_ǺJ OǮoǭǹoǰcǰOǺoçǺǹOǾǭ
cOǺOǭcǰOǺoçǺǹ O ɕ oǺDzO Ǽ ǭoǺǹoǮgo_ǺJ DzoǭoǺoǿcOǺoOǭǹ DzOǭoǺoǯ æOǗDzæǭoǺȼǾoǸǺ
oOoDZOOæooǺǹ O ɕ _ǺoǿƄDzOǭoǺoǯoǮǰƄoǽoǺc_Ǻǹ ooǺDzgǭOǺoǭoçǺ OOǺǹDzæǭoǺ
odzǸOǿǹo_ǺJ ၁၉၉၀ oǽoǺ oo_ ODZoǯOǾ O ɕ _ǺoǿƄcƀoǺDzoǭǺ
OǮǰOǺoǭǹcǾOǺæO ɕ oǺooǺDzgǭOǺOǾƬǺ O Ǟ Ǯ ǙoǺ O Ǟ ǯǹ ၂၀၁၀ oǽoǺOǿ Oǻǭǹ O ɕ ǘODZoǯ oçƄǺOçǺǹ O Ǟ Ǯ ǙƧçOǺ
_Oȧ_OǾ O ɕ _ǺçOǺcƀoǺDzoǭǺOǮǰOǺoǭǹcǾOǺæO ɕ oǺ ooǺDzgǭOǺ OǾƬǺ O Ǟ Ǯ ǙoǺodzǸo_ǺJ
cOǺgǾǮoǽoǺOǿ oçƄǺOçǺǹ O Ǟ Ǯ ǙƧçOǺ_ oçǯǹ ççǺǹ O Ǽ ǭOǿǹȼǾoǸǺ oǭǹoOǯǹ ၄ _ǹ OǻçǺgoǺodzǸODZo_ǺJ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
17
ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပုိင္း၌ KIA ႏွင့္ အစုိးရ တပ္မ်ား တုိက္ပြဲ ျပင္းထန္ေနဟုဆုိ
ဖနိဒါ | အဂၤါေန႔၊ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၆ နာရီ ၅၇ မိနစ္
ခ်င္းမုိင္(မဇိၥ်မ)။ ။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း မုန္းကုိးေဒသတြင္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္ (KIA)
ႏွင့္ အစုိးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားႏွင့္ KIA က ေျပာသည္။
ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီေက်ာ္ အခ်ိန္တြင္ KIA တပ္မဟာ ၄ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း ၃၆၊ ၃၈
တပ္ဖြဲ႔မ်ားနွင့္ အစုိးရ၏ ေလာက္ကုိင္ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း ၁၂၈ တပ္ဖြဲ႔မ်ား မုန္းကုိးေဒသရွိ
မုန္ေဘာ္ ဝင္းဆုိင္ ေက်းရြာအနား တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု KIA ျပည္သူ႔စစ္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္တဦးက
မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။“ဒီေန႔ေန႔လည္း ၁ နာရီေက်ာ္ကေန တုိက္ပြဲ ျဖစ္ေနတယ္။ အစုိးရဘက္က
ပစ္လုိက္တာ လက္နက္ႀကီးက ရွမ္းရြာ ႏွစ္ရြာဘက္ က်သြားတယ္။ အိမ္ ႏွစ္လံုး သံုးလံုး
မီးေလာင္သြားတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က တပ္ရင္း ၃၆ တပ္ဖြ႔ဲနဲ႔ ျပည္သူ႔စစ္ တပ္ဖြဲ႔ေတြ ပါတယ္။
လက္နက္ႀကီး ပါေတာ့ တုိက္ပြဲက ေတာ္ေတာ္ျပင္းထန္ေနတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။ ဇြန္လ ၁၀
ရက္ေန႔မွ စတင္၍ အစုိးရတပ္မ်ား လႈပ္ရွားလာ၍ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ ၁၀ ရက္ေက်ာ္ရွိေနၿပီ
ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။ မုန္းကုိးေဒသ အနီးတဝုိက္တြင္ အစုိးရ၏ စစ္အင္အား
အနည္းဆံုး ၆၀၀မွ ၈၀၀ အထိ လႈပ္ရွားေနသည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႔က
ေနာင္ဟန္းေက်းရြာမွ လမ္းျပအျဖစ္ ေခၚေဆာင္သြားေသာ အသက္ ၄၅ ႏွစ္အရြယ္
ဇိန္ခန္လြမ္ေအာင္ အား ခလရ ၁၂၈ တပ္ဖြဲ႔က ပစ္သတ္ခဲ့သည္ဟု KIA ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႔ဝင္တဦး
က ေျပာဆိုသည္။ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔က အစုိးရႏွင့္ KIO တုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
သေဘာတူညီမႈ ၇ ခ်က္ထဲတြင္ ႏွစ္ဖက္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊
တုိက္ပြဲမ်ား ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းတုိ႔ကုိေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူခဲ့ၿပီး
ျဖစ္သည္။သုိ႔ေသာ္ ႏွစ္ဖက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈၿပီးေနာက္ပုိင္း အစုိးရ၏ စစ္အင္အား
တုိးခ်ဲ႕လာမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း တာမိုးညဲၿမိဳ႕နယ္ခြဲ မုန္ဂ်ီ(မုန္းစီး) ရြာသားတဦးက ေျပာသည္။“၁၆
ရက္ေန႔က က်ေနာ္တုိ႔ ျဖတ္သြားေတာ့ အစုိးရ စစ္တပ္ေတြ တုိးလာတာ ေတြ႔တယ္။
ဘယ္တပ္ရင္းဆုိတာ တံဆိပ္မွာ မကပ္ထားဘူး။ မၾကာခင္ကပဲ တပ္မ ၁၁ ေတြ
ေျပာင္းသြားၿပီးေတာ့ ေခ်ာက္ေဟာဘက္ကေရာ၊ မုန္ဂ်ီ တာမုိးညဲလမ္းဘက္ကေရာ ထပ္တက္
လာတာ ေတြ႔ရတယ္” ဟု မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။အလားတူ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္ အေျခစုိက္
တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (TNLA)မွ တပ္ရင္းမွဴး တာဝိုန္းမာန္ ဦးေဆာင္ေသာ
တပ္ရင္း ၁၁၂ ႏွင့္ ကြန္းလံုၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ ဗုိလ္မွဴး ေစာယုႏုိင္ ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရ တပ္ရင္း
၁၄၅ တုိ႔လည္း ယေန႔ ၁၁ နာရီခြဲခ်ိန္တြင္ ကြန္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ေငါ့ငါးေက်းရြာ အထက္တြင္
ရင္ဆုိင္တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည္ဟု တအာင္းအဖြဲ႔က မီဒီယာမ်ားသုိ႔ သတင္းေပးပုိ႔ခဲ့သည္။
“ဗုိလ္မွဴးေစာယူႏုိင္ ဦးေဆာင္တဲ့ တပ္ဖြဲ႔နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ တုိက္ပြဲ ျဖစ္တာ သူတုိ႔ လက္နက္ႀကီးနဲ႔
ေလးငါးခ်က္ေလာက္ ပစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔လည္း ျပန္လည္ ခုခံတုိက္ေနတာ” ဟု တအာင္းအဖြဲ႔မွ
ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ
တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မဇၥ်ိမမွ သီးျခား အတည္ျပဳခ်က္ မရယူႏိုင္ေသးေပ။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
18
TNLA စစ္ေဒသႏွင့္ KIA တပ္မဟာ (၄)ေဒသတြင္
တို္က္ပြဲျပင္းထန္ေန
 Tuesday, 18 June 2013 10:04 http://www.phophtawnews.org
 Written by တအာင္းသားေလး
အစိုးရ၏ စစ္ဆင္ေရး ဧရိယာမ်ား
ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္ အေျခစုိက္တအာင္း အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) တပ္ရင္း
၁၁၂ ႏွင့္ ကြန္လုံၿမိဳ႔ အေျခစုိက္အစိုးရ ခလရ ၁၄၅ အဖြဲ႔တုိ႔ ယေန႔ ေန႔လည္ပုိင္း ၁၁ နာရီ
အခ်ိန္တြင္နမ့္ခမ္းျမိဳ႔နယ္ နမ့္ဖက္ကာတြင္ တစ္ႀကိမ္ ႏွင့္ ကြတ္ခိုင္ ၿမိဳ႔နယ္ ေငါ့ငါးေက်းရြာ
အထက္ပိုင္းတြင္ တစ္ႀကိမ္ ရင္ဆုိင္ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည္ဟု TNLA ေျပာခြင့္ရ ဗိုလ္မွဴး
တာဘုန္းေက်ာ္ဆိုပါသည္။
“ ျဖစ္ပံုကေတာ့က်ေနာ္တို႔တပ္ရင္း ၁၁၂ တုိ႔ရဲ့ ေျပာက္က်ား တပ္စခန္းရွိရာ ေတာင္ထိပ္ဆီကို
ခလရ၁၄၅ အင္အား ၁၂၀ ေက်ာ္က လက္နက္ၾကီး အင္အား သံုးၿပီးေတာ့ (၄) နာရီေက်ာ္ၾကာ
တက္ေရာက္ တိုက္ခဲ့တာေပါ့။ ခလရ ၁၄၅ ဖက္ ကေတာ့ ဗိုလ္မွဴး ေစာယုႏိုင္ ဦးေဆာင္တယ္။
က်ေနာ္တို႔ ဖက္ကေတာ့ တပ္ရင္း ၁၁၂ က တပ္ရင္းမွဴး တာ၀ိန္းမာန္ွက ဦးေဆာင္ေနပါတယ္။
အထိအခိုက္ေတာ့ ေလာေလာဆယ္ မသိရေသးဘူး၊ ေလာေလာဆယ္ေတြမွာေတာ့ သဲႀကီး
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
19
မဲႀကီးကို တိုက္ခိုက္ေနပါတယ္” ဟု ဆိုပါသည္။ အလားတူ ယေန႔ ညေန (၂) နာရီခြဲ
အခ်ိန္တြင္လည္း ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပုိင္းရွိ KIA တပ္မဟာ (၄)လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း
(၃၆) တပ္ဖြဲ႔သည္ စစ္ဆင္လာသည့္ အစိုးရ ခမရ (၂၄၂) တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မူဆယ္ ၿမိဳ႔နယ္ မုန္ေဘာ္၊
၀င္းဆုိင္ေက်းရြာမ်ား၌ ျပင္းထန္စြာ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည္ဟု KIA စစ္ရံုး အရာရွိ တစ္ဦးက
ဆိုပါသည္။ “မနက္ မိုးလင္းတာနဲ႔ လက္နက္ႀကီးနဲ႔ စပစ္ခတ္တယ္။ အနီးကပ္လဲ တက္တိုက္တယ္။
အဲဒါေၾကာင့္တစ္ေန႔ကုန္ တိုက္ပြဲေတြ ဆက္ျဖစ္ေနတယ္။ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔ေတြက ဝင္းဆိုင္ ေဒသခံ
ေနအိမ္မ်ားကိုမီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အိမ္ (၆) လုံး ေလာင္သြားခဲ့တယ္” ဟု
ဆိုပါသည္။ဤတိုက္ပြဲတြင္ အစုိးရ ခမရ (၂၄၂) စစ္ေၾကာင္းမ်ား၏ ပယမ္းပတာ
ပစ္ခတ္မွဳႏွင့္ေက်းရြာတြင္း မီး၀င္ရွို႕မွဳတုိ႔ေၾကာင့္ ၀င္းဆုိင္ ေက်းရြာမွာ မီးေလာင္ သြားေၾကာင္း
ဆိုပါသည္။ ဤခမရ (၂၄၂) စစ္ေၾကာင္းသည္ ျပီးခဲ့သည့္ တနဂၤေႏြေန႔ကပင္ ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ျပီး
နယ္ေျမ ရွင္းလင္းရန္ အေၾကာင္းျပခဲ့ပါသည္။ အလားတူ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ ၿမိဳ႔နယ္
တာေခၚေခ်ာင္း ေက်းရြာဖက္၌ အေျခခ်ေနေသာ KIA တပ္ရင္း (၂၇) စခန္းမ်ားကိုလည္း
၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါသည္။ ယခုတုိက္ပြဲသည္ KIO ႏွင့္ အစုိးရတုိ႔၏ ကခ်င္ျပည္
နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ေနာက္ပိုင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အျပင္းထန္ဆံုး
တုိက္ပြဲပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ တရုတ္ ပိုက္လိုင္း လံုၿခဳံေရးကို
အေၾကာင္းျပၿပီး ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ TNLA ၊ SSPP ႏွင့္ KIA တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ၄င္းနယ္ေျမၽမွ
ရွင္းလင္းေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တာဖုန္းေက်ာ္က ဆိုပါသည္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
20
မုန္းဂိုးေဒသ အစိုးရႏွင့္ KIA တင္းမာမႈေၾကာင့္ ရြာ ၄ ရြာမွ
ေဒသခံမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရ
Post 18 June 2013
By KNG
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း KIA တပ္မဟာ (၄) နယ္ေျမ မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ မုန္းဂိုးေဒသ တပ္ရင္း (၃၆)
နယ္ေျမတြင္ ျမန္မာအစိုးရတပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA) တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္
လာျခင္းေၾကာင့္ ေက်းရြာ ၄ ခုမွ ေဒသခံမ်ား ၁၀၀ ေက်ာ္သည္ လြတ္ေျမာက္ရာ
သို႔အသီးသီးထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနေသာ
ေဒသခံမ်ားသည္ မုန္းဂိုးေဒသ ေက်းရြာ ၄ ရြာျဖစ္ေသာ လြယ္ေလာမ္ (Loi Lawm)၊ ကလီး (KaLi)၊
လြယ္ဟဲမ္ (Loi Hem)၊ နမ္ဂြတ္ (Nam Gut) ရြာမွ ေဒသခံ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
၎ေက်းရြာသားမ်ားသည္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔ လြယ္ဟဲမ္ရြာအနီးတိုက္ပြဲမ်ား
စတင္ျဖစ္ပြားလာခ်ိန္ကစ၍ အနီးရွိဝင္းဆိုင္ (Win Seng) ရြာသုိ႔ ထြက္ေျပးခိုလံႈခဲ့ေၾကာင္း
သိရသည္။ထိုေဒသခံမ်ားသည္ ယခုခ်ိန္အခ်ိဳ႕သည္ နီးစပ္ရာေဆြမ်ိဳးမ်ား ေနအိမ္၊ ေတာင္ယာမ်ား၊
ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားတြင္ အသီးသီးထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာျပီး အခုခ်ိန္ အခက္ခဲမ်ား
ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ဒုကၡသည္မ်ားကို ေနရာခ်ေပးေနသူမ်ားကေျပာသည္။ တိုက္ပြဲမ်ား
ဆက္လက္ျပင္းထန္လာလ်င္ လုံျခဳံစြာခုိလႈံႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုေဒသရွီ မုန္ေဘာ္ကပ္ပါ (Mungbaw
Gat Pa) အသင္းေတာ္မွလည္း ခိုလႈံရာ ေနရာမ်ားစီစဥ္ေနေၾကာင္း ေဒသခံဆရာ မန္ယိန္း
ကေျပာသည္။
“အစိုးရတပ္ေတြက ရြာထဲကို၀င္ျပီး ဟိုေန႔က ဦးဇခုန္လြမ္ေအာင္ကို ပစ္သတ္သြားသလို ပစ္မွာစိုးလုိ႔
ရြာသားေတြေၾကာက္ေနၾကတယ္ အေျခအေနၾကည့္ရင္ေတာ့ ျပင္းထန္လာႏိုင္တယ္
အစိုးရတပ္ကစစ္အင္အားေတြ တိုးခ်ဲ႕လာေတာ့ တိုက္ခိုက္မႈေတြ ရွိလာ ႏိုင္တဲ့အတြက္
စီစဥ္ေနတယ္” ဟု KNG ကခ်င္သတင္းဌာနသို႔ေျပာသည္။
ယမန္ေန႔တြင္လည္း လားရွိဳးဘက္မွ အစိုးရစစ္အင္အား စစ္ေၾကာင္း ၃ ေၾကာင္း အင္အား ၂၀၀
ေက်ာ္ျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕လာျခင္းေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္လာႏိုင္သည္ဟု ယူဆထားျပီး
ေဒသခံမ်ားစိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ေနၾကသည္။အဆိုပါတိုက္ပြဲမ်ားသည္ မၾကာေသးခင္က တပ္မဟာ
(၄) အတြင္း ျပည္သူလူထုႏွင့္ စည္းေ၀းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ရုတ္တရက္ အင္အားတိုးခ်
ထိုးစစ္ဆင္ လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု KIA ျပည္သူ႔စစ္ (MHH) တပ္ခြဲမွဴး ေဇာ္ဆိုင္း KNG
ကခ်င္သတင္းဌာန သို႔အတည္ျပဳေျပာသည္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
21
“အစိုးရစစ္တပ္က ရြာေတြမွာဝင္ျပီးေတာ့ နင္တို႔ကခ်င္ေတြက KIA ဘဲ ဆိုျပီးဖမ္းလာေတာ့
ေၾကာက္ျပီးထြက္ေျပးတာ၊ ေစ်းသြားသလိုမ်ဳိးထြက္ေျပးေနရတယ္၊ သူတို႔ကပစ္ျပီးေတာ့
အျခားဘက္ျပန္သြားတယ္”
ဇြန္ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္လည္း ေနာင္ဟမ္ရြာသား ဦးဇခုန္လြမ္ေအာင္ ဆိုသူအား အစိုးရတပ္မွ
လမ္းျပအျဖစ္ေခၚေဆာင္သြားကာ ပစ္သတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားေျပာသည္။ ျမန္မာအစိုးရ
တပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA) ၾကား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေလ်ာ့ခ်ရန္
နွစ္ဖက္သေဘာတူညီလက္မွတ္ထိုး ခဲ့ေသာ္လည္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး သေဘာတူညီခ်က္ရ
ထားၾကားမွ KIA တပ္မဟာ ၄ နယ္ေျမမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားျပီး ေဒသခံမ်ား
ဆက္လက္ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
22
ကခ်င္စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ ကေလးမ်ားအတြက္
အထူးစာသင္ေက်ာင္း
 Tuesday, 18 June 2013 12:39 http://www.phophtawnews.org/
 Written by ျဖဴျဖဴကို
လိုင္ဇာျမိဳ႔ရွိ KIO အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား၏ ၀တ္စံုပံု
လာမည့္ ဇြန္လ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္
အထူး အထက္တန္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔႔ (KIO) ဌာနခ်ဳပ္၌
ဖြင့္လွစ္ရန္ ရွိသည္ဟု KIO ပညာေရး ဌာနမွ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဆရာေယာေဆာင္က
ဆိုပါသည္။ “free education စတိုင္ပါ။ တက္ခ်င္တဲ့သူေတြ တက္ခြင့္ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
ရည္ရြယ္တာကေတာ့ စစ္ေျပး IDP ကေလးေတြ အတြက္ကို အဓိက ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။
ေနရာကေတာ့ လိုင္ဇာျမိဳ႔ရဲ့ အေနာက္ဖက္က အလန္ဘြမ္ဆို႔တဲ့ ေနရာမွာ ဖြင့္လွစ္မွာျဖစ္ပါတယ္။
IDP ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား ကေလးေတြ (၁၅၀၀) ေက်ာ္ ရွိတယ္။ ေနရာတခ်ဳိ႕ေတြ မျပီးေသးတဲ့
အတြက္ ဇြန္လ ၂၄ ရက္မွာမွ ဖြင့္ႏိုင္မွာပါ” ဟုဆိုပါသည္။ ဤေက်ာင္းသစ္သည္ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္
စခန္းမွ ကေလးမ်ား အေလအလြင့္မျဖစ္ရန္၊ မိဘမ်ား အလုပ္ခြင့္ အခ်ိန္ ပိုမိုရရွိ ေစရန္
ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ျပီး အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ားကိုပါ သင္ၾကားေပးရန္
စီစဥ္ထားပါသည္။ ဤေက်ာင္းသည္ IDP ဒုကၡသည္ မ်ားအတြက္ ပထမဦးဆံုး အၾကိမ္
ဖြင့္လွစ္မည့္ ေက်ာင္းျဖစ္ျပီး ဆဌမတန္းမွ ဒႆမ တန္းအထိ သင္ၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
23
ဤေက်ာင္းသည္ ဆိုင္ေအာင္၊ မကာယာ၊တဘို႕ကုန္းရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားမွ
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အဓိက ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ဤေက်ာင္းကို KIO မွ အကုန္အက်ခံ
တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး၊ အစိုးရ သင္ရိုးညြန္းတမ္း အတိုင္းပဲ သင္ၾကားမည္ဟု ဆိုပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း သင္ခန္းစာ တခ်ဳိ႔ကို ေလ်ာ့ခ်ထားျပီး ကခ်င္စာပါ သင္ၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုမူ KIO ပညာေရးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ KIO
သည္ ၄င္းတို႔ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေအာင္ျမင္သြားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဆက္လက္
ပညာ သင္ၾကား ႏိုင္ရန္ နိုင္ငံျခား တကၠသိုလ္ တခုခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ေကာလိပ္ေက်ာင္း
ဖြင့္လွစ္သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဤနွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေပၚလာရန္
ၾကိဳးစားေနေၾကာင္း ဆိုပါသည္။KIO ဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာျမိဳ႔တြင္ KIO ပညာေရးဌာနမွ
ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အေျခခံ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ အထက္
တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သာသနာေရး ေက်ာင္းမ်ား ရွိပါသည္။ KIO ဗဟို ပညာေရး ဌာနသည္ KIA
ႏွင့္ အစိုးရတို႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ပ်က္ျပယ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စျပီး အစိုးရ
စာစစ္ဌာန၌ ေျဖဆိုေနရေသာ ၄င္းတို႔၏ အထက္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားအား သီးသန္႔ စာစစ္ဌာန
တစ္ခု ဖြင့္ျပီး ေျဖဆိုေစခဲ့ပါသည္။KIO ဗဟို ပညာေရးဌာနသည္ လိုင္ဇာျမိဳ႔ရွိ အေျခခံ
မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ တရုတ္စာမ်ားပါ သင္ၾကားေစပါသည္။ KIO သည္ IDP စစ္ေျပး
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ အထက္တန္းေက်ာင္းသစ္ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ေသာ္လည္း လံုၿခဳံေရးအရ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီမွဳအေပၚတြင္
မူတည္လိမ့္မည္ဟု ဆိုပါသည္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
24
OoǻoǺ ȼǾoǸǺ ožOǺǹ/DzO ɕ ǭOǺ O Ǽ ǭǹ
OǿǹOoǺDzæǹcǽoǺcOǺoǽǭDzgǭoǺǹoOǺDzOǭOǺOǭǹ
Tuesday, 18 June 2013 17:10 ožOǺǹoǷDzoǭǺæoǸǺ (OǮǰOçǺ)
OoǻoǺ O ɕ _ǺçOǺȼǾoǸǺožOǺǹ O ɕ _ǺDzO ɕ ǭOǺOǮǰoǺǹ O Ǽ ǭǹgǾǮ OçƄǺoǮçǺǹ O ƌ ǯǹ DzOǻǹgǽǭ oǽoǺOǿǹOoǺ
DzæǹoDZǹOǻǭǹ cǽoǺcOǺoǽǭDzgǭoǺǹoOǺ DzOǭOǺOǭǹDzç DzO Ǽ ǭoǺǹDzsooǽoǺǹ
oooǺǹOǾoǰǷoOǺǹoǮgǾǮgo_ǺJ “OçƄǺoǮçǺǹ O ƌ ǯǹ gdzooçǺǹæDzçǭOǺoOǺOǾǭOdz OǿǹOoǺDzæǹDzgǭoǺǹ
odzǸDzçgǭO gdzOc_ǺǹOOOǺǹ OoǻoǺooǺoOǺ Oc_Ǻǹ oǭOǾæDzgǹOcǰOǺDzOǹDzoǭǸ
OǿǹOoǺDzæǹoǰǷǹoǽdzodzǸoǿ ooǺDzçƄOOǺ ooǺDzçƄOǮǰOǻǭǹcǭ oǭDzoǽƧ goOǺ sǯDzsoOǾǭ
æoǮOæoǰǷǹ O ɕ ǙDzçodzǸOǿǹOoǺDzæǹODzoǭǸOǭo(oǮoǺ O ƣ Dzæǹ)Odz O ɕ oǺoOǺ”OǰOçƄǺoǮçǺǹ O ƌ ǯǹDz
oooǷ oǮǰoǺǹæǮǰOǺ ODzO ɕ ǭo_ǺJOǿǹOoǺDzæǹoǰǷǹoǽdzoǿ æOǻǭǹoǰoǽoǺ æoOǺ ၁၃ ȼǾoǺOǾ ၃၅
ȼǾoǺ O Ǽ ǭǹgǾǮ cǿoOǺOǻǭǹ O ɕ oǺDzO Ǽ ǭoǺǹ ožOǺǹȼǾoǸǺOoǻoǺ cǿOǻ Ǯ Ǚǹ Oǻǭǹ O ɕ oǺ O Ǽ DzO Ǽ ǭoǺǹ
OǿǹOoǺDzæǹoǰǷǹoǽdzoǿOǻǭǹ O ɕ ǭǹcǭDzoǭDzO Ǽ ǭoǸǺ oǮǰǹæǮǰǹcǰOOǺOǗ Oǻǭǹc_ǺǹDzçƄ oƬǺ O ɕ oǺ
DzOżDzç DzO Ǽ ǭoǺǹ OǿǹOoǺDzgǭoǺǹo_ǸǺoǿOǻǭǹOǾǭc_Ǻǹ DzæǹoǽdzDzço_ǸǺ DzsooǷ
Oǻǭǹ O ɕ oǺDzO Ǽ ǭoǺǹ ၄oǺǹO æǮǰo_ǺJ


PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
25


OǿǹOoǺDzæǹoDZǹcǽoǺcOǺoǽǭDzgǭoǺǹoOǺDzOǭOǺOǭǹDzço_ǸǺodz
“OçƄǺoǮçǺǹ O ƌ ǯǹ OǿǹOoǺDzæǹDzgǭoǺǹoOǺoǰǷǹoǽdzodzǸDzçgǭO gdzooçǺǹæDzçǭOǺoOǺ oǻ Ǯ çǺǹæǽdzƧoOǺǹ
o Ǟ ǷOdzOǾǭODZJ o Ǟ Ƿ OǮǰoǺgǾoǺoǽǭǹDzgǭOǺDzO ɕ ǭæǮǰDzOOOǸǺ DzæǹoOǭǹDzoǽO æDzgǹOoǮǰOǺ æoǮǰǹgçdzƄ
DzOǻǹgǽǭæǰOǺoǻǙOǺDzgǹOűǹ cdzoǭOǾ æDzgǹOǿDzæǭoǺgǽOǺ o ɕ oǺǹOgǾǮoǿǹoǰoǻ Ǯ çǺOǮOǿǹOoǺDzæǹOǮǰ
cǽoǺcOǺoǽǭDzgǭoǺǹoOǺoǰǷǹoǽdzDzçoOǺ” - Oǰ OçƄǺoǮçǺǹ O ƌ ǯǹ DzsooǷ ODZǸæǯO
ožOǺǹoǷDzoǭǺæoǸǺoǮǰƄDzO ɕ ǭO ɕ o_ǺJDzsoæoǽoǺǹæǭoǭOǮǰoǺ æOǽdzƧæo_ǺǹOǻǭǹ
cǭDzgǭOǺOOǺǹæǯǹDzoǭǺc_Ǻǹ æǮǰoǺOOǺ (oǮǰƄ) Dzoǽ ȼǾoǸǺ æo ɕ ǭǹ æOǮǰǹoçǺOoƺ_ǺǹOǻǭǹOǮǰoǭ
oǮOǺǹæ_Ǻǹ O Ǟ ǯǹ cǿOǮǰDzoǭǸ O ɕ çǺcƀoǺDzOǹDzO Ǽ ǭoǺǹ OoǻoǺoOǺODzoǭǺ (KIA) ȼǾoǸǺ O ɕ çǺOǭ
æoǮǰǹg oǮǰƄoǮǰOǺOǽdz O ɕ oǺDzço_ǸǺ OǭcOǾo@ OǿǹOoǺDzæǹoǰǷǹ oǽdzoǿȼǾoǸǺDzgǭoǺǹ
oOǺDzOǭOǺOǭǹoǿOǻǭǹ OǮǰOǻǭǹ cǭDzO Ǽ ǭoǺǹ DzsooǷOǻǭǹO æǮǰo_ǺJæcǭǹoǿ ၄oǺǹ
OoǻoǺ O ɕ _ǺçOǺ OçƄǺoǮçǺǹ O ƌ ǯǹ DzOǻǹgǽǭ æçǯǹgǾǮ ožOǺǹDzO ɕ ǭOǺ çOǸǺoOǺǹ O Ǟ Ǯ ǙƧ DzOǭoǺǹæǭDzOǻǹgǽǭ
OǮǰçOǸǺ OǿǹOoǺDzæǹDzgǭoǺǹ o_ǸǺDzçgǭc_Ǻǹ OǿǹOoǺDzæǹoDZǹOǻǭǹ cǽoǺcOǺoǽǭ
DzgǭoǺǹoOǺDzOǭOǺOǭǹDzçO Ǽ DzO Ǽ ǭoǺǹ DzsooǷ OǻǭǹO DzO ɕ ǭo_ǺJ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
26
မူးရစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး၌ အစိုးရဖက္မွ
အဆင္သင့္မျဖစ္
 Tuesday, 18 June 2013 08:50
 Written by ျဖဴျဖဴကို
ဘိန္းစိုက္ခင္း တစ္ေနရာ
ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS) သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ မူးရစ္
ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရဖက္မွ အေကာင္အထည္ ေဖၚရန္
အဆင္ သင့္ မရွိေသးသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ တိုင္ပင္သြားေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာခြင့္ရသူ ဗိုလ္မွဴး ဆိုင္းေလာ၀္စိုင္က ဆိုပါသည္။ “ သေဘာ တူထားတာၾကာျပီး၊ လက္ေတြ႔
မလုပ္ႏိုင္ေသးလို႔ အစိုးရ မူးရစ္ဗဟိုကို သြားညွိတယ္။ မူးယစ္ဗဟိုကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္
မူးရစ္ဌာနကို ေမးၾကည့္ေပါ့လို႔ ဆိုတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္က မူးရစ္ဌာနကို ေမးၾကည့္ေတာ့လည္း
အထက္အမိန္႔ မရေသးလို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီေတာ့ သူတို႔ဖက္က အေကာင္အထည္ေဖၚမယ့္
လကၡဏာ မေတြ႔ရပါဘူး” ဟုဆိုပါ သည္။ဤသို႔ေၾကာင့္ RCSS ဥကၠဌ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး
ယြက္စစ္သည္ နက္ျဖန္ ဇြန္လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႔သို႔ သြားေရာက္ျပီး
ျပည္နယ္ အစိုးရ အပါအ၀င္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထု မ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး
တိုက္ပ်က္ေရး ကိစၥကို အေကာင္ထည္ ေဖာ္ရန္အတြက္ ထပ္မံ ေဆြးေႏြး သြားမည္ဟု ဗိုလ္မွဴး
စိုင္းေလာ၀္ဆိုင္က ဆိုပါ သည္။ RCSS ဥကၠဌသည္ အစိုးရနွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ (၁၀)
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
27
ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ရွိ MPC ရံုးသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ၄င္းသည္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲစဥ္က သေဘာ တူခဲ့ေသာ သေဘာ တူညီခ်က္ အခ်က္ (၄၀) ထဲမွ အေကာင္အထည္
မေဖၚရေသးသည့္ မူးရစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္ကို တင္ျပရာ အေကာင္အထည္
ေဖာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရ ဘက္က ဆိုပါသည္။RCSS သည္ မူးရစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ရန္
အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီမွဳ ရရွိစဥ္ ကတည္းက အေကာင္အထည္ ေဖၚခဲ့ေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္
မူးယစ္ဗဟိုကမူ အထက္ အမိန္႔ မရေသးဟု အေၾကာင္းျပျပီး အေကာင္အထည္ မေဖၚခဲ့ေပ။
ဤသို႔ေၾကာင့္ RCSS သည္ အစိုးရ ယႏၱရား မပါဘဲ ေဒသခံ သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ ပညာေပး
အဆင့္ျဖင့္သာ အေကာင္အထည္ ေဖၚေနရပါသည္။
“ အစိုးရဘက္က ပူးေပါင္းမွဳ မရွိဘူးဆိုရင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ဖို႔ အခက္အခဲ ရွိပါတယ္။
ျပည္သူလူထုကလည္း အစိုးရ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရင္ လုပ္လို႔လဲ မရဲၾကဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ က်ေနာ္တို႔ပဲ
လုပ္ရင္ က်ေနာ္တို႔ အားက နည္းေနတယ္ က်ေနာ္တို႔ တတ္နိုင္တာက ရပ္ရြာ ျပည္သူလူထုကို
ပညာေပးတဲ့ အဆင့္ေလာက္ပဲေပါ့” ဟု ဆိုပါသည္။ RCSS အဖြဲ႔သည္ ရန္ကုန္၌ ေရာက္ရွိစဥ္
ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ( UNODC ) အဖြဲ႕ႏွင့္လည္း မူးရစ္
ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး ကိစၥကို ျပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း မူယစ္ေဆးဝါး ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရး၊ ဘိန္းအစားထုိး
သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဖၚေဆာင္ရန္
ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ မီဒီယာမ်ားအား
ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။UNODC အဖြဲ႔၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ တာဝန္ခံ မစၥတာ Mr.Jason Eligh
ကလည္း"က်ေနာ္တို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းကို အဓိက အာရံု စူးစိုက္ၿပီး
လုပ္ကိုင္သြားဖုိ႔ညိွႏိႈင္းေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဘိန္းကိုမွီခိုေနတဲ့ မိသားစုတစ္သိန္းေလာက္ကို
ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္ေပးမလဲဆိုတာကို ရည္မွန္းခ်က္ ထားၿပီးလုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္" ဟု
ဆိုပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဖဂန္နစၥတန္ ၿပီးလွ်င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးစုိက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈတြင္
ဒုတိယ အမ်ားဆုံး ႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး ဤအထဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ၉၀ ရာႏွဳန္းခန္႔
ထုတ္လုပ္ေနခဲ့ပါသည္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို မွီခိုေနရသည့္ မိသားစု ၃ သိန္း ေက်ာ္ ရွိေနျပီး
ဤအထဲမွ မိသားစု တသိန္းခန္႔ကို ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ RCSS ႏွင့္
ညွိႏွဳိင္းခဲ့သည္ဟု UNODC ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရွိရသည္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
28
KNPP ႏွင့္ အစိုးရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ဒုတိယအႀကိမ္
ေဆြးေႏြးမည္
ေစာဇင္ညီ | တနလၤာေန႔၊ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၂၁ နာရီ ၄၃ မိနစ္
ရန္ကုန္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ ကယားျပည္နယ္ရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲအစည္းတခု ျဖစ္ေသာ
ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ႏွင့္ အစိုးရတိ႔ု၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရး
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဒုတိယ အၾကိမ္အျဖစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြး မည္ဟု KNPP မွ အတြင္းေရးမႈး (၂)
ဆရာ ေရႊမ်ိဴးသန္႔ က ေျပာသည္။“က်ေနာ္တို႔ လြိဳင္ေကာ္မွာပဲ ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္မွာပါ။
အစိုးရဘက္က ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ဦးေအာင္မင္းနဲ႔ အဖြဲ႔နဲ႔ပါ” ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပထမ အၾကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ၿပီး
တႏွစ္ေက်ာ္
ၾကာမွ ျပန္လည္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။“ပထမ အႀကိမ္ ညိွႏိႈင္းတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳအရ က်ေနာ္တို႔
ေတာင္းဆိုထားတဲ့ အခ်က္ေတြ က်ေနာ္တို႔ လိုခ်င္တဲ့ အတိုင္းအတာအထိ ျဖစ္ခဲ့တာေတြလည္း
ရွိတယ္။ မျဖစ္လာတာေတြလည္း ရွိတယ္။ အခုအၾကိမ္ေတာ့ တပ္ေန ရာခ်ထားေရးကို
အၾကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးမွာပါ” ဟု ဦးေရႊမ်ိဴးသန္႔ က ေျပာသည္။ပထမ အၾကိမ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးစဥ္က အစိုးရထံ KNPP မွ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားတြင္ ရြာသစ္ ေရကာတာ
တည္ေဆာက္ျခင္း ပြင္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ႏွင့္ အစိုးရ စစ္ေလ့က်င္ေရး စခန္း
ဖြင့္လွစ္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ား စသည့္ ကယား ေဒသခံမ်ား၏ ဆႏၵမ်ား ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း KNPP က
ဆိုသည္။KNPP သည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲၿပီး ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ အခ်က္ ၁၄ ခ်က္ပါ သေဘာတူခ်က္ကို
လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို သေဘာတူခ်က္
မရရွိေသးေပ။အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ လြဳိင္ေကာ္ေဒသခံ
ကိုအသန္း က “အဓိကက အပစ္အခက္ ရပ္ဆဲေရးပဲ ေမွ်ာ္လင့္လို႔ရတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး
ဆိုတာေတာ့ တႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ျပည္သူေတြ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔
ေနလို႔ရမွ တကယ့္ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးလို႔ ေျပာလို႔ ရတာပါ။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ က်ေနာ္တို႔
ေမွ်ာ္လင့္တာကေတာ့ အပစ္အခက္ ရပ္စဲေရး ခိုင္မာမႈတခု ပိုျပီး အားေကာင္းေစႏိုင္ဖို႔ပဲ
ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေဒသအတြက္ စစ္မဲ့ေနရာေလး တြ ပိုျပီး ေပၚေပါက္လာေစခ်င္တယ္။
အဲဒီက တဆင့္ စစ္မွန္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အခ်ိဴးအေကြ႔ကို ေရာက္သြားေစခ်င္တယ္ ” ဟု မဇၥ်ိမကို
ေျပာၾကားသည္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
29
ALD ႏွင့္ RNDP ေပါင္း၍ “ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ” အျဖစ္
မွတ္ပံုတင္မည္
သိန္းလႈိင္ | အဂၤါေန႔၊ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၀ နာရီ ၀၃ မိနစ္
စစ္ေတြ(မဇၥ်ိမ)။ ။ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ALD)ႏွင့္ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ
(RNDP)တို႔က တပါတီတည္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္းေရးကို သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္
“ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP)” အမည္ျဖင့္ ပါတီသစ္ ဖြဲ႔စည္း မွတ္ပံုတင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္က
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရခိုင္သဟာယရံုးတြင္ က်င္းပေသာ ႏွစ္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးတို႔၏
“ေပါင္းစည္းျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ” ၌ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္တေစာင္
ထုတ္ျပန္အၿပီး ယင္းသို႔ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။“ဒီကေန႔ဟာ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕
သမိုင္းဝင္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုး ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနခဲ့ၾကတဲ့ ရခိုင္ပါတီႀကီး
ေပါင္းစည္းျခင္း တရားဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့ေန႔ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ ပါတီသစ္ရဲ႕ အမည္ကို
ရခိုင္တမ်ဳိးသားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ (Arakan National Party) အမည္နဲ႔
မွတ္ပံုတင္မယ္။ ANP ရဲ႕ မူဝါဒကေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး
ျဖစ္တယ္” ဟု ALD ေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ဦးထြန္းညိဳ က ေျပာဆိုလိုက္သည္။
အခ်က္ ၁၁ ခ်က္ပါ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ႏွစ္ဖက္ ပါတီဝင္မ်ား ဆိုင္ရာပါတီမွ ႏုတ္ထြက္၍
ပါတီသစ္တြင္ အလိုအေလ်ာက္ ပါဝင္ၾကရန္၊ ေနာက္ထပ္ ပါတီသစ္ မေထာင္ရန္ႏွင့္ ပါတီ တခုစီမွ
ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ၁၅ ဦးစီျဖင့္ ANP ၏ ယာယီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ကို ၃၀ ဦးျဖင့္
ဖြဲ႔စည္းရန္တို႔ ပါဝင္သည္။စက္တင္ဘာအတြင္း ပထမအႀကိမ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ANP ကို မွတ္ပံုတင္မည္ျဖစ္သည္။“ေပါင္းစည္းေရးကို က်ေနာ္တို႔
တမ်ဳိးသားလံုးက ေတာင္းဆိုတာ၊ သံဃာထုတရပ္လံုးကလည္း ေတာင္းဆိုတာ၊
ႏွစ္ပါတီလံုးမွာလည္း ေပါင္းရမယ္၊ ေပါင္းဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ရွိၾကတယ္။ အဲဒီ သံုးခု
ဆံုသြား တာေပါ့ဗ်ာ” ဟု RNDP ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က မဇၥ်ိမကို
ေျပာၾကားသည္။ANP အျဖစ္ ေပါင္းစည္းၿပီးေနာက္ပိုင္း အျခားေသာ ရခိုင္ပါမ်ား
ထပ္မံေပၚေပါက္လာမည္ ဆိုလွ်င္လည္း ႀကိဳဆို ပါေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္
ေဒါက္တာေအးေမာင္ က ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုသည္။ပါတီမ်ား ပူးေပါင္းျခင္းကို ရခိုင္သံဃာ
ေတာ္မ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ႀကိဳဆိုၾကသည္။အတိတ္သမိုင္း၌ ညီညြတ္ျခင္းေၾကာင့္
ေကာင္းျခင္းလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ထြန္းခဲ့မႈ၊ မညီညြတ္ျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီခဲ့ရမႈမ်ားကို သင္ခန္း
စာယူလ်က္ ရခိုင္ တမ်ဳိးသားလံုး ညီညြတ္ေရးကို ေရွးရႈၿပီး ပူးေပါင္းျခင္းအေပၚ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆို
ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း ရခိုင္သမိုင္း သုေတသီ အသွ်င္ပညာစာရက အမိန္႔ရွိ
သည္။ အလားတူ ရခိုင္အမ်ဳိးသားကြန္ယက္ (ANN)၏ အၾကံေပးအဖြဲ႔ဝင္ ဦးဘခ်မ္းျဖဴ ကလည္း
“ဒါဟာ ရခိုင္ျပည္သူလူထု အနာဂတ္အတြက္ ထူးျခားတဲ့ အရုဏ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီ
ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေနနဲ႔ ရခိုင္ျပည္သူေတြရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အေပၚမွာ အခုလို နားလည္မႈေပးၿပီး
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
30
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္းဟာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား အနာဂတ္အေရးအတြက္ အလြန္
အထူးကဲတဲ့ မဂၤလာတရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ALD
ႏွင့္ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ RNDP ပါတီတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဇြန္လ ၁၅ ႏွင့္ ၁၆
ရက္မ်ားတြင္ ပါတီေပါင္းစည္းေရးကို အေသးစိတ္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္
ေပါင္းစည္းျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
31
လူထု ဆိုတာ အခ်ဥ္္ မဟုတ္
(ကိုဘ) Monday, June 17, 2013
http://naytthit.blogspot.com
၁။ စစ္အုပ္စု ဟာ D 5 လို႔ေခၚတဲ့ ၁။ Deny (ျငင္းပယ္ျခင္း) ၂။ Delay
(အခ်ိန္ ဆြဲျခင္း) ၃။ Deceive (လွည့္စားျဖင္း) ၄။ Disrupt (႐ႈပ္ေထြး၍
ကေမာက္ ကမျဖစ္ေစျခင္း) ၅။ Destroy (ေျခမႈန္းျခင္း) စတဲ့စစ္ေရး
နည္းပရိယာယ္ ေတြကို ႏိုင္ ငံေရးမွာ အသံုးျပဳၿပီး ဒီေန႔ ၂၀၁၂ မွာ NLD
သူတို႔ရဲ႕ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ ေအာက္ေခါင္း လွ်ဳိဝင္္လာေအာင္၊
လူထုေတြ ၾကားထဲမွာ လည္း ထင္ေယာင္ ထင္မွား၊ အကြဲအျပား
ေတြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခဲ့တာပါ။
၂။ စစ္အုပ္စု ဟာ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ပံုသဏၭာန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကို
အသက္သြင္းၿပီး (စစ္တပ္တပိုင္း အစိုးရ၊ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီစနစ္၊ စစ္အုပ္စု)
စစ္ ၃ စစ္ ဆိုတဲ့ institutions အေဆာက္အဦးေတြနဲ႔ ယွက္ဖ်ာ
တည္ေဆာက္ၿပီး စစ္အုပ္စု မ်ဳိးဆက္သက္တမ္း၇ွည္ဖို႔နဲ႔ globalization
ျဖစ္စဥ္မွာ သူတို႔ရဲ႕ဓနဥစၥာ ေတြ တိုးပြားဖို႔အတြက္ တရား၀င္ ပါ၀င္ခြင့္
အခြင့္အလမ္းေတြ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ ခ်က္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္။
ေျပာရရင္ ၁၉၇၀-၇၃ ကာလေတြဟာ မဆလ အတြက္ ကံဇာတာ အတက္ဆံုးအခ်ိန္လို႔ေျပာလို႔
ရမယ္ထင္တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ/မဆလ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရလည္း အထိုင္က်လာၿပီ၊
အနက္မွ အညိဳ အညိဳ မွ အျဖဴ စတဲ့ နယ္ေျမတည္ေဆာက္ေရးေတြလည္း စလုပ္လာႏိုင္ၿပီ။
ၿမိဳ႕ႀကီးတခ်ဳိ႕မွာသာ ေျမေအာက္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ အနည္းငယ္ ရိွေနေပမယ့္လည္း ႏိုင္ငံေရး
လႈပ္ရွားမႈႀကီးျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အေနအထား မရိွေသးဘူး။ အဓိက လက္က်န္ ၿမိဳ႕ေပၚေျမေပၚ
ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုအမ်ားကလည္း အသစ္ေပၚလာမယ့္ ၁၉၇၄ မဆလ အေျခခံဥပေဒသစ္ႀကီး၊
လြတ္ ေတာ္သစ္ႀကီးနဲ႔ အစိုးရသစ္ႀကီးမွာ အမတ္တမ်ဳိး၊ အထူးအရာရိွတဖံုျဖင့္ ပါဝင္ႏႊဲဖို႔
စိတ္အားထက္သန္ေနၾကၿပီ။ ေဒသ ဆိုင္ရာ ပါတီ၊ ေကာင္စီမွာ အေကာင္ေတြ ျဖစ္ေနၾကၿပီ။
ေဒါက္တာဘိုေလး၊ ေဒါက္တာညီညီ စတဲ့ အေရွ႕ျပန္၊ အေနာက္ျပန္ႏို္င္ငံတကာျပန္
ပညာရွင္မ်ားကလည္း စီမံကိန္းႀကီး ေတြမွ လက္စြမ္းျပခြင့္ရေနၿပီ။ မေထာက္ခံတဲ့သူ၊
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
32
အာခံမယ့္သူေတြကိုလည္း ေတာထဲေမာင္းပို႔၊ ေထာင္ထဲပို႔၊ တကြ်န္းပို႔ လုပ္ထားၿပီးပီ။
ေထာင္ကျပန္လႊြတ္လိုက္တဲ့ ဖဆပလ ေဟာင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း အစြယ္က်ဳိးကုန္ၿပီ။
တခ်ဳိ႕ ့လည္း အၾကံကုန္လို႔ ဆားခ်က္ဖို႔ျပင္ေနၾကၿပီ။ တကယ့္ တိုင္းျပည္ရဲ႕
အခ်ဳိးအေကြ႔ႀကီးတခုကို စိတ္တိုင္းက်လုပ္ဖို႔ ေအာကလီး ယား … ပဲ လို႔ ေတာင္ ဗိုလ္ေန၀င္းတို႔
ေႂကြးေက်ာ္လို႔ရခဲ့တဲ့ အေျခအေနေပါ့။ ဒါဟာလည္း မေ၀းေသးေသာ အတိတ္ပါ။
သမိုင္းဟာဘယ္ေတာ့မွ ထပ္တူတပတ္ျပန္မလည္တတ္ဘူး… ဒါေပမယ့္ တ၀ဲလယ္လယ္
ျဖစ္တတ္တယ္ ဆိုသလို ဒီေန႔အျဖစ္အပ်က္ေတြက ရီဆိုင္ကယ္ လုပ္ထားတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ႀကီး
ၾကည့္ေနရ သလိုပါပဲ၊ (ရိွတ္စပီးယား ျပဇာတ္ကို ၂၁ ရာစု ဇာတ္အိမ္ဆင္ ၿပီး႐ိုက္တဲ့
႐ုပ္ရွင္ကိုၾကည့္တဲ့အခါ ရတဲ့ခံစားမႈမ်ဳိးလို႔ ဆိုရမယ္ထင္တယ္။) အညမည ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ ဟန္
ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒတဲ့၊ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာဟန္ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီတဲ့
ေခတ္မီတိုးတက္ေသာ ဒီမိုက ေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတဲ့။ သူတို႔တေတြ ကခဲ့ ၾက၊
ျပခဲ့ၾက၊ ေျပာခဲ့ၾကတာေတြဟာ ဒီေရႊသမင္ဘယ္ကထြက္ မင္းႀကီးတာကထြက္ဆိုသလို
ေနာက္ဆံုးေတာ့လည္း စစ္အုပ္စု အစဥ္အဆက္ရဲ႕ အာဏာစီပြား တရား၀င္ ေရရွည္
တည္တ့ံေရးဆိုတဲ့ အႏွစ္သာရမွာေတာ့ အတူတူပါပဲ။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ မွ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ျဖစ္လာတဲ့ မဆလအစိုးရဆီသို႔ ကူးေျပာင္းစဥ္ကာလ
အဆင့္ဆင့္ တုန္းက လည္း ေအာက္ေျခအထိဆင္းလုပ္တဲ့ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲေတြ၊ ေနာက္
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ပါတီညီလာခံမိ္န္႔ခြန္းေတြ၊ ႏွစ္တို ႏွစ္ရွည္စီးပြားေရး မူ၀ါဒ အစီရင္ခံစာေတြ၊ …
အားလံုးဟာ စနစ္တက် နဲ႔၊ အားရစရာ ေတြ နဲ႔ ဒို႔ေခတ္ကိုေတာ့ မေ၀းေတာ့ ပါဆိုတဲ့
ေမွ်ာ္လင္ခ်က္ေတြနဲ႔ေပါ့။ ႏိႈင္းယွဥ္ ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း မေ၀းေသးတဲ့ အတိတ္မို႔ ဖတ္စရာ၊
နားေထာင္စရာမွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြလည္းအျပည့္ပါ။
အဲဒီ တုန္းကဆို ဦးႀကီးေတြကလည္း အေျပာင္းအလည္းဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေလးနဲ႔ တက္ႂကြလို႔၊
ထို႔အတူ အလုပ္သ မားေတြ၊ တိုးတက္တဲ့အျမင္ရိွတယ္ဆိုတဲ့ ၿမိဳ႕ေန ပညာတတ္ေတြေတာင္
ပါေသးသဗ်ာ။ အဲဒီ မဆလ ေခတ္ဦးရဲ႕မိႈင္းက ဘယ္ေလာက္ျပင္းသလည္းဆို
အေကာင္းျဖစ္ဖို႔အေျပာင္းေတာ့ လာပါၿပီ ငါတို႔လည္း အုတ္တခ်ပ္ သဲတပြင့္ (အဲဒီတုန္းက
သိပ္ေခတ္စားတဲ့ စကားေပါ့) အေနနဲ႔ ပါမွျဖစ္ေတာ့မယ္ဆိုၿပီး ပါသြားခဲ့ၾကတာ။ ဂီတ
လုပ္သားေတြကလည္း အလွျပ ကားေတြလွည့္၊ သဘင္လုပ္သား၊ စာေပလုပ္သား ေတြ ကလည္း
သံခ်ပ္ေတြထိုးနဲ႔တကယ့္ကို စည္စည္ ကားကားႀကီး ေပါ့။ငပလီကမ္းေျခ စံျပလုပ္သား၊ လူရည္ခြ်န္၊
၀ ထ က လ သ၊ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ တန္ေဆာင္တိုင္ ေခတ္ေပါ့။ အခု ျမင္ေတြ႔ေနရ တာေတြနဲ႔လည္း
သိပ္မထူးလွပါဘူး၊ သဏၭာန္ မတူေပမယ့္လည္း အဲဒီေခတ္က အျမင္ အဲဒီေခတ္က အထြာနဲ႔ေပါ့။
ဒီေန႔ လိုပဲ စိတ္မေကာင္းစရာကေတာ့ ၿမိဳ႕ေတြေပၚမွာ ေပ်ာ္ ေမာ္ ေနၾကေပမယ့္
ေတာင္ေပၚေျမမွာေတာ့ ခ်ယ္ရီမေ၀ႏိုင္ဘဲ ယမ္းေငြ႔ေတြ လႊမ္းလို႔ေပါ့။ဒီေန႔ ၂၀၁၂
ေရာက္ျပန္ေတာ့လည္း ဘာထူးသလဲ။ ၂၃-၄ ႏွစ္လံုး စာရင္းမရိွ အင္းမရိွ ေဒသဆိုင္ရာ တိုင္းမွဴးက
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
33
ဌာန ၀န္ႀကီးထက္ ပိုပါ၀ါျပႏိုင္၊ လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ န၀တ/နအဖ ေအာက္မွာေနခဲ့ရလို႔
ထင္တယ္ အခုလို ခမ္းခမ္းနား နား၊ ပံုစံတက်၊ စနစ္တက်ေလး လုပ္ျပ ကိုင္ျပ
တိုင္းျပည္ကိုေျပာျပလာေတာ့ အေျပာင္းအလည္းေတာ့ ျဖစ္လာေနၿပီ၊ ေနာက္ သမၼတ မိန္႔ခြန္းမွာ
ေအာက္ေျခက ျပႆနာေတြအထိပါသဟ၊ ေနာက္ ေျပာင္းမယ္ဆိုတာလည္း ပါသဗ် …. ဆိုၿပီး
ဒါမ်ဳိး မျမင္ရ၊ မၾကံဳရတာေတြ ၾကာခဲ့ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ၾကတယ္ ထင္ပါတယ္။ တကယ္တမ္းဆို
အခုအေျပာေတြက မဆလ ေခတ္ က အေျပာေတြ ကို တကယ္ မမီေသးဘူး
လို႔ေတာင္ဆိုခ်င္တယ္။ အလံုပိတ္ အေမွာင္ခန္းထဲ မွာ တလက္မ ႏွစ္လက္မေလာက္
ျပတင္းေပါက္ေလး ဟလိုက္ရင္ ပဲ လင္းလင္းထိန္ သြားတယ္လို႔မ်က္စိ က်င့္သားမရခင္
ထင္ေယာင္ ထင္မွား ျဖစ္တတ္သလိုေပါ့။ (ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ၁၉၈၈ ဒီဘက္ေခတ္မွျဖစ္တဲ့
ကေန႔ေခတ္ တက္လူေတြ က ပိုေမွ်ာ္လင့္ေနတာ သတိထားမိတယ္ သူတို႔အနာဂတ္ကိုး။)
ဒီေလာက္ေတာင္ သိသာျမင္သာေနတဲ့ ေျပာင္းလည္းမႈေတြ ျဖစ္ေနတာ အဲဒါကို ျမင္ေနရသားနဲ႔
မေျပာင္းလဲ ဘူးလို႔ ျငင္းခ်င္တာလားလို႔ ေမးလာခဲ့ရင္ ဒီလိုေျဖခ်င္ပါတယ္။ ႀကိမ္းေသတာေပါ့
ေျပာင္းေနပါတယ္၊ ေျပာင္းလဲမႈေတြ အခင္းအ က်င္းအသစ္ေတြ ျမင္ေနရတာပဲ မျငင္းပါဘူး၊
သို႔ေပသိ ဘယ္ကိုဦးတည္ေနတဲ့ ေျပာင္းလဲ မႈလည္း၊ ဘယ္သူေတြ အက်ဳိး ရိွမယ့္ ေျပာင္းလဲ
မႈလည္း၊ ဘယ္အထိသြားမွာလည္း၊ ဘယ္မွာရပ္မွာလည္း ဆိုတာကိုေတာ့
ေမးခြန္းေလးေလးနက္နက္ ထုတ္ရမယ့္ ကိစၥပါ။ အေပၚယံ အေျပာင္းအလဲလား၊ အႏွစ္သာရ
အရအေျပာင္း အလဲလား။ဒီေနရာမွာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေနတာကို သိရံုနဲ႔မျပည့္စံုပါဘူး။ ဘယ္လို
အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေနတာလည္းဆိုတာ သိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ ရဲ႕စစ္တပိုင္းအစိုးရနဲ႔
ၾကံ/ဖံြ ပါတီ ဘာေတြဘယ္လိုပဲေျပာေျပာ သူတို႔ ေက်ာေထာက္ေနာက္ ခံလုပ္ထားရတဲ့ institution
and structure လို႔ေခၚတဲ့ ေခတ္နဲ႔စနစ္ ကိုယွက္ဖ်င္ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ လူမႈစီးပြား ႏိုင္
ငံေရးအာဏာ အေဆာက္အဦး နဲ႔ပံုသဏၭာန္ေတြနဲ႔သာ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္သင့္ပါတယ္။ သမၼတ၊
လြတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ၀န္ႀကီး၊ ၾကံ/ဖြံ အတြင္းေရးမွဴးစတဲ့ သူေတြ နဲ႔လုပ္သမွ်အင္တာဗ်ဴးေတြမွာ
က်ေနာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို မျဖစ္မေနေဖၚေဆာင္ ေနပါတယ္။ ေနာက္ျပန္လွည့္ဖို႔လံုး၀မရိွပါဘူး
စသျဖင့္ ရြန္းရြန္းေ၀ေအာင္ေျဖၾကေပမယ့္ စစ္တပ္ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါေနတဲ့ ကိစၥ၊ အေျခခံဥပေဒ ကိစၥ
ေတြမွာေတာ့ အခ်ိန္မတန္ေသးဘူး/ျပင္ဖို႔မလိုေသးဘူး ဆိုတဲ့ အသံ၊ တိုင္းရင္းသားေတြ အ တြက္
ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆိုရင္လည္း ႏိုး ဆိုတဲ့အသံ၊ အဲဒီလို တသံထဲ ထြက္ေနတာ အေၾကာင္းမဲ့
မဟုတ္ပါဘူး။ေမးခြန္းတခု နဲ႔စၾကည့္ရေအာင္ပါ။ မဆလ၊ န၀တ၊ နအဖ အစဥ္အဆက္မွာ
အာဏာလက္ကိုင္မဲ့သြား၊ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေၾကာင့္ ေဘးေရာက္သြားတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ
ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ စားရမဲ့ေသာက္ရမဲ့ ျဖစ္သြားသလဲဆိုတာပါ။ တခ်ဳိ႕တ ေလကို ေနာင္က်ဥ္ေအာင္
တခဏေထာင္ထဲထည့္ထားရင္ေတာင္္၊ သူတို႔ မိသားစု သားသမီးေတြမွာ လုပ္ကြက္ စားကြက္ေတြ
နဲ႔က်န္ခဲ့တာပါ။ သာမာန္အရပ္သားထက္ ႏွာတဖ်ားအျမဲသာေနပါတယ္။ ဒါဟာ
စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း တခုထဲမွာမွမဟုတ္ပါ၊ ပညာေရးအခြင့္အလမ္း၊ လူမႈေရးအခြင့္အလမ္း
စတဲ့နယ္ပယ္အစံုမွာပါ။ ဖဆပလ ေခတ္က၀န္ႀကီး ေဟာင္း ေတြ ထဲကတခ်ဳိ ့လို အထည္ႀကီးပ်က္
ျဖစ္ၿပီး စားရမဲ့ေသာက္ရမဲ့ ျဖစ္သြားတာမဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူလူထု တန္းတူ အကုန္ဆင္းရဲသြားတဲ့
မဆလ ေခတ္မွာလည္း ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လူေဘာင္ကို အေရာက္ ခ်ီတက္ၿပီး အသီးအပြင့္ေတြ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
34
ခံစားသြားတာ ဒီစစ္အုပ္၀င္ စစ္ဗိုလ္ေတြနဲ႔သူတို႔အႏြယ္ေတြပါ။အာဏာရဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ၊
တိုင္းမွဴးေတြသာ အစဥ္အဆက္ လူေျပာင္းသြားမယ္၊ ေနာက္လူကေရွ႕လူရဲ႕စုေဆာင္းထားတဲ့
ဓနဥစၥာကို မထိတဲ့အျပင္ အကာအကြယ္လည္းေပးပါတယ္။ တိုးပြားသည္ထက္
တိုးပြားေအာင္လည္း အကူအညီ အျပန္ အလွန္ေပးပါတယ္။ ဦးပိုင္လိမိတက္ ဆိုတာ အေၾကာင္းမဲ့
ေပၚလာ ျဖစ္လာတာမဟုတ္ပါ။ စစ္အုပ္စု ပထမမ်ဳိး ဆက္ျဖစ္ တည္လာတဲ့ ေနာက္ခံစီးပြားေရး
အေၾကာင္းတခုျဖစ္တဲ့ BECD တို႔ အင္း၀ဘဏ္တို႔ကို အေမြဆက္ခံထားတာပါ။ လူေျပာ မ်ားေနတဲ့
ခ႐ိုနီေတြဆိုတာလည္း ၂ ဘက္ အက်ဳိးအျမတ္ရိွလို႔ ဒီစစ္အုပ္စု စစ္ဗိုလ္ေတြေမြးလို႔
ေပၚလာခဲ့တာပါ။ ဒါတင္ မကပါ အာဏာရနဲ႔ ခ႐ိုနီ သားေပးသမီးယူ ေရႊနဲ႔ျမ ဂေဟဆက္ၿပီး
တိုးတက္ေနၾကတာကလည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ သတင္းစာ ေတြထဲ
မျမင္ခ်င္မွအဆံုးပဲမဟုတ္လား။ ဒီ စစ္အုပ္စု အစဥ္အဆက္ ကေမြးထုတ္လိုက္တဲ့ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္
အရင္းရွင္လူတန္းစားဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕စီးပြားေရး မ်က္ႏွာစာမွာ ေကာင္းေကာင္းႀကီး
အထိုင္က်ေနပါၿပီ။ ဒီမွာ ေနာက္ဆက္တြဲေမးခြန္းတခု ထပ္ေပၚလာပါတယ္။ သူတို႔ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီလို
တိုင္းျပည္ ရဲ႕ဓန ေတြ ကိုစိတ္ၾကိဳက္ ခ်ယ္လွယ္ခြင့္ ေ၀စားမွ်စားခြင့္ ရေနတာလည္း။
ဘာ့ေၾကာင့္အဲဒီလို လုပ္ႏိုင္တာလည္း။ အေျဖကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး
စတဲ့မ႑ိဳင္ေတြရဲ႕လက္ေအာက္ခံ ဌာနဆိုင္ရာ ႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အဆင့္ဆင့္မွာ
ေအာက္ေျခေတြ အထိ အေျခခံထားတဲ့ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ပံုသဏၭာန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္၊
နဲ႔အဲဒီစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းဖို႔ႀကိဳး စားမႈတိုင္းက အကာအကြယ္ေပးဖို႔ စပ္တပ္
ကိုသူတို႔စိတ္ၾကိဳက္အသံုးျပဳႏိုင္ခြင့္ ရထားတာေၾကာင့္ပါ။ အရပ္စကားနဲ႔ ေျပာရရင္
သူတို႔ရဲ႕အစဥ္အဆက္ ဓနဥစၥာေတြ ကာကြယ္ဖို႔နဲ႔ တိုးပြားေအာင္လုပ္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရး
ကိုပါလက္၀ါးႀကီး အုပ္ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ရပါတယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံေရးကိုလည္း ေသနတ္ကိုင္ၿပီး၊
စစ္တပ္ကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ထားၿပီး လုပ္ပါတယ္။ေခတ္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္အရ
ယူနီေဖာင္းပဲ၀တ္၀တ္၊ ေခါင္းေပါင္း ပဲေဆာင္းေဆာင္း ေသနတ္ကိုင္ၿပီး လုပ္တဲ့ႏိုု္င္ငံေရးမို႔လည္း
စစ္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ပံုသဏၭာန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကို အသက္သြင္းရပါတယ္။ ဌာန ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္မ်ား၊
ဖက္စပ္ ကုမၸဏီမ်ား မွာ ယူနီေဖာင္း၀တ္/ခြ်တ္ တပ္ကလူမ်ားျဖင့္ အလုပ္အတူ လုပ္ဘူးလွ်င္
အထက္ေအာက္ ေခါင္းနင္းဆက္ဆံသည့္ ပိရိ မစ္ ပံုစံျဖင့္ အမိန္႔၊စည္းကမ္း၊ အဆင့္ ခြဲျခားၿပီး
စိတ္ပိုင္း ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ပံု၊ ၾသဇာကြန္ယက္ ကိုတည္ေဆာက္ ပံု
စသည္တို႔ကိုအလြယ္တကူသေဘာေပါက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ့္ေတာ့ အႏွစ္ ၅၀ ရိွၿပီျဖစ္တဲ့
စနစ္အတြင္း က်ေရာက္သြားေသာအခါ ဆႏၵရိွသည္ျဖစ္ေစ မရိွသည္ျဖစ္ေစ စနစ္ရဲ႕
ဖိအားေပးမႈအလိုအရ ေမးခြန္း မထုတ္ေတာ့ဘဲ ေယဘူယ်ဓမၼတာလို လိုက္ပါေဆာင္ရြက္
သြားသည္ကလည္းကိုင္းကြ်န္မွီကြ်န္းကိုင္မွီသေဘာျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။
အခ်ဳပ္ဆိုရရင္ ဒီလို တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဓနေတြကို အခြင့္အာဏာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြနဲ႔
စိတ္ႀကိဳက္ခ်ယ္လွယ္ခြင့္ ေ၀စားမွ်စားခြင့္ ရေနတဲ့ အတြက္ ဒီအခြင့္အေရးေတြကို ဘယ္လိုမွ
လက္မလႊတ္ခ်င္ေတာ့တဲ့ အစဥ္အဆက္ စစ္အုပ္စုဟာ လိုအပ္ရင္ အေရာင္ေျပာင္းမႈကိုလုပ္ဖို႔
၀န္မေလးဘူးဆိုတာပါပဲ။ စစ္တပ္လည္းျဖစ္ေန အာဏာလည္းရိွေနတဲ့အတြက္ စနစ္တက်နဲ႔
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
35
ျဖစ္ေအာင္ လည္းလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ Road Map ဆိုတဲ့ သူတို႔ခရီးစဥ္ဟာ တခဏနဲ ကမူး႐ွဴးထိုး
လုပ္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါ။ စနစ္တက်နဲ႔ ေရရွည္အေကာင္ အထည္ေဖၚခဲ့တာပါ။ ၁၃၅၀
အေရးေတာ္ပံုႀကီးေၾကာင့္ ေခါင္းေပါင္းေဆာင္း ေတာင္ရွည္၀တ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တက္
ႏိုင္ငံေရးလုပ္တဲ့ မဆလ စနစ္ႀကီးၿပိဳက်ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆံုးေအာင္ပြဲ
အထိမေရာက္ခဲ့တဲ့အတြက္ စစ္အုပ္စု နန္းဆက္ဟာ ဆက္ လက္ရွင္သန္ခြင့္ရသြားၿပီး
ထီးနန္းအေမြခြဲ၊ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ ႏိုင္ငံေရး မွ်ေျခပ်က္ၿပီး တရား၀င္မႈေပ်ာက္ခဲ့ရတာကို ျပန္
တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ပါတယ္။ မဟာမိတ္ အသစ္ေတြရွာရတယ္၊ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရး
အေျပာင္းအလည္းနဲ႔ လားရာကို လည္း ခ်ိန္ဆတယ္၊ ဥစၥာဓနသစ္စုေဆာင္းရတယ္၊ ေခတ္ကာလနဲ႔
ကိုက္ညီမယ့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းသစ္ေဖါက္ဖို႔ ေျမစမ္းခရမ္းပ်ဳိး လုပ္ရပါတယ္။
စစ္အုပ္စုအေၾကာက္ဆံုးျဖစ္တဲ့ လူထုရဲ႕တက္ႂကြမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္ျမင့္ေနခ်ိန္ ကာလ
တခုကိုျဖတ္သန္းရတာေၾကာင့္သာ သူတို႔အနွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ၾကာသြားတာပါ။တကယ္ေတာ့
အမ်ဳိးသားညီလာခံကိုစတင္က်င္းပတဲ့ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ထဲမွာပဲ ၾကံ/ဖြံ ကို စတင္ဖြဲ ့
စည္းၿပီးျဖစ္ခဲ့သလို၊၂၀၀၅ အမ်ဳိးသားညီလာခံမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး
ဆိုင္ရာအာဏာခြဲေ၀မႈ အေသးစိတ္မူ၊ ဥပေဒျပဳေရး Nဆိုင္ရာ အာ ဏာခြဲေ၀မႈ အေသးစိတ္မူမ်ားကို
ခ်မွတ္ၿပီး ခ်ိန္မွာ ၾကံ/ဖြံ ကိုႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ေျပာင္းေရး ကိုလက္ေတြ႔အေကာင္
အထည္ေဖၚခဲ့ၿပီဆိုတာကို မေမ့ေစခ်င္ပါ။ တကယ္ကအမ်ဳိးသားညီလာခံတို႔၊ ဆႏၵခံယူပြဲတို႔
လမ္းျပေျမပံု ၇ ခ်က္တို႔ ဆိုတာ သူတို႔ ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ အသံုးခ်ခဲ့တာေတြ
ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ D 5 လို႔ေခၚတဲ့ ၁။ Deny (ျငင္းပယ္ျခင္း) ၂။ Delay (အခ်ိန္ဆြဲျခင္း) ၃။ Deceive
(လွည့္စားျဖင္း) ၄။ Disrupt (႐ႈပ္ေထြး၍ ကေမာက္ကမျဖစ္ေစျခင္း) ၅။ Destroy (ေျခမႈန္းျခင္း)
စတဲ့စစ္ေရး နည္းပရိယာယ္ေတြကို ႏိုင္ ငံေရးမွာ အသံုးျပဳၿပီး ဒီေန႔ ၂၀၁၂ မွာ NLD သူတို႔ရဲ႕ ၂၀၀၈
အေျခခံဥပေဒ ေအာက္ေခါင္း လွ်ဳိဝင္္လာေအာင္၊ လူထုေတြ ၾကားထဲမွာလည္း ထင္ေယာင္ ထင္မွား၊
အကြဲအျပားေတြျဖစ္ေအာင္လုပ္ခဲ့တာပါ။
အခ်ဳပ္ဆိုရရင္ေတာ့ ဒီေန႔ လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျပာင္းအလည္းေတြ ဟာစစ္အုပ္စုက
ဦးေဆာင္ၿပီးလုပ္တဲ့ အေျပာင္း အလည္းျဖစ္သလို သူတို႔ ရဲ႕control ေအာက္မွာပဲရိွတဲ့
အေျပာင္းအလည္းပါ။ ဒီ့အတြက္လည္း သူတို႔ေရာက္ေစခ်င္၊ သြားေစခ်င္သေလာက္ပဲေရာက္မွာပါ။
သူတို႔အတြက္အက်ဳိးအျမတ္ အရိွဆံုးျဖစ္သြား တာကေတာ့ NLD အပါအ၀င္ ဒီမိုကရက္တစ္ အခ်ဳိ
့ဟာ သူတို႔ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ပံုစံေအာက္ေရာက္သြားတာနဲ႔ ကမ ၻာႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ
(အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕GFC ေခတ္ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ဘိုဘားမား အစိုးရ တက္လာျခင္းမ်ား) ေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ႏိုင္ငံျခားေရးရာေပၚလစီေတြ နဲ စစ္အုပ္စုရဲ႕အေရာင္ေျပာင္း ဖို႔
ဂီယာေျပာင္းအရိွန္တင္တဲ့အခ်ိန္အခ်ိန္အခါသင့္ျဖစ္သြားတာပါ။
ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ စစ္အုပ္စု မ်ဳိးဆက္သက္တမ္း၇ွည္ဖို႔နဲ globalization ျဖစ္စဥ္မွာ သူတို႔ရဲ႕ဓနဥစၥာ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
36
ေတြ တိုးပြားဖို႔အတြက္ တရား၀င္ ပါ၀င္ခြင့္ အခြင့္အလမ္းေတြ ကို ဆိုတဲ့
ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အေျပာင္းအလည္းဟာ အမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ျပည္သူေတြ
အတြက္ေတာ့ နတ္ကရာက်ီးေမာ့ တဲ့ အျဖစ္ထက္ ပို့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ စစ္အုပ္စု
နဲ႔သူတို႔အႏြယ္ေတြ၊ ခ႐ိုနီေတြ၊ ေရ၇ွည္တည္တဲ့တိုးတက္မႈကိုျဖစ္ေစတဲ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးမႈပ္နွံမႈ
ကိုစိတ္မ၀င္စားတဲ့ သယံဇာတမုဆိုး ႏိုင္ငံတကာ အရင္း၇ွင္ေတြ၊ ဖံုး႕ကြယ္ထားတဲ့
ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေႏွာင္ ၾကိဳးေတြ နဲ ေရာက္လာၾကမယ့္ ့INGO ေတြ၊ ေရေပၚစီ
ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ စတဲ့ သူေတြရဲ႕့စုေပါင္းစပ္ေပါင္း စားေတာ္ေခၚပြဲႀကီးရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ အမ်ားစု
ေသာ ဗမာႏိုင္ငံသား လူထုႀကီးအတြက္ကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္သလို ျဖစ္မလာပဲ
အနာဂတ္ေပ်ာက္ေနအံုးမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ တခ်ဳိ ့က သမၼတဦးသိန္းစိန္ ကိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားခ်င္ေနၾကၿပီး ဦးသိန္းစိန္
ကိုယ္စားျပဳထားတာနဲ႔ သူ႔ကို ေမြးထုတ္ ေပးထားတဲ့စနစ္ကို ေမးခြန္းထုတ္ဖို႔ေမ့ေနၾကပါတယ္။
အထက္မွာေျပာခဲ့သလိုပါပဲ (စစ္တပ္တပိုင္း အစိုးရ၊ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီစနစ္၊ စစ္အုပ္စု) စစ္ ၃ စစ္
ဆိုတဲ့ institutions အေဆာက္အဦးေတြနဲ႔ ယွက္ဖ်ာတည္ေဆာက္ထားၿပီး အႏွစ္ ၅၀
ေလာက္အေျခတည္ ခိုင္မာေနတဲ့ အေဆာက္အအံုႀကီးကို လူထုအေျချပဳတဲ့ သေဘာမေဆာင္ဘဲ
လူပုဂၢိဳလ္ တေယာက္ရဲ႕အစြမ္း၊ အစိုးရတဖြဲ႔ရဲ႕အစြမ္းနဲ႔ ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားမလဲ၊ ဆႏၵရိွရင္ေတာင္
သေဘာအတိုင္းလုပ္ႏိုင္ပါ့မလား ဆိုတဲ့ေမးခြန္းဟာ လက္ရိွမွာ အေရးတႀကီးေမးသင့္တဲ့
ေမးခြန္းလို႔ထင္ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုဆိုတာ လက္ရိွ တပ္ထဲက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ၊ ၾကံ/ဖြံ
ကဗိုလ္ခ်ဳပ္(ၿငိမ္း)ေတြ ခ်ည္းပဲမွမဟုတ္တာ၊ ဟိုးဘက္ေခတ္ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးတို႔ကစလို႔၊ ဒီေနေခတ္
စစ္အုပ္စုအတြင္းစည္းကို ေပး၀င္သင့္မသင့္ အစမ္းစာေမးပြဲစစ္တဲ့ ရာထူးျဖစ္တဲ့
ဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္မွာအလွည့္ေစာင့္ေနသူေတြအထိပါတယ္။
ဘာ့ေၾကာင့္ဆို အတိတ္မွာလည္း မဆလ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိန္၀င္း၊ ၀န္ႀကီးလုပ္ခဲ့တဲ့
ဦးလြင္ (NLD လြင္ ေလး) သူတို႔ ဟာတဦးခ်င္းအရဲ႕ လူေကာင္းေတြပါ။ ဒါကို
သူတို႔နဲ႔တြဲလုပ္ခဲ့ဘူးၾကတ့ဲ့ အရပ္သားေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ ကလည္း ဒီအတိုင္းပဲသတ္မွတ္ခဲ့တာပါပဲ။
ဒါေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္မဟဲ့ဆိုတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ပုဂၢလိကဆႏၵ
က်ဳိးပမ္းခ်က္ေတြဟာ အဲဒီ institutions ေတြ ရဲ႕အတားအဆီးေတြကို မေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့ဘူး။
ဒါေတာင္ သူတို႔ ေခတ္ေျပာင္းဖို႔ လုပ္ခဲ့တာမဟုတ္ဘဲ အဲဒီ ေခတ္စနစ္ထဲမွာ
အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုၿပီး အားထုတ္ခဲ့ ၾကတာ။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အံ၀င္ဂြင္မက်တဲ့
သူေတြအျဖစ္နဲ႔ ဖယ္ထုတ္ခံခဲ့ရတာပဲ။ သူတို႔ကေတာ့ ကံေကာင္းသူတခ်ဳိ႕လို႔ ့ဆိုရမယ့္ ထင္တယ္၊
ဘာ့ေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ က်န္တဲ့ အမ်ားစု ့စစ္ဗိုလ္ျဖစ္ျဖစ္၊ ပညာရွင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံေရးသမား
ျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီ institutions ခ်ဥ္္ဖတ္အိုးထဲ ေရာက္သြားၿပီးရင္ ရာဘာဖိနပ္ေတာင္
အခ်ဥ္္ေပါက္တယ္ဆိုတဲ့အတိုင္း ခ်ဥ္ဖတ္ေတြ ျဖစ္ကုန္ တာ သမိုင္းမွာ ျငင္းလို႔မွမရခဲ့တာေၾကာင့္ပါ။
ဒါေပမယ့္ သူတို႔တေတြေတာင္ အဲဒီ ခ်ဥ္္ဖတ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ခဲ့ေတာ့ ေသတဲ့အထိ
မေပ်ာက္ႏိုင္ေအာင္အနံ႔စြဲခဲ့တာပဲမလား။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
37
ဒီေန႔ ၂၀၁၂ မွာ ျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္လည္း ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူေတြ သာေျပာင္းသြားတယ္
ဒီအခ်ဥ္္တည္တဲ့ အိုးႀကီး ကေတာ့ ၁၉၆၂ ကအတိုင္း ဒီအတိုင္းပါပဲ။ အဲဒီထက္
အဆိုးဆံုးျပႆနာကေတာ့ အဲဒီ ခ်ဥ္္ဖတ္ အိုးႀကီးထဲကို ခုန္ခ်ခ်င္ သူေတြ တန္းစီေနတာနဲ႔
ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ေတာင္ အားမရပဲ လူထုႀကီးကိုပါ အေဖၚညိွ ေနတာပါ ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ မသိ
တာက လူထုဆိုတာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားတယ္ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆိုတာ
စိတ္ကူးယဥ္အိမ္မက္ မက္ေနတာ မ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ဟာ လက္ေတြ႔ဘ၀ေပတံနဲ႔ပဲ
တိုင္းပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ၁၉၇၀ ၀န္းက်င္ေတြမွာ သူတို႔ ဘ၀ ေတြအတြက္
တကယ္အေကာင္းကိုဦးတည္မယ့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္မလားဆိုၿပီး
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားခဲ့ၾကဖူးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆႏၵဟာ ဘ၀ျဖစ္မလာတဲ့အခါမွာ ၁၉၇၄
အလုပ္သမားအေရးအခင္း၊ ဦးသန္႔အေရးအခင္းကစလို႔ ၁၃၅၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုႀကီးအထိ
ကိုယ္လမ္း ကိုယ္ေဖါက္လို႔ မရပ္မနား ခ်ီတက္ခဲ့ၾကတာပဲမလား။ ဒါတင္ဘယ္ကမလည္း
အဲဒီတုန္းက သမိုင္းတေခတ္သစ္ခဲ့ၿပီ၊ ဘာညာျဖစ္ခဲ့ၿပီဆိုၿပီး လူထုကို ေမွ်ာ္ေတာ္ေယာင္ဘ၀ဆီ
တြန္းပိုခ်င္ခဲ့တဲ့သူေတြ ကိုလည္း ခ်ဥ္ဖတ္အိုးရဲ႕ေအာက္ဆံုးမွာ ေဆြးရိသြားေအာင္ေတာ့
ထားပစ္ခဲ့တာ မဟုတ္လား။ ဒါေပမယ့္ သနားစရာ ေကာင္း ေလာက္ေအာင္ သူတို႔
မသိခဲ့တာကေတာ့လူထုဆိုတာအခ်ဥ္္မဟုတ္ဆိုတာပါပဲ။
ကိုဘ
၂၀၁၂ ေမလထုတ္ ေခတ္ေမာင္း အတြဲ(၁)၊ အမွတ္(၁)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးဖုိ႔ KNPP အဖြဲ႔
လြိဳင္ေကာ္ေရာက္ရွိ
2013-06-18 RFA
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
38
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၇ ရက္က လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ဦးေအာင္မင္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ႏွင္႔ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ကရင္နီ
အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီမွ ေဆြးေႏြးေနစဥ္။
RFA
ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုုးတက္ေရးပါတီ KNPP ဒုုဥကၠဌ ခူးဦးရယ္ ဦးေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၄
ေယာက္ပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ဟာ ျပည္ေတာင္စုုအဆင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီနဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံေဆြးေႏြးဖိုု႔ ထိုုင္း-
ျမန္မာနယ္စပ္ကေနတဆင့္ ကယားျပည္ နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ကိုု ေရာက္ရွိသြားၿပီလို႔ သိရပါတယ္။
ထိုုင္းႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း မယ္ေဟာင္ေဆာင္ၿမိဳ႕အနီးက ထိုုင္းျမန္မာနယ္စပ္ကေနၿပီး ကားလမ္းခရီးနဲ႔
ထြက္ခြာသြားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔မနက္မွာ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ေခါင္းေဆာင္တဲ့
ျပည္ေတာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႔နဲ႔ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕
ေဒသကြပ္ကဲေရးစစ္ဌာနခ်ဴပ္ မွာ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္တယ္လို႔ KNPP အဖြဲ႔က က်န္းမာေရးနဲ႔
စီးပြားေရးရာဝန္ႀကီး ခူးဒယ္နီယာက ေျပာဆိုပါတယ္။ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၂
ခုုႏွစ္ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔က လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕မွာ ေတြ႕ဆံုခဲ့ခ်ိန္ ႏွစ္ဖက္တပ္စခန္းခံစစ္ေတြကလြဲၿပီး
ထိုးစစ္ေတြအားလံုး ရပ္ဆိုင္း ထားဖို႔အပါအဝင္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကတဲ့ အခ်က္
၁၄ ခ်က္ကို ျပန္ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ရွိၿပီး တပ္ဖက္ဆိုင္္ရာကိစၥ၊ စစ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းကိစၥေတြနဲ႕
စစ္ေရးကိစၥေတြကို ခိုင္မာတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ရေအာင္ ေဆြးေႏြးသြားၾကမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ KNPP
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ဆန္းျမင့္ ကေျပာဆိုပါတယ္။ျပည္ေတာင္စု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုုပ္ငန္းေကာ္မတီ အဖြဲ႕နဲ႔ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕မွာ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးၿပီးရင္
ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔မွာက်ေရာက္မည့္ ၁၃၈ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားကို
ဒီေမာဆုိၿမိဳ႕နယ္ ဆိုေဖာသဲေက်းရြာမွာ က်င္းပၾကမယ္လို႔ ဦးေအာင္ဆန္းျမင့္ကဆက္ေျပာပါတယ္။
"ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ အမ်ဳိးသားေရးေန႔လုပ္မယ္၊ ၁၃၈ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားေန႔ေပါ့ေနာ္၊
ထူးထူးျခားျခားေပါ့ ကရင္နီအမ်ဳိးသားေန႔ဆိုတာ အရင္တုန္းကေတာ့
ခုခံေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမေတြမွာပဲ က်ေနာ္တို႔ကလုပ္တာေပါ့ေနာ္၊ ဗမာျပည္ရဲ႕
ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ အေကြ႔အေျပာင္းမ်ဳိးမွာ ကရင္နီအမ်ဳိးသားေန႔ကို ကရင္နီျပည္ထဲမွာ
လုပ္ခြင့္ရတယ္ဆိုေတာ့ ဘာပဲေျပာေျပာ လူ႔အခြင့္ အေရးတစ္ရပ္လို႔က်ေနာ္တို႔ျမင္ပါတယ္"
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
39
ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ KNPP အဖြဲ႕ဟာ ယခင္စစ္အစိုုးရလက္ထက္ ၁၉၉၅ ခုုႏွစ္
မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအပါအဝင္ အခ်က္ ၁၆ ခ်က္ ကိုု သေဘာတူ
လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကေပမယ့္ ၃ လအၾကာမွာ သေဘာတူညီမွဳပ်က္ျပားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဖက္တိုုက္ပြဲေတြ
ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔ျဖစ္ပါတယ္။
ooǺoOǺçdzƄ oǽdz O Ǟ ǯǹ æDzo ɕ oǷ _ODzsO ɕ oǺOǮǰƄ
DzsżoǰDzO ɕ ǭ
DzçǭOǺæǰǷǹ Dzgǹoǭǹoǻ Ǯ çǺ 18 oǽçǺc2013 - 16:51 GMT BBC
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
40
æDzo ɕ oǷ _ODzsO ɕ oǺDzgǹOǾǭ oOǺODzoǭǺ ODZcǭDzæǭoǺ DzsżDzæǭoǺæçǺǹoǰ O Ǽ _Ǻ O ƌ Ǯ ǙǹOOǺǹDzç
OǽdzƧo_ǺǹOǰǷ æDzo ɕ oǷ _ODzs O ɕ oǺgǭOǾǭ ooǺoOǺODZOǾ O ɕ oǺOOǺcǮǰƄ oǮǰoǺǹgoǺǹoǭǹ cǿOǻ Ǯ ǙǹOǻǭǹ
OOǭOǮoǺæOǽdzƧOǮǰ æOǻ Ǯ Ǚǹoǭǹ sǯOǮǰODzgoǯ æOǽdzƧoǻǙOǺ NLD ODZoǯ _Oȧ_ DzsżDzæǭoǺæçǺǹ
oǰ O Ǽ _ǺO DzO ɕ ǭO Ǽ ǭǹcǮǰOǺODZoOǺJOǽçǺæOǻ Ǯ Ǚǹoǭǹ sǯOǮǰODzgoǯ æOǽdzƧoǻǙOǺ gǾOǺǹoǮǰoǺǹgoǺǹoǭǹ
Oǻǭǹ sǯOǮǰODzgoǯ æOǽdzƧoǻǙOǺ goǮǰoǺ sǯOǮǰODzgoǯ æOǽdzƧoǻǙOǺ OgoǺ æOǻ Ǯ ǙǹoǭǹODZoǯçdzƄ oǮǰOǯǹ
OǽçǺogOǺ ODZoǯoǮǰƄ ODZooǺodzǸ _ǯƯǽoǺDzoǭ oǮǰoǺǹgoǺǹoǭǹ cǿOǻ Ǯ ǙǹOǻǭǹ OOǭOǮoǺæOǽdzƧ UNA
çdzƄ DzsżDzæǭoǺæçǺǹoǰ O Ǽ _ǺoǮǰƄ DzoǽƧæǰǷodzǸoƬǺOǾǭ æoǰcǮǰ DzO ɕ ǭO Ǽ ǭǹodzǸoǭODZJ၂၀၀၈ OǽdzƧo_ǺǹOǰǷ
æDzo ɕ oǷ _ODzs O ɕ oǺæoǺDzgǹOǭ oOǺODzoǭǺOODZOdz cǰOǺOǮǰƄ oOǺDzO Ǽ ǭoǺǹ sDZǸDzO Ǽ ǭoǺ¸ ၂၀၀၈
OǽdzƧo_ǺǹOǰǷ æDzo ɕ oǷ _ODzs O ɕ oǺæoǺDzgǹOǮǰ oOǺODzoǭǺoǭǹDzoǽ çǭǹc_ǺcǭDzæǭoǺ
oO ɕ _Ǻǹ O ɕ _Ǻǹ O ƌ Ǯ ǙǹOOǺǹoǽǭǹOǾǭ O ɕ oǺDzO Ǽ ǭoǺǹ DzsżDzæǭoǺæçǺǹoǰ O Ǽ _ǺO DzO ɕ ǭoǽǭǹoOǺcǮǰƄ
ædzsǯ DzoǽƧæǰǷOǽdzOǮǰ oOǺDzgǭOǺodzǸoǿ OǽçǺæOǻ Ǯ Ǚǹoǭǹ sǯOǮǰODzgoǯ æOǽdzƧoǻǙOǺ _Oȧ_
_ǹȼǮǰoǺDzoǽoǮOǺǹ က oǯoǯoǯOǮǰ DzO ɕ ǭODZoOǺJ DzæǽǹDzȼǽǹOǽdzOǾǭ DzsżDzæǭoǺæçǺǹoǰ O Ǽ _ǺO oǿƄgdzƧ
cƀoǺDzoǭǺ æDzoǽƧæO ƌ ǙǷDzoǽ æDzO Ǽ ǭoǺǹ gǾoǺǹcoǺǹDzO ɕ ǭO ɕ odzǸ O Ǟ ǯǹ æO ƌ Ƿ_ǭoǺDzoǽOǮǰc_Ǻǹ
DzoǭoǺǹoǷodzǸoOǺcǮǰƄ æǮǰODZoOǺJoǮǰoǺǹgoǺǹoǭǹ æOǽdzƧDzoǽoOǺOc_Ǻǹ ၂၀၀၈ OǽdzƧo_ǺǹOǰǷ
æDzo ɕ oǷ _ODzs O ɕ oǺæoǺDzgǹ O ɕ _ǺoǽoǺǹooǺ o Ǟ ǮOǺǹoǻOǺǹDzgǹçdzƄ æoǻ Ǯ ǙǹOǻ OǮǰOǺoǭǹ O ɕ Ǚ
PRoçoǺDzoǽ æDzO Ǽ ǭoǺǹ O ɕ çǺc_Ǻ DzæǽǹDzȼǽǹ DzO ɕ ǭæǮǰodzǸoOǺcǮǰƄ oǮgODZoOǺJæoǻ Ǯ ǙǹOǻ
OǮǰOǺoǭǹ O ɕ Ǚ PR oçoǺ Oǭ ǑǗOǺDzOǽǹOǗ gǾǮ O Ǟ ǯǹ çǭǹc_Ǻg oOǺoǭDzO Ǽ ǭoǺ¸ O ɕ çǺOǭȼǮǰoǺoǷOǾǭ
မOǻoǺ¸oǰǷǹooǺ¸oǿǹcǮǰƄ DzsżDzæǭoǺæçǺǹoǰ O Ǽ _ǺO DzO ɕ ǭoǽǭǹoOǺcǮǰƄ
æǮǰODZoOǺJcOǺçOǺOǮǰoǺæOǽdzƧDzoǽDzgǭ æOoǺgOǺ æOǽdzƧDzoǽODZ ODZooǺodzǸ oǮǰoǺǹgoǺǹoǭǹæOǽdzƧ
æoǺæǭǹoǰ æoǮǰǹg æoǺæǭǹoǰçdzƄ sǯOǮǰODzgoǯ æoǺæǭǹoǰoǮǰƄ ODZodzǸ _ǯcǭoǷ O ƌ ǯǹ ogOǺ
OǻoǺǹOȼǮǰoǺDzgǹOǮǰc_Ǻǹ oǮǰoǺǹgoǺǹoǭǹDzoǽoOǺO DzæǽǹDzȼǽǹ ooǺ O ɕ odzǸDzO Ǽ ǭoǺǹ sDZDzOOOǺ¸
æoǮǰǹgO æcǭǹoǿ _ǯcǭoǷ O ƌ ǯǹooǰ OǻoǺǹOOǮǰƄ oǯoƬǺDzçoǭOǮǰƄ sǯOǮoƺOǮǰ DzcǭDzcǭæOǺ
æǮǰoǺǹoǷǸOǭǹ ooǺ¸oOǺcǮǰƄ DzsżDzæǭoǺæçǺǹ oǰ O Ǽ _ǺO æO ƌ Ƿ O ɕ ǙodzǸDzO Ǽ ǭoǺǹ _ǹȼǮǰoǺDzoǽoǮOǺǹO
DzO ɕ ǭODZoOǺJ_ǯƯǽoǺDzoǭ oǮǰoǺǹgoǺǹoǭǹ cǿOǻ Ǯ ǙǹOǻǭǹ OOǭOǮoǺæOǽdzƧçdzƄ DzsżDzæǭoǺæçǺǹ
oǰ O Ǽ _ǺoǮǰƄgdzƧ sǯ DzoǽƧæǰǷOǗOǭ DzsżDzæǭoǺæçǺǹ oǰ O Ǽ _Ǻ cƀoǺDzoǭǺOdz DzgǭOǺoǽǭǹæO Ǟ ǯǹ
OOOæǰǷǹ DzoǽƧæǰǷOǗ O ɕ oǺODZoOǺJ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
41
အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး တပ္မေတာ္သား
ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္
2013-06-18 RFA
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
42
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေတြ႕ရစဥ္
photo: RFA/ Myo Thant
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ
တစ္ခုလံုး ျပဳျပင္မယ္ဆုိရင္ ေရွ႕ေနာက္မညီတဲ့ ပုဒ္မတစ္ခုခ်င္းစီကို စၿပီးျပဳျပင္ရမယ္လို႔
ညီညႊတ္ေသာတုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားမဟာမိတ္ အဖဲြ႔(UNA)တုိ႔နဲ႔ ဒီကေန႔ ေတြ႕ဆံုရာမွာ
ေျပာၾကားလိုက္ ပါတယ္။ UNA အဖဲြ႔က တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း
ေနအိမ္မွာ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိက်င့္သံုးေနတဲ့ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာရွိတဲ့ တပ္မေတာ္သား
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ညွိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ေျပာခဲ့ေၾကာင္း မြန္ဒီမိုကေရစီ ပါတီဥကၠဌ ဦးႏုိင္ေငြသိမ္းကRFAကိုေျပာပါတယ္။
“အဓိကကေတာ့ သူလႊတ္ေတာ္ထဲကေနၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္စနစ္နဲ႔ ၂ဝဝ၈ ဥပေဒေျပာင္းလဲေရးကို
ႀကိဳးစားလုပ္မယ္လို႔ေျပာတယ္၊ ၂ဝဝ၈ ဥပေဒက ေရွ႕ေနာက္မညီဘူးေပါ့၊ တခ်ဳိ႕ပုဒ္မေတြက
တခ်ဳိ႕ကိုျပန္ၿပီး ဆန္႔က်င္ေနတယ္ေပါ့၊ အဲဒါကုိျပင္ရမယ္ေပါ့၊ ေနာက္တစ္ခ်က္က ၂ဝဝဂ ကိုျပန္ျပင္ဖို႔
တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ညိွႏိႈင္းမယ္လို႔ေျပာတယ္”
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြမက်င္းပမီ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး
အားလံုး၀ိုင္းဝန္းႀကိဳးစားဖို႔ကိုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းခဲ့တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ လာမယ့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ PR ေခၚ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳမဲစနစ္ကို က်င့္သံုးဖို႔
မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း အျပန္အလွန္ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာ UNA အဖဲြ႔ဝင္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔
ဒီကေန႔ေတြ႔ဆံုတာဟာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ သူေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က
ျပန္လြတ္ေျမာက္လာၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုမွဳလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ UNA အဖဲြ႕မွာ
ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၊ မြန္အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၊ ဇုိမီးကြန္ ဂရက္ပါတီ၊
ရခိုင္ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၊ ကရင္အမ်ဳိးသားပါတီေတြက အဖဲြ႔ဝင္ပါတီေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒီကေန႔
ေတြ႔ဆံုပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ RFA သတင္းေထာက္ မဇင္မာဝင္းရဲ႕ တင္ျပခ်က္ကုိ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
43
ပေလာင္တပ္နဲ႔ အစိုးရတပ္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြား
2013-06-18 RFA
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ၾကားမွာ အစိုးရတပ္ လႈပ္ရွား စစ္ေၾကာင္း
တစ္ေၾကာင္းက ပေလာင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႕ TNLA တပ္စခန္းကို ဒီကေန႔
ေန႔လည္ပိုင္း က လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္နာရီၾကာ အျပန္အလွန္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
44
ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ေနရာကေတာ့ ကြတ္ခိုုင္ၿမိဳ႕နဲ႔ ၁ဝ မိုင္အကြာမွာ အေျခ
စိုုက္ထားတဲ့ TNLA တပ္ရင္း ၁၁၂ က တပ္ရင္းမွဴး တာ၀ိန္းမာန္ ဦးေဆာင္တဲ့
တပ္စခန္းမွာျဖစ္တယ္လို႔အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးမိုင္ဘုန္းေက်ာ္ကေျပာပါတယ္။
"ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္လန္းေက်းရြာနားက က်ေနာ္တို႔စခန္းကို အစိုးရတပ္တက္လာေတာ့
အဲမွာတိုက္ပြဲျဖစ္တာေပါ့၊ ၁၁ နာရီခြဲေလာက္ျဖစ္တယ္၊ ၁ နာရီခြဲေလာက္ေတာ့ၿပီးသြားတယ္၊ သူတို႔က
လက္နက္ႀကီးစပစ္တာကအၾကာႀကီးပဲ၊ ဆက္တိုက္ပစ္ၿပီးေတာ့မွ ေတာက္ေလွ်ာက္ေျပး
တက္လာတာ၊ က်ေနာ္တို႔တိုက္ပြဲျဖစ္ၾကၿပီးေတာ့မွ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ သူတို႔ က်ေနာ္တို႔စခန္းအထိ
တက္လာလို႔မရေတာ့မွ ေနာက္ဆံုးျပန္ဆုတ္သြားတယ္၊ အခုေညာင္လန္းရြာထဲမွာပဲရွိေနေသးတယ္၊
ဒီညသူတို႔ထပ္ျပန္တက္ရင္ေတာ့ ထပ္ျဖစ္ဦးမွာပဲ၊ အခုေညာင္လန္းရြာ အထြက္ကေနၿပီးေတာ့မွ
က်ေနာ္တို႔တပ္ကုန္းဘက္ကိုေတာ့ လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ လွမ္းလွမ္းထုတယ္၊ နာရီဝက္သာသာ၊ ၁
နာရီသာသာအဲလိုေတာ့ဆက္ထုေနတယ္"
ဒီကေန႔ ညေန ၅ နာရီအထိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္အရ ပေလာင္တပ္စခန္းကိုု လက္နက္ႀကီး
ေတြနဲ႔ ဆက္လက္ပစ္ခတ္ခံေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ေလာေလာဆယ္ ႏွစ္ဖက္ထိခိုက္က်ဆံုးမႈကို အတိအက်
မေျပာႏုိင္ေသးဘူးလို႔ မိုင္ဘုန္းေက်ာ္က ဆက္ေျပာပါတယ္။TNLA ပေလာင္တပ္ဖြဲ႕ aတြကိုု
ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္ခဲ့တဲ့ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕ကေတာ့ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဴပ္ စကခ ၁၆
လက္ေအာက္ခံ ကြန္လံုၿမိဳ႕ အေျခစိုက္တပ္ရင္း ၁၄၅ က ဗုိလ္မွဴး ေစာယုႏုိင္ ဦးေဆာင္တဲ့ အင္အား
၁ဝဝ ေက်ာ္ပါဝင္တဲ့ စစ္ေၾကာင္းျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္
UNA တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြး
ေမစစ္ပိုင္| June 18, 2013 IRRAWADDY
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
45
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ UNA အဖြဲ႕မွ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ယေန႔မနက္ ေတြ႕ဆုံၾကစဥ္
(ဓာတ္ပုံ-NLD)
ယခင္ စစ္အစုိးရက ေရးဆြဲအတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္
ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား မဟာမိတ္ (UNA) အဖြဲ႕တုိ႔မွ တုိင္းရင္းသား
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ယေန႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္
တကၠသိုလ္ ရိပ္သာလမ္းရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္တြင္ ယေန႔ မနက္ပုိင္းက
ျပဳလုပ္ေသာ ေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့သည့္ UNA အဖဲြ႔ဝင္
ရွမ္းအမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ ရခိုင္ ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ မြန္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ ပါတီ၊
ဇိုမီး အမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ပါတီ ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ ကြန္ဂရက္တို႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား
ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္၊ ဦးေအးသာေအာင္၊ ဦးက်န္ရွင္းထ်န္ ၊ ဦးႏိုင္ေငြသိန္း၊
ဦးေစာဟယ္ရီ အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔
ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕ စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြေရး ကိစၥရပ္အျပင္
ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္လာေရးႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အခ်ဳိးက်
ကုိယ္စားျပဳစနစ္ (PR စနစ္) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြ မတိုင္မီ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္
ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ေရွ႕ေနာက္မညီျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ေနျခင္း မ်ားရွိေနေၾကာင္း၊
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
46
ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဦးစြာျပင္ဆင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေသးစိတ္ျပင္ဆင္ရန္
လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ NLD အေနျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒတြင္ ျပင္ဆင္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ား
တင္ျပႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သည့္
တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ေျပာၾကသည္။ “ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို မျဖစ္မေန
တည္ေထာင္ဖို႔ လိုေနတယ္။ အဲဒီကိစၥ အတြက္ကိုလည္း အရွိန္ယူ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္သလို
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကိုလည္း ျပင္ဆင္ရာမွာ လႊတ္ေတာ္တြင္းကေန စတင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔
လိုတယ္ဆုိတာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္” ဟု ရခိုင္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ
အဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္
တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ သေဘာတူညီၾက ေသာ္လည္း
တပ္မေတာ္၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ အေရးႀကီး လိုအပ္သည္ကိုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ေထာက္ျပေျပာဆုိ ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။“ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔ကို
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သေဘာတူတယ္၊ ဒါေပမယ့္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈလည္း
လုိတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ အဓိကကေတာ့ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဖို႔၊ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုကို သြားဖို႔နဲ႔ PR စနစ္ အေၾကာင္းကိုပဲ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့တယ္” ဟု ရွမ္းအမ်ဳိးသား
ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔႔ခ်ဳပ္မွ ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္က ေျပာသည္။
UNA အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည့္ ရခုိင္ ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသည္ အဓိကက်ၿပီး
လႊတ္ေတာ္တြင္း တပ္မေတာ္ပါ၀င္မႈကုိ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့ခ် ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊
တိုင္းျပည္၏ အေရးေပၚ ကာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ထံ
အာဏာ လဲႊေျပာင္း၍ တိုင္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေစမည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ျပင္ဆင္သင့္ၿပီး
တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြ အႏိုင္ရ ပါတီမ်ားက သက္ဆိုင္ရာ ေဒသ၏
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အစိုးရ အဖဲြဲ႕တြင္ ပါဝင္ခြင့္ ရရွိေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ
ေရြးခ်ယ္မႈကုိလည္း တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ရမည့္ စနစ္ ေျပာင္းလဲေရးကုိ လုိလားေၾကာင္း
ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအးသာေအာင္က
ဆုိသည္။ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္
လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ား အပါအ၀င္ အလႊာေပါင္းစုံ ပါ၀င္ေသာ
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီတရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းရန္ ယခုႏွစ္ဆန္းပုိင္း က်င္းပခဲ့ေသာ
လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ သေဘာတူညီ ထားသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳပါတီ
ငါးပါတီ ၂ဝ၁၅ မတိုင္မီ အေျခခံဥပေဒျပင္ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြး
ေကဇင္ဦး | ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၀၅ နာရီ ၅၅ မိနစ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုက
ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳပါတီ ငါးပါတီမွ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
47
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုၿပီး ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္
ႏိုင္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအပါအဝင္ အခ်က္ေလးခ်က္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ၎ ေဆြးေႏြး
ပြဲတြင္ပါဝင္ေသာ ရခိုင္ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဦးေအးသာေအာင္ ကမီဒီယာ မ်ားကိုေျပာသည္။
၎တို႔သည္ ဇြန္လ ၁၈ ရက္က ေဒၚစု ေနအိမ္တြင္ေတြ႔ဆံုၾကျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၅
ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ဖြဲ႔စည္းပံု အ ေျခခဥံ ပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အေရး၊
ပီအာ(အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳ) စနစ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးရန္မသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ တရားဥပ
ေဒစိုးမိုးေရးတို႔ကို လႊတ္ေတာ္တြင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမ်ားတြင္ ဆက္လက္ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္
သြားရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးေအးသာေအာင္ က ေျပာသည္။၎က
''အေျခခံဥပေဒကိုျပင္တဲ့အပိုင္းမွာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာတာ ကေတာ့ ေလာေလာ ဆယ္
ျပင္ရမွာက ဖဲြ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒမွာ တစ္ပိုဒ္ နဲ႔တစ္ပိုဒ္ အဆီအေငၚမတည့္တဲ႔
ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြ ျဖစ္ေနတဲ႔ အပုိဒ္မ်ိဳးေတြကို အရင္ျပင္ရမယ္ ဆိုတဲ႔အပိုင္းနဲ႔လႊတ္ေတာ္မွာ
တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါေနတာကိုေတာ့ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း
ျပင္ရမယ့္အပိုင္းေတြေျပာပါတယ္'' ဟု ဆိုသည္။ ယင္းအျပင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ထိုအဖြဲ႔မွတစ္ ဆင့္ ျပင္ဆင္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္သြား
မည္ဟုလည္း ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ဦးေအးသာေအာင္ က ေျပာသည္။
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊
တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္မ်ားအနက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကို အာဏာအမ်ား
ဆံုးေပးထားမႈအားျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး ကိစၥတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွ
ဝင္ေရာက္ပတ္သက္မႈမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္တို႔ကိုေဆြးေႏြး ခဲ႔သည္ဟုလည္း သိရသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္ခဲ့သူ ဇိုမီးေနရွင္နယ္ကြန္ရက္မွ ဦးဂ်င္က်င္းထန္က ''လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔ထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ ေတြကတစ္ဆင့္ ျပင္ဆင္ဖို႔ေျပာပါတယ္၊
ျပည္သူ႔ဆႏၵလည္း လိုမွာပါ။ဒီေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ေျပာတာေတြကို လက္ခံပါတယ္။
ဒီလုိမွမလုပ္ရင္တိုင္းျပည္က နာေနၿပီေလ'' ဟု ေျပာသည္။ ၎ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳပါတီ
ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦးႏွင့္
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
48
ဦးစိုင္းၫြန္႔လြင္၊ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္ႏွင့္ ဦးထြန္းညိဳ၊ မြန္အမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီပါတီ ဥကၠ႒ ဦးႏိုင္ေငြသိမ္း၊ ဇိုမီးေနရွင္နယ္ ကြန္ကရက္ဥကၠ႒ ဦးဂ်င္က်င္းထန္၊
ကရင္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ ကြန္ဂယက္ (KNCD) ဥကၠ႒ ဦးေစာေအာင္စီ တို႔ ပါဝင္ၿပီး ၎တို႔
ႏွစ္နာရီၾကာ ေတြ႔ဆံုခဲ႔သည္။
အစိုးရတပ္မွ ေတာင္ငူ ဘက္တြင္ ဗံုးႀကဲေလ့က်င့္ေန
Submitted by admin on Wednesday, 19 June 2013--
ဇြန္လ ၁၉ရက္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္။ (ေကအိုင္စီ)
ျမန္မာအစိုးရတပ္မွ စစ္ေလယာဥ္မ်ားသည္ ပဲခူးတိုင္း ေတာင္ငူခ႐ိုင္ရွိ ထန္းတပင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌
ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း စစ္ေရးအရ ဗံုးႀကဲေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ထိုေဒသမွ
လာသည့္ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။“ဒီရက္ပိုင္းေတြ စစ္ေလယာဥ္ေတြ ဗံုးႀကဲေလ့က်င့္ေနတယ္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
49
အခုက ႀကံဳႀကိဳက္ၿပီး ခပ္လွမ္းလွမ္းကေန ၾကည့္တာကို။က်ေနာ္က
အဲဒီေလယာဥ္ပ်ံသန္းေနတာကိုလည္း ေတြ႕တယ္။ ဗံုးႀကဲတာလည္း အသံၾကားရတယ္။”ဟု
ေကအဲန္ယူ ေတာင္ငူ ခ႐ိုင္ဥကၠဌ ပဒိုေစာအယ္၀ါးက ေကအုိင္စီသို႔ အတည္ျပဳ
ေျပာဆိုသည္။ယင္းသို႔ ဗံုးႀကဲေလ့က်င့္ေနသည့္ေနရာမွာ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဘက္
၄မိုင္ခန္႔အကြာတြင္ရွိၿပီး ထိုအနီးတ၀ိုက္တြင္ ကြ်န္းကုန္း၊ ေရႊေစ်း၊ ပဲပုပ္၊ ေခ်ာင္း၀၊ ေရေက်ာ္၊
ကရင္နီကုန္း စသည့္ေက်းရြာမ်ား ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၂၀ရက္ေန႔က အလားတူ
စစ္ေလယာဥ္မ်ား ေလ့က်င့္ပ်ံသန္း ဗံုးႀကဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသးသည္ဟု
သိရသည္။ေဒသခံတစ္ဦးက “ရြာသားေတြက ဒီအခ်ိန္မွာ လယ္ထဲဆင္း အလုပ္လုပ္ေနရၿပီဆိုေတာ့
ဗံုးႀကဲသံၾကားေတာ့ ေၾကာက္လန္႔ၾက တာေပါ့။ ၂၀၁၂က ေအာက္တိုဘာ ႏို၀င္ဘာေလာက္မွာ
ေလ့က်င့္ၿပီး ကခ်င္ကို ေလယာဥ္နဲ႔ပစ္ထားတဲ့ အစဥ္အလာေလးကို ေတာ့
သတိထားသင့္တယ္။”ဟု သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။ေလ့က်င့္ေလယာဥ္မွာ ပံုမွန္ ၂စီးျဖစ္ၿပီး ၎သည္
ေတာင္ငူရွိ ေတာင္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံတပ္ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရေၾကာင္း
ေတာင္ငူ ေဒသမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကသည္။ ထိုေဒသတြင္ ႏွစ္စဥ္ တပ္မအေျပာင္းအလဲ
ျပဳလုပ္ေလ့ရွိရာ ယမန္ႏွစ္က တပ္မ(၆၆) လာေရာက္အေျခစိုက္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ တြင္ စကခ(၉)
လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ခမရ(၃၇၄) (၃၇၅) (၃၇၆) (၃၇၇) (၃၇၈) (၃၇၉) (၃၈၀)
(၅၃၉) (၅၄၀) (၅၄၁)တို႔ လႈပ္ရွားလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
တိုင္းရင္းသားေဒသအေပၚ က်င့္သံုးေနၾက
အစိုးရတပ္မ်ား၏ စရိုက္
 Wednesday, 19 June 2013 08:48
 Written by ပုဂံသား
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
50
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လွဳိင္
လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုသည္ မရွိ။ အႏိုင္ရေရးသည္သာ ပဓါန။ ဘယ္သူေသေသ ငါေတမာရင္ျပီးေရာ။
ဖိႏွိပ္ထားမွ ေတာ္ ကာက်မည္။ ေျမလွန္ပစ္။ ငါးပါးေမွာက္ေအာင္ ေက်ာင္းမွန္းကန္မွန္းသိေအာင္
ဆံုးမထား။ မင္းအေမလားဆြဲဖ်ဲပစ္။ ထံုးစံအတိုင္း စီရင္လိုက္။ စသည့္စသည့္--- အစိုးရတပ္မ်ား၏
က်င့္စဥ္မ်ားသည္ သာမာန္လူသား သေဘာဟုမထင္ပါ။မူ၀ါဒ၊ စစ္အာဏာရွင္၀ါဒ၊
မဟာလူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒ၊ အမိန္႔ေပးေရး၀ါဒ၊ ေရဗူးေပါက္တာ မလိုခ်င္သည့္၀ါဒ၊
ဗိုက္ထဲကကေလးပါမက်န္ လူမ်ဳိးေရးညွင္းသတ္၀ါဒ၊ လူမ်ဳိးေရးမွဳိင္းတိုက္မွဳ၀ါဒ၊ အေပၚစီးျဖင့္
အသားေပးမွဳ၀ါဒ၊ ခ်ုိးႏွိမ္ထားမွဳ၀ါဒ၊ ျခိမ္းေျခာက္မွဳ ၀ါဒ၊ပညာမတတ္ေစမွဳ၀ါဒ၊ မွတ္ပံုတင္ျဖင့္
ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွဳ၀ါဒ၊ လ်စ္လ်ဴရွဳမွဳ၀ါဒ စသည့္ စသည့္ -- နည္းဗ်ဴဟာမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း-
အေၾကာင္းမဲ့ သတ္ျဖတ္ျပမွဳ၊ မီးရွိ႔မွဳ၊ မုဒိန္းမွဳ၊ လယ္သိမ္းမွဳ၊ ယာသိမ္းမွဳ၊ စီးပြားပ်က္ေစမွဳ၊
ေမာင္းထုတ္မွဳ၊ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ား ျဖစ္ေစမွဳ၊ အစာငတ္ထားမွဳ၊ မူးရစ္ေဆး၀ါးျဖင့္ မွဳိင္းတိုက္မွဳ၊
လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေစမွဳ၊ အစီ စဥ္ရွိ ရွိလူမ်ဳိေရး၀ါးမ်ဳိမွဳ၊ အႏိုင္က်င့္မွဳ၊ အႏိုင္ယူမွဳ
စသည့္စသည့္----- နည္းမ်ဳိးျဖင့္လည္းေကာင္း-ထိုးစစ္စစ္ဆင္မွဳ၊ စစ္တပ္အင္အားတိုးခ်ဲ႔ခ်ထားမွဳ၊
ေပၚတာအသံုးျပဳမွဳ၊ ကေလးစစ္သား အသံုးျပဳမွဳ၊ အဓမၼစစ္သားစု ေဆာင္းမွဳ၊
အာဏာအလြဲသံုးစားျပဳမွဳ၊ ရြာျပင္မထြက္ရ၊ တေနရာတည္းလူစုထားမွဳ၊ လူသားဒိုင္းအသံုးျပဳမွဳ၊
အျပင္ စစ္ဘုရင္၀ါဒမ်ား စသည့္စသည့္----ဤစနစ္မ်ားသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
51
ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာသိမ္းျပီး ကတည္းကစတင္အသံုးျပဳခဲ့ျပီး ယေန႔ အထိတြင္က်ယ္စြာ
အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္၊ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားပိုင္ နယ္ေျမျဖစ္ပါသည္။
အင္အားႀကီးသူက အင္းအားေသးငယ္သည့္ လူမ်ဳိးစုမ်ားကို အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ တန္းတူ
အခြင့္အေရးမေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို တဖက္သတ္ ေရးဆြဲျခင္း၊
စသည့္လူမ်ဳိးခြဲျခား သတ္မွတ္မွဳမ်ားလည္း ယေန႔အ ထိရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အနီးကပ္ဆံုး
လက္ေတြ႔ အေျခအေနတခုကို တင္ျပခ်င္ပါသည္။ အစိုးရတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း
တအာင္း ေဒသတြင္ ျပင္းထန္စြာ စစ္ဆင္ေနပါသည္။ ယင္းတအာင္းေဒသတြင္ တအာင္းအမ်ဳိးသား
လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မ ေတာ္ (TNLA)၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP)ႏွင့္၊
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္( KIA)တပ္ဖြဲ႔တို႔ ရွိၾကပါ သည္။ ဤတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ျပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃
ႏွစ္ဆန္းကတည္းကပင္ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ေနခဲ့ပါသည္။ အစိုးရသည္ တရုတ္ ပိုက္လိုင္း
လံုျခဳံေရး၊ မူးရစ္ေဆး၀ါး စိုက္ပ်ဳိးမွဳ လံုျခဳံေရး ၊ အျခားတရုတ္စီးပြားပိုင္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္
သယံဇာတ ထုတ္လုပ္ ေရးကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ၄င္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားအား စစ္ဆင္
ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆိုပါသည္။
စစ္ဆင္ရာတြင္လည္း အရပ္သားလူထုအေပၚ ညွင္းပမ္းသတ္ျဖတ္မွဳ၊ အေၾကာင္းမဲ့ပစ္သတ္မွဳ
အေၾကာင္းကိုမည္သို႔ မည္ပံုလုပ္ခဲ့သည္ကို http://jinghpawkasa.blogspot.com/ 2013/06/
blog-post_19.html ျဖင့္ တင္ျပလိုပါသည္။ ေကအုိင္အုိအစုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္ေသာ
ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပုိင္း ေကအုိင္ေအ တပ္ရင္း (၃၆) နယ္ မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ မုန္ကူး
ေနာင္းဆုိင္ ေက်းရြာရွိကေလး (၆) ဦး၏ ဖခင္ျဖစ္ေသာ ဦးဇခံုလြမ္းေခါင္ကုိ ဗမာအစုိးရ စစ္တပ္
ခလရ (၁၂၈) မွဇြန္ (၁၄)ရက္ေန႔တြင္ ေရွ႕တန္းတစ္ေနရာ၌ ပစ္သတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ျဖစ္စဥ္မွာ မုန္ကူး အေျခစုိက္ ပတစတပ္မ်ားႏွင့္ခလရ (၁၂၈) သုိ႔သည္ ေကအုိင္ေအ တပ္ရင္း
(၃၆) ေဒသျဖစ္ေသာ ေနာင္းဆုိင္ေက်းရြာသုိ႔ ဇြန္လ (၁၄) ရက္ေန႔မနက္ (၃း၃၀) နာရီခန္႔တြင္
တရုတ္လူမ်ိဳး ျဖစ္ေသာ ေလာရွန္ဂ်ိဳင္းကုိလမ္းျပအျဖစ္ေခၚေဆာင္က ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း၊ ေနာင္း
ဆုိင္ ေက်းရြာမွဥကၠဌဦးဒဘန္ဘရန္နန္ကုိ လမ္းျပရွာ ေပးရန္ ျခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ
ပါသည္။ ရြာသူရြာသား အားလံုးမွာ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားမွဳေၾကာင့္ ထြက္ေျပး တိန္းေရွာင္
ကုန္ျပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရြာေစာင့္ အျဖစ္ ဦးဇခံုလြမ္းေခါင္သာ က်န္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဗမာစစ္တပ္မွ
ဦးဇခံုလြမ္း ေခါင္ကုိ ေခၚကာ ေနာက္တစ္ရြာအထိ လုိက္ျပျပီးလွ်င္ ျပန္လည္ လြတ္ေပးမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ကတိေတြေပး ကာေခၚ ေဆာင္သြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ဗမာ စစ္တပ္မ်ားမွ ဦးဇခံုလြမ္းေခါင္ကုိ လမ္းျပအျဖစ္ ေခၚေဆာင္ကာ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ရာ
မုန္နာဇြပ္အေရာက္တြင္ ေကအုိင္ေအ တပ္ရင္း (၃၆) မွမ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ရာ
လမ္းျပအျဖစ္ ေခၚေဆာင္လာေသာ ဦးဇခံုလြမ္းေခါင္ကုိ ရန္သူရွိတဲ့ဘက္ ေခၚေဆာင္လာသည္ဟု
အျပစ္တင္ကာ ထုိးၾကိတ္ရုိက္နက္ခဲ့သည္ကုိ ေဂါန္ဆန္ရြာသားမ်ားမွ အေ၀းမွလွမ္းျမင္ခဲ့ေၾကာင္း
သိရွိရပါသည္။ ဆက္လက္ျပီး မုန္နာဇြမ္မွ (၁) နာရီေက်ာ္ခန္႔ သြားရေသာ နမ္ဂတ္ႏွင့္
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
52
ယန္းလားေက်းရြာၾကားတြင္ တဖန္ ေကအုိင္ေအ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊
ဤသုိ႔ တုိက္ပြဲ တစ္ဖန္ျဖစ္ပြားရာ ဦးဇခံုလြမ္းေခါင္ကုိ ဗမာစစ္တပ္မွ ပစ္သတ္ခဲ့ေၾကာင္း
သိရွိရပါသည္။ ဇြန္လ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ဦးဇခုန္လြမ္းေခါင္၏ အေလာင္းကုိ လာေရာက္
ေကာက္ယူရန္ ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားမွဳေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားမွ အေလာင္းသြားေကာက္ရန္
အသြား ခလရ (၁၂၈) ၏ ေနရာသုိ႔ အစားထုိးေရာက္ရွိလာေသာ ခလရ (၂၄၂)
မွ အေလာင္းသြားေရာက္ ေကာက္ယူရန္ ျပန္လည္ တားဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဇြန္ (၁၅)
ရက္္ေန႔ညေန (၄း၃၀) နာရီခန္႔ အခ်ိန္တြင္ ေလြဲေလာမ့္အနီးတစ္၀ုိက္၌ တုိက္ပြဲျပန္
လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။ ယခုအခါ ဦးဇခံုလြမ္းေခါင္၏ အေလာင္းကုိ ျပန္္
လည္ ေကာက္ယူရရွိျပီး ျဖစ္ျပီး ယေန႔ဇြန္ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ေနာင္းဆုိင္ ရြာ၌ ျမဳပ္နံရန္ ျပင္
ဆင္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဗမာစစ္တပ္မ်ား၏ ပစ္သတ္ျခင္း ခံရေသာ
ဦးဇခံုလြမ္းေခါင္တြင္ မိခင္အုိႏွင့္အတူ ဇနီး၊ သားသမီး (၆) ဦး က်န္ရစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အငယ္ဆံုးမွာ
တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဤသည္ျမန္မာ စစ္တပ္၏ က်င့္သံုးေနၾက
နည္းနာျဖစ္ပါသည္။ တိုက္ပြဲျဖစ္ျပီးဆိုပါက နီးစပ္ရာေက်းရြာထဲသို႔ လက္နက္ၾကီးျဖင့္ ပစ္သြင္းျခင္း၊
၄င္းတို႔ ထိခိုက္မွဳမ်ားခဲ့ပါက ေတြ႔ရွိေသာ ရြားသားမ်ားအား ပစ္သတ္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးေပၚတာ၊
ကေလးေပၚတာ ခိုင္းျခင္းျဖစ္လာ ေလေတာ့သည္။ဤတင္ျပမွဳမ်ားသည္ စာေတြ႔မဟုတ္ေပ။
လက္ေတြ႔သက္သက္ျဖစ္သည္။ မယံုမရွိၾကေလႏွင့္၊ သတင္းအေမွာင္ခ်ထားလို႔သာ
မသိၾကျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ေတာႏွင့္ျမိဳ႔၊ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးႏွင့္ တမ်ဳိး၊ ခြဲျခား ဆက္ဆံ ထားမွဳေနာက္ကြယ္
တြင္ အခ်င္းခ်င္း ရန္တိုက္ေပး ထားခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ေသာ္ လုပ္ရပ္မ်ဳိးကို က်င့္သံုးေနၾကသည့္
စစ္တပ္ ၊ရဲ၊ျပည္သူ႔စစ္၊ စြမ္းအားရွင္ႏွင့္ေထာက္လွမ္းေရး ကြန္ယက္မ်ားသည္ မည္သို႔မွ ျပည္သူမ်ား
ယံုၾကည္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဤသို႔ေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ဟူသည္မွာ ဤလုပ္ရပ္မ်ုိဳး
ကိုေခၚပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံ တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ အထက္ပါ တင္ျပခဲ့ေသာ
မူ၀ါဒစနစ္အတိုင္း က်င့္သံုးေန ဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ အစိုးရက ျပဳျပင္ေျပာင္းေနပါသည္ဟု
ေျပာဆိုေနျခင္းသည္၊ အဓိပၸါယ္ သိပ္မရွိလွေပ။ အထူးသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတ
ဦးသိန္းစိန္တို႔သည္ ၂၀၀၈ ဥပေဒ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အတိုင္း လြတ္ေတာ္တြင္း စစ္တပ္အမတ္မ်ား
တည္ရွိမွဳကို ေထာက္ခံေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္သာလွ်င္အမိ၊ တပ္မေတာ္သာလွ်င္
အဖသည္ လူသားမ်ားကို ေစာ္ကား ေနျခင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။
ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ TNLA ႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္ တိုက္ပြဲျဖစ္
Submitted by admin on Tuesday, 18 June 2013--
ဇြန္လ ၁၈ရက္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား (ေကအိုင္စီ)
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
53
သွ်မ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ကြတ္ခိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေငါ့ငါးေက်းရြာအထက္တြင္ တအာင္း(ပေလာင္)
အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္မေတာ္(TNLA)တပ္ရင္း (၁၁၂) ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ
လား႐ႈိးအေျခစိုက္ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္-ရမခ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္း (ခလရ-၁၄၅)
တို႔အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။ယင္းေဒသရွိ TNLA အေျခစိုက္ရာ
ေျပာက္က်ား တပ္စခန္းကို ယေန႔ ေန႔လည္ ၁၁နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ အစိုးရ စစ္တပ္ဘက္မွ
လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တိုက္ပြဲမ်ား စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု TNLA က
သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။TNLA ေျပာခြင့္ရ မိုင္းဘုန္းေက်ာ္က “အစိုးရစစ္တပ္က က်ေနာ္တို႔
ေျပာက္က်ား တပ္ရွိတဲ့ေနရာကို တိုက္႐ိုက္ မ၀င္ရဲဘဲ လက္ နက္ႀကီးနဲ႔ လွမ္းပစ္တယ္။ လွမ္းပစ္ၿပီး
တက္လာေတာ့ တိုက္ပြဲျဖစ္တယ္။ တိုက္ပြဲျဖစ္တာကေတာ့ ၂ႏွစ္နာရီေလာက္ၾကာတယ္။
သူတို႔(အစိုးရတပ္)က ေရွ႕ဆက္ မတိုးလာႏိုင္တဲ့အခါက်ေတာ့ ျပန္ဆုတ္သြားတယ္။ တိုက္ပြဲမွာ
ထိခိုက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွ အတည္မျပဳႏိုင္ေသးဘူး”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။လက္ရွိ
တအာင္းစစ္တပ္မ်ားလႈပ္ရွားရာ ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ား ပိုၿပီး အင္အားျဖည့္လာသလို
ယခု ဇြန္လအတြင္း ၎တို႔ႏွစ္ဘက္ အၾကား တိုက္ပြဲႀကီးငယ္ေပါင္း ၁၀ႀကိမ္ေက်ာ္
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟုလည္း မိုင္းဘုန္းေက်ာ္က ဆက္ေျပာသည္။ယေန႔ျဖစ္ပြားသည့္ တိုက္ပြဲတြင္
အစိုးရစစ္တပ္ (ခလရ-၁၄၅)တပ္ရင္းမွ ဗိုလ္မႉးေစာယုႏိုင္ ဦးေဆာင္သည့္ တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ဒုဗိုလ္မႉး
ႀကီးတာ၀ိန္းမာန္ ဦးေဆာင္သည့္ TNLA (၁၁၂)တပ္ရင္းတို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သွ်မ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (TNLA)လႈပ္ရွားရာ ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္ လား႐ႈိး
အေျခစိုက္ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာ နခ်ဳပ္-ရမခ၏ စစ္ကြပ္ကဲေရးဌာခ်ဳပ္(စကခ-၁)ႏွင့္ (စကခ-
၁၆) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းေပါင္း ၂၀ ၀န္းက်င္ရွိ ေၾကာင္း မိုင္းဘုန္း ေက်ာ္က ေျပာသည္။TNLA
သည္ ၁၉၉၂ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ရက္ေန႔က ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး-KNU ဌာနခ်ဳပ္ေဟာင္း
မာနယ္ပေလာတြင္ ဖြဲ႔ စည္းခဲ့သည့္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး(PSLF)၏
လက္ေအာက္ခံ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။
TNLA တပ္ရင္း ၁၁၂ ႏွင့္ အစိုးရ ခလရ ၁၄၅ တုိ႔
ထပ္မံ တိုက္ပြဲျဖစ္
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
54
 Wednesday, 19 June 2013 10:12 http://www.phophtawnews.org
 Written by တအာင္းသားေလး
တအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္
တအာင္း အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) တပ္ရင္း ၁၁၂ ႏွင့္ ကြန္လုံၿမိဳ႔
အေျခစုိက္ အစိုးရ ခလရ ၁၄၅ တပ္ဖြဲ႔တုိ႔ ယေန႔ နံနက္ ၅ နာရီခြဲမွ ၇ နာရီခြဲ အထိ ၂ နာရီ နီးပါး
နမ့္ခမ္း ၿမိဳ႔နယ္ ေငါ့ငါးေက်းရြာ အထက္ပိုင္းတြင္ ထပ္မံ တုိက္္ပြဲျဖစ္ပြား ခဲ့သည္ဟု TNLA တပ္မွဴး
တစ္ဦးက ဆိုပါသည္။ “ အစိုးရ ခလရ ၁၄၅ တပ္ဖြဲ႔ ကေတာ့ မနက္ပုိင္း ၅ နာရီ ၃၀ ကေန ၇ နာရီ
၃၀ အထိ လက္နက္ႀကီး အလုံးေပါင္း ၄၀-၅၀ေလာက္ အထိ TNLA တပ္ရင္း ၁၁၂ ေျပာက္က်ား
တပ္စခန္း ရွိတဲ့ေနရာေတာင္ထိပ္ဆီကို ပစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ လက္နက္ႀကီး ပစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာဘဲ
စခန္းကို တက္တိုက္ေတာ့ တုိက္ပြဲကေတာ့ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကို ျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ သူတို႔ တက္လို႔
မရေတာ့မွ ျပန္ဆုတ္သြားလို႔ ၿငိမ္သြားတယ္” ဟု ဆိုပါသည္။အေသအေပ်ာက္ ရွိႏိုင္ျပီး၊
ထိခိုက္မွဳမ်ား သျဖင့္ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာ သြားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း တိုက္ပြဲသည္ စခန္းသိမ္း
တိုက္ပြဲျဖစ္သျဖင့္ အနီးကပ္ တိုက္ခိုက္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အစိုးရ ထိုးစစ္မ်ားသည္
တျဖည္းျဖည္း စိပ္လာေနျပီး၊ ျပင္းထန္ လာေနေၾကာင္း TNLA တပ္မွဴးက ဆိုပါသည္။ TNLA ၁၁၂
တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ အစိုးရ ခလရ (၁၄၅) တို႔သည္ ယမာန္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၁ နာရီ ၃၀ ကတည္းကမွ ၁၂
နာရီအထိ တစ္ႀကိမ္၊ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအထိႀကိမ္ ႏွစ္ႀကိမ္ တိုင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး
အစိုးရဖက္မွ ၄ ဦးေသၿပီး အနည္းငယ္ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။အစိုးရ ခလရ (၁၄၅)
တပ္ဖြဲ႔သည္ ေနာက္ဆုတ္သြားျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ ထပ္မံ တိုက္ပြဲျဖစ္ရန္ အလားအလာ
ရွိေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္တိုက္ ျဖစ္လာသည့္ အခါ ေက်းရြာ မီးရွဳိ႔ျခင္း၊
အေၾကာင္းမဲ့ ပစ္သတ္ျခင္း ျဖစ္ပြား လာမည္ကို ေဒသခံမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကပါသည္။
အစိုးရတပ္မ်ားသည္ လက္နက္ႀကီး အင္အားမ်ား အသံုးျပဳျပီး TNLA တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့
ပါသည္။ အလားတူ TNLA ေဒသရွိ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ တိုးတက္ေရး
ပါတီ တပ္ဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း ျပင္းထန္စြာ စစ္ဆင္ ေနေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ TNLA သည္ အစိုးရႏွင့္
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
55
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားျခင္း မရွိေသာ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ
(UNFC ) အဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ လပိုင္းတြင္ အစိုးရႏွင့္ ညွိႏွဳိင္းေဆြးေႏြးရန္ ေဒသခံ
လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားက ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မွဳမရွိခဲ့ေပ။
တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ပါသည့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ
က်င္းပေပးႏုိင္မွ အပစ္ရပ္ေရး KIO သေဘာတူမည္
ေမခ| June 19, 2013 IRRAWADDY
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
56
ျမစ္ႀကီးနား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကခ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္၊ သမၼတ႐ုံး ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းႏွင့္အတူ
စကားလက္ဆံုၾကေနေသာ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုး (ဓာတ္ပံု- ေမခ / ဧရာဝတီ)
တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ကို အစိုးရက က်င္းပေပးႏိုင္မွသာ
အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို ကခ်င္ျပည္ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕ (KIO) ဘက္က
လက္မွတ္ေရး ထိုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္က လိုင္ဇာၿမိဳ႕၌ ဧရာ၀တီ သတင္းဌာနႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကား
ခဲ့သည္။အစိုးရအေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ ၁၁ဖြဲ႔ႏွင့္ အလံုးစံု အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
ေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇူလိုင္လအတြင္း က်င္းပသြားရန္ သမၼတႀကီးက
စီစဥ္ေနေၾကာင္း သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ၈
ႀကိမ္ေျမာက္ KIO ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္
အမ်ားစုမွာ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိႏိုင္ေသးေၾကာင္း သံုးသပ္ေနၾကသည္။“အလံုးစံု
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဆိုတာက ႏိုင္ငံတြင္းမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တိုင္းနဲ႔
လုပ္ရမွာေလ။ အခုဟာက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ၁၁ ဖြဲ႕ပဲလို႔ ေျပာေနတယ္။ တကယ္က
၁၁ ဖြဲ႕ဆုိတာ မဟုတ္ေသးဘူး။ နာဂတို႔ ဘာတို႔ေတြ လည္း ရွိေသးတယ္။ ျဖစ္ေစခ်င္တာက
တိုင္းရင္းသား တဖြဲ႕တည္းနဲ႔ပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးတာမ်ိဳး မလိုခ်င္ဘူး၊ အားလံုး ပါ၀င္တာမ်ိဳး
လိုခ်င္တယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္က ေျပာသည္။ဆက္လက္ၿပီး အစိုးရက်င္းပမည့္
အလံုးစံုအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ပဏာမ ေဆြးေႏြးပြဲဟု သံုးႏႈန္းထားသည့္ အဓိပၸာယ္မွာ မရွင္း
ေၾကာင္း၊ ပဏာမ ဆိုသည္မွာ မည္သည့္ ဆိုလိုခ်က္ သေဘာေဆာင္သည္ မသိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးပြဲ မလုပ္ဘဲ အလံုးစံု အပစ္အခတ္ ရပ္စဲႏိုင္ေရးမွာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
57
ဆုိသည္။ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပုိင္း (ေခၚ) ရွမ္းျပည္ တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP) မွ ဗိုလ္မႉး
စိုင္းလက “သူတို႔ေျပာတာက ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္မယ္ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ တႏိုင္လံုး
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲဖို႔ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ ေျပာတာ။ အဲဒီလို လက္မွတ္ ထိုးဖို႔ ကေတာ့ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲဖို႔ က်ေနာ္တို႔ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၿပီးၿပီ။ ဒါေပမယ့္ တိုက္ပြဲက ဆက္ျဖစ္ေနတုန္းပဲ။ သမၼတက
ေခၚၿပီး လက္မွတ္ထိုးဖို႔ ေျပာေပမယ့္၊ လက္မွတ္ ဘယ္ေလာက္ ထိုးထိုး တပ္နဲ႔က ပစ္ခတ္ေနတာပဲ၊
က်ေနာ္တို႔ဆီလည္း ၀င္တိုက္ ေနတာပဲ။ ဒီပြဲလုပ္ဖို႔ကလည္း အာမခံခ်က္ ဘယ္ေလာက္မွ
ရမယ္မထင္ဘူး။ ျဖစ္လာဖို႔ကလည္း လက္မွတ္ ဘယ္ေလာက္ ထိုးထိုး ျဖစ္ေနဆဲ ဆိုေတာ့
သိပ္ေတာ့ ထူးမွာဟုတ္ဘူး ထင္တယ္” ဟု ေျပာသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ အထူးေဒသ ၂ “၀” ျပည္
ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) မွ ျပည္ပ ဆက္ဆံေရး ဒု – ဌာနႀကီးမႉး
ဦးဆမ္ခြန္းကလည္း လက္ရွိ တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ရန္မွာ
မလြယ္ေသးေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားတိုင္း လိုလားသည့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွသာ
အလံုးစံု အပစ္အခတ္ ရပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္ အထိ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးမွာလည္း အေျပာသာ ရွိေနေၾကာင္း၊ သမၼတ၏ အလံုးစံုအပစ္အခတ္ ရပ္စဲ
လက္မွတ္ထိုးပြဲမွာ မည္သည့္ အာမခံခ်က္မွ မေပးႏိုင္ေသးသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတခုသာ
ျဖစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ဧရာဝတီႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ သံုးသပ္ခဲ့သည္။လက္ရွိတြင္
နာဂ၊ ပေလာင္ႏွင့္ ABSDF၊ ရခိုင္ စသည့္ တပ္မ်ားႏွင့္ပါ ပူးတြဲၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူသြားရန္
လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ ပမာဏပင္ ရွိေစကာမူ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ပါ၀င္သည့္
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ KIOအေနျဖင့္ ဆက္လက္ ေတာင္းဆုိသြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း KIOကိုယ္စား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္က ေျပာၾကားသည္။KIA အေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္
ခိုင္မာတိက်သည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲႏိုင္သည့္တုိင္ေအာင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ
ေအာက္သို႔ ၀င္ေရာက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံု ေနထိုင္သည့္
ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံု ပါ၀င္ႏိုင္မည့္ အေျခခံဥပေဒ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္က ဆုိသည္။“ဒုတိယပင္လံု လုပ္ရမယ္လို႔ မဆိုလိုဘူး။ ပင္လံုမလုပ္ဘဲ အစိုးရက
လိုအပ္ေနတာေတြ လုပ္ေပးရင္ ဘာအစည္းအေ၀းမွ လုပ္စရာမလိုဘူး။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္
ေပးလိုက္ရင္ တိုင္းရင္းသားေတြ အေနနဲ႔ ဘာမွ ေျပာေနစရာ မလိုပါဘူး” ဟု ၎က ေျပာသည္။
ဒါ့အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္က အစိုးရဟု ဆိုရာ၌ တပ္မေတာ္ပါ ပါ၀င္ရန္ လိုအပ္ေသးေၾကာင္း၊
လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရမွာ တသားတည္း ျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္မွာ
လက္ခံရန္ ခက္ခဲေနေသးေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႔တြင္ ေျပာၿပီးသည့္ စကားမ်ား အတိုင္း တည္ႏိုင္ရန္
လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။ေမ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ KIO ႏွင့္ အစိုးရ
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႔တို႔ ႏွစ္ဘက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း တပ္မေတာ္မွ KIO ၏ တပ္စခန္း
တခုျဖစ္ေသာ တပ္ရင္း ၆ ၏ အေနာက္ဘက္ ေတာင္ကုန္းကို နယ္ေျမ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ တက္ေရာက္ ရွင္းလင္းရန္ ေတာင္းဆိုမႈ မ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
“သူတို႔ဘက္ကို ခြင့္မျပဳဘူးလို႔ အေၾကာင္း ျပန္လိုက္တယ္။ ဒီေနာက္ပိုင္းေတာ့ ဘာမွ
အေၾကာင္းမျပန္ေတာ့ဘူး။ ဒီမွာ ထပ္တက္လာရင္လည္း စစ္ျဖစ္ဖို႔ပဲ ရွိတယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
58
ဂြမ္ေမာ္က ေျပာသည္။အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ျမစ္ႀကီးနားရွိ တပ္မေတာ္ ဌာနခ်ဳပ္
စခန္းတခုျဖစ္ေသာ တပ္မ ၃၃ ဘက္သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ ေသာ္လည္း ၎ကိစၥႏွင့္
ပတ္သတ္၍ ေျဖၾကားႏိုင္သည့္ အရာရွိ မရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာက
တပ္မေတာ္က ဘယ္ေလာက္အထိ ပါ၀င္မလဲ ဆိုတာ အခုခ်ိန္အထိ တိတိက်က် ေျပာဖို႔ကေတာ့
ခက္ခဲ ပါေသးတယ္။ လက္ေတြ႔မွာက တပ္မေတာ္က အခုလို နားလည္လို႔မရတဲ့
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ရွိေနေသးတယ္။ ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္ေနာက္ေက်ာက ေနရာ
တက္ရွင္းမယ္ ဆိုတာက ဘယ္လို စဥ္းစားေပးရမွန္း မသိေတာ့ဘူး” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္က
ဆုိသည္။တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး
စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုး ၿပီးေသာ္လည္း စစ္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားရျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍
စစ္ဆင္ေရးပိုင္းကို တာ၀န္ယူထားသူ ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုးကို ဧရာ၀တီမွ
ေမးျမန္းရာ ၎က တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား နားလည္မႈ မရွိေသးေသာေၾကာင့္
ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ “ယံုၾကည္မႈ ရွိလာရင္ ဘာမွ ျဖစ္လာစရာမရွိဘူး။
ဒီလိုဆိုေတာ့ ယံုၾကည္မႈေတြ တည္ေဆာက္ၿပီးၿပီ၊ ထပ္မျဖစ္ဖို႔ အာမခံ ႏိုင္လား ထပ္ေမးရင္ေတာ့
အာမ မခံႏိုင္ေသးဘူး။ တခ်ိဳ႕ဟာေတြမွာ နားလည္မႈ လြဲႏိုင္စရာေတြ ရွိေသးတယ္။ နားလည္မႈ
လြဲစရာေတြ ျဖစ္လာရင္ နည္းနည္းပါးပါးေတာ့ ျဖစ္ခ်င္ရင္ ျဖစ္လာဦးမွာပဲ” ဟု ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
ျမင့္စိုးက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာခဲ့သည္။ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီမွ
သမၼတရံုး ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းကမူ တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား အၾကား
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီးသည့္တိုင္ စစ္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း
လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ၎၏ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္ ေနရာခ်ထားေရး
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေမ ၃၁ ရက္ေန႔က ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕
မေနာကြင္းတြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား အေရွ႕၌ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ကခ်င္
လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္
ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အလံုးစံု အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ကိုမူ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ျခင္း
မရွိေသးေပ။အစိုးရ အေနျဖင့္ ၎တို႔ ေၾကညာထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔
၁၁ဖြဲ႔တြင္ ၁၀ဖြဲ႔ႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုး ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း KIO ႏွင့္မူ
လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တိက်ေသာ လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္မႈ တစံုတရာ မရွိေသးဘဲ၊ လတ္တေလာတြင္
ႏွစ္ဘက္ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သည့္ အဖြဲ႔ဖြဲ႔ကာ ႏွစ္ဘက္ ေလ့လာမည့္ အဆင့္အထိသာ
သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိထား သည္။
KNPP ႏွင့္ အစိုးရ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ေဆြးေႏြးပြဲ
စတင္ၿပီ
Created on Wednesday, 19 June 2013 20:14
Written by ကႏာၱရဝတီတိုင္း(မ္)
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
59
ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ ( KNPP ) နဲ႕ အစိုးရ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္
ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို ဒီကေန႕မနက္ ၁၀ နာရီ၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ တပ္နယ္ခန္းမမွာ
စတင္က်င္းပျပဳလုပ္ ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။KNPP ဘက္မွ တက္ေရာက္သည့္
ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေတြက ဒုဥကၠဌ ခူးဦးရယ္၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘီထူး၊ အတြင္းေရးမွဴး ၁
ဦးေအာင္ဆန္းျမင့္၊ အတြင္းေရးမွဴး ၂ ဦးေရႊမ်ိဳးသန္႕၊ ဆရာဒယ္နီယာ၊ ေမာ္ေဒးေဒးေဖာ၊
ပဒိုဦးကြယ္၊ ဦးေဆာ္ရယ္၊ ဦးေတာ္ရယ္ (အက္)၊ ဦးၾကည္စိန္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဘုန္းႏိုင္၊ ဦးေညးရယ္၊
ခဲရိုသန္း၊ ေမာ္ကူးမယ္ တို႕ျဖစ္ၾကၿပီး အစိုးရဘက္မွ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး
လုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႕ မွဦးေအာင္မင္း၊ ဦးသန္းေဌး၊ ဦးဝင္းထြန္း၊ ဦးခင္ေမာင္စုိး၊ ဦးဝင္းျမင့္ ႏွင့္
ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ဦး၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး (ၾကည္း) အမွတ္ ၂ စစ္ဆင္ေရး
အထူးအဖြဲ႕မွဴး (ကစထမွဴး) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္သန္းထြဋ္၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
တိုင္းမွဴး ( ရပခ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးထြဋ္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္စိုးဝင္း၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မ်ိဳးတင္၊ (ဒကစမွဴး
လြိဳင္ေကာ္) ဗိုလ္မွဴးႀကီးေစာမင္း၊ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ ဥေပခ်ဳပ္၊ ဦးေတာ့ရယ္၊ ဦးေစာဟူးဟူး၊
ဦးဆန္းရယ္၊ ဦးစိုးရယ္၊ ဦးလွေမာင္ေရႊ တို႕ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အစည္းအေဝးမွာ KNPP ဘက္မွ
ၿငိမ္းခ်မ္းျဖစ္စဥ္ကို ေစာင့္ၾကည့္မည့္ monitoring အဖြဲ႕ ထားရွိဖို႕ မူးယစ္ေဆးဝါးကိစၥ၊
တပ္ပိုင္းကိစၥ (သီးျခားေဆြးေႏြးမည္)၊ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္
ျပည္နယ္အဆင့္ IDP အေရးကူညီရန္၊ ေျမျမွပ္မိုင္း ရွင္းလင္းေရးတုိ႕နဲ႕ ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ကိစၥေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးဖို႕ ရွိတယ္လို႕ တင္ျပထားပါတယ္။
"အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေဒသအတြင္းမွာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကို အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားသြားမယ္ ဆိုတာေလာက္ပဲ သေဘာတူ
ထားၾကေသးတယ္။ တပ္ကိစၥေတာ့ မနက္ျဖန္ဆက္ ေဆြးေႏြးဖို႕ရွိတယ္" KNPP မွ အတြင္းေရးမွဴး
၁ ေအာင္ဆန္းျမင့္က ေျပာပါတယ္။သတင္းဌာနေတြအေနနဲ႕ Sky net၊ RFA၊ ျပန္ၾကားေရး၊
ျပန္ဆက္၊ စြမ္းအင္ (ျပန္ၾကားေရး)၊ ျမန္မာေခတ္၊ ျမန္မာပို႔(စ္)၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး (အေရွ႕ေဆာင္သတင္း)၊
ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)၊ ျပည္နယ္အစိုးရ မီဒီယာ၊ ေမာ္ဒန္ဂ်ာနယ္၊ ျပည္ေထာင္စု ေန႕စဥ္သတင္းစာ ၊
CID မႈခင္းတပ္ဖြဲ႕၊ SB တို႕ကေန သတင္းလာယူၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အစည္းအေဝး
တက္ေရာက္သူ သက္ေသကိုယ္စား လွယ္ ေတြအေနနဲ႕ စာေပ/ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီမွ
ဦးပလုရယ္၊ သာသနာအဖြဲ႕မွ ဦးလွဘြယ္ထူး၊ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ ဦးစတီးဖင္း၊ ကရင္နီျပည္
လူငယ္မ်ားသမဂၢ UKSY အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕မွ ခြန္းအားသန္း၊ ေလ့လာသူအေနနဲ႕ U.S. Embassy
မွ Political Officer Eviu Welstu-Wain ႏွင့္ အေမရိကန္သံရုံးမွ Political Specialist Arthur
Aye၊ လူထုကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႕ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးေဂ်ကလက္တို႕ျဖစ္ၾကၿပီး တျခားဘာသာေရး
အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ကယားဖူးႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး
ဆရာေတာ္ခူးရယ္ေက်ာ္ထူး၊ အဂၤလီကန္သာသနာနယ္ Bishop ဆရာေတာ္စကိုင္လို၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ဥကၠဌ ဦးစဲရယ္လွေဖ၊ ဒုဥကၠဌ ဦးမီရယ္ျမင့္တို႕က တက္ေရာက္ၾကပါတယ္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
60
KNPP ႏွင့္ အစိုးရတို႔ ဒုတိယအႀကိမ္
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြး
 Wednesday, 19 June 2013 12:43 http://www.phophtawnews.org
 Written by ျဖဴျဖဴကို
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
61
ပထမေန႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ခူဦးရယ္ တင္ျပေနပံု
ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရး ပါတီ (KNPP) ႏွင့္ အစိုးရျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖၚေဆာင္ေရး အဖြဲ႔တို႔၏ ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ကယားျပည္နယ္၊
လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႔ တပ္နယ္ ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္ဟု ေျပာခြင့္ ရသူ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ျဖစ္သူ
ဦးေအာင္ဆန္းျမင့္က ဆိုပါသည္။ “ အစည္းအေ၀း ကိုေတာ့ (၁၉-၂၀) ႏွစ္ရက္ေဆြးေႏြးမွာ
ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔က စစ္ေရးကိစၥေတြေရာ၊ အရင္ကသ ေဘာတူထားျပီး က်န္ေနတဲ့
ကိစၥေတြကိုေရာ ျပန္လည္ တင္ျပပါတယ္။ အဲဒီထဲက ဒီကေန႔မွာေတာ့ အခ်က္ (၃) ခ်က္ ေလာက္
သေဘာ တူခဲ့ၿပီးပါၿပီး၊ စစ္ေရး ကိစၥကိုေတာ့ ေခတၱခဏ တံခါးပိတ္ၿပီး ညွိႏွဳိင္းခဲ့ပါတယ္” ဟု
ဆိုပါသည္။ ပထမေန႔ သေဘာ တူညီထားမွဳမ်ားမွာ (က) ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မီတီ
(Joined Committee) ဖြဲ႔စည္းရန္ မူအရ သေဘာတူခဲ့ပါသည္။ (ခ) ကယားျပည္နယ္တြင္း ေဒသ
ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ကိစၥမ်ားကို ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။ (ဂ) စစ္ေဘးေရွာင္ (IDP) ဒုကၡသည္မ်ားကို
ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးကို အတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ရန္ သေဘာ
တူခဲ့ပါသည္။ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မီတီသည္ ႏွစ္ဖက္ၾကား ျဖစ္ေပၚလာသည့္
ကိစၥျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ကိစၥႏွင့္ IDP
ကိစၥမ်ားကိုမူ အစိုးရ၊ NGO အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ KNPP တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သြားၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ကယားျပည္နယ္ထဲက သံလြင္ျမစ္ ေရကာတာ စီမံကိန္း ကိစၥကိုလည္း ေဆြးေႏြးျဖစ္
ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေလာေလာဆယ္တြင္ အစိုးရဖက္မွ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း
ဆိုပါသည္။ အကယ္၍ အေကာင္အထည္ ေဖၚျဖစ္ပါက ပြင့္လင္းျမင္သာရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု
ဆိုပါသည္။ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ေသာ KNPP ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ဒုတိယ ဥကၠဌ ခူဦးရယ္
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
62
ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၄) ဦးႏွင့္ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္
(၁၈) ဦးတို႔ တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ စစ္ဖက္ ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမွဳကို KNPP စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ဘီထူးက ဦးေဆာင္ၿပီး၊ အစိုးရ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ အမွတ္ (၄) ကစထမွဳး
ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္သန္းထြဋ္ ႏွင့္ အေရွ႔ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္
စိုးထြန္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရသည္ တပ္ေနရာခ် ထားေရး ကိစၥကို ေဆြးေႏြးရာ၌ လူသိရွင္ၾကား
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာမွ ယခုခရီးစဥ္တြင္ တံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ုိဳး ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ KNPP သည္
ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ (၇) ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲခဲ့ပါသည္။ သေဘာ
တူညီခ်က္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ သေဘာ တူထားေသာ္လည္း တပ္ေနရာ ခ်ထားေရးကိုမူ
ယေန႔အထိ ေနရာခ်ထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ဆိုပါသည္။
ŝðłĤũħŗħŗĤŞŤ łûŘŔŧĵęŘŔŤ ĻŝĭœęśĆŗİžłóŮŚŔŤ ĵĵŽŔ
Published on June 19, 2013 by ŝĤœũĦŘŔĵúũŧ DVB
łûŔŘŧĵ ŰħĆũŝĝœúũûŘŷúŔİũŧóŮİũŧŝĵŧðŔŘIJũûœŧķŽIJũłĩźŞŦĤŞŤ ęŔŘúũŧĵúũŧĻœŧķðũĤðũကိုင်
ကရင်နီ łİŮŚŔŧĻœŧęŔŘŧęðũŝĵŧħŐęŗ(ေကအန်ပီပီ)ęŘŔŤ ŝýźŧŝĦźŧħźŞħĝİŝĤŤİŽœ ĵźœħŘĤũŧ
ĵźœŝĵŽœúũ ĠŘðôĻĆũŝęźðŔŘ ðśĆŗŝĵŧħŐł၀úũ łóŮðũęóŮŚŔŤðŔŘ Ļŝĭœęś
óŞţŹðħŐęIJũƐķźŚŔúũŝðœũűİŔřť ęħũĤIJũóĤũŧİİŽœ łûŔŘŧĵŰħĆũŝĝœúũûŘŷúŔİũŧóŮİũŧŝĵŧ ကိုယ်စား
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
63
ķŽIJũłĩźŞŦĤŞŤ ðĵúũĤŗłİŮŚŔŧĻœŧ တိုးတက်ေရးပါတီ(ေကအန်ပီပီ) ŝýźŧŝĦźŧħźŞ ûęúũęŞţŝĤŤ
İŽœĭŞ ĵźœħŘĤũŧĵźœŝĵŽœúũ ĠŘðôĻĆũŝęź ŰħĤũķĆũŝĤĵœóŮĝœŧŝĵŧĤŞŤ ŝĠĻĩźŢŤűĩŔřŧŝĵŧ
ħśŧ꟪ķŘħũŝýœúũĩŔŘŤłħŐł၀င် အချက် ၄ ချက် သေဘာတူခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။
ĦŽûũĭðũðŔŘIJũûœŧķŽIJũŝęźð ŝķţķœŝûœúũţŹðĆũţŝĵŧłĩźŞŦĩźŞŦĩŘŔŤƏ İśŧIJûũŝýŧ၀ါး ပူးတွဲ
ęŘŔðũĩŮðũŝĵŧƏ ęħũħŘŔúũŧýŘŔúũĵœðŔûüƏ ŝĠĻĩźŢŤűĩŔřŧŝĵŧðŔûüƏ łŘŔúũĠŗħŗŝęź ŰħĤũķĆũŝĤĵœóŮ
ĝœŧŝĵŧ ðŔûüĤŞŤ łİŽęũ ၁၄ ŝķţðŮúũţŝĵŧŝðŮœúũŧðŔûüðŘŔ ŝęźðŘŔ ŝýźŧŝĦźŧóŞţŹð
ħŐęIJũƐŝĠĻĩźŢŤűĩŔřŧŝĵŧĤŞŤ ĠŘðôĻĆũŝĤĵœŰħĤũķĆũóŮŝĵŧðŔûüðŔŘ łİŮœŧŰħĆũĻśŝĵŽŦ
ေမှာက်မှာ ပွúũţħźúţũķúũŧķúũŧ ŝýźŧŝĦźŧŹðŷħŗŧ ęħũħŔŘúũŧýŔŘúũĵœðŔûüðŔŘŝęœţ ęŢóŐŧħŔęũ
ŝýźŧŝĦźŧŹðęœķŔŘŤ Ļśð ŝŰħœħŐęIJũƐ ĵĵŽŔęŞţĻŝĭœęśĆŗóŮðũĤŞŤ ħęũĻðũķŔŘŤ
ဦးေအာင်ဆန်းြမင့် က ခုလို ေြပာပါတယ်။“အေြခခံအားြဖင့် သေဘာတူလုိက်တာက
ŝĠĻĩźŢŤűĩŔřŧŝĵŧŝęźķŘħũĵúũ ħśŧŝħŐúũŧŝýœúũĵźðũİIJũƐ łŘŔúũဒီပီ ေနရာချထားေရးလည်း
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မယ်။ မူးယစ်ေဆး ၀ŐŧðŘŔķĆũŧ ęðIJũķŘħũĦŘŔúũęŞţ łĩźŞŦłûĆũŧŝęźĤŞŤ
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် ĻźœŧİIJũýŘŔęœŝęź ĵħŐęIJũƐ ŝĤœðũ ħśŧ꟪ŝðœũİęŗĩźŞŦĩŔŘŤƏ
İĩźŞŦĵŝĻŧĭśŧƏ ĠŐŝħİIJũţ İśłœŧŰĩúũţ ĻŝĭœęśęIJũƐ”ĠŐţłŰħúũ ĦŽûũĩðũŷúŔİũŧóŮİũŧ
ေရးလုပ်ေဆာúũŝĤûąũłęźúũŧ Űĩûũŝħő ķœęŞţ łŝĝźŝĝź ŰħƄĤœðŘŔ ħśŧ꟪ŝŰĩĵŽúũŧĩŘŔŤ
ħśŧ꟪ŝðœũİęŗęóŘ ĩźŞŦĩŘŔŤķĆũŧ Ļŝĭœ ęśĆŗóŞţŹðęIJũķŘŔŤ ŝŰħœħŐęIJũƐ
“ĦŽûũĩðũķśħŐ၀úũęŞţ ħĝİłýúũţłŝĤĤŞŤ ħśŧ꟪ŝðœũİęŗ ĩźŞŦİIJũƐ ĠŗŝłœðũİŽœİŽ
ŝĠĻęźúũŧŝķţķœŝûœúũţŹðĆũţŝĵŧłĩźŞŦ ĵŽŔĵİIJũķŘŔŤ ðŮŝĤœũęŘŔŤ က ေြပာတယ်။
ĻśęŔŘŤðŝęœţ ħśŧ꟪ŝðœũİęŗĩźŞŦŷħŗŧİŽ ŝĤœðũęýúũţķŘħũĻźœŧĩŘŔŤ ŰħĤũŝęœúũŧ ဆိုတယ်။ ဒါကို
ýðũĆƃŔŝĤęŘĤũŧħŞƐ ħśŧ꟪ŝðœũİęŗðŝęœţ ĦŽûũĩðũłħûũłóęũĵħũûŞŝĵŧ óŘŔúũİœŝłœúũ
ေအာက်ကေန. ŝĠĻęźúũŧŝûœúũţŹðĆũţŝķţķœŝĵŧłĩźŞŦðŝĤ ęúũķœęŞţƏ ŝŰĩĵŽúũŧĦŘŔúũ
တဲ့ြပဿနာေတွကို ေြဖရှúũŧƏ İŝŰĩĵŽúũŧĦŘŔúũęœŝęźðŘŔ łĝðũðŘŔ ýðũęúũŝħŐţƏ łŞķŘŔħŐƐ
”ĠŗŝýźŧŝĦźŧħźŞľœ ĠŘęŔIJłŸðŔİũŝŰİœðũ ŰħĆũŝĝœúũûŘłýúũţŰĩûũŷħŗŧ ŝðłĤũħŗħŗ ဘက်က
ဒု-ňðòĎ óśŧŋŧĵIJũŋŧŝýœúũŷħŗŧ łĩźŞŦ၀င် ၁၅ ŋŧ ęðũŝĵœðũŝýźŧŝĦźŧĻķŘŔ
łûŘŔŧĵĭðũðŝęœţ ĻİıęĶŘŢŧ ŰħĆũŝĝœúũûŘ၀ĤũŸðŗŧ ŋŧŝłœúũİúũŧƏ ķƀħũûûũ၀ĤũŸðŗŧĤŞŤ
စွမ်းအင်၀ĤũŸðŗŧ ęŘŔŤłħŐł၀င် ၁၈ ŋŧ ęðũŝĵœðũŝýźŧŝĦźŧóŞţŹðħŐęIJũƐ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
64
ŝýźŧŝĦźŧħźŞðŔŘ ĀźĤũ ၁၉ ĵðũŝĤŤðŝĤ ၂၀ ĵðũŝĤŤĝŔ ၂ ĵðũŹðœ ðŮúũŧħĻźœŧİŽœŰĩûũħŐęIJũƐ
ĠŗŝýźŧŝĦźŧħźŞłęźúũŧ ĻİıęĶŘŢŧ ŰħĆũŝĝœúũûŘ၀ĤũŸðŗŧ ŋŧŝłœúũİúũŧð ęŘŔúũŧĵúũŧĻœŧŝęź
ေတာင်းဆုိေနတဲ့ တန်းęśĆŗęśłóźúũţłŝĵŧĤŞŤ ħęũĻðũŷħŗŧ ĻİıęŰħúũýúũŝĤħŘŢðŔŘķĆũŧ
ထည့်သွင်း ေြပာဆိုခဲ့ပါတယ်။“łĵúũ ĦŽûũŝħŐúũŧ ၆၀ łęźúũŧ ĠŗķŘŔðŔûüŝęźðŘŔ ðŮŝĤœũęŘŔŤ
ŝýœúũĵźðũĦŘŔúũŰóúũŧ İĵŽŔħŐĭśŧƐ ĦŘŔúũúŢŝęœũĻİıęð ķźĤũóŞţęŞţŰĩûũûąũŝęź łœŧķŘŢŧðŔŘ
ŹðĆũţŷħŗŧęŞţłóŐİŽœ łĢŔð ĭœķŘŔķŞýŘŔĵúũ တုိင်းရင်းသားေတွ ေတာင်းဆုိေနတဲ့ တန်းတူ
ĵĆũęś łóźúũţłŝĵŧĵĵŽŔŝĵŧƏ ðŘŔIJũħŘŔúũłŘħũóŮŚħũóźúũţ ŰħĎœĤũŧóźúũţ ĵĵŽŔŝĵŧƏ ĠŗðŔûüðŘŔ
ŝęœúũŧýŘŔęœ ŰĩûũħŐęIJũƐ ęĤĆũŧŝŰħœĵĵúũ ĠŐľœ ĩðũĠĵIJũħŐƐ ĩðũĠĵIJũĤŞŤ
ħęũĻðũŷħŗŧŝęœţķĆũŧ İŹðœóúũ ĻİıęŸðŗŧð İŔĤũŤóźĤũŧŝŰħœĩŘŔŤ ŰħúũýúũŝĤ
ပါတယ်။”łûŔŘŧĵĤŞŤ ŝðłĤũħŗħŗłŹðœŧ ýIJũûŘĦŽûũłęĤũŹðœ ęŔŘðũħźŞŰĩûũŝĤĵœð ၂၀၁၂
óŘĦŽûũ İęũ ၇ ĵðũŝĤŤ ŰħĆũĤIJũłýúũţ ŝęźŦýŢŘħźŞİŽœ łħûũłóęũĵħũûŞŝĵŧ Ļŝĭœęś
ķðũİŽęũ ŝĵŧĝŔŘŧóŞţŹðŷħŗŧ ĀźĤũ ၉ ĵðũŝĤŤ ħĝİłŸðŔİũ ŰħĆũŝĝœúũûŘłýúũţ ŝęźŦýŢŘħźŞİŽœ
ေကအန်ပီပီဘက်က တင်ြပထားတဲ့အချက် ၂၀ ထဲက ၁၄ ချက်ကို သေဘာတူ
ķðũİŽęũŝĵŧĝŔŘŧóŞţŹðħŐęIJũƐ
KNPP ႏွင့္ အစုိးရ သေဘာတူညီမႈ တခ်ဳိ႕ရ၊ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ
ဆက္ေဆြးေႏြးမည္
ဖနိဒါ | ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၀၄ မိနစ္
ခ်င္းမုိင္(မဇိၥ်မ)။ ။ ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီတုိ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ
ပထမေန႔တြင္ သေဘာတူညီမႈ တခ်ဳိ႕ရရွိေသာ္လည္း တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥမ်ားကို ဆက္လက္
ေဆြးေႏြးသြားေနဆဲဟု ႏွစ္ဖက္ ကုိယ္စား လွယ္မ်ားကေျပာသည္။ကယားျပည္နယ္၊ လြဳိင္ေကာ္ၿမိဳ႕
ေဒသကုပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တပ္နယ္ခန္းမတြင္ ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီေက်ာ္ထိ
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။“ဒီေန႔က အပုိင္း ၈ ပုိင္းခြဲၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
65
သေဘာတူညီခ်က္ရတာေတြ ရွိတယ္။ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကိစၥေတြေတာ့ တပ္ သြားလာလႈပ္ရွား
တာေတြ၊ ေနရာခ်တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ တံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြးတယ္။ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥက
မၿပီးျပတ္ေသးဘူး။ မနက္ျဖန္ ဆက္ေဆြးေႏြးရမယ္” ဟု KNPP အတြင္းေရးမွဴး (၁)
ဦးေအာင္ဆန္းျမင့္ က ေျပာသည္။အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကုိ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္
ပူးတြဲေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းေရး၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းတြင္ KNPP ႏွင့္ NGO မ်ား
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ IDP ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍
အကူအညီေပးရန္၊ မူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္
တုိ႔ကုိ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရခဲ့သည္ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။“စစ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲေတြ
တက္ေရာက္ေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲ အရင္ထက္ေတာ့ အားရတာေပါ့။ တခ်ဳိ႕ အခ်က္ေတြ
သေဘာတူညီခ်က္ ရတာေပါ့။ တခ်ဳိ႕လည္း မရေသးဘူးဆုိေတာ့ တဝက္တဝက္ေပါ့” ဟု မဇၥ်ိမကို
ေျပာသည္။KNPP ဘက္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္မည့္အဖြဲ႔ ထားရွိေရး၊
တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥ၊ အႀကီးစား စီမံကိန္းမ်ားကိစၥ၊ IDP ကူညီရန္၊ ေျမျမွဳပ္မုိင္းရွင္းလင္းရန္ႏွင့္
ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး စသည့္ အခ်က္ ၆ ခ်က္ကုိ
တင္ျပခဲ့ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။အစုိးရဘက္ကလည္း ႏုိင္ငံေရး ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးေရး၊ အပစ္ရပ္
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး၊ IDP အေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကိစၥမ်ား အပါအဝင္ အခ်က္ ၄ ခ်က္ကုိ
ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္ဟု ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့သူျမန္မာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ (MPC)
ဦးလွေမာင္ေရႊ က ေျပာသည္။ “အစုိးရဘက္က ၄ ခုေလာက္ရွိတယ္။ KNPP ဘက္က
ေဆြးေႏြးတာက ၆ ခုရွိတယ္။ ခု ေဆြးေႏြးတာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ပုိၿပီး ျမန္ဆန္လာတယ္။
မနက္ျဖန္ေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္တခ်ဳိ႕ လက္မွတ္ေရး ထုိးႏုိင္မယ္လုိ႔ ယံုၾကည္တယ္” ဟု
မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ဒစက (၂)မွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္သိန္းထြဋ္
တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမွာ ထူးျခားသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ သည္ဟု ဦးလွေမာင္ေရႊ က ေျပာသည္။
လူဦးေရ ၃ သိန္းခန္႔သာ ရွိေသာ ကယားျပည္နယ္တြင္ ေဒသကြပ္ကဲေရး စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ဒကစ)
လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း ၁၄ ရင္း၊ စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ စကခ ၇ လက္ေအာက္ခံ
တပ္ရင္း ၃ ရင္းႏွင့္ တပ္မ ၅၅ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း ၇ ရင္း စုစုေပါင္း တပ္ရင္း တပ္ရင္း ၂၄
ရင္း တပ္စြဲထားသည့္ကိစၥကို အေၾကအလည္ေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္သည္ဟု KNPP က မဇိၥ်မကုိ
ေျပာဆုိထားသည္။ယေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ KNPP ဒု-ဥကၠ႒ ခူးဦးရယ္၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဘီထူး၊
တြဲဘက္ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးေအာင္ဆန္းျမင့္၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဦးေရႊမ်ဳိးသန္႔တို႔
ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦးေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း
ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္ေရး ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔တြင္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးမ်ားလည္း
ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ဇြန္ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးကိစၥမ်ား
ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ဆန္းျမင့္ က ေျပာသည္။ဇြန္ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္
က်ေရာက္မည့္ ၁၃၈ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားေန႔ အခမ္းအနားကို ဒီေမာဆုိးၿမိဳ႕နယ္
ဆုိေဘာသဲ ေက်းရြာတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ အစုိးရ ဝန္ႀကီးမ်ားလည္း တက္ေရာက္မည္ဟု
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
66
သိရသည္။ KNPP သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရး အခ်က္ ၁၄ ခ်က္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။
အားနည္းခ်က္ကို ျပဳျပင္ၿပီး အားသာခ်က္
ျဖစ္လာေအာင္ DKBA ျပင္ဆင္
 Wednesday, 19 June 2013 06:04 http://www.phophtawnews.org/
 Written by ေနာ္ဆြိ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
67
(ဓါတ္ပံု - DKBA)
ဒီမိုကေရစီ ကရင္ အက်ဳိးျပဳ တပ္မေတာ္ (DKBA) မွ ႀကီးမွဴးေသာ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၇
ရက္ေန႔ထိ က်င္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစုံ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲႀကီးသည္
ေအာင္ျမင္မွဳ မ်ားစြာျဖင့္ ျပီးဆံုး သြားသည္ဟု ေျပာခြင့္ ရသူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆန္းေအာင္က
ဆိုပါသည္။
ဤေဆြးေႏြးပြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ တိုင္းရင္းသား အေရးႏွင့္ စုစည္း
ညီညြတ္ေရး အတြက္ လိုအပ္ခ်က္၏ ဆံုရပ္အျဖစ္ တစိတ္ တေဒသ အက်ဳိးရွိသည္ဟု
ယံုၾကည္ၾကေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ ဤသို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေနာင္ က်င္းပသည့္ အခါ ယခုထက္
ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပီး ထိေရာက္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ျဖစ္လာရန္ လိုအပ္လွသျဖင့္ က်င္းပ
ၿပီးစီးသြားသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အားနည္းခ်က္ နားသာခ်က္မ်ားကို အျမင္ဖလွယ္ရန္
လိုအပ္လာပါသည္။
DKBA သည္ အျမင္ဖလွယ္ပြဲ၏ ကိစၥ အ၀၀ကို တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔
တာ၀န္ယူခဲ့ရသျဖင့္ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္မ်ား မည္သို႔ ရင္ဆိုင္ ခဲ့ပါသနည္း။ ဤေမးခြန္းႏွင့္
ပါတ္သက္ျပီး ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆန္းေအာင္အား ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
68
“ အားနည္းခ်က္ကေတာ့လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးကသိပ္မေကာင္းေတာ့ ၿမိဳ႕ေပၚမွာလည္း
မဟုတ္ေတာ့သြားလာရတာ ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ ေတာ့ မရွိဘူးေပါ့။ဖိတ္ၾကားမႈ အပိုင္းမွာ ေတာ့မီဒီယာ
ကေန ဖိတ္ၾကားတာ၊ မဟာမိတ္ေတြထဲက အဆင့္ဆင့္ ဖိတ္ၾကားတာမ်ဳိးဘဲ ရွိပါတယ္။
လိပ္မူျပီးေတာ့ တိုက္ရုိက္ ဖိတ္ၾကားတာမ်ဳိးမွာ အားနည္း သြားတဲ့ အတြက္ တခ်ဳိ႔ မဟာမိတ္
အဖြဲ႔ေတြ လာရတာ အခက္အခဲျဖစ္သြားတာမ်ဳိး ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါလည္းဘဲ တခ်ဳိ႔အဖြဲ႔ေတြနဲ႔
တိုက္ရိုက္ အဆက္အသြယ္ မရွိတာလည္း ပါပါတယ္။ က်န္တာကေတာ့ အားနည္းခ်က္ မရွိပါဘူး။
ေကြ်းေမြးတဲ့ အပိုင္းမွာလည္း လိုတာမရွိပါဘူး။ ပိုတာပဲရွိပါတယ္။
ေမး။ ။အျမင္ဖလွယ္ပြဲ ဖိတ္တဲ့ ပံုမ်ဳိးကေတာ့ အစီအစဥ္ေတြကို ႀကိဳတင္ညွိႏွဳိင္းတဲ့
အေနအထားမ်ဳိး မရွိခဲ့ေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ တင္ျပတဲ့အခါ ကေမာက္ကမျဖစ္မေနဘူးလား။
“ အဲဒီလိုေတာ့ မၿဖစ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ကိုယ္စလွယ္ၾကီးေတြဟာ ၁၄ ရက္ေန႔ ညေနေလာက္မွာ
အားလံုးက စံုစံုညီညီ ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဖြဲ႔လိုက္ ကိုယ္စားလွယ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔
က်ေနာ္တို႔ ညပိုင္းမွာေတာ့ ႀကဳိတင္ၿပီး ဘယ္က႑ေတြ ေဆြးေႏြးၾကမလဲ ဆိုတာ
အလြတ္သေဘာနဲ႔ သေဘာထား အၿမင္ေတြ နွီးေနွာဖလွယ္မယ္လို႔ ေၿပာခဲ့ၾကတယ္။
အခုတက္လာၾကတဲ့ လူေတြထဲမွာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ တစ္ခ်ဳိ႕ဆိုရင္ပညာရွင္
အသိုင္းအဝိုင္း၊ပါတီနုိင္ငံေရး အဖြဲ႔၊တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔၊က႑ေပါင္းစံု ပါတဲ့
အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လိုမ်ဳိး ေဆြးေႏြးၾကမလဲ ဘယ္ (Agenda) နဲ႔ သြားၾကမယ္ဆိုတာ
ၾကိိဳတင္ညွိနွဳိင္းၿပီး Agenda ကို အရွင္ေပါ့ အေသမဟုတ္ပဲနဲ႔ ေနာက္ထပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ
ေရာက္လာရင္လည္း သူတုိ႔အတြက္ အဆင္ေၿပေအာင္ ေနာက္တစ္ခါ ေဆြးေႏြးတင္ၿပတဲ႔အခါ
ဘယ္အခ်က္ ကိုေဆြးေႏြးရင္ ေကာင္းမလဲဆိုတာကို Agenda အရွင္နဲ႔ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။
ေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ ဘာမွကေမွာက္ကမ မွ မရွိခဲ့ပါဘူး။ အခ်ိန္ပိုရမယ္ ဆိုရင္ ပိုၿပီး ရက္ၾကာၾကာ
လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိ အေနအထားအရ တက္ေရာက္ လာတဲ့
ကိုယ္စားလွယ္ေတြမွာလည္း အခ်ိန္မေပးနုိင္တဲ့ အေနအထားမွာ ရွိတယ္။ က်န္တဲ့ဟာေတာ့ ဘာမွ
ကေမွာက္ကမ မရွိပါဘူး။
ေမး။ ။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚဖို႔ ၁၇ ဦး အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔လိုက္ၿပီးဆိုေတာ့ လက္ေတြ႔
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ ဘာအခက္အခဲမ်ား ရွိလာႏိုင္မလဲ။
“ တက္ေရာက္လာတဲ့ ကိုယ္စလွယ္ေတြမွာ အခ်ိန္မေပးနုိင္တာတို႔ တစ္ရက္ေလာက္ပဲတက္ၿပီး
သေဘာထားေတြကို တင္ၿပျပီး ၿပန္ခါနီးမွာ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ေတြအတိုင္း လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ သူတို႔ကို
တာဝန္ေပးနုိင္ပါတယ္။ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္နုိင္ ပါတယ္ ဆိုၿပီး ေၿပာၿပီးေတာ့
အခ်ိန္မေပးနုိင္ဘူးဆိုၿပီး ၿပန္သြားတဲ့ အဖြဲ႔လည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲ ၃ ရက္စလံုး
ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့တဲ့ လူမႈေရးအဖြဲ႔၊ ရပ္မိရပ္ဖအဖြဲ႔၊ ပါတီနိုင္ငံေရး၊ လြတ္ေတာ္ အဖြဲ႔၊ ၿပည္ပနုိင္ငံေရး၊
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ ေတြက အဓိက အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ ေတြကို
ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ ျပန္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒီ ၈ ခ်က္ကို အတတ္နုိင္ဆံုး ဘယ္လို
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
69
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကမလဲဆိုတာ အဲဒီအတြက္ ကိုယ္လုပ္ ေနတဲ႔ က႑ ကေနၿပီးေတာ့
သက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္အလိုုက္ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ဖို႔ အလုပ္အဖြဲ႔ေတြ ဖြဲ႔ျပီး ကိုယ္စားလွယ္
ေလးေတြ ေရြးေကာက္ ထားပါတယ္။ဘယ္ေလာက္အထိ အေကာင္အထည္ေပၚလာမလဲဆိုတာ
ေစာင့္ၾကည့္ရဦး မွာပါ။
ေမး။ ။ အျမင္ဖလွယ္ပြဲ ကို DKBA က က်င္းပနုိင္ခဲ့တဲ့ အေပၚဘယ္လို အဖြဲ႔အစည္းေတြက
ဘယ္လို ေဝဖန္ေၿပာၾကား ခဲဲ့တာမ်ဳိး ရွိသလဲ။
“တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ထဲမွာ ဟုိး ၁၉၇၅ ခုနွစ္ကတည္းက နုိင္ငံေရး
လႈပ္ရွားလာခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ၂ ဦး လည္း တက္ေရာက္တယ္။ ပုဂၢိဳလ္၂ ဦးရဲ႕စကားက ဒီက်ေနာ္တို႔ရဲ႕
နုိင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တုန္းက တည္း က တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ပြဲေပါင္းက စံုပါၿပီး။
မရည္တြက္နုိင္ေတာ့ ပါဘူးတဲ့။ ဒါေပမဲ့ အခုေတာထဲမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ဒီလို အခမ္း အနားမ်ဳိးဟာ
မထင္မွတ္တဲ့ ဟိုထယ္ၾကီး တစ္ခုထဲက က်င္းပတာမ်ဳိး ခံစားရျပီးေတာ့ မ်ဳိးစံုလွတဲ့ ဘ၀တူ
လူတန္းစားမ်ား ေပါင္းစည္း မိသြားသလို ခံစားရတယ္လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ရင္ေတာ့
အေကာင္းဖက္ကို ျမင္ေနၾကပါတယ္။ အဆိုးဖက္ကိုေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ဘာမွ
မၾကားေသးပါဘူး”
ေမး။ ။ တက္ေရာက္လာတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြက DKBA ကို ဘယ္လို အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးလို႔
ရွဳၿမင္ၾကပါသလဲ
တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဟာ ေရရွည္သြားရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ က်ေနာ္တို႔ရဲ႔ဘဝေတြ နဲ႔
ေနာက္မ်ဳိးဆက္ ေတြအတြက္ ဘယ္လို လုပ္ၾကမလဲဆိုတာကို ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔
အေျခအေနက ကမန္းကတမ္း စီစဥ္ရတာမ်ဳိး ျဖစ္ သြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿပည္ေထာင္စု
တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစံု နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲ ဆိုၿပီးေတာ့ စလုပ္လိုက္ရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ တပ္လိုက္တဲ့
ေခါင္းစဥ္အေပၚ DKBA ကို ယံုၾကည္လို႔ အခုက်င္းပတဲ့ အစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္ လာၾကတာ
ျဖစ္ပါတယ္။ မလာႏိုင္တဲ့ လူေတြကလည္း DKBA ကို မယံုၾကည္ လို႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူး ၊
လုပ္နည္းလုပ္ဟန္နဲ႔ ဖိတ္ၾကားမွဳ တခ်ဳိ႔ အားနည္း သြားတာမ်ဳိး ရွိသလို၊ ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ အစည္းေတြ
မအားတာလည္း ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႔အဖြဲ႔အ စည္းေတြဆိုရင္ မတက္ေရာက္ႏိုင္ေသးတဲ့
အေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာေတြ ပို႔လာတာ ရွိပါတယ္။ သူတို႔စာေတြ ကိုလည္း နွီးေနွာ
ဖလွယ္ပြဲၾကီးမွာ ဖတ္ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။
ေမး။ ။ DKBA ရဲ့ အခု က်င္းပသြားခဲ့တဲ့ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ လုပ္ရပ္မ်ဳိးကို အစိုးရ အဖြဲ႔ကေရာ
ေထာက္ခံတာ မ်ဳိးရွိပါ သလား။
“ေထာက္ခံတာ မေထာက္ခံတာေတာ့ မသိဘူး။ ႏွီးေႏွးဖလွယ္ပြဲထဲကို လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္
အဖြဲ႔ေတြ ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ သာယာေရး အဖြဲ႔ေတြ ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
70
အရကေတာ့ ယခုအထိ ဘာမွေျပာသံ မၾကားေသး ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔ ဖက္ကလည္း
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ျပည္နယ္ အစိုးရထံကို တင္ျပျပီးမွ အေကာင္ အထည္ ေဖၚသြားမွာဆိုေတာ့
ေျပလည္မွာပါ။”
ေမး။ ။ ေဆြးေႏြးပြဲရဲ့ ေနာက္ထပ္ အားသာခ်က္ေတြ ဘာမ်ား ေတြ႔ၿမင္ထားတာ ရွိေသးလဲ။
“ အားသာခ်က္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေပါင္းစည္းၿပီး လုပ္သြားႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ေတာ့ဗ်ာ၊
အခုစလုပ္မယ္။ အမ်ား အားျဖင့္ ေျပာၾကတာကေတာ့ ဒီဖက္မွာ ရွိေနတဲ့ နုိင္ငံေရး
အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ေၾကညာခ်က္ဘဲ ထြက္ထြက္ လာတယ္ ဆိုေတာ့ လုပ္ငန္းေတြ
မေဖၚႏိုင္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ အဲဒီလိုမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ ပထမ ဦးဆံုးအေနနဲ႔
က်င္းပျပီး တာနဲ႔ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ လုပ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔က တန္းၿပီး
စအေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္။ ေသခ်ာတာက ေတာ့ တစ္ၿခား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲေတြထက္
ထူးၿခားတာက အလုပ္အဖြဲ႔ေတြကို ခ်က္ၿခင္း ဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ ေဖၚေစတယ္။”
ေမး။ ။ဒါဆိုရင္ ဆရာတို႔က အားသာခ်က္လည္း ေတြ႔ၿပီး အားနည္းခ်က္လည္း ေတြ႔ၿပီးဆိုေတာ့
အေကာင္းဆံုးကို ေရွ႔ ဆက္ဘယ္လုိ ဆက္လုပ္ၾကဖို႔ရွိသလဲ။
“ ေရွ႔ဆက္ကေတာ့ ကိုယ္စြမ္းညဏ္စြမ္းရွိသေလာက္ေပါ့ အားလံုးနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး
အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ဆက္လုပ္ သြားဖို႔ရွိပါတယ္။”
ဒီမိုကေရစီ ကရင္ အက်ဳိးျပဳ တပ္မေတာ္ (DKBA)သည္ ျပီးခဲ့သည့္ (၂၀၁၃)ခုႏွစ္ အစပိုင္းတြင္
အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ (၁၉၉၄) ခုႏွစ္၌ KNU မွ ခြဲထြက္ခဲ့ျပီး၊
အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ တြင္ အစိုးရမွ ၄င္းတို႔အား နယ္ျခားေစာင့္တပ္
ဖြဲ႔ခိုင္းသျဖင့္ လက္မခံ ပယ္ခ်ရာက ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကေသာ အဖြဲ႔ ျဖစ္ပါသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
ရြက္ဆစ္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည္
ဂြၽန္ခ်စ္ၿငိမ္း | ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၀၆ နာရီ ၂၀ မိနစ္
ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA ၏
ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရြက္ဆစ္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ ညေနပိုင္းက ရွမ္းျပည္နယ္
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာကာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေဒသခံမ်ား ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊
အရပ္ဘက္လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမည္ ဟု ေျပာသည္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
71
ဦးရြက္ဆစ္သည္ ရွမ္းျပည္အစိုးရအပါအဝင္ ရွမ္းေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ရွမ္းျပည္တိုး တက္ေရးအတြက္
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ဟုဆိုသည္။ (ဓာတ္ပံု - ဂြၽန္ခ်စ္ၿငိမ္း၊ မဇၩိမ)
ေတာင္ႀကီးတြင္ ႏွစ္ရက္ၾကာ ေနထိုင္မည့္ ဦးရြက္ဆစ္က ''ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ေတြနဲ႔လည္း
ရင္းႏွီးမႈရဖို႔
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမယ္၊ ေတာင္ႀကီးမွာရွိတဲ့ လူမႈအေျချပဳ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔လည္း ေတြ႔ဆံုသြားမယ္၊
ရွမ္းျပည္တိုး တက္ေရးအတြက္ ဘယ္လိုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္ဆိုတာေတြကို
ေဆြးေႏြးမယ္'' ဟု ေျပာသည္။' 'စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ အဓိကအခ်က္က
တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ယံုၾကည္မႈရွိေအာင္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔
ေဆြးေႏြးသြားမွာ ပါ။ စည္းလံုးညီၫြတ္ၿပီး တန္းတူညီမွ်တဲ့ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ သေဘာထားအျမင္ေတြ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြေျပာျပၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔
ေဆြးေႏြးမယ္'' ဟုလည္း ဦးရြက္ဆစ္က ေျပာသည္။ဦးရြက္ဆစ္ႏွင့္အဖြဲ႔ကို ေဒသခံ
ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊
ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ က်ားျဖဴပါတီ၊ ရွမ္းစာေပ ယဥ္ေက်းမႈအသင္းဝင္မ်ား
ႀကိဳဆိုၾကသည္ကိုလည္းေတြ႔ရသည္။ ႀကိဳဆိုသူမ်ားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ လမ္းပန္းဝန္ႀကီး
ဦးစိုင္းေနာ္ခမ္း၊ သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္းတို႔လည္းပါဝင္သည္။
''ျပည္ေထာင္စုႀကီး ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလို႔ငွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရွမ္းျပည္သား တစ္ဦးအေနနဲ႔
လာေရာက္ႀကိဳဆို
ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္''ဟု မ်ိဳးဆက္သစ္(ရွမ္းျပည္) အဖြဲ႔ဝင္ စိုင္းေအာင္ျမင္ က ေျပာဆိုသည္။
ဦးရြက္ဆစ္ႏွင္ ့အဖြဲ႔သည္ ဇြန္လ ၁ဝ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔သြားေရာက္ကာ သမၼတ
ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသးသည္။ ယင္းအျပင္ NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ SNLD ဥကၠ႒
ဦးခြန္ထြန္းဦးတို႔ႏွင့္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
72
DzoǭoǺ O ƌ ǯǹgǾǮ _ǭçæǮǰoǺgǭOǻǭǹ æOoǺgOǺoOǺOǽdzƧOǻǭǹ
RCSS DzoDZoǺǹDzæǭoǺȼǾoǸǺ ODzçƄ_DzoǽƧO_Ǻ
Wednesday, 19 June 2013 17:02 ožOǺǹoǷDzoǭǺæoǸǺ
DzoǭoǺ O ƌ ǯǹDzgǭOǺ DzoǭoǺOǮǰoǺǹ ožOǺǹ O ɕ _ǺoOǺODzoǭǺ RCSS DzoDZoǺǹDzæǭoǺ sǰoǮO
OǮǰcǺoǻǙOǺ O ƌ ǯǹOǽOǺooǺ ȼǾoǸǺ æOǽdzƧo_Ǻ DzoǭoǺ O ƌ ǯǹgǾǮ _ǭçæǮǰoǺgǭOǻǭǹ æOoǺgOǺ
oOǺOǽdzƧOǻǭǹæǭǹ ODzçƄ ožOǺǹoǭDzOOƬǺDzOǻǹOǗ DzOǭǺ OoǯǑǰǷǹ_ DzoǽƧæǰǷ O Ǽ O_Ǻ O ɕ oǺ DzO Ǽ ǭoǺǹ
O Ǽ ǭǹoǮgODZo_ǺJ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
73
OOçǺDzçƄO RCSS/SSA ȼǾoǸǺ DzoǭoǺ O ƌ ǯǹgǾǮ ožOǺǹODZoǯ ȼǾoǸǺ æo ɕ ǭǹODZoǯ æO ƌ ǯǹ æOdzOǻǭǹ
oǭDzOOƬǺDzOǻǹOǗæOǽdzƧooǺOǻǭǹȼǾoǸǺDzoǽƧæǰǷoƬǺ (oDZoǺOǰǷ- Harkkhurhan Khur Seng)
“OǰoǺOdzǸ OǻDzçǭǺoǮǰƄ sǯDzçƄDzoǭǸ DzOǽDzOǽOǿǹOǿǹ DzoǭǸOgǾǮODZoǿǹJ _DzçO Ǽ goǺDzoǭǸ
DzoǭoǺ O ƌ ǯǹOǾǭgǾǮodzǸ _ǭçæǮǰoǺgǭDzoǽ ȼǮǰoǺoǷDzgǹ ODZoǯOcǿ O ƌ ǯǹOǮǰoǺǹDzoǽ
æOoǺgOǺoOǺOǽdzƧDzoǽçdzƄæoǿ ožOǺǹoǭDzOOƬǺDzOǻǹOǗ æooǺǹǑǰǷǹOǾǭ _oǭæoǿoǭǹ O Ǽ OOǺ”
- Oǰ RCSS DzO ɕ ǭoǽoǸǺg OǮǰcǺOűǹDzcǭoǺæǮǰoǺO DzO ɕ ǭODZo_ǺJOǮǰƄæ oǿ OOçǺDzçƄ_
oǽoǺc_Ǻǹ DzoǭoǺ O ƌ ǯǹOǮǰoOǺ_ Oǻǭǹ O ɕ ǘODZoǯ ȼǾoǸǺ DzoǭoǺ O ƌ ǯǹgǾǮ æo ɕ ǭǹODZoǯ æO ƌ ǯǹ
æOdzOǻǭǹ oǭDzOOƬǺDzOǻǹOǗæOǽdzƧooǺOǻǭǹO cOǺoǷ O ƌ Ǯ ǙæǮǰ O Ǽ o_Ǻ OǰæǮǰo_ǺJ
“ODzçƄ_oǰçǺǹO OǻDzçǭǺoǮǰƄ DzoǭoǺ O ƌ ǯǹOǮǰ _Dzç ၆ çǭgǯDzcǭOǺDzgǭOǺODZoOǺJ
Oǻǭǹ O ɕ ǘODZoǯ _Oȧ_ oǮǰoǺǹæǮǰOǺDzODZoǺǹ DzoǭoǺ O ƌ ǯǹOǾǭgǾǮodzǸ ȼǮǰoǺoǷDzgǹODZoǯ
DzoDZoǺǹDzæǭoǺOǮǰoǺǹDzoǽ oǭDzOOƬǺDzOǻǹOǗO cǿ O ƌ ǯǹ OǮǰoǺǹDzoǽ DzoǭoǺ O ƌ ǯǹOǮǰoOǺOǾǭ
DzoǽƧ O Ǽ oOǺJ æcǽoǺoDzoǭODZodzJ O Ǟ ǯǹDzoǭǸ DzoǭoǺ O ƌ ǯǹOǮǰoOǺOǾǭodz _oǭ
æoǿoǭǹ O Ǽ oOǺ” - RCSS DzO ɕ ǭoǽoǸǺg OǮǰcǺOűǹDzcǭoǺæǮǰoǺO DzO ɕ ǭODZo_Ǻ။ DzoǭoǺ O ƌ ǯǹ
DzgǭOǺ ožOǺǹ O ɕ _ǺoOǺODzoǭǺ RCSS DzoDZoǺǹDzæǭoǺ sǰoǮO OǮǰcǺoǻǙOǺ O ƌ ǯǹ OǽOǺooǺ ȼǾoǸǺ
æOǽdzƧo_Ǻ oŽçǺ ၂၀ gOǺ DzoǭoǺ O ƌ ǯǹ O Ǟ Ǯ ǙƧ ožOǺǹoǭDzO OƬǺDzOǻǹOǗDzOǭǺOoǯǑǰǷǹ DzOǭoçǺǹO_
O ɕ _ǺDzoǭoǺoǰoçǺ O ƌ ǯǹ cžOǺ ooǺDzgǹgǭoçǺ O ƌ ǯǹ_ǭç _ǹooǺDzOǭoǺoǮǰǹ oǯoƬǺDzOǹOǗ O ɕ oǸǺ
ožOǺǹ O ɕ _ǺçOǺæoǮǰǹgoǭoçǺgǾǮOǰoȩ Ǯ ǙcǺOǻǭǹ ooǺoǮǰoǺǹOűǹ O ƌ ǯǹ OǻǭǹȼǾoǸǺc_Ǻǹ o Ǟ ǮOǺǹoǻOǺǹDzgǹ
æǮǰoǺgǭ OǮoƺOǻǭǹ ožOǺǹ O ɕ _ǺoǮǰǹoOǺDzgǹæoǽOǺ cOǺoǽdz OǿǹDzODZoǺǹDzgǹ æǮǰoǺgǭOǻǭǹæǭǹ
DzoǽƧæǰǷDzæǽǹDzȼǽǹoǽǭǹO_ǺOǰ æǮǰo_ǺJ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
74
ထန္းတပင္ဘက္တြင္ KNU ကဟုဆိုကာ
ဆက္ေၾကးေတာင္းခံမႈမ်ားရွိ
စေနလင္း| June 19, 2013 IRRAWADDY
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
75
ဒုသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းႏွင့္ KNU ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိးတုိ႔
လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ေဂ်ပိုင္/ ဧရာဝတီ)
စစ္ေတာင္းျမစ္ အေ႐ွ႕ဘက္ အျခမ္း႐ွိ ပဲခူးတိုင္း ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နီးစပ္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္
ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ ႐ံုး (KNU) ၏ လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ားက ေဒသခံမ်ားကို
ေတာ္လွန္ေရး ရန္ပံုေငြ အတြက္ဟုဆိုကာ ဆက္ေၾကးေငြမ်ား အတင္းအက်ပ္
ေကာက္ခံေနေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုလဆန္းပိုင္းက ေတာ္လွန္ေရး ရန္ပံုေငြဟုဆိုကာ ေဒသခံမ်ား၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအလိုက္
ေပးေဆာင္ရမည့္ ေငြေၾကးႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ ပူးတြဲ၍ KNU တံဆိပ္တပ္ထားသည့္
စာမ်ားပို႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ ယခင္အခ်ိန္ မ်ားကတည္းက ထိုသို႔မေပးလွ်င္
သတ္ျဖတ္မႈမ်ား အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သာဓကမ်ားေၾကာင့္ ေၾကာက္လန္႔၍ ေပးေဆာင္ ခဲ့ရေၾကာင္း
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး တဦးက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။
“က်ေနာ္တို႔ကို သူတို႔လူေတြလႊတ္ၿပီး စာပို႔တယ္။ သူတုိ႔လူေတြကို ေကာက္ခိုင္းတာ။ က်ေနာ့္
အေနနဲ႔ကေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ရဲဘက္ကို ဒီစာ ေရာက္တဲ့အေၾကာင္း
အေၾကာင္းၾကားထားတယ္။ ေဒသခံေတြကေတာ့ ေၾကာက္ေတာ့ ေပးလုိက္ရတာေပါ့” ဟု ၎က
ဆိုသည္။ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး ဗဟိုအဖြဲ႕၏ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ
ဗဟိုအစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္သူလူထုအေပၚ ၀န္ထုတ္ ၀န္ပိုး ျဖစ္ေစေသာ ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈမ်ား
မျပဳလုပ္ၾကရန္ အဆင့္ဆင့္ ညႊန္္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေအာက္ေျခမွ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
76
လူတဦးခ်င္းစီ၏ သေဘာထားအေပၚ မူတည္ၿပီး ထိုသို႔ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ေငြေၾကး
ေကာက္ခံမႈမ်ိဳးလည္း ႐ွိေနႏိုင္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး၏ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္
တဦးျဖစ္သည့္ ဖဒို မန္းၿငိမ္းေမာင္က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။KNU ဗဟိုအေနျဖင့္
တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားက ဗဟိုႏွင့္ ေ၀းလံသည့္အတြက္ လက္လွမ္း မမီႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဗဟို၏
သေဘာထားႏွင့္ လုပ္ကိုင္မႈမ်ား ကြဲလြဲႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ပ်က္မႈ မွန္ကန္ခဲ့လွ်င္
၎တို႔အခ်င္းခ်င္း ပညာေပးမႈမ်ား ပိုမို လုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
“ဒီလိုလုပ္ရပ္ေတြက ဗဟိုသေဘာထား လံုး၀မပါဘူး။ အခုေဒသက ဗဟိုနဲ႔ ေ၀းတဲ့ေဒသဆိုေတာ့
ဒီလိုလုပ္ရပ္မ်ိဳး ႐ွိေကာင္း ႐ွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေဒသက တဦးခ်င္းစီရဲ႕ လုပ္ရပ္ပါ။
သေဘာထားပါ။ ဗဟိုနဲ႔ မဆိုင္ဘူး။ အဲဒီလိုလုပ္တာ အေထာက္အထား မွန္ကန္ရင္
မီဒီယာေတြအေနနဲ႔ ေရးၾကပါ။ ဒါမွ ဗဟိုကလည္း ကိုယ့္ဘက္ကို ပညာေပးလို႔ရမွာ။ ဒီလို
လုပ္တာကေတာ့ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုးရဲ႕ စည္းကမ္းကိုေဖာက္တာ။ အဖြဲ႕ကို
သိကၡာက်ေအာင္ လုပ္တာ” ဟု သူက ဆက္ ေျပာသည္။ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ
တအိမ္ေထာင္လွ်င္ ယခုႏွစ္ အတြက္ ၅ ေထာင္က်ပ္ႏႈန္း ေကာက္ခံရန္၊ အိမ္ေထာင္စု
စာရင္းမ်ားႏွင့္ တကြ လာေရာက္ေပးေဆာင္ရန္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုုး ၿမိဳ႕နယ္မႉး ဆိုသည့္
စာျဖင့္ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္႐ွိ အမည္မေဖာ္လိုသူ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက
ဆိုသည္။
ထို႔အျပင္ ေရႊဆိုင္ က်ပ္ ၂ သိန္း၊ အေ၀းေျပးကား တစီး က်ပ္ ၂ သိန္း၊ လိုင္းကား တစီး က်ပ္ ၁
သိန္း၊ သစ္ခြဲစက္ က်ပ္ ၁ သိန္း၊ ေစ်းဆိုင္ႀကီး က်ပ္ ၁ သိန္း၊ တရုတ္က်ဴ၀ါဟာလာစက္ တလံုး
က်ပ္ ၁ သိန္း၊ ဆီစက္တလံုး က်ပ္ ၁ သိန္း၊ ဘီယာဆုိင္ က်ပ္ ၁ သိန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္ က်ပ္ ၁
သိန္း၊ စက္ပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္က်ပ္ ၁ သိန္း၊ ဟာလာစက္ ႐ိုးရိုး က်ပ္ ၅ ေသာင္း၊ ေခၽြေလွ႔စက္
က်ပ္ ၅ ေသာင္း၊ စားေသာက္ဆုိင္ က်ပ္ ၅ ေသာင္း၊ ကုန္ေျခာက္ဆိုင္ က်ပ္ ၃ ေသာင္း၊
အလွျပင္ဆိုင္ က်ပ္ ၂ ေသာင္း စသည္ျဖင့္ ေပးေဆာင္ရန္ ပူးတြဲစာမ်ား အရ သိရသည္။
လက္နက္ကိုင္ထားေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္
ေၾကာက္လန္႔ရေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေလာက္ ကတည္းက ထိုသို႔ ေခတ္ကာလေစ်း
အလိုက္ ေပးခဲ့ရၿပီး မေပးေဆာင္လွ်င္ လူအသက္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ရပ္ မ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္
ေပးခဲ့ရေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ က်ီေတာ္ေက်းရြာမွ ေဒသခံတဦးက
ဆိုသည္။ “က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔က အခု အစိုးရနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ လုပ္ေနေတာ့ ဒီႏွစ္ မေပးရေတာ့
ဘူးမွတ္တာ။ ဒီလထဲမွာ ႐ြာကိုစာ ေရာက္လာတယ္။ စံုစမ္းၾကည့္ေတာ့ တျခား႐ြာေတြကိုလည္း
ေကာက္တာပဲ။ တခ်ိဳ႕႐ြာေတြဆို ႏွစ္ဆန္းကတည္းက ေပးလိုက္ရ တာတဲ့။ သူတို႔က မေပးရင္
အသက္ပါ အႏၱရာယ္ ျပဳၾကတာ” ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။ထိုကိစၥႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး
အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေဒသဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဘက္မွ အထက္သို႔ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပထားၿပီး
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
77
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယ္ေျမ ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္လည္း ပူးတြဲ ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း
ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉး ဦးျမတ္သက္ေမာင္က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။
အပစ္ရပ္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားကို
ကားအစီး ၈ဝဝ ခန႔္ တင္သြင္းခြင့္ေပး
ယဥ္စႏုိင္း | ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၄ နာရီ ၂၆ မိနစ္
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
78
အပစ္ရပ္ထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၁၃ ဖြဲ႔ကို အစိုးရက ကား ၇၉၅ စီး တင္သြင္းခြင့္
ေပးလုိက္
ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရ႐ံုးမွ စံုစမ္းရရွိသည္။မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရ႐ံုးသို႔ တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ ၁၃ ဖြဲ႔ကို နယ္စပ္ဂိတ္ေပါက္မ်ားမွ တဆင့္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳရန္ သမၼတ႐ံုးက
ၫႊန္ၾကားထားသည္ဟု စံုစမ္းရရွိသည္။သို႔ေသာ္ အစိုးရက တင္သြင္းခြင့္ေပးသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
အေရအတြက္မ်ားအနက္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း က အေရအတြက္မည္မွ်ခြဲတမ္းရရွိမည္ကို
မသိရွိေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရ႐ံုးမွ အရာရွိတစ္ဦးကေျပာသည္။ ကားတင္သြင္းခြင့္ရရွိသည့္
တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ျပည္တြင္းဆက္ဆံေရး တာဝန္ခံ
ႏုိင္တလညီက ၎တို႔ပါတီအေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ ခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးစဥ္က ေမာ္ေတာ္
ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ကို ေတာင္းဆိုိခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။ထုိကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ''ကြၽန္ေတာ္တို႔
မြန္ျပည္သစ္ပါတီကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ ေပးမယ္ဆိုတာ သိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခုထိ
ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီကို အေသးစိတ္ အေၾကာင္းၾကား လာတာေတာ့ မရွိေသးဘူး'' ဟုလည္း သူက
ဆိုသည္။၏ယခင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲစဥ္ ကာလကလည္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီအတြက္ အသံုးျပဳရန္
ကား ၇၅ စီးကို အစိုးရက တင္သြင္းခြင့္ ေပးခဲ့ဖူးသည္ဟုလည္း သိရသည္။ကားတင္သြင္းခြင့္
ရရွိသည့္ လက္နက္ကိုင္ပါတီမ်ားမွာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU)၊
ပအို႔ဝ္ အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (PNLO) အစရွိသည့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးမႈ ေအာင္ျမင္ထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ðIJœŧŰħĆũĤIJũİŽ łİŮŖŚŧĻİŗŧİŮœŧ
စုစည်းေရးညီလာခံ ကျင်းပ
Published on June 19, 2013 by နန်းြမနဒီ DVB
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
79
ðIJœŧŰħĆũĤIJũĤŞŤ ĝŔŘúũŧŰİĤũİœ ĤIJũûħũęŝķƀœðũİŽœĵŽŔęŞţ ðĵúũĤŗłİŮŖŚŧĻİŗŧ łĩźŞŦłûĆũŧ
ေတွ łúũłœŧûŘûĆũŧĩŔŘŤłęźðũ ħĝİýŢŘŧłŸðŔİũ ðĵúũĤŗłİŮŖŚŧĻİŗŧ ĆŗķœóŢŸðŗŧðŔŘ
စတင် ကျင်းပေနပါတယ်။ထိုင်း-ŰİĤũİœ ĤIJũûħũęŝķƀœðũİŽœ ķžħũĵŽœŧŝĤęŞţ ðĵúũĤŗ
łİŮŖŚŧĻİŗŧłĩźŞŦƏ ðIJĤũŧłİŮŖŚŧĻİŗŧłĩźŞŦĤŞŤ ကယားြပည်နယ်က łİŮŖŚŧĻİŗŧ łĩźŞŦŝęźľœ
ðIJœŧŰħĆũĤIJũ ĠŗŝİœýŔŘűİŔřť ĦŽûũŰóúũŧóĵûũIJœĤũĭŘĵœŧĵŽŔóŔŘŧŝðŮœúũŧĵŞţ łûĆũŧłŝ၀း
ခန်းမမှာ ĆŗķœóŢ ðŮúũŧħŝĤħŐęIJũƐħĝİýŢŘŧłŸðŔİũ ðIJœŧłİŮŖŚŧĻİŗŧĆŗķœóŢðŔŘ ĀźĤũ
၁၉ ရက်ကေန ၂၁ ĵðũŝĤŤ łĝŔ ၃ ĵðũęœ ðŮúũŧħĻźœŧĩŔŘŤĵŽŔŷħŗŧ ĆŗķœóŢ ħĝİŝĤŤİŽœ
ေတာ့ ကရင်ĤŗłİŮŖŚŧĻİŗŧ łĩźŞŦłûĆũŧłĻŗŧĻŗŧð İŔİŔķžħũĵŽœŧ ေဆာင်ရွက်ချက် ေတွကို
ķœŝĵœðũęúũŰħŹðęIJũķŔŘŤ ðĵúũĤŗłİŮŖŚŧĻİŗŧłûĆũŧłĶŢŘŧ ňðòĎ ŝİœũĻŔŘŧŰİœ İŔćŔŘð
ဒီဗွီဘီကို ေြပာပါတယ်။ “ðĵúũĤŗłİŮŖŚŧĻİŗŧłûĆũŧłĶŘŢŧ ķžħũĵŽœŧİžłŝŰółŝĤŝęźðŘŔ
တင်သွား İIJũƐ ĠŘęŔIJłŝĤĤŞŤ łİŮŖŚŧĻİŗŧŝĵŧĵœķŘħũŝĤęŞţ łĩźŞŦłûĆũŧŝęźðŝĤ
łİŮŖŚŧĻİŗŧ ķžħũĵŽœŧİž ħŢŘûŢŝķŧŝęź ęúũİIJũƐ ŝĤœðũęóŘð ðIJœŧŰħĆũĤIJũİŽœĵŽŔęŞţ
łİŮŖŚŧĻİŗŧŝęźĵŞţ łŝŰółŝĤĤŞŤ ĦŘŔúũúŢŝĵŧ łŝŰółŝĤĤŞŤ ðĵúũĤŗ
ħĆœęęũłİŮŖŚŧĻİŗŧŝęźĵŞţ łŝŰółŝĤŝęźðŔŘ ęúũŰħİIJũƐ ĤIJũûħũ ေဒသ မှာရှိတဲ့
အမျိူးသမီးေတွရဲ့ အေြခအေနေတွ ဒါေတွတင်ြပမယ်။” ĆŗķœóŢ ŷħŗŧýŢŘŧĻźœŧĵúũ
ðIJœŧęŰħĆũĤIJũķŢŘŧ łęŔŘúũŧłęœĤŞŤ łİŮŖŚŧĻİŗŧ łúũłœŧ စုတခုကို ûŘûĆũŧĦŔŘúũİIJũķŔŘŤ
ပွဲûŗûąũĻśŝęź ð ŝİƀœũķúţũŝĤħŐęIJũƐကရင်နီ łİŮŚŔŧĻİŗŧ łûĆũŧłĶŘŢŧ łęźúũŧŝĵŧİſŧ
ŝĠőİŗŧİŗŧðķĆũŧ ညီလာခံမှာ łİŮŚŔŧĻİŗŧİŮœŧðŘŔ ĤĆũŧİŮŚŔŧûŢŘŰĩúţũ óźŞŰóœŧĦŽŔİũóŮýðũýŢİž
ħŝħŮœðũŝĵŧýŔŘúũĵœ ĻŝĭœęśĆŗóŮðũ ûęŞţ ŝóŐúũŧûąũŝęźðŔŘ ŝýźŧŝĦźŧ ရာမှာ
łûŔŘŧĵĭðũð łİŮŚŔŧĻİŗŧłĩźŞŦłûĆũŧŝęźķĆũŧ ęðũŝĵœðũ ŝýźŧŝĦźŧ ęIJũķŔŘŤ
ေြပာပါတယ်။ ðĵúũĤŗłİŮŚŔŧĻİŗŧŝęź łóźúţũłŝĵŧĤŞŤ ĭ၀ĩźŢŤűĩŔřŧęŔŘŧ ęðũĩŔŘŤ အတွက်
ûźİũŧĵĆũŰİƃúţũ ęúũŝħŧĩŔŘŤ ðŔûüðŔŘ łûŔŘŧĵĤŞŤ ŝýźŧŝĦźŧęŞţłóŐ ĝĆţũĻźúũŧŝýźŧŝĦźŧĩŔŘŤķĆũŧ ĻśęŔŘŤ
ေကအန်ပီပီတာ၀န်ရှိသူေတွကို တိုက်တွန်းထားęIJũķŔŘ ŝĠőİŗŧİŗŧð ŝŰħœħŐęIJũƐ ဒီညီ
လာခံကို ĝŔŘúũŧŰİĤũİœĤIJũûħũłŝŰóûŔŘðũ ðĵúũĤŗłİŮŖŚŧĻİŗŧłûĆũŧłĶŢŘŧƏ ðIJĤũŧ łİŮŖŚŧ
သမီး łĩźŞŦęŔŘŤłŰħúũ ðIJœŧŰħĆũĤIJũĝŞİŽœĵŽŔęŞţ űİŔřťĤIJũŝħŐúũŧ ၇ űİŔřťĤIJũð łİŮŖŚŧĻİŗŧ
ကိုယ်စား ķŽIJũŝęźƏ ŝðŧĝŔŘŧĭŔŘŧķśúIJũłĩźŞŦƏ ĭśŧĝŞŝİœũİŔŘŧ (အသက်ေမွး၀မ်းေကျာင်း
İžýŔŘúũĵœ) łİŮŖŚŧĻİŗŧłĩźŞŦƏ ðIJœŧŰħĆũĤIJũ łİŮŖŚŧĻİŗŧŝĵŧĵœłĩźŞŦƏ łİŮŖŚŧĻİŗŧ īľŔŘłĩźŞŦƏ
ေဒွးမယ်ေနာ် łĩźŞŦƏ ၈၈ İŮŖŚŧýðũ łİŮŖŚŧĻİŗŧłĩźŞŦĤŞŤ ðĵúũĤŗłİŮŖŚŧĻœŧęŔŘŧęðũŝĵŧħŐęŗŭ
(ေကအန်ပီပီ)ĝŞð łİŮŖŚŧĻİŗŧŝęźħŐ ûŘûŘŝħŐúũŧ ၄၀၀ ŝðŮœũ ęðũŝĵœðũķœŹðħŐęIJũƐ
မႏၲေလးမွ ပင့္ေဆာင္လာေသာ က်ည္ခြံသြန္း
ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ ျပန္ၾကြဖြယ္ရွိ
ဖနိဒါ | ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၂၁ နာရီ ၂၀ မိနစ္
ခ်င္းမုိင္(မဇိၥ်မ)။ ။ က်ည္ဆံခြံမ်ားျဖင့္ ထုလုပ္ထားေသာ ဗုဒၶဘုရားဆင္းတုေတာ္ တဆူႏွင့္
လက္ဝါးကပ္တုိင္ တခုတုိ႔ကုိ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ လုိင္ဇာၿမိဳ႕ထိ ပင့္ေဆာင္သြားမည္ဆုိျခင္းကုိ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
80
ကခ်င္လူထုက သေဘာမတူေၾကာင္း
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ေဒသခံမ်ား ေျပာသည္။အဆုိပါ ရုပ္ပြားေတာ္ ပင့္ေဆာင္လာသူ လူ ၂၈ ဦးနွင့္
သံယာ ၆ ပါးတုိ႔သည္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔က မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာလာကာ ဗုဒၶဟူးေန႔ ၈ နာရီတြင္
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ဆင္းတုေတာ္ကုိ စီတာပူ ရပ္ကြက္ရွိ
သာသနာ့စံအိမ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ သီတင္းသံုးလ်က္ရွိၿပီး လုိင္ဇာၿမိဳ႕ထိ ပင့္ေဆာင္သြားရန္
စီစဥ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ဦးေဆာင္သူ ဦးဝင္းခ်ဳိ က ေျပာသည္။သုိ႔ေသာ္ ျမစ္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ
ေဒသခံမ်ားက ထိုအစီအစဥ္ကို သေဘာမတူၾကေၾကာင္း ကခ်င္အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႔မွ
လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ရိန္ က ေျပာသည္။“က်ေနာ္သိ သေလာက္ အဲဒီသတင္း
ၾကားလို႔ ဒီကလူေတြက သေဘာမတူၾကဘူး။ က်ေနာ့္ အေနနဲ႔ဆုိရင္လည္း သေဘာမတူဘူး။
ဘာလို႔လဲ ဆုိေတာ့ ဒီဘက္မွာက ခရစ္ယာန္ပဲ ပုိမ်ားတယ္။ ေနာက္ သူတုိ႔ ခုလုိလုပ္တာ
ဘာအဓိပၸါယ္လဲ မသိဘူး” ဟု မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။ယမန္ေန႔က ထုိလမ္းေလွ်ာက္သူမ်ားထဲက
ကုိစည္သူနွင့္ အျခားတဦးတို႔မွာ ဘုရား ပင့္ေဆာင္လာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုိင္ဇာဘက္
သြားေရာက္ခဲ့ရာ နမ္ဆန္ယန္ေက်းရြာရွိ အစုိးရ တပ္ဖြဲ႔က ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းမွဴး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္
လုိသည္ဟု ဆုိကာ သြားခြင့္ မျပဳခဲ့ေၾကာင္း ကခ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိးေဆာင္ ဦးဆန္ေအာင္ က
ေျပာသည္။“သူတုိ႔လူ မေန႔က လာေျပာတာ။ ဒီနမ္ဆန္ယန္က အစုိးရတပ္က ဝင္ခြင့္မေပးဘူး။
တုိင္းမွဴးရဲ႕ လက္မွတ္ လုိတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်နာ္တို႔ PCG နဲ႔ သူတို႔ ျပန္ညွိရဦးမယ္။
သြားခြင့္ ရမရေတာ့ မေျပာႏုိ္င္ေသးဘူး” ဟု မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။အလားတူ KIO အေနျဖင့္
၎ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိသျဖင့္ ၎တုိ႔ဘက္က ႀကိဳဆုိရန္
မရွိေၾကာင္း KIO မွ ယခင္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေလွ်ာက္သူမ်ားအား ၾကိဳဆုိေရးေကာ္မတီ ဒု-ဥကၠ႒
ဦးဒြဲပီဆား က ေျပာသည္။“သူတုိ႔က ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားတာလည္း မရွိေသးဘူး။
က်ေနာ္တုိ႔က သတင္းအရ ၾကားတာပဲ ရွိတယ္။ သူတုိ႔ ဝင္လာရင္ေတာ့ KIO ဂိတ္ေတြ
ရွိေသးတယ္။ ဒီဘက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရင္ေတာ့ ျဖတ္ခုိင္းမွာ မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ဘက္ကေတာ့
ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႀကိဳဆုိဖုိ႔ေတာ့ မရွိဘူး။ အရင္လုိ အေျခအေနေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ဘူး” ဟု
ေျပာသည္။
ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲရန္အတြက္
လမ္းေလွ်ာက္ ခ်ီတက္ခဲ့သူမ်ားကုိ KIO က အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ကာ
ႀကိဳဆုိခဲ့သည္။ဝုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ားက လမ္းတေလွ်ာက္
က်ည္ဆံခြံ ၃,၀၀၀ ေက်ာ္ေကာက္ယူရရွိခဲ့ၿပီး အမွတ္တရ ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ထုလုပ္ရျခင္း
ျဖစ္သည္ဟု ဦးဝင္းခ်ဳိက ေျပာသည္။“လက္ဝါးကပ္တုိင္ကုိ လုိင္ဇာေဒသက ခရစ္ယာန္
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွာ အပ္မွာပါ။ ဗုဒၶဘာသာေတြအတြက္ ဆင္းတုေတာ္ကေတာ့ ဓမၼာရံု၊
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းလည္း မရွိတဲ့အတြက္ အဲဒီမွာ ရွိေနတဲ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြနဲ႔ အားလံုး
သေဘာဆႏၵ ေပၚမူတည္ၿပီး သူတုိ႔မ်ား အဲဒီမွာ ကုိးကြယ္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ ရွိရင္။ အဲဒီမွာ
သတင္းသံုးဖုိ႔အတြက္ လုိင္ဇာမွာ ထားခဲ့ပါ့မယ္။ အကယ္၍မ်ား သူတို႔အေနနဲ႔ အခ်ိန္အခါ
မသင့္ေတာ္ေသးဘူး။ လက္ခံႏုိင္တဲ့ အေနအထား မရွိဘူးဆုိရင္ အပူေဇာ္ခံၿပီးရင္ က်ေနာ္တို႔
ျပန္ၾကြပါ့မယ္” ဟု မဇၥ်ိမကို ရွင္းျပသည္။ဗုဒၶ ဆင္းတုေတာ္မွာ ဉာဏ္ေတာ္ ၂၇ လက္မ ျမင့္ၿပီး
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
81
လက္ဝါးကပ္တုိင္မွာ အျမင့္ေပ ၂၇ လက္မ ရွိသည္။ လက္ဝါးကပ္တုိင္၏ မ်က္ႏွာစာကုိ
အဝါေရာင္(ေရႊေရာင္)ျဖစ္ၿပီး ေဘးဘက္ အေရာင္မွာ အမဲေရာင္တုိ႔ျဖင့္ သြန္းထုခဲ့သည္ဟု ၎က
မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာျမတ္မုနိဘုရား ေဗာဓိေစာင္းတန္း ဦးဖဲ နိဗၺာန္တြင္
ဆင္းတုေတာ္ကုိ ထုလုပ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ခရစ္ယာန္ လက္ဝါးကပ္တုိင္ကုိ မိတ္ေဆြ တဦး၏
စက္မႈလက္မႈ အလုပ္ရံုတြင္ ထုလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဦးဝင္းခ်ဳိကေျပာသည္။ျပည္တြင္းစစ္
က်ည္ဆံခြံမ်ားျဖင့္ သြန္းထုထားသည့္ ဆင္းတုေတာ္ႏွင့္ လက္ဝါးကပ္တုိင္ကုိ လုိင္ဇာၿမိဳ႕သုိ႔
ပင့္ေဆာင္ရန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေရေတာ္ေက်ာင္းမွ ဆရာေတာ္ ဦးေရဝတက ၾသဝါသ ခံယူကာ
ဆရာေတာ္၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ လုိင္ဇာၿမိဳ႕သို႔ ပင့္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။“ျပည္တြင္း
စစ္ၾကီးရဲ႕ အမွတ္တရ၊ စစ္မွန္တဲ ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အမွတ္တရဆုိတဲ့ သေဘာမ်ဳိးတဲ့
တခုခုလုပ္ဖုိ႔ စဥ္းစားၾကတယ္။ ဗုဒၶဘာသာအတြက္ ဆင္းတုေတာ္၊ ခရစ္ယာန္ေတြအတြက္
လက္ဝါးကပ္တုိင္ လုပ္ထားရင္ ဒီ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တုိက္ခဲ့ၾကတဲ့ ႏွစ္ဖက္
ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေနနဲ႔ ဒီ image ေတြကုိ ေတြ႔ရင္ သတိတရားရမယ္။ သံေဝဂရမယ္။
အမွတ္တရ ျဖစ္ေနမယ္ဆုိၿပီးေတာ့ လုပ္ရတာပါ” ဟု ဦးေဆာင္စီစဥ္သူ ဦးဝင္းခ်ဳိက မဇၥ်ိမကို
ေျပာျပသည္။
ĭźœŧóĤŞ ŝħőĝźðũķœŷħŗŰĩûũęŞţ
īŔŘķũóŮŚħũŝľœúũŧŝęźĵŞţ ħŗłœĵũ łŹðŢłûĆũ
Published on June 20, 2013 by တိုင်းေကျာ် DVB
အခုရက်ပိုင်း လာမယ့် ၂၀၁၅ ŝĵźŧŝðœðũħŞźİŽœ ħŗłœĵũ ķŔŘŤŝóőęŞţ łóŮŖŚŧðŮ ðŔŘIJũûœŧųħřİž
ûĤûũ ðŮúţũĻŢŘŧĩŔŘŤĤŞŤ ħęũĻðũŷħŗŧ Ļęúũŧŝęź ęóŘŷħŗŧ ęóŘ ýðũęŔŘðũ ĝźðũŝħőķœħŐęIJũƐ
ဒီ သတင်းေတွ ဆက်စပ် သံုးသပ်လိုðũĵúũ īŔŘķũóŮŚħũŝľœúũŧŝęźľœ ķœİIJţũ
ŝĵźŧŝðœðũħŞźİŽœ ĻİœŧĶŔŘŧðŮûĤûũĤŞŤ łĦŔŘúũĵĩźIJũķİũŧ İŰİúũĦŘŔúũęœŝŹðœúţũ ħŗłœĵũûĤûũðŔŘ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
82
łĻŢŘŧųħřęŞţ ŝĵźŧŝðœðũħŞźŰĩûũŝłœúũ ŹðŢûĆũķœęIJũýŔŘęœ ĭźœŧóĤŞ
ŝħőŝħŐðũķœħŐęIJũƐ ĻśęŔŘŤ ĭIJũķŔŘŹðŢûĆũĻķŞƏ ħŗłœĵũûĤûũ ðŮúţũĻŢŘŧĵúũ
ĭœŰĩûũķœĦŔŘúũİķŞ ýŔŘęœ óŘęħęũ ŝýźŧŝĦźŧęúũŰħĻźœŧİŽœ ŰĩûũħŐęIJũƐóŘęħęũłęźúũŧ
ħĝİŋŧýŢŘŧ ĝźðũŝħőķœęŞţĻęúũŧð ŰħĆũŝĝœúũûŘ ŝĵźŧŝðœðũħŞź ŝðœũİĵŽúũýŗðħŐƐ
ဇွန် ၁၄ ĵðũŝĤŤûŞźĤŞŤ ĝŘęũŰħĤũęŞţ ŝðœũİĵŽúũĵŞţ ĻęúũŧĝŘęũŰħĤũóŮðũİŽœ ŷħŗŧóŞţęŞţ ၂၀၁၂
ဇူလိုင်လ ၁၃ ĵðũŝĤŤð ĠŗİŔŘðŝĵûŗİŔęũŝýź ၁၀ ပါတီက လက်ရှိ ကျင့်သံုးေနတဲ့ မဲအများဆံုး
ĵĵŽŔĻśðŔŘ łĦŔŘúũŝħŧęŞţ ŝĵźŧŝðœðũħźŞûĤûũ (First Past The Post- FPTP System) အစား
łŝŰóóŢĠŗİŔŘðŝĵûŗ ĻŝĭœęĵœŧĤŞŤ ðŔŘðũĆŗŷħŗŧ ĦŘŔúũúŢŝĵŧłŝŰółŝĤĤŞŤ
ķŔŘðũŝķŮœĆŗŝĝźŰĩûũİIJţũ ûĤûũęĵħũŰĩûũęŞţ łóŮŚŔŧðŮ ကိုယ်စား လှယ်စနစ် (Proportional
Representation-PR System) ðŔŘ ŝŰħœúũŧķŞðŮúţũĻŢŘŧĻúţũŝŹðœúũŧ łŹðŢųħřóŮðũĤŞŤłęś
ŝĵźŧŝðœðũħźŞûĤûũųħřŰħúũŝĵŧĤŞŤ ħęũĻðũęŞţ ûœęİũŧęŝûœúũðŔŘ
ŰħĆũŝĝœúũûŘŝĵźŧŝðœðũħźŞ ŝðœũİĵŽúũýŗ ęúũŰħóŞţęIJũķŔŘŤ ŝĩœũŰħĝœŧħŐęIJũƐŝĤœðũħŔŘúũŧ
ĦŔŘúũúŢŝĵŧħŐęŗŝęźĤŞŤ łŸðŔİũŸðŔİũ ŝęźŦýŢŘ ŝýźŧŝĦźŧŹðĆţũęŞţłóŐ ħŗłœĵũ ûĤûũðŔŘ
ķðũóŢðŮúţũĻŢŘŧóŮúũęŞţ ħŐęŗĵŽŔĻķŔŘ ķðũĵŽŔ İŞłİŮœŧýŢŘŧĻś łĦŘŔúũĵęŞţ ûĤûũðŔŘħŞ ýðũŷħŗŧ
ðŮúţũĻŢŘŧķŔŘęŞţ ħŐęŗŝęź ĵŽŔęŞţłęźðũ łýŢŘŧłŰĩęũŝħŧħŐ ýŔŘŷħŗŧ ķƁęũŝęœũðŔŘ
ęúũŰħóŞţęIJũķŔŘŤ ŝĩœũŰħĝœŧħŐęIJũƐ ęðIJũķŔŘŤĻœ ŝĵźŧŝðœðũħŞźûĤûũðŔŘ ħŗłœĵũûĤûũĤŞŤ
ķŘħũİIJũýŔŘĵúũ ŰħúũýúũĩŔŘŤ łóŮŔĤũŝęź ķŔŘłħũęœŝŹðœúţũ Ġŗ ၂၀၁၃ óŘĦŽûũłęźúũŧİŽœħŞ
ķƁęũŝęœũð łŷħŗŧĻęũ ýŢŘŧŰĩęũŝħŧĩŔŘŤ ķŔŘęŞţłŝŹðœúũŧķĆũŧ ęúũŰħĝœŧħŐęIJũƐ ĠŐĤŞŤ
ပတ်သက်ရင် ေ၀ĩĤũĩŔŘŤķŔŘęŞţłóŮðũðŝęœţ ĠŗİŔŘðŝĵûŗ İŔęũŝýź ၁၀ ပါတီထဲပါတဲ့ တုိင်းရင်း
သား ၅ ħŐęŗĵŞţ ĻŝĭœĝœŧħŐƐ ĻśęŔŘŤħŐęŗŝęźłŝĤĤŞŤ ħŗłœĵũûĤûũðŮúţũĻŢŘŧĩŘŔŤ
ŝęœúũŧýŔŘęœ ĭIJũęŘĤũŧðİŽ İķŘħũóŞţŝŹðœúũŧƏ łûĆũŧłŝ၀ŧ ęðũŝĵœðũŝŹðœúũŧ
ķðũİŽęũðŔŘ łĻŢŘŧóŮŷħŗŧ ħŗłœĵũðŔŘ ðŮúţũĻŢŘŧķŔŘęIJũķŔŘŤ ŝĵźŧŝðœðũħŞźŝðœũİĵŽúũýŗ
İĶŔŘŧİĻœŧ ęúũŰħóŞţęœĻœ ŰĩûũęIJũķŔŘŤ ęŔŘúũŧĵúũŧĻœŧħŐęŗŝęźð ŝŰĩĵŽúũŧŹðħŐęIJũƐ
łİŽĤũęðIJũķĆũŧ İŹðœŝĻŧóúũðİŽ ŝęœúũŸðŗŧİŽœ ðŮúũŧħŷħŗŧûŗŧĻźœŧęŞţ
ęŘŔúũŧĵúũŧĻœŧħŐęŗŝęźĵŞţ ĆŗķœóŢİŽœ ħŗłœĵũûĤûũðŔŘ ķðũİóŢŝŹðœúũŧ łęŔłķúũŧ
ĝŘęũŰħĤũŝŹðĆœķŔŘðũŷħŗķĆũŧ ŰĩûũħŐęIJũƐ
ေြပာရရင် ြပည်ေထာင်စု ေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ဟာ ၂၀၁၂ óŘĦŽûũ ဇူလိုင်ကတည်းက
łĤũĠŗłðũĩũħŐęŗ ŋŧŝýœúũŷħŗŧ ęúũŰħĝœŧęŞţ İŽĤũðĤũİžİĵŽŔİŽĤũŧķĆũŧ ĻŔęŞţ ûœęİũŧðŔŘ
łŝŰóóŢŷħŗŧ ħŗłœĵũûĤûũðŔŘ ęŔŘúũŧĵúũŧĻœŧħŐęŗŝęźłħŐł၀úũ ħŐęŗęóŮŖŚŦð ķðũóŢ
ðŮúţũĻŢŘŧóŮúũĻŝIJœúũ ķŔİũĆœ ĻęúũŧĝŘęũŰħĤũŷħŗŧ ķƁęũŝęœũðŔŘ ęúũķŔŘðũęŞţĻŝĭœ
ŰĩûũħŐęIJũƐĠŐĤŞŤ ħęũĻðũŷħŗŧ ŹðŢţóŘŔúũŝĵŧħŐęŗňðòĎ ĻśĵŋŧŝĵƁİĤũŧ łŝİĵŔðĤũĦŔŘúũúŢ
ŝĵœðũŝĤûąũ ၂၀၁၅ ŝĵźŧŝðœðũħŞź ŷħŗŧĻźœŧęŞţŝĤœðũħŔŘúũŧ ŝĠőŝłœúũýĤũŧûŘŹðĆũ
ŋŧŝýœúũęŞţ łĤũłIJũķũĠŗ ħŐęŗĤŞŤ ħśŧŝħŐúũŧŝýœúũĵźðũĻźœŧİIJũƏ ķŔŘłħũĵúũ
ćŻĤŤũŝħŐúũŧłûŔŘŧĵ ĩŞźŦĻźœŧİIJũýŔŘęŞţ ĻŝĭœİŮŖŚŧ łĵŔħũłŵမွက် ေြပာခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ
ŹðŢţóŔŘúũŝĵŧłŝĤĤŞŤ ħŗłœĵũûĤûũðŮúţũĻŢŘŧĵúũ ŰĩûũķœĦŔŘúũęŞţ ĵķĠũðŔŘ ŲðŔřęúũİŽĤũŧýŷħŗŧ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
83
ŝŰħœýŔŘęŞţ ûðœŧİŮŖŚŧķĆũŧ ŰĩûũħŐęIJũƐħŔŘŷħŗŧŝĻóŮœŝûęœðŝęœţ
ĻŔħũİŹðœŝĻŧóúũęŘĤũŧðħŞ ŹðŢţóŔŘúũŝĵŧħŐęŗ ŝóŐúũŧŝýœúũ ęŝIJœðũŰĩûũęŞţ
ေတာင်သာအမတ် ဦးေအာင်ေသာင်းရဲ့ ထုတ်ေဖာ် ေြပာဆိုချက်ပါ။ သူက
ęħŐęŗŸðŗŧûŔŘŧęŞţûĤûũ ħŝħŮœðũŝłœúũ ħŗłœĵũûĤûũðŮúţũĻŢŘŧĻúţũęIJũƏ ĦŔŘúũúŢęðœİŽœ
ðŮúţũĻŢŘŧķœęœ ĦŽûũŝĝœúũĤŞŤóŮŗ ĵŽŔŝĤŷħŗƏ ŰİĤũİœŰħĆũĻśŝęźðķĆũŧ łĻŔĄœĖũ
ĤŔİţũðŮĻśŝęź İľŘęũŝęœţ ħŗłœĵũûĤûũðŮúţũĻŢŘŧĦŘŔúũęIJũ ýŔŘŷħŗŧ ŝŰħœóŞţęœħŐƐ
ဒီအဆက်အûħũŝęźðŔŘŹðĆţũĵúũ ķœİIJţũ ŝĵźŧŝðœðũħŞźİŽœ łĤũłIJũķũĠŗðŔŘ ĭIJũķŔŘİŽ
łĦŔŘúũİĵĦŘŔúũĭśŧķŔŘŤ ęźðũýĝœŧŷħŗŧŰĩûũęŞţ ûûũīŔŘķũóŮŚħũŝľœúũŧŝęźľœ ħŗłœĵũûĤûũ
ðŔŘðŮúţũĻŢŘŧƏ ķƁęũŝęœũĝŞ łýúũĻúţũŝĵœðũŝĤęŞţ ðœðźIJũŝĵŧŋŧûŗŧóŮŚħũĵŞţ ûûũīŔŘķũ
łİęũŝęźĤŞŤ ŝħŐúũŧƏ Ļİıęĵœĝśŧ ĵŝłœúũIJśŷħŗŧ łœĖœðŔŘ ýðũ óŮŚħũðŔŘúũĻźœŧİIJţũ
Ļŝĭœ ŝħőķźúũŝĤħŐęIJũƐ ęðIJũŝęœţ ķðũĵŽŔ ħŗłœĵũŰħƄĤœ łŰúúũŧħźœŧŝĤęœĤŞŤħŞ
łŝĵŧŸðŗŧęŞţ ၂၀၁၅ ŝĵźŧŝðœðũħŞźðŔŘ ķźęũķħũŷħŗŧ ęĵœŧİƀęęŞţ
ŝĵźŧŝðœðũħŞźŰĩûũŝłœúũ ðŮúũŧħĦŘŔúũŝĵŧ ýŔŘęœ İŮðũŰóĆũŰħęũĻźœŧŝûĦŔŘúũħŐęIJũƐ ĠŐţłŰħúũ
ပီအာရ်စနစ်ဆိုęœľœ İŞĶŢŘęóŘûŗłķŔŘðũ łĦŔŘúũĵĻś ęŔŘðũĶŘŔðũ İŝħőŝħŐðũęœŝŹðœúţũ
İŞķŔİũƏ İŞóŔŘŧĤŞŤ İŞİĻœİžķŘħũęœŝęźðŔŘķĆũŧ ŝĩœũĝŘęũĵ łķźĤũ óðũóŞŝûİŽœ ŰĩûũħŐęIJũƐ
ĠŐŝŹðœúţũ İúũŧĻœŧŸðŗŧİķŘħũĵ ħęũİŸðŗŧĝŔŘŧŝĩœðũİIJţũ ħŐęŗ ęóŮŖŚŦĤŞŤ łœĖœðŔŘ
ဘယ်လို ĤĆũŧĤŞŤŰĩûũŰĩûũ ýðũŷħŗŧ ķŘIJśĝœŧóŮúũęŞţ ûûũīŔŘķũóŮŚħũŝęźŸðŗŧûŔŘŧęŞţ
ŹðŢţóŔŘúũŝĵŧħŐęŗĵŞţ ħŗłœĵũ စနစ် ðŮúţũĻŢŘŧŝĵŧ łŹðŢłûĆũðŔŘ ၀ိုင်း၀Ĥũŧ ðĤŤũðźðũĩŔŘŤ
ķŔŘŝĤŷħŗŰĩûũħŐŝŹðœúũŧ ęúũŰħ လိုက်ရပါတယ်။
အစုိးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ႏွစ္ဘက္စလံုး အပစ္ရပ္ရန္ ဒု-
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရြက္ဆစ္ ေျပာ
ဂြၽန္ခ်စ္ၿငိမ္း | ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၀ နာရီ ၅၇ မိနစ္
ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) မွ
ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရြက္ဆစ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အစိုးရတပ္ႏွင့္
လက္နက္ကိုင္တပ္တို႔
ႏွစ္ဘက္လံုး အပစ္ရပ္ရန္ သတိေပးေျပာဆိုလိုက္သည္။''ႏိုင္ငံေတာ္ေျပာင္းလဲရာမွာလည္း
လူႀကီးေတြက အဓိကက်ပါတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြကလည္း အဓိကဆိုေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရး
စိတ္ဓာတ္ေတြႏိုးၾကားၿပီး တက္တက္ႂကြႂကြေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာလည္း ႏွစ္ဘက္စလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲရမွာပါ၊။ တစ္ဖက္မွာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးတစ္ဖက္မွာ စစ္ဆင္ႏႊဲေနလို႔ မရပါဘူး တစ္ဖက္က ပစ္ေနရင္ေတာ့
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
84
ၿငိမ္းခ်မ္းမွာ မဟုတ္ပါဘူး'' ဟု သူကေျပာသည္။ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရြက္ဆစ္က ဇြန္လ ၁၉ ရက္
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ရွမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအသင္းခန္းမတြင္ျပဳလုပ္သည့္ မိတ္ဆံုစားပြဲတြင္ ေျပာဆို
သြားျခင္းျဖစ္သည္။''၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကစၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ စစ္အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္းရဲ႕
အာဏာ မက္ေမာမႈေၾကာင့္ျပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ေလာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ စစ္အစိုးရ
လက္ထက္မွာလည္း စစ္အစိုးရရဲ႕ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအားနည္းမႈေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ မေလးရွား
ႏိုင္ငံဘက္မွာ အလုပ္ေတြ လုပ္ကိုင္ခဲ့ ရ ပါတယ္'' ဟုလည္း သူကဆိုသည္။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
ရြက္ဆစ္ႏွင့္ မိတ္ဆံု ညစာစားပြဲသို႔ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ရွမ္းျပည္
လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အင္အား ၂၅ဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ဦးရြက္ဆစ္ ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ဇြန္လ
၁ဝ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔သြားေရာက္ကာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသးသည္။
ယင္းအျပင္ NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ SNLD ဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦးတို႔ႏွင့္လည္း
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသးသည္။
KNU ႏွင့္ အစိုးရ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ား
ေဆြးေႏြး
သန္းထိုက္ဦး| June 20, 2013 IRRAWADDY
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
85
ဒုတိယ သမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းႏွင့္ KNU ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေဆးဖိုး (ဓာတ္ပံု –
ေဂ်ပုိင္ / ဧရာဝတီ)
ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) ႏွင့္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိယ္စားလွယ္ အဖဲြ႔တို႔
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္ စည္းကမ္းမ်ား (Code of Conduct)ကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ရန္
ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
စင္တာ(MPC) မွ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိ KNU အဖြဲ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕ ၿပီးခဲ့သည့္ တပတ္
က သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း ျပင္ဆင္ညႇိႏႈိင္းစရာမ်ား ရွိေသးေၾကာင္း KNU အဖြဲ႔မွ
ႏိုင္ငံျခားေရးတာ၀န္ခံ ပဒို ေစာေအာင္ ၀င္းေရႊက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။“မူအျဖစ္
သေဘာတူထားတဲ့ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားကုိ သဒၵါက်ေအာင္ ျပန္ေရးတာတို႔ အဲဒါေတြ လုပ္တယ္၊
အဲဒါကုိ အေခ်ာ ျပန္ျပင္ ေရးၿပီးေတာ့ သာမန္ စစ္သားနားလည္ႏုိင္ေအာင္ အထိ ျပန္ျပင္ေရး၊
ျပန္ေတြ႔၊ သေဘာက သူတို႔ကလည္း ဟုိဘက္က သူတို႔ အႀကီးအကဲကုိ ျပန္တင္ ဒီဘက္ကလည္း
အႀကီးအကဲေတြကုိ ျပန္လာျပ၊ တကယ္လို႔ ျပင္ဆင္စရာ ရွိတဲ့အခ်က္ရွိတယ္ ဆုိရင္ လည္း ျပန္
ျပင္ဆင္ၿပီးေတာ့ တခါျပန္သြားရမယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။ယင္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ဆုိင္ရာ
က်င့္၀တ္ စည္းကမ္းမ်ား (Code of Conduct)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လာမည့္ ဇူလိုင္လအတြင္း ထပ္မံ
ညိႇႏိႈင္းရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းလည္း ပဒိုေစာေအာင္၀င္းေရႊက ဆက္ေျပာသည္။KNU
အဖြဲ႔အစည္းအေနႏွင့္ ေရးဆြဲထားသည့္ Code of Conduct ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ MPC မွ ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦး၊ ဒု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊
ေဒါက္တာ ေက်ာ္ရင္လႈိင္၊ ကရင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး ေအာင္လြင္တို႔က
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
86
ဦးေဆာင္၍ KNU အဖြဲ႔အစည္းဘက္မွ ပဒိုေစာေအာင္၀င္းေရႊ၊ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္
ပဒိုေစာတာဒို႔မူး၊ တရား ေရး ဌာနမွ ပဒိုေစာ အဲကလူေစး၊ ပဒိုေစာလွထြန္းတို႔က
တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။“သူတို႔ သေဘာထားက ပထမ သေဘာတူထားတဲ့ Code of
Conduct ကုိ ႏွစ္ဖက္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ညႇိႏႈိင္းၿပီး ေတာ့ ျပန္ယူလာခဲ့၊ သူတို႔လည္း
ျပန္ယူသြား၊ ႏွစ္ေခါက္ သံုးေခါက္ ညႇိ၊ တကယ္လို႔ အဆင္ေခ်ာၿပီး ႏွစ္ဖက္ လူႀကီးေတြက
လက္မွတ္ ထိုးၿပီးေတာ့ သံုးမယ္”ဟု ပဒိုေစာေအာင္၀င္းေရႊက ရွင္းျပသည္။၂၀၁၂ ခုႏွစ္
စက္တင္ဘာ လဆန္းပုိင္က ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ KNU ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီမွ ဒု ဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္တို႔
တတိယအႀကိမ္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုခဲ့စဥ္ က်င့္ဝတ္ ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ားကုိ ဆက္လက္
ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။အထက္ပါ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ က်င့္ဝတ္ကိစၥမ်ား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူခဲ့သည့္ အျပင္
တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ပိုမိုခိုင္မာေစေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္တို႔ ပါ၀င္ သည္။KNU အဖြဲ႔အစည္းအေနႏွင့္ ေရးဆြဲထားသည့္ က်င့္ဝတ္
စည္းကမ္းမ်ားထဲတြင္ မည့္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ၀င္သည္ကို အေသးစိတ္
မသိရွိရေသာ္လည္း အပိုဒ္ ၁၁ ပိုဒ္ႏွင့္ အခ်က္ ၃၄ ခ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။၂၀၁၂ ခုႏွစ္
ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး
ဒုတိယ အႀကိမ္ကုိ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆီဒိုးနား
ဟိုတယ္တြင္ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည္။ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ဒုကၡသည္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္သို႔
ျပန္လည္ ေနရာ ခ်ထားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ KNU အဖြဲ႔ႏွင့္ အစိုးရအၾကား စစ္မွန္ ေသာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္မည့္ ကာလကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေၾကာင္း ကရင္ ဒုကၡသည္မ်ား
ေကာ္မတီ (KRC) က ဧၿပီလ ၃၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ထားသည္။KNU အဖြဲ႔အစည္းအေနႏွင့္
၁၉၄၉ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အစိုးရကုိ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္
ပုန္ကန္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္
ႏွစ္ဖက္ ပဏာမ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီ မႈ ရရွိထားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံက ေက်ာင္းေတြမွာ လူ႔အခြင့္အေရး
သင္ၾကားေတာ့မည္
2013-06-20 RFA
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
87
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မွဳေတြေၾကာင့္ ကမာၻ႕အလယ္မွာ တခ်ိန္ကအထီးက်န္ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့
ျမန္မာႏုိင္ငံကေက်ာင္းေတြမွာ လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္း ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးေတာ့မယ္လုိ႔
သိရပါတယ္။အစုိးရလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးဝင္းမရက မူလတန္းေက်ာင္း
သင္ရုိးညြႊန္းတမ္းေတြမွာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းကုိ ထည့္သြင္းျပဌာန္းဖုိ႔
ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ညွိႏုိင္းၿပီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မေန႔ကေျပာဆုိပါတယ္။ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္
ျမန္မာဘာ သာျပန္ ဆုိထားတဲ့ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းျဖန္႔ခ်ိပြဲကုိ
မေန႔ကက်င္းပ ခဲ့ရာမွာ သူက အခုလုိေျပာဆုိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီျမန္မာ ဘာသာျပန္စာတမ္း
ေစာင္ေရ ၃ ေသာင္းကုိ အစုိးရဌာနေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ စာသင္ေက်ာင္းေတြကုိ
ေဝငွမယ္လုိ႔ လည္း သိရပါတယ္။
ႏွိပ္ကြပ္မႈေတြ ရပ္ဆိုင္းဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ေတြ
ျမန္မာကို တိုက္တြန္း
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
88
Nobel Women’s Initiative
မခင္ျဖဴေထြး
21.06.2013 VOA
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ပိုမို ပြင့္လင္းၿပီး ဒီမိုကေရစီနည္းက်တဲ့ စနစ္တရပ္ဆီ ဦးတည္
ေျပာင္းလဲေနခ်ိန္မွာ လူမ်ိဳးေရးနဲ႔ ဘာသာေရးအသြင္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ အဆံုးသတ္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္း ေထာက္ျပၿပီးေတာ့၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း တိုင္းရင္းသား
လူနည္းစုေတြနဲ႔ ဘာသာေရးအရ လူနည္းစုျဖစ္တဲ့ မူဆလင္ေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို
ခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆိုင္းဖို႔ ႏိုဘဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ၁၂ ဦးက ျမန္မာအစိုးရကို ေတာင္းဆို
လိုက္ပါတယ္။ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ဘာသာေရး အသြင္ေဆာင္တဲ့ အၾကမ္းဖက္ အဓိက႐ုဏ္းေတြ
ျဖစ္ပြားခဲ့တာ ဒီလထဲမွာပဲ တစ္ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သလို၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ျမန္မာစစ္တပ္က
ကခ်င္ေဒသ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြအေပၚ ထိုးစစ္ဆင္မႈေတြ စခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္မွာ
ႏိုဘဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ၁၂ ဦးက မေန႔ကပဲ ေၾကညာခ်က္ျပန္ ေတာင္းဆိုလုိက္ တာျဖစ္ပါ
တယ္။ျမန္မာ ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ကစလို႔ ႏိုင္ငံေရး နဲ႔ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈေတြ
စတင္ လုပ္ေဆာင္လာေနတာမွာ ခုလို အေရးပါတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ကာလမ်ိဳးမွာ ဘာသာေရးနဲ႔
လူမ်ိဳးေရးကို အေျခခံတဲ့ အၾကမ္းဖက္ အဓိက႐ုဏ္းေတြ ရပ္တန္႔ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔
အေရးႀကီးတာေၾကာင့္ ခုလို တိုက္တြန္း ေတာင္းဆိုရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ အမ်ိဳးသမီး ႏိုဘဲလ္ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရး ဆုရွင္မ်ားအဖြဲ႔ Nobel Women’s Initiative ရဲ႕ သတင္းမီဒီယာနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး
တာ၀န္ခံ Rachel Vincent ကေျပာပါတယ္။ “အဓိက ေတာင္းဆိုခ်က္ကေတာ့ မူစလင္ေတြအေပၚ
အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္တန္႔ဖို႔ပါ။ ဒါက အဓိကပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲက မူစလင္ေတြနဲ႔
တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ လက္နက္ကိုင္္ တိုက္ခိုက္ေန တာေတြကို
အဆံုးသတ္ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအေနနဲ႔ ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို စံုစမ္း စစ္ေဆးႏုိင္ဖို႔အတြက္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္႐ံုးတခု
ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ျပဳၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ ခြင့္ျပဳဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ ဒီကိစၥက သိပ္ကို အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥပါ။ ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း
လူနည္းစုေတြကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အေရးႀကီးသလို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ပိုၿပီးေတာ့
ပြင့္လင္းၿပီး ဒီမိုကေရစီနည္းက်တဲ့ စနစ္တခုဆီ ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းေနခ်ိန္မွာ အေရးတႀကီး
ေရွ႕တိုး ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥလည္း ျဖစ္ပါတယ္။” ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း တိုင္းရင္းသား
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
89
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေရးကိစၥေတြ မွာ ႏိုဘဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္ေတြ အေနနဲ႔ အရင္ကတည္းက
အၿမဲလို ေရွ႕ထြက္ ေျပာဆိုလာေနခဲ့တာ ျဖစ္သလို၊ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြ၊ မူဆလင္ေတြ
အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို အဆံုးသတ္ဖို႔ ေတာင္းဆို တာဟာလည္း ဒါဟာ ပထမဆံုးအႀကိမ္
မဟုတ္ပါဘူးလို႔လည္း Rachel Vincent က ေျပာပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ အခုခ်ိန္မွာ
ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ တိုက္တြန္းရသလဲ ဆုိတဲ့အေပၚမွာေတာ့ သူ က အခုလို ရွင္းျပပါတယ္။
“ဘာေၾကာင့္ ခုခ်ိန္မွာ ထုတ္ျပန္တာလဲ ဆိုတာကေတာ့ အေၾကာင္းရင္းတခ်ိဳ႕ ရွိပါတယ္။
သိပ္မၾကာ ခင္တုန္းကပဲ က်မတို႔ ႏိုဘဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္တခ်ိဳ႕၊ အမ်ိဳးသမီး
ႏိုဘဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ၆ ဦးက ေနၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းက အေျခအေနေတြကို
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသလို၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ဆက္ၿပီးရွိေနတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔
လူေတြရဲ႕အာ႐ံုစိုက္မႈရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ ဆုိတာေတြကို နည္းလမ္းရွာ ေဆြးေႏြး
ခဲ့ၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မူစလင္ေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္ မႈေတြ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္ခဲ့တာ
အခုဆိုရင္ တႏွစ္ထဲ ၀င္လာခဲ့ပါၿပီ။ တခါ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းမွာလည္း အစိုးရနဲ႔ ကခ်င္
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔တို႔အၾကား အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ပ်က္ျပယ္ခဲ့တဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ကစလို႔
အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာခဲ့တာ ခုခ်ိန္ထိ ပဋိပကၡ မေျပလည္ေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္
ဒီလထဲ ႏွစ္ပတ္လည္ေတြ ျဖစ္လာခဲ့တဲ့ ဒီျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုေၾကာင့္ ခုလို ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျပန္
တိုက္တြန္းဖို႔ျဖစ္လာခဲ့ရတာပါ။”
ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဇြန္လက ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဒသခံရခိုင္လူမ်ိဳးေတြနဲ႔ မူဆလင္ေတြအၾကား
အၾကမ္းဖက္ အဓိက႐ုဏ္းေတြ စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့တာမွာ လူေတြ ရာနဲ႔ခ်ီ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး
လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အိုးအိမ္မဲ့ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ မိတၳီလာနဲ႔
တျခားၿမိဳ႕နယ္ ေဒသေတြမွာလည္း ဘာသာေရးအသြင္ အၾကမ္းဖက္အဓိက႐ုဏ္းေတြ
ဆက္တိုက္ဆိုသလို ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ ထိခိုက္ ေသဆံုး ဒဏ္ရာ ရမႈေတြလည္း အမ်ားအျပား
ရွိခဲ့တာပါ။ကခ်င္ျပည္နယ္မွာေတာ့ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ ေကအုိင္အို အၾကား
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ပ်က္ျပယ္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လက စလို႔ တိုက္ပြဲေတြ
ျပန္လည္ ျဖစ္ပြား ခဲ့တာမွာ ျမန္မာအစိုးရဘက္ က လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ တပ္အင္အား
အလံုးအရင္းသံုး တိုက္ခိုက္မႈေတြေၾကာင့္ ကခ်င္ေဒသခံ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အိုးအိမ္ေတြကို
စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသလို ေသဆံုးသူေတြလည္း အမ်ားအျပား ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ ဒီလို
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ အဆံုးသတ္ေအာင္ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔
ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေတာင္းဆိုေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုျမန္မာ အစိုးရကို
တိုက္တြန္းခဲ့ၾကတဲ့ ႏိုဘဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ၁၂ ဦးကေတာ့ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံက Mairead
Maguere နဲ႔ Betty Williams၊ အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံက Adolfo Perez Esquivel ၊
ေတာင္အာဖရိကက ဘုန္းေတာ္ႀကီး Desmond Tutu ၊ Costa Rica က Oscar Arias ၊
Guatemala ႏိုင္ငံက Rigoberta Menchu Tum ၊ အေရွ႕တီေမာက Jose Ramos Horta ၊
အေမရိကန္က Jody Williams ၊ အီရန္ႏုိင္ငံက Shirin Ebadi၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
90
Muhammad Yunus ၊ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံက Layman Gbowee နဲ႔ ယီမင္ႏိုင္ငံက Tawakkol Karman
တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။
DzOæoǺOǯOǯçdzƄ æoǮǰǹg o Ǟ ǮOǺǹæOǽdzƧ ၈ oǻOǺ
oDzoǭoǿ
DzçǭOǺæǰǷǹ Dzgǹoǭǹoǻ Ǯ çǺ 20 oǽçǺc2013 - 16:40 GMT BBC
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
91
cǽ Ǯ ǙoǺDzOǭǺO KNPPçdzƄ æoǮǰǹg o Ǟ ǮOǺǹoǻOǺǹDzgǹæOǽdzƧ DzæǽǹDzȼǽǹOǽdz
KNPP OgoǺçǯ æOǻ Ǯ Ǚǹoǭǹ oǮǰǹoOǺDzgǹODZoǯçdzƄ O ɕ çǺOǭæoǮǰǹရ o Ǟ ǮOǺǹoǻOǺǹDzgǹ
DzOǭǺDzæǭoǺDzgǹæOǽdzƧoǮǰƄ O Ǽ ǭǹ sǰoǮOæO ƌ ǮOǺ O ɕ _ǺDzOǭoǺoǰææoǺ¸ DzæǽǹDzȼǽǹOǽdzæO Ǟ ǯǹ
sǯODzçƄOǾǭæoǻOǺ ၈ oǻOǺODZodzǸ ȼǾoǺOOǺ oDzoǭoǿ_ǯ oǻOǺogOǺOǮǰ cOǺOǾoǺ
DzgǹOǮǰǹodzǸ O Ǽ ODZoOǺJoDzoǭoǿodzǸ O Ǽ odzǸ æoǻOǺDzoǽOdzOǾǭ ȼǾoǺ OOǺ oOǺDzoǽgdzƧ
æDzo ɕ æDzçOǮǰ DzoǭoǺ¸O Ǽ _Ǻ¸OǮǰƄ O ƌ ǯǹ O Ǽ OǺDzgǹ æOǽdzƧDzoǽ OǭǹgǾǮOǮǰƄ DzçgǭoǽçǺ¸oǽǭ
OǽOǺDzO ɕ ǹodzǸ O Ǽ oǿDzoǽOǮǰ O ɕ çǺc_ǺDzçgǭoǻOǭǹDzgǹ DzO ɕ O ɕ ǙOǺOǮǰoǺǹgǾoǺǹ coǺǹDzgǹOǽǷƄ O Ǟ Ǯ ǙǹDzgǹ
cǰOǺoçǺǹDzoǽOǮǰ OǿǹDzODZoǺǹ DzæǭoǺgǽOǺOǮǰƄ ooǭDzoǽODZooǺoOǺcǮǰƄ KNPP OǮǰOǺoǭǹcǾOǺæOǽdzƧ
DzoDZoǺǹ DzæǭoǺ sǰoǮO_Oȧ_ oǿǹ_ǹgOǺ က oǯoǯoǯOǮǰ DzO ɕ ǭODZoOǺJ DzçǭOǺ O Ǟ ǯǹ DzsooǽoǺǹ
cǰOǺOOǺ¸ æO ƌ ǯǹoǭǹoǯOǷOǮçǺǹDzoǽçdzƄOoǺoOǺ O Ǟ ǯǹ OǮǰ DzsooǷ cǿOǰgdzƧ oDzoǭOǭǹçdzƄ
cǰOǺOǮǰƄOǮǰc_Ǻǹ oǻ O ɕ odzǸoOǺcǮǰƄ DzO ɕ ǭODZoOǺJ oOǺOǽdzƧDzoǽDzçgǭoǻOǭǹDzgǹOǮǰ
æOǺDzæǽǹDzȼǽǹOOǺcǮǰƄ æǮǰODZoOǺJ OgoǺçǯDzso OOǭǹ O ɕ _ǺçOǺoOǺOǾǭ æOoǺ
æooǺgOǺodzDzgǹ OoǭO ææoǺ¸DzçǭOǺOǮǰoǺǹ æoǰ oȼǾoǺçdzƄoǰǷǹcO Ǽ ǭOǭcæoǽoǺǹ oǮǰOǺOǽdz
O ɕ oǺOǽǭǹodzǸoǭ OgǾǮoǿǹcǮǰƄ oǿO DzO ɕ ǭODZoOǺJ KNPP Oǭ _ǯƯǽoǺDzoǭ oǮǰoǺǹgoǺǹoǭǹ
cǿOǻ Ǯ ǙǹOǻǭǹ OOǺsgOǺDzOǭoǺoǯ UNFC æOǽdzƧooǺ O ɕ oǺcǮǰƄ UNFC OǿçdzƄ æOǺoǽOǺcǮǰƄ
KNPPsǰoǮO_Oȧ_ oǿǹ_ǹgOǺ က DzO ɕ ǭodzǸODZoOǺJ O ɕ çǺOǭæoǮǰǹg OǮǰOǺoǭǹcǾOǺæOǽdzƧOǮǰDzoǭǸ
oOɂoǑǰǷǹoçǺ O ƌ ǯǹ_ǹDzæǭoǺOoǺǹO DzoDZoǺǹDzæǭoǺ O Ǟ ǯǹ OOǭǹ O ɕ _ǺçOǺ cǽ Ǯ ǙoǺDzOǭǺ O Ǟ Ǯ ǙƧOǾǭ
ODzçƄOoO Ǟ ǯǹ ȼǾoǺgOǺ O Ǽ ǭ DzæǽǹDzȼǽǹodzǸoǭO ɕ oǺODZoOǺJ
အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ TNLA တို႔ တိုက္ပဲြျပင္းထန္၊
က်ဆုံးမႈမ်ားရွိ
ေက်ာ္ခ| June 20, 2013 IRRAWADDY
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
92
ေရွ႕တန္းစစ္စခန္းတြင္ တအာင္း (ပေလာင္) အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) မွ
တပ္ဖြဲ႔ဝင္ တခ်ဳိ႕ကို ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ေက်ာ္ခ / ဧရာဝတီ)
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ တအာင္း (ပေလာင္)
အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) တို႔ ထိပ္တုိက္ရင္ဆိုင္ေနၾကၿပီး တိုက္ပဲြမ်ား
ရက္ဆက္ ျဖစ္ပြားေနကာ က်ဆံုးမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္
ေငါ့ငါးေက်းရြာအနီး အေျခစိုက္ထားသည့္ TNLA ၁၁၂ တပ္ရင္းကို ထိုးစစ္ဆင္ရန္
ႀကိဳးစားေနသည့္ ကြမ္လုံၿမိဳ႕နယ္ အေျခစိုက္ ခလရ ၁၄၅ တပ္ရင္းႏွင့္ TNLA ေပ်ာက္က်ား
တပ္မ်ားသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၅ နာရီခဲြမွ စတင္ကာ ေငါ့ငါးေက်းရြာ အထက္တြင္ ၂ နာရီအၾကာ
တုိက္ပဲြျဖစ္ပြားခဲ့သည္။အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ တိုက္ပဲြကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ TNLA မွ
ဗိုလ္ႀကီး တာဝိန္းမာန္ဝ္က “တုိက္ပဲြက ဆက္တုိက္ ျဖစ္ေနတယ္။ မေန႔က ျဖစ္တဲ့တုိက္ပဲြမွာ
စစ္တပ္ဘက္က ၄ ဦးေသတယ္” ဟု ေျပာသည္။ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုိက္ပဲြ၌
ေသဆုံးဒဏ္ရာရ စာရင္း မသိရေသးေသာ္လည္း ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔က အဆိုပါတပ္ရင္း ၂ ခု
အၾကား တုိက္ပြဲ ႏွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အစိုးရစစ္တပ္မွ ၄ ဦးက်ဆုံးသည့္အျပင္ ႏွစ္ဘက္
တပ္မ်ားသည္ အနီးကပ္ အေနအထားတြင္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။အစိုးရတပ္က TNLA
၁၁၂ တပ္စခန္းရွိရာ ေတာင္ထိပ္ကုိ ၆၀ မမ အာရ္ပီဂ်ီ လက္နက္မ်ားျဖင့္ ၂ နာရီအၾကာ
ဆက္တုိက္ ပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ တုိက္ပဲြျဖစ္ပြားရာ အနီးရွိ ေငါ့ငါးေက်းရြာ ခံမ်ား ထြက္ေျပး
တိမ္းေရွာင္ေနရေၾကာင္း TNLA သတင္းႏွင့္ ျပန္ ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဗိုလ္ႀကီး မိုင္းေအာင္ကုိက
ေျပာသည္။“ေငါ့ငါးရြာခံေတြကေတာ့ ေၾကာက္လန္႔ၿပီး တုိက္ပဲြနဲ႔ေဝးတဲ့ရြာေတြမွာ စားစရာ
ေသာက္စရာေတြယူၿပီး သြားပုန္းေနၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ နမ့္ဖတ္ကာ ရြာက ေဆြမ်ိဳးေတြဆီမွာ
သြားၿပီးခိုလႈံၾကတယ္။ အနီးအနားက ရြာေတြကလည္း စိုးရိမ္တဲ့ အေနအထား ျဖစ္ေနတာေပါ့။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
93
အခုက တိုက္ပဲြ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနတာ” ဟု ဗိုလ္ႀကီးမိုင္းေအာင္ကိုက ဧရာဝတီသို႔
ရွင္းျပသည္။ေငါ့ငါးေက်းရြာတြင္ အိမ္ေျခ ၁၇၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ေက်းရြာတာဝန္ရွိသူမ်ားက
ဆုိသည္။ရွမး္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ ယခုတိုက္ပဲြျဖစ္ပြားေနသည့္ အစုိးရစစ္တပ္ ခလရ ၁၄၅ ႏွင့္
TNLA တပ္ရင္း ၁၁၂ တို႔အၾကား ဇြန္ ၁၄ ရက္က ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ လုံကမ္ေက်းရြာအနီးတြင္
တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားခဲ့ေသးေၾကာင္း ဇြန္ ၁၅ ရက္ကလည္း နမ့္စမ္ၿမိဳ႕နယ္ ထဲတြင္ TNLA လက္ေအာက္ခံ
၂၅၆ တပ္ရင္းႏွင့္ ေနာင္ခ်ိဳအေျခစိုက္ စစ္တပ္ ၁၁၄ တပ္ရင္းတို႔ တုိက္ပဲြ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသးေၾကာင္း
သိရသည္။TNLA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားထဲတြင္ ၎တို႔ ေပ်ာက္က်ားတပ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ
စစ္တပ္အၾကား ယခုလလယ္ပိုင္းမွ စ၍ တုိက္ပဲြမ်ား ဆက္တုိက္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အတြက္ တိုက္ပဲြ
ျဖစ္ပြားရာအနီးရွိ ေက်းရြာ ေဒသခံမ်ားမွာလည္း စိုးရိမ္ေနၾကၿပီး တခ်ိဳ႕လည္း နည္းအမ်ိဴးမ်ိဳးျဖင့္
ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနၾကေၾကာင္း ဗိုလ္ႀကီး မိုင္းေအာင္ကိုက ေျပာသည္။အစိုးရ စစ္တပ္ႏွင့္
ယခုတိုက္ပဲြျဖစ္ပြားေနေသာ TNLA လက္ေအာက္တြင္ တပ္ရင္း ၂၇၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ထိုအထဲတြင္
ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP/ SSA)
တပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားလည္း ပူးေပါင္း လႈပ္ရွားလွ်က္ ရွိသည္။M TNLA တပ္မေတာ္သည္
ရွမး္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း ၎တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း ၂၀၁၂ ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ဘိန္းႏွင့္
မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံလူထု၏ အားေပး ေထာက္ခံမႈရရွိေနၿပီး တပ္ရင္းေပါင္း
၇ ရင္းကို ဗ်ဴဟာ ၂ ခုခဲြ အုပ္ခ်ဳပ္လွ်က္ရွိကာ အင္အား ၁၃၀၀ အထက္တြင္ ရွိေၾကာင္း
စုံစမ္းသိရွိရသည္။TNLA သည္ စစ္ေရးအရ KIA ႏွင့္ ထာဝရ မဟာမိတ္ျပဳထားၿပီး SSPP/ SSA
ႏွင့္လည္း စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္းတိုက္ပဲြဝင္ ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။
łûŘŔŧĵĦŽúţũ ŝðłĤũħŗħŗ łóŮðũ ၈ ချက်
သေဘာတူ
Published on June 20, 2013 by ŝĤœũĦŘŔĵúũŧ DVB
ðĵúũĤŗłİŮŖŚŧĻœŧęŘŔŧęðũŝĵŧħŐęŗ (ေကအန်ပီပီ) နဲ ့အစိုးရ ဒုတိယေန ့ဆðũŝýźŧŝĦźŧŷħŗŧ
ħśŧ꟪ŰħƄĤœ ŝŰĩĵŽúũŧŝĵŧ ŝðœũİęŗĩźŞŦĩŘŔŤ łħŐł၀င် အချက် ၈ ချက် သေဘာ ęśóŞţŹðħŐ
ęIJũƐķźŚŔúũŝðœũűİŔřť ęħũĤIJũóĤũŧİİŽœ łûŔŘŧĵŰħĆũŝĝœúũûŘ ŷúŔİũŧóŮİũŧŝĵŧ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
94
ðŔŘIJũûœŧķŽIJũłĩźŞŦĤŞŤ ðĵúũĤŗłİŮŚŔŧĻœŧęŔŘŧęðũŝĵŧħŐęŗ (ေကအန်ပီပီ) ęŘŔŤ ၂ ရက်တာ
ŝýźŧŝĦźŧħźŞİŽœ łóŮðũ ၈ ချက်ကုိ သေဘာတူ လက်မှတ်ေရး ĝŘŔŧĦŔŘúũóŞţ ပါတယ်။
ĦŘŔúũúŢķŘŢŧýŘŔúũĵœ łħûũóęũĵħũûŞŝĵŧĤŞŤ łœŧķŘŢŧħŐ၀úũęŞţ ĦŘŔúũúŢŝĵŧŝęźŦýŘŢŝýźŧŝĦźŧħźŞ ŝĵœðũĵŽŔ
ŝĵŧ ýðũķðũŝýœúũĵźðũĩŘŔŤƏ ęħũħŘŔúũŧýŘŔúũĵœðŔûüĵħũ ýðũŝýźŧŝĦźŧĩŘŔŤƏ ħśŧ꟪
ŝûœúţũŹðĆţũŝĵŧ łĩźŞŦ ĩźŞŦûĆũŧĩŘŔŤƏ ðIJœŧŰħĆũနယ်အတွင်း ရွာသစ်စီမံကိန်းအပါအ၀င်
ထပ်မံအေကာင်း အထည်ေဖာ် İĆţũ łŸðŗŧûœŧûŗİŢðŔĤũŧŝęźðŔŘ ħźúţũķúũŧŰİúţũĻœŷħŗŧ
တာ၀န်ယူ၊ တာ၀ĤũóŢİžłŰħúũ ŝĠĻóŢ ŰħĆũĻśŝęź ĤûũĤœİžİĵŽŔŝûŝĵŧ łœİóŢ ŝýœúũĵźðũĩŘŔŤƏ
ŰħĆũęźúũŧ ČœŝĤİŞţĻśİŮœŧðŔŘ ŰħĤũķĆũŝĤĵœ óŮĝœŧŝĵŧĤŞŤ ŝŰİŰİƃŚħũİŘŔúũŧĵŽúũŧķúũŧŝĵŧðŔûü
ĆŔƃĦžŔúũŧŝýœúũĵźðũĩŘŔŤƏ ŰħĤũķĆũ ေနရာချ ထားေရး łęźðũ ĵŽœŧŝęœűİŔřťĤIJũƏ
ŝĠŐęóŞŝĠĻİŽœ ûŢŰħûŗİŢðŔĤũŧ ĤİśĤœęóŘ ŝýœúũĵźðũĩŘŔŤƏ İś၀ါဒ သေဘာတူညီချက်ေတွကို
łŝðœúũłĝĆũŝĩœũĦŘŔúũŝĵŧłęźðũ ĦŽûũĩðũ łĩźŞŦłûĆũŧ ðŝĤŷħŗŧ łķŘħũłĩźŞŦ
ĩźŞŦûĆũŧŝýœúũĵźðũĩŘŔŤĤŞŤ ŝĠĻĩźŢŤűĩŔřŧŝĵŧķŘħũúĤũŧŝęźðŔŘ łûŘŔŧĵĤŞŤ ŝðłĤũħŗħŗ
ħśŧ꟪ŝýœúũĵźðũĩŘŔŤ ûęŞţłóŮðũ ၈ ချက်ကုိ သေဘာတူ လက်မှတ် ŝĵŧĝŘŔŧóŞţŹðęœ
ြဖစ်ပါတယ်။ ဇွန် ၁၉-၂၀၊ ၂ ĵðũęœ ųħřķŘħũęŞţ ĠŘęŔIJ łŸðŔİũŝŰİœðũ ŰħĆũŝĝœúũûŘ
łýúţũŝýźŧŝĦźŧħźŞĤŞŤ Ļŝĭœęś ķðũİŽęũŝĵŧĝŘŔŧĦŘŔúũİžłŝħő łœŧĵŝðŮĤħũ တယ်ķŘŔŤ
ŝðłĤũħŗħŗłęźúũŧŝĵŧİſŧ ၁ ဦးေအာင်ဆန်းြမင့်က ေြပာပါတယ်။
“‘ĠŗęŝóŐðũð ħźúţũħźúţũķúũŧķúũŧĤŞŤ łŝĻŧûŔęũŝýźŧŝĦźŧķŔŘŤ łĵúũęŝóŐðũĝðũûœĵúũ
ħŔŘŷħŗŧŝęœţ ĝŔŝĵœðũİžħŔŘĵŽŔęIJũķŔŘŤ ĻŢŘŧĻħũķŘŔŤĵęIJũƐ łóŘęŝóŐðũð ħźúţũķúũŧęIJũƏ
łŝĻŧûŔęũŝýźŧŝĦźŧęIJũƏ ŝĵŽŦýðũłŝðœúũłĝĆũŝĩœũĵœİŽœķĆũŧ ĆƃŔĦȯúũŧ ħśŧ꟪
ŝýœúũĵźðũĻźœŧİIJũýŘŔŷħŗŧ ĻŝĭœęśĆŗİžŝęźĵķŔŘŤ ŝðœúũŧęŞţ ĵķĠũŝęźķŔŘŤ
ြမင်ပါတယ်။”ĠŐţłŰħúũ ęŰóœŧęŘŔúũŧĵúũĻœŧķðũĤðũðŘŔúũłĩźŞŦŝęźŰĩûũęŞţ ðĵúũłİŮŚŔŧĻœŧ
łûĆũŧłĶŘŢŧƏ óŮúũŧłİŮŚŔŧĻœŧęħũŋŧ łûĵŽŔęŞţ ęŘŔúũŧĵúũŧĻœŧłĩźŞŦŝęźĤŞŤķĆũŧ łħûũóęũ
ရပ်စဲေĵŧŝûœúţũŹðĆţũŝĵŧ łĩźŞŦ ĩźŞŦĩŘŔŤ İśóŮİŽęũóŞţĻķŘŔ łóŘ ŝðłĤũħŗħŗĤŞŤ
ĻŝĭœęśĆŗęŞţęźðũ ħŘŔŷħŗŧ łœŧĵŝðŮĤħũęIJũķŘŔŤ ŰİĤũİœŷúŔİũŧóŮİũŧŝĵŧûúũęœð
ŷúŔİũŧóŮİũŧŝĵŧłðŮŚŔŧŝýœúũ ŋŧķŽŝİœúũŝĵƁð ŝŰħœħŐęIJũƐ“ŷúŔİũŧóŮİũŧŝĵŧŰĩûũûąũðŝęœţ
ęŝĵźŦŝĵźŦĻźœŧĵęŞţ łķŘħũŝħŐţƐ ęŘŔŧęðũİžŝęź łİŮœŧŸðŗŧĵŽŔħŐęIJũƐ ħźúţũħźúţũķúũŧķúũŧ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
95
ŝýźŧŝĦźŧęIJũƐ ęĩðũð īŘŔķũóŮŚħũ ĭŗęśŧðķĆũŧ łœŧĵęIJũŝŰħœŝęœţ
ေကာင်းပါတယ်။ ေနာက် တိုင်းရင်းသား လက်နက် ðŔŘũúłĩźŞŦ ၅ ĩźŞŦĤŞŤ łħûũłóęũĵħũûŞŝĵŧ
ŝûœúţũŹðĆţũŝķţķœŝĵŧ İś၀ŐĠ ðŔûüƏ łŞĠŐ ŝðœũİęŗĩźŞŦĩŔŘŤŝęźķĆũŧ ĦŽûũĩðũ
သေဘာတူညီချက်ေတွĵęŞţłęźðũ łİŮœŧŸðŗŧ ęŘŔŧęðũİž ĵŽŔęIJũƐ ęħũİŝęœũĤŞŤ ၂ ŸðŔİũ
ŝýźŧŝĦźŧĦŘŔúũóŞţęœķĆũŧ ŝęœũŝęœũŝðœúũŧęŞţ ĵķĠũķŔŘŤ ŝŰħœĵİIJũƐ”ĠŗŝĤŤĆŝĤ ĦŽûũĩðũ
Ļŝĭœęś ķðũİŽęũŝĵŧĝŘŔŧłŷħŗŧİŽœŝęœţ ŝðłĤũħŗħŗ ĵŞţĩŔęũŝóőóŮðũłĵ
ြမန်မာအစုိးရ၀ĤũŸðŗŧŝęźĤŞŤ łĩźŞŦ၀úũŝęź ĠŗŝİœýŘŔűİŔřťĤIJũ ûśŝ၀ŐęŞ ŝðŮŧĵźœðŘŔĻźœŧŷħŗŧ
ðĵúũĤŗĶŘŔŧĵœ IJąũŝðŮŧİžĤŞŤ ŌĆţũóŢŲðŔřýŘŔŹðħŐęIJũƐ İĤðũŰĩĤũİŽœ ðŮĵœðũİIJţũ ၁၃၈
ŸðŔİũŝŰİœðũ ðĵúũĤŗłİŮŚŔŧĻœŧŝĤŤðŘŔķĆũŧ ၀ĤũŸðŗŧŝęźłœŧķŘŢŧ ęðũŝĵœðũ
õŘĖũųħřŹðİIJũķŘŔŤ ŋŧķŽŝİœúũŝĵƁð ĠŗīźŗĭŗðŘŔ ŝŰħœħŐęIJũƐ အစိုးရ ĤŞŤ ŝðłĤũħŗħŗłŹðœŧ
၁၀ ûŘĦŽûũŹကာ တိုက်ပွဲြဖစ်ေနရာက ၂၀၁၂ óŘĦŽûũ İęũ ၇ ĵðũŝĤŤ ŰħĆũĤIJũłýúţũ
ŝęźŦýŢŘħźŞİŽœ łħûũłóęũĵħũûŞŝĵŧ Ļŝĭœęś ķðũİŽęũŝĵŧĝŔŘŧóŞţŹðŷħŗŧ ĀźĤũ ၉ ĵðũŝĤŤ
ħĝİłŸðŔİũ ŰħĆũŝĝœúũûŘłýúţũŝęźŦýŢŘħźŞİŽœ ŝðłĤũħŗħŗĭðũð ęúũŰħĝœŧ တဲ့အချက်
၂၀ ထဲက ၁၄ óŮðũðŔŘ Ļŝĭœęś ķðũİŽęũŝĵŧĝŔŘŧ óŞţŹðħŐęယ်။
အစုိးရႏွင့္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥ ေဆြးေႏြးမႈ တုိးတက္မႈ
ရရွိဟု KNPP ေျပာ
ဖနိဒါ | ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၂၂ နာရီ ၀၂ မိနစ္
ခ်င္းမုိင္(မဇိၥ်မ)။ ။ ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ႏွင့္ အစုိးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား တပ္ေနရာခ်ထားေရးကိစၥ တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ
သေဘာတူညီမႈ အခ်ဳိ႕ ရရွိၿပီး အျခားကိစၥမ်ားလည္း သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု
KNPP ဘက္မွ ေျပာသည္။ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီထိ အစုိးရ ဘက္မွ
ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေအာင္သိန္းထြဋ္ႏွင့္ KNPP ဘက္မွ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္
ဘီတူးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သျဖင့္ တပ္ ေနရာခ်ထားေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍
တခ်ဳိ႕ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈ ရရွိေသာ္လည္း အေသးစိတ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း မရွိေသးေပ။
“က်ေနာ္တို႔ သေဘာတူညီမႈ ၈ ခ်က္ရလုိက္တယ္။ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကိစၥက တံခါးပိတ္
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
96
ေဆြးေႏြးတဲ့အတြက္ တုိးတက္ေအာင္ျမင္မႈ တခ်ဳိ႕ရရွိတယ္။ ဆက္ၿပီးမွ ေဆြးေႏြးမယ္ ဒါပဲ
သေဘာတူတယ္။ အေသးစိတ္က က်ေနာ္တို႔ ထုတ္ေဖာ္ မေျပာေသးဘူး။ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈေတာ့
ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ က်န္ေသးတယ္” ဟု KNPP အတြင္းေရးမွဴး (၁)
ဦးေအာင္ဆန္းျမင့္ က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။IDP ဒုကၡသည္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးအတြက္
ကယားျပည္နယ္၊ ရွားေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ စမ္းသပ္စီမံကိန္းတခု လုပ္ေဆာင္သြားရန္ႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္း
စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ ဆုိပါက KNPP ႏွင့္ အစုိးရတုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္
သေဘာတူခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပ၍ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကုိ
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ (Join Monitoring) ပူးတြဲ ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းေရး၊ တျပည္လံုး
အတုိင္းအတာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္ေပၚရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ technical team မ်ား
ဖြဲ႔စည္းရန္၊ ရြာသစ္ စီမံကိန္း အပါအဝင္ စီမံကိန္းႀကီး ျပဳလုပ္ပါက တာဝန္ခံမႈလုပ္ေဆာင္ရန္၊ IDP
ဒုကၡ သည္မ်ားကုိ ျပန္လည္ ေနရာ ခ်ထားေရးအတြက္ မုိင္းရွင္းလင္းေရးကုိ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္တုိ႔ သေဘာ တူညီခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုဥကၠဌ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း အပါအဝင္ ျပည္နယ္
ဝန္ႀကီးမ်ားလည္း တက္ေရာက္၍ ကယားျပည္နယ္ ဒကစ တပ္နယ္ခန္းမတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။
ေခ်ေဂြဗားရားဒုိင္ယာရီ နဲ႔ ကုသုိလ္ေတာ္ဘုရားေက်ာက္စာ
Friday, June 21, 2013 IRRAWADDY
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
97
မႏၱေလးကုသုိလ္ေတာ္ဘုရားေက်ာက္စာ၊ ကမၻာေက်ာ္ ေတာ္လွန္ေရးသမား ေခ်ေဂြဗားရားရဲ႕
ဒုိင္ယာရီ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာမွာ ရိွတ့ဲ သမုိင္းဝင္အေထာက္အထား ၅၄ ခုဟာယူနက္စကုိ ရဲ႕
ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္စာရင္းထဲ ၀င္သြားပါၿပီ။မေန႔က ထုတ္ျပန္တ့ဲ ယူနက္စကုိရဲ႕ သတင္းမွာ
ေဖာ္ျပထားတာပါ။
မႏၱေလးက ေက်ာက္စာေတြဟာ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ လက္ရာမ်ားပါပဲ။ပိဋကတ္သုံးပုံကို
အဲဒီေက်ာက္စာမ်ားမွာ ထုိးထြင္းထားတာျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္စာ အခ်ပ္ေရေပါင္း ၇၂၉ ခ်ပ္ ရိွတယ္လုိ႔
သိရပါတယ္။
ကြယ္လြန္သူ စာေရးဆရာမႀကီး လူထုေဒၚအမာက ဒီေက်ာက္စာမ်ားအေၾကာင္းကုိ
ကမၻာ့အၾကီးဆုံးစာအုပ္ ဆုိၿပီး ေရးသားခ့ဲဖူးပါတယ္။အခုေတာ့ ျမန္မာအာဏာပုိင္တုိ႔ရဲ႕ ေတာင္းဆုိ
ေလွ်ာက္ထားခ်က္ေၾကာင့္ ယူနက္စကုိက ဒီေက်ာက္စာမ်ားကုိ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္စာရင္းထဲ
ထည့္လုိက္ပါၿပီ။
အာဏာပုိင္တုိ႔က ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရား မုခ္ဦးေလးခုကုိလည္း ေစာင့္ေရွာက္ခ့ဲရင္ ေကာင္းမွာပါ။
အခုေတာ့ မုခ္ဝမွာ ရိွတ့ဲ သမိုင္း၀င္ အႏုပညာမ်ား ေရႊေရာင္သုတ္လိမ္းၿပီးသား ျဖစ္ေနပါၿပီလုိ႔
ၾကားရပါတယ္။
ေခ်ေဂြဗားရားရဲ႕ ပစၥည္း ပစၥယမ်ားထဲမွာေတာ့ မွတ္စု၊ ဒုိင္ယာရီ၊ မိန္႔ခြန္း၊ ေဆးသုေတသန၊
အက္ေဆး၊ သတင္းစာေဆာင္းပါး၊ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ၊ ေပးစာ စသျဖင့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ
အေရအတြက္ ၁,ဝဝ၇ မ်ဳိး ပါဝင္ပါတယ္ တ့ဲ။စာမ်က္ႏွာေပါင္း ၈,၁၉၇ ရိွတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ ၁၉၂၈
နဲ႔ ၁၉၆၇ ၾကား မွတ္တမ္းေတြပါ။ေခ်ရဲ႕ မွတ္တမ္းမ်ား ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္စာရင္းထဲ
ထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း ယူနက္စကုိကုိ ေလွ်ာက္ထားခ့ဲတ့ဲနုိင္ငံမ်ားကေတာ့ ဘုိလီးဗီးယား၊
က်ဴးဘားတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
98
ကုသိုလ္ေတာ္ ေက်ာက္စာ ကမၻာ့ ယဥ္ေက်းမႈ
အေမြအႏွစ္ ျဖစ္ၿပီ
ရန္ပိုင္| June 21, 2013 IRRAWADDY
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
99
ကုသိုလ္ေတာ္ ေက်ာက္စာမ်ားကို ငုံၿပီးတည္ထားေသာ အရန္ေစတီမ်ား(ဓာတ္ပုံ – Wikipedia)
မႏၲေလးၿမိဳ႕က “ကမၻာ့အႀကီးဆုံး စာအုပ္”လုိ႔ တင္စားၾကတဲ့ ၁၅၃ ႏွစ္ သက္တမ္းရွိ ပိဋကတ္
ေက်ာက္စာမ်ားကုိ ကုလသမဂၢ ပညာ ေရး၊ သိပံၸႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔(ယူနက္စကုိ)က ကမၻာ့
ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္အျဖစ္ စာရင္းသြင္း အသိအမွတ္ျပဳလုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။၁၈၆၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ
မႏၲေလးၿမိဳ႕တည္ နန္းတည္ မင္းတုန္းမင္းႀကီးက စက်င္ေက်ာက္မွာ ထြင္းၿပီး စႏၵာမုနိဘုရားအတြင္း
တည္ထား ခဲ့တာပါ၊ ကုသုိလ္ေတာ္ ေက်ာက္စာလုိ႔ လူသိမ်ားပါတယ္။ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ
အေမြအႏွစ္တခုကုိ ကမၻာက ပထမဆုံးအႀကိမ္ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳလုိက္တာျဖစ္ၿပီး ဒီလုိ
အသိအမွတ္ျပဳ ခံရ ဖုိ႔ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ သုံးႏွစ္ေလာက္ႀကိဳးစားလုိက္ရတယ္လုိ႔
သိရပါတယ္။“ကမၻာ့အဆင့္ အသိအမွတ္ျပဳလုိက္တဲ့အတြက္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္းျမင့္
မားမႈ ထိန္းသိမ္းမႈေတြကုိ အားလုံးသိသြား သလုိ၊ ဒီလုိ ေရွးေဟာင္းအေမြ အႏွစ္ေတြေၾကာင့္
ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းလည္း အမ်ားႀကီးဖြံ႔ၿဖိဳးလာႏုိင္တယ္”လုိ႔ ေရွးေဟာင္း သုေတသန
ညြန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ဦးလြင္က ဆုိပါတယ္။ကမၻာ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္(World
Heritage)အျဖစ္ သတ္မွတ္ရာမွာ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားခြဲျခားထားၿပီး အိႏၵိယက တပ္ခ်္မဟာ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံက
ဆူခုိထုိင္း၊ အယုဒၶယ ကဲ့သုိ႔ ၿမိဳ႕ေဟာင္းေတြ၊ အထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္အအုံေတြကုိ
မေရႊ႕ေျပာင္း ႏုိင္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ပစၥည္း (Immoveable Property) လုိ႔သတ္မွတ္
ထားပါတယ္။ အလားတူ ထင္ရွားတဲ့ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားရဲ႕ သမုိင္း၀င္ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ စာရြက္
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
100
စာတမ္းမ်ား၊ သမုိင္း၀င္ ႐ုပ္ရွင္၊ ဗီဒီယုိကားမ်ား၊ အသံမွတ္တမ္းမ်ား၊ ေက်ာက္စာ၊ ေပစာ
စတဲ့မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ားကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ပစၥည္း (Moveable
Property) အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေခၚဆုိပါတယ္။မင္းတုန္းမင္း ေကာင္းမႈ ပိဋကတ္
ေက်ာက္စာမ်ားနဲ႔အတူ ကမၻာေက်ာ္ ေတာ္လွန္ေရးသမား ခ်ီေဂြဗားရားရဲ႕ ဒုိင္ယာရီနဲ႔ တျခား
သမုိင္း၀င္ အေထာက္အထား ၅၄ ခုကုိ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္တယ္လို႔ ယူနက္စကို ၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့
အေလာင္းမင္းတရားႀကီးရဲ႕ ေရႊေပလႊာ၊ ပုဂံေခတ္ ျမေစတီ(ရာဇကုမာရ)ေက်ာက္စာ၊
မင္းကြန္းေခါင္း ေလာင္း တုိ႔ကုိလည္း ကမၻာ့အေမြအႏွစ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရဖုိ႔
ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန က ႀကိဳးစားေနတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။သေရေခတၱရာ၊ ပုဂံ စတဲ့
သမုိင္း၀င္ၿမိဳ႕ေဟာင္းေတြ၊ ဘုရားေစတီ၊ ေက်ာင္း၊ အေဆာက္အအုံ စတဲ့ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ
အေမြ အႏွစ္ေတြမ်ားစြာ ရွိေပမယ့္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံဖုိ႔
ႀကိဳးစားတဲ့ ေနရာမွာ စည္းကမ္း စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။မႏၲေလးတုိင္း
ေရွးေဟာင္း သုေတသန ဦးစီးမႉး ဦးညိဳျမင့္ထြန္းက“တခ်ိဳ႕ကလည္း ကုသုိလ္လုိခ်င္ၿပီး တလြဲလုပ္
တာေတြရွိတယ္၊ မႏွစ္ ကလည္း ကုသုိလ္ေတာ္ ေက်ာက္စာေတြကုိ ထုံးသကၤန္း
လာကပ္တာေတြရွိတယ္”လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ စစ္အစုိးရလက္ထက္က သမုိင္း၀င္ ပုဂံဘုရားမ်ားကုိ
စည္းစနစ္နဲ႔အညီ ျပဳျပင္မႈမလုပ္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ အျဖစ္ ယူနက္စကုိ
အသိအမွတ္ျပဳခံရဖုိ႔ ႀကိဳးစားရာမွာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ။
မ်က္ေမွာက္ေရးရာ / သတင္းသံုးသပ္ခ်က္
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရမည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
101
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲစဥ္ က လံႈ႕ေဆာ္ေရးဆိုင္းဘုတ္
ဦးေက်ာ္ဇံသာ
13.06.2013 VOA
ဒီတပတ္ ျမန္မာ့မ်က္ေမွာက္ေရးရာ သံုးသပ္ခ်က္အစီအစဥ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ
စစ္တပ္ရဲ႕အခန္းက႑ကို အတင္းအက်ပ္ ေလ်ာ့ခ်ဖယ္ရွားပစ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းၾကမယ္ဆိုရင္
စစ္အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္မွာကို စိုးရိမ္ရတယ္လို႔ ဖြ႔ဲစည္းပံုဥပေဒပညာရွင္ ပါေမာကၡ David Williams
က ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ဘာေတြကို ဘယ္လို ျပင္သင့္လဲဆိုတာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Indiana တကၠသိုလ္က ပါေမာကၡ David Williams ႏွင့္ ဦးေက်ာ္ဇံသာ
ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အခုက်င့္သံုးေနတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔
လူတိုင္းေျပာလာၾကပါတယ္။ အဓိက ႏွစ္ခ်က္ကေတာ့ စစ္တပ္ရဲ႕အခန္းက႑ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား
အခြင့္အေရးကိစၥ ျဖစ္တယ္ဆိုျပီး လူတိုင္းကေျပာေနၾကပါတယ္။ ဆုိေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပုံဥပေဒဆိုင္ရာ
ပညာရွင္တစ္ဦးအေနႏွင့္ Professor Williams ရဲ႕သေဘာထားလည္း ၾကားပါရေစ ခင္ဗ်ာ။
David Williams ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေျပာင္းလဲေရးဟာ အခုအခါမွာ အထူးအေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါတယ္။
ခင္မ်ား ေျပာသြားတဲ့အခ်က္ႏွစ္ရပ္ကို အဓိက ျပင္ဆင္ရပါလိမ့္မယ္။ စစ္တပ္က ၾသဇာအာဏာ
ႀကီးမားလြန္းေနပါတယ္။ စစ္တပ္ဆိုတာ ဂုဏ္သေရရွိေအာင္ ထားရွိရမွာပါ။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
102
ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းေကာင္း စစ္တပ္ျဖစ္ေနရပါလိမ့္မယ္။ သူရဲ႕တာဝန္ဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕
ရန္သူေတြကို တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔က ႏိုင္ငံေရးကို စီမံေဆာင္ရြက္ဖို႔
မဟုတ္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရးမွာ စစ္တပ္က ဝင္စြတ္ဖတ္မႈတုိင္းဟာ မွားယြင္းဆံုးရွံဳးမႈ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီလိုျဖစ္ေနတာကို ခ်က္ခ်င္းတထိုင္တည္းႏွင့္ ျပဳျပင္ဖို႔ဆိုတာကေတာ့
မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆိုတာ က်ေနာ္ နားလည္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါကို ျပဳျပင္ဖို႔ ေကာင္းမြန္တဲ့
စတင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကိုေတာ့ဦးစြာလုပ္ေဆာင္ထားသင့္ပါျပီ။
စစ္တပ္ဟာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ေနျခင္းဟာ အဓိက
မလိုလားအပ္တဲ့အခ်က္လို႔ လူအမ်ားအျပားက ယူဆၾကပါတယ္။ က်ေနာ့္အျမင္မွာေတာ့
ဒီအခ်က္က အဓိက မဟုတ္ပါဘူး။ မလိုလားတဲ့ အဓိကအခ်က္ဟာ စစ္တပ္သည္ အရပ္ဖက္အစုိးရ
အာဏာဆက္ေအာက္မွာ မရွိျခင္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ သူတို႔က ဘယ္သူ႔ အမိန္႔အာဏာကိုမွ
မခံယူဘဲ သူတို႔ဟာသူတို႔ လုပ္ခ်င္တာလုပ္လို႔ ရေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယတစ္ခ်က္ကေတာ့
ခင္မ်ား ေျပာသလုိပါပဲ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ျပႆနာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ တစံုတခုေသာ
အတိုင္းအတာအထိ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို လိုခ်င္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိိန္တုန္းကေတာ့
လြတ္လပ္ေရး က်ဴးေက်ာ္သံႏွင့္ ပုန္ကန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ႀကသူေတြ ရွိေပမယ့္ အခုအခါမွာေတာ့
ဘယ္တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မွ လြတ္လပ္ေရးကို မေတာင္းၾကဘူးလို႔ က်ေနာ္ ယံုႀကည္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ သူတို႔အားလံုးဟာ ကမၻာတစ္လႊားမွာ က်ယ္က်ယ္ပ်ံ႕ပ်ံ႕ ျဖစ္ေနတဲ့ Federal စနစ္ကို
လိုခ်င္ေနႀကပါတယ္။ ဒီစနစ္ကို သူတို႔လိုခ်င္တာဟာ တစိတ္တပိုင္းအားျဖင့္ကေတာ့
သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကားကို သူတို႔ေျပာခ်င္လို႔၊ သူတု႔ိယံုၾကည္ရာဘာသာတရားကို
သူတို႔ကိုးကြယ္ခ်င္လို႔။ ဒီေနရာမွာ ေနျပည္ေတာ္က အမိန္႔ေပးညြန္းၾကားတာကို မလိုခ်င္ႀကလို႔
ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ တစိတ္တပိုင္းအားျဖင့္လည္း အခုအခါမွာ သူတို႔ေဒသက ထုတ္ယူေနတဲ့
သဘာဝသံယံဇာတေတြကို သူတို႔ ခ်ဳပ္ကို္င္ခ်င္ၾကျပီး အဲဒီက ရတဲ့ဝင္ေငြေတြအားလံုးကို
ေနျပည္ေတာ္ကိုခ်ည္းပဲမေပးအပ္ပဲ တခ်ိဳ႕တဝက္ကိုလည္း သူတို႔ေဒသအတြက္
သံုးစြဲခ်င္ၾကလို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ပါေမာကၡWilliams ဒါေပမယ့္ ဒီလို ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ ျပဳျပင္ဖို႔ဆိုတာကေကာ
အေျပာလြယ္သေလာက္ အလုပ္ခက္ ျဖစ္မေနေပဘူးလား။ ပထမအခ်က္ျဖစ္တဲ့ စစ္တပ္ျပဳျပင္
ေရးကိစၥကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ စစ္တပ္က ဒီေလာက္ထိ အာဏာႀကီးျပီး ခ်ဳပ္ကိုင္လာခဲ့တာ
အခုနကေျပာသလိုေပါ့ လြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္ သူတို႔ေနာက္ ဆုတ္ဖို႔ဆိုတာျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလား။
David Williams ။ ။ မွန္ပါတယ္။ ဒါလုပ္ရတာ အင္မတန္ခက္ခဲတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္
လုပ္ရမယ့္ အေျခခံနည္းလမ္းသံုးခု ရွိပါတယ္။ ပထမနည္းလမ္းကေတာ့ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲမွာ
ျပဌာန္းထားတာကို ျပန္ျပင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရဲ႕
ေထာက္ခံဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္တပ္က ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းယူထားေလေတာ့ သူတို႔က ဒါကို
ဘယ္ေတာ့မွ ေထာက္ခံမွာ မဟုတ္တာေၾကာင့္ ဒီနည္းႏွင့္ ျပင္ဖို႔ဆိုတာက လုံုးဝမျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
103
ဒုတိယနည္းလမ္းကေတာ့ လူတိုင္းေျပာေနၾကတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာ ညီလာခံအသစ္ေခၚယူေရး
ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ လူထုကိုယ္စားလွယ္အသစ္ေတြ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ျပီး ဖြဲ႔စည္းပံု အသစ္
တစ္ရပ္ကို ျပန္လည္ေရးဆြဲဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ၊ တိုင္းရင္းသား
အင္အားစုေတြ အားလံုးက သေဘာက် ႏွစ္သက္ႀကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိအစိုးရကေရာ
စစ္တပ္ကေရာဒါကိုလက္ခံလိမ့္မယ္လို႔က်ေနာ္ေတာ့မထင္ပါဘူး။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆိုေတာ့ ဒီ နံပါတ္ႏွစ္ နည္းကလည္း ထြက္ေပါက္မရွိတဲ့ နည္းလမ္းေပါ့။
DavidWilliams။။ဟုတ္ပါတယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ တတိယနည္းလမ္းက ဆက္ပါဦး။ တတိယ နည္းလမ္းက ဘာလုပ္မလဲ။
David Williams ။ ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါကလည္း ထြက္ေပါက္မရွိတဲ့လမ္းပါ။ က်ေနာ္ႏွင့္တြဲျပီး
အလုပ္လုပ္ေနတဲ့သူေတြ အမ်ားစုက ဒီနည္းလမ္းကိုအားထားျပီး စိတ္ကူးေနၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္
ဒီနည္းက မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာရတာကေတာ့ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းပါတယ္။ အခု က်ေနာ့္အေနႏွင့္
အေရးႀကီးဆံုးလို႔ ယူဆထားတာကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုကို က်ေနာ္တို႔ ျပန္ျပင္ရမယ္။
လံုးဝအသစ္ျပန္ေရးဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပန္ျပင္ရမယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပန္ျပင္တာကို ပံုမွန္လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ရဲ႕
ျပင္ပမွာျပင္ဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြႏွင့္ ေဆြးေႏြးပဲြေတြကတဆင့္ ျပင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ဒီနည္းႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္တာဟာ ကမာၻေပၚမွာလည္း အေတာ္ေလး
ေတြ႔လာရတဲ့ နည္းလမ္းပါ။ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ အဲဒီ့ ျပည္တြင္းစစ္ကို
အဆံုးသတ္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ အစိုးရကေန ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပန္ျပင္ဖို႔ ကမ္းလွမ္းျပီး
အေျဖရွာတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိုင္းရင္းသားေတြ လုိခ်င္ေနတဲ့
ႏုိင္ငံေရးအရ အေပးအယူလုပ္ဖို႔ဆုိတာကလည္း ဒီမို္ကေရစီကိုလုိခ်င္သူတိုင္းက ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့
ကိစၥတခုပါ။ တိုင္းရင္းသားေတြႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေအာင္ျမင္ဖို႔ကို လုိလားေနၾကတာပါ။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဒါေပမယ့္ ပါေမာကၡ Williams စစ္တပ္ရဲ႕ စိတ္ထဲမွာက သူတို႔ရဲ႕ Mind Set က
တိုင္းရင္းသားအင္အားစုေတြကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ေဆြးေႏြးဖက္လို႔ တကယ္ျမင္ပါရဲ႕လား။
မျဖစ္စေလာက္ ရန္သူေတြ ဒါေတြကို ငါတို႔ ေဆြးေႏြးစရာမလိုဘူး။ အင္အားႏွင့္ ေခ်မႈန္းပစ္လိုက္ရင္
ရတယ္လို႔ပဲ တခ်ိန္လံုး ဒီလုိပဲယူဆလာခဲ့ၾကတာမဟုတ္ဘူးလားခင္ဗ်ာ။
David Williams ။ ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါဟာအမွန္တကယ္ပဲ အစဥ္အလာထားရွိလာတဲ့
စစ္တပ္ရဲ႕သေဘာထားပါ။ သူတို႔ဟာ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ သေဘာထားဆႏၵကို နားမေထာင္ပဲ
အေပးအယူမလုပ္ဘဲ သတ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ႀကတာပါ။ အခုအခါမွာေတာ့ စစ္တပ္ရဲ႕
မွန္ကန္တဲ့ စိတ္ေနသေဘာထားဟာ ဘယ္လိုေတြ ရွိေနသလဲဆိုတာ က်ေနာ္တို႔တကယ့္ကို
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
104
မသိႏိုင္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ သိႏိုင္တာက စစ္တပ္ဟာ လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတခ်ိဳ႕ကို
ခြင့္ျပဳထားတယ္ဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္အတုိင္းအတာအထိ ဆက္လက္ခြင့္ျပဳသြားမလဲဆိုတာ
ေတာ့ မသိႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီပဏာမ အဆင့္မွာ အရပ္သားအစိုးရယ္၊ NLD ရယ္၊
တိုင္းရင္းသားအင္အားစုရယ္ေတြက စစ္တပ္ရဲ႕အာဏာကို သိသိသာသာႀကီး ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔
ႀကိဳးပမ္းၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အာဏာသိမ္းမႈတရပ္ ေပၚေပါက္လာေလမလားဆိုတာ စိုးရိမ္စ
ရာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ဒါကိုအေၾကာင္းျပျပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ မလုပ္သင့္ဘူးဆိုျပီး ေရွာင္လႊဲေန
စရာလည္း မလိုပါဘူး။ ျပဳျပင္ေရးသမားေတြဖက္က အလြန္အကၽြံ လုပ္လာရင္ေတာ့ တမ်ိဳးတမည္
ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ တျခားတဖက္မွာေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြႏွင့္ အပစ္အခက္ ရပ္စဲေရးရ ေအာင္
စစ္အစိုးရကိုယ္၌က အေပးအယူလုပ္ လုိက္ေလ်ာထားခ့ဲတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဆိုေတာ့
အခုဆက္လုပ္ရမွာက ဒါကို အခုအခါတိုးခ်ဲ႕ျပီး တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာေတြကို
ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းပါ။ စစ္တပ္ကိစၥကို ေလ်ာ့ေလ်ာ့ေပါ့ေပါ့ ကိုင္တြယ္ပါ။ အခ်ိန္ၾကာလာတာႏွင့္အမွ်
ဒီမိုကေရစီဆိုတာ သူတို႔အတြက္အႏၱရာယ္မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သူတို႔ကို ယိုယြင္းပ်က္ျပားေစမွာ
မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သေဘာေပါက္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒီနည္းႏွင့္ပဲ စစ္တပ္ရဲ႕
အာဏာႀကီးစိုးမႈကိုတျဖည္းျဖည္းခ်င္းတည္မတ္သြားႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ အခု က်ေနာ္ တုိင္းရင္းသားအေရး Federal အေရးဆိုတာကို
ၾကည့္ၾကေအာင္ပါ။ စစ္တပ္ရဲ႕အာဏာ ေလ်ာ့ေပါ့ေရးဆိုတာကို ဆန္႔က်င္ႏိုင္တာက စစ္တပ္ပဲ
ရွိပါလိမ့္မယ္။ Federal အေရးကို လက္မခံႏိုင္သူေတြက ပိုေတာင္မ်ားဦးမယ္လို႔
တြက္သူတခ်ိဳ႕လည္း ရွိၾကပါတယ္။ လူအမ်ားစု ဗမာေတြ ဗမာတိုင္းရင္းသားေတြအထဲက တခ်ိဳ႕က
သူတို႔က တိုင္းရင္းသားေတြထက္ သာတယ္။ လူဦးေရမ်ားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခြင့္အေရးအားျဖင့္
ပိုရသင့္တယ္လို႔ ယူဆထားသူေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒီလို စိတ္ေနသေဘာထားကို
ျပင္ဖို႔ကေကာလြယ္ပါရဲ႕လား။ေတာ္ေတာ္ေတာ့ျပင္ယူရဦးမွာေပါ့။
David Williams ။ ။ ဒါကို က်ေနာ့္ အေနႏွင့္ လံုးဝသေဘာတူပါတယ္။ ဒါက ျပႆနာရဲ႕
ဇာတ္ျမစ္ပါ။ ဒီသေဘာထားဟာ ဗမာလူမ်ိဳးစုမွာ ရွိေနတာထက္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြၾကားမွာ
ျဖစ္တည္ေနတဲ့ သေဘာထား ျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြဟာ သူတို႔ထက္ အဆင့္ႏွိပ္တယ္။
ဒါေၾကာင့္ အစိုးရပိုင္း ဌာနေတြမွာ သူတို႔ႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးမရသင့္ဘူးလို႔ ျမင္ေနၾကပါတယ္။
ဒါဟာ လံုးဝေျပာင္းလဲပစ္ရမယ့္ သေဘာထားျဖစ္တယ္လို႔လည္း က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။
တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဒီသေဘာထားေတြ စတင္ေျပာင္း လဲလာစျပဳေနျပီဆိုတာကိုလည္း
က်ေနာ္ေတြ႔ရပါတယ္။ အစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ေတြႏွင့္ ေဆြးေႏြး
ေနတာေတြ UNFC လို႔ေခၚတဲ့ တိုင္းရင္းသား Federal ေကာင္စီႏွင့္ ေဆြးေႏြးတာေတြလည္း
ေတြ႔လာရပါျပီ။ ျပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္အနည္းကဆိုရင္ ဒါမ်ိဳးေတြ မေတြ႔ခဲ့ရပါဘူး။ စစ္တပ္အေနႏွင့္
တိုင္းရင္းသားေတြကလည္း သူတို႔ရဲ႕ အမိန္႔အာဏာကို နာခံရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထားမ်ိဳးပဲ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
105
ရွိခဲ့ၾကတာပါ။အခုေတာ့ အရပ္ဖက္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြဖက္က Federal ကို အထိုက္အသင့္
လိုက္ေလ်ာမယ့္ သေဘာထားေတြလည္း ေတြ႔လာရပါျပီ။ ဘယ္အတိုင္း အတာ အထိလုိက္
ေလ်ာမလဲ ဆိုတာေတာ့ က်ေနာ္လည္း မသိပါဘူး။ စစ္တပ္ကို ေနာက္ျပန္ တြန္းပစ္ ေရႊြ႔ပစ္
ဖို႔ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလုိမလုပ္ပဲ တိုင္းရင္းသားေတြကို လုိက္ေလ်ာ မႈတခ်ိဳ႕
လုပ္ႏုိင္ဖို႔ညိွႏိႈင္းေနၾကျပီလို႔ထင္ပါတယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ Federal ပံုစံကို အထိုက္အေလ်ာက္လုိက္ေလ်ာမယ္ဆိုလို႔ က်ေနာ္
ဒီမွာေမးခ်င္တာက ကမၻာေပၚမွာ Federal ႏုိင္ငံခ်င္းလည္း ပံုစံခ်င္းကြဲလြဲတာေတြ
အမ်ားႀကီးေတြ႔ရပါတယ္။ ဥပမာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၾသစေတးလ် စသျဖင့္ သူတို႔
မတူၾကဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ဘယ္အေပၚမွာ အေျခခံျပီး ကြဲလြဲသလဲ ဆိုတာ
လည္းနည္းနည္းရွင္းျပပါဦး။
David Williams ။ ။ Federal ႏုိင္ငံဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္က ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔ၾကား
အာဏာကို ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ ခြဲေဝၾကျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကေနဒါ
ၾသစေတးလ် တို႔မွာ ဒီလိုပဲခြဲထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း စစ္မွန္တဲ့ Federal ျဖစ္လာရင္
ဒီလိုပဲလုပ္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒီေနရာမွာ ေမးစရာကေတာ့ ဘာအတြက္ အာဏာကို ဒီလိုခြဲေဝရ
သလဲဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ကိစၥမ်ိဳးမွာေတာ့ မတူကြဲျပားေသာ တိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးစုေတြပါ ရွိေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတိုင္းရင္းသားေတြကို တစံုတခုေသာ အတိုင္းအတာအထိ
ကို္ယ္ပိုင္စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးအပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Federal ႏိုင္ငံတိုင္းမွာေတာ့
ဒီလိုမဟုတ္ပါဘူး။ ဥပမာ ၾသစေတးလ်မွာ ဒါမ်ိဳး သိပ္ေတြ႔ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါက
တျခားအေၾကာင္းေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ပံုစံကေတာ့
စိတ္ဝင္စား စရာေကာင္းပါတယ္။ အေစာပိုင္း ကာလေတြတုန္းကေတာ့ မတူကြဲျပားတဲ့
ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ေတြေၾကာင့္ ဒီလိုခြဲေဝခဲ့တာပါ။ျပည္နယ္လိုက္ လူထုတခုႏွင့္တခု ယဥ္ေက်းမႈေတြ
သိပ္ကိုကြဲလဲြပါတယ္။ ေတာင္ကယ္ရိုလိုင္းနားႏွင့္ Massachusetts ဖက္လူေတြက
သိပ္ကိုကြဲလြဲပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း သူတို႔ဟာ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြအတြက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္
လုိၾကေပမယ့္ က်န္တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြကိုေတာ့ သီးျခားေဆာင္ရြက္ဖို႔ လုိလားခဲ့ႀကပါတယ္။
အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္လာတာႏွင့္အမွ် အေမရိကန္ေတြဟာ အခ်င္းခ်င္း ယဥ္ေက်းမႈခ်င္း
ေပါင္းစည္းလာပါတယ္။ ဒီအတြက္ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့တာပါ။
ဆိုေတာ့ ဒါဟာ ဘာမွ ျပႆနာ မရွိပါဘူး။ အတင္းအက်ပ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစံုတရာမရွိဘဲႏွင့္
ေပါင္းစည္းလာျခင္းဟာ သူ႔သဘာဝအေလ်ာက္ျဖစ္ထြန္းလာမႈတခုပါ။ ဒါေႀကာင့္ အေမရိကန္
Federal စနစ္ဟာ မတူကြဲျပားတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈျပႆနာ ကိုေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ သိပ္မလုိ
ေတာ့ပဲျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ေကာ လက္ရွိအေျခအေနမွာ မတူကြဲျပားမႈကို
ဘယ္အတိုင္းအတာအထိလိုက္ေလ်ာခြင့္ျပဳထားသင့္တယ္လို႔ပါေမာကၡထင္ပါသလဲ။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
106
David Williams ။ ။ Federal စနစ္အလုပ္ ျဖစ္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ငါတို႔ဟာ ဘယ္အေရးကိစၥေတြကို
အမွန္တကယ္ ေပါင္းစည္းဖို႔ လုိအပ္သလဲ။ ဘယ္ကိစၥရပ္ေတြကိုေတာ့ ခြဲျခားလုပ္ကိုင္ရမလဲဆိုတာ
ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ဦးစြာေမးၾကည့္ၾကရပါလိမ့္မယ္။ Federal ႏိုင္ငံမွာ တခ်ိဳ႕ကိစၥကို ပူးေပါင္းဖို႔
လုိအပ္ေပမယ့္ ကိစၥရပ္အားလံုးမွာ ပူးေပါင္းဖို႔ လုိအပ္ခ်င္မွလည္း လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။
ျပည္နယ္အဆင့္မွာ တကယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးရပါလိမ့္မယ္။
မပူးေပါင္းရင္မျဖစ္တဲ့ ကိစၥရပ္မ်ိဳးမွာမွ Federal အဆင့္ ဗဟိုအဆင့္က လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။
ဥပမာ ျပည္ပစစ္ပြဲေတြ တိုက္ခိုက္ဖို႔ တေပါင္းတစည္း တည္းေသာ စစ္တပ္တခု လုိအပ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ယဥ္ေက်းမႈအပိုင္းက်ေတာ့ ျပည္နယ္အလိုက္ ကြဲျပားမႈေတြ ရွိႏုိင္ပါတယ္။
အခြန္ေကာက္ကိစၥ၊ သဘာဝသံယံဇာတ ကိစၥ စတာေတြမွာက်ေတာ့ အားလံုးကို ေနျပည္ေတာ္
ကပဲ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားလို႔ မရပါဘူး။ ျမန္မာျပည္လို ႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာဆိုရင္ တခ်ိဳ႕တဝက္ဟာ
ေနျပည္ေတာ္ကိုသြားျပီး က်န္တခ်ိဳ႕တဝက္ဟာလည္း ေဒသဆိုင္ရာက ခန္႔ခြဲျပီး
သူတို႔ေဒသအတြက္ လမ္း၊ တံတား၊ ေဆးရံု စတာေတြကို ေဆာက္လုပ္ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ။။ဆိုေတာ့ဒါUnity-in-Diversityဆိုတဲ့သေဘာေပါ့။
David Williams ။ ။ ဟုတ္ပါတယ္ ဒါဟာ Unity in Diversity။ တနည္းေျပာရရင္ေတာ့ Diversity
in Unity ျဖစ္ပါတယ္။ အလြယ္ဆံုးေျပာရရင္ေတာ့ အဓိက က်ေနာ္ အခုနက ေျပာခဲ့သလိုပါပဲ
Unity လုပ္ဖို႔လုိအပ္တယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥ ျဖစ္တဲ့ ညီညီညြတ္ညြတ္ လုပ္ရမယ့္ကိစၥ
ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ ပူးေပါင္း ညီညြတ္ရမယ္။ က်န္တာေတြအားလံုးကိုေတာ့ ခြဲလုပ္လုိ႔ရပါတယ္။
တစုတေပါင္းတည္း လုပ္တာက မလုပ္မျဖစ္ တဲ့ အေရးႀကီး တဲ့ကိစၥေတြေလာက္ကိုပဲ ေပါင္းျပီး၊
အားလံုးကို ေပါင္းစည္းလုပ္ေနဖို႔ေတာ့ မလိုအပ္ပါဘူး။ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူေန ႏိုင္ၾကသမွ်
မတူကြဲျပားမႈဟာ ျပႆနာမရွိႏိုင္ပါဘူး။
မ်က္ေမွာက္ေရးရာ / သတင္းသံုးသပ္ခ်က္
မတူကြဲျပားမႈ နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ေရး
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
107
ဦးေက်ာ္ဇံသာ
05.06.2013 VOA
ဒီတပတ္ ျမန္မာ့မ်က္ေမွာက္ေရးရာ သံုးသပ္ခ်က္အစီအစဥ္မွာ မတူကြဲျပားမႈကို အေျခခံေသာ
စည္းလံုးညီညြတ္ေရး Unity in Diversity ဆိုတဲ့ ပင္လံုရဲ႕အေျခခံသေဘာတရားကို
ဘယ္ေလာက္အထိ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကျပီလဲ ဆိုတာကို ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ့ေနမ်ား ကြန္ရက္က
ဦးလွထြန္း၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ SNLD က ဦးစိုင္းလိတ္တို႔ ႏွင့္ ဦးေက်ာ္ဇံသာ
ေဆြးေႏြးသံုးသပ္တင္ျပထားပါတယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ နယ္ခ်ဲ႕ျဗိတိသွ်တို႔လက္ေအာက္က လြတ္လပ္ေရးယူျပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းၾကမယ္ဆိုေတာ့ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ၊
လြတ္လပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ အဓိကထား စဥ္းစားခဲ့ၾက ရယူခဲ့ၾကတဲ့
မူဝါဒသေဘာတရားကေတာ့ Unity in Diversity ဆိုတဲ့ သေဘာတရား ျဖစ္ပါတယ္။
မတူကြဲျပားမႈေတြအထဲမွာ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ဆိုတဲ့စကား ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ကို
ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္မယ္ဆိုရင္ Unity ဆိုတဲ့ စည္းလံုးညီညြတ္မႈရွိရမယ္။ ဒါေပမယ့္
မတူကြဲလြဲတဲ့ဟာေတြကို အကုန္လံုး ျဖတ္ပစ္ျပီးေတာ့ တစ္မ်ိဳးတည္းျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ Unification
မ်ိဳး မဟုတ္သလို Diversity ဆိုတာကလည္း Fragmentation လို႔ေခၚတဲ့ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ
ကြဲလဲြျခင္းမရွိဘဲႏွင့္ မတူကြဲလြဲမႈကိုလက္ခံျပီးေတာ့ ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္မယ္ဆိုတဲ့
သေဘာတရားျဖစ္ပါတယ္။ အခု လြတ္လပ္ေရး ရျပီးေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀
ေက်ာ္ၾကာလာခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ တိုင္းရင္းသားေတြက Unity in
Diversity ဆိုတဲ့ အယူအဆကိုသေဘာတူညီျပီး လက္မွတ္ေရး ထုိးခဲ့ၾကတာလည္း ႏွစ္ေပါင္း ၆၆
ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ အဲဒီသေဘာတရားကို ဘယ္ေလာက္ထိ လက္ေတြ႔
အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိုင္ျပီလဲဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ ၾကည့္ရေအာင္ပါ။ ပထမဦးဆံုး ျမန္မာႏုိင္ငံ
ေရွ့ေနမ်ားကြန္ရက္ကေရွ့ေနႀကီးတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ဦးလွထြန္းေျပာပါခင္ဗ်ာ။
ဦးလွထြန္း ။ ။ က်ေနာ္ သတိထားမိသေလာက္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို
ခ်ဳပ္တဲ့အေနအထားတုန္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေနႏွင့္က က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား
တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို လံုးဝႀကီးကို အသိအမွတ္ျပဳျပီးေတာ့ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕
ေက်နပ္မႈကို ရယူဖို႔ ႀကိဳးစားျပီးေတာ့မွ တည္ေဆာက္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ခုနတုန္းက
ေျပာသလိုပဲ Diversity ဆိုတဲ့ဟာက ဒီ Diversify ျဖစ္ေနတဲ့အခ်က္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ က်ေနာ္တို႔
က်န္တဲ့တစ္ဖက္က အသိမွတ္ျပဳခံယူျပီးတဲ့အခါၾကမွ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီဟာက Unity ဆိုတဲ့ဟာက
ရႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္တုန္းက အဲဒီလို ယူတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို
က်ေနာ္တို႔က 1947 constitution မွာ သြားျပီးေတာ့ ေတြ႔ပါတယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုလို႔ရွိရင္
က်ေနာ္တို႔ ဒီ ၁၀ ႏွစ္အတြင္းမွာ ခြဲထြက္ခြင့္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုမက်င့္သံုးရ လို႔ဆိုျပီး
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
108
ေတာ့ျပဌာန္းထားတယ္။
အဲဒါကို က်ေနာ္တို႔က အဓိပၸာယ္ေဖာ္ၾကည့္တဲ့အခါၾကေတာ့ ၁၀ ႏွစ္ ျပီးတဲ့အခါမွာ ခြဲထြက္ခြင့္
ရွိတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ဒါက Diversity ကို အသိမွတ္ျပဳခဲ့တဲ့အခ်က္လို႔ က်ေနာ္တို႔က ျမင္တယ္။
အဲဒီတုန္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ သေဘာထားအတိုင္းဆိုရင္ ဗမာေတြအေနႏွင့္က ဒီဘက္က
ျပည္မကအေနႏွင့္က ၁၀ ႏွစ္အတြင္းမွာ တုိင္းရင္းသားညီအကိုေတြကို ေက်နပ္လာေအာင္
စည္းရံုးရမယ္လို႔ ဆိုျပီးေတာ့ ေျပာခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်က္ကို ၾကည့္မယ္ဆုိလို႔ရွိရင္ တစ္ဖက္ကို
ေသေသခ်ာခ်ာ ေလးေလးနက္နက္ အသိမွတ္ျပဳျပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ညီညြတ္မႈကို ယူခဲ့တယ္။
အဲဒီလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ ရွင္းလင္းခ်က္ အသိမွတ္ျပဳမႈေၾကာင့္လည္း တုိင္းရင္းသားေတြက Free
Concepts/Contract ေပးျပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုကို ဖြဲ႔စည္းျပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔
တေပါင္းတစည္းတည္းလြတ္လပ္ေရးကိုရယူခဲ့တယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ အခုအခါမွာေကာ အဲ Unity in Diversity ဆိုတဲ့သေဘာတရားကို
ဘယ္ေလာက္ထိ မွန္မွန္ကန္ကန္အေကာင္ထည္ေဖာ္လာႏိုင္ခဲ့ျပီလို႔ထင္ပါသလဲ။
ဦးလွထြန္း ။ ။ ရွင္းရွင္းေျပာရင္ေတာ့ က်ေနာ့္အျမင္အရဆိုရင္ လံုးဝႀကီး မရွိေသးဘူးလို႔ပဲ
ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ အဲဒါက ဘာအခ်က္လဲဆိုလို႔ရွိရင္ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေတြကို
ေျပာတဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တို႔က ညီညြတ္တယ္ေျပာျပီးေတာ့ ခုနကေျပာတဲ့ ကြဲလဲြတယ္တဲ့အခ်က္ကို
အသိမွတ္မျပဳဘူး။ က်ေနာ္တို႔ဘက္က က်ေနာ္တို႔ ဒီဘက္က လူမ်ားစုျဖစ္တဲ့ လူေတြက အင္မတန္
အားနည္းခဲ့တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို က်ေနာ္တိုိ႔ ၆၂ ခုႏွစ္ က်ေနာ္တို႔ ျပည္လမ္းက Federal
ညီလာခံတုန္းက က်ေနာ္ေတြ႔ခဲ့သလိုပဲ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ဒီဘက္ ေနာက္ပိုင္း
စစ္အာဏာသိမ္းျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း အစိုးရေတြရဲ႕ လုပ္ပံုကိုင္ပံုေဆာင္ရြက္ပံုကို ၾကည့္တဲ့
အခါမွာလည္းခုနကေျပာတဲ့အသိမွတ္ျပဳမႈကိုမေတြ႔ရပါဘူး။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆိုေတာ့ ဦးစုိင္းလိတ္ကေကာ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။ Unity in Diversity
ဆိုတာကို ဘယ္ေလာက္ထိ လက္ေတြ႔အေကာင္ထည္ေဖာ္ က်င့္သံုးႏိုင္ခဲ့ျပီလို႔ ထင္ပါသလဲ။
ျပည္ေထာင္စုမွာအခု။
ဦးစိုင္းလိတ္ ။ ။ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္ထိကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေလ့လာၾကည့္မိသေလာက္ဆိုရင္ လက္ရွိ
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေနႏွင့္ အဲဒီ Unity in Diversity ကို အသိမွတ္ျပဳတဲ့ သေဘာမ်ိဳးေတာ့
ေျပာလာဆိုလာတာ ေတြ႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈအပိုင္းမွာေတာ့ အင္္မတန္ကို
အားနည္းေနေသးတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲရွိရင္ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္ထိ က်ေနာ္တို႔
တိုင္းရင္းသားေတြက ကိုယ္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ တန္းတူညီေရးဆိုတဲ့ အဆိုျပဳခ်က္ေတြကိုပဲ
တဖြဖြ ေျပာရေနတုန္း ေျပာႀကေန တုန္းဆိုတာက ဒါသက္ေသပါ။ တကယ္တမ္း က်ေနာ္တို႔
လက္ေတြ႔ မ်က္ေတြ႔ က်င့္ႀကံျပီဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ ဒီကိစၥေတြက ထည့္ေျပာစရာေတာင္မလိုတဲ့
အခ်က္ေတြ ျဖစ္ေနတာကိုး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ က်ေနာ္တို႔ Unity ကို ဦးတည္
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
109
ဦးတည္ Diversity ကိုဘယ္လိုပဲ က်ေနာ္တို႔ ရည္မွန္း ရည္မွန္း လက္ေတြ႔ က်င့္ႀကံမႈကေတာ့
အေျပာပဲရွိေသးတယ္။ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈ မရွိေသးဘူးလို႔ပဲ သံုးသပ္လိုပါတယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့။ အဲဒီေတာ့ ဘာေတြမ်ား အခု ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကေတာ့
ပြင့္လင္းတဲ့အစိုးရ လူထုသေဘာထားကိုလည္း သူတို႔ လက္ခံပါတယ္ တုိင္းရင္းသားေတြႏွင့္လည္း
ေဆြးေႏြးေနပါတယ္ဆိုျပီး ေျပာေနေတာ့ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အေကာင္းဆံုး ဒီ Unity in Diversity
ဆိုတဲ့သေဘာတရားကို အေျခခံျပီးေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားေတြအားလံုး
ေက်နပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းဘာ လိုဦးလွထြန္း
ထင္ပါသလဲ။ဦးလွထြန္းအေနႏွင့္။
ဦးလွထြန္း ။ ။ က်ေနာ္အေနႏွင့္ကေတာ့ အခု က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြအုပ္စုမွာ က်ေနာ္တို႔
ေနာက္ဆံုးဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ UNFC ဆိုတာ ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ျပည္တြင္းမွာ
တရားဝင္ရပ္တည္ေနတဲ့ SNLD တုိ႔။ က်ေနာ္တို႔ ဒီ SNDP တုိ႔ စသျဖင့္ က်ေနာ္တို႔
ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ သူတို႔ဟာ လြတ္လပ္ျပီးေတာ့
သူတို႔အားလံုး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးႏုိင္တဲ့ အေနထားမ်ိဳးတစ္ခု ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ လုိပါတယ္။
လုပ္ခြင့္ရဖို႔ လုိပါတယ္။ ေနာက္ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း တိုင္းရင္းသား ညီလာခံတစ္ခု လုပ္ဖို႔လုိပါတယ္။
သူတို႔ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ သူတို႔ရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္ေတြကို က်ေနာ္တို႔က နားလည္လက္ခံဖို႔ လိုပါတယ္။
ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအေနႏွင့္က။ အဲဒီလို နားလည္လက္ခံျပီတဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တို႔
လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာ က်ေနာ္တို႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုညီလာခံ က်ေနာ္တို႔ ဟုိတုန္းက
Federal ညီလာခံ က်ေနာ္တို႔ …… လုပ္ခဲ့သလိုမ်ိဳး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း လက္ေတြ႔
လုပ္ေဆာင္ေပးမယ္ဆိုရင္ညီညြတ္ေရးဟာတကယ္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မယ္လို႔က်ေနာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့။ ဦးစုိင္းလိတ္ရဲ႕ သေဘာထားလဲ ေျပာပါ။ အခုအခါမွာ က်ေနာ္
ေစာေစာက ေမးခဲ့သလိုပဲ ပြင့္လင္းမႈရွိလာပါျပီလို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာႀကဆိုရင္
ဘာလုပ္ေစခ်င္ပါသလဲ အစုိးရႏွင့္ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ က်ေနာ္တို႔ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု
ျဖစ္လာႏိုင္မယ္ထင္ပါသလဲ။
ဦးစိုင္းလိတ္ ။ ။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ SNLD ရဲ႕ မူအတိုင္းေပါ့ဗ်ာ။ သံုးပြင့္ဆိုင္
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ေစခ်င္တယ္။ အဲဒီမွာ တိုင္းရင္းသားေတြကတစ္ဖက္
ေနာက္ျပီးေတာ့မွ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုကတစ္ဖက္ ေနာက္ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့
အစိုးရကတစ္ဖက္ သံုးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျပီးေတာ့မွ တုိင္းရင္းသားအားလံုး
လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာႏွင့္ တန္းတူညီမွ်စြာ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္တဲ့ အခြင့္လမ္းတစ္ခု ဖန္တီးဖို႔
လိုအပ္တယ္။ ေစာေစာက ဆရာေျပာသလို တိုင္းရင္းသား ညီလာခံလုိ႔ပဲ ေျပာေျပာ
ျပည္ေထာင္စုညီလာခံလို႔ပဲ ေျပာေျပာ ဒီဥစၥာကို အျမန္ဆံုးလုပ္မွသာလွ်င္ က်ေနာ္တို႔ အားလံုး
ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ေနာက္ အစိုးရကိုယ္တိုင္ေၾကညာေနတဲ့
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
110
လြတ္လပ္ပြင့္လင္းတဲ့အစိုးရဆိုတ ပီျပင္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ အဓိက လုိအပ္ခ်က္လို႔
က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ လူေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကို ႀကည့္မယ္။ ျပည္ေထာင္စုသား ျပည္ေထာင္စုအထဲမွာ
ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြ ရွမ္း၊ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ခ်င္း စသျဖင့္။
မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒီလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ က်ေနာ္ ေလ့လာသေလာက္က ဘာကို
အေျခခံေနလဲဆို Ethnic Nationalism လို႔ေခၚတဲ့ Ethnicity ကို လူမ်ိဳးေရးကို အေျခခံျပီး
ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ ေတြ႔ရပါတယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ။ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ Civic
Nationalism ဘယ္လူမ်ိုဳး ဘယ္ Ethnic ကလာလာ ဘယ္စကားကိုေျပာေျပာ ဘယ္လိုယဥ္ေက်းမႈ
က်င့္သံုးက်င့္သံုး ဥပမာ အေမရိကန္တို႔။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားဆိုရင္ ဒါတစ္ခုပဲထားမယ္ အဲဒီ
စိတ္ဓာတ္မ်ိဳး Civic Nationalism ႏိုင္ငံသားကို အေျချပဳတဲ့ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ေပါ့။ ဆိုေတာ့
က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဲဒီလိုမ်ိဳးမဟုတ္ပဲႏွင့္ Ethnicity ကို လူမ်ိဳးေရးကို အေျခခံတဲ့
အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ ရွိေနႀကပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီစိတ္ဓာတ္ အစြဲအလမ္းျပင္းထန္းမႈႏွင့္
ပတ္သက္လို႔ကေကာ တစံုတရာေျပာစရာ မရွိဘူးလားခင္ဗ်ာ။ ဒါကို ဘယ္လို
တိုင္းတာထိိန္းခ်ဳပ္ရမလဲဆိုတာႏွင့္ပတ္သက္ျပီးေတာ့။ဦးလွထြန္း။
ဦးလွထြန္း ။ ။ ဟုတ္ကဲ့။ အဲဒီမွာ Ethnic Nationalism လို႔ဆိုတဲ့ဟာကေတာ့ တကယ့္ က်ေနာ္တို႔
ဒီ Diversity ရဲ႕အေျခခံ အရင္းအျမစ္တစ္ခုပဲ။ အဲဒီအေပၚမွာမွ တစ္ခါ က်ေနာ္တို႔
အခုနတုန္းကေျပာတဲ့ Civic Nationalism ဆိုတဲ့ဟာက Rule of Law ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ
က်ေနာ္တို႔ ဒီဟာကို Ethnicity ကုိ က်ေနာ္ ထည့္မေျပာပဲႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
က်ေနာ္တို႔ဟာက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်ေနာ္တို႔ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ျပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဥပမာ
ဗမာလို႔ေျပာရင္ေတာင္မွ ဗမာ Nationality က မပီျပင္ခဲ့ဘူး။ အဲဒီေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕
Ethnicity ဆိုတာက ပုိေတာင္မွ ဆိုးတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေနတဲ့အခါၾကေတာ့ ဒီျပႆနာကို
အရင္ရွင္းျပီးေတာ့မွ က်ေနာ္တို႔အခုန တုန္းကေျပာသလိုမ်ိဳးက်ေနာ္တို႔လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
တကယ့္တကယ္ တမ္းၾကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာ က်ေနာ္တို႔က ကြဲျပားမႈကို မတူကြဲျပား
မႈကို မတူကြဲျပားတဲ့အတိုင္း က်ေနာ္တို႔က အသိမွတ္ျပဳ လက္ခံဖို႔လုိပါတယ္။ နံပါတ္တစ္က။
နံပါတ္ႏွစ္ကေတာ့ ဒုတိယအပိုင္းၾကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို သြားျပီး ေတာ့
က်ေနာ္တို႔က ႏိုင္ငံကို ေခတ္မီနည္းစနစ္ေတြ အေျခခံ အယူအဆအသစ္ေတြႏွင့္ က်ေနာ္တို႔
ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ဖို႔ လုိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အရင္းအျမစ္စြဲလမ္းမႈကို
အသိမွတ္မျပဳဘဲႏွင့္ကေတာ့ အခုသာမာန္အားျဖင့္ ဘယ္လိုမွ ရႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့။ ဦးစိုင္းလိတ္ ရဲ႕ သေဘာထားလည္း ေျပာပါခင္ဗ်ာ။ Ethnic
Nationalism ဘယ္ေလာက္ထိ ျပင္းထန္ေနသလဲ။ အဲဒါကို ထိန္းဖို႔လုိမလား။ ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးႏွင့္
ေပါင္းစပ္ၾကရမလဲဆိုတာ။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
111
ဦးစိုင္းလိတ္ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့။ အဲဒီ Ethnic Nationalism ဆိုတာ က်ေနာ္ထင္တယ္။ ဒါ
အာဏာရွင္အစိုးရ အဆက္ဆက္ရဲ႕ ဖန္တီးလုပ္ႀကံမႈကလည္းပဲ အင္မတန္ကို အေရးပါတဲ့
အခန္းက႑ကေန ပါဝင္ခဲ့တယ္လို႔ ျမင္တယ္ ခင္ဗ်။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုလို႔ရွိရင္ က်ေနာ္တို႔
စစ္အာဏာရွင္ တေလွ်ာက္လံုး မဆလေခတ္ ေနာက္ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ တေလွ်ာက္လံုးမွာ
စစ္တပ္ဆိုရင္လည္းပဲ ဗမာစစ္တပ္လိုမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ေနာက္ ပါတီ
မဆလေခတ္မွာဆိုလို႔ရွိရင္လည္းပဲ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္မွာဆိုလို႔ရွိရင္လည္း
ျမန္မာလိုဝတ္ ျမန္မာလိုစား ျမန္မာလိုသြား ျမန္မာအေတြး မေတြးတဲ့လူဟာ ျဖစ္ရင္
ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကိုဘဲ သစၥာေဖာက္သလို ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕အက်ိဳးကို မလုိလားသလိုဆိုတဲ့
ပံုစံမ်ိဳးေရာက္ေအာင္ပံုသြင္းေတာင္ခံခဲ့ရပါတယ္။
ဆိုေတာ့ တစ္ဖက္မွာ ဗမာဆိုတဲ့ ျမန္မာဆိုတဲ့ အေရးအသား အေျပာအဆိုေတြ သိပ္ျပီး
လႊမ္းမိုးႀကီးစုိးလာတဲ့အခါႀကေတာ့ က်န္တဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြကလည္းပဲ သူရဲ႕ Ethnic Identity
ကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ကို အလိုလိုေနရင္း သတိရလာၾကတာေပါ့။ ဆိုလိုတာကေတာ့
ဒီလူမ်ိဳးေရးစိတ္ဓာတ္ အေျခခံ မရင့္ရင့္ေအာင္ မႀကီးထြားႀကီးထြားေအာင္ အာဏာရွင္က
သူရဲ႕လုိအပ္ခ်က္အရ တမင္ဖန္တီး လုပ္ႀကံခဲ့တာမို႔လို႔ ဒီဥစၥာဟာ တကယ္တမ္း ေနာက္ဆံုး
က်ေနာ္တို႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တိတိက်က်မွာ တိတိပပ ေရးသားေဖာ္ထုတ္ထားမယ္။
အခြင့္အရးဆိုင္ရာေတြကို တိတိက်က် လမ္းညႊန္းေရး သားထားမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီကိစၥကေတာ့
အလုိလို ေျပလည္ျပီးသားျဖစ္သြားမယ္လို႔ က်ေနာ္ ယံုႀကည္ပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကိုယ္၌က တရားမွ်တမႈအေပၚမွာ အေျခခံမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီကိစၥက
ေျဖရွင္းျပီးသားျဖစ္မယ္လို႔က်ေနာ္ယံုႀကည္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆိုေတာ့ တုိင္းရင္းသားေတြဟာ သူတို႔ တန္းတူအခြင့္အေရးရတယ္ သူတို႔
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မခံရဘူး။ သူတို႔ဟာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရြင္ အဆင့္အတန္းႏွင့္
ေနရတယ္ဆိုတဲ့ အသိဝင္သြားရင္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ငါတို႔ ဘယ္လူမ်ိဳးစြဲ ဘယ္ဘာသာစြဲဆိုတာ
တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့ပါးသြားႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေပါ့ခင္ဗ်ာ။ဦးလွထြန္းသေဘာထား။
ဦးလွထြန္း ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ ခင္ဗ်ာ။ အဲဒီမွာ တုိင္းရင္းသားေတြက တကယ္တမ္းေျပာမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္
Ethnic Nationalism က က်ေနာ္တို႔ ဒီဘက္က ႀကီးမားတဲ့ က်ေနာ္တို႔ႏွင့္ ႀကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္
လူနည္းစုေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူနည္းစုေတြက မိမိရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈ၊ မိမိရဲ႕ ဘာသာစကား မိမိရဲ႕
အမ်ိဳးသား ဒါေတြကို က်ေနာ္တို႔ သူတို႔ရဲ႕ Identity ေတြကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္
ျမွင့္တင္ဖို႔ဆိုတာက သူတို႔ရဲ႕ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးပါပဲ။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔က မတူကြဲ
ျပားျခားနားတဲ့ဟာကို အင္အားရွိတယ္ ဆိုတဲ့လူေတြ ကေနျပီးေတာ့ ဒါမွမဟုတ္လို႔ရွိရင္လည္း
ႏိုင္ငံကို လက္ရွိဦးေဆာင္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းကေနျပီးေတာ့ ဒီဟာကို ခိုင္ခုိင္မာမာ
အသိအမွတ္ျပဳျပီးတဲ့အခါၾကမွ က်ေနာ္တို႔ ဒီဟာအေပၚမွာ မူတည္ျပီးေတာ့ ခုနကေျပာတဲ့ ဆရာ
ဦးစိုင္းလိတ္ေျပာသလိုမ်ိဳး က်ေနာ္တို႔ Constitution မွာ မွ်တတဲ့ တရားမွ်တတဲ့
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
112
ျပဌာန္းခ်က္ေတြႏွင့္ ေပါင္းစပ္လိုက္မွ တကယ္ရမွာပါ။ အဲဒီေတာ့ အေျခခံအေနနဲ႔
ေျပာခ်င္တာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မတူကြဲျပား ျခားနားမႈကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီးေတာ့
တုိင္းရင္းသားေတြကို အေလးအနက္ထားၿပီးေတာ့ ဆက္ဆံေျပာဆိုဖို႔ လိုတယ္။ နံပတ္ (၂)
ကေတာ့ သူတုိ႔နဲ႔ အဲဒီလို သေဘာမ်ဳိးရၿပီဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တုိ႔က သူတုိ႔ဆီမွာ ရွိသင့္တာ၊
တျပည္လံုးမွာ ရွိသင့္တာေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ရဲ ႔ constitution မွာ တိတိက်က် တရားမွ်တစြာ
ျပဌာန္းဖို႔ လုိပါတယ္။
မ်က္ေမွာက္ေရးရာ / သတင္းသံုးသပ္ခ်က္
ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
113
အစိုးရ နဲ႔ ကခ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ
ဦးေက်ာ္ဇံသာ
29.05.2013 VOA
ဒီတပတ္ ျမန္မာ့အေရး မ်က္ေမွာက္ေရးရာ အစီအစဥ္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္ၾကဖို႔ စဥ္းစားၾကတဲ့အခါ တုိင္းရင္းသားေတြ တန္တူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို
အာမခံေပးႏိုင္ေရးဟာ အဓိကက်တဲ့အခ်က္တခ်က္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ တိုင္းရင္းသား
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာတူးဂ်ာ က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ KIO ဥကၠဌေဟာင္း
ေဒါက္တာတူးဂ်ာနဲ႔ဦးေက်ာ္ဇံသာတို႔ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ထားပါတယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ အခု ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့
ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ အဆိုတင္သြင္းလာတာကို
ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႀကိဳဆုိသလား။ သတိထား ႀကိဳဆိုသလား စသျဖင့္
အၾကမ္းမ်ဥ္းေျပာပါဆရာ။
ေဒါက္တာတူးဂ်ာ ။ ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဖို႔ဆိုတာကေတာ့ ႀကိဳဆိုသင့္ပါတယ္။
ျပင္ဆင္လုိအပ္တဲ့ ပုဒ္မေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပင္တယ္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာေတာ့
ဘယ္အဆင့္အထိ ျပင္မလဲဆိုတဲ့အပိုင္းကို စဥ္းစားၾကရမယ္။ ဥပမာ ဒီမုိကေရစီက်က်
ျဖစ္ေစခ်င္တယ္ဆိုခ်င္ေတာ့ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ဆန္႔က်င္တဲ့ ပုဒ္မေတြကို ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ ျပင္ရမယ္။
ဥပမာဆုိရင္ စစ္တပ္က ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပါထားတဲ့ကိစၥေတြ။ ေနာက္ၿပီး ဖယ္ဒရယ္
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
114
စံခ်ိန္စံႏႈန္းမီွေအာင္ ျပင္ၾကမယ္ဆိုလုိ႔ရွိရင္လည္း ဒါက ဖယ္ဒရယ္စနစ္ရဲ ႔ ပံုစံကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့
လုိအပ္တာေတြကို ျပင္ရင္ေတာ့။ ေနာက္တခုကေတာ့ အေျခခံဥပေဒကို လြယ္လြယ္နဲ႔
ျပင္ႏုိင္ေအာင္လို႔ ျပင္တဲ့ေနရာမွာ အခက္ႀကီးမျဖစ္ေအာင္ ဒါကိုလည္း စဥ္းစားဖုိ႔လိုတယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ျပင္ပံုျပင္နည္း။ အစတုန္းကေတာ့ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ခံမွ
ျပင္လုိ႔ရႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥျပင္ဖို႔လိုတယ္ဆိုေတာ့ အခု လႊတ္ေတာ္မွာ မဲအမ်ားစုရထားတဲ့
ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ကိုယ္တိုင္က ဒီကိစၥကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးလာ
တယ္ဆိုေတာ့ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရႏုိင္မယ့္ အလားအလာေတာ့ ျမင္ရၿပီေပါ့ဆရာ။
ေဒါက္တာတူးဂ်ာ ။ ။ အဲဒါ သူတုိ႔အေပၚမွာ ဒီပါတီအေပၚမွာ မူတည္မယ္ထင္တယ္။
ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအေနနဲ႔ တကယ္ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးကို ျဖည့္ႏိုင္မွ ဒီအေျခခံဥပေဒကို
ျပည္သူလူထု လက္ခံႏိုင္တဲ့ ပံုစံျဖစ္လာေအာင္ ေစတနာမွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ျပင္မယ္ဆိုလုိ႔ရွိရင္
ျပင္လို႔ရႏိုင္တယ္လို႔ထင္တယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆရာ အခုနေျပာခဲ့တဲ့အထဲမွာ အဓိက ႏွစ္ခ်က္ကေတာ့ စစ္တပ္က ၂၅
ရာခိုင္ႏႈန္း ယူထားတဲ့ကိစၥကို ဆရာေထာက္ျပပါတယ္။ ေနာက္တခုက တိုင္းရင္းသားကိစၥ။
စစ္တပ္က အာဏာယူထားတဲ့ကိစၥကို အရင္ေျပာၾကရေအာင္ပါ ဆရာ။ အဲဒီကိစၥကို
ဘယ္ေလာက္ျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ။ ဒီတႀကိမ္ျပင္ရင္ စစ္တပ္က ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ျခင္းကို သူတုိ႔
ရုတ္သိမ္းမယ္ ထင္ပါသလား။ ေနာက္တခုက အဲဒါထက္ ပိုအေရးႀကီးတာက တိုင္းျပည္မွာ
အေရးေပၚအေျခအေန ေပၚေပါက္တယ္ဆိုရင္ စစ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က လိုအပ္မယ္ထင္ရင္
သူကိုယ္တုိင္ အာဏာသိမ္းယူႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အခြင့္အေရးတရပ္လည္း ပါေနပါတယ္။ ဒီ
ႏွစ္ရပ္လံုးဟာ ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔အေနနဲ႔ တကယ္ လိႈက္လိႈက္လဲလဲ ျပင္ေနတယ္
ထင္ပါသလား။စစ္တပ္ကေရာလက္ခံႏိုင္မယ္ထင္ပါသလား။
ေဒါက္တာတူးဂ်ာ ။ ။ အခု အေျခခံဥပေဒ ျပင္တယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ နိုင္ငံေရးအေျခအေနကို
ၾကည့္ၿပီးမွ အျမန္ျပင္ဖို႔ လုိတယ့္ဟာေတြကို ဦးစားေပးၿပီး ျပင္ရမွာပဲ။ အေျခအေနအေပၚ
မူတည္ၿပီးမွ တခုခ်င္း လုိအပ္တာကို ဆက္လက္ျပင္ဆင္သြားတဲ့ ျပဳျပင္သြားတယ့္ပံုစံဆို ေရရွည္မွာ
ပိုၿပီးေတာ့မွန္ကန္လိမ့္မယ္လို႔ထင္တယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ျမန္ျမန္ျပင္ဖို႔ လိုတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြက ဘယ္အခ်က္ေတြကို ေျပာလိုပါသလဲ။
ေဒါက္တာတူးဂ်ာ ။ ။ ျမန္ျမန္ျပင္ဖို႔ လိုတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြက စံခ်ိန္စံႏႈန္းကို
ၾကည့္မယ္ဆိုလုိ႔ရွိရင္ အခုန က်ေနာ္ေျပာသလို ဒီမုိကေရစီ ပံုစံက်က်လည္း ျဖစ္ဖုိ႔လိုတယ္။ ဒီ
အေျခခံဥပေဒက။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီပံုစံ မက်တဲ့ဟာေတြကေတာ့ ျပင္သြားရမယ့္
ပုဒ္မေတြရွိတယ္။ ေနာက္တပိုင္းက အခု က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားဘက္ကလည္း ေတာင္းဆုိေနတဲ့
တတုိင္းျပည္လံုးအက်ဳိးအတြက္ ေတာင္းဆိုေနတဲ့အခ်က္က က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံ စစ္မွန္တဲ့
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
115
ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို က်င့္သံုးႏိုင္ဖို႔ကို လုိအပ္တယ္။ အဲဒါမွ အားလံုးေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႔ လက္တြဲၿပီး
ေနထုိင္ႏိုင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္လာမွာ။ အဲဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုပံုစံရွိဖို႔ဆိုရင္ ဖယ္ဒရယ္ပံုစံမ်ဳိး
ျဖစ္လာရမယ္။ ဒီဟာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သူကို ဖယ္ဒရယ္ပံုစံက်က် လိုအပ္တဲ့ပုဒ္မေတြကို
ျပင္သြားရမယ္။ ဒါေတြက အခုအျမန္ျပင္ဖို႔လိုတဲ့ ပုဒ္မေတြထဲမွာ ဒါေတြပါတာေပ့ါ။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ က်ေနာ္ တခုေမးခ်င္တာက ဆရာတို႔ကိုယ္တုိင္ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ခဲ့တဲ့
လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးကို စြန္႔ၿပီးေတာ့ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ေညာင္ႏွစ္ပင္
အမ်ဳိးသားညီလာခံတုန္းက ဆရာတို႔ဟာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအေရး၊ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
အေရးအထိ ဆရာတို႔ တက္ၿပီးေတာ့ စဥ္းစားခဲ့တယ္လို႔ က်ေနာ္ သိပါတယ္။ တုိင္းရင္းသား
ေတြအားလံုးေပါ့။ အဲဒီအခါတုန္းက ဘယ္လို အတားအဆီးေတြ ႀကံဳခဲ့ရလို႔ ဒီကိစၥ
မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူးလဲ။ အခု ဒီ အတားအဆီးမ်ဳိးေတြ ေပ်ာေလာသြားၿပီလို႔ ထင္ပါသလား။
ေဒါက္တာတူးဂ်ာ ။ ။ အဲဒီတုန္းကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ တင္ေတာ့တင္တာပဲ။ က်ေနာ္တို႔လည္း
စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုပံုစံ ျဖစ္ေအာင္ဆုိၿပီးေတာ့ အခ်က္အလက္ေတြ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။
ဖယ္ဒရယ္ပံုစံေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကေတာ့ အဲဒီအဆင့္ကို
မမီွဘူးေလ။ ဒါေပမဲ့ ဘာပဲေျပာေျပာ အခုက က်ေနာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံမွာ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ မျဖစ္မေန တည္ေဆာက္ၾကရမယ္။ ဒါကိုေလး သိပ္အခ်ိန္ဆြဲထားလို႔
ေကာင္းတာမဟုတ္ဘူး။ ျပည္တြင္းစစ္ကလည္း ဒီေလာက္ၾကာရွည္လာၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္။
ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အဲဒီလို ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲ၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့
စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ဖယ္ဒရယ္ပံုစံ က်င့္သံုးဖို႔ လိုအပ္လာတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔က
အေျခခံဥပေဒ ျပင္တဲ့ေနရာမွာလည္း ဖယ္ဒရယ္ပံုစံ ျဖစ္လာေအာင္ ဒါကို ျပင္ရေတာ့မယ္။ ဒါကို
အခ်ိန္ဆြဲထားလို႔လည္းမရေတာ့ဘူးလို႔က်ေနာ္အဲဒီလိုသံုးသပ္တယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုဆိုတာကို က်ေနာ္တုိ႔
နည္းနည္းေဆြးေႏြးၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဆရာတုိ႔ ဘယ္ဟာကို လုိခ်င္တာလဲ။ ျပည္နယ္
တိုင္းရင္းသားေဒသေတြရဲ ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႔။ တနည္းအားျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ ျပည္နယ္
တုိင္းမွာ။ အဲဒီ အစိုးရကို ဗဟုိအစိုးရရဲ ႔ သေဘာတူညီခ်က္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ျပည္နယ္
ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္တဲ့ အစိုးရမ်ဳိးကို လိုခ်င္တာလား။ ျပည္နယ္ရဲ ႔
ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္ အာဏာအျပည့္အဝ လုိခ်င္သလား။ အခု ျပည္နယ္ေတြမွာဆို စစ္တပ္က လႊမ္းမုိးမႈ
ဗဟုိထက္ ပိုမ်ားတယ္ သိရပါတယ္။ အဲဒါေတြကို ဖယ္ရွားခ်င္သလား။ ဆရာ တခ်က္ခ်င္း
နည္းနည္းေဆြးေႏြးေပးပါ။
ေဒါက္တာတူးဂ်ာ ။ ။ အဓိက က်ေနာ္တုိ႔ တင္ျပခ်င္တာက ဖယ္ဒရယ္ပံုစံ ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ေတြ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အခြင့္အေရးေတြ ရရွိရမယ္။ အဓိကေတာ့
ဥပေဒျပဳတဲ့အပိုင္း။ Legislative အပိုင္းမွာ ျပည္နယ္ေတြကို အမ်ားႀကီး ထပ္တုိးေပးဖုိ႔လိုတယ္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
116
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒက အာဏာခြဲျခားသတ္မွတ္တာရွိတယ္။ အာဏာခြဲေဝတာရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့
မမွ်တဘူး။ အဲဒီေတာ့ ျပည္နယ္ေတြ၊ တုိင္းေဒသႀကီးေတြကို ခြဲေဝေပးထားတဲ့ ဥပေဒျပဳအာဏာနဲ႔
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ အင္မတန္နည္းေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါေတြကို တုိးၿပီးေပးရမယ္။
ဖယ္ဒရယ္အဆင့္ဆုိရင္ေတာ့ ျပည္နယ္ေတြမွာ ဥပေဒျပဳအာဏာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ အမ်ားႀကီး
တုိးေပးဖို႔ လိုေသးတယ္။ အခုက ဗဟိုခ်ုပ္ကိုင္မႈ တင္းၾကပ္တဲ့အဆင့္မွာ ရွိေနေသးတယ္။
အဲဒါေၾကာင့္ ဒါေတြကိုသာ ဥပေဒျပင္တဲ့ေနရာမွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့နည္းသြားတယ့္
decentralized ပံုစံအတြက္ လိုအပ္တဲ့ဥပေဒေတြ ျပင္သြားရမယ္။ ေနာက္ ဥပေဒျပဳ အာဏာလည္း
အလားတူ။ ျပည္နယ္ေတြကို တုိးေပးဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ဥပေဒျပဳအာဏာေတြ တုိးၿပီးေပးရမယ္။
ဒါမွလည္းဖယ္ဒရယ္ပံုစံ၊စစ္မွန္တဲ့ျပည္ေထာင္စုပံုစံျဖစ္လာမွာပါ။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ က်ေနာ္ ေနာက္တခု ေမးခ်င္တာက တုိင္းရင္းသားအင္အားစုတခ်ဳိ ႔က
ျပည္နယ္ေတြမွာ ျပည္နယ္အလိုက္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ ထားရွိေရးနဲ႔လည္း ပတ္သက္ၿပီးေတာ့
စကားေျပာၾကတာလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
ဖယ္ဒရယ္ပံုစံေတြမွာ ျပည္နယ္အဆင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ဆုိတာ သီးျခားမရွိၾကပါဘူး။ ဆိုေတာ့
အဲဒီလို ေတာင္းဆိုတဲ့အသံေတြလည္း တခ်ဳိ ႔ အဲဒါကိုလည္း ျပတ္ျပတ္သားသား မရွိေသးတဲ့
သေဘာမ်ဳိး က်ေနာ္ ၾကားရပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြဘက္က ဆရာတို႔ဒီကိစၥကို ဘယ္လို
သေဘာရပါသလဲ။
ေဒါက္တာတူးဂ်ာ ။ ။ တပ္နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ ဖယ္ဒရယ္ပံုစံမွာလည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ ႔
လက္ေအာက္မွာ ရွိရမွာပဲ တပ္ေတြအားလံုးက။ ဒါေပမဲ့ ျပည္နယ္ေတြမွာေတာ့ ကာကြယ္
ဦးစီးခ်ဳပ္ေအာက္က တပ္မေတာ္တခုတည္းေအာက္က ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ေအာက္က
ျပည္နယ္တပ္ဖြဲ႔ေတြထားဖုိ႔ တခ်ဳိ ႔လူေတြ တုိင္းရင္းသားေတြ အဲဒါ လိုလားေနတာျဖစ္တယ္။
ကိုယ့္ျပည္နယ္မွာ ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးအတြက္။ ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးတပ္ကို သက္သက္ထားဖုိ႔၊ အဲဒါ
ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ေအာက္က။ အဲဒီလို သေဘာထားမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ တခ်ဳိ ႔ရဲ ႔
သေဘာထားဆႏၵက ဘာလဲဆုိရင္ အခုလက္ရွိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ ႔
တပ္ကို အသြင္ကူးေျပာင္းတဲ့ေနရာမွာ တပ္မေတာ္ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ ႔ လက္ေအာက္ကိုထည့္ၿပီးေတာ့မွ
သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္ရဲ ႔ လံုၿခံဳေရးတပ္အေနနဲ႔ ဆက္လက္ထားရွိသြားဖို႔၊ တာဝန္ေပးသြားဖို႔
အဲဒီလိုမ်ဳိးျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္ နားလည္းသေဘာေပါက္ပါတယ္။ သီးျခားတပ္ပံုစံမ်ဳိးေတာ့
မဟုတ္ပါဘူး။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ က်ေနာ္ ေနာက္တခုေမးခ်င္တာက တုိင္းရင္းသားတခ်ဳိ ႔ကေတာ့ ကခ်င္၊
ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ျမန္မာ၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း လူမ်ဳိးစုအလိုက္ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ျပည္နယ္ရွစ္ခု
လုိခ်င္တယ္လို႔ ဆုိၾကပါတယ္။ အခု ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ သတ္မွတ္ခဲ့တာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း
လက္ထက္ကတည္းက တုိင္းျပည္နယ္ေပါင္းၿပီးေတာ့ ၁၄ ခု သတ္မွတ္ထား
ခဲ့တာရွိပါတယ္။ဆရာတုိ႔ဘယ္ပံုစံကိုလိုခ်င္ပါသလဲ။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
117
ေဒါက္တာတူးဂ်ာ ။ ။ ဒီဟာကေတာ့ ေဆြးေႏြးေနရမွာပဲ။ အမွန္ေတာ့ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
ကေတာ့ ျပည္နယ္ေပါင္းစု ျပည္ေထာင္စုလုိ႔ နားလည္းၾကတယ္။ အဲဒီလိုလည္း ဟုတ္ပါတယ္။
အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံက အခုက တုိင္းေဒသႀကီး (၇) ခု၊ ျပည္နယ္ (၇) ခု အဲဒီလို
သတ္မွတ္ခြဲျခားထားတယ္။ ဒါကိုေတာ့ ေဆြးေႏြးယူရမယ္။ စားပြဲဝုိင္းမွာ ေဆြးေႏြးယူရမယ့္
အခ်က္တခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္ျမင္တယ္။ သူ႔ရဲ ႔ ပံုစံကိုေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဖယ္ဒရယ္
ဆိုရင္ေတာ့ျပည္နယ္ေပါင္းစုျပည္ေထာင္စုျဖစ္ရမယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေနာက္ဆံုးတခု ေမးခ်င္တာက အခု ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္မယ္ဆုိၿပီးေတာ့
ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဘက္က ေလသံျပစ္လာတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ သူတုိ႔ေဆြးေႏြးလာၾကတယ္။
သေဘာတူလာၾကတယ္။ ျဖစ္လာရင္ အဓိက အက်ဆံုး အခက္အခဲက ဘယ္ေနရာေတြ
ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ တကယ္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကတဲ့အခါ။ အဲဒီ
ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္ (၇) ခု၊ တုိင္း (၇) ခု ျပႆနာနဲ႔ ျပည္နယ္ ရွစ္ျပည္နယ္ျဖစ္မယ့္ကိစၥလား။
သို႔တည္းမဟုတ္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ကိစၥလား စသျဖင့္ ဆရာ ဘယ္လုိထင္ပါသလဲ။
ေဒါက္တာတူးဂ်ာ ။ ။ က်ေနာ္အေနနဲ႔ အခုက ေတာ္ေတာ္လည္း ညႇိႏိႈင္းယူလို႔ရမယ္လို႔
တြက္ေနတာက ဖယ္ဒရယ္ပံုစံက်ေအာင္ လုပ္ေနဖုိ႔ အဲဒီမွာ အခ်ိန္ေတာ့ ယူရလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့
ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဒီ ဖယ္ဒရယ္ပံုစံက်ေအာင္ေတာ့ ျပင္ဖို႔ လိုလာမွာပဲ။ အရင္ကလည္း ၆၁
ခုႏွစ္တုန္းက ေတာင္ႀကီး ညီလာခံမွာလည္း အဲဒါကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးေတာ့မွ သေဘာတူညီ
ခဲ့ၾကတယ္။ အခု က်ေနာ္တုိ႔ အေျခခံ အားျဖင့္ေတာ့ ျပည္ေထာင္စုပံုစံ ပဲ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ လက္ရွိ
အေျခခံဥပေဒက structure အရ ျပည္ေထာင္စုပံုစံ ျဖစ္ေနၿပီ။ ဒါကို က်ေနာ္တို႔
အာဏာခြဲေဝတဲ့အပိုင္းကို၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ုပ္ခြင့္ အဆင့္ေရာက္ေအာင္
လုပ္ယူဖုိ႔လုိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ လုပ္မယ္ဆိုလုိ႔ရွိရင္ေတာ့ သိပ္ေတာ့ ခက္ခဲမယ္လို႔ မထင္ဘူး။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆရာေျပာတယ့္ ေတာင္ႀကီးညီလာခံတုန္းက ဟိုတုန္းက ဖယ္ဒရယ္ပံုစံ
တင္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီဟာကို မႀကိဳက္လို႔ဘဲ ျမန္မာအသံမွာ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ၿပီးတဲ့ေန႔မွာပဲ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက အဲဒါကိုပဲ အေၾကာင္းျပၿပီးေတာ့ အာဏာသိမ္းသြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိေတာ့
အခုေကာ အဲဒီလို အခက္အခဲမ်ဳိး မရွိလာႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ဆရာျမင္ပါသလား။
ေဒါက္တာတူးဂ်ာ ။ ။ အဲဒီတုန္းက အမွန္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ဖယ္ဒရယ္ပံုစံဟာ ခြဲထြက္ေရးမူ မဟုတ္ပါဘူး။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းနဲ႔ စစ္တပ္က အဲဒါကို ဖယ္ဒရယ္ပံုစံက်က် အေျခခံဥပေဒမွာ လက္မခံခဲ့လို႔၊
ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကို မေပးခ်င္လို႔၊ မျဖစ္ထြန္းေစခ်င္လို႔ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလိုက္တာ။ အဲဒီမွာ
သူတုိ႔အေၾကာင္းျပတာက ျပည္ေထာင္စုက ေခ်ာက္ထဲက်ဖုိ႔ လက္တလံုးအလိုမွာ
ကယ္တင္လိုက္တယ္လို႔ အေၾကာင္းျပတာ။ တကယ္ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ျမင္တာက အဲဒီ ၆၂
ခုႏွစ္တုန္းက စစ္တပ္အာဏာသိမ္းတာ ျပည္ေထာင္စုကို ကယ္တင္ရာမက်ဘဲနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ကို
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
118
ဓါတ္ဆီေလာင္းရာက်သြားခဲ့တယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ အခုၾကေတာ့ အဲဒီလို အခက္အခဲမ်ဳိး မရွိႏုိင္ေတာ့ဘူးလို႔ ဆရာ
ေမွ်ာ္လင့္ပါသလား။
ေဒါက္တာတူးဂ်ာ ။ ။ ဒီတေခါက္ေတာ့ က်ေနာ္ေတာ့ အဲဒီလို ျပန္ျဖစ္မယ္လို႔ေတာ့ မထင္ဘူးဗ်။
အေျခအေနေတြ အမ်ားႀကီး ေျပာင္းလာၿပီေလ။ ျပည္တြင္းမွာလည္း ေျပာင္းလာတယ္။
ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း ေျပာင္းလာၿပီ။ ျပည္သူလူထုရဲ ႔ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ အျမင္သေဘာထား။
ေနာက္ၿပီး အာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႔လည္း အခုအုပ္စုက ျပုျပင္ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက
အမ်ားစုျဖစ္ေနတယ္။
မ်က္ေမွာက္ေရးရာ / သတင္းသံုးသပ္ခ်က္
အေမရိကန္၊ တရုတ္ နဲ႔ ျမန္မာ့ ၾကားေနဝါဒ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
119
ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္။
ဦးေအာင္ခင္, ကိုေဇာ္ဝင္းလႈိင္
26.05.2013 VOA
အေမရိကန္၊ ဥေရာပနဲ႔ ဆက္ဆံေရးအေျခအေန အဆင္ေျပလာတဲ့ ျမန္မာအစိုးရဟာ အရင္လို
တရုတ္ကိုခ်ည္း မီွခိုေနရတဲ့ဘဝကို ေက်ာခိုင္းႏိုင္ဖို႔ အလားအလာ ရွိလာၿပီလို႔ ယူဆၾကပါတယ္။
ျပဳျပင္ေရး အရွိန္ရေလေလ၊ အေမရိကန္နဲ႔ ဥေရာပ အကူအညီ ရႏိုင္ေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေရးလုပ္ဖို႔ တာဆူေနတဲ့ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ အေမရိကန္က ဒဏ္ခတ္အေရး
ယူတာ အားလံုးကို ရုတ္သိမ္းေပးတာ မဟုတ္ေပမယ့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး ေႏြးေထြးေကာင္းမြန္
ေနၿပီျဖစ္လို႔ ျဖစ္ႏုိင္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။အေမရိကန္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးအဆင္
ေျပလာတာဟာ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံေတြနဲ႔ အာဆီယံအသင္းအတြက္ အေပါင္း လကၡဏာျဖစ္ ေပမယ့္
တရုတ္အတြက္ အနုတ္လကၡဏာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ သံုးသပ္သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံဟာ ေျမာက္ကိုးရီးယားလို႔ တရုတ္ရဲ ႔ အမႈသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္လို႔ မီွခိုမႈနည္းပါး
သြားတာဟာ တရုတ္အစိုးရ အရႈံးထြက္တာပဲလို႔ ျမင္တာမ်ဳိးလည္း ရွိပါတယ္။ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးမွာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံဟာ အဓိကက်တယ္လို႔ တရုတ္အစိုးရက ယူဆပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္မို႔ အေမရိကန္ထက္စာရင္ တရုတ္အတြက္ ပိုၿပီးအေရးႀကီးတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။
တရုတ္အစိုးရရဲ ႔ အိမ္နီးခ်င္းေရးရာ ေဂ်ာင္ဗ်န္ (Zhoubian) မူဝါဒမွာ အေမရိကန္ဟာ
အေရးႀကီးပါတယ္။ အေမရိကန္ဟာ တရုတ္ရဲ ႔ အိမ္နီးခ်င္းမဟုတ္ေပမယ့္ တရုတ္ရဲ ႔
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြကို ၾသဇာလႊမ္းမုိးႏိုင္တယ္လို႔ တရုတ္အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳထားပါတယ္။
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ အဆင္ေျပဖို႔ကို အဓိကထားတယ္ဆိုေပမယ့္ မိမိလံုၿခံဳေရးနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာ
အာဏာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ တရုတ္အစိုးရဟာ ျပတ္ျပတ္သားသား၊ ခုိင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ေၾကာင္း
ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္က ကၽြန္းပိုင္ဆုိင္မႈ ျပႆနာမွာ အထင္အရွား ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္လဲ အေမရိကန္အစိုးရရဲ ႔ အာရွအေရး ဦးစားေပးလမ္းစဥ္ကို အာဆီယံအသင္းနဲ႔
တျခားအာရွႏိုင္ငံေတြက ႀကိဳဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္-တရုတ္ ဆက္ဆံေရးမွာ
အဆင္ေျပတာေတြ ရွိသလို၊ တင္းမာေစတဲ့ ျပႆနာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ တရုတ္နဲ႔
အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြရဲ ႔ ဆက္ဆံေရးကို အေမရိကန္က အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္တာ မဟုတ္ေပမယ့္
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
120
အေမရိကန္ရဲ ႔ အခန္းက႑ကို လစ္လွဴရႈလို႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႔ တရုတ္ပညာရွင္ ဂ်န္ေရွာင္းမင္က
သံုးသပ္ပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြဟာ တရုတ္ဆီက အက်ုိးအျမတ္ခံစားရတာ ရွိသလို၊
တရုတ္ရဲ ႔ စီးပြားၿပိဳင္မႈကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္္းႏိုင္ငံအခ်ဳိ ႔ဟာ စီးပြားေရးမွာ
တရုတ္ကို အားကိုးၿပီး လံုၿခံဳေရးမွာ အေမရိကန္ကို မီွခိုအားထားတာမ်ဳိး ရွိလာပါတယ္။ တရုတ္နဲ႔
အိမ္နီးခ်င္း ဆက္ဆံရာမွာ တရုတ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရးဟာ အေရးႀကီးတယ္လို႔
တရုတ္စစ္တကၠသိုလ္ မဟာဗ်ဴဟာေရး ေလ့လာေရးဌာနက သုေတသီ ဂ်န္႔ခ်ီ က ယူဆပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္မို႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြ မယံုသကၤာျဖစ္ေစၿပီး အထင္လႊဲမွားေစမယ့္ အျပဳအမႈကို
တရုတ္ဖက္က ေရွာင္ရွားသင့္တယ္လို႔ ဂ်န္႔ခ်ီ က ဆုိပါတယ္။ကမာၻ႔အေရး သို႔မဟုတ္
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးမွာ တရုတ္နဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ၿပီး ျမန္မာျပည္ဟာ အေရးပါလာတာ
ေတြ႔ရပါတယ္။ ျပည္တြင္းေျပာင္းလဲမႈႀကီးေတြ၊ တရုတ္နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတာကို သမုိင္းမွာ
ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္မွာ စစ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ တရုတ္ရဲ ႔ဝင္ေပါက္ ျမန္မာျပည္ကို ဂ်ပန္က
ပထမဦးဆံုး စိတ္ဝင္စားလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး (၂) ႏွစ္နီးပါးအၾကား
၁၉၄၉ ေအာက္တုိဘာမွာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အာဏာရလာတာမို႔ ျမန္မာျပည္ဟာ
အေမရိကန္ရဲ ႔ ကြန္ျမဴနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမွာ အေရးပါလာျပန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဒီမုိကေရစီအစိုးရဟာ ၾကားေနေရး မူဝါဒကို က်င့္သံုးၿပီး တရုတ္နဲ႔
အေမရိကန္တို႔ကို ခ်စ္ၾကည္ေရး လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရရဲ ႔ ထြက္ေပါက္ဟာ
ၾကားေနလမ္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေပၚထြက္လာရတဲ့ အေၾကာင္းေတြထဲမွာ အေမရိကန္ရဲ ႔
လုပ္ရပ္လည္း ပါဝင္တယ္လို႔ နံမည္ေက်ာ္ အေမရိကန္ပညာရွင္ ပါေမာကၡ Noam Chomsky က
၂၀၀၈ မွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္မွာ စစ္ရႈံးလို႔ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ဝင္ေရာက္ခုိလႈံတဲ့
ကူမင္တန္တရုတ္ျဖဴတပ္ေတြကို အေမရိကန္က စစ္လက္နက္ပစၥည္း ေထာက္ပံ့ပါတယ္။
ရည္ရြယ္ခ်က္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရကို ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ ႏိုင္ဖို႔ပါ။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ကူမင္တန္
တရုတ္ျဖဴေတြ စစ္အင္အားႀကီးထြားလာတာကို တုန္႔ျပန္တဲ့အေနနဲ႔ ဗမာအစိုးရက
စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ ႔ရက ေနာက္ဆံုးမွာ စစ္အာဏာသိမ္းတဲ့အထိ ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ဒီမုိကေရစီ
ပ်က္စီးရတယ္လို႔ Noam Chomsky က သံုးသပ္ပါတယ္။ျမန္မာျပည္မွာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ပ်က္စီးၿပီး
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေပၚထြက္လာရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြထဲမွာ အေမရိကန္စနက္လည္း
ပါဝင္တယ္လို႔ဆုိရင္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီစနစ္ ျပန္လည္ရွင္သန္လာေအာင္ အေမရိကန္က ကူညီဖို႔
ကတိေပးတာ သဘာဝက်တယ္လို႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ အေမရိကန္နဲ႔ တရုတ္
ပဋိပကၡျဖစ္ခ်ိန္မွာ က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ ၾကားေနဝါဒကို အေမရိကန္-တရုတ္ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ေနခ်ိန္မွာ
ျပန္လည္က်င့္သံုးဖို႔ အခက္အခဲရွိမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။
မ်က္ေမွာက္ေရးရာ / သတင္းသံုးသပ္ခ်က္
ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ နဲ႔ ကခ်င္အမ်ဳိးသားေရး
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
121
KIO နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရ ေဆြးေႏြးပြဲ
11.05.2013 VOA
ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ စစ္ျဖစ္တာ (၂) ႏွစ္နီးပါးရွိေပမယ့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရဟာ
ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳခံေရပါတယ္။ ျပဳျပင္ေရးကိုဆက္လုပ္ဖို႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အသိုင္းအဝိုင္းက
ေထာက္ခံအားေပးၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ မႏိုင္မနင္းျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြလည္း
ရွိပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္က ပဋိပကၡဟာ အထင္ရွားဆံုးပါ။ ဒီအေၾကာင္းကို
နယ္သာလန္အေျခစိုက္ Transnational Institute က လြန္ခဲ့တဲ့ မတ္လက The Kachin Crisis
စာတမ္းကို ထုတ္ေဝပါတယ္။ (၁၇) ႏွစ္လံုးလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့ၿပီးမွ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ
တက္လာၿပီး သံုးလအၾကာမွာ တုိက္ပြဲေတြ ျပန္ျဖစ္ပါတယ္။ေဒသခံေတြ သိန္းခ်ီၿပီး
ဒုကၡေရာက္ၾကရပါတယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲဖို႔ ဦးသိန္းစိန္အမိန္႔ေပးထားေပမယ့္ ေလေၾကာင္းက
တုိက္ခိုက္တဲ့ အထိ အစိုးရတပ္ရဲ ႔ စစ္ဆင္ေရး ျပင္းထန္လာပါတယ္။ တဘက္က ျပဳျပင္ေရးနဲ႔
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေၾကြးေၾကာ္ၿပီး တဘက္က ထိုးစစ္ဆင္ေနတာဟာ အံ့ၾသစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။
ကခ်င္ျပည္နယ္စစ္ပြဲဟာ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ တာဝန္ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ေပမယ့္ လက္ရွိအ
ေျခအေနကို ေရာက္လာေအာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ လက္ထက္ကတည္းက လမ္းခင္းေပး
ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခင္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကညာေပမယ့္ ေအာက္ေျခမွာ
အႏံွ႔အျပား ပစ္ခတ္ေနတုန္းပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အစိုးရဟာ ေျပာသလို လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပစ္ခတ္မႈကို
ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းႏိုင္ရပါလိမ့္မယ္။ အတိတ္ကအမွားကို ျပဳျပင္ဖို႔ ကခ်င္ျပႆနာမွာ
အခြင့္အလမ္းပြင့္ေနပါတယ္။ အစိုးရနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတဲ့ အစဥ္
အလာဟာ လြတ္လပ္ေရးရခ်ိန္ကတည္းက ရွိခဲ့ေပမယ့္ ေရရွည္ခံတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို
မတည္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ဟာ မဆလေခတ္မွာ (၃) ႀကိမ္
ေဆြးေႏြးခဲ့ေပမယ့္ ၁၉၉၄ ၾကမွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အပစ္ရပ္တဲ့ (၁၇)
ႏွစ္ကာလမွာ စစ္အုပ္စုနဲ႔ ခရိုနီေတြဟာ စီးပြားေရးကို ဦးစားေပးၿပီး ကခ်င္တုိင္းရင္းသားအေရးကို
လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့တယ္လို႔ ကခ်င္ဘက္က ဆုိပါတယ္။ စစ္အုပ္စုလက္ဝါးႀကီးအုပ္တာကို ဆန္႔က်င္ႏိုင္သူ
KIO ကို စစ္တပ္က ပစ္မွတ္လို႔သေဘာထားတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးဖို႔ စိတ္မကူးေတာ့တာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၉ ဧၿပီလကစၿပီး အပစ္ရပ္အုပ္စုေတြကို အစိုးရတပ္လက္ေအာက္ခံ
နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါတယ္။ အမိန္႔မနာခံတဲ့ ကိုးကန္႔ကို
စစ္ေရးအရ အႏိုင္ယူျပပါတယ္။အစိုးရတပ္လက္ေအာက္ခံ မလုပ္ခ်င္သူဟာ ကိုးကန္႔လို
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
122
ဇာတ္သိမ္းသြားမယ္လို႔ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြကို သတိေပးလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးလိုတဲ့ ကခ်င္ပါတီသံုးခုကို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခြင့္ပိတ္လိုက္ပါတယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲကို မေႏွာက္ယွက္ေပမယ့္ KIO ကုိ ေသာင္းက်န္းသူအျဖစ္ အစိုးရသတင္းစာက
ေဖာ္ျပလာပါတယ္။ ညိွႏိႈင္းလို႔မရတဲ့ အေျခအေနေရာက္လာတဲ့အခါ စစ္ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတပ္ဖြဲ႔နဲ႔လည္း တုိက္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရဟာ အျခားတိုင္းရင္းသား
အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲႏိုင္ေပမယ့္ ကခ်င္ကိစၥမွာ ၾသဇာမရွိပံု ရပါတယ္။ အခ်ဳပ္ေျပာရရင္
ေတာ့ စစ္အုပ္စုအက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားအေရးဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ထိပ္တိုက္ေတြ႔
ေနပါတယ္။ လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေလ ကခ်င္ျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္ေလ ျဖစ္ေနပါတယ္။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲတဲ့ေနရာမွာ ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔အတြက္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွာ အသံုးစရိတ္
မရွိပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ ႏိုင္ငံျခား အကူအညီနဲ႔ ရပ္တည္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရး မေဆြးေႏြးရင္ အပစ္ရပ္တာဟာ အခ်ည္းႏီွးသာျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္အေရးက
သင္ခန္းစာေပးေနပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရဟာ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ အေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔
အပစ္အခတ္ရပ္စဲႏိုင္ေပမယ့္ ကခ်င္စစ္ဆင္ေရးကေတာ့ ေလွ်ာ့သြားတာ မဟုတ္ဘဲ
ပိုၿပီးျပင္ထန္လာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားအေရးကို ႏိုင္ငံေရးအရ
အေျဖမေပးႏိုင္မခ်င္း လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိရမယ္လို႔ KIO နဲ႔ အျခား
တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြက ေၾကညာထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားအေရးကို
လႊတ္ေတာ္အျပင္မွာ ဘယ္လိုေဆြးေႏြးမလဲ၊ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ျပင္ဆင္ႏုိင္တဲ့ အရိပ္လကၡဏာ
ရွိပါသလား၊ ဒီမုိကေရစီ က်င့္သံုးဖို႔ အတြက္ လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏိုင္မလား
စတာေတြကို တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြက သိခ်င္ၾကပါ တယ္။ အစိုးရ၊ စစ္တပ္နဲ႔
တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းဖို႔ လိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းဖို႔ မႀကိဳးပမ္းဘဲ
ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားေရးကိုသာ ဦးစားေပးေနရင္ေတာ့ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡ သက္ဆိုးရွည္ဖြယ္
ရွိေၾကာင္း နယ္သာလန္အေျခစိုက္ Transnational Institute က သံုးသပ္ထားပါတယ္။
မ်က္ေမွာက္ေရးရာ / သတင္းသံုးသပ္ခ်က္
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဘယ္လဲ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
123
ရန္ကုန္လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔
ဦးေအာင္ခင္, ကိုေဇာ္ဝင္းလႈိင္
08.06.2013 VOA
မၾကာခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ရခိုင္၊ မိတီၳလာ နဲ႔ ဥကၠံ ပဋိပကၡေတြမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔လုပ္ရည္ကိုင္ရည္
ညံ့ဖ်င္းတဲ့အတြက္ ပဋိပကၡက်ယ္ျပန္႔လာၿပီး မထိန္းႏိုင္မသိမ္းႏိုင္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္လို႔
ေဝဖန္ၾကပါတယ္။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ဆႏၵျပပြဲကို ၿဖိဳခြဲဖို႔ႀကိဳးပမ္းရာမွာ မီးစုန္းျဖဴပါတဲ့
ဓါတ္ေငြ႔ဗံုးသံုးတဲ့အတြက္ သံဃာေတြပါ မီးေလာင္ကုန္တဲ့ အျဖစ္ဆိုးဟာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို
နာမည္ပ်က္ေစျပန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သံဃာေတြကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေတာင္ပန္းတဲ့
ကန္႔ေတာ့ပြဲႀကီးက်င္းပၿပီး အဖက္ဆယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာေတြ႔ရပါတယ္။လူအင္အား၊
အေထာက္အကူပစၥည္း၊ တက္ကၽြမ္းမႈနဲ႔ နည္းပညာခ်ဳိ ႔တဲ့ေနတယ္လို႔ ရဲအဖြဲ႔ဘက္က
ဆင္ေျခေပးပါတယ္။ ရဲဝန္ထမ္း ကိုးေသာင္းေက်ာ္သာရွိတာမို႔ ေနာက္ထပ္ေလးေသာင္းေလာက္
လိုတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ လူဦးေရတေထာင္မွာ ရဲသား (၃) ေယာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာရွိၿပီး မေလးရွားမွာ
(၄) ေယာက္၊ စကၤာပူမွာ (၈) ေယာက္ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ လူဦးေရတေထာင္မွာ ရဲသား (၁)
ေယာက္သာ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာ့ရဲတပ္ဖြဲ႔ဟာ ဝါအရင့္ဆံုးတပ္ဖြဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
အဂၤလိပ္ကိုလိုနီေခတ္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ပုလိပ္အဖြဲ႔လုိ႔ေခၚၿပီး ၁၈၆၁ မွာ တည္ေထာင္တာျဖစ္လို႔
ႏွစ္ေပါင္း (၁၅၀) ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိတဲ့ တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ စစ္ပုလိပ္၊
ရထားပုလိပ္တုိ႔ကို တုိးခ်ဲ ႔ဖြဲ႔စည္းၿပီး အာဏာစက္ထိေရာက္ေအာင္
ႀကိဳးပမ္းပါတယ္။ကိုလိုနီေခတ္ျမန္မာျပည္ရဲ ႔ ပထမဆံုး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၁၉၂၃ မွာ
ျပဌာန္းတဲ့အခါ အဂတိလိုက္စားတဲ့ ပုလိပ္ေတြကို အလုပ္ျဖဳတ္ပစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မႈခင္းမ်ားလာလို႔
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
124
မႏိုင္မနင္းျဖစ္လာတဲ့အခါ ျဖဳတ္ပစ္တဲ့ပုလိပ္ကို ျပန္ခန္႔ရတဲ့အျဖစ္ကို ေရာက္သြားပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ပုလိပ္အဖြဲ႔ သန္႔ရွင္းေအာင္လုပ္တဲ့ ကိုလိုနီေခတ္ စီမံခ်က္ဟာ မေအာင္ျမင္တာ
ထင္ရွားပါတယ္။ ၁၉၂၀ ေလာက္ကစၿပီး အလုပ္သမားေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားေရး အံုၾကြမႈေတြကို
ပုလိပ္နဲ႔ စစ္တပ္ပူးေပါင္းၿပီး ႏိွမ္နင္းေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ဆရာစံလယ္သမားသူပုန္ဟာ
အထင္ရွားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြကို ကိုင္တြယ္ဖို႔အတြက္
ပုလိပ္ေထာက္လွမ္းေရးဌာနကို (၁၉) ရာစုေႏွာင္းပိုင္းမွာ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးလုပ္သူကို
ေစာင့္ၾကည့္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရေတာ့ ပုလိပ္အဖြဲ႔ဟာ ရဲအဖြဲ႔ ျဖစ္သြားပါတယ္။ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု
ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီ အစိုးရေခတ္ (၁၄) ႏွစ္မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔
တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ရဲအဖြဲ႔နဲ႔ UMP (ေခၚ) ျပည္ေထာင္စုစစ္ရဲအဖြဲ႔ကို အဓိက
အသံုးျပဳပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူ ေပါက္ဖြားလာတဲ့ လက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္မႈကို
ႏိွမ္ႏွင္းတဲ့ေနရာမွာ အရပ္သား ဒီမုိကေရစီအစိုးရဟာ စစ္တပ္ကို အားကိုရပါတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔
စစ္တပ္ဟာ သီးျခားလြတ္လပ္စြာတည္ရွိတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဟာ
တရားစီရင္ေရးဌာနနဲ႔ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ရတာမို႔ အထိုက္အေလွ်ာက္ လြတ္လပ္စြာ
လုပ္ကိုင္ေနပံုရပါတယ္။ ၁၉၆၂ စစ္အာဏာသိမ္းခ်ိန္ကစၿပီး ရဲအဖြဲ႔ဟာ စစ္တပ္လက္ေအာက္ခံ
ျဖစ္သြားၿပီး ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔အမည္နဲ႔ ရပ္တည္ပါတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔ မတတ္ႏိုင္တဲ့အလုပ္ကို စစ္တပ္က
ဝင္လုပ္တဲ့ေခတ္ ျဖစ္ပါတယ္။မဆလေခတ္ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို နာမည္ဖ်က္သူဟာ လံုထိန္းတပ္ဖြဲ႔
ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားနဲ႔ ျပည္သူ႔အံုၾကြမႈေတြကို လံုထိန္းအဖြဲ႔နဲ႔ အရင္ဆံုး ႏိွမ္ႏွင္းေလ့ရွိပါတယ္။
လံုထိန္းမႏိုင္တဲ့အခါမွာ စစ္တပ္ပါဝင္လာတာျဖစ္လို႔ လံုထိန္းနဲ႔ စစ္တပ္ဟာ အၾကမ္းဖက္ၿပီး
ဖိႏိွပ္ညွဥ္းပမ္းတဲ့ တပ္ဖြဲ႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔လို႔ နာမည္ေျပာင္းလိုက္ျပန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
စစ္အစိုးရရဲ ႔ ဖိႏိွပ္ေရးတပ္ဖြဲ႔အျဖစ္ အသံုးခံေနရၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားလြန္းတာမို႔
ျပည္သူ႔ယံုၾကည္ေလးစားမႈမရတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔
တရားစီရင္ေရးဌာန ေဝစားမွ်စားလုပ္ၿပီး ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ လုပ္ကိုင္ၾကပံုေတြဟာ
အထင္ရွားဆံုးေသာ အဂတိလုိက္စားမႈေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။၂၀၀၇ က မူးယစ္ေဆးေမွာင္ခိုတဦးကို
ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဖမ္းဆီးၿပီး တရားခံအတြက္ ေရွ ႔ေနရွာေပးပံု၊ ေနာက္ေတာ့ တရားခံေရွ ႔ေနက
တရားသူႀကီး၊ အစိုးရေရွ ႔ေန နဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔အၾကား ပြဲစားလုပ္ေပးပံု စတာေတြကို ကုလသမဂၢ
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီကို အာရွလူ႔အခြင့္အေရးဌာနက ၂၀၁၀ မွာ တင္ျပပါတယ္။ တရားဥပေဒ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို လိုသလုိသံုးၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ တရားရံုး စီးပြားရွာတဲ့ သာဓက
ျဖစ္ပါတယ္။ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တက္လာၿပီးမွ ထုတ္ေဝတဲ့ ၂၀၁၁ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ႏွစ္ပတ္လည္
မွတ္တမ္းမွာ ေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားဘဲ ဥပေဒအတုိင္း တိက်မွန္ကန္စြာ ရပ္တည္မယ္လို႔
ဆိုပါတယ္။ ဒီႏွစ္လည္မွတ္တမ္းမွာပဲ 'ထူးျခားမူခင္း ေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား' ဆုိၿပီး ၂၀၀၆ မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့
ေရႊျပည္သား သံုးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈကို ခေရေစ့တြင္းက် အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ၂၀၀၈ မွာ ျဖစ္ပြားတဲ့ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း၊ စိမ္းလဲ့ကန္သာ က ငါးေလာင္းၿပိဳင္
လူသတ္ဓျပတိုက္မႈကိုေတာ့ ထိန္ခ်န္ထားပါတယ္။ အသံတိတ္ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္သြားလို႔
က်န္ရွိတဲ့ က်ည္ခြံေတြမွာ (ကပစ) တံဆိပ္ပါတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စစ္မႈထမ္းပါဝင္တဲ့
မႈခင္းအမ်ားအျပား ရွိေပမယ့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဟာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးတာ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
125
ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အစိုးရရဲ ႔ ဖိႏိွပ္ေရးကိရိယာဘဝက ျပည္သူလူထုကို
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ဘယ္လို အသြင္ေျပာင္းမွာလဲဆိုတာ
ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔သာ ရွိပါေတာ့တယ္။
မ်က္ေမွာက္ေရးရာ / ဒီမုိကေရစီေရးရာ
မာရသြန္ခရီးသည္ သူပုန္ေက်ာင္းသား ေျပာစကား
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM
Polaris Burmese Library Collection
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္
ကိုထက္ေအာင္ေက်ာ္
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း
14.05.2013 VOA
ဒီတပတ္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးရာ ေဆြးေႏြးခန္းမွာ သူပုန္ေက်ာင္းသားတဦးရဲ ႔
မာရသြန္ခရီးစာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့သူ
ကိုထက္ေအာင္ေက်ာ္နဲ႔ သူျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္အတြင္း အေတြ႔
ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရးေတြကို ဗီြအုိေအဝိုင္းေတာ္သား ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းနဲ႔
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းေဆြးေႏြးထားပါတယ္။
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း ။ ။ ကိုထက္ေအာင္ေက်ာ္ လာၿပီးေတာ့ တကူးတက
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခြင့္ျပဳတာကို ဗီြအိုေအ က ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကိုထက္ေအာ
ေနာက္နံမည္တစ္ခုက ကိုဝင္းထိန္။ ကိုဝင္းထိန္က နံမည္အရင္းေပါ့။ ဒီ သူပုန္ေက်ာင္းသားတဦးရဲ ႔
မာရသြန္ခရီးစာအုပ္က ၿပီးခဲ့တဲ့ မေန႔ကစၿပီးေတာ့ ျဖန္႔တယ္လို႔ က်ေနာ္ သိထားတယ္။ ဆိုေတာ့
ဒီစာအုပ္ကို ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ကိုထက္ေအာင္ေက်ာ္ ေရးတာလဲ။ ဒီမွာလည္း
ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔။ ဒီ စာအုပ္မ်ဳိးက လြန္ခဲ့တဲ့ တႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ကဆုိရင္ ျပည္တြင္းမွာ
ထုတ္မယ္ဆိုရင္ အိမ္မက္ေတာင္ မက္လုိ႔မရတဲ့စာအုပ္မ်ဳိး။ ဒီမွာ
ေခါင္းစဥ္က သူပုန္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးရဲ ႔ မာရသြန္ခရီးဆုိေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေျပးထားတဲ့
သူပုန္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးေပါ့။ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ဒီစာအုပ္ကိုေရးၿပီးေတာ့ျပည္တြင္းမွာထုတ္ေဝျဖ
န္႔ခ်ီတာလဲ။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
ယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
ဒီတပတ္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးရာ ေဆြးေႏြးခန္းမွာ သူပုန္ေက်ာင္းသားတဦးရဲ ႔
မာရသြန္ခရီးစာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့သူ ABSDF ဗဟိုေကာ္မတီေဟာင္း၊ သတင္းသမား
ကိုထက္ေအာင္ေက်ာ္နဲ႔ သူျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္အတြင္း အေတြ႔
ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရးေတြကို ဗီြအုိေအဝိုင္းေတာ္သား ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းနဲ႔
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းေဆြးေႏြးထားပါတယ္။
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း ။ ။ ကိုထက္ေအာင္ေက်ာ္ လာၿပီးေတာ့ တကူးတက
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခြင့္ျပဳတာကို ဗီြအိုေအ က ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကိုထက္ေအာ
ေနာက္နံမည္တစ္ခုက ကိုဝင္းထိန္။ ကိုဝင္းထိန္က နံမည္အရင္းေပါ့။ ဒီ သူပုန္ေက်ာင္းသားတဦးရဲ ႔
မာရသြန္ခရီးစာအုပ္က ၿပီးခဲ့တဲ့ မေန႔ကစၿပီးေတာ့ ျဖန္႔တယ္လို႔ က်ေနာ္ သိထားတယ္။ ဆိုေတာ့
ဒီစာအုပ္ကို ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ကိုထက္ေအာင္ေက်ာ္ ေရးတာလဲ။ ဒီမွာလည္း
ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔။ ဒီ စာအုပ္မ်ဳိးက လြန္ခဲ့တဲ့ တႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ကဆုိရင္ ျပည္တြင္းမွာ
ထုတ္မယ္ဆိုရင္ အိမ္မက္ေတာင္ မက္လုိ႔မရတဲ့စာအုပ္မ်ဳိး။ ဒီမွာ ABSDF ေခါင္းစဥ္လည္းပါတယ္။
ေခါင္းစဥ္က သူပုန္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးရဲ ႔ မာရသြန္ခရီးဆုိေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေျပးထားတဲ့
ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ဒီစာအုပ္ကိုေရးၿပီးေတာ့ျပည္တြင္းမွာထုတ္ေဝျဖ
ASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
126
ဒီတပတ္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးရာ ေဆြးေႏြးခန္းမွာ သူပုန္ေက်ာင္းသားတဦးရဲ ႔
ဗဟိုေကာ္မတီေဟာင္း၊ သတင္းသမား
ကိုထက္ေအာင္ေက်ာ္နဲ႔ သူျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္အတြင္း အေတြ႔အႀကံဳမ်ားနဲ႔
ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရးေတြကို ဗီြအုိေအဝိုင္းေတာ္သား ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔မွာ
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း ။ ။ ကိုထက္ေအာင္ေက်ာ္ လာၿပီးေတာ့ တကူးတက
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခြင့္ျပဳတာကို ဗီြအိုေအ က ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကိုထက္ေအာင္ေက်ာ္ရဲ ႔
ေနာက္နံမည္တစ္ခုက ကိုဝင္းထိန္။ ကိုဝင္းထိန္က နံမည္အရင္းေပါ့။ ဒီ သူပုန္ေက်ာင္းသားတဦးရဲ ႔
မာရသြန္ခရီးစာအုပ္က ၿပီးခဲ့တဲ့ မေန႔ကစၿပီးေတာ့ ျဖန္႔တယ္လို႔ က်ေနာ္ သိထားတယ္။ ဆိုေတာ့
ဒီစာအုပ္ကို ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ကိုထက္ေအာင္ေက်ာ္ ေရးတာလဲ။ ဒီမွာလည္း ABSDF
ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔။ ဒီ စာအုပ္မ်ဳိးက လြန္ခဲ့တဲ့ တႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ကဆုိရင္ ျပည္တြင္းမွာ
ေခါင္းစဥ္လည္းပါတယ္။
ေခါင္းစဥ္က သူပုန္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးရဲ ႔ မာရသြန္ခရီးဆုိေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေျပးထားတဲ့
ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ဒီစာအုပ္ကိုေရးၿပီးေတာ့ျပည္တြင္းမွာထုတ္ေဝျဖ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
127
ကိုထက္ေအာင္ေက်ာ္ ။ ။ အဓိကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ အခု (၂၅) ႏွစ္ရွိၿပီေပါ့။ (၂၅) ႏွစ္မွာ
ဒီကိုျပန္ေရာက္တယ္။ (၂၅) ႏွစ္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ ျပန္လာႏိုင္တယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္
အေဝးကိုေရာက္သြားခဲ့ေပမယ့္ ျပန္လာႏိုင္တယ္။ ဒီထဲမွာ ျပန္မလာႏိုင္ေတာ့တဲ့လူေတြ။ အဓိက
ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္လာခြင့္မရေတာ့တဲ့ (၅၀၀) ေက်ာ္ေလာက္ရွိမယ္။ (၅၆၀) ေလာက္ရွိမယ္။
အဲဒီလူေတြကို ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ အဲဒီလူေတြကို မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြနဲ႔
ေသခ်ာရွိေစခ်င္တယ္။ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အဲဒါပါ။ ၿပီးေတာ့ ဒုတိယကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔
ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ။ က်ေနာ္တုိ႔ မျပန္လာခင္ကတည္းက
ေျမာက္ပိုင္းကိစၥတို႔၊ ဘာတုိ႔ စာအုပ္ေတြ ထုတ္ထားေတာ့။ လူေတြက ABSDF ဆိုတာ ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔
ေရာေရာၿပီးေတာ့ ျမင္တာေပါ့။ တကယ္ကေတာ့ အခုန က်ေနာ္ေျပာတဲ့ ျပန္လာခြင့္မရေတာ့တဲ့
လူေတြက လံုးဝေပးဆပ္သြားတယ္။ အသက္နဲ႔ရင္းၿပီးေတာ့ ေပးသြားတဲ့လူေတြ၊ ဒီလူေတြကို
က်ေနာ္က ဂုဏ္ျပုခ်င္တယ္။ ေတာထဲမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ဘယ္လိုခက္ခဲစြာ ရုန္းကန္ခဲ့ရ
တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ေျပာခ်င္တာေပါ့။ အဲဒါပါ။ အဓိကေတာ့ ျပန္လာခြင့္မရ ေတာ့တဲ့
လူေတြကိုမွတ္တမ္းတင္ဖုိ႔၊အဲဒီအေနနဲ႔အဓိကထုတ္တာပါ။
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း ။ ။ ျပန္လာခြင့္ မရေတာ့တဲ့လူေတြဆုိတာ ၈၈ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး
အေရးေတာ္ပံုႀကီး။ ဒီလုိ လႈပ္ရွားမႈႀကီးေနာက္ပိုင္းမွာ ျပည္တြင္းမွာ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကၿပီးေတာ့
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ တုိက္ပြဲဝင္ၾကမယ္ဆိုၿပီး နယ္စပ္အသီးသီးကို ထြက္သြားတယ္။
ေနာက္တခါ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (မကဒတ) အဂၤလိပ္လို ABSDF
ဒီအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကတယ္။ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီကေနၿပီးေတာ့ က်ဆံုးသြားၾကတယ္။
အေၾကာင္းအမ်ုိးမ်ဳိးနဲ႔ ကြယ္လြန္သြားၾက တာေတြရွိတယ္။ ဒီလူေတြ အခုနေျပာတဲ့ ၆၀၀
ေက်ာ္ေလာက္။ ဒီလူေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့မွတ္တမ္း။ တခါ ကိုထက္ေအာင္ေက်ာ္ စာအုပ္ထဲမွာ
က်ေနာ္ေတြ႔တာက ABSDF နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သမုိင္းေၾကာင္းကို ျပဳစုတဲ့ေနရာမွာလည္း အုတ္တခ်ပ္
သဲတပြင့္ ျဖစ္ခ်င္တယ္လို႔ပါတယ္။ အဲဒါ အခုနေျပာသလို ေျမာက္ပိုင္းကိစၥေလာက္နဲ႔
ဆက္စပ္ၿပီးေတာ့ ABSDF ကို လူေတြသိေနတာအျပင္ တျခား ဘယ္လိုစိတ္ကူး၊
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ုိးေပးခ်င္တဲ့သတင္းစကားပါေသးလဲ။
ကိုထက္ေအာင္ေက်ာ္ ။ ။ ဆိုလုိတာက အခုနေရွ ႔မွာ ေျပာခဲ့သလို အခု က်ေနာ္ ဒီမွာေတြ႔ေတာ့
ဥပမာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔လိုမ်ဳိးကအစ စာအုပ္မိတ္ဆက္ေျပာေတာ့ ခင္မ်ားစာအုပ္
ေျမာက္ပိုင္းကိစၥပါ လားဆုိေတာ့ အဲဒါေတာ္ေတာ္ ဟုိဟာျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔လုိအဖြဲ႔မ်ဳိးက
ဒီေျမာက္ပိုင္းကိစၥနဲ႔ ABSDF ကို သူတုိ႔က ေတာ့ ေရာျမင္တာမဟုတ္ဘူး၊ ေျမာက္ပိုင္းကိစၥပါရင္
သူတုိ႔ သိပ္ .. ေျပာခ်င္တဲ့ဟာမရွိဘူး။ အဲဒီလိုမ်ဳိး ရွိတဲ့အခါၾကေတာ့ ပထမအခ်က္က လံုးဝ …
ေျမာက္ပိုင္းမွာျဖစ္တာက လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ လြယ္တာမဟုတ္ဘူး။ ကာလတခုမွာ
incident ျဖစ္တဲ့ဟာ။ မွားတာမွန္တာ ရွိမွာေပါ့။ က်ေနာ္ အဲဒါကို မဆိုလိုဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါက
ABSDF (၂၅) ႏွစ္ရွိၿပီ၊ အဲဒါက အစိတ္အပိုင္းေလးတခု။ မွားရင္ တာဝန္ရွိတဲ့ဟာ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
128
သူဟာသူေကာ္မရွင္ေတြဖြဲ႔ၿပီးအေရးယူေဆာင္ရြက္။အဲဒါကတပိုင္း။
ဒီဟာႀကီးက ေတာ္လွန္ေရးတခုလံုးမွာ လူ (၅၀၀) ေက်ာ္ေသသြားတာ၊ အလကားေတာ့ ေသသြား
တာမဟုတ္ဘူး။ တကယ္ ယံုၾကည္ၿပီးေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ေပးဆပ္သြားတဲ့လူေတြ။
အဲဒါကို က်ေနာ္ အဓိကရည္ရြယ္ပါတယ္။ ေနာက္ရည္ရြယ္ခ်က္က စိတ္ကူးရွိတယ္။ အခုဆုိရင္
(၂၅) ႏွစ္ေတာ့ရွိၿပီ။ ဒါေပမဲ့ မွတ္တမ္းမွတ္ရာအေနနဲ႔ လုပ္ဖို႔ရာ ABSDF ဗဟိုကိုယ္တိုင္ကလည္း
အခုထိလုပ္တာ မေတြ႔ရေသးဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ေရွ ႔မွာ ဗကပ - ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊
ျပည္သူ႔ျပည္ခ်စ္ပါတီနဲ႔ ေရွ ႔မွာ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ေတြရွိတယ္။ သူတုိ႔တေတြလည္း
အခုဆိုရင္ တေယာက္ခ်င္းေရးတာေလးေတြ ေတြ႔ရတယ္။ ဥပမာ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း ေရးတာမ်ဳိး။
ဒါေပမဲ့ တဖြဲ႔လံုးအေနနဲ႔၊ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အဲဒီလိုမ်ဳိး ေရးတာမ်ဳိးက ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္တာမ်ဳိး
မရွိဘူး။ က်ေနာ္က အဲဒါမ်ဳိး လုပ္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္ တေယာက္တည္းအေနနဲ႔ လုပ္ရတာ၊
ကိုယ့္အေတြ႔အႀကံဳကို ေရးတာေတာ့ ရတာေပါ့။ က်န္တဲ့ဟာေတြကို အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊
သုေတသနအဖြဲ႔ေတြ၊ ေနာက္ Peace Center လို အဖြဲ႔မ်ဳိးေတြက တကယ္ စနစ္တက်
လုပ္သင့္တဲ့ဟာမ်ဳိးလို႔ က်ေနာ္ထင္တယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိး လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီဟာက အုပ္တခ်ပ္
သဲတပြင့္နဲ႔ - က်ေနာ္တုိ႔လည္းအဲဒီလိုမ်ဳိးလုပ္မယ္ဆိုရင္ဝိုင္းကူးလို႔ရတာေပါ့။
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း ။ ။ ABSDF ေျမာက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ကိစၥ။ အဓိကေတာ့ ေျမာက္ပိုင္းမွာရွိခဲ့တဲ့
အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ရွိခဲ့တဲ့ ABSDF တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြကို အဲဒီ ABSDF ထဲကပဲ
ကိုယ့္တပ္ဖြဲ႔ဝင္အခ်င္းခ်င္းထဲက သူလွ်ဳိ (MI) အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကဆုိ ေထာက္လွမ္းေရးဆုိၿပီး
သံသယနဲ႔ စြပ္စြဲၿပီးေတာ့ဖမ္းတယ္၊ ႏိွပ္စက္တယ္၊ ညဥ္းပမ္းတယ္၊ ေသတဲ့လူေတြေသသြားတယ္။
တခ်ဳိ ႔ေတြလည္း ထြက္ေျပးၿပီးေတာ့ လြတ္ၾကတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့တာေပါ့။
အဲဒီျဖစ္ရပ္အေပၚမွာ ကိုထက္ေအာင္ေက်ာ္ က ABSDF ဗဟိုေကာ္မတီဝင္အထိ တာဝန္ယူခဲ့တဲ့လူ။
ကိုထက္ေအာင္ေက်ာ္ တေယာက္တည္းရဲ ႔အျမင္။ လက္ရွိမွာ ABSDF တပ္ဖြဲ႔ဝင္တေယာက္၊
တာဝန္ရွိတဲ့လူ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို က်ေနာ္ နားလည္းတယ္။ သို႔ေသာ္ ကိုထက္ေအာက္ေက်ာ္ က
ဒီအဖြဲ႔မွာ ပါခဲ့တဲ့လူ၊ တာဝန္ရွိတဲ့လူ တေယာက္ျဖစ္ခဲ့လူဆုိေတာ့ ဒီေျမာက္ပိုင္းျဖစ္ရပ္အေပၚမွာ
ကိုထက္ေအာင္ေက်ာ္တေယာက္တည္းရဲ႔အျမင္ကိုက်ေနာ္သိခ်င္တယ္။
ကိုထက္ေအာင္ေက်ာ္ ။ ။ တေယာက္တည္းအျမင္ေတာ့ အဲဒီျဖစ္တာက ၉၂ ေလာက္။ ABSDF
ကြဲတာ ၉၁ ေႏွာင္းပိုင္းေလာက္။ နွစ္ကူးေလးမွာ။ တတိယအႀကိမ္ ညီလာခံမွာကြဲတာ။
ကြဲတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ထဲမွာ ေျမာက္ပိုင္းကိစၥလည္းပါတယ္။ ေျမာက္ပိုင္းဆိုတာ အခုနကိစၥေတြ။
ေျမာက္ပိုင္းကိစၥေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ နဲ႔ ကိုမုိးသီးတုိ႔ အုပ္စုကြဲၾကတယ္။
ဟိုဘက္ကလည္း ေဒါက္တာနိုင္ေအာင္တုိ႔မွာ တာဝန္ရွိတယ္။ ဟိုဘက္ကလည္း အဲဒီကာလက
ကိုမိုးသီး က ဥကၠ႒ဆုိေတာ့ သူမွာတာဝန္ရွိတယ္။ ဘယ္မွာတာဝန္ရွိမွန္း -- က်ေနာ္က
ဗဟိုလည္းမပါဘူး။ ေတာင္ပိုင္းမင္းသမီးစခန္းမွာပဲရွိေတာ့ မသိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြဲတဲ့အထဲမွာ
အဲဒီအေၾကာင္းပါတယ္လို႔ သိရတယ္။ ေနာက္ သူတုိ႔စစ္ေဆးထားတဲ့ သူလွ်ဴိ .. သူတုိ႔အေခၚ။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
129
စစ္ေဆးထားတဲ့ဗီဒီယုိအေခြေတြက်ေနာ္တို႔ဆီလည္းေရာက္လာတယ္။
ကြဲတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္က ဘယ္ဖက္မွမပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔က ဘက္မလိုက္ဆုိၿပီးေနခဲ့တယ္။
က်ေနာ္တုိ႔ တပ္ရင္းက (၃) ျခမ္းကြဲသြားတယ္။ ကိုႏိုင္ေအာင္ ေထာက္ခံတဲ့အဖြဲ႔၊ ကိုမုိးသီး
ေထာက္ခံတဲ့အဖြဲ႔၊ ဘက္မလုိက္ဆိုတဲ့အဖြဲ႔ အင္အား (၂၀၀) ေလာက္က်န္ခဲ့တယ္။ အဲဒါကို
က်ေနာ္တုိ႔ဆီပို႔ေတာ့ ၾကည့္ခြင့္ရခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီကာလက ဘယ္လိုေျပာမလဲ
သိပ္လည္းမသိဘူး၊ သိပ္လည္း စိတ္မဝင္စားဘူး။ ကခ်င္ေဒသက အေဝးႀကီးဆိုေတာ့၊ ၿပီးေတာ့
က်ေနာ္တုိ႔က တနသၤာရီမွာေနတယ္ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ အေဝးႀကီး။ ေနာက္တခါ
ဗဟိုကျဖစ္တဲ့ကိစၥ က်ေနာ္တို႔က ဘက္မလုိက္၊ သီးျခားဆုိေတာ့ က်ေနာ္တို႔လည္း တာဝန္မရွိဘူး။
အဲဒီတုန္းက သိပ္ seriously မျဖစ္ဘူး။ အဲဒီတုန္းက ဒီကိစၥရပ္ႀကီး ဒီေလာက္ထိ
ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔လည္း ထင္မထားဘူး။ အဲဒီလိုမ်ဳိး ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဟိုဘက္မွာျဖစ္တာ
သူ႔တာဝန္သူရွိတယ္။ ဒီေလာက္ႀကီး က်ေနာ္တုိ႔ အဲဒီတုန္းက အေလးအနက္မရွိခဲ့ဘူး။
အခုေနာက္ပိုင္းက်မွ … အဲဒီတုန္းက ဘယ္သူမွ မေျပာၾကဘူး။ ၉၂ ေလာက္မွာ က်ေနာ္ထင္တယ္
Nation တို႔ဘာတုိ႔ Yindee တုိ႔ဘာတုိ႔ ေရးတာကိုေတြ႔တယ္။ ဒီလုိပဲ ဒီဟာကိုေျပာရင္
သူတုိ႔အေခၚေတာ့ ရန္သူေပါ့။ စစ္အစိုးရအႀကိဳက္ျဖစ္မွာစိုးလို႔ မေျပာၾကဘူး။ ေနာက္ပိုင္း အခုက်မွ
ၿပီးခဲ့တဲ့ (၁) (၂) က်မွ ျပန္ၿပီး သတင္းထြက္လာတာ။ ဘယ္လိုျမင္သလဲဆိုေတာ့
အဲဒီတုန္းကာလကေတာ့ သိပ္ကိုယ္နဲ႔ မဆိုင္သလို မဆိုင္တဲ့အတြက္ သိပ္တာဝန္မရွိဘူးလုိ႔
ခံစားရတယ္။ ထင္ထားတာေပါ့။ အခုက်ေတာ့ ကိုယ္ကလည္း အဲဒီမွာ တပ္ဖြဲ႔တေယာက္၊
တာဝန္ရွိသူတေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ေတာ့ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တုိ႔ တာဝန္မရွိဘူးဆိုေပမယ့္
ဆိုင္တာေပါ့။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီလုိေျပာလာတယ္။ သူတုိ႔ျဖစ္စဥ္ေတြလည္း ျပန္ေရးၿပီဆုိေတာ့
ABSDF ကလည္း ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ထားတယ္လို႔ က်ေနာ္သိရတယ္။ ဒီကိစၥကိုေတာ့ အျဖစ္မွန္အတုိင္း
ေပၚေအာင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီးေတာ့ တာဝန္ရွိတာကို အေရးယူတာမ်ဳိးေတာ့ က်ေနာ္ျဖစ္ေစ
ခ်င္ပါတယ္။
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း ။ ။ အခုနေျပာသလို ကိုထက္ေအာင္ေက်ာ္ က ေတာခိုတယ္။ ၈၈
အေရးေတာ္ပံုမွာပါတယ္။ ေတာခိုတယ္။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးထဲ ပါခဲ့တယ္။ တာဝန္ရွိသူ
တေယာက္ အျဖစ္လည္း တာဝန္ယူခဲ့တယ္။ တခါ အဲဒီကေနၿပီးေတာ့ သတင္းသမား၊
သတင္းေလာကထဲ ေရာက္တယ္။ က်ေနာ္ သိသေလာက္ ကိုထက္ေအာင္ေက်ာ္ ဒီမုိကရက္တစ္
ျမန္မာအသံ (DVB) မွာ ႏွစ္ေပါင္း ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာ သတင္းေထာက္သမားတဦးအေနနဲ႔
လုပ္ခဲ့တယ္။ ထက္ေအာင္ေက်ာ္ဆုိတဲ့ အသံကိုလည္း လူေတြက ေလလိႈင္းထဲကေန
အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကားခဲ့ရတယ္။ ရုပ္သြင္ကိုလည္း ရုပ္ျမင္သံၾကားကေန အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ျမင္ခဲ့ရတယ္ဆိုေတာ့ သတင္းသမားအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ခဲ့တဲ့လူတေယာက္။ ဆိုေတာ့ အခု
ကိုထက္ေအာင္ေက်ာ္ ျပန္လာတာ (၂၅) ႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ထြက္သြားၿပီးေနာက္
ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ျပန္ေရာက္တာေပါ့။ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ျပန္ေရာက္ေတာ့ ျပန္လာရတဲ့
စိတ္ခံစားခ်က္ေလး။ အခုဆုိရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျပန္လာၾကပါတယ္။ ျပန္လာခြင့္
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
130
အေျခအေနမသာေသးတဲ့လူေတြလည္း အမ်ားႀကီး က်န္ေသးတယ္။ က်ေနာ္ ပထမဦးဆံုး
စိတ္ဝင္စားတာက ကိုထက္ေအာင္ေက်ာ္ ျပန္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ပထမဦးဆံုးျဖစ္တဲ့ စိတ္ခံစားမႈ
၊အဲဒါကိုက်ေနာ္နည္းနည္းသိခ်င္တယ္။
ကိုထက္ေအာင္ေက်ာ္ ။ ။ စိတ္ခံစားမႈကေတာ့ ပထမဦးဆံုး သူမ်ားေတြျပန္တုန္းက က်ေနာ္
ေဆာင္းပါးေတြ ေရးပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ (၂၅) ႏွစ္ ေတာခိုတယ္။
လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္မယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္က စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေျပာင္းလဲၿပီးေတာ့
ဒီမုိကေရစီျဖစ္ေအာင္က်ေနာ္တို႔ကဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့အေျပာင္းအလဲလုပ္မယ္ေပါ့။
အဲဒီတုန္းကေတာ့ ေအာင္ပြဲနဲ႔အတူ ျပန္လာမယ္ေပါ့။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတုိ႔ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္
ဝင္သလိုမ်ဳိး။ ဒါေပမဲ့ ေတာ္လွန္ေရးတခု ေအာင္ဖို႔ဆုိတာ က်ေနာ္တုိ႔ အမွန္တရားဘက္မွာ ရပ္ေနရံု၊
ယံုၾကည္ခ်က္ရွိရံု၊ ေပးဆပ္ရံုနဲ႔ မရဘူး။ အခ်က္အလက္ေတြ အမ်ားႀကီး ေတာ္လွန္ေရးတရပ္
ေအာင္ဖုိ႔အတြက္။ အခ်က္အလက္ေတြ အမ်ားႀကီးလိုလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တုိ႔က အဲဒီ
အခ်က္အလက္ေတြ မျပည့္စံုတဲ့အတြက္ ေအာင္ပြဲမရေသးဘူးလို႔ ေျပာရမယ္။ မရခဲ့ဘူးလို႔
မေျပာခ်င္ဘူး။ မရေသးဘူးေပါ့။ အေျခအေနက ေျပာင္းသြားေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီလုိျပန္လာရတယ္။
အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္ ရန္ကုန္ေလယာဥ္ကြင္းေရာက္ေတာ့ က်ေနာ္ကို လာႀကိဳတဲ့၊ ေတာထဲက
ျပန္လာတဲ့လူေတြပါ။ ေအာင္ပြဲနဲ႔အတူ ျပန္လာမယ္။ အခုေတာ့ ေအာင္ပြဲမရဘဲ ျပန္လာရေတာ့
က်ေနာ္စိတ္ထဲမွာေတာ့ feeling ကေတာ့ အဲဒါပဲ။ အိမ္ကေန ထြက္သြားစဥ္က ဒီလုိမ်ဳိး
ျပန္လာဖို႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အေျခအေနအရ ဒီလို ျပန္လာရတဲ့အေပၚမွာ စိတ္ထဲမွာေတာ့
ဘယ္လိုေျပာရမလဲ ေအာင္ပြဲနဲ႔အတူ ျပန္မလာႏိုင္တဲ့အတြက္ စိတ္ထဲမွာ feeling ေက်နပ္မႈ
သိပ္မရွိဘူး။
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း ။ ။ အခုန ေျပာသလုိ ေအာင္ပြဲနဲ႔အတူ ျပန္မလာႏိုင္ဘူး။ ေအာင္ပြဲပန္းကံုးေတြ
စြပ္ၿပီးေတာ့ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြနဲ႔ ေႂကြးေၾကာ္တဲ့လူေတြ မရွိဘူး။ အဲဒီ အေျခအေနေအာက္မွာ
လက္ရွိသြားေနတဲ့ တိုင္းျပည္ျဖစ္ေနတဲ့ အခင္းအက်င္း၊ အေျခအေနကို လက္ခံႏိုင္သလား။
ဒီအေပၚမွာ ေက်နပ္သလား။ ဒီအေျခအေနကလက္ရွိသြားေနတဲ့၊ျဖစ္ေနတဲ့အေျခအေန။
ကိုထက္ေအာင္ေက်ာ္ ။ ။ လက္ခံႏိုင္သလားဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔က လက္မခံလည္း သူတုိ႔က
သြားေနတယ္ဆိုေတာ့။ က်ေနာ္ လက္ခံလား၊ လက္မခံႏိုင္သလားဆုိေတာ့ တေယာက္တည္း
အေနနဲ႔ကေတာ့ အေစာကေျပာသလို လြန္ခဲ့တဲ့ (၂၅) ႏွစ္က က်ေနာ္တုိ႔ သြားခ်င္တဲ့ပံုစံနဲ႔ေတာ့
ဒီေန႔ သြားေနတဲ့ပံုစံကေတာ့ မတူဘူး။ လက္ေတာ့မခံခ်င္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ လက္မခံခ်င္ေပမယ့္
သူသြားေနတဲ့လမ္းေၾကာင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကအစ သူ႔လမ္းေၾကာင္းမွာ ဝင္ပါတဲ့
အခါၾကေတာ့ က်န္တဲ့လူေတြက ကာလတခုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဝင္ပါမွ ရမယ္လို႔ ျမင္တယ္။ ၿပီၤးေတာ့မွ
ကာလတခုေရာက္တဲ့အထိ မရဘူးဆိုရင္ သူရဲ ႔ choice ေပါ့။ ဆိုေတာ့ ေက်နပ္လားဆုိေတာ့
လက္ရွိ အေျပာင္းအလဲက တကယ္ေတာ့ စစ္အစိုးရ၊ အခုေတာ့ စစ္အစိုးရမဟုတ္ေတာ့ဘူးေပါ့။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
131
စစ္အစိုးရကေန ေျပာင္းသြားတဲ့ စစ္တပိုင္း အစိုးရေနာက္ကို opposition က လုိက္သြားရတာ။
က်ေနာ္က အရင္က စိတ္ကူးတာ opposition, democratic force တို႔ သြားတဲ့ေနာက္
အစိုးရစစ္တပ္က လုိက္ရမွာ။ စစ္တပ္နဲ႔ အရင္က အစိုးရေတြက လုိက္ရမွာ။ အဲဒါမွ ဒီမုိကေရစီက
ရမွာ။ အခုက စစ္တပ္ကေန ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဒီမုိကေရစီေနာက္ကို လုိက္ရေတာ့ ပန္းတိုင္က
ဘယ္ေတာ့ ေရာက္မလဲ က်ေနာ္ မသိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေလာေလာဆယ္မွာ ဒီဟာပဲ ရွိေနေတာ့ ဒိီ
processမွာဝင္ၿပီးေတာ့ဝင္ပါရတဲ့သေဘာလို႔နားလည္းပါတယ္။
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း ။ ။ ဆိုလုိတာက ကိုထက္ေအာင္ေက်ာ္တုိ႔ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားသူ၊
ဒီမုိကရက္တစ္ အင္အားစုေတြ။ ဒီ အင္အားစုေတြက စၿပီးေတာ့ ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ အေျပာင္းအလဲ
မဟုတ္ဘဲနဲ႔။ ကိုယ္တခ်ိန္တုန္းက ဆန္႔က်င္ခဲ့တဲ့၊ တခ်ိန္တုန္းက ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့
အင္အားစုကေန စၿပီးေတာ့ ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေနာက္ကို လုိက္ရတဲ့
အေျခအေနျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီ အေျခအေနေအာက္မွာ ကိုထက္ေအာင္ေက်ာ္က ကိုယ့္ရဲ ႔
အနာဂတ္ကို ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္ထားသလဲ။ ျပည္ပမွာပဲ တသက္လံုး အေျခစုိက္သြားၿပီးေတာ့
ဒီလိုမ်ဳိးပဲ ျပန္လာလိုက္၊ ဒီလုိမ်ဳိး စာအုပ္ေလးေရးလုိက္။ ကိုယ္လုပ္ႏုိင္တာေလးလုပ္လိုက္။ တခ်ိန္
ျမန္မာျပည္ကို ျပန္လာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ အေျခစိုက္လုပ္ဖို႔ ဆိုတာမ်ဳိးကိုယ့္ရဲ႔ အနာဂတ္ကို
ဘယ္လုိမ်ဳိးပံုခ်ထားသလဲ။
ကိုထက္ေအာင္ေက်ာ္ ။ ။ အဲဒါကေတာ့ အခု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ရေသးဘူး။ အခုဟာက
ေလ့လာေရးခရီးစဥ္။ က်ေနာ့္ရဲ ႔ (၂၅) ႏွစ္အတြင္း ပထမဦးဆံုး ခရီးစဥ္ဆုိေတာ့ အခု ဒီခရီးစဥ္မွာ
ေလ့လာၿပီးေတာ့ က်ေနာ္ ဘာလုပ္လို႔ ရမလဲ။ လုပ္ခ်င္တာကေတာ့ မီဒီယာ။ (၂၅) ႏွစ္ၾကာသြားၿပီး
အစက ေတာခိုၿပီး အေျပာင္းအလဲလုပ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ (၂၅) ႏွစ္မွာ မီဒီယာကို ၉၅ က
စတယ္ဆိုေတာ့ ႏွစ္ေတြအမ်ားႀကီး (၁၇) ႏွစ္ေလာက္ ရွိသြားၿပီဆိုေတာ့ ဒီအလုပ္က
ကၽြမ္းက်င္တဲ့အလုပ္လို ျဖစ္သြားတဲ့အခါၾကေတာ့ ဒီဟာပဲ လုပ္ခ်င္တဲ့သေဘာ ရွိတာေပါ့။
ႏိုင္ငံေရးကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ထဲထဲဝင္ဝင္ လုပ္ဖို႔မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့
ကာလတခုေရာက္တဲ့အခါမွာ မေျပာတတ္ဘူး။ လိုအပ္ခ်က္အရ ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ဝိုင္းကူးေပး
တဲ့ေနရာမ်ဳိးေတာ့ လုပ္ေပးရမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ Media professional ပဲ က်ေနာ္ လုပ္ဖို႔
စိတ္ကူးထားပါတယ္။ ဟိုမွာေနဖို႔ေတာ့ မရွိဘူး။ ဟိုမွာက ခဏဆိုၿပီး ထြက္သြားတာ (၂၅) ႏွစ္
ၾကာသြားတာ။ ဒီမွာက (၂၄) ႏွစ္က ထြက္သြားတယ္၊ (၂၅) ႏွစ္ၾကာသြားတယ္ဆိုေတာ့ ဒီမွာပဲ
ျပန္ေနခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနလို႔ရလား၊ မရလား အေျခအေန ဘယ္လိုလဲဆိုတာ
က်ေနာ္ေလ့လာရပါမယ္။
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း ။ ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
132
မ်က္ေမွာက္ေရးရာ / ဒီမုိကေရစီေရးရာ
ကခ်င္ပဋိပကၡ နဲ႔ UNFC အခန္းက႑
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
133
ဦးသန္းလြင္ထြန္း
27.01.2013 VOA
ဒီတပတ္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးရာ ေဆြးေႏြးခန္းမွာ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲမွာ
အပစ္အခတ္ရပ္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့တာ
တစ္ပတ္ေက်ာ္ၾကာခဲ့ေပမယ့္ ႏွစ္ဖက္စလံုး ပစ္ခတ္မႈေတြ ရွိေနစဲျဖစ္ပါတယ္။ ေျမာက္ပိုင္း
စစ္ေျမျပင္တင္မက ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ႏွစ္ဖက္အျငင္းခုံတဲ့ ေဆြးေႏြးသံေတြ
ညံ့ေနခဲ့ပါတယ္။ KIO နဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညိွႏိႈင္းပြဲေတြ ျပန္လုပ္ခ်င္ပါတယ္လို႔ အစိုးရဖက္က
ကမ္းလွမ္းခဲ့ေပမယ့္ KIO ကေတာ့ ေနာက္ပိုင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ထုိင္းႏိုင္ငံမွာ အေျခစိုက္တဲ့
UNFC (United Nationalities Federal Council) ေခၚ ညီညႊတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား
ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီနဲ႔ပဲတဆင့္ ေဆြးေႏြးသြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
UNFC ရဲ ႔ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးတဦးျဖစ္တဲ့ PPNO (PaO People's Liberation Organization)
ပအို႔၀္ အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္ရဲ ႔ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မႉးႀကီး ခြန္ဥကၠာ ကို ဦးသန္းလြင္ထြန္း က
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။
ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ ကခ်င္ကိစၥက ဦးခြန္ဥကၠာတို႔ရဲ ႔ UNFC ညီညႊတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား
ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီနဲ႔ပဲ ေဆြးေႏြးပါဆိုၿပီး အခု လက္လႊဲတဲ့ပံုစံမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါ
ဘာေၾကာင့္လဲ။
ဦးခြန္ဥကၠာ ။ ။ တကယ္ေတာ့ အခုမွ လႊဲတာမဟုတ္ဘူး။ ေတာ္ေတာ္ေတာ့ ၾကာၿပီ။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
134
က်ေနာ္တို႔အထဲမွာ ေျခာက္လေလာက္ေတာ့ ရွိၿပီ။ ကခ်င္နဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲကိစၥ။ ကခ်င္အဖြဲ႔နဲ႔
ေနျပည္ေတာ္အစိုးရနဲ႔ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္း ႏွစ္ဖက္ထဲနဲ႔ ညွိဖို႔၊ ေဆြးေႏြးဖို႔ေတာ္ေတာ္ေလး
ခက္ခဲသြားတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးကို ေတြ႔ရတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ရံဖန္ရံခါ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္
အခ်ိန္အဆက္မမီတာေပါ့။ အစိုးရက ေျပာတာတမ်ဳိး၊ တပ္မေတာ္ဘက္ကတမ်ဳိး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့
တဖန္ ေဆြးေႏြးတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြကလည္း ရံဖန္ရံခါ တပ္မေတာ္အေပၚမွာ ေျပာတာဆိုတာ
မတူတဲ့အခါၾကေတာ့ တပ္မေတာ္က တမ်ဳိးလုပ္ေနတဲ့အခါၾကေတာ့ မ်က္ႏွာပူတာျဖစ္မယ္။
အဲဒါေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အေပၚမွာ KIO က တြက္တာကေတာ့ သူတုိ႔ဘက္ကလည္း
ရွင္းရွင္းေျပာရင္ေတာ့ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ မလုပ္ခ်င္ပါဘူး။ ပဋိပကၡလည္း မလိုခ်င္ပါဘူး။
သူတုိ႔လည္းပဲ လူထုအတြက္၊ နယ္ေျမအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္ၾကတယ္။ နားခ်င္တယ္၊
ရပ္ခ်င္တယ့္သေဘာ ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ မ်က္ႏွာမနာဘဲနဲ႔ ရပ္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းက
မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ နည္းနည္းေလး အဲဒီလို ျဖစ္ေနတဲ့အေပၚမွာ။ ဒါဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔
တပ္ေပါင္းစုကပဲ ဒီကိစၥကို ၾကားဝင္ၿပီးေတာ့ အဓိပၸါယ္ရွိရွိ၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ။
ႏွစ္ဖက္ေလွ်ာ့ႏိုင္ေအာင္၊ ရပ္ႏုိင္ေအာင္၊ တင္းမာမႈေတြ ေလွ်ာ့ပါးႏိုင္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ဆိုတဲ့မူက
ခ်ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔အေနနဲ႔ အခုေနာက္ဆံုး ႏိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးပဲြစတဲ့သေဘာ။ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးမယ္၊ အေျဖရွာမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိးစရင္
တဖြဲ႔ခ်င္း စကားေျပာတာထက္။ UNFC နဲ႔ စကားေျပာမယ္။ ႏိုင္ငံေရး စကားေျပာတဲ့အခါမွာ
စိတ္ေအးလက္ေအး ေျပာႏိုင္ေအာင္ စစ္ေရးေလွ်ာ့ခ်မႈ၊ စစ္ေရးရပ္စဲဖို႔၊ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ အဲဒါကို UNFC
ကတဆင့္သူတုိ႔ကတင္ျပတာျဖစ္တယ္လို႔က်ေနာ္ေျပာလုိပါတယ္။
ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အဲဒီေတာ့ အေစာပိုင္းကတည္းက တကယ္တမ္းၾကလို႔ရွိရင္ UNFC
ဖြဲ႔ကတည္းက တိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ စုေပါင္းၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက စစ္တပ္နဲ႔ ဒါမွမဟုတ္
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအရ ညိွႏိႈင္းစကားေျပာဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဖြဲ႔ခဲ့တာပါ။
ဒါေပမဲ့လည္း တကယ္တမ္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ပိုင္းေတြအတြင္းမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေတြနဲ႔
ညိွႏိႈင္းတဲ့အခါၾကေတာ့ တုိင္္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းေတြ အကုန္လံုးက တကြဲတျပားစီ၊
တဖြဲ႔ခ်င္းစီထြက္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးၾကတယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားကို ေရာက္သြားခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့
အခုမွတေခါက္ ကခ်င္ကျပန္ၿပီးေတာ့ အေျခအေနက ညိွႏိႈင္းလို႔မရတာေၾကာင့္ UNFC ဘက္ကို
ျပန္ပံုလာတယ္ဆိုတာနဂိုမူရင္းကိုပဲျပန္ေရာက္လာတယ္ဆိုတဲ့သေဘာေပါ့။
ဦးခြန္ဥကၠာ ။ ။ တကယ္ေတာ့ နဂိုမူရင္းေျပာလို႔ရွိရင္ေတာ့ အဆင့္ ႏွစ္ဆင့္ဗ်။ က်ေနာ္တို႔ UNFC
စဖြဲ႔တာက (၂) ႏွစ္။ ဒီ (၂) ႏွစ္ကာလမွာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးက အားလံုးအတူတူ ညိွႏိႈင္းမယ္။
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမယ္ဆိုရင္လည္း အားလံုးအတူတူ လုပ္ၾကမယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ သို႔ေသာ္
က်ေနာ္တို႔ UNFC ရဲ ႔ အဖြဲ႔ဝင္ေတြ ကိုယ္တိုင္က စည္းေပါက္တာေပါ့။ စည္းေပါက္ၿပီးေတာ့
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိုေတာ့ သီးျခားေလးေတြ ကိုယ့္အခြင့္အေရးနဲ႔ကိုယ္။ သူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔သူ
အက်ဳိးေမွ်ာ္ကိုးၿပီးေတာ့ လုပ္လာၾကတာရွိတယ္။ အဲဒီလို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
အဆင့္ေလးေတြကို သီးသန္႔လုပ္လာၾကေတာ့ UNFC က မိမိတုိ႔ရဲ ႔ မူလမူ တထစ္ေလွ်ာ့ၿပီးေတာ့
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
135
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကိုေတာ့ သီးျခားလုပ္ပါ။ သီးျခားသေဘာတူပါ။ သီးျခား အစီအစဥ္ေတြ
ဘာေတြ ေရးဆြဲပါ။ သို႔ေသာ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးၿပီးလို႔ တျပည္လံုး အတုိင္းအတာနဲ႔
တုိင္းရင္းသားအေရးေတြ၊ ျပည္ေထာင္စုအေရးေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးေတြ ေဆြးေႏြးၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့
ဒီပြဲမွာေတာ့ တေပါင္းတစည္း တည္းနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားအားလံုး UNFC အားလံုး နုိင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးပြဲကိုေတာ့ တေပါင္းတစည္း တည္းဝင္ၾကပါဆိုတဲ့ ဒုတိယအဆုိ ဘက္ကိုေရာက္
လာတာေပါ့။
ေနာက္တခါၾကေတာ့ KIO ရဲ ႔ ေပၚလစီၾကေတာ့ သူက ေျပာင္းျပန္။ သူမွာက
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးက ၁၉၉၄ ကတည္းက လုပ္ၿပီသာ။ ဘာမွ ထပ္ျပင္ဖို႔လည္း မလုိဘူး။
ထပ္ဖ်က္ဖို႔လည္း မလုိဘူး။ အခုရွိေနတဲ့ တပ္မေတာ္က လာတုိက္လို႔သာလွ်င္ အဲဒီ
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးက ပ်က္သြားတာ။ တပ္မေတာ္က လာမတုိက္ဘူး။ မူလ သူ႔ေနရာမွာသူ
ေနခဲ့ရင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးက မပ်က္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အဆင့္က
ေဆြးေႏြးရမယ့္အဆင့္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ တကယ္တမ္း KIO က ေစာင့္စားေမွ်ာ္လင့္ေနတာက
ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအတြက္သာ
ေပၚေပါက္လာမယ္။ တိတိက်က် အာမခံခ်က္ရွိလာမယ္ဆုိရင္ ဒီႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကိုပဲ
အကြက္ေက်ာ္ လွမ္းၿပီးေတာ့ လုပ္ဖို႔လိုတယ္။ ဒါက KIO ရဲ ႔ အယူအဆ။ က်န္တဲ့အဖြဲ႔ေတြက အခု
အပစ္ရပ္ၿပီးေတာ့ နုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲသြားရင္ KIO ကလည္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ
တေပါင္းတစည္းတည္းလုပ္မယ္။Unitedသေဘာပါ။
ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ ေလာေလာဆယ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးက မျဖစ္တဲ့အျပင္ကို
တိုက္ပြဲအေျခအေနက ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္မွာက ေတာ္ေတာ္ေလး ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ျဖစ္ေနတယ္။
အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ ႔ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္တယ္ ဆိုတာေတာင္မွပဲ
ႏွစ္ဖက္စလံုး တဖက္နဲ႔တဖက္ အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲမႈေတြနဲ႔အတူ တုိက္ပြဲေတြကေတာ့
ဆက္ျဖစ္ေနတာပဲ။ အဲဒီေတာ့ တကယ္လို႔မွ် UNFC က ဒီကိစၥမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးမယ္။
ဒါေပမဲ့လဲ ပထမဦးစားေပးအေနနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိုလည္း တိုက္တြန္းသြားမယ္ဆိုေတာ့
ဘယ္လိုအေျခခံနဲ႔ တိုက္တြန္းမွာလဲ။ အထူးသျဖင့္က အခုလက္ရွိ အေျခအေနက ျမန္မာအစိုးရ
ဘက္က တိတိက်က် ေျပာေနတာကလည္း ကခ်င္ဘက္ကေနၿပီးေတာ့ သူတုိ႔တပ္ဖြဲ႔ေတြကို
တုိက္ခိုက္ေနလို႔ သူတုိ႔က ျပန္ခုခံရပါတယ္။ ကခ်င္ကလည္း တဖက္က ျမန္မာတပ္ေတြ
အင္အားတုိးခ်ဲ ႔ေနလုိ႔ သူတုိ႔ဘက္က တုိက္ရပါတယ္ဆုိေတာ့။ ဒီနွစ္ခ်က္ကို ဘယ္အေျခခံနဲ႔
ညိႇေပးႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားမလဲ။
ဦးခြန္ဥကၠာ ။ ။ က်ေနာ္ ျမင္တာကေတာ့ အဲဒီႏွစ္ခ်က္ - ႏွစ္ဖက္ စြပ္စြဲေနတဲ့ အျဖစ္မွန္ကို
ၾကည့္ဖုိ႔လုိတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ လြန္ခဲ့တဲ့လက က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တုိင္ သြားၾကည့္ၿပီးၿပီ။ အဲဒီေဒသကို
က်ေနာ္လည္း ေရာက္သြားတယ္။ UNFC ရဲ ႔ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ သြားေလ့လာဖို႔ဆုိၿပီး
က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တုိင္ သြားၾကည့္ၾကတယ္။ သြားၾကည့္ၾကတဲ့အခါၾကေတာ့ ဒီျဖစ္ပံုက လိုင္ဇာေဒသ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
136
ကေတာ့ ၿမိဳ ႔ကေတာ့ စစ္ေရးအရ အေရးပါတဲ့ ေနရာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးအရ၊
စီးပြားေရးအရ အေရးပါေပမယ့္ စစ္ေရးအရ တကယ္ အေရးပါတာကေတာ့ လိုင္ဇာၿမိဳ ႔ရဲ ႔
ပတ္ပတ္လည္ စိုးမုိးကုန္ေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒီ စိုးမိုးကုန္ေတြအေပၚမွာ တပ္မေတာ္က
အကုန္လံုးရယူသိမ္းပိုက္ ၿပီးတဲ့အ ခါၾကေတာ့ လိုင္ဇာကို လည္းပင္ညစ္ထားႏိုင္တဲ့
အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ႏိုင္ငံေရးစကားေျပာပြဲပဲျဖစ္ျဖစ္ အပစ္ရပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ တခုခုကို
ကမ္းလွမ္းခ်င္တဲ့သေဘာ ရွိတာေပါ့။ ဒီလုိ သူဖက္ကိုယ္ဖက္ အင္အားအသံုးျပဳၿပီးေတာ့
အေပၚစီးရတဲ့ အေျခအေနမွာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးဖို႔ လကၡဏာျပမယ့္ သေဘာမ်ဳိးကေတာ့
တဖက္ကလည္း အခက္အခဲရွိတယ္။ ဆုိလုိတာက တခါ KIO ဘက္ကလည္း ႏုိင္ငံေရးအရ
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနမွာ သူတုိ႔ရဲ ႔ ႏိုင္ငံေရးၿမိဳ ႔ေတာ္ လုိင္ဇာပဲျဖစ္ျဖစ္၊
တပ္ေပါင္းစုၿမိဳ ႔ေတာ္ပဲျဖစ္ျဖစ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အဲဒီအေပၚမွာ ဒီလုိ ၿခိမ္းေျခာက္ထားႏိုင္တဲ့
အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ေဆြးေႏြးရတာလည္း မေကာင္းဘူးေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒါကို နားလည္းဖို႔
ရဖို႔အေနနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္
အနည္းဆံုးေတာ့ ဒီလုိ ျပႆနာရွိတဲ့ဂြင္းမွာ နည္းနည္းေလး ခြါထားေပးၿပီးေတာ့။ တပ္ေတြ
နည္းနည္းေလး ခါြထားၿပီးေတာ့၊ နည္းနည္းေလး ေဘးေရႊ ႔ထားၿပီးေတာ့ နည္းနည္းေလး re-
position လုပ္ေပးရင္နဲ႔ ဆုတ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ဆုတ္တယ္ေျပာရင္ တပ္ေတြက မႀကိဳက္ဘူး။
ဆုတ္တာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေနရာေလး ေရႊ ႔ေျပာင္းယူၾကၿပီးေတာ့ အဲဒီလို လွဲ႔ေျပာင္းလိုက္ရံုနဲ႔
အဆင္ေျပသြားႏိုင္တယ္။ အဲဒါကိုလည္း က်ေနာ္တုိ႔နည္းလမ္းရွာေနတဲ့သေဘာေတာ့ရွိတာေပါ့။
ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ အခု ျမန္မာျပည္မွာ လုပ္ေနတဲ့
လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာဆုိရင္ တုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက အခု ဒီကိစၥမွာ
ၾကားေနတဲ့ ဘက္မလိုက္တဲ့ ျဖန္႔ေျဖေရးအဖြဲ႔။ ဒါမွမဟုတ္ ျဖန္႔ေျဖေရးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး လုိအပ္
ေနၿပီေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ဒီလုိအဖြဲ႔၊ ဒီလုိပုဂၢိဳလ္ဆိုတာ ဘယ္လိုလူမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ႏိုင္သလဲ။ ဘယ္လို
အဖြဲ႔မ်ဳိးကိုUNFC-ကကမ္းလွမ္းမလဲ။ဒါမွမဟုတ္ႀကိဳဆိုမလဲ။
ဦးခြန္ဥကၠာ ။ ။ က်ေနာ္ ျမင္တာေတာ့ အဲဒီလို ၾကားေနျဖစ္တဲ့လူက ေဘးမွာ အေဝးမွာေနလို႔ေတာ့
မရဘူး။ ဒီလို စြပ္စြဲခ်က္ေတြက မွန္တယ္မမွန္ဘူး။ အဲဒီဧရိယာကို ဆင္းဖို႔လိုတယ္။ အခု
တုိက္ပြဲျဖစ္ေနတဲ့ ကုန္းေတြမွာ သြားၾကည့္ဖို႔လိုေတာ့ တကယ္ကိုပဲ monitoring လုပ္လုပ္၊ peace
keeping ပဲလုပ္လုပ္ အဲဒီ ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြၾကားမွာ ဘယ္သူက လြန္သလဲလို႔ သြားၾကည့္ႏုိင္တဲ့
အဲဒီလုိ အင္အားမ်ဳိးေတာင္ လုိသလို ျဖစ္ေနတယ္။ အရပ္ဖက္ပံုစံနဲ႔ intervene လုပ္ဖို႔ေတာင္
ခပ္ခက္ခက္ ျဖစ္ေနတယ္ အခုပံုစံက။ ႏွစ္ဖက္ စြပ္စြဲတာေတြက ရႈပ္ေနတဲ့အခါၾကေတာ့။ အဲဒီလို
သြားၾကည့္တဲ့ လူေတြက မိမိရဲ ႔ လံုၿခံဳမႈအစီအစဥ္နဲ႔ တခါတည္းသြားၿပီးေတာ့ ကခ်င္ပဲမွားေနလား။
ေနျပည္ေတာ္ ဖက္က တပ္ေတြပဲမွားေနလား ဆိုတာကို သြားၾကည့္ဖို႔။ အဲဒီလို ၾကားဝင္ဖုိ႔ဆိုတာ
က်ေနာ္ထင္တယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေတာ္ေတာ္ေလး ျပည့္ျပည့္ဝဝရွိၿပီးေတာ့ ဒီလုိ စစ္ေရးအရ
ၾသဇာသက္ေရာက္တဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးေတြေတာင္လိုလာသလားလို႔က်ေနာ္ဒီကိစၥကိုအဲဒီလိုထင္တယ္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
137
ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အဲဒီေတာ့ အခု အေျခအေနက အဲဒီလို ေတာင္းဆိုမႈမ်ဳိးဆီကို
ဦးတည္လာႏိုင္သလား။ ဒါမွမဟုတ္လို႔ရွိရင္ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ UNFC ညီညႊတ္ေသာ
တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲ အရင္ျဖစ္ၿပီးေတာ့မွ ဒီလုိ အေျခအေနမ်ဳိးကို
ေရာက္လာဖို႔ရွိသလား။
ဦးခြန္ဥကၠာ ။ ။ အဲဒါကေတာ့ စင္ၿပိဳင္သြားႏိုင္တဲ့ အေျခအေနရွိတယ္။ တဖက္ကလည္း အေမရိကန္
သံအမတ္ႀကီး က်ေနာ္တုိ႔လည္း ေတြ႔ပါတယ္။ KIO လည္း ေတြ႔ပါတယ္။ ထိုင္းမွာ က်ေနာ္တုိ႔
ေတြ႔ၾကပါတယ္။ ေတြ႔ၾကေတာ့ သူတုိ႔ကလည္း တကယ့္ ရပ္ဖို႔အေျခအေန ကို
ေနျပည္ေတာ္အစိုးရနဲ႔ ေတာင္းဆိုတဲ့အခါၾကေတာ့ သူတုိ႔အေပၚမွာ ကတိေပးတာေတြ ဘာေတြ
ခၽြတ္ေခ်ာ္တဲ့သေဘာမ်ဳိး အဲဒီလိုရွိေတာ့ ျဖစ္သင့္တာက အင္အားႀကီး။ အေနာက္ဖက္က
အင္အားႀကီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ။ အဲဒီမွာ နယ္စပ္ခ်င္းစပ္ေနတာက တရုတ္။ တရုတ္အင္အားႀကီးနဲ႔
အေမရိကန္အင္အားႀကီး ႏွစ္ဖြဲ႔ေလာက္ ၾကားဝင္ၿပီးေတာ့ တို႔ဝင္ၾကည့္မယ္။ တုိ႔ လုံၿခံဳေရး၊
တုိ႔ရဲ႕ဟာကို အစီအမံလုပ္မယ္ဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ ေတာင္းဆိုရမယ့္တစ္ခု။ တၿပိဳင္နက္တည္း
ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ က်ေနာ္တုိ႔ UNFC နဲ႔ ပမာဏပဲေတြ႔ေတြ႔၊ အႀကိဳပဲညိႇႏိႈင္းညိႇႏိႈင္း
က်ေနာ္တို႔က ႏုိင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို မသြားခင္မွာ ႀကိဳတင္စည္းကမ္းခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့
က်ေနာ္တုိ႔အဖြဲ႔ဝင္တဖြဲ႔ကို ဒီေလာက္ စစ္ေရးအရ တုိက္ေနတဲ့ဟာကိုေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔
မၾကည့္ေနႏုိင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်ေနာ္တုိ႔ ထဲထဲဝင္ဝင္ ယံုၾကည္မႈ အျပည့္နဲ႔
မစခင္မွာ ဒီကခ်င္ကို ႀကီးမားတဲ့ အင္အားအသံုးျပဳၿပီးေတာ့၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ ႔ အင္အားတစ္ခုလံုးကို
စစ္အင္အား အားလံုးကိုသံုးၿပီးေတာ့ တုိက္ေနတာကိုေတာ့ ေျဖေလ်ာ့သင့္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔က
ေျပာရမွာပဲ။ တၿပိဳင္နက္တည္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ေရွ ႔ဆင့္ေနာက္ဆင့္ လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။
ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အဲဒီေတာ့ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ UNFC ေတြ႔ဆံုပြဲ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ ျဖစ္လာႏိုင္ဖို႔
ရွိလာႏိုင္သလဲ။
ဦးခြန္ဥကၠာ ။ ။ က်ေနာ္ထင္တယ္ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ လာမယ့္အပတ္ကို ခ်ိန္းတာပဲ။
ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းမွာကို က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ UNFC နဲ႔ KIO အေရးရွင္းဖို႔
ပထမအပတ္အေနနဲ႔ကိုတည့္တည့္ကိုေတြ႔ရမယ့္သေဘာေတာ့ရွိပါတယ္။
ဦးသန္းလြင္ထြန္း။။ဘယ္မွာေတြ႔ဖို႔ရွိပါသလဲ။
ဦးခြန္ဥကၠာ ။ ။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ ႔ မူလ ေတာင္းဆိုခ်က္ကေတာ့ တတိယႏိုင္ငံဆုိေတာ့။
တတိယႏိုင္ငံကိုလည္း ေတြ႔ဖို႔ဆိုတာကို သေဘာတူထားၿပီးျဖစ္တဲ့အခါၾကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က
က်ေနာ္တုိ႔အဖြဲ႔တြင္က လူေတြက ခရီးသြားအခက္အခဲရွိတယ္။ ရွိတဲ့အခါၾကေတာ့ ထုိင္းႏိုင္ငံက
ပထမစေတြ႔ႏိုင္တဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္ႏုိင္တယ္။ေနရာျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
138
ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ UNFC (United Nationalities Federal Council) ေခၚ ညီညႊတ္ေသာ
တုိင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာနဲ႔
ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးခဲ့တာပါ။
လြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးစားဆဲမွာပင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား
တိုးလာဟု AAPP-B ေျပာ
သိဂႌထြန္း | ေသာၾကာေန႔၊ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၀၇ နာရီ ၁၃ မိနစ္
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဖမ္းဆီး အေရးယူမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ခြင့္ျပဳ ခ်က္မရွိဘဲ
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ ပုဒ္မ ၁၈ ႏွင့္ ဆူပူေအာင္လံႈ႕ေဆာ္မႈ ပုဒ္မ ၅ဝ၅(ခ) တုိ႔ ျဖင့္ အမႈရင္ဆုိင္ေနရသူ
၇ဝ ခန္႔ ရွိေနၿပီဟု လက္က်န္ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီဝင္ AAPP-B (ႏုိင္ငံေရး
အက်ဥ္း သားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ) ၏ အေထြေထြအတြင္းေရး မွဴး
ကိုဘိုၾကည္က ေျပာသည္။''ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စိုးရိမ္စိတ္ထဲမွာ ေထာင္ထဲမွာရွိတဲ့
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေတြကိုလြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ႀကိဳးစားေနတဲ့ အခ်ိန္ အတြင္းမွာပဲ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
139
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ တုိးဖို႔ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ အလားအလာေတြ
အမ်ားႀကီးျဖစ္ေနတာကိုေတြ႕ရတယ္'' ဟု ဆိုသည္။၈၈မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္
လင္းအဖြဲ႕႐ံုးတြင္ ဇြန္လ ၂ဝရက္က ျပဳ လုပ္ေသာ လက္ပံေတာင္းအေရးတြင္ ပုဒ္မ ၅ဝ၅(ခ)ျဖင့္
ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ခံရသူ မ်ား၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ယင္းသို႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။အစိုးရက
ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လက္ က်န္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီသည္ လက္ရွိတြင္
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားထဲရွိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးကိုသာ လုပ္ေဆာင္ ခြင့္ရၿပီး
ျပင္ပတြင္ အမႈရင္ဆုိင္ေနရသူ မ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးခြင့္မရရွိေသး၍ ေကာ္မတီလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို
တုိးခ်ဲ႕ေပးရန္ အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းေန သည္ဟု လည္း ကိုဘုိၾကည္က ဆုိသည္။
မိတၴီလာပဋိပကၡတြင္ ဆူပူေအာင္ လံႈ႕ ေဆာ္သည္ဟု စြပ္စြဲကာ ပုဒ္မ ၅ဝ၅(ခ)ျဖင့္
ဖမ္းဆီးထားေသာ ကိုရဲမင္းဦးႏွင့္ လက္ပံ ေတာင္းအေရးတြင္ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ထား ေသာေျမေပၚ၌
လယ္ထြန္သူအား ကူညီ သူ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ရက္ မွ ကိုေအာင္စိုးႏွင့္
ရြာသားႏွစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုစိုးသူ၊ ဦးေမာင္စန္းတို႔အား ဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ်ျခင္းသည္ ဖမ္းဝရမ္းမပါဘဲ
ဖမ္း ဆီးျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရား ဥပေဒ နည္းလမ္းအရ ဖမ္းဆီးျခင္းမဟုတ္ဟု လည္း သူက
ေထာက္ျပသည္။ထုိ႔အျပင္ လက္ပံေတာင္းေဒသတြင္ ပုဒ္မ ၁၄၄ထုတ္ျပန္ထားျခင္းကို ေဝဖန္
သျဖင့္ ကိုမုိဃ္းေသြး၊ ကိုေဝဠဳ၊ ကိုေဝမွဴး သြင္တုိ႔ကိုလည္း ပုဒ္မ ၅ဝ၅(ခ)ျဖင့္ စစ္
ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးရဲစခန္းက ဖမ္းဝရမ္း ထုတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။လက္ရွိတြင္ လက္ပံ
ေတာင္းအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးျဖင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ ၁၅၅ဦး ရွိေၾကာင္း
လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္း သား စိစစ္ေရးေကာ္မတီက ဇြန္လ ၁၆ ရက္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ရန္ကုန္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ ကြန္ရက္ဝင္မ်ားကိုဖမ္းရန္
မံုရြာရဲက ရန္ကုန္ရဲကို လႊဲေျပာင္းတာဝန္ေပးဟုဆို
သိဂႌထြန္း | ေသာၾကာေန႔၊ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၄ နာရီ ၃၄ မိနစ္
လက္ပံေတာင္းေဒသတြင္ ပုဒ္မ ၁၄၄ အမိန္႔ထုတ္ျခင္းကို ေဝဖန္သည့္ ရန္ကုန္
ျပည္သူ႕အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ရက္မွ ကိုေဝဠဳ၊ ကိုေဝမွဴးသြင္ႏွင့္ GW မွ ကိုမုိဃ္းေသြး တို႔ကိုဖမ္းဆီးရန္
ရန္ကုန္အထူး သတင္းတပ္ဖြဲ႔သို႔ တာဝန္ေပးထားသည္ဟု ကိုမုိဃ္း ေသြးက မဇၩိမကို
ေျပာသည္။မံုရြာတရား႐ံုးတြင္ တရားစြဲဆိုခံထား ရသည့္ ထိုသံုးဦးကို ရန္ကုန္တြင္ ဖမ္းဆီး ရန္
စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကရန္ကုန္ အထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႔သို႔ ဇြန္ ၂ဝ ရက္ က
တာဝန္လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း သြားေရာက္အဖမ္းခံမည္မဟုတ္ဟုလည္း ဆိုသည္။
''ကြၽန္ေတာ့္ တစ္သီးပုဂၢလ အျမင္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ့္ကြၽန္ေတာ္ အျပစ္
မရွိဘူးလို႔ယူဆတဲ့အတြက္ သြားအဖမ္း ခံဖုိ႔ မရွိပါဘူး။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ လာဖမ္းမယ္ဆုိရင္ေတာ့
မသိဘူးေပါ့'' ဟု ေျပာသည္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
140
ရန္ကုန္ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ရက္မွ ကိုေဝမွဴးသြင္ကလည္း ''လာဖမ္းရင္ေတာ့ အဖမ္းခံမယ္။
သြားအဖမ္း ခံဖို႔မရွိ ပါဘူး''ဟု ဆိုသည္။လက္ပံေတာင္းတြင္ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ ျခင္းကို
ေဝဖန္ေျပာဆုိရာ ဆူပူအၾကမ္း ဖက္မႈ ျဖစ္ေအာင္လံႈ႔ေဆာ္သည္ဟု ဆိုကာ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္
တရား႐ံုးတြင္ တရားစြဲဆုိ ထားျခင္းျဖစ္သည္။တရားစြဲဆုိခံရသူ သံုးဦးႏွင့္အတူ ၈၈
မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းအဖြဲ႕မွ ကိုေအာင္သူတို႔ ဧၿပီ ၂၅ ရက္က လက္ပံ
ေတာင္းေဒသတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အာ ဏာပိုင္မ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔ကာ ပဋိပကၡ မ်ား
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အတြက္ ေျဖရွင္းမႈျပဳ လုပ္ရန္ ေမလ ၈ ရက္က ထုိေဒသသို႔ သြား
ေရာက္ခဲ့သည္။ထုိသုိ႔သြား ေရာက္ စဥ္ ေမ ၉ ရက္ တြင္ ေဒသခံမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိ
ခဲ့ရာ ရခုိင္၊ မိတၴီလာကဲ့သုိ႔ အေျခ အေန မ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ထုိေဒသတြင္ ပုဒ္မ ၁၄၄ ကို
မထုတ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၄၄ သည္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံတြင္မပါဝင္ေၾကာင္း
ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တရားစြဲခံရသူ ကိုေဝဠဳ က
ေျပာသည္။ယင္းေဒသသို႔ ၎တို႔ႏွင့္အတူ သြားေရာက္ခဲ့့သူ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
ပြင့္လင္းအဖြဲ႔မွ ကိုေအာင္သူက ''ဒီဝရမ္းထုတ္ ၿပီး အေၾကာင္းၾကားတဲ့အေပၚ နားမလည္
ျဖစ္ရပါတယ္'' ဟုလည္း ဆိုသည္။
သွားအဖမ်းမခံသလို ေရှာင်လည်းမေြပးဟု
ေ၀İſŧĻźúũŝŰħœ
Published on June 21, 2013 by ဒီဗွီဘီ · dvb
ĦŔŘúũúŢŝęœũðŔŘ łŹðĆũćŔŘħŮðũŝûİž ħŘĠũİ ၅၀၅ (ခ)ĤŞŤ ûûũðŔŘúũŧęŔŘúũŧĵŞęħũĩŞźŦကေန တိုင်း
ęĵœŧĶŢŘŧðŔŘķœĩŔŘŤ ýúţũŝóőóŢĝœŧĵęŞţ ûœŝĵŧýĵœ ŝ၀İſŧĻźúũľœ ĻśłŝĤĤŞŤ Ļźœŧŝĵœðũ
łĩİũŧóŢęœİŮŖŚŧ ķŘħũİŽœİľŘęũĻķŔŘƏ ķœŝĵœðũĩİũŧýŗŧĵúũķĆũŧ ŝĵŽœúũŝŰħŧŝĤęœİŮŖŚŧ
ķŘħũİŽœ İľŘęũĭśŧķŔŘŤ ĠŗīźŗĭŗðŔŘ ŝŰħœħŐęIJũƐ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
141
ķðũħĤũŧŝęœúũŧŝęœúũłŝĵŧĤŞŤ ħęũĻðũŷħŗŧ ŝĵĠŗIJŔŘłúũęœīŮŜŧęóŘİŽœ ŝ၀ဖန်ေြပာ
ဆိုခဲ့တဲ့အတွက် ကိုမိုဃ်းေသွး၊ ကိုေ၀ŁŚęŔŘŤĤŞŤłęś ĻðũýŔŘúũĵœð ýúţũŝóőóŢĝœŧĵęŞţ
łŝħő Ļśð óŘķŔŘŝŰħœýŔŘķŔŘðũęœħŐƐĻśŤłŝĤĤŞŤ İŢŘĵźœİŽœ ĻęúũŧŝĝœðũŝęźĤŞŤ
łúũęœīŮŜŧķŘħũęŞţłóŐ ŝĠĻóŢŝęźĵŞţ ĤûũĤœİžƏ ħŘĠũİ ၁၄၄ ĝŘęũŰħĤũĝœŧęŞţðŔûüƏ ĠŐŝęźĤŞŤ
ħęũĻðũŷħŗŧ ðŔŘIJũħŔŘúũłŰİúũŝęźðŔŘ ĝŘęũŝĩœũŝŰħœýŔŘóŞţęœĻœ ŰĩûũŝŹðœúũŧ
ကိုေ၀İſŧĻźúũð ĵŽúũŧŰħħŐęIJũƐ
ကခ်င္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႔၍ ျမစ္ဆံု ဆက္လုပ္ရန္ CPI
ေျပာခဲ့ဟုဆို
ဖနိဒါ | ေသာၾကာေန႔၊ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၇ နာရီ ၄၅ မိနစ္
ခ်င္းမုိင္(မဇိၥ်မ)။ ။ တရုတ္ႏုိင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပုိေရးရွင္း (CPI) က ၂၀၁၅
ခုႏွစ္တြင္ျမစ္ဆံု ေရကာတာ စီမံကိန္း ျပန္လည္ စတင္ႏုိင္မည္ဟု ေဒသခံမ်ားအား
ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာင္းေရႊ႕ခံေအာင္ျမင္သာ ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ ကခ်င္လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
ကြန္ယက္က ေျပာသည္။ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈေလ့လာခဲ့သည့္ CPI
ဒု-ဥကၠ႒ Sha Ram ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား အပါအဝင္ ၆ ဦးသည္ ေအာင္ျမင္သာေက်းရြာရွိ
ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။
“က်မတုိ႔ကုိ သူတုိ႔ ဟုိဘက္ကမ္းကုိ လာဖုိ႔ ေခၚလုိ႔ က်မတို႔ အသင္းေတာ္က အဖြဲ႔ေတြနဲ႔အတူ
သြားေတြ႔တာ။ သူတုိ႔က ၂၀၁၅ မွာ ျပန္ေဆာက္ဖုိ႔ ေစာင့္ေနတာ။ တံတား ေဆာက္မယ္
ဆုိတာလည္း ေျပာတယ္။ သူတုိ႔ကေစာင့္ေနတဲ့ သေဘာရွိတယ္” ဟု CPI ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
142
ပါဝင္သူ ေအာင္ျမင္သာေက်းရြာမွ ေဒၚလုရာ က ေျပာသည္။အသင္းေတာ္ ေကာ္မတီဝင္ ဆရာမ
မရစ္ေဘာက္ဆန္႔က CPI ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတို႔အၾကား ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ေမးျမန္းခဲ့ရာ CPI က ယခုအခ်ိန္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း စာခ်ဳပ္ ပယ္ဖ်က္၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍
စာခ်ဳပ္ သေဘာတူညီမႈကုိ ကတိဖ်က္ခဲ့မည္ ဆုိလွ်င္လည္း ႏုိင္ငံတကာ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ကခ်င္လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
ကြန္ယက္ (KDNG) က ဆိုသည္။ျမန္မာ သမၼတ က စာခ်ဳပ္အား ဖ်က္မည့္အေၾကာင္း မေျပာဆုိဘဲ
၎၏ အစိုးရသက္တမ္းတြင္း ေခတၱခဏ ရပ္ဆုိင္မည္ဟုသာ ေျပာဆိုထား၍ CPI အေနျဖင့္
သမၼတ သက္တမ္းကုန္မည့္ ရက္ကုိသာ ေစာင့္ေနရသည္ဟု CPI က ေဒသခံမ်ားအား
ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု KDNG က ဆုိထားသည္။“က်မတုိ႔ကေတာ့ ခုလုိ CPI က
လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အမိန္႔ကုိ ဂရုမစုိက္တာပဲ။ ၿပီးေတာ့ သမၼတ
ကလည္း တရုတ္ေတြကုိ ခုလုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ ေပးထားတယ္။ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရတဲ့လူေတြကလည္း
ခုထိျပန္လုိ႔မရဘူး။ CPI ကလည္း ျမန္မာျပည္သူလူထုရဲ႕ အသံနဲ႔ စီမံကိန္းအေပၚထားတဲ့ ဆႏၵကုိ
မသိက်ဳိးကၽြံ ျပဳေန တယ္” ဟု KDNG မွ ေဒၚဆုိင္းမုိင္က ေဝဖန္ေျပာဆုိလုိက္သည္။ယခုကဲ့သုိ႔
ျမစ္ဆံု စီမံကိန္းအား ျပန္လည္ စတင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသျဖင့္ ျမန္မာတႏုိင္ငံလံုးမွ ျပည္သူလူထု
အားလံုး ထုိစီမံကိန္းကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္အတြက္ ဆက္လက္ ကန္႔ကြက္ သင့္ေၾကာင္း KDNG က
တုိက္တြန္းလုိက္သည္။မၾကာမီကလည္း ပီကင္းရုန္ဇီ လူမႈေရးရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔က
လူမႈေရးရာ တာဝန္ခံ အစီရင္ခံစာ (CSR) အတြက္ ေအာင္ျမင္သာေက်းရြာ ေဒသခံမ်ားထံ
စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခဲ့သည္။၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ေဒသခံမ်ား၊
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ား အပါအဝင္ တႏုိင္ငံလံုး ကန္႔ကြက္ မႈေၾကာင့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအား
ရပ္ဆုိင္းခဲ့ရသည္။
ပဋိပကၡ ေနာက္ကြယ္မွာ ဘယ္သူ ႀကိဳးကိုင္ေနလဲ
ထက္ႏိုင္ေဇာ္| June 13, 2013 irrawaddy
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
143
ဥကၠံၿမိဳ႕အတြင္း မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးမႈ ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု – ေဂ်ပိုင္ / ဧရာဝတီ)
မိထၱီလာ၊ ဥကံၠႏွင့္ လား႐ိႈးျမိဳ႕ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ယခင္ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့
စဥ္ကာလအတြင္း လူအမ်ားက ရြံေၾကာက္ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ စြမ္းအား႐ွင္အဖြဲ႕၏ လုပ္ပံုကိုင္ပံုမ်ားႏွင့္
တူျပီး ၉၆၉ အဖြဲ႕၏ မြတ္စလင္ဆန္႕က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ေပါင္းစည္း သြားမိျခင္းဟု စကၤာပူထုတ္
သတင္းစာတေစာင္က ေရးသားထားသည္။ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ The Straits Times
သတင္းစာက အုပ္စုလိုက္ လုယက္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားသည္ “ေတာင္သာ တပ္ဖြဲ႕”၏
လက္ရာေျခရာမ်ားႏွင့္ ဆင္တူသည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ
ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္ေသာင္း၏ ေမြးရပ္ဇာတိ ေတာင္သာျမိဳ႕ကို အစြဲျပဳျပီး ၂၀၀၃
ခုႏွစ္ ဒီပဲယင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဝင္မ်ားကို
အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ဗုဒၶဘာသာ
ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းတို႕တြင္ ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း လူအမ်ားက ယံုၾကည္ေသာ
စြမ္းအားရွင္အဖြဲ႕ကို ရည္ၫႊန္း ေရးသားထား သည္။လားရိႈးၿမိဳ႕ႏွင့္ ၅၀ ကီလိုမီတာသာေ၀းေသာ
ေနရာတြင္ ၉၆၉ အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ဦး၀ီရသူက တရားေဟာခဲ့ၿပီး မၾကာမီ
လား႐ိႈးအၾကမ္း ဖက္မႈေပၚ ေပါက္လာေၾကာင္းလည္း ေရးသား ထားသည္။ စင္ကာပူသတင္းစာ၏
ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ကို ဦး၀ီရသူက ျငင္းဆိုေသာ္လည္း ယင္းသတင္းစာ တြင္ ေဖာ္ျပၿပီး ဇြန္လ ၂
ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ဦးေအာင္ေသာင္းကို ဧရာ၀တီက အၾကိမ္ၾကိမ္ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခြင့္ မရခဲ့ပါ။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
144
ဦး၀ီရသူကမူ ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ၉၆၉ လႈပ္႐ွားမႈႏွင့္
လံုး၀မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၿပီး ဦးေအာင္းေသာင္း လက္ခ်က္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ဟု ေျပာသည္။
”ဟိုးအရင္ အေရးအခင္းေတြမွာ ဦးေအာင္ေသာင္းပါမပါေတာ့ က်ဳပ္မသိဘူး။ ရခိုင္ေနာက္ပိုင္း
ကိစၥေတြမွာေတာ့ ဦးေအာင္ေသာင္း မပါဘူးဗ်။ ဦးေအာင္ေသာင္း ေျပာတဲ့ သဃၤန္း၀တ္
ေထာင္ထြက္ဘုန္းႀကီးေတြဆိုတာလဲ မဟုတ္ဘူး။ က်ဳပ္ကေတာ့ သူမပါဘူးလို႔ ထင္တယ္”ဟု
ဦး၀ီရသူက မိန္႔သည္။ရခိုင္ျပည္နယ္႐ွိ အမ်ိဳးသမီးေလးတဦး အဓၶမျပဳက်င့္ အသတ္ခံရာမွ
စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္
ႀကိဳးကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ား႐ွိသည္ဟု အစိုးရက မၾကာခဏ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း
ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေျခေျချမစ္ျမစ္ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပျပီး မည္သူတစ္ဦး တေယာက္ကိုမွ်
အေရးယူေပးႏိုင္ျခင္း မ႐ွိေသးေပ။ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ တိုက္႐ိုက္ပါ၀င္
ပတ္သက္ခဲ့သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးအေရးယူႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္ေနသူမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း မ႐ွိေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ မႈခင္း႒ာနမွ ဒုရဲမွဴးႀကီး မင္းေအာင္က
ဧရာ၀တီသို႕ ေျပာသည္။
သို႕ေသာ္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ တိုက္႐ိုက္ပါ၀င္ပတ္သက္သူ မိတီၳလာေဒသမွ ၅၉ ဦး၊
လား႐ိႈးေဒသမွ ၆၁ ဦး ဖမ္းဆီထားၿပီး ဥကၠံ၊ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ဖမ္းဆီး အေရးယူထားသူ
မ႐ွိေၾကာင္း၊ မိတီၳလာတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ၄၃ ဦး ၊ မြတ္စလင္ ၁၆ ဦး ႏွင့္ လား႐ိႈးတြင္
ဗုဒၶဘာသာဝင္ ၅၉ ဦး၊ မြတ္စလင္ ၂ ဦးတို႔ကို ဖမ္းဆီးအေရးယူထားေၾကာင္း ဒုရဲမွဴးႀကီး
မင္းေအာင္က ေျပာ သည္။ ”ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္တဲ့သူေတြကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔က
သီးသန္႔ဆိုက္တစ္ခုက လုပ္ေနတာ။ က်ေနာ္သိသေလာက္ေတာ့ ေပၚေပၚထင္ထင္ ေပၚလာတာ
မ႐ွိေသးဘူး။ ဒီကိစၥကို ေဒသခံရဲေတြက ပိုသိလိမ့္မယ္”ဟု သူကဆိုသည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္
ပဋိပကၡျဖစ္ေအာင္ လႈံေဆာ္သည္ဟု ဆိုကာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ကိုရဲမင္းဦးကို
ဆူပူေအာင္လႈံေဆာ္မႈ ၅၀၅(ခ)ျဖင့္ အေရးယူထားျခင္းမွလြဲ၍ အျခားႀကိဳးကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို
မေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္မွ ရဲအရာ႐ွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။
”ဘာသာတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုၾကားမွာ အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈေတြျဖစ္ေအာင္ လုပ္တယ္ဆိုၿပီး သူ႔ကို
တရား႐ံုးတင္ထားတယ္။ သူ လႈံေဆာ္တဲ့ အသံဖိုင္ေတြလည္း ႐ွိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့
အစၥလာမ္ဘက္က စတစ္လို႕ေခၚတဲ့တစ္ေယာက္ကိုလည္း အေရးယူထားတယ္။ အေသးစိတ္ေတာ့
ေျပာမရဘူး”ဟု သူကဆိုသည္။ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္သူမ်ားမွာ “ျပည္ပၾသဇာခံ အစြန္းေရာက္
မြတ္စလင္မ်ား” ႏွင့္ “သူမ်ားပစၥည္းဥစၥာကို အလကားလိုခ်င္ေနေသာ အေခ်ာင္သမား
ေတာေၾကာင္ မ်ား” ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပေယာဂ အစိုးရလက္ခ်က္ပါ၀င္သည္ဟု
မထင္ေၾကာင္း မႏၱေလးၿမိဳ႕ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္မွ ဦး၀ီရသူက မိန္႔သည္။”ဒီေတာေၾကာင္ေတြကို
ႏွိမ္နင္းဖို႔ အစိုးရက ဘာလို႔ဒီေလာက္ ေပ်ာ့ညံေနလဲမသိဘူး။ အစြန္းေရာက္
မြတ္စလင္ေတြကိုလည္း ကိုယ့္ဘက္က အၾကမ္းဖက္ တုန္႔ျပန္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ႏွစ္ခါနာတာေပါ့။
လူလည္း နာတယ္။ သိကၡာလည္း နာတယ္”ဟု ဦးဝီရသူက မိန္႔သည္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
145
အစြန္းေရာက္မြတ္စလင္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တုန္႔ျပန္ရမည့္အစား အျခားအျပစ္မ႐ွိသူမ်ားကို
သြားေရာက္တုန္႔ျပန္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပႆနာပိုမိုႀကီးထြား လာကာ ေနာက္ဆံုး၌ ျပည္ပသို႔ပါ
ကူးစက္ၿပီး ျမန္မာမ်ားသာ နစ္နာေနရေၾကာင္း၊ ယခုလဆန္းပိုင္းတြင္ ေတာေၾကာင္မ်ားက
မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ေကာလဟလမ်ား ဖန္တီးကာ ဆူပူေအာင္ ဖန္တီးေနေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။
ဒီမိုကေရစီအေတြ႔အႀကံဳ ႏုနယ္ေသာျမန္မာႏိုင္ငံကို ၿပိဳကြဲေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ျပီး ၄င္းလုပ္
ေဆာင္ ခ်က္ေၾကာင့္ အာဏာရပါတီအေနႏွင့္ အာဏာႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ဟု
The Straits Times သတင္းစာက ေရးသည္။ယခုအပတ္အတြင္း ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပခဲ့ ေသာ
Buddism & Non-Violence ေဟာေျပာပြဲတြင္ ခ်က္ႏိုင္ငံသား အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ပညာ႐ွင္
Igor Blazevic က ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားမွာ အာဏာရွင္စနစ္အား
လက္မလြတ္လိုသူမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအရ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ရန္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ဟု
ေဘာ့စနီးယားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အသြင္ကူးေျပာင္းသည့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္
ယွဥ္ျပီး သုံးသပ္ေျပာဆို သည္။ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အရာရာ
လက္ဝါးၾကီး အုပ္ထားသူမ်ားအဖို႕ သူတို႕၏ အေရးပါမႈကို ျပန္လည္ အေၾကာင္းရွာ
ျပသတတ္ၾကေၾကာင္း၊ သူတို႕၏ ေနာက္ဆုံးခံတပ္မွာ အမ်ိဳးသားေရး ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း Igor
Blazevic က ေျပာဆိုခဲ့သည္။
KIO စစ္ဗိုလ္အျဖစ္ စြပ္စြဲခ်ဳပ္ေနာင္ခံထားရသူ
ဦးဘရန္ေရွာင္ မလႊတ္ႏိုင္ေသး
Post 21 June 2013
By KNG
ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ ဂ်န္မိုင္ေကာင္ရပ္ကြက္ ဒုကၡသည္စခန္းမွ မတရားဆက္သြယ္မႈျဖင့္
တရားစြဲဆိုဖမ္းဆီးထားေသာ ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္ (Lahtaw Brang Shawng)ကို
လႊတ္ေပးမည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျမိဳ႕နယ္တရားခြင္မွ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးေၾကာင္း မိသားစု၀င္
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
146
မ်ားက ေျပာသည္။ဦးဘရန္ေရွာင္ (Slg. Brang Shawng) ၏ မိသားစုဘက္မွ ဇြန္လ ၁၃
ရက္ေန႔တြင္ အျပီးသတ္ေလွ်ာက္လြဲခ်က္တင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမိဳ႕နယ္တရားခြင္မွ ထပ္မံရက္ေရႊ႕
ထားေၾကာင္း ဂ်န္မိုင္ေကာင္ (Jan Mai Kawng) ဒုကၡသည္စခန္း တာ၀န္ခံ ဆရာေအာင္ျမတ္
(Sara Awng Myat) ေျပာသည္။
“က်ေနာ္တို႔ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ အျပီးသတ္ေလွ်ာက္လြဲခ်က္သြားတင္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူတို႔ဘက္က
အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဘူးဆိုျပီး ေျပာလိုက္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ျပန္ရပ္ထားတယ္။ အခုတေလာ
ဦးေအာင္မင္း ကေနျပီး ဦးဘရန္ေရွာင္ကိစၥကို တရားရံုးကေန အျပီးသတ္အမိန္႔ခ်ျပီးရင္
တစ္ပတ္အတြင္း လႊတ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာတာဟုတ္တယ္” ဟု KNG ကခ်င္သတင္းဌာနသို႔ေျပာသည္။
ထိုအျပီးသတ္ေလွ်ာက္လႊဲခ်က္အား တရားရံုးမွ လာမည့္ပတ္ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔ျပန္လည္ခ်ိန္း
ဆိုလိုက္ေၾကာင္း ဦးဘရန္ေရွာင္၏ ေရွ႕ေန ဦးမာခါးေျပာသည္။
“၂၇ ရက္ေန႔အျပီးသတ္ေလွ်ာက္လြဲခ်က္ေပးမယ္၊ အဲဒီေနာက္ တစ္ပတ္အတြင္းေတာ့ အမိန္႔ခ်
မွာဟုတ္တယ္။ ေထာင္ခ်မလား လႊတ္မလားေပါ့၊ ဦးေအာင္မင္းေျပာတာက တရားရံုးကျပီးရင္
ေထာင္က်ရင္လည္း တစ္ပတ္ အတြင္း စခန္းအေရာက္ပို႔ေပးမယ္လို႔ေျပာတာပဲ”
ဦးဘရန္ေရွာင္အား မွန္ကန္စြာ တရားစီရင္ ဆံုးျဖတ္ေပးမည္ဆိုပါက လႊတ္လာႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္
ေၾကာင္းႏွင့္ အျမန္ဆံုးလႊတ္မည္ မလႊတ္မည္ကို မသိႏိုင္ေသးေၾကာင္း မိသားစု၀င္မ်ား
ကေျပာသည္။မတရားအသင္း ၁၇ (၁) အမႈျဖင့္သာ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ တာေလာၾကီးေက်းရြာမွ
စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ၂ ဦးကိုလည္း မတရား ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ
မ်ားျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ ၎အမႈတို႔႔ကုိ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးရန္ မိသားစု၀င္မ်ားကလည္း
ယမန္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ထံ လိပ္မူ၍
တုိင္ၾကားလုိက္သည့္ကိစၥကိုမူ လႊတ္ေပးရန္ အေျခအေနမရွိေၾကာင္း ဦးမာခါးကေျပာသည္။
“သူတို႔ကိုလႊတ္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူး၊ အခုေလာေလာဆယ္က ၁၇ (၁) ပုဒ္မ ေတာင္မကဘူး။
ေဖာက္ခြဲမႈ ပုဒ္မေတြလည္း အမ်ားၾကီးစြဲဆိုထားေသးတယ္။ ေရႊစက္ေတြ၊ ျမစ္ၾကီးနားေတြမွာ
ဗံုးေဖာက္တာလည္း ဒီႏွစ္ဦးျဖစ္တယ္ဆိုျပီး အမႈလုပ္ထားတယ္”
ထိုတိုင္ၾကားစာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အစုိးရမွ အေၾကာင္းမျပန္ေသာ္လည္း
လႊတ္ေတာ္မွဖြင့္လွစ္ထားေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ လက္ခံရရွိ ေၾကာင္းႏွင့္ စံုစမ္းေနေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္လာခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ မတရားဆက္သြယ္ ၁၇ (၁) အမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူခံထားရသူမ်ား လႊတ္ေျမာက္ရန္
အတြက္ အေရးတ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ယခုခ်ိန္ထိ မရွိေသးေၾကာင္း ေရွ႕ေန
ဦးမာခါးေျပာသည္။ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA)ႏွင့္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႔တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေသာ
၂၀၁၁ ဇြန္လေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ နယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
147
မတရားအသင္း ၁၇ (၁) ပုဒ္မျဖင့္ စြပ္စြဲဖမ္းဆီးထားသူ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း
ဦးမာခါးေျပာသည္။မၾကာေသးခင္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၅ ရက္တြင္ ကုလလူ႕အခြင့္အေရး
အထူးကိုယ္စား လွယ္ မစၥတာကင္တားနား သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားသို႔ေရာက္လာစဥ္
အဆုိပါ ဂ်န္မိုင္ေကာင္ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ စစ္ေဘး ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ေရာက္ရွိလာျပီး ၁၇ (၁)
ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူ ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္၏ ဇနီးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ
ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထ႔ိုေနာက္ အစိုးရဖက္မွလည္း ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ
ဒုဥကၠဌ ဦးေအာင္မင္းက ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္အား လႊတ္ေပးေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍
ေျပာဆိုလာျခင္းျဖစ္သည္။
႐ွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း႐ိွ KIA တပ္မဟာ (၄)ကို ေခ်မွဳန္းရန္
အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔ စစ္ဆင္ေန
 Thursday, 20 June 2013 11:31 http://www.phophtawnews.org/
 Written by အဲာပိုန္
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
148
ပြိဳင့္ (၇၇၁)အစိုးရတပ္ဖြဲ႔စခန္းအား KIA ၀င္စီးခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲ
အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာ စစ္ဆင္ေရးမ်ားျဖင့္ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္
(KIA) တပ္မဟာ (၄) ကို အျမစ္ျဖတ္ စစ္ဆင္ေနသည္ဟု KIA တပ္မဟာ (၄) မွ အရာ႐ိွ တစ္ဦးမွ
ဆိုပါသည္။ “ က်ေနာ္ ကြပ္ကဲေနတဲ့ တပ္မဟာ (၄) ေဒသမွာဇြန္လ လဆန္းပိုင္းက စၿပီး မေန႔က
အထိ တိုက္ပြဲေပါင္း အႀကိမ္ ၂၀ ေက်ာ္ ႐ိွသြားၿပီး ျဖစ္တယ္။ ပြဲတိုင္းလည္း ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ကို
စစ္ဆင္တယ္။ ရြာသားေတြကိုလည္း လမ္းျပခိုင္းရင္းနဲ႔ သတ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ TNLA နဲ႔ SSPP
ကိုလည္း တိုက္ေနတယ္။ ၾကည့္ရတာက KIA ကို ဒီေနရာကေန ေမာင္းထုတ္တဲ့
သေဘာဘဲျဖစ္မယ္” ဟု ဆိုပါသည္။ KIA သည္ အစိုးရႏွင့္ ေတာက္ေလ်ွာက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား တိုက္ခိုက္မႈ ေလ်ွာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ဆက္လက္ မျဖစ္ပြားေအာင္
ထိန္းသိမ္းၾကရန္ သေဘာတူ ထားေသာ္လည္း တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္ျဖစ္ေနဆဲ ဆိုပါသည္။
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ကြန္လုံၿမိဳ႕အေျခစိုက္ အစိုးရ ခလရ ၁၄၅ တပ္ဖြဲ႕တို႔သည္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္
ေငါ့ငါးေက်း႐ြာ အနီး႐ိွ ကခ်င္ KIA တပ္ရင္း (၈) ႏွင့္ တအာင္း အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး
တပ္မေတာ္ TNLA ၁၁၂ တပ္စခန္းတို႔ကို ယမာန္ေန႔ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္လက္နက္ႀကီး
မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ၿပီး အနီးကပ္ တက္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ေသာေၾကာင့္ ၂ နာရီ နီးပါး တိုက္ပြဲ
ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ယင္းေနရာသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ (၁၈) ရက္ေန႔ ကလည္း အင္အား ၁၀၀ ေက်ာ္
ရွိသည့္ အစိုးရ ခလရ ၁၄၅ ၊ ၁၂၃ တို႔၏ ပူးေပါင္း တပ္ဖြဲ႔တို႔က ၃ ႀကိမ္ မွ် ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္
လို္က္သျဖင့္ KIA ႏွင့္ TNLA တပ္ေပါင္းမ်ား တပ္စခန္းမွဆုတ္ခြာ ေပးလိုက္ရသည္ဟု KIA
တပ္မွဴးက ဆိုပါသည္။ ဤတိုက္ပြဲသည္ လက္ရွိေနာက္ဆံုး တိုက္ပြဲျဖစ္ပါသည္။
႐ွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း႐ိွ KIA တပ္မဟာ (၄) ဧရိယာ၌ တပ္ရင္း (၈) ရင္း ရွိပါသည္။ အမွတ္ (၃၆)၊
အမွတ္ (၃၈)၊ အမွတ္ (၉)၊ အမွတ္ (၂)၊ အမွတ္(၈)၊ အမွတ္ (၃၄) အမွတ္ (၁၇)ႏွင့္ အမွတ္ (၂၉)
တပ္ရင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ သိႏၷီ၊ ကြမ္းလုံ၊ မူဆယ္၊ ကြတ္ခိုင္ ႏွင့္
မန္တုံၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အေျခခံၾကၿပီး ၄င္းတို႔ စခန္းတိုင္း၌ ေန႔စဥ္ တိုက္ပြဲ
ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ထို႔အတူ TNLA တပ္ရင္းမ်ား ျဖစ္သည့္အမွတ္ (၁၁၂)၊အမွတ္
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
149
(၄၇၈)၊အမွတ္၃၆၇) အမွတ္ (၁၂၅) အမွတ္ (၂၅၆) ႏွင့္တပ္ရင္း သစ္စခန္းမ်ားတြင္လည္း
လေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ဆင္ေနရာမွ တျဖည္းျဖည္း ျပင္းထန္ လာေနပါသည္။ဤသို႔ေၾကာင့္KIA
တပ္မဟာ (၄) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ TNLA တို႔သည္ တပ္ရင္း စခန္းမ်ားကို
အေျခမခံေတာ့ဘဲ ေပ်ာက္ၾကားစနစ္ျဖင့္ တန္ျပန္ျပီး ပူးေပါင္း တိုက္ခိုက္ေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။
အစိုးရ ဘက္ကမူ အျမစ္ျပတ္ ေျခမႈဳန္းေရး လမ္းစဥ္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းတို႔က
ဆိုပါသည္။KIO သည္ အစိုးရႏွင့္ စစ္ရွိန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ (၂၈) မွ (၃၀) အထိ
ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႔တြင္ ေဆြးေႏြး သြားခဲ့ၿပီး အခ်က္ (၇) ခ်က္ သေဘာ တူညီမွဳ ရရွိခဲ့ပါသည္။
ဤသေဘာ တူညီခ်က္မ်ားကိုလည္း အဆင့္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ဟု
ျပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္
လိုက္ခဲ့သည္။ဤထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ိွ ျမန္မာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စစ္တာမွ ေဒါက္တာ
ေဇာ္ဦးက “ KIO ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို အျပဳသေဘာေဆာင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္။KIO က
ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးကို ဆက္လက္ က်င္းပ သြားဖို႔ ႐ိွတယ္။ အဲတာေၾကာင့္ ထုတ္ျပန္ ထားတဲ့
အေပၚ က်ေနာ္တို႔ အေနနဲ႔ ႀကိဳဆိုပါတယ္ဗ်ာ” ဟု ဆိုပါသည္။သို႔ေသာ္ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ KIA
အား ဆက္လက္ စစ္ဆင္ေနသျဖင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔သြားျခင္း မ႐ိွဘဲ ဗန္ေမာ္ ခ႐ိုင္႐ိွKIA
တပ္မဟာ (၃) ေဒသသို႔ ျပန္႔ႏွံ႔ သြားၿပီး KIA တပ္ရင္း (၂၇) ႏွင့္အစိုးရ ခလရ ၂၄၀ တို႔ယမာန္ေန႔က
၁ နာရီ နီးပါး ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း KIA ဘက္က ဆိုပါသည္။
မိုင္ဂ်ာယန္ေဒသအတြင္း အစိုးရႏွင့္ KIA ၾကား
တိုက္ပြဲျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာ
Post 20 June 2013
By KNG
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြ႔ဲ (KIA) ႏွင့္ အစိုးရတပ္ၾကား ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္
တင္းမာေနခ်ိန္တဆက္တည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ KIO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ တပ္မဟာ (၃) ရွိရာ
မိုင္ဂ်ာယန္ (Mai Ja Yang) ဘက္သို႔ တိုက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ ျဖစ္ပြားလာသည္။ဇြန္လ ၁၈- ၁၉
ရက္အတြင္း မိုင္ဂ်ာယန္ျမိဳ႕နယ္ ဗန္းေမာ္-ကိုင္ထိပ္ ၾကားရွိ KIA တပ္မဟာ ၃ တပ္ရင္း ၂၇ နယ္ေျမ
သို႔ ျမန္မာအစိုးရတပ္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ခလရ ၂၄၀ အင္အား ၉၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ အခ်ိန္တို
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
150
တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ဒုကၡသည္ကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဆလန္က ဘာဒြဲပီဆာ
KNG ကခ်င္သတင္းဌာနသို႔ေျပာသည္။ယမန္ေန႔ ၁၉ ရက္ နံနက္ KIA တပ္ရင္း ၂၇
အေျခစိုက္ထားေသာေနရာသို႔ အစိုးရဘက္မွ စတင္လႈပ္ရွားလာျခင္းေၾကာင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္
ပြားခဲ့ေသာ္ လည္း ႏွစ္ဖက္ထိခိုက္မႈ အနည္းငယ္ရွိျပီး ေသဆံုးမႈမရွိေၾကာင္း KIA တပ္မဟာ (၃) မွ
အရာရွိ တဦးေျပာသည္။အဆိုပါတိုက္ပြဲသည္ ၁၈ ရက္ ညမွစ၍ ကိုင္ထိပ္ႏွင့္ ဘေလာင္ဒိန္ဆာ ဒူးခူ
(Du Hku) ရြာေဟာင္းတြင္ ၁၅ မိနစ္ၾကာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ မိနစ္
၂၀ ေက်ာ္ၾကာ ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု KIA အရာရွိေျပာသည္။
“အခုခ်ိန္က သူတို႔ဘက္က တပ္အေျပာင္းအလဲလုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္လည္းျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔
စခန္းဘက္မွာ သူတို႔ သိသိၾကီးနဲ႔ဝင္လာတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပစ္ၾကတာ”
၎အစိုးရတပ္သည္ မန္စီ (Mansi) ဘက္မွ တိုးခ်ဲ႕လာေသာ တပ္မ ၉၉ ေအာက္ရွိ တပ္ရင္း ခလရ
၂၄၀ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ဒုကၡသည္မ်ား ခိုလံႈရာ KIA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ မိုင္ဂ်ာယန္ (Mai Ja
Yang) ေဒသအတြင္း တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္ ၎တို႔
လံုျခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္စရာမရွိေသးေၾကာင္း ဒုကၡသည္ကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ
ဆလန္ကဘာဒြဲပီဆာ KNG ကခ်င္သတင္းဌာနသို႔ေျပာသည္။
“အခုက စစ္ပြဲေတြေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ ဆက္လက္ျပိီးေဆြးေႏြးသြားမယ္လို႔ ႏွစ္ဖက္ေျပာထားတဲ့
အခ်ိန္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ တိုက္ပြဲကေတာ့ျဖစ္မွာဘဲ သူတို႔က ကြ်န္ေတာ္တို႔ရွိတဲ့ေနရာမွာ
လႈပ္ရွား လာရင္ေတာ့ တိုက္ပြဲက ဆက္ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ တိုက္ပြဲမျဖစ္
ေအာင္ လက္မွတ္ထိုးဒါ မွမဟုတ္တာ သူတို႔လႈပ္ရွား လာရင္ေတာ့ ျဖစ္မွာဘဲေလ”
ယခုခ်ိန္တြင္ အစိုးရတပ္ဘက္မွ ၎တို႔၏ တပ္မ ၉၉ ကိုင္ထိပ္ စခန္းသို႔ ေခတၱဆုတ္ခြာ
သြားေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မရွိေသးေၾကာင္းသိရသည္။ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕
တြင္အစိုးရႏွင့္ KIA ႏွစ္ဖက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ
ပစ္ခတ္တိုက္ခို္က္ မႈေလ်ွာ့ခ်ျခင္း၊ တိုက္ပြဲမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔ကို
ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ တပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ တပ္ေနရာခ်ထားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ညိႇႏိႈင္း
ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်က္ ၂ ခ်က္ပါ သေဘာတူထားေသာ္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားဆက္ လက္ျဖစ္ပြား
ေနသည္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
151
အစိုးရတပ္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ တပ္ေပါင္းစုစခန္းတခု
ေနာက္ဆုတ္ေပး
Post 19 June 2013
By KNG
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA) တပ္မဟာ (၄) နယ္ေျမ ဂြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္
နမ္ဖတ္ကာ ေက်းရြာ (Nam Hpat Ka)ရွိ KIA ႏွင့္ တေအာင္း (ပေလာင္) တပ္ဖြဲ႔ (TNLA)
တပ္ေပါင္းစု ရွိရာတပ္စခန္းအား အစိုးရတပ္မွ အင္အားတိုးခ်ဲ႕ တိုက္ခုိက္လာျခင္းေၾကာင့္ ဇြန္လ
၁၈ ရက္ေန႔က ေနာက္ဆုတ္ထားလိုက္သည္။အစိုးရတပ္ဘက္မွ ခလရ ၁၄၅၊ ၁၂၃
စုေပါင္းတပ္မ်ားသည္ KIA တပ္ရင္း ၈ နယ္ေျမတြင္းရွိ ေင့ါငါး (Ngaw Nga) တပ္ေပါင္းစု စခန္းကို
စစ္အင္အား ၁၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ၂ ၾကိမ္ တိုက္ခိုက္လာျခင္းေၾကာင့္ ည ၁၀ နာရီခ်ိန္တြင္
ေနာက္ဆုတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မဟာ (၄) KIA အရာရွိ ဆလန္ကဘာ
တဦးေျပာသည္။ထိုစခန္းကို ယမန္႔ေန နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ၁ ၾကိမ္ ညေန ၅ နာရီခ်ိန္တြင္ ၁ ၾကိမ္
တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ယေန႔ နံနက္ထိ မုန္းရိုး ဂြတ္ခိုင္ဘက္တြင္ စစ္အင္အား ၁၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္
ထပ္မံ၍ ထိုးစစ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ေနာက္ဆုတ္လုိက္ရေသာ ေငါ့ငါး (Ngaw Nga) KIA
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
152
တပ္ေပါင္းစု စခန္းတြင္ TNLA တေအာင္း (ပေလာင္) တပ္္ဖြဲ႔မ်ားရွိေနခ်ိန္ အစိုးရတပ္မွ
အင္အားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုခ်ိန္ထိ အစိုးရတပ္မ်ားသည္ ေငါ့ငါး
(Ngaw Nga) ရြာတြင္ စစ္အင္အား ၂၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ဆက္လက္လႈပ္ရွားေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း KIA
တပ္ဘက္မွ သိရသည္။ယမန္ေန႔ တိုက္ပြဲတြင္ အစိုးရတပ္မွ ၆ ဦး
ဒဏ္ရာရရိွေၾကာင္းသိရေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္တပ္၏ ေသဆံုးမႈစာရင္းကို အတည္ မျပဳ၍မရ
ခဲ့ပါ။ယမန္႔ေန႔က တပ္မဟာ (၄) မုန္းဂိုးေဒသ KIA တပ္ရင္း (၃၆) နယ္ေျမတြင္လည္း အစိုးရ
တပ္အင္အား ၅၀ ေက်ာ္ရွိေသာ ေျခလ်င္တပ္ ခလရ ၁၂၈ ႏွင့္ KIA ျပည္သူ႔စစ္ (MHH) တပ္ခဲြ (၂)
တို႔ ထိပ္တိုက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။တိုက္ပြဲသည္ KIA တပ္ရင္း (၃၆) နယ္ေျမ လြယ္ဆာ
(Loi Sa)ႏွင့္ ယိန္းဆိုင္ (Ying Seng) ၾကားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး အစိုးရတပ္ဘက္မွ ဝင္းဆိုင္
(Win Seng) ေက်းရြာသို႔ လက္နက္ၾကီးက်ည္ ၆၀ မမ အေျမာက္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္
ေဒသခံမ်ား ေနအိမ္ ၃ အိမ္ ပ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။လက္နက္ၾကီး က်ေရာက္ေပါက္
ကြဲခဲ့ေသာ ေနအိမ္မ်ားသည္ ဦး အင္ခြမ္ ခြန္ဖုန္၊ ဦးမရစ္ဘရန္၊ ဂ်ိန္ေဖာ့လ တို႔၏ေနအိမ္မ်ားျဖစ္ျပီး
မီးေလာင္ပ်က္ဆီးသြားခဲေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွ သိရသည္။အစိုးရတပ္မ်ား ဆက္တိုက္စစ္
အင္အားတိုးခ်ဲ႕ တိုက္ခိုက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ေၾကာက္ရြံ႕ ထိတ္လန္႔ကာ မိမိ
လံုျခံဳရာေနရာသို႔ အသီးသီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရခ်ိန္ ယခုလို က်ေရာက္ေပါက္ကြဲ ျခင္းလည္း
ျဖစ္သည္။KIA တပ္မဟာ (၄) နယ္ေျမမ်ားတြင္ အစိုးရတပ္ဘက္မွ စစ္ေရးျဖည့္တင္း
လာေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင့္ KIA တပ္ဘက္မွ ေျပာဆိုသည္။
DzO ɕ ǭOǺOǮǰoǺǹ ožOǺǹ O ɕ _ǺoOǺODzoǭǺæ oOǺooçǺǹæǭǹ
æoǮǰǹgooǺoOǺ OOǺOǷoǮǰOǺoǮǰOǺ
Friday, 21 June 2013 15:19 ožOǺǹoǷDzoǭǺæoǸǺ
ožOǺǹ O ɕ _ǺDzoǭoǺOǮǰoǺǹ DzOǻǹoǯǹ O Ǟ Ǯ ǙƧçOǺæoǽoǺǹ ooçǺǹoǻOǭǹo_ǸǺ ožOǺǹ O ɕ _ǺoǮǰǹ oOǺDzgǹ
ODZoǯ/ožOǺǹ O ɕ _ǺoOǺODzoǭǺæ oOǺooçǺǹæǯoǮǰƄ O ɕ çǺOǭooǺoOǺO oOǺoǮǰOǺoO ɕ oǸǺ
OOçǺDzçƄO၂ çǭgǯ O Ǽ ǭoǮǰOǺOǽdz O ɕ oǺOǽDZǹodzǸDzO Ǽ ǭoǺǹ oǰǷoOǺǹ oǮgǾǮgo_ǺJ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM
Polaris Burmese Library Collection
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္
ožOǺǹ O ɕ _ǺoǮǰǹoOǺDzgǹODZoǯ/ožOǺǹ O ɕ _ǺoOǺODzoǭǺ
“DzOǻǹoǯǹ O Ǟ Ǯ ǙƧ DzOǽƧçǭǹoǯcoǺǹOǾǭoǮǰOǺOǽdz O ɕ oǺoǭJ
æDzoæDzOǻǭOǺ oOǺDzcǭOǺgǾǮcdzDzoǭǸ
DzoǽDzO ɕ ǭoǭDzoǭǸ OOǭ ooǺDzO Ǽ ǭoǺǹ
cǮǰƄDzO ɕ ǭoOǺJ soǺgǭgDzoǽDzgǭ
DzO ɕ ǭo_ǺJDzOǻǹoǯǹ O Ǟ Ǯ ǙƧçOǺ æDzçǭOǺDzO ɕ ǭOǺoOǺ
DzOǽƧçǭǹoǯcoǺǹ OǭDzoǭæçǯǹ
ožOǺǹ O ɕ _ǺoǮǰǹoOǺDzgǹODZoǯæoOǺooçǺǹæǭǹ
o ɕ oǺǹ O ɕ oǺo_ǺJ
oŽçǺc ၂၀ gOǺ DzçƄc_Ǻ
æDzoæDzOǻǭOǺ oǭgoǺǹDzoǭǸOoǮg
ægǭgǾǮo_ǹODzO ɕ ǭo_ǺJ
“ DzçǭOǺæǰǷǹDzoǭǸ oOǺcǭodzǸ
oDzoǭoǿ_ǯoǻOǺæǮǰoǭOǮǰcdz
æDzo ɕ oǮǰOǺcǭoǭ OǮǰǹ
cǭO Ǟ ǯǹDzoǻǭoǺǹOoǺoǭDzoǭǸ
æO ƌ ǮOǺ O ƌ ǮOǺ oDzoǭoǿOǭǹodzǸ
o_ǺDzæǭOǺOǭǹodzǸ OǰǷ O Ǽ _ǺOǗDzoǽOǮǰ
oOǸǺOǮǰoǺǹOǾægǭgǾǮO æOǺcOǺDzO ɕ ǭO ɕ o_ǺJ
ožOǺǹ O ɕ _ǺDzO ɕ ǭOǺOǮǰoǺǹoçƄǺOçǺǹ O Ǟ Ǯ ǙƧçOǺ_
oOǺODzoǭǺ SSPP/SSAOǾ oOǺOǾ
DzoǹDzOǭoǺoǮǰƄ_ǹDzæǭoǺDzoǭ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
ယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
ožOǺǹ O ɕ _ǺoOǺODzoǭǺ
DzOǽƧçǭǹoǯcoǺǹOǾǭoǮǰOǺOǽdz O ɕ oǺoǭJ၂ çǭgǯ O Ǽ ǭ
oOǺDzcǭOǺgǾǮcdzDzoǭǸ æoǮ æOǻOoǮgoǿǹJ
ooǺDzO Ǽ ǭoǺǹ OOǺǹooǺ ၁၀ OOǺǹOOǺOç_Ǻǹ
soǺgǭgDzoǽDzgǭ æDzcǭoǺǹDzoǽDzgǭodzǸ” Oǰ DzOǻǹoǯǹ
æDzçǭOǺDzO ɕ ǭOǺoOǺ ၇ OǮǰoǺæOǽǭgǾǮ oOǸǺOǽǯǹgǽǭ
OǭDzoǭæçǯǹ cǽOǺOǰoǺ DzoǭoǺDzo ɕ oǽoǺ
ožOǺǹ O ɕ _ǺoǮǰǹoOǺDzgǹODZoǯæoOǺooçǺǹæǭǹ çOǸǺcçǺ ခမရ ၅၀၆
၁၁ çǭgǯOǾ OǽçǺǹcǽdz ၁ çǭgǯoǽdzæOǮ OoǺooǺOǗ
oǭgoǺǹDzoǭǸOoǮg DzoǹDzO Ǽ ǭoǺǹ SSPP/SSA ၏ oOǸǺOǮǰoǺǹ
oOǺcǭodzǸ O ɕ çǺOǭooǺDzO Ǽ ǭoǺǹ O ɕ çǺæǰoǺoǽǭǹgoǭodzJ
oDzoǭoǿ_ǯoǻOǺæǮǰoǭOǮǰcdz æDzcǹOOǭǹoǿǹJ ODzcǹoǭǹoǿǹJ OǻDzçǭǺoǮǰƄ
၂၀၁၁ Oo_ǺǹODzcJ oǰcǮǰ O ɕ çǺOǭ
OcǰOǺooǸǺoǿǹJ sDZ æoǮǰǹgçdzƄ OǻDzçǭǺoǮǰƄ
oDzoǭoǿOǭǹodzǸ æoǻOǺOǮǰ oǻ Ǯ ǙǹDzOǭOǺoǭodzJ ȼǾoǺ_ǹȼǾoǺoOǺ O Ǽ ǭǹ
OǰǷ O Ǽ _ǺOǗDzoǽOǮǰ O ɕ çǺOǭooǺoOǺO OǻOǺæǯǹcǮǰOǺ
æOǺcOǺDzO ɕ ǭO ɕ o_ǺJ ၂၀၁၃ ၊DzOc ၁၁ gOǺ OǽçǺǹcǽdz
_ǺDzO ɕ ǭOǺOǮǰoǺǹoçƄǺOçǺǹ O Ǟ Ǯ ǙƧçOǺ_ ožOǺǹ O ɕ _ǺoǮǰǹoOǺDzgǹODZoǯ
oOǺOǾ OǮǰcǺoǻǙOǺ DzoǹoǮǰoǺǹsǰOǮǰcǺOűǹ O ƌ ǯǹ
æOǽdzƧ ȼǾoǸǺ sǰ_Oȧ_ _ǹoǮçǺǹDzoǭǺ
ASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
153
OoǺooǺ O Ǽ oOǺJ
æOǻOoǮgoǿǹJ ဝOǸǺOǽǯǹgǽǭoǭǹ
OOǺǹOOǺOç_Ǻǹ OOǺǹcǭoOǺ
DzOǻǹoǯǹ O Ǟ Ǯ ǙƧoǷ oǮǰoǺǹoǮǰoǺǹO
oOǸǺOǽǯǹgǽǭ æDzçǭOǺoOǺ
DzoǭoǺDzo ɕ oǽoǺ oǻOǭǹDzoǭ
က oǮǰOǺoǮǰOǺodzǸ
OoǺooǺOǗ O ɕ oǺOǽDZǹodzǸgO Ǟ ǯǹ
oOǸǺOǮǰoǺǹ _ǭçoǻǙOǺDzç
O ɕ çǺæǰoǺoǽǭǹgoǭodzJ OOǭooǺoOǺO
OǻDzçǭǺoǮǰƄ sǯooçǺǹOǮǰ
O ɕ çǺOǭ ooǺ oOǺO
OǻDzçǭǺoǮǰƄ ȼǾoǺ_ǹȼǾoǺoOǺ
ȼǾoǺ_ǹȼǾoǺoOǺ O Ǽ ǭǹ
OǻOǺæǯǹcǮǰOǺ oǭodz” Oǰ
OǽçǺǹcǽdz ၁ çǭgǯoǽdzO
ožOǺǹ O ɕ _ǺoǮǰǹoOǺDzgǹODZoǯ ožOǺǹ O ɕ _Ǻ
DzOǻǭǺcǾ OǮǰcǺOűǹ
_ǹDzæǭoǺDzoǭ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
154
O ɕ _ǺDzOǭoǺoǰ o Ǟ ǮOǺǹoǻOǺǹDzgǹ DzOżDzæǭoǺDzgǹ cǰOǺoçǺǹDzOǭǺOoǯæOǽdzƧ oǮǰƄ DzoǽƧæǰǷ
DzæǽǹDzȼǽǹodzǸ O Ǽ O Ǟ ǯǹ ȼǾoǺoOǺoDzoǭoǿ_ǯoǻOǺ ၄ oǻOǺ OOǺOǷggǾǮodzǸo_ǺJ
၁- OooǺ O ɕ _ǺçOǺææoǸǺȼǾoǸǺ O ɕ _ǺDzOǭoǺoǰææoǸǺ o Ǟ ǮOǺǹoǻOǺǹDzgǹDzæǽǹDzȼǽǹOǽdzOǻǭǹOǾ oDzoǭ
oǿ_ǯoǻOǺOǻǭǹæǭǹȼǾoǺoOǺcǰǷǹOǾæDzcǹæçOǺOǭǹcǮǰOǺçǭDzæǭoǺgǽOǺO_ǺJ
၂-oOǺODzoǭǺȼǾoǸǺ SSPP/SSA oOǺOǽdzƧOǻǭǹæ oOǺ O ɕ çƄǺoǽdzOǗ oOǺcǗOǺgǾǭǹOǗOǻǭǹȼǾoǸǺ OoǺoOǺ@
oOǺOǮǰoǺǹ æǮǰoǺgǭȼǾoǺoOǺoǭoçǺgǾǮoǿOǻǭǹOǾ o Ǟ ǮOǺǹoǻOǺǹoǽǭæoǿoOǽ_ƂǮȼǎoǺǹDzO ɕ gǾoǺǹgçǺJ
၃- O ɕ _ǺoǿcǿOǰæDzOż_ODzsOdzǸcǰOǺgOǺOǻǭǹ O ɕ oǸǺoçǺOǰOǺoçǺOǮǰǹ O ɕ oǺDzoOǗOǻǭǹOǮǰDzgǾǭoǺgǾǭǹgçǺJ
၄-oOOǺȼǾoǸǺoOOǺ oǷoOO ɕ oǺOǽOǺgǭ OǮoƺgOǺOǻǭǹȼǾoǸǺ O ɕ æçǭO ɕ oǺOǽOǺgǭOǮoƺgOǺOǻǭǹ
DzOżDzODZOǺ cǭODZO ȼǾoǺoOǺOǮǰOǺoǭǹcǾOǺOǻǭǹ æO ɕ çǺæǰǷǹDzoǽƧæǰǷ@ OǽoǸǺcoǺǹ O ɕ oǺoǭoǽǭ
_ƂǮȼǎoǺǹDzO ɕ gǾoǺǹgçǺ- oo_ǺoǮǰƄ O ɕ oǺODZo_ǺJ
WGEC က ȼǮǰoǺoǷDzgǹ DzæǽǹDzȼǽǹOǽdzæǮǰoǺgǭ
OǿDzoǭoǺOǿ O Ǽ OǺǹ MPC oǮǰƄ DzOǹæOǺ
Thursday, 20 June 2013 16:22 DzOǽDzoDZoǺ http://www.burmese.panglong.org/
oǮǰoǺǹgoǺǹoǭǹ OǿǹDzODZoǺǹDzæǭoǺgǽOǺDzgǹ cǰOǺoçǺǹDzOǭǺOoǯ WGEC OǾ DzgǹæǽdzOǭǹo_ǸǺ
“OǻOǺ O ɕ çƄǺ Dzoǭ O ɕ _ǺDzOǭoǺoǰ o Ǟ ǮOǺǹoǻOǺǹDzgǹȼǾoǸǺ æOoǺæooǺgOǺodzDzgǹ oDzoǭoǿ_ǯoǻOǺ”
æO_Ǻg ȼǮǰoǺoǷDzgǹ DzæǽǹDzȼǽǹOǽdzæǮǰoǺgǭOǿDzoǭoǺ Oǿ O Ǽ OǺǹOǮǰ O ɕ çǺOǭo Ǟ ǮOǺǹoǻOǺǹDzgǹooǺoǭ MPC
oǮǰƄ DzOǹæOǺcǮǰOǺ O Ǟ ǯ O ɕ oǺ DzO Ǽ ǭoǺǹ oǮgǾǮgODZo_ǺJOǮǰoǺǹȼǮǰoǺoǷ oǻoǺǹOǮǰoǺ O Ǟ Ǯ ǙƧ oŽçǺcæçǺǹOǮǰoǺǹ_
OǻoǺǹOodzǸo_ǸǺ WGEC æo_ǺǹæDzoǹoǽoǺ ȼǮǰoǺoǷDzgǹ DzæǽǹDzȼǽǹ OǽdzæǮǰoǺgǭ OǿDzoǭoǺ Oǿ O Ǽ OǺǹOǮǰ
DzOc ၁၃ gOǺDzçƄ_ MPC OǮǰ DzOǹæOǺcǮǰOǺ O ɕ Oǰ æoǮDzOǹ DzO ɕ ǭ O Ǽ ǭǹ cǮǰOǺDzO Ǽ ǭoǺǹ
OsǮǰDzoǭOǽOǺOǿǹooǺǹ(KNU)၊ OǮǰcǺOűǹ O ƌ ǯǹ oǮǰoǺǹcǾ(RCSS/SSA)၊ OǮǰcǺOűǹ O ƌ ǯǹ oǮǰoǺǹooǺǹ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
155
(RCSS/SSA)၊ oǽçǺOǽçǺǹ_ǹ(SNLD)၊ ooǺOçǺDzOǭoǺDzOǽ(EBO)oǮǰƄOǾ DzOǹæOǺ O Ǟ ǯǹ
O ɕ çǺOǭo Ǟ ǮOǺǹoǻOǺǹDzgǹ ooǺoǭ _OȧƲ _ǹDzæǭoǺOoǺǹO cOǺoǷgOǿodzǸDzO Ǽ ǭoǺǹ æǮǰæJ“ægoǺO
DzgǹæǽdzodzǸodzǸ Oǿ O Ǽ OǺǹ၂ oǰOOǺ sǯoDzoDZOǺDzgǹæǽdzoǭ OǮǰ O Ǟ ǯǹ O ɕ _ǸǺoǰǷoOǺcǮǰƄ _ǹDzæǭoǺOoǺǹO
DzO ɕ ǭoOǺ” Oǰ KNU æoǽoǺǹDzgǹOűǹOsǮǰDzoǭOǽOǺOǿǹooǺǹODzO ɕ ǭODZo_ǺJ
“OǻOǺ O ɕ çƄǺDzoǭ O ɕ _ǺDzOǭoǺoǰ o Ǟ ǮOǺǹoǻOǺǹDzgǹȼǾoǸǺ æOoǺæooǺgOǺodzDzgǹ
oDzoǭoǿ_ǯoǻOǺ”၌ æoçǺǹ ၇ oçǺǹODZgǾǮgǭ -
၁ - OoǺcǰǷoDzoǭoǿ_ǯoǻOǺOǮǰ æoǮæOǾoǺ O ɕ Ǚ o ɕ oǺǹ DzcǹoǭǹOǗ-sǯOǮǰODzgoǯȼǾoǸǺ
OǮǰOǺOǮǰoǺæǰOǺoǻǙOǺoǽoǸǺ æoǽoǸǺæDzgǹoçǺǹoǿOǗ æǭǹcǰǷǹODZooǺDzgǹ-oo_ǺoǮǰƄOǮǰ
DzOǭǺ O ɕ OǭǹDzoǭ æDzo ɕ oǷOǿOǻǭǹ DzæǽǹDzȼǽǹOǗ cǰOǺoçǺǹoƬǺ ၁၅ oǻOǺJ
၂ - ooǺOOǺæǮǰoǺgǭOǻoǸǺooǺOǻǭǹo_ǺDzæǭOǺ o ɕ oǺǹ æOoǺæooǺgOǺodzDzgǹ OǿǹoǽdzDzOǭǺOoǯ
cǽoǺcOǺ oǽǭ cǗOǺgǾǭǹoǽǭǹcǭOǗ æOǺæǷDzgǹǑǰǷǹOǻǭǹ-oo_ǺoǮǰƄOǮǰ DzOǭǺ O ɕ OǭǹDzoǭ
oȼǮǰoǺoǷcǰǷǹæoǮǰoǺǹæoǭ æOoǺæooǺgOǺodzDzgǹ oDzoǭoǿ_ǯoǻOǺ ၁၄ oǻOǺJ
၃ - æOǻ Ǯ ǙǹoǭǹDzoǽƧæǰǷDzæǽǹDzȼǽǹDzgǹ _ǹDzæǭoǺDzOǭǺOoǯOǽdzƧo_Ǻǹ o ɕ oǺǹ _ǯcǭoǷOǻoǺǹOo ɕ oǺǹ-
oo_ǺoǮǰƄOǮǰ DzOǭǺ O ɕ OǭǹDzoǭ ȼǮǰoǺoǷDzgǹDzæǽǹDzȼǽǹOǽdzæǮǰoǺgǭ OǿDzoǭoǺoDzoǭoǿ_ǯoǻOǺ ၆
oǻOǺJ
၄ - æoǻ Ǯ çǺOǭcooǺOǾoǺ o ɕ oǺǹ ȼǮǰoǺoǷDzgǹæǭoǭoǽdzDzoo ɕ oǺǹ DzO ɕ OǭæǮǰoǺgǭ
O ɕ Ǚ O ɕ oǺDzO ɕ ǭoǺǹcdzOǗæǮǰoǺgǭ OǮoƺ- oo_ǺoǮǰƄOǮǰ DzOǭǺ O ɕ Oǭǹo_ǸǺ
O ɕ Ǚ O ɕ oǺDzO ɕ ǭoǺǹcdzDzgǹOǭcæoǽoǺǹ æoǯæoƬǺOǻǭǹ ၉ oǻOǺJ
၅ - o Ǟ ǮOǺǹoǻOǺǹDzgǹ O ɕ oǺoƬǺoǽoǺ ODZooǺO_ǸǺoǿOǻǭǹ - WGEC ကæoǮǰǹgoOǺOǾ ၃၀၀၊
ȼǮǰoǺoǷDzgǹODZoǯOǾ ၃၀၀၊ oǮǰoǺǹgoǺǹoǭǹcOǺçOǺOǮǰoǺæOǽdzƧOǾ ၃၀၀ oǰoǰDzODZoǺǹ ၉၀၀
oçƄǺOǾçǺOǭǹo_ǺJ
၆ - OǽdzƧo_ǺǹOǰǷ æDzo ɕ oǷ _ODzs O ɕ Ǚ O ɕ oǺDzO ɕ ǭoǺǹcdz o ɕ oǺǹ cǰǷ o Ǟ ǙǷDzgǹ O ɕ Ǚ O ɕ oǺDzO ɕ ǭoǺǹcdz o ɕ oǺǹ
DzO ɕ OǭæǮǰoǺgǭ OǮoƺOǻǭǹ OǿǹOoǺDzæǹoDZǹoǮǰOǺOǻOǺ o ɕ oǺǹ IDP/sǰOȨo_ǺOǮoƺ
oǭoǭoOǭǹȼǾoǸǺ OƬǺDzOǻǹOǗ æoǽoǸǺ æDzgǹOǻǭǹ oooǺǹOǯsǯOǭ- oo_ǺoǮǰƄOǮǰ
DzOǭǺ O ɕ Oǭǹo_ǸǺ DzoǽƧæǰǷDzæǽǹDzȼǽǹDzgǹOǮoƺ ၁၉ oǻOǺJ
၇ - KNU OǾ DzgǹæǽdzOǭǹo_ǸǺ ooǺoOǺæǮǰoǺgǭ OǻoǸǺooǺOǻǭǹ - oo_ǺoǮǰƄ O ɕ oǺo_ǺJ
“Oǿ O Ǽ OǺǹ ၂ oǰO oǮOǺOOǽǭoǿǹJ sDZDzOOdzǸ ȼǮǰoǺoǷDzgǹ DzæǽǹDzȼǽǹodzǸæoDZ oOǺoǿDzoǽODZOcdz
oOǺDzcǭOǺ ODZOcdzæǮǰodzǸ ၂ oǻOǺOǮǰ O ɕ çǺDzæǽǹDzȼǽǹgOOǺ” cǮǰƄ MPC
æOǿǹæoǮǰoǺOoǺoǷOǰoȩ Ǯ ǙcǺ _ǹcǾDzOǭoǺDzgƀO ožOǺǹoǷDzoǭǺæoǸǺæǭǹ
DzO ɕ ǭODZo_ǺJ O ɕ çǺOǭo Ǟ ǮOǺǹoǻOǺǹDzgǹooǺoǭ MPC Oc_Ǻǹ ȼǮǰoǺoǷDzgǹ DzæǽǹDzȼǽǹOǽdzæǮǰoǺgǭ
OǿDzoǭoǺ Oǿ O Ǽ OǺǹOǮǰ Dzgǹæǽdz Oǭǹ O Ǟ ǯǹ O ɕ oǺDzO Ǽ ǭoǺǹ oǮgǾǮgo_ǺJoŽçǺc ၉ gOǺOǾ ၁၁ gOǺOǮ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
156
DzçO ɕ _ǺDzoǭǺ_ RCSS/SSA ȼǾoǸǺ DzoǽƧæǰǷOǗæO Ǟ ǯǹ æoǮǰǹgO KIO ȼǾoǸǺ æOoǺ gOǺ
oDzoǭoǿ_ǯoǻOǺ ggǾǮcžoǺ oȼǮǰoǺoǷcǰǷǹ æoǮǰoǺǹæoǭȼǾoǸǺ æOoǺgOǺ oDzoǭoǿ_ǯoǻOǺ
cOǺOǾoǺ DzgǹOǮǰǹO_Ǻ O ɕ oǺDzO Ǽ ǭoǺǹ OǮǰƄDzçǭOǺ oOǺoǰǷODZooǺo_ǸǺ O ɕ _ǺDzOǭoǺoǰ
_ǯcǭoǷ O ƌ ǯǹOǻoǺǹOO_Ǻ O ɕ oǺ DzO Ǽ ǭoǺǹ DzO Ǽ o ɕ ǭodzǸo_ǺJ
oǮǰoǺǹgoǺǹoǭǹ OǿǹDzODZoǺǹDzæǭoǺgǽOǺDzgǹ cǰOǺoçǺǹDzOǭǺOoǯ WGEC OǮǰ ၂၀၁၂ oOǺooǺoǭ
၁၄ gOǺOǾ ၁၆ gOǺOǮ OǻoǺǹOo_ǸǺ oǮǰoǺǹgoǺǹoǭǹ _ǯcǭoǷ O ƌ ǯǹOǾ OǽdzƧo_ǺǹodzǸo_ǺJ WGEC ၏
cOǺǹ O ɕ DzO ɕ OǰǷ Road Map ၆ oǻOǺOǾǭ
၁ - ȼǮǰoǺoǷDzgǹ DzæǽǹDzȼǽǹOǽdzæǮǰoǺgǭ OǿDzoǭoǺDzgǹæǽdzgçǺ
၂ - æoǮǰǹgȼǾoǸǺ DzæǽǹDzȼǽǹ O Ǟ ǯǹ ‘ȼǮǰoǺoǷDzgǹ DzæǽǹDzȼǽǹOǽdzæǮǰoǺgǭ OǿDzoǭoǺ’ OǮǰ oDzoǭoǿ_ǯoǻOǺ
gOǿgçǺ
၃ - O ɕ _ǺçOǺæcǮǰOǺ _ǯcǭoǷ OǻoǺǹOgçǺ
၄ - O ɕ _ǺçOǺæǭǹcǰǷǹ oǰDzODZoǺǹ O Ǟ ǯǹ _ǯcǭoǷ OǻoǺǹOgçǺ
၅ - ooǮǰoǺǹ O ɕ _ǺcǰǷǹ æoǮǰoǺǹæoǭȼǾoǸǺ O ɕ _ǺDzOǭoǺoǰ _ǯcǭoǷ O ƌ ǯǹ OǻoǺǹOgçǺ
၆ - æoǻ Ǯ çǺooǺOǾoǺ@ æOOǺODZ æoǻOǺ ၅ oǻOǺOǮǰ cǰOǺDzæǭoǺoǽǭǹgçǺ - oǮǰƄ O ɕ oǺo_ǺJ
တိုင္းရင္းသားမ်ား လက္နက္ကိုင္ေနျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုမွ
ခြဲထြက္ရန္မဟုတ္ဟု ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရြက္ဆစ္ဆို
ဂြၽန္ခ်စ္ၿငိမ္း | ေသာၾကာေန႔၊ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၄ နာရီ ၂၉ မိနစ္
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA ၏ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရြက္ဆစ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
စဝ္ေအာင္ျမတ္ အပါအဝင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔တို႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား
လက္နက္ကိုင္ေနျခင္းသည္
ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ရန္မဟုတ္ဟု ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရြက္ဆစ္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။ရွမ္းျပည္နယ္
အစုိးရအဖြဲ႕႐ံုးတြင္ ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကိုရည္ၫႊန္းကာ ''အဓိက ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔
လက္နက္ကိုင္တိုက္ ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲေနတာဟာ ျပည္ေထာင္စုကေန ခြဲထြက္ဖို႔ မဟုတ္ဘဲ
စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၿပီးေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြ
ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိဖို႔ေတြ ၿပီးေတာ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ရာမွာလည္း
လက္နက္ကိုင္ေတြေကာ၊ ပါတီေတြေကာ၊ အားလံုးအတူ ျပည္သူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ဖို႔ ကြၽန္
ေတာ္တို႔ ေျပာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး ရြက္ဆစ္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။ရွမ္းျပည္
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သည့္ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရြက္ဆစ္ က ရွမ္းျပည္
တိုးတက္ေရးအတြက္ ေရရွည္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ ဟုဆိုသည္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
157
ယင္းေနာက္ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရြက္ဆစ္ ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ က်ားျဖဴပါတီ ႐ံုးခန္းတြင္
ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီး စိုင္းအိုက္ေပါင္း၊ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရးဝန္ႀကီး
စိုင္းေနာ္ခမ္း၊ ေဒသခံတိုင္း ရင္းသားပါတီမ်ား၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္လည္း
ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ဦးရြက္ဆစ္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဇြန္လ ၁ဝ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔သြားေရာက္ကာ
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသး သည္။ ယင္းအျပင္ NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္
SNLD ဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦးတို႔ႏွင့္ လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။
အစိုးရႏွင့္ ေကအဲန္ယူတို႔ ဇူလိုင္လအတြင္း အလြတ္သေဘာ
ထပ္မံေတြ႔ဆံုရန္ရွိ
Submitted by admin on Wednesday, 19 June 2013--
ဇြန္လ ၁၉ရက္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း (ေကအိုင္စီ)
ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး(ေကအဲန္ယူ) ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔နွင့္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႔၀င္မ်ား လာမည့္ ဇူလိုင္လအတြင္း ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား လိုက္နာရမည့္
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
158
က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ား (Code of Conduct)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြတ္သေဘာ ထပ္မံ
ေတြ႔ဆံုရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ဇြန္လ ၁၅ရက္ေန႔မွ ၁၆ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ
ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ MPC ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Code of Conduct ကိစၥ အလြတ္သေဘာမ်ဳိး
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈအၿပီးတြင္ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံေတြ႔ဆံုရန္ ထိုသို႔ သေဘာ
တူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဆြးေႏြးသို႔ လိုက္ပါခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေကအဲန္ယူ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန
တာ၀န္ခံ ပဒိုေစာေအာင္၀င္းေရႊက ေျပာသည္။
“အခု က်ေနာ္တို႔ ေဆြးေႏြးတာက အလြတ္သေဘာမ်ဳိး ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးတာပဲ ရွိပါေသးတယ္။
အၾကမ္းဖ်င္း ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးထား တာေတြကို ႏွစ္ဖက္အေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ လူႀကီးေတြနဲ႔
ျပန္လည္တင္ျပၿပီးမွ အတည္ျပဳခ်က္ယူရပါမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေနာက္လ အတြင္းမွာ
ျပန္လည္ေတြ႔ဆံုဖို႔ ရွိတာက အလြတ္သေဘာပဲျဖစ္မွာပါ”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။Code of
Conduct ေဆြးေႏြးရာတြင္ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔အျဖစ္ ေကအဲန္ယူဘက္မွ
ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္ မတီအဖြဲ႔၀င္ ပဒိုေစာတာဒို႔မူး၊ တရားေရးဌာန တာ၀န္ခံ
ပဒိုေစာအဲ့ကလူေစး၊ ဗိုလ္မႉး တာမလာေသာ၊ ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီအ ဖြဲ႕၀င္ ပဒိုေစာလွထြန္း၊
ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန တာ၀န္ခံ ပဒိုေစာေအာင္၀င္းေရႊႏွင့္ ေစာတာမူလာတို႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွ ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လိႈင္၊ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦး၊ ဒုတိယတရား
သူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ ဗိုလ္မႉး ႀကီးေက်ာ္စိုး၀င္း၊ ေဒါက္တာေနာ္ရီဘက္ခါတင္၊ ကရင္ျပည္နယ္
နယ္လံု၀န္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး ေအာင္လြင္တို႔ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေဆြးေႏြးမႈတြင္ လိုက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္
၃၀ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ တျခားအေသးအစိတ္ အခ်က္မ်ားကို အခန္းလိုက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး
ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္သည့္ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ ျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု တရားေရးဌာနတာ၀န္ခံ ပဒိုေစာအယ္ကလူေစးက ေျပာသည္။ “က်ေနာ္တို႔
ေဆြးေႏြးတာက အဓိကေတာ့ တပ္ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရးနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး
အဖြဲ႔ထားရွိ ဖြဲ႔စည္းတာကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတဲ့အျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ မရွင္းလင္းသည့္အခ်က္မ်ား၊
စကားလံုး အသံုး အႏႈန္း မ်ားကို နားလည္ရ လြယ္ကူေအာင္ ႏွစ္ဖက္ညိွႏိႈင္းၿပီး ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္
ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါတယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။ ေကအဲန္ယူႏွင့္ အစိုးရသည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊
ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ဖားအံတြင္တစ္ ႀကိမ္၊
ဧၿပီလ ၆ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္တစ္ႀကိမ္၊
စက္တင္ဘာလ ၃ရက္ႏွင့္ ၄ရက္တို႔ တြင္ ဖားအံၿမိဳ႕ရွိ ဇြဲကပင္ခမ္းမတြင္ တစ္ႀကိမ္ေတြ႔
ဆံုၿပီးေနာက္ပိုင္း ယခုအခ်ိန္ထိ တရား၀င္ ထပ္မံ ေတြ႔ဆံုႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
159
အစိုးရႏွင့္ KNPP ဒုတိယအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးပြဲမွ သေဘာတူညီခ်က္ ၈ ခ်က္ရရွိ
ေမစစ္ပိုင္| June 21, 2013 IRRAWADDY
KNPP ႏွင့္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ မတ္လ ၇
ရက္ေန႔က ပထမအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံု လက္မွတ္ ေရးထိုးစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ကႏၲာရဝတီတိုင္းမ္)
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
160
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား
တိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) တို႔၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြတြင္
တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္ အပါအဝင္ သေဘာတူညီခ်က္ ၈ ခ်က္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း KNPP အတြင္းေရးမႉး
ဦးေရႊမ်ိဳးသန္႔က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။အစိုးရဘက္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး
လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ KNPP တို႔၏ ဇြန္ ၁၉ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ တပ္နယ္
ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြတြင္
ကယားျပည္နယ္အတြင္း ရြာသစ္ စီမံကိန္း အပါအဝင္ ထပ္မံ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္
အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူလူထုႏွင့္ လူမႈအသင္းအဖဲြ႔ မ်ားအား ေလ့လာခြင့္ျပဳရန္၊
ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္ ေနရာတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ရွင္းလင္းရန္
ကိစၥကို ႏွစ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ ေဒါတခဲေဒသတြင္
စံျပစီမံကိန္း နမူနာတခုကို ႏွစ္ဘက္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ မူဝါဒ သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားကို
အလုပ္အဖဲြ႔မ်ား ဖဲြ႔စည္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျပည္နယ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစိုးရႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
“ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနရသူေတြအတြက္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ရွင္းလင္းေရးနဲ႔
စံျပစီမံကိန္းတခုကို အစိုးရဘက္က ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ KNPP အဖဲြ႔ဝင္ေတြ ပူးေပါင္း ေကာ္မတီဖဲြ႔ၿပီး
မၾကာခင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ရွိတယ္” ဟု ဦးေရႊႊမ်ိဳးသန္႔က ေျပာသည္။အစိုးရဘက္က
တႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကိစၥႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးရာတြင္ သေဘာတူညီမႈ
ရွိေစခ်င္ ေသာ္လည္း KNPP အေနျဖင့္ တပ္ေပါင္းစုမ်ား အားလုံးျပန္လည္ ညိႇႏိႈင္းရမည့္
အေျခအေနျဖစ္ေနသျဖင့္ မူအားျဖင့္သာ သေဘာတူထားေသးေၾကာင္း၊ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အႏုစိတ္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရန္ ရွိေနသကဲ့သို႔ တပ္ပိုင္းကိစၥရပ္
မ်ားကိုလည္း သီးသန္႔သေဘာမ်ိဳး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ၎က
ရွင္းျပသည္။“တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကိစၥေတြက အေရးႀကီးေတာ့ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးမႈေတြကို
ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ႏွစ္ဘက္ ေစာင့္ထိန္းရမယ့္ အေနအထား ျဖစ္ေနပါတယ္။
တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥေတြနဲ႔ တႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကိစၥနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကိစၥကိုေတာ့
က်ေနာ္တို႔တေတြ မူအားျဖင့္ပဲ သေဘာတူထားတယ္။ အစိုးရနဲ႔ ေနာက္ထပ္ ေတြ႔ဆုံမႈေတြကေတာ့
ရွိဦးမွာပါ” ဟု ဦးေရႊမ်ိဳးသန္႔က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။
အစိုးရဘက္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ဦးလွေမာင္ေရႊကမူ KNPP ႏွင့္
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြ ဒုတိယအႀကိမ္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မႈအတြက္ ပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီတရပ္ ဖဲြ႔စည္းႏိုင္သည့္
အတြက္ ေကာင္းသည့္အလားအလာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖဲြ႔ႏွင့္
KNPP တို႔အၾကား ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပဲြကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၉
ရက္က အခ်က္ ၁၄ ခ်က္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုး ႏိုင္ခဲ့ၿပီး တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
161
ကိစၥရပ္မ်ားကို သေဘာတူညီမႈ မရခဲ့ဘဲ ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးမႈတြင္လည္း မူအားျဖင့္သာ
သေဘာတူညီ ထားေပးၿပီး ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရသည္။
ဒုကၡသည္မ်ား ေနရာခ်ထားေရး၊ မိုင္းရွင္းလင္းေရးတို႔
အပါအဝင္ အခ်က္ရွစ္ခ်က္ အစိုးရႏွင့္ KNPP တို႔ သေဘာတူ
ေစာဇင္ညီ | ေသာၾကာေန႔၊ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၄ နာရီ ၁၇ မိနစ္
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းႏွင့္
ကရင္နီအမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရး ပါတီ KNPP တို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္ စုအဆင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ ရွစ္ခ်က္ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးႏုိင္ခဲ့သည္ဟု KNPP
အတြင္းေရးမွဴး ဦးေရႊမ်ဳိးသန္႔က မဇၩိမကို ေျပာသည္။သေဘာတူညီမႈ အခ်က္ရွစ္ခ်က္အ တြင္း
စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကို ကယားျပည္နယ္ ေဘာ္လခဲၿမိဳ႕တြင္ေနရာခ်ထားရန္၊ မိုင္းရွင္းလင္းေရး
ကိစၥမ်ားကို ႏွစ္ဘက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ကိုလည္း သေဘာ တူခဲ့သည္ဟု သူက
ေျပာသည္။''တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးမႈကို အက်ယ္ တဝင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့တယ္။ အစိုးရဘက္က
တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္း အတာလုပ္ေနတဲ့ အ ပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥကို ပူေပါင္းေဆာင္
ရြက္သြားဖို႔ပါတယ္။ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္တဲ့ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ဆက္လက္လုပ္
ေဆာင္သြားဖို႔ေတြရွိတယ္'' ဟု ဦးေရႊမ်ဳိးသန္႔က ေျပာသည္။ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထား
ေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆြးေႏြးမႈအတြင္း
ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးႏုိင္ျခင္းမရွိျခင္းသည္ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အားနည္း ခ်က္တစ္ခုဟု အခမ္းအနားသို႔
တက္ေရာက္ခဲ့သူ ကိုအသန္း ကေျပာသည္။ ''တကယ္ထိေရာက္ခဲ့တဲ့ အ ခ်က္ကေတာ့
ဒုကၡသည္ေတြကို ေနရာျပန္ခ် ေပးမယ္ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ပါပဲ။ က်န္တဲ့စိုက္ ပ်ိဴးေရးနဲ႔
က်န္းမာေရးအပိုင္းေတြ ကေတာ့ ဒီေဆြးေႏြးမႈေတြမွာမပါခဲ့ဘူး''ဟု ေျပာသည္။ေဆြးေႏြးပြဲကို
ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္မွ ၂ဝ ရက္ အထိ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အစိုးရဘက္ မွ ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စား လွယ္ ၁၈ ဦးႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္မွ
ကြပ္ ကဲေရးႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္သန္းထြဋ္ႏွင့္ အေရွ႕
ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုး ထြန္းတို႔ ပါဝင္သည္။ KNPP ဘက္ကမူ ဥကၠ႒ ခူဦးရယ္
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
162
ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စား လွယ္ ၁၄ ဦးႏွင့္ KNPP စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘီထူးကတို႔
တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။KNPP သည္ ၂ဝ၁၂ မတ္လကအ တြင္းက
အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့သည္။ ကယား ျပည္နယ္ကို သီးျခားႏိုင္ငံ ထူေထာင္မည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
လြတ္လပ္ေရး မတိုင္မီ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ကရင္နီ အစိုးရအဖြဲ႕အျဖစ္ KNPP ကို
စတင္ဖြဲ႕စည္း ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ကြယ္လြန္ သြားခဲ့သူ KNPP ဥကၠ႒ ခူးျပားရယ္က
၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုး တက္ေရးပါတီအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း ခဲ့သည္
ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္လည္း တပ္ေနရာ
မခ်ထားႏိုင္ေသး
 Thursday, 20 June 2013 13:15 http://www.phophtawnews.org/
 Written by ျဖဴျဖဴကို
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
163
KNPP ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔တို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ
ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရး ပါတီ (KNPP) ႏွင့္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရး အဖြဲ႔တို႔၏
ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္လည္း ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား ေနရာခ်ထားေရးကို
မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း KNPP အတြင္း ေရးမွဴး (၂) ျဖစ္သူ ေရႊမ်ဳိးသန္႔က ဆိုပါသည္။ “ တပ္ေနရာ
ခ်ထားေရး ကိစၥကိုလည္း ေဆြးေႏြးပါတယ္၊ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ တိုးတက္မွဳ ေတြ
ရလာတယ္လို႔ဘဲ ေျပာစရာ ရွိတယ္။ တိတိက်က်ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္မွေဆြးေႏြးျဖစ္မွာပါ။
အခု သေဘာတူလိုက္တာက အခ်က္ (၈) ခ်က္ပါဘဲ။ ဒါလည္း အရင္က သေဘာ တူထားတဲ့
အခ်က္ (၁၄) ခ်က္ကိုဘဲ ျပန္ လည္ သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ အခ်က္ (၈) ခ်က္နဲ႔ ခ်ဳပ္လိုက္တာပါ” ဟု
ဆိုပါသည္။ KNPP ႏွင့္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္တို႔သည္ ႏွစ္ရက္တာ ေဆြးေႏြးရာမွာ ယေန႔
ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ KNPP သည္ မနက္ျဖန္ က်င္းပရန္ ရွိသည့္ (၁၃၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္နီ
အမ်ုိးသားေန႔ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ရန္ ရွိပါသည္။ ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရး ပါတီ
(KNPP) ႏွင့္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရး အဖြဲ႔တို႔၏ ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔ ညွိႏွဳိင္း ရရွိထားသည့္ အခ်က္ (၈) ခ်က္မွာ-
၁။ တပ္ေနရာ ခ်ထားေရးကို အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တိုးတက္မွဳ ရရွိခဲ့သည့္အတြက္
တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားရန္ သေဘာတူသည္။
၂။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္း ၾကပ္မတ္ရန္အတြက္ နွစ္ဖက္က
တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ နွစ္ဦးစီနွင့္ နွစ္ဖက္ လက္ခံႏိုင္သည့္ ရပ္မိရပ္ဖ ကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦးစီ စုစုေပါင္း
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
164
ဆယ္ဦး ပါ၀င္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေစာင့္ၾကည့္ မည့္ (Guide monitoring committee)
ဖြဲ႔စည္းသြားရန္ သေဘာတူသည္။
၃။ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိသည့္ ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ ပညာေရး၊ နွင့္
က်န္းမာေရး ကိစၥ အား KNPPႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္
သေဘာတူသည္။
၄။ ျပည္နယ္အတြင္း အေသးစားနွင့္ အႀကီးစား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီးမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား
အေကာင္အထည္ေဖၚမည္ ဆိုပါက ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳ ရွိရန္ (တကယ္လို႕ စီမံကိန္းအား မျဖစ္မေန
လုပ္ရလွ်င္ လူထုအား ထိခိုက္နစ္နာလွ်င္ ထိခိုက္နစ္နာသည့္ လူထုအတြက္ အစိုးရျဖစ္ေစ
လုပ္ငန္း အေကာင္ထည္ေဖာ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစ ထိခိုက္ နစ္နာမွဳ မ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ အာမခံ
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္) သေဘာတူသည္။
၅။ နွစ္ဖက္ ၾကားထဲတြင္ လုပ္ငန္းကို ပိုျပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ နိုင္ေစရန္အတြက္
လိုအပ္သည့္(Technical Team) ဖြဲ႔ရန္ သေဘာတူသည္။
၆။ စစ္ေရွာင္ IDP ဒုကၡသည္မ်ား ေနရာ ခ်ထားေရးအတြက္ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေဘာလခဲ ရြာအနီး
အဆင္ေျပမည့္ တေနရာတြင္ စမ္းသပ္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္သြားရန္
သေဘာတူသည္။
၇။ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပသနာကို ပူးေပါင္း တိုက္ဖ်က္ရန္ သေဘာတူသည္။
၈။ မုိင္းရွင္းလင္းေရး ကိစၥနွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး နွစ္ဘက္ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားရန္
သေဘာတူသည္။
ယင္းေဆြေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ေသာ KNPP ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ဒုတိယ ဥကၠဌ ခူဦးရယ္
ေခါင္းေဆာင္ျပီး အတြင္း ေရးမွဴး(၁) ဦးေအာင္ဆန္းျမင့္၊ အတြင္းေရးမွဴး (၂) ေရႊမ်ုိးသန္႔ႏွင့္
စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘီထူးတို႔ ပါ၀င္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၄)ဦး တို႔ျဖစ္ပါသည္။
အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ အမ်ဳိးသား လံုၿခဳံေရး ၀န္ႀကီး၊ ဦးေအာင္မင္း၊ ကာကြယ္ေရး
၀န္ႀကီးဌာန အမွတ္ (၄) စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မွဴး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္သန္းထြဋ္ တို႔
ဦးေဆာင္ျပီး ကိုယ္စားလွယ္ (၁၈) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
KNPP ႏွင့္ အစိုးရတို႔သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၉) ရက္ေန႔တြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲခဲ့ၾကပါသည္။
ဤအခ်ိန္ အေတာအတြင္းတြင္ တႀကိမ္သာလွ်င္ ျပန္လည္ ပစ္ခတ္မွဳ ရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္
အစိုးရဖက္မွ စစ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္ လွစ္ျခင္း၊ တပ္ေနရာ ခ်ထားျခင္း မရွိျခင္း ႏွင့္
ဆံုးျဖတ္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖၚမွဳ မရွိျခင္း အေပၚ KNPP ဖက္မွ မေက်နပ္မွဳ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
165
ကရင္နီအမ်ိဳးသားမ်ား ေတာ္လွန္ေရး တိုက္ပြဲ၀င္ေနရဆဲ -
KNPP ဥကၠဌ
Created on Friday, 21 June 2013 19:35
Written by ဂြ်န္မိုးႏိုင္
ယေန႔ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတို႔ရဲ့ အေျခအေနဟာ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္နဲ႔
စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ဖို႔ ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲ ၀င္ေနရတဲ့
အေနအထားမွာ ရွိေနတုန္းပဲလို႔ ကေန႔က်ေရာက္တဲ့ ၁၃၈ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားေန႔မွာ
ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ ဥကၠဌက ေျပာပါတယ္။ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔ က်ေရာက္တဲ့
၁၃၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားကို ကရင္နီအမွတ္-၁ ဒုကၡသည္စခန္းမွာ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
166
က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီးတက္ေရာက္လာတဲ့ ဒုကၡသည္မ်ားေရွ့ေမာက္မွာ KNPP ဥကၠဌ
ခြန္းေအဘယ္ဒြိက ယခုလို ေျပာဆိုလိုက္တာပါ။“အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး
ေတာ့ တန္းတူေရးတို႔၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အျပည့္အဝ၊ စစ္မွန္တဲ့ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တခုကို
တည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ က အေျခခံမူကို က်ေနာ္တို႔ နည္းနည္း ျပင္ၿပီးေတာ့ က်ေတာ္တို႔
ဆက္လက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနပါတယ္။ ဒီေန႔အထိေတာ့ ေတာ္လွန္ေရး တုိက္ပြဲဝင္ေနတုန္း အေနအ
ထားပဲ ရွိပါေသးတယ္”ကရင္နီျပည္ဟာ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ ျပည္တျပည္ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို
၁၈၇၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔က အဂၤလိပ္ အစုိးရနဲ႔ ဗမာဘုရင္တုိ႔ကေန တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ
လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္က ကရင္နီအမ်ိဳးသား တုိးတက္ေရးပါတီ KNPP ရဲ့
အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အဲ့ဒီေန႔ ကို အစြဲျပဳၿပီး အမ်ိဳးသားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကတာ
ျဖစ္ပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ လြတ္လပ္ဖို႔လို
Created on Friday, 21 June 2013 13:29
Written by ကႏာၱရ၀တီတိုင္း(မ္)
ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေနတဲ့ ကာလအေတာအတြင္း
ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ေကာ္မတီတရပ္ ဖြဲ႔စည္းရာမွာ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ရးပါတီ -
KNPPနဲ႔ အစုိးရတို႔ဘက္က တာ၀န္ေပးအပ္သူေတြ ပါ၀င္ေနတဲ့အတြက္ လြတ္လပ္တဲ့
ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ မဟုတ္ေသးဘူးလို႔ ေလ့လာသူက ေျပာဆိုပါတယ္။
ပူးတြဲႀကီးၾကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မီတီ (Joint Monitoring Committee) ဖြဲ႔စည္းဖို႔
ကယားျပည္နယ္အစိုးရမွ တာ၀န္ေပးအပ္သူ ႏွစ္ဦး၊ KNPP မွတာ၀န္ေပးအပ္သူ ႏွစ္ဦးနဲ႔
သမာသမတ္က်ေသာ ရပ္မိရပ္ဖ ေျခာက္ဦး စုစုေပါင္း ၁၀ ဦးျဖင့္ဖြဲ႔စည္းရန္ ယမန္ေန႔က
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
167
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး သေဘာတူ ထုတ္ျပန္ထား
ပါတယ္။ "ဒီေကာ္မတီက က်ေနာ္တို ့နားလည္ထားတာ Problem Solving (ျပႆနာေျဖရွင္းဖို႔)
ေကာ္မတီျဖစ္သင့္တယ္။ ဒါေပမဲ့ဒီေနရာမွာ ဒီေကာ္မတီကို ဖြဲ ့မည့္ ၁၀ ဦးက Monitoring
(ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရး) ေကာ္မီတီ ဒါမွမဟုတ္ရင္ Group (အဖြဲ႔)လို႔ ေျပာလိုက္ တဲ့ခါက်ေတာ့
က်ေနာ္တို ့ထင္ထားတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ကြာေနတာေပါ့ေလ။ ဆိုေတာ Independence
(လြတ္လြတ္လပ္လပ္) ဘယ္ေလာက္ျဖစ္ႏုိုင္မလဲဆိုတာကို ဒီကိစၥေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေျပာလို႔မရ
ႏိုင္ဘူး" လို႔ ေဆြးေႏြး ပြဲကို ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ စာေပ/ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီ
ေျပာခြင့္ရ ဆရာပလူးရယ္က ေျပာပါတယ္။ေကာ္မတီအေနျဖင့္ လူမႈအေျချပဳအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊
တစ္သီးပုဂၢလမ်ား၊ ျပည္တြင္း NGOs မ်ားနဲ႔ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းလမ္း
ညြန္ကို ႏွစ္ဘက္(အစိုးရႏွင့္KNPP) တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ညွိႏႈိင္းေရးဆြဲ အတည္ျပဳသြား မွာျဖစ္ၿပီး
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးပို႔သူ လူပုဂိၢဳလ္အဖြဲ႔အစည္းတို႔ကို ႏွစ္ဘက္စ
လံုးမွ ရန္ျပဳျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ တရားဥပေဒမဲ့ အေရးယူအပစ္ေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္
သေဘာတူထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။အစိုးရနဲ႔ KNPP အၾကား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မတ္လ ၇
ရက္ေန႔မွာ မဏာမအဆင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္
ကယားျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာဖို႔ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္း
၁၁ ဖြဲ႔မွ ပူးေပါင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၾကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရး ကြန္ယက္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကေပမဲ့ အစိုးရမွ
တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ မရွိခဲ့တဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။"က်ေနာ္တို
့နားလည္ထားတာက Local Monitoring Team ဆိုတာက တကယ့္ေဒသခံနဲ႔ ဖြဲ ့ၿပီးမွသူတို႔ကို
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေပး လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းတခုျဖစ္တယ္"လို႔ ဆရာပလူးရယ္က ဆက္ေျပာပါတယ္။
အပစ္ခတ္ရပ္အၿပီး ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်းရြာအနီးအနား ခ်ထားသည့္
တပ္မ်ား ရုပ္သိမ္းဖို႔လို
Created on Friday, 21 June 2013 12:14
Written by ကႏာၱရ၀တီတိုင္း(မ္)
ကယား(ကရင္နီ)ျပည္မွာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးေတြ ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ စစ္မွန္တဲ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ၿမိဳ႕နဲ႔ေက်းရြာ အနီးအနားမွာခ်ထားတဲ့ အစိုးရတပ္ေတြကို
ရုပ္သိမ္းေပးဖို႔ လိုအပ္ၿပီလို႔ လူငယ္အဖြဲ႔က ေျပာဆိုပါတယ္။ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ
လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရွိ တပ္နယ္ခန္းမမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) နဲ႕
အစိုးရ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ကရင္နီလူငယ္မ်ား သမဂၢ
(UKSY – Union of Karenni State Youth) မွ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ယခုလို
ေျပာလိုက္တာပါ။"အခုက စစ္ေရးလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ့ေတြပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ကုန္ၿပီဆိုေတာ့
ၿမိဳ႕တိုင္းရြာတိုင္းမွာ တပ္ေတြလည္း ခ်ဖို ့မလိုေတာ့ဘူး နယ္စပ္ေတြမွာ ဒီထက္အေရးႀကီးတဲ့
ေနရာေတြေလာက္ပဲ တပ္ေတြခ်ၿပီးမွ မလိုအပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ တပ္ေတြျပန္ရုပ္သိမ္းေပးဖို
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
168
့လိုတယ္"လို႔ UKSY အတြင္းေရးမွဴး ကိုအသန္းက ေျပာပါတယ္။ယမန္ေန႔က KNPP
နဲ႔အစိုးရတို႔အၾကား တပ္ကိစၥေဆြးေႏြးရာမွာ သတင္းမီဒီယာမ်ား ၀င္ခြင့္မေပးဘဲ တခါးပိတ္
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ သေဘာတူထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရ
တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ကို ေနာက္တႀကိမ္ ထပ္ေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္ေနပါတယ္။
DKBA နယ္ေျမအတြင္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္း အႏၲရာယ္မရွိေတာ့ဟု
စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး ေျပာ
နန္းလြင္ | ေသာၾကာေန႔၊ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၄ နာရီ ၅၄ မိနစ္
ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး DKBA ၏ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း
ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ယခုအခ်ိန္တြင္ အႏၲရာယ္မရွိေတာ့ဟု
DKBA စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ထြန္းထြန္းက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။ဗိုလ္မွဴးႀကီးထြန္းထြန္းက
ယခင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ စစ္ျဖစ္ပြားမႈအတြင္း အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကို ရည္ၫႊန္းကာ
ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ''ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က သိတဲ့ေနရာေတြ မွတ္မိတဲ့ ေနရာေတြကို
ျပန္ရွင္းတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမႇဳပ္ထားတဲ့ မိုင္းေတြက စိုးရိမ္စရာမရွိပါဘူး။ အခု အေနအထားမွာ
စိုးရိမ္စရာမရွိတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ သံုးတဲ့ မုိင္းေတြက ကန္႔သတ္မိုင္းေတြ အခ်ိန္ကာလ
အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိပဲ အကန္႔အသတ္ရွိတယ္'' ဟု ဆိုသည္။မိုင္းအမ်ဳိး အစား တြင္
ကန္႔သတ္မိုင္းႏွင့္ စြန္႔လႊတ္မိုင္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိရာ ကန္႔သတ္မိုင္းသည္ လက္လုပ္မိုင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး
ဓါတ္ခဲ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ဓာတ္ခဲပ်က္စီးခ်ိန္တြင္ မိုင္းမွာ အႏၲရာယ္မရွိေတာ့ေပ။ စြန္႔လႊတ္မိုင္း
မွာ စက္႐ံုထုတ္မိုင္မ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ကာလကန္႔သတ္၍မရဘဲ အတြင္းရွိ ပင္မ်ားမွာသံ၊ ေၾကးတို႔ျဖင့္
ျပဳလုပ္ထားၿပီး သံႏွင့္ ျဖစ္လ်င္ပင္ သံေခ်းတက္ကာ ပ်က္စီးႏိုင္ေသာ္လည္း ေၾကးႏွင့္ျပဳလုပ္
ထားသည့္ မိုင္းသည္ ကာလၾကာရွည္ ကာ ပ်က္စီးရန္ခက္ခဲသည္။DKBA က သံုးသည့္ မိုင္းမွာ
ကန္႔သတ္မိုင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ဗိုလ္မွဴးႀကီး ထြန္းထြန္း က ေျပာသည္ ''ကြၽန္ေတာ္ တို႔ တပ္ထဲမွာ
သံုးခဲ့တာေတြကေတာ့ လက္လုပ္မိုင္းေတြ ပါပဲ။ ေဖာက္ခြဲတဲ့စနစ္က တစ္ႏွစ္ေလာက္ ေနရင္ေတာ့
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
169
အားကုန္သြားမွာပါ၊၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မိုင္းေတြက အဲ့ေလာက္ အတိုင္း အ တာပါပဲ။ ဓါတ္ခဲနဲ႔
မိုင္းေတြက်ေတာ့ ဒီအတိုင္းကိုလည္း ပ်က္စီးလြယ္ပါတယ္'' ဟု ဆိုသည္။သို႔ေသာ္ ႁခြင္းခ်က္အျဖစ္
အေနအထားမ်ဳိးလည္း ရွိေနေသးသည္ဟု DKBA ၏ ဗိုလ္ႀကီး ေစာမိုးေရွ ကဆိုသည္။
''အဲ့ဒီမွာKNU က ျမႇဳပ္တဲ့ မုိင္းလည္းရွိမယ္။ DKBA ျမႇဳပ္တဲ့ မိုင္းလည္းရွိမယ္။ ထို႔အတူ
အျခားအဖြဲ႔ေတြက ျမႇဳပ္တာေတြလည္း ရွိမယ္'' ဟုဆိုသည္။ေျမျမႇဳပ္မိုင္း အသံုးျပဳသည့္
ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၉ ႏုိင္ငံအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢ
မိုင္းရွင္းလင္းေရးအဖဲြ႔၏ ဧၿပီလအတြင္းက အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။ အလားတူပင္
ေနာ္ေဝျပည္သူမ်ား၏ အကူအညီ (NPA) အဖြဲ႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ (Country
Director) Mr. Andreas Indre gard က ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းေဒသႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း တို႔တြင္
ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ယခုထိ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ရေသးဟု
ေမလအတြင္း မဇၥ်ိမကုိ ေျပာဆိုထားသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း
လူဦးေရ ၂၇၄ ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ လူဦးေရ ၁ဝဝ ႏွွင့္အထက္ ေသဆုံးသည့္
ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ပဥၥမေျမာက္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေၾကာင္း ဧၿပီ ၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Myanmar Peace
Center ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း အသိျမႇင့္တင္ေရးေန႔
အခမ္းအနားတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
စီအဲန္ေအ အေျခစုိက္စခန္းသုိ႕ အစုိးရစစ္တပ္
သြားေရာက္ေလ့လာ
Posted by adminPosted on Friday, June 21st, 2013
http://khonumthungburmese.org/?p=2353
ယခုလ တတိယပတ္အတြင္း အေနာက္ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ စစ္ကုိင္းတုိင္း
ကေလးၿမိဳ႕အေျခစုိက္ (ေဒ သကြပ္ကဲေရး စစ္ဌာနခ်ဳပ္) မွ အစုိးရစစ္သားမ်ားသည္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
170
တပ္မေတာ္ အေျခစုိက္ရာ တပ္စခန္းမ်ားသုိ႕ သြားေရာက္ေလ့ လာ သည္ဟု
သိရသည္။စစ္ေၾကာင္းမွဴး ဒုတိယဗုိလ္မွဴးၾကီး ေက်ာ္ဇင္ ဦးေဆာင္သည့္ အင္အား ၆၀
ရွိအစုိးရတပ္ဖြဲ႕သည္ ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႕က ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ ဌာနခ်ဳပ္ ၀ိတုိရိယစခန္း
ဧရိယာ ရွိ ဗန္ဇန္ရြာသုိ႕ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ တဆက္တည္း တလန္ပီး ရြာသုိ႕ သြားေရာက္ၿပီး
ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ အရာရွိ တခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။ ခ်င္းအမ်ဳိးသား
တပ္မေတာ္သည္ ၀ိတုိရိယ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ႏွင့္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕အၾကား တလန္ပီးႏွင့္ ဗန္ဇန္ရြာတုိ႕တြင္
လုံျခံဳ ေရးစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကသည္။ အစုိးရ စစ္တပ္အရာရွိတခ်ဳိ႕သည္ ၀ိတုိရိယ တပ္စခန္းသုိ႕
အရပ္၀တ္ျဖင့္ ဆက္လက္ ေလ့လာၾကသည္ဟုလည္း သိရသည္။“ အစုိးရႏွင့္ က်ေတာ္တုိ႕
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္အရ က်ေတာ္တုိ႕ စီအဲန္ေအေတြ တပ္စခန္း ခ်မခ်ဆုိတာ ေလ့
လာတဲ့ သေဘာျဖစ္မယ္ ” ဟု ဌာနခ်ဳပ္ စစ္ဗ်ဴဟာမွ ဗ်ဴဟာမွဴး ဒုတိယ ဗုိလ္မွဴၾကီး ဆန္လ်န္းထန္
က ေျပာသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္အရ ခ်င္းအမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္သား မ်ားသည္
၄င္းတုိ႕ ေနထုိင္ခြင့္ ရရွိထားသည့္ လက္ရွိ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္အျပင္ အျခား ေနရာမ်ားတြင္
စခန္းခ်ရန္ ျပင္ဆင္ထားေသာ္လည္း သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရစစ္တပ္က အထက္အမိန္႕
မရေသာေၾကာင့္ ခြင့္မျပဳေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ အစုိးရ ဒကစ တပ္ဖြဲ႕သည္ ခ်င္းျပည္နယ္၊
ဟားခါး၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕သုိ႕ မျဖတ္သန္းပဲ ကေလးၿမိဳ႕မွ တုိက္ရုိက္ ၀င္ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာၾကသည္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
171
ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)၊ ပုဒ္မ ၁၈ တို႔ျဖင့္ အေရးယူ ေထာင္ခ်မႈ
မ်ားျပားလာသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ပိုမ်ားလာ
ဗုိလ္ေရႊမန္းကို မလြန္ဆန္ႏုိင္သူ ဗိုလ္သိန္းစိန္
တူေမာင္ညိဳ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၃ moemaka
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေပးပုိ႔လာေသာ “ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံုရံုးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ သည့္ဥပေဒၾကမ္း”ႏွင့္“ ျပည္ေထာင္စု
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း” ၂ ခုတြင္ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္
ေသာ”၊ “ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ” ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါရွိေနေသာ္လည္း “အမ်ားဆႏၵ
အား အေလးဂရုျပဳေသာအားျဖင့္” အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးေပးလုိက္သည္ဟု သမၼတ(ဗုိလ္)
ဦးသိန္းစိန္ ကေျပာေနပါသည္။
သမၼတ(ဗုိလ္) ဦးသိန္းစိန္၏ေျပာၾကားခ်က္အရဆိုလွ်င္ –
- ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ေသာ”၊
“ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ” အခ်က္ မ်ားကို ထည့္သြင္းအတည္ျပဳခဲ့ သည္ဟူေသာ
အခ်က္ႏွင့္
- သူသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို မလြန္ဆန္ႏုိင္သျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးေပး
လုိက္ရသည္ ဟူေသာ အခ်က္ေပၚလြင္ေနပါ သည္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
172
သမၼတ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္သည္ ခံုရံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္က လက္မခံပယ္ခ်ခဲ့
စဥ္ကလည္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး နည္းလမ္းက်င့္သံုးရန္ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ လႊတ္ေတာ္က
လက္မခံခဲ့။ လက္မခံသည့္အျပင္ ခံုရံုးတစ္ဖြဲ႔လံုးကိုပင္ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။
ယခုလည္း လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳေသာဥပေဒၾကမ္းကို သမၼတက အတည္ျပဳ
လက္မွတ္ေရးထိုးေပးရသည္။ လက္မွတ္မထိုး လွ်င္လည္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၇ အရ
ထိုဥပေဒၾကမ္းသည္ သမၼတလက္မွတ္ေရးထိုးသကဲ့ အတည္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။
သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ လက္မွတ္မထိုးပဲေနလွ်င္ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစုိးကဲ့သုိ႔ လႊတ္ေတာ္မွ
စြပ္စြဲျပစ္တင္ကာ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရကိန္း ပင္ရွိသည္။
ထုိ႔အျပင္ “ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္ျခင္း၊ မညီၫြတ္ျခင္းသည္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္
ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာခံုရံုး၏ အဆံုးအျဖတ္အေပၚ၌သာမူတည္ပါမည္”
ဟုလည္း ေရွ႕ေနာက္မညီ ေျပာထားျပန္ပါသည္။
ဤသုိ႔ဆိုလွ်င္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုးကုိ မည္သုိ႔ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမည္နည္း။
ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံုရံုးဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊
ျပည္ေထာင္စုဥပေဒအမွတ္ ၄) ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းမည္ေလာ။
သုိ႔ျဖင့္ “အမ်ားဆႏၵအား အေလးဂရုျပဳေသာ အားျဖင့္” အတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးေပးၿပီး
“ေအးကြက္ ”ကုိ ရွာခဲ့ပံုေပၚပါသည္။
သမၼတ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္သည္ သနားစဖြယ္ေကာင္းေလစြ။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ႏုိင္သေလာ။
ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ႏုိင္သေလာ။
ယင္းသုိ႔ ဆန္႔က်င္ႏုိင္/ ခ်ိဳးေဖာက္ႏုိင္ေအာင္ “အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္
လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ” (ကာလံု) မွ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားရာစုထံ ႏႈတ္မိန္႔ေပးႏုိင္သည္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားရာစုသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုဆန္႔က်င္
ႏုိင္ေသာ၊ ဒီမိုကေရစီက်င္စဥ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ ႏုိင္ေသာအခ်က္သည္ “စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ
ဒီမိုကေရစီ” ၏ သရုပ္သကန္အစစ္မွန္ပင္ျဖစ္လိမ့္မည္။
(ဗိုလ္)ဦးေရႊမန္းႏွင့္(ဗိုလ္)ဦးခင္ေအာင္ျမင့္တုိ႔သည္ လႊတ္ေတာ္မ်ားကို ခ်ဳပ္ကုိင္ထားၾကသူ
မ်ားျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္(ကာလံု) အဖြဲ႔ဝင္လည္းျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးအနက္ (ဗိုလ္)ေရႊမန္းက
ပုိ၍အခရာက်သည္။ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္သူျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္၂ ရပ္ အာဏာတူ ေပးထား
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
173
သည္ဟု အေျခခံဥပေဒကမည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ၂ ဦးအနက္ (ဗိုလ္)ဦးေရႊမန္းက
(ဗိုလ္)ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ထက္ ႏွာတစ္ဖ်ားမက အာဏာပါဝါသာသည္ကို သူတို႔ႏွစ္ဦး၏လႈပ္ရွား
မႈမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရံုျဖင့္ပင္သိႏုိင္ပါသည္။
ဥပေဒၾကမ္း ၂ ခုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ တင္ျပခ်က္တြင္
“ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ေသာ”၊ “ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ” အခ်က္အ
လက္မ်ား ပါဝင္ေနသည္ကို (ဗိုလ္)ဦးေရႊမန္းႏွင့္ (ဗိုလ္) ဦးခင္ေအာင္ျမင့္တုိ႔ မသိ မည္ဟုတ္၊
ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉၈ ပုဒ္မခြဲ
(ခ) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၄၄၆ တုိ႔ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေက်ာ္လြန္ေနသည္ကို သူတုိ႔ေကာင္းစြာသိသည္။
(ဗိုလ္)ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ဆုိလွ်င္ “အမိ်ဳးသားညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မရွင္” ၏ တြဲဖက္
အတြင္းေရးမွဴး(၁) တာဝန္ယူခဲ့သူျဖစ္ၿပီး၊ “ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းေရး ဆြဲေရးေ
ကာ္မရွင္” တြင္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ အမိန္႔၊ သူ႔တို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္၊သူ႔တုိ႔၏
ဂုိက္လိုင္း၊သူတုိ႔၏ ၫြန္ၾကားခ်က္မပါဘဲ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ သံုးသပ္ခ်က္သည္
လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာစရာ အေၾကာင္းမရွိေခ်။
သူတို႔သည္ လႊတ္ေတာ္ကုိဤသုိ႔ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏုိင္သျဖင့္ ခံုရံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပယ္ခ်ႏုိင္
ခဲ့ၾကသည္။ ခံုရံုးအဖြဲ႔ဝင္အားလံုးကို ထုတ္ ပယ္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။
ယခုလည္း“ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုဆန္႔က်င္ေသာ”၊ “ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ကို
ဆန္႔က်င္ေသာ ”ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ စိတ္ႀကိဳက္ခ်မွတ္ အတည္ျပဳ
ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။
သုိ႔ျဖင့္ယခုအခါ “ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း” ႏွင့္
“ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံုရံုးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း” တို႔သည္
ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ ေန႔တြင္ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒအမွတ္ ၃ ႏွင့္ ၄)
ဟူ၍ျဖစ္လာခဲ့ၿပီ။
သူတုိ႔ စိတ္ႀကိဳက္ေရးၿပီး အတင္းအဓမၼအတည္ျပဳခဲ့ေသာ “၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ”
ကို သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ခြင့္ရွိသည္။
ခံုရံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ခံုဥကၠ႒ အပါအဝင္ခံုအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ ထုတ္ပယ္ခဲ့စဥ္က ဒီခ်ဳပ္ပါတီမွ
အမတ္မ်ားသည္ “မွန္သည္ဘက္မွရပ္ သည္” ဟုဆုိကာ တက္တက္ႂကြႂကြေထာက္ခံမဲ ေပးခဲ့ၾက
သည္။ယခုကိစၥတြင္လည္း ဒီခ်ဳပ္ပါတီအမတ္မင္းမ်ားသည္ မည္သည့္ဘက္ကရပ္တည္၍ မဲေပး
ခဲ့ၾက သနည္း။ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ ကို မေတြ႔ရေခ်။
ဒီခ်ဳပ္အမတ္ ဦးအုန္းႀကိဳင္ကမူ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
174
“ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္းရဲ႕ သေဘာအရေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္
ခ်က္ကို ေထာက္ခံတယ္”
ဟု ေျပာတာဖတ္ရသည္။
“ခံုရံုးျပႆနာ”သည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ၏ သေႏၶပါ အၾကပ္အတည္းကို ကြက္ကြက္
ကြင္းကြင္း ေဖၚျပေနသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။ အဓမၼအတည္ျပဳခဲ့သည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔က်င့္သံုးလာသည့္ အခါတြင္ သူတုိ႔ထင္သလို ေျဖာင့္ျဖဴးေခ်ာ
ေမြ႕ျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။ အၾကပ္အတည္းေတြ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ေပၚေပါက္ေနဆဲျဖစ္သည္။
ဆက္လက္၍လည္း ေပၚေပါက္ေနမည္သာျဖစ္သည္။
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို လံုးဝဖ်က္သိမ္းၿပီး အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲႏုိင္မွသာ ထိုအၾကပ္အ
တည္းသံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ ေပလိမ့္မည္။
ၫြန္း
- သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၄/၂၀၁၃) ၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ ၂၂ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၃
- သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၅/၂၀၁၃) ၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ ၂၃ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၃
- သိမွတ္ဖြယ္ရာဗဟုသုတအျဖာျဖာ (၂၀၁၂)
တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ႏွီးေႏွာပြဲ ၂ဝဝဂ အေျခခံ ဥပေဒ
ျပင္ဆင္ေရး ေတာင္းဆုိ
2013-06-17 RFA
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
175
ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု သေဘာထား အျမင္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ကို ျမဝတီၿမိဳ႕
ဆံုဆည္းၿမိဳင္ေက်းရြာရွိ DKBA ဌာနခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပေနစဥ္။
Photo:RFA/Kyaw Htoon Naing
ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီၿမိဳ႕ ဆုံစည္းၿမိဳင္ေက်းရြာမွာ (DKBA) ကလိုထူးေဘာတပ္ဖြဲ႕က ဦးစီးၿပီး
ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ကေန ၁၇ ရက္ေန႔အထိ ၃ ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့တဲ့ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ
သေဘာထားအျမင္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကေန အခ်က္ ၈ ခ်က္ပါတဲ့ သေဘာထား
ေၾကညာခ်က္တစ္ခုကုိ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ဒီေန႔ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာပါဝင္တဲ့ အခ်က္တခ်ိဳ႕ကုိ
DKBA ကလုိထူးေဘာတပ္ဖြဲ႕ ဗုိလ္မွဴးစန္းေအာင္က RFA ကုိ အခုလို ေျပာပါတယ္။
"နံပါတ္ ၁ အခ်က္က ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊
အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို မေျဖရွင္းႏိုင္သည့္အတြက္
ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္၊ နံပါတ္ ၂ အခ်က္က စစ္မွန္တဲ့ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု
ေပၚေပါက္လာဖို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုႏွင့္ တမ်ဳိးသားလံုးပါဝင္ေသာ
ညီလာခံႀကီးတစ္ရပ္ေခၚယူရန္၊ ၃ အခ်က္ မတရားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရန္ႏွင့္
ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈကင္းေသာ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို အျမန္ဆံုးေၾကညာေပး
ရန္တို႔ျဖစ္ပါတယ္"
ဒါ့အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြကုိ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းေတြနဲ႔ အညီ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔၊
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးစဥ္ကာလ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကုိ အစုိးရတပ္ေတြအေနနဲ႔ အတိအက်
လုိက္နာေဆာင္ရြက္ဖုိ႔နဲ႔ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားေတြရဲ႕ အခက္အခဲေတြကုိ မွန္ကန္စြာ
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ဒီေၾကညာခ်က္ကုိ အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔အတြက္ တက္ေရာက္လာသူေတြထဲက အဖြဲ႔ဝင္ ၁၇ ဦးပါဝင္တဲ့ အဖြဲ႕
တစ္ခု ကို္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ဒီေဆြးေႏြးပြဲကုိ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြ လႈပ္ရွား
သူေတြျဖစ္တဲ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း
မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ျမဝတီၿမိဳ႕
နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြအျပင္ ျပည္ပအေျခစုိက္
ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြျဖစ္တဲ့ ABSDF ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕၊ မဲေဆာက္အေျခစုိက္ NLD (LA)
အဖြဲ႔အပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္း ၃ဝ ခန္႔က ကုိယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ ပါတယ္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
176
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ UNA တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြ
ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ေဆြးေႏြးမည္
2013-06-17 RFA
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ညီညႊတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား
လူမ်ဳိးမ်ား မဟာမိတ္အဖဲြ႕(UNA) တုိ႔ဟာ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္
အဓိကေဆြးေႏြးၾကမယ္လိ႔ု သတင္းရရွိပါတယ္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ
မနက္ျဖန္မနက္ပိုင္းမွာ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းေနအိမ္မွာ ေတြ႔ဆံုမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီေတြ႔ဆံုပဲြမွာ
ေဆြးေႏြးမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြကို ႀကိဳတင္ညွိႏႈိင္းထားတာမရွိေပမယ့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု
ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေဆြးေႏြးမယ္လုိ႔ ယူဆေၾကာင္း ရခိုင္ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(ALD) ဥကၠဌ
ဦးေအးသာေအာင္ကRFAကိုေျပာပါတယ္။
"က်ေနာ့္အထင္ေျပာရင္ေတာ့ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေနအထားေတြ
ၿပီးေတာ့ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲဖို႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္ခ်မ္းေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ဖို႔၊ ဒီကိစၥေတြက မလြဲမေသ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
177
ေဆြးေႏြးခ်က္ထဲမွာ ပါလာလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္၊ အထူးသျဖင့္ကေတာ့ ၂ဝ၁၅
ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မွီ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ေရးဆိုတာကေတာ့ ပါလာလိမ့္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္၊
ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးမယ္၊ က်ေနာ္တို႔ကို အေၾကာင္းၾကားထားတာလည္း မရွိပါဘူး၊
က်ေနာ္တို႔ကလည္း ဘာေတြကိုေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတာေတာ့ ႀကိဳတင္ၿပီးသတ္မွတ္ထားတာမရွိပါဘူး"
UNA အဖဲြ႔ဝင္ေတြ ပါတီေတြကေတာ့ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီ
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ မြန္အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၊ ဇိုမီးကြန္ဂရက္ပါတီ ၊ ကရင္အမ်ဳိးသားပါတီစတဲ့
အဖြဲ႕ေတြျဖစ္ပါတယ္။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း
တူေမာင္ညိဳ။ ႏုိဝင္ဘာ ၁၃၊၂၀၁၁ moemaka
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ကိုနိဒါန္း၊ အခန္း (၁၅) ခန္း၊ ပုဒ္မေပါင္း (၄၅၇) ခု၊ ဇယား (၅)
ခုတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ အဲဒီ အခန္း (၁၅) ခန္းအနက္၊ “အခန္း(၁၂)
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း”ဆုိတဲ့အခန္းကို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႔။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
178
အခန္း(၁၂) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း ကို ပုဒ္မ(၄၃၃)၊ (၄၃၄)၊ (၄၃၅)၊ (၄၃၆) ဆိုၿပီး
ပုဒ္မ(၄) ခုနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထား ပါတယ္။
ပုဒ္မ (၄၃၃)၊ (၄၃၄)၊ (၄၃၅) တုိ႔ကေတာ့ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို
ျပင္ဆင္လိုလွ်င္ ဘယ္လို နည္းလမ္းေတြနဲ႔ျပင္ဆင္ရမယ္ဆုိတာကိုေဖၚျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာတင္သြင္းရမယ္။ ဥပေဒမူၾကမ္း အျဖစ္တင္
သြင္းရမယ္၊ အျခားအဆိုမ်ား မပါရွိေစရ။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း၏
၂၀ရာခုိင္ႏႈန္းကတင္ျပလာလွ်င္ အဆိုပါျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္ကလက္ခံေဆြးေနရမယ္လို႔ေဖၚျပထားပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုတာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ကိုစုေပါင္း
ထားတာပါ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၄၃၅) ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ
(၂၂၄) ဦးရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာစုစုေပါင္း ကုိယ္စားလွယ္( ၆၅၉)
ဦးျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း၏၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းလို႔ဆိုထားေလေတာ့
(၁၃၁ ဒသမ ၈) ဦးရရွိမွာ သာလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကလက္ခံေဆြးေႏြးရမယ္ ဆိုတဲ့အ
ဆင့္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲမွာႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားန႔ဲ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္
ရဲ႕ စစ္သားအမတ္ေတြ စုစု ေပါင္းရင္(၅၅၄) ဦး ရွိပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္စုစုေပါင္း(၆၅၉) ဦးထဲ အဲဒီအေရ
အတြက္ (၅၅၄) ဦးကို ႏႈတ္လုိက္ရင္ (၁၀၅) ဦးက်န္ပါတယ္။ အဲဒီ (၁၀၅) ဦးဟာ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းဆိုတဲ့သတ္မွတ္ခ်က္ ကိုျပည့္မီျခင္း
မရွိတာကို ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲမွာႀကံဖြံပါတီကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔စစ္သားအမတ္ေတြမပါတဲ့
အျခား ပါတီငယ္မ်ားရဲ႕စုစုေပါင္းက(၁၀၅)ဦးသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ (တစည) လိုပါတီေတြ၊
(စဒက) ကဲ့သို႔ ႀကံဖြ႔ံပါတီနဲ႔ မဟာမိတ္ဖြ႔ဲထားတဲ့ပါတီငယ္ေတြကိုပါထည့္ၿပီး ေပါင္းထားတာပါ။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ရဖို႔မလြယ္ဘူးဆိုတာ
လက္ေတြ႔ကိန္းဂဏန္းေတြကရိုးရုိးရွင္းရွင္းသက္ေသထူေနပါတယ္။ဒါကပထမဆင့္သာျဖစ္ပါတယ္။
အေရးႀကီးတာက ပုဒ္မ (၄၃၆) ျဖစ္ပါတယ္။ပုဒ္မ(၄၃၆) ကို ပုဒ္မခြဲ (က) နဲ႔ (ခ) ဆိုၿပီးခြဲျခား
ထားပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ပုဒ္မ(၄၃၆)(က) နဲ႔ (ခ) ဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ကို ၂
ပုိင္းခြဲထားတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ (၄၃၆) (က) ဟာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈) ရဲ႕
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
179
အဓိကအပုိင္းျဖစ္ၿပီး၊ ပုဒ္မ (၄၃၆) (ခ) ကေတာ့ သာမညအပုိင္းလုိ႔ ခြဲေျပာရင္ရပါတယ္။ပုဒ္မ
(၄၃၆)(က) ကို အဓိကအပုိင္းလုိ႔ ခြဲေျပာရတာက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ထဲက
ေသာ့ခ်က္က်တဲ့ အခန္းေတြနဲ႔ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ ပုဒ္မေတြကို ေရြးထုတ္ေဖၚျပ ထားလုိ႔ျဖစ္
ပါတယ္။
ပုဒ္မ(၄၃၆) ပုဒ္မခြဲ(က) ကိုဦးစြာၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ ပုဒ္မခြဲ(က)တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒ(၂၀၀၈) မွာ ပါဝင္တဲ့ အခန္း (၁၅) ခန္းအနက္၊ အခန္း (၈) ခန္းမွာရွိတဲ့ပုဒ္မေပါင္း (၉၅)
ခုကို သီးသန႔္ေရြးခ်ယ္ေဖၚျပထားတယ္။
ပုဒ္မခြဲ(က)မွာ သီးသန္းေရြးခ်ယ္ေဖၚျပထားတဲ့အခန္း (၈) ခု ဆုိတာ ဘယ္လိုအခန္းေတြလဲ။
ပါဝင္တဲ့ ပုဒ္မ ေတြကဘာေတြလဲ။ ေအာက္ပါဇယားကိုၾကည့္ပါ။
အခန္းအမည္ ပါဝင္သည့္ပုဒ္မမ်ား စုစုေပါင္း
အခန္း (၁) ႏုိင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ား (ပုဒ္မ ၁ မွ ၄၈ ထိ ပုဒ္မ အားလံုး) ၄၈
အခန္း(၂)
ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု
(ပုဒ္မ ၄၉ မွ ၅၆ ထိ ပုဒ္မ အားလံုး) ၈
အခန္း (၃)
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ဒုတိယသမၼတမ်ား
(ပုဒ္မ ၅၉ ႏွင့္ ၆၀) ၂
အခန္း(၄) ဥပေဒျပဳေရး (ပုဒ္မ ၇၄၊ ၁၀၉၊ ၁၄၁၊ ၁၆၁) ၄
အခန္း(၅) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (ပုဒ္မ ၂၀၀၊ ၂၀၁၊ ၂၄၈၊ ၂၇၆) ၄
အခန္း(၆) တရားစီရင္ေရး (ပုဒ္မ ၂၉၃၊ ၂၉၄၊ ၃၀၅၊ ၃၁၄၊ ၃၂၀) ၅
အခန္း(၁၁)
အေရးေပၚကာလဆုိင္ရာျပဌာန္းခ်က္မ်ား
(ပုဒ္မ ၄၁၀ မွ ၄၃၂ ထိ ပုဒ္မ
အားလံုး)
၂၃
အခန္း (၁၂)
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း
(ပုဒ္မ ၄၃၆) ၁
၉၅
အဆိုပါ အခန္းမ်ားနဲ႔ ပါရွိေသာ ပုဒ္မမ်ားကိုဘယ္လိုျပင္ဆင္ရမည္ဆိုတာကိုအခုလို ေရးသား
ေဖၚျပထားပါတယ္။
“ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္သေဘာတူ
လက္ခံၿပီးေနာက္၊ ျပည္လံုး ကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပ၍ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ ထက္ဝက္
ေက်ာ္ ဆႏၵမဲ ျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္” လို႔ဆိုထားပါတယ္။
သာဓကအားျဖင့္ – အခန္း (၁) ႏုိင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ား အခန္း
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
180
- ပုဒ္မ (၆) (စ) “ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္တပ္မေတာ္
ကပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရးတုိ႔ကို အစဥ္တစုိက္ဦးတည္သည္”
-ပုဒ္မ(၁၄)
“ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားအျဖစ္ဤဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ သတ္မွတ္သည့္ဦးေရ
အတုိင္းတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္ တပ္မေတာ္
သား မ်ားပါဝင္သည္”
-ပုဒ္မ (၂၀) (ခ) “တပ္မေတာ္သည္တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥအားလံုးကို လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲစီရင္
ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္”
-ပုဒ္မ (၂၀) (င) “ျပည္ေထာင္စုမၿပဳိကြဲေရး၊တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ ခုိင္ၿမဲ ေရးတို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တပ္မေတာ္တြင္
အဓိကတာဝန္ရွိသည္”
-ပုဒ္မ (၂၀) (စ) “တပ္မေတာ္သည္ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္ရန္ အဓိကတာဝန္ရွိသည္”
သာဓကအားျဖင့္ – အခန္း(၂) ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု အခန္း
-ပုဒ္မ(၄၉) “ႏုိင္ငံေတာ္ကိုေအာက္ပါ တုိင္းေဒသႀကီး (၇)ခု၊ ျပည္နယ္ (၇)
ျပည္နယ္ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ားျဖင့္ပုိင္းျခား သတ္မွတ္သည္” ဆုိတဲ့ ပုဒ္မကို
တန္းတူေရးနဲ႔ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင္ရွိေရး(၈ျပည္နယ္မူ) ကို
အစဥ္တစုိက္ေတာင္းဆိုေနခဲ့ၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါပုဒ္မ(၄၉)ကို
မည္သုိ႔ျပင္ဆင္ၾကမလဲ။
သာဓကအားျဖင့္ – အခန္း(၃) ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ဒုတိယသမၼတမ်ား အခန္း
-ပုဒ္မ(၅၉) (စ) “မိမိကုိယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊မိမိ၏ မိဘတစ္ပါးပါးေသာ္လည္းေကာင္း၊
မိမိ၏ ဇနီးသုိ႔မဟုတ္ ခင္ပြန္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏တရားဝင္သားသမီး တစ္ဦးဦး
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ထိုတရားဝင္သားသမီးတစ္ဦးဦး၏ ဇနီးသုိ႔မဟုတ္
ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံျခားအစုိးရ၏ေက်းဇူးသစၥာကို ခံယူေစာင့္ေရွာက္ရိုေသသူ
သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားအစုိးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူသုိ႔မဟုတ္ တုိင္းတစ္ပါး၏ ႏုိင္ငံ
သားျဖစ္ သူမ်ားမျဖစ္ေစရ၊ ထိုသူမ်ားသည္ႏုိင္ငံျခားအစုိးရ၏လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္သူေသာ္
လည္း ေကာင္း၊ တုိင္းတစ္ပါး၏ႏုိင္ငံသားေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားရေသာ
အခြင့္ေရးမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူးခံစားခြင့္မ်ား ကို ခံစားႏုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ား မျဖစ္ေစရ”
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
181
( ဤ ပုဒ္မသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ရည္ရြယ္သည္ဟု
ေဖၚျပဆိုလိုျခင္းမရွိေသာ္ျငားလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ လက္ရွိအေျခအေနအရ
ကန္႔သတ္ထားသလိုျဖစ္ေနပါတယ္)
-ပုဒ္မ(၆၀) (က) နဲ႔(ခ) သည္ သမၼတကို လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္မွေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရံုမကပဲ။
တပ္မေတာ္ကပါလႊတ္ေတာ္ကဲ့သို႔သမၼတတစ္ဦးေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခြင့္ေပးအပ္
ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
သာဓကအားျဖင့္ – အခန္း(၄) ဥပေဒျပဳေရးအခန္း
-(ပုဒ္မ ၇၄၊ ၁၀၉၊ ၁၄၁၊၁၆၁) တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးသုိ႔မဟုတ္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္
ဖြဲ႔စည္းမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ပုဒ္မမ်ားျဖစ္ပါတယ္။
သာဓကအားျဖင့္ – အခန္း(၅) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
-(ပုဒ္မ ၂၀၀၊ ၂၀၁၊ ၂၄၈၊၂၇၆) တုိ႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊
အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီဖြဲ႔စည္းျခင္း စတဲ့ ိစၥမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္
ထားျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။
သာဓကအားျဖင့္ – အခန္း(၁၁) အေရးေပၚကာလဆုိင္ရာျပဌာန္းခ်က္မ်ား
-(ပုဒ္မ ၄၁၀ မွ ၄၃၂ ထိပုဒ္မ အားလံုး) ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအခန္းမွာေဖၚျပထားတဲ့ပုဒ္မအားလံုးရဲ႕ၿခံဳငံုအဓိပၸါယ္ကေတာ့ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကို
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီထံဝကြက္အပ္ ထားတယ္
ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ဥပေဒသေဘာျဖစ္ေအာင္ေရးထားျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက အခ်ိန္မေရြး၊
တရားဝင္အာဏာသိမ္းခြင့္ ထာဝစဥ္ရရွိ ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ၿခံဳငံုသုံးသပ္ခ်က္
ဒါေၾကာင့္အထက္မွာ သာဓကအသီးသီး ထုတ္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုျပဳျပင္ ဖို႔ဆုိ
လွ်င္ ပထမဆင့္အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း၏ ၂၀ရာခုိင္ႏႈန္း
ရရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိဖို႔ ဘယ္ေလာက္ခက္ခဲတယ္ဆိုတာကို လက္ရွိ ကိန္းဂဏန္း
ေတြနဲ႔ တြက္ခ်က္ျပခဲ့ပါတယ္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
182
လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္ၿပီး ျပဳျပင္ယူမယ္ဆိုတာ ဘယ္ေလာက္ခက္ခဲမယ္ဆိုတာျမင္ႏုိင္ပါတယ္။
ပုဒ္မ(၄၃၆) မွာေဖၚျပထားတဲ့ ပုဒ္မ ေတြဟာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမက်တဲ့ပုဒ္မေတြတနည္းအားျဖင့္
စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔စစ္အုပ္စုအက်ိဳးစီးပြားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပး ထားတဲ့အခ်က္
ေတြလည္းျဖစ္ ေနပါတယ္။
ဒီအခ်က္ေတြဟာစစ္အုပ္စုရဲ႕ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ အက်ိဳးစီးပြား ေတြနဲ႔လိမ္ယွက္
ဆက္ႏြယ္ေနတာမို႔လႊတ္ေတာ္ထဲ ဝင္ၿပီးျပင္ဆင္ႏုိင္ဖို႔ဆုိတာဟာ လက္ေတြ႔မက်တဲ့ စိတ္ကူးယဥ္မႈ
သာလွ်င္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
ပထမဆင့္အေနနဲ႔ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ၂၀ရာခုိင္ႏႈန္း
ရရွိပါေစ။ တကယ္တန္း ျပင္ဆင္ႏုိင္ခြင့္ဆိုတာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏
၇၅ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ရရွိရမွာျဖစ္ၿပီး၊ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပၿပီး၊ မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး၏
ထက္ဝက္ေက်ာ္မဲဆႏၵျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။
ရွင္းေအာင္ေျပာရလွ်င္ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) မွာ ေရြးထုတ္ေဖၚျပထားတဲ့အခန္း (၈) ခန္း နဲ႔ ပုဒ္မ
(၉၅) ခုဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ (၂၀၀၈) ရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ အခန္းေတြနဲ႔
ေသာ့ခ်က္က်တဲ့ပုဒ္မေတြျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ယေန႔ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အတြက္ အေလွ်ာ့
ေပးလုိက္ေလ်ာႏုိင္တဲ့ အခ်က္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။မဆုတ္တမ္း ခံစစ္စခန္းေတြျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္လည္းျပင္ဆင္ဖို႔ တမင္ခက္ခဲေအာင္ အခုလုိတိတိက်က်ေရးသား ထည့္သြင္းျပ
ဌာန္းထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ(၄၃၆) (ခ) ကေတာ့ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပၿပီး၊မဲေပး
ပုိင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္မဲဆႏၵျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္မပါတာပဲ ကြာျခား
ပါ တယ္။ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရ ေျပာရရင္ ပုဒ္မ(၄၃၆ (က) ေလာက္ မတင္းၾကပ္တဲ့အခ်က္ေတြလို႔
ဆိုေကာင္းဆိုႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။
ဒါ့အျပင္မပယ္ပ်က္ေသးသမွ် အတည္ျဖစ္ေစရမယ္ဆိုတဲ့ အျခားေသာ တည္ဆဲဥပေဒ
(၄၀၀)ေက်ာ္လည္း ရွိေနပါေသးတယ္။
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထဲမွာရွိတဲ့
ဥပေဒကၽြမ္းက်င္သူေတြဟာဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ထဲမွာ ဘယ္လိုအခ်က္
အလက္ေတြဟာျဖင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမက်ဘူး၊ဘယ္လုိအေပၚစီးယူထားတယ္ဆုိတာေတြနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး၊ ပုိၿပီးသိရွိနားလည္ႏုိင္မယ္ ဆိုတာ က်ေနာ္သံသယမရွိပါဘူး။ ထြင္းေဖာက္
ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ႏုိင္စြမ္းရွိၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။
ဧရာဝတီျမစ္ထဲေရရွိမယ္ဆုိတာေျပးၾကည့္စရာမလိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။
အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲဝင္မယ့္ကိစၥဟာ ဥပေဒရႈေဒါင့္ထက္၊ ႏုိင္ငံေရးရႈေဒါင့္
ကိုပိုၿပီးအေလးေပးရပါလိမ့္မယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈) အပါအ၀င္
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
183
တိုင္းျပည္ရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ႏိုင္ငံေရးျပႆနာအားလုံး ကိုႏုိင္ငံေရးအရတန္းတူရည္တူ ေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြး ဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး
ဖုိ႔လိုပါတယ္။
ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၈ဒီမိုကေရစီအေရး ေတာ္ပံုႀကီးက(မဆလ) တစ္ပါတီ
ကိုေရာ၊ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို ခုတ္ေမာင္းလည္ပတ္ေစခဲ့တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၁၉၇၄)
ကိုပါ တုိက္ဖ်က္ခဲ့တာ တကယ့္သမုိင္းျဖစ္ရပ္မွန္တစ္ခုပါ။
မွတ္ခ်က္။
ဤေဆာင္းပါးကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က ေရးသားခဲ့ၿပီး၊ မိုးမခ
တြင္ေဖၚျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္မီအခ်ိန္ကျဖစ္ပါတယ္။
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး။
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က အမတ္ေနရာ စုစုေပါင္း
(၄၃) ဦးေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရပါတယ္။
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) မွ လြတ္ေတာ္အလုိက္
ေရြးခ်ယ္ခံရမႈမ်ား
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၃၇) ဦး
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၄) ဦး
တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၂) ဦး
စုစုေပါင္း (၄၃) ဦး
ယခုအေျခအေနအရ ထပ္မံေဖၚျပသင့္သည္ဟု ယူဆပါသျဖင့္ ေပးပို႔လိုက္ရ ျခင္းျဖစ္
ပါတယ္။
တူေမာင္ညိဳ
၁၇ ဇြန္ ၂၀၁၃
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
184
ocox c c aco¬cr c_o_:o¸o oo_c¡
c¡:ox. cq.o:.o¸¡ 18 e¡c 2013 - 01:07 GMT BBC
DKBA occ occo ooe_c_ o¸oo
aco¬cro ¿.cx:c_c. o¸c.co _c_co:ce oc.qc.o:. cc|c.e
Ĉ.cĈ:ccococ¡ Ĉccco: ocoxo cc.c c ro¸o ၈ o¸oc|o c_o_:o¸oo
cc¡ o oooc¡ c: oo_c¡oc|oo+aco¬cr. oc o.c¬: _:¡o¸ăc o_qo
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
185
xx_._căcq:c: aco¬cro ¿.cx:c_c. o¸c.co _c_co:ce oc.qc.o:.
cc|c.e Ĉ.cĈ:ccococ¡. ၂၀၀၈ rc_oo¿ccao: acocqecq.. c rocrcq..
rc¸ă.o:.cq.¡ o¡.ocq.oecoo cc_cqc.Ĉcoroo _c¡c_cq.xq¡.
eec¡ocoaqoe¡e cc|cc|oc roo oc.qc.o:. cc¸ă.cc|c.e¡ oc¸ă.o:.c.
c|၀co _c:ooqc co|oq¡. eoro¸o ၈ o¸oc|o c_o_:o¸oo
oo_c¡coo: _cec|oo+rac_o_:o¸oo Ĉccco:oco xo xoco
cc.c o:.c: _cec_o:c.. ac_o_:o¸o¡ cooo_c.co: cc¸:cco¸o o:.qo:o
Ĉ.cĈ:ccoco ¿.e.o¸c.co aco¬cr oc o.c¬: _:¡o¸ăc e¸Ąo:cĄ.
aeccĄ._o.x¡.cr:c o ¬¬eo c_c:_o:.q:c: co:.o¸c.e:¡:oo .
aĈccq co:c.c roo _o.c:.oo:o¡qoo xo r oeoo|o qcoxqc.
oco rc¡¡ o_oc.eĆe:._c.co:. cx:cqoo:.cc.coc cc¸:ccc_o:c.
xo:.oc|oo+_c.co: ro o¸c.coĈ.cĈ:ccocc: co|c.cx:crxcxc
aco¬cro eco¸ăcce: c:co. corcoco rcrocro eco¸ăco¡cc:co
Ĉeco:o¬ oocq:occc _c_oc. _c_c ooe:.coco e_ooc
aeccĄ._o.x¡.cr:c c_c:c|oo+a|r_cc cocx. rxcoc¡ oxc_c.oxc
o.oo cx:cqo o:.c:cooc_. aeccĄ._o. x¡.cr:co occc:c.
c_c:o:.oc|oo+
o¸¡co:o roo a|o: cocx.c_occ.. cco|.oec qc|co.oo . o¸¡co:o
rc¡¡ co.co.cc.oc¡ rcorcoro o:.c: _ceoc
rcorcorxco rx.r_co cc.Ĉco co|c.cx:c_o.co oocq:oc:o
c¡ _oqc _c_oc.c: qorcr:.¡ _c_cc:qoĈcccq. rcr:. rc|roc
_c_oco¡ co¡oocco cc|c.e_.co oc¡ o¸qc o¸¡co:o
rcorcooc¡ r_o.ro cc.o:.coc oo xc|oo+a|ccc aoecoo
ooococo ¬oroc.ro:ro cx:cqoĈccc xo:oco: oc.qc.o:.
rc re_.co c.cc|c.c|၀co rcc|c: co_c_o:c. oqc|oo+
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
186
Ĉc/o¸Ć. ၇၀ e:qc. re.q¬oo oc_c
c¡:ox. cq.o:.o¸¡ 17 e¡c 2013 - 17:04 GMT BBC
ac r_că .c¸oĈ:co occo qc ¡._cc:.
re.qrq:q_o.co¡ Ĉcccq.ro¸Ć.o:. co:c.co c|oco Ĉcccq. ro¸Ć.o:.
c¸:.eeecq. co:core_.rco.o o¡ocĈc¡ o o¸c.co_oq:c: re.q ¬oo
Ĉcccq. အရ cc.x.o:.oo xo c ၇၀ e:qc.o oc_cc:c|oo+raccoo
cocc.c oeco ¬oco: cc:oc: _cec:Ĉc cc xo:o ra co:coq
rc oc_ceo Ĉcccq. ro¸Ć.o:. co:c.c¸:. rc o oqcr:c o xooo
cc._o_co: co:co roc.cq.cĄ. ĉ.o ooxcq: rc re_. ro.o. ¡
ccoăc o¿o¸c.eoc¡ Ĉcccq. ro¸Ć.o:. _cecc:ooo xo e:qc. coo
oc_co:.o: q_c. rcqroo r:._cc ၂၀၀ cc:o qooc
xc|oo+race:qc.oc_. roc.cq.cĄ.oc¡ co:cooc coo
o¸_co:.ooc c_c:c|oo+aoco|o re_.rco. c:co: ocoĉ. ¬oo oo
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
187
Ĉcccq. ro¸Ć.o:.c co o:.o c ၇၀ e:qc.o cc.c:_c. eee cc.c ¡ . r:.c.
oc¬:oqc ocoxo oc_ccoc c_c:_o:.c:o rc_o:c. c_c:c|oo+
re_.rco.o ၂ ¡:qc _o:_c. o_o:. rc_o:c.rq:coo cx.cĈ.c¡q oroo
c ၇၀ e:qc.o coo¸: c_o_qco.c re_.rco. r_c.c: ce:qc.o cc.c cc.c
c_c:o:.c_o:c.¡ eee_c. _c¡c_ c cc.c: _cec_o:c. xc|oo+ra c ၇၀
¬oco:cc:o _c¡co c:cc xo:oco: ocoq x._coo¸o rcc|c:o:
co_c_o:c.¡ oco rc¡¡ c_. r_c¡x. cocc.cccoc cc¸:ccc_o:c.
c_c:c|oo+c¡:oo¸¡c¡co.o ccooc_. xo_c. cocc. o:.c roo
r:.c.o r_c¡x. eee_c. oc_cĈcc _oă.e:.c: _cec_o:c.. ooxcq:
co:coc: qo o:o¡qo co¡ c_. xooo_c. cx:cqo o:.c: _cec_o:c.
c_c:_o:. o:.c|oo+
ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)၊ ပုဒ္မ ၁၈ တို႔ျဖင့္ အေရးယူ ေထာင္ခ်မႈ
မ်ားျပားလာသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ပိုမ်ားလာ
Created on Tuesday, 18 June 2013 00:42 http://www.weeklyeleven.com
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
188
လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း သပိတ္စခန္းမ်ားရိႇ သံဃာေတာ္မ်ားအား
အင္အားသံုးႏႇိမ္ႏႇင္းမႈကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵျပေနသည္ကို ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ဒီဇင္ဘာအတြင္းက
ေတြ႕ရစဥ္လက္ရႇိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမႇ
၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ား ရႇိေနေသးေၾကာင္း၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုတည္း
အေပၚ ပုဒ္မအမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္၍ အေရးယူမႈမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက
ေျပာၾကားခဲ့သည္။အလားတူ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ -၅၀၅ ႏႇင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ႏႇင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလႇည့္လည္ခြင့္ ဆိုင္ရာ ပုဒ္မ-၁၈ တို႔ျဖင့္ အေရးယူမႈ၊ ေထာင္ခ်မႈမ်ား
မ်ားျပားလာသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ပိုမ်ားလာေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက
ဆိုပါသည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၂၉ လမ္း၊ ၈၄ လမ္းႏႇင့္ ၈၅ လမ္းၾကားရႇိ
ကိုင္းတန္းေစ်း တရား၀င္ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳရန္ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားက ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ထံ ေတာင္းဆိုမႈ
ျပဳရာတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူ ဦးေအးသိန္း၊ ဦး၀င္းေဆြျမင့္၊ ဦးစိန္ေအာင္၊ ဦးညီညီေက်ာ္၊
ေဒၚနီနီေအာင္၊ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ဦးႏႇင့္ ေဒၚသဲသဲတို႔ကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးမႇ
ဇြန္ ၁၂ ရက္က ေထာင္ဒဏ္ခ်မႇတ္ခဲ့ရာ ဦးေအးသိန္း၊ ဦး၀င္းေဆြျမင့္ႏႇင့္ ဦးစိန္ေအာင္တို႔ကို
၅၀၅(ခ)၊ ပုဒ္မ- ၁၈ တို႔ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏႇစ္သံုးလ ခ်မႇတ္ကာ က်န္ေလးဦးအား
ေထာင္ဒဏ္သံုးလစီ ခ်မႇတ္ခဲ့သည္။ထို႔ျပင္ ယင္းပုဒ္မ ၁၈ ႏႇင့္ ပတ္သက္၍ တရားစြဲဆို
ေထာင္ခ်ခံရသူ ႏႇစ္ဦးမႇာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ဆႏၵျပသူ
ဦးသိန္းေအာင္ျမင့္ႏႇင့္ မံုရြာလက္ပံေတာင္းေတာင္ ကာကြယ္ေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႇဴးျဖစ္သူ
ဦးျမင့္ေအာင္တို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး ဦးသိန္းေအာင္ျမင့္အား ေထာင္ဒဏ္ တစ္လႏႇင့္ ဦးျမင့္ေအာင္အား
အလုပ္ၾကမ္းႏႇင့္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏႇစ္ ခ်မႇတ္ခဲ့သည္။''ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ၂၀၀၇ ခုႏႇစ္ ႏႇစ္ကုန္ပိုင္းက
ပုဒ္မ ၅၀၅ နဲ႔ တရားစြဲခဲ့တာေတြ ရႇိတယ္။ တခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရႇား သူေတြကို ဒီပုဒ္မေတြနဲ႔
ေထာင္ဒဏ္ေတြ ခ်ခဲ့တာလည္း ရႇိတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအရ စြမ္းေဆာင္ ေနၾကတဲ့ သူေတြကို
အဲဒီလိုပုဒ္မေတြနဲ႔ တရားစြဲဆို ေနတာေတြရႇိရင္ ေရရႇည္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြကို
ႀကီးမားတဲ့ ထိခိုက္မႈေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္'' ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏႇင့္ ပြင့္လင္း
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမႇ ကိုျပံဳးခ်ဳိက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထစ္ခနဲရႇိ ပုဒ္မ-၁၈နဲ႔ ဆြဲလိုက္၊ ပုဒ္မ-၅၀၅ နဲ႔ဆြဲလိုက္ ဆိုရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား
မရႇိဘူးဆိုတဲ့ ကိစၥက လံုးလည္ခ်ာလည္ လိုက္ေနမႇာပဲ...
လက္ပံေတာင္း ဆႏၵျပပြဲႏႇင့္ ပတ္သက္ၿပီး မႏၲေလး ဗကသမႇ သံုးဦး၊ ရန္ကုန္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္
ကြန္ရက္မႇ တစ္ဦးတို႔ ပုဒ္မ-၁၈ ႏႇင့္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္လစီ က်ခံရေၾကာင္း ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ
ေက်ာင္းသားသမဂၢမႇ မျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ထံမႇ သိရသည္။၈၈ မ်ဳိးဆက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏႇင့္ ပြင့္လင္း
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမႇ ကိုအံ့ဘြယ္ေက်ာ္မႇ ''ထစ္ခနဲရႇိ ပုဒ္မ-၁၈နဲ႔ ဆြဲလိုက္၊ ပုဒ္မ-၅၀၅ နဲ႔ဆြဲလိုက္
ဆိုရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မရႇိဘူးဆိုတဲ့ ကိစၥက လံုးလည္ခ်ာလည္ လိုက္ေနမႇာပဲ'' ဟု
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
189
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ယင္းကဲ့သို႔ ေထာင္ခ်ခံရသူမ်ားသည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္
သည့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုတည္း အေပၚတြင္ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ အေရးယူ
ေထာင္ခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းပုဒ္မ်ားျဖင့္ ေထာင္ခ်ခံရသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး
အက်ဥ္းသားမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။
''ပုဒ္မ-၅၀၅ တို႔က ႏုိင္ငံေရး ပုဒ္မေတြ မဟုတ္ဘူး။ တကယ္တမ္း ေျပာရရင္ တရားစြဲ အဖြဲ႕
အစည္းက လုပ္ေပးေနတဲ့ ဥပေဒေတြျဖစ္တယ္။ ပုဒ္မ-၁၈ကေတာ့ စီတန္းလႇည့္လည္တာကို
အေရးယူခ်င္လို႔ လုပ္ထားတဲ့ဥပေဒ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စီတန္းလႇည့္လည္တာကို အေရးယူတာ မဆန္း
ေတာ့ဘူး။ တစ္ခုပဲရႇိတယ္။ ၁၈ နဲ႔ အေရးယူၿပီးသားကို ၅၀၅ နဲ႔ အေရးယူသင့္ မယူသင့္
စဥ္းစားရမယ္။ ၅၀၅ (ခ)က ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ၊ ျပဌာန္းဥပေဒ ေခၚတာေပါ့။ ပုဒ္မ-၁၈ ကေတာ့
အထူးဥပေဒ ေခၚတာေပါ့။ ဥပမာ-ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ လမ္းေလွ်ာက္တယ္။ ဒါဆိုရင္ စီတန္းလႇည့္
လည္တဲ့ ပုဒ္မနဲ႔ အေရးယူၿပီးရင္ ၅၀၅(ခ)နဲ႔ အေရးယူဖို႔ မလိုေတာ့ဘူး။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
တစ္ခုရယ္၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုတည္း အေပၚမႇာ ကြဲျပားျခားနားတဲ့
ပုဒ္မေတြနဲ႔ အေရးယူလို႔ မရဘူး။ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒနဲ႔ အေရးယူရင္ အထူးဥပေဒျဖစ္တဲ့ ပုဒ္မ-
၁၈နဲ႔ အေရးယူဖို႔ မလိုဘူး။ အခုဟာ ၅၀၅ ေရာ ပုဒ္မ-၁၈ နဲ႔ေရာ အေရးယူတယ္ ဆိုတာက
သက္သက္ညစ္ပတ္တာပဲ'' ဟု လည္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရႇ႕ေန ဦးသန္းစိုး(ထြန္း)က ေျပာၾကား
ခဲ့သည္။ တရားလႊတ္ေတာ္ေရႇ႕ေန ဦးေရာဘတ္ စန္းေအာင္ကလည္း ''ပုဒ္မ- ၅၀၅ ဆိုတာ အရင္က
၁၉၅၀က က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ ပုဒ္မ-၅ (ည)နဲ႔ သိပ္မျခားပါဘူး။ ပုဒ္မ-၁၈ နဲ႔ ဆိုရင္ေတာင္ ေတာ္ေတာ္
လြန္ေနၿပီဗ်ာ။ ပုဒ္မ-၅၀၅ ဆိုေတာ့ အေတာ္ကို ျပင္းလြန္းတယ္။ ပုဒ္မ-၅၀၅ ဆိုတာ အာမခံရဖို႔
သိပ္မလြယ္ဘူး။ အာမခံရဖို႔ သိပ္မလြယ္ဘူး ဆိုေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့။ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ျပန္လည္
တည္ေဆာက္ ေနတဲ့အခ်ိန္မႇာ မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။ ပုဒ္မ-၁၈နဲ႔ေတာင္မႇ
အျငင္းပြားမႈေတြ ေပၚေနလို႔၊ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ မကိုက္ညီဘူးဆိုၿပီး
လႊတ္ေတာ္မႇာေတာင္ ျပင္ဆင္ျခင္း ဒါမႇမဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း တခုခု ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အတြက္
ျပည္သူေတြရဲ့ အခြင့္အေရးကို ထိခိုက္ေစမယ့္ ပုဒ္မ-၅၀၅ (ခ) လို ဟာမ်ိဳးကို အခုလို အခ်ိန္မ်ဳိးမႇာ
မက်င့္သံုး သင့္ေတာ့ဘူး။ တိုင္းျပည္ရဲ့ အေျခအေနက ဆိုး၀ါးမေနေတာ့ဘူး။ ဒီမိုကေရစီ
လမ္းေၾကာင္းကိုလည္း အေတာ္အသင့္ ေလွ်ာက္လမ္းခဲ့ၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မသံုးသင့္ေတာ့ဘူး။
အၾကမ္းမဖက္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေလွ်ာက္လႇမ္းေနတဲ့ သူေတြကို အၾကမ္းဖက္တဲ့
သူေတြက ေက်ာ္တက္သြားမႇာ စိုးတယ္။ ဒီႏုိင္ငံေရး သမားေတြ ဆိုတာက ဦးေႏႇာက္ပိုင္းနဲ႔
လုပ္ၾကတာ။ ဦးေႏႇာက္ပိုင္းနဲ႔ လုပ္တဲ့သူေတြ မရႇိေတာ့ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ
ျဖစ္လာမႇာ စိုးရိမ္တယ္။ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ေတြ မေပၚေပါက္ ေစေရးအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက
အေထာက္အကူ ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ၅၀၅ နဲ႔ တရားစြဲတဲ့ သူေတြကို အတတ္ႏုိင္ဆံုး ေလ်ာ့ခ်ၿပီးေတာ့
ေျပာင္းလဲမႈကို ေဖာ္ေဆာင္သင့္တယ္'' ဟု သံုးသပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
Generation Wave မႇ ကိုမိုးေသြးကလည္း ''ၿပီးခဲ့တဲ့လက ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ ကိုေ၀မႇဴးသြင္တို႔
လက္ပံေတာင္းေတာင္ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဖို႔သြားခဲ့တယ္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
190
မသြားခင္ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခု လုပ္ခဲ့တယ္။ လုပ္တဲ့အင္တာဗ်ဴးမႇာ ေျပာတဲ့စကားေတြက
စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစတယ္ဆိုၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၂ ရက္ ၆
လက စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီး မံုရြာ အမႇတ္(၁)ရဲစခန္းက ရဲအုပ္ခင္ေဇာ္လတ္က တရားလို
လုပ္ၿပီးေတာ့ မံုရြာတရား႐ံုးမႇာ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္တယ္။ တရား႐ံုးက လက္ခံၿပီးေတာ့ ပုဒ္မ-၅၀၅ နဲ႔
ဖမ္း၀ရမ္း ထုတ္တယ္။ လက္ပံေတာင္း အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္မႇာလည္း
ဆႏၵျပတာေတြ ရႇိတဲ့အတြက္ ပုဒ္မ-၁၈ နဲ႔ တစ္မ်ိဳး၊ ပုဒ္မ-၅၀၅ နဲ႔ တစ္မ်ိဳး ဆြဲထားတာရႇိတယ္။
အဲဒီကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာတယ္။
အေျပာင္းအလဲလည္း ေျပာေသးတယ္။ အခုဟာက အရင္တုန္းကလိုမ်ိဳး ဒီဗီဘီနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးလို႔
အဖမ္းခံရမယ့္ဘ၀ ျပန္ေရာက္ေတာ့ မလားလို႔ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာတယ္'' ဟုလည္း
ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဒီဘက္ေခတ္သို႕ ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ယင္းဥပေဒမ်ားကို မသံုးသင့္ေတာ့ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အ
ေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳရာ
ေရာက္ေၾကာင္း ထို႕ေၾကာင့္ ယင္းဥပေဒကို လံုး၀ဖ်က္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း ပုဒ္မ-၁၈ သည္
ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္သူကို ကူညီရန္ထားသည့္ ဥပေဒျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူကို
ကူညီရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆႏၵျပရန္ တင္ပါကလည္း အစိုးရက ခြင့္ျပဳရေၾကာင္း ဒီႏိုင္ငံတြင္ အဲဒီလို
မဟုတ္ဘဲ လိုရင္တစ္မ်ဳိး မလိုရင္ တစ္မ်ဳိး သံုးရန္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း
တရားလႊတ္ေတာ္ေရႇ႕ေန ဦးႀကီးျမင့္က ဆိုသည္။တရားစီရင္ေရး အခန္းက႑တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ပိုင္းမႇ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ား ရႇိေနေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပကာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရးႏႇင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီမႇ သိရႇိရသည္။
ယခုကဲ့သို႔ ပုဒ္မ-၅၀၅၊ ပုဒ္မ ၁၈ တို႔ျဖင့္ အေရးယူမႈမ်ား ေနာက္ကြယ္တြင္ တရားစီရင္ေရးႏႇင့္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မႇ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရႇိေနမည္ ဆိုပါကလည္း ယင္းသို႔ မရႇိသင့္ေၾကာင္း
ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက အၾကံျပဳၾကသည္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
191
ကိုယ္က်ရာ တာ၀န္ကို မညည္းမညဴ လုပ္ေဆာင္ခဲ့၍
ဇြန္အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္းကိုႏိုင္
ေျပာၾကား
Created on Tuesday, 18 June 2013 00:23 http://www.weeklyeleven.com
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၌ ဇြန္ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၁၉၈၈ ဇြန္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရႇားမႈ ေငြရတု
အထိမ္းအမႇတ္ အခမ္းအနား (ဓာတ္ပံု-ေအာင္ေဇာ္ထြန္း)
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
192
ဇြန္လ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရႇားမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ခဲ့ရျခင္းမႇာ ေက်ာင္းသားအားလံုးက က်ရာတာ၀န္ကို
မညည္းမညဴ ယူခဲ့ၾကျခင္းႏႇင့္ စုေပါင္းတာ၀န္ခံႏိုင္ ခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္းကိုႏိုင္က
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရႇိ ေတာ္၀င္ႏႇင္းဆီ ခန္းမတြင္ ဇြန္ ၁၆ ရက္က က်င္းပသည့္ ဇြန္အေရးေတာ္ပံု ေငြရတုပြဲ
အခမ္းအနား၌ ေျပာၾကားသည္။
ဦးမင္းကိုႏိုင္က ''ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေရးေတာ္ပံုတစ္ခု ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုရင္ ေနရာေတြ ရာထူးေတြက
အဓိကမက်ဘဲ တာ၀န္ခြဲေ၀မႈကသာ အဓိကက်တဲ့ အေၾကာင္းကို ဇြန္အေရးေတာ္ပံုက ျပခဲ့တာပါ။
အဲဒီအခ်ိန္က ေခတ္မီအြန္လိုင္းေပၚက လစ္တစ္ခ်က္ ႏႇိပ္လိုက္႐ုံနဲ႔ လူေတြအမ်ားႀကီး ဖတ္ႏိုင္တဲ့
အဆင့္မ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မႇာ ကိုယ္ပိုင္စာကူးစက္ မရႇိပါဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြေရးတဲ့
ဆန္႔က်င္စာကို ျပန္႔ေစခ်င္ရင္ မီးေခ်ာင္းနဲ႔ လႇိမ့္ခဲ့ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ပဲ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ဗလာစာရြက္ေတြမႇာ လက္ေရးနဲ႔ ေရးခဲ့ၾကပါတယ္။
ေက်ာင္းသားေတြအားလံုး ၀ိုင္းၿပီးေတာ့ ေရးခဲ့ၾကလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေထာင္နဲ႔ေသာင္းနဲ႔ခ်ီၿပီး
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မႇာ ေ၀လို႔ရခဲ့ပါတယ္'' ဟု ေျပာၾကားသည္။
ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဇြန္လအေရးေတာ္ပံု က်င္းပေရး ေကာ္မတီ၏ သေဘာထား
ေၾကညာခ်က္ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၂ ခုႏႇစ္က ေက်ာင္းသားေဟာင္းျဖစ္ေသာ ဦးသာဘန္း၊
၁၉၇၄-၇၅ ေက်ာင္းသားေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးျမင့္ေအးတို႔ကလည္း ၎တို႔၏
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေ၀မွ်ေပးခဲ့သည္။ ဦးသာဘန္းက ေက်ာင္းသားမ်ားရႇိလွ်င္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ
ရႇိရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဆိုသည္မႇာ ေက်ာင္းသားထု၏ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ေက်ာင္းသားမ်ား အေနႏႇင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရရန္
ဆက္လက္ေတာင္းဆို သင့္သည္ဟု မ်ဳိးဆက္သစ္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကို ေျပာၾကားသည္။
ထို႔အျပင္ ဇြန္အေရးေတာ္ပံုကို စတင္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကိုေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ကလည္း
ဇြန္လတုန္းက ေႂကြးေၾကာ္သံ သုံးရပ္ကို မူတည္ၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏႇင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား
ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ အခ်က္သုံးခ်က္မႇ နံပါတ္တစ္ အခ်က္ျဖစ္သည့္ ဖမ္းဆီးေက်ာင္းသားမ်ားကို
ျပန္လႊတ္ေပး ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဇြန္လအေရးေတာ္ပံုသည္ ထိခိုက္မႈ အနည္းဆံုးႏႇင့္ ေအာင္ျမင္မႈ
ရရႇိခဲ့သည့္ အေၾကာင္းကို ေျပာၾကားသည္။ ထို႔အျပင္ ဇြန္လအေရးေတာ္ပံု၏ ထူးျခားခ်က္
တစ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုတည္း၏ စည္း႐ံုးမႈေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာျခင္း မဟုတ္ဘဲ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး၊ အုပ္စုအသီးသီးမႇ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည့္အတြက္ ေထာက္လႇမ္းေရးမ်ား အေနႏႇင့္ အလြယ္တကူ ေခ်မႈန္းႏိုင္ျခင္း မရႇိခဲ့သည့္
အေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အဆံုးတြင္ ဇြန္လ စိတ္ဓာတ္ကို အရင္းတည္ၿပီး
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းသည္။
ကိုေမာင္ေမာင္ေက်ာ္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ ေနထိုင္ေနသူျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔
ျပန္လည္ေရာက္ရႇိလာစဥ္ ဇြန္လအေရးေတာ္ပံု ေငြရတုပြဲကို ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
193
ထို႔ျပင္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ စည္သူေမာင္ႏႇင့္ ဒီၿငိမ္းလင္းတို႔ကလည္း ၎တို႔၏
ေက်ာင္းသားလႈပ္ရႇားမႈ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုလည္း ေျပာၾကားသည္။
ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီႏႇင့္ အစိုးရတို႔
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးမည္
Created on Tuesday, 18 June 2013 00:19
အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၊ သံအမတ္ႏႇင့္ ကယားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား
ေတြ႕ဆံုစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ႏြဲ႕ယဥ္ေအး)
ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) မႇ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားႏႇင့္ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္း
ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ား လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရႇိ တပ္နယ္ခန္းမတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္ဟု KNPP ဆက္ဆံေရး႐ံုး တာ၀န္ခံအရာရႇိ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
194
ခူးဒယ္နရယ္က ေျပာၾကားသည္။ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည့္ရက္မႇာ ဇြန္ ၁၉ ရက္ သို႔မဟုတ္ ၂၀
ရက္ဟု သတ္မႇတ္ထားၿပီး အစိုးရ ကိုယ္စားလႇယ္အဖြဲ႕ ေရာက္ရႇိမည့္ ၁၈ ရက္တြင္
ႏႇစ္ဖက္ကိုယ္စားလႇယ္မ်ား ေတြ႕ဆံု၍ ေဆြးေႏြးပြဲရက္ကို အတည္ျပဳ ေျပာၾကားမည္ဟု
သိရသည္။ထိုပြဲသို႔ တက္ေရာက္မည့္ KNPP မႇ ကုိယ္စားလႇယ္မ်ားအျဖစ္ အတြင္းေရးမႇဴး (၁)
ခူးဦးရယ္၊ အတြင္းေရးမႇဴး(၂ ) ဦးေအာင္ဆန္းျမင့္ႏႇင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘီထူးတို႕
ပါ၀င္ၾကမည္ဟု သိရသည္။
အစိုးရဘက္ကေတာ့ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းနဲ႔ ဘယ္သူေတြ ပါမယ္ဆိုတာ တိက်မသိေသးပါဘူး။
ကြ်န္ေတာ္တို႕ကေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲမႇာ ပထမအႀကိမ္က ေဆြးေႏြးထားတဲ့ အခ်က္ေတြကို
အဓိကထား ေဆြးေႏြးသြားပါမယ္။ တပ္ေနရာခ်ထားမႈ ၊ ဒုကၡသည္အေရး၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းကိစၥေတြ
ပါမႇာပါ။ အစုိးရ ဘက္ကေတာ့ ဘယ္လိုျပင္ဆင္လာမယ္ဆိုတာ မသိပါဘူး။ အတိုင္းအတာ
ဘယ္ေလာက္ထိ လုပ္ေပးမယ္ ဆိုတာလည္း မသိႏိုင္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ လူထုရဲ႕
သေဘာထားေတြကိုလည္း တင္ျပသြားမႇာပါ...
ဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ထားမႈႏႇင့္ ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္ခံ ခူးဒယ္နရယ္က
''အစိုးရဘက္ကေတာ့ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းနဲ႔ ဘယ္သူေတြ ပါမယ္ဆိုတာ တိက်မသိေသးပါဘူး။
ကြ်န္ေတာ္တို႕ကေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲမႇာ ပထမအႀကိမ္က ေဆြးေႏြးထားတဲ့ အခ်က္ေတြကို
အဓိကထား ေဆြးေႏြးသြားပါမယ္။ တပ္ေနရာခ်ထားမႈ ၊ ဒုကၡသည္အေရး၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းကိစၥေတြ
ပါမႇာပါ။ အစုိးရ ဘက္ကေတာ့ ဘယ္လိုျပင္ဆင္လာမယ္ဆိုတာ မသိပါဘူး။ အတိုင္းအတာ
ဘယ္ေလာက္ထိ လုပ္ေပးမယ္ ဆိုတာလည္း မသိႏိုင္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ လူထုရဲ႕
သေဘာထားေတြကိုလည္း တင္ျပသြားမႇာပါ'' ဟု ဆက္လက္ရႇင္းျပသည္။
ပထမအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္နယ္အတြင္း၌ ရြာသစ္ဆည္
တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းအား ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရမႇ တပ္မ်ားျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းေရး၊
အမႇတ္(၁၄) တန္းျမင့္ စစ္သင္တန္းေက်ာင္း တည္ေဆာက္မႈမ်ား ရပ္တန္႕ေရးႏႇင့္
လူမႈေရးစင္တာအျဖစ္ အသံုးျပဳေရး၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမႇ ရြာသစ္ဆည္
တည္ေဆာက္ျခင္းကို ရပ္တန္႔ရန္ ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္ခြင့္ ေတာင္းခံျခင္း မ်ားအား KNPP အပါအ၀င္
လူထုမ်ားမႇ ေတာင္းဆိုၾကေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ဘဲ ဆက္လက္တည္ရႇိ ေနခဲ့သည္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
195
ယခုကဲ့သို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ မတိုင္မီ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ႏို၀င္ဘာ
၁၀ ရက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ အစိုးရ ကိုယ္စားလႇယ္ ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ႏႇင့္
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ကိုယ္စားလႇယ္ KNPP ေခါင္းေဆာင္-ဒုဥကၠ႒ ေအဘယ္တြိတို႔
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ သေဘာထားအျမင္
ႏႇီးေႏႇာဖလႇယ္ပြဲဲမႇ အခ်က္ ရႇစ္ခ်က္ပါ သေဘာထား
ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္
Created on Tuesday, 18 June 2013 00:30 http://www.weeklyeleven.com
ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီခ႐ိုင္ ဆံုဆည္းၿမိဳင္ေက်းရြာ ဒီမိုကေရစီ အက်ဳိးျပဳ ကရင္အမ်ဳိးသား
တပ္မေတာ္ DKBA ကလို႔ထူးေဘာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ေကာ္သူေမြးခီး) တြင္ ဇြန္ ၁၅ ရက္မႇ ၁၇ ရက္ထိ
သံုးရက္တိုင္တိုင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု သေဘာထားအျမင္
ႏႇီးေႏႇာဖလႇယ္ပြဲ ေဆြးေႏြးပြဲမႇ အခ်က္ရႇစ္ခ်က္ပါေသာ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ကို
ယေန႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ဳိးသား တန္းတူေရးႏႇင့္
ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို မေျဖရႇင္း ႏိုင္သည့္အတြက္ ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္၊ (၂)
စစ္မႇန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစံုႏႇင့္
တစ္မ်ဳိးသားလံုး ပါ၀င္ေသာ ညီလာခံႀကီးတစ္ရပ္ ေခၚယူရန္...
အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ (၁) ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီေရး၊
လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ဳိးသား တန္းတူေရးႏႇင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို မေျဖရႇင္း
ႏိုင္သည့္အတြက္ ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္၊ (၂) စစ္မႇန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု
ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစံုႏႇင့္ တစ္မ်ဳိးသားလံုး ပါ၀င္ေသာ
ညီလာခံႀကီးတစ္ရပ္ ေခၚယူရန္၊ (၃) မတရားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရန္ႏႇင့္
ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ ကင္းေသာ ေႏႇာင္ႀကိဳးမဲ့ေသာ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို
အျမန္ဆံုး ေၾကညာေပးရန္၊ (၄) အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ကိစၥမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
196
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏႇင့္အညီ တစ္တိုင္းျပည္လံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္၊ (၅) အစိုးရတပ္မ်ား အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏႇင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲစဥ္ကာလက သေဘာတူညီ ထားခ်က္မ်ားကို တိက်စြာ
လိုက္နာရန္။ (၆) တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလႇန္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏႇင့္ ဒီမိုကေရစီေရးႏႇင့္ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရး လႈပ္ရႇားမႈမ်ား
ေပၚေပါက္လာရန္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမႇ ၀ိုင္း၀န္းေထာက္ပံ့
ကူညီေပးရန္၊ (၇) အလုပ္သမား လယ္သမားတို႔၏ အခက္အခဲမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ေျဖရႇင္းေပးရန္။
(၈) တိုင္းရင္းသား တပ္ေပါင္းစုမ်ားႏႇင့္ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးတို႔၏ သေဘာတူခ်က္မ်ားကို
ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အသိအမႇတ္ျပဳ မႇတ္တမ္းတင္ၿပီး တူညီေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို တက္ႂကြစြာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စသည္တို႔ ပါ၀င္သည္။
ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ၃၀ မႇ
ကိုယ္စားလႇယ္ေပါင္း ၈၄ ဦးတို႔ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္
ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
လက္ရႇိေဆာင္ရြက္ လ်က္ရႇိေသာ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီေရး၊
တိုင္းရင္းသား တန္းတူညီမွ်ျခင္း၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး ဆိုင္ရာမ်ားတြင္ သိသာစြာ
တိုးတက္မႈ မရႇိေသးျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏႇင့္အမွ် ဒီမိုကေရစီ
အင္အားစုမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ား၏ လိုလားခ်က္ႏႇင့္ ႏိုင္ငံေရး ရည္မႇန္းခ်က္မ်ား
အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားလာသျဖင့္ ေရရႇည္တြင္ ႏိုင္ငံေရး ရည္မႇန္းခ်က္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားတန္းတူ
အခြင့္အေရး ရရႇိရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ေမႇးမႇိန္ေပ်ာက္ကြယ္မည့္ အလားအလာ ရႇိေနသည္ဟု
႐ႈျမင္သည့္အတြက္ ႏႇီးေႏႇာဖလႇယ္ပြဲအား ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
197
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ေရႇ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးတြင္
လုပ္ပိုင္ခြင့္မရႇိ ျဖစ္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အင္စတီက်ဳ ေ၀ဖန္
Created on Sunday, 16 June 2013 23:25 http://www.weeklyeleven.com
အေမရိကန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အင္စတီက်ဳမႇ အသြင္ကူးေျပာင္းသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး
ကြၽမ္းက်င္ပညာရႇင္ Ms.Leanne Mckay
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တရားဥပေဒ ျပန္လည္စိုးမိုးေရး
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအရ ျပည္ေထာင္စု ေရႇ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ အဓိက တာ၀န္ရႇိေနေသာ္လည္း
ေရႇ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏႇင့္ တရားဥပေဒ စုိးမိုးေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေသာ
၀န္ေဆာင္မႈမရႇိ ျဖစ္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အင္စတီက်ဳမႇ အသြင္ကူးေျပာင္းသည့္
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ကြၽမ္းက်င္ပညာရႇင္ Ms.Leanne Mckay က
ေ၀ဖန္ေျပာၾကားသည္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
198
''တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမယ့္ တာ၀န္က ေရႇ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးမႇာ ရႇိတယ္။
ဒါေပမဲ့ ေရႇ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးမႇာ လုပ္ႏုိင္တဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရႇိသလို လိုအပ္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈလည္း
ရမထားဘူး။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မႇာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ
ရႇိေပမဲ့ သူကလည္း အၾကံျပဳတာပဲ လုပ္ႏုိင္တယ္'' ဟု Ms.Leanne Mckay က သံုးသပ္သည္။
အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းစ ႏုိင္ငံမ်ား၏ တရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရးအား ကူညီ လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ အေမရိကန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အင္စတီက်ဳ (United
States Institute of Peace) အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ လစ္ဗ်ား၊ ယီမင္၊
အီရတ္၊ အင္ဒိုနီးရႇား၊ ပါကစၥတန္ စသည့္ႏုိင္ငံမ်ားအား ေလ့လာခဲ့သည့္ အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအား ၂၀၁၂ ႏႇစ္ဆန္းပိုင္းမႇ စတင္ေလ့လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမႇ
ေမလအထိ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရႇမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္
စသည့္ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ အစိုးရ အရာရႇိမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
စသည့္ အဖြဲ႕အစည္း အစံုႏႇင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ရဖို႕အတြက္ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားတဲ့ တရားသူႀကီးေတြက အႀကီးဆံုး
အေႏႇာင့္အယႇက္လို႔ ျပည္သူေတြက ျမင္ေနၾကတယ္။ ႏႇစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားရဲ႕
အမိန္႔နဲ႕ တရားစီရင္လာတဲ့ တရားသူႀကီးေတြမႇာ ကိုယ္ပိုင္တရားစီရင္ႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္း
မရႇိေတာ့တာကလည္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကိုပိုၿပီး အေျခအေန ဆိုးေစပါတယ္...
တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးတြင္ ေအာက္ဆံုးအဆင့္၌ ရႇိေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအား လက္ရႇိရပ္တည္မႈမႇ
ျမင့္တက္ေစရန္ အစိုးရ တာ၀န္ရႇိသူမ်ားႏႇင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ၀ါရႇင္တန္ဒီစီသို႔
ေခၚေဆာင္ၿပီး သင္တန္းေပးမႈမ်ား ရႇိေနသည့္အျပင္ ရဲခ်ဳပ္၊ ေရႇ႕ေနခ်ဳပ္ စသည့္ အဖြဲ႕အစည္း
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏႇင့္လည္း အေမရိကန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အင္စတီက်ဳႏႇင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈမ်ား
ရႇိေနေၾကာင္း သိရသည္။
''တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ရဖို႕အတြက္ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားတဲ့ တရားသူႀကီးေတြက အႀကီးဆံုး
အေႏႇာင့္အယႇက္လို႔ ျပည္သူေတြက ျမင္ေနၾကတယ္။ ႏႇစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားရဲ႕
အမိန္႔နဲ႕ တရားစီရင္လာတဲ့ တရားသူႀကီးေတြမႇာ ကိုယ္ပိုင္တရားစီရင္ႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္း
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
199
မရႇိေတာ့တာကလည္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကိုပိုၿပီး အေျခအေန ဆိုးေစပါတယ္'' ဟု Ms.Leanne
Mckay က ဆိုသည္။
အသြင္ကူးေျပာင္းစ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ မိမိဆႏၵအား ေဖာ္ထုတ္ခြင့္
ရႇိလာေသာ္လည္း ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လႇည့္ လိုသူမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရႇိေနသျဖင့္
တရားသူႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း အခ်ဳိ႕မႇာ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လႇည့္ခ်ိန္တြင္
ယခုအခ်ိန္ ေျပာဆိုမႈမ်ားအတြက္ အေရးယူခံရမည္ကို စိုးရြံ႕ေနၾကသည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
ဥပေဒျပဳသူ၊ ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရႇင္းႏုိင္သူအား ျပည္သူမ်ား သိရႇိမႈ မရႇိ၊ ေျဖရႇင္းႏုိင္သူမရႇိ
ျဖစ္ေနေၾကာင္း Ms.Leanne Mckay က ေျပာပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဥပေဒမ်ားစြာ ရိႇေနေသာ္လည္း အသက္မ၀င္မႈ၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားမႇာ
အဂၤလိပ္ေခတ္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ား နားမလည္မႈ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
ေခတ္၌ပင္ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲရာ၌ ျပည္သူ႔အသံ မပါ၀င္သျဖင့္ ျပည္သူမ်ား မယံုၾကည္မႈမ်ား
ရႇိေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
က်င့္သံုးေနသည့္ ဥပေဒမ်ား အမိန္႔ေၾကျငာစာမ်ားမႇာ အမႇန္တကယ္ အသံုး၀င္မႈ ရႇိေနေသာ္လည္း
ေခ်ာင္ထိုးထားၿပီး ႏႈတ္မိန္႕ျဖင့္ ညႊန္ၾကားေနမႈမ်ားမႇာလည္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအား
ပ်က္ျပားေစႏုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း...
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ပ်က္ျပားေနရျခင္းမႇာ ျပည္သူမ်ား ေန႕စဥ္
ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ျပႆနာမ်ား၊ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ အသံုးခ်မႈ
ျပသနာမ်ား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေနၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္
ျပည္သူမ်ား၏ မိသားစုဘ၀ သာယာမႈ၊ တိုးတက္မႈမ်ားအား မ်က္ကြယ္ျပဳေနသည့္အျပင္ ဥပေဒမ်ား
စနစ္မ်ား ေရးဆြဲရန္သာ အားထုတ္ေနသည့္အျပင္ အစိုးရႏႇင့္ ျပည္သူအၾကား ညိႇႏႈိင္းေပးႏုိင္သည့္
အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အစိုးရ အေနျဖင့္ အေႏႇာင့္အယႇက္ ေပးသူမ်ားဟု
ျမင္ေနျခင္းမႇာလည္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအား ပ်က္ျပားေစေၾကာင္း သိရႇိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ကင္းမဲ့ျခင္း ျပသနာမ်ားမႇာ ဥပေဒအား
ကိုင္တြယ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ လိုက္နာႏိုင္မႈ မရႇိေသာ္လည္း ဥပေဒ ခ်မႇတ္ႏိုင္သူမ်ား
ျဖစ္သျဖင့္ ယင္းတို႔ဆံုးျဖတ္သည့္ ဥပေဒအား ျပည္သူမ်ားမႇ အခြင့္အေရးႏႇင့္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈေၾကာင့္
လိုက္လံလိမ္ညာ ေပးရသည့္အျပင္ ဥပေဒျပဳသူမ်ားမႇာ အစိုးရအလႊာမႇ နီးစပ္သူမ်ားသာ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
200
ျဖစ္ေနသျဖင့္ ဥပေဒျပဳရာတြင္ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈ ပါ၀င္ေနၿပီး ျပည္သူလူထု၏
ေျမျပင္ပကတိ ဘ၀ႏႇင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေရးဆြဲႏိုင္မႈ မရႇိသျဖင့္ ဥပေဒ ျပဳသူမ်ားမႇာ ယင္းတို႔၏
မႇားယြင္းမႈအား မသိရႇိႏိုင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္းလည္း အမ်ဳိးသား စီးပြားေရးႏႇင့္ လူမႈေရး
အၾကံေပးေကာင္စီ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
ယေန႔ေခတ္ကာလႏႇင့္ ေလ်ာ္ညီမႈ မရႇိေတာ့သည့္ ဆိုရႇယ္လစ္ေခတ္၊ န၀တေခတ္ႏႇင့္
နအဖေခတ္မ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ေခတ္မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ႏုိင္ေရး
ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဥပေဒမ်ား အမိန္႔ညႊန္ၾကား ခ်က္မ်ားအား ပယ္ဖ်က္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ အဆိုပါ
ဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာ စာမ်ားအျပင္ လက္ရႇိေခတ္တြင္ က်င့္သံုးေနသည့္ ဥပေဒမ်ား
အမိန္႔ေၾကျငာစာမ်ားမႇာ အမႇန္တကယ္ အသံုး၀င္မႈ ရႇိေနေသာ္လည္း ေခ်ာင္ထိုးထားၿပီး
ႏႈတ္မိန္႕ျဖင့္ ညႊန္ၾကားေနမႈမ်ားမႇာလည္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအား ပ်က္ျပားေစႏုိင္သည့္
ကိစၥရပ္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ဧၿပီ ၁၀ ရက္က
ေျပာၾကားထားသည္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
201
ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ အေရးယူမႈ၊ ေထာင္ခ်မႈ မ်ားျပားလာၿပီး
ေနာက္ပိုင္း ယင္းပုဒ္မအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားလာ၊ ပုဒ္မ ၁၈ ကို
ပယ္ဖ်က္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုတင္ထား
Created on Sunday, 16 June 2013 23:15
လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ား ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ မတ္လအတြင္းက
ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ဟိန္းမင္းထက္-မံုရြာ)
အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ႏႇင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလႇည့္လည္ခြင့္ ဆိုင္ရာ ပုဒ္မ-၁၈ ျဖင့္
အေရးယူမႈ၊ ေထာင္ဒဏ္ခ်မႇတ္ အေရးယူမႈ မ်ားျပားလာၿပီးေနာက္ပိုင္း ယင္းဥပေဒ ပုဒ္မအေပၚ
ဥပေဒ ပညာရႇင္မ်ားက ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရႇိလာေၾကာင္း ဥပေဒပညာရႇင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမႇ
သိရသည္။ထို႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ႏႇင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလႇည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ပုဒ္မ-၁၈ ကို
ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုတင္ထားေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရးႏႇင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႇဴး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္
ဦး၀င္းျမင့္ထံမႇ သိရသည္။ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏႇင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး
ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႇဴး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ ဦး၀င္းျမင့္က''ကြၽန္ေတာ္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ
စုေ၀းခြင့္ႏႇင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလႇည့္လည္ခြင့္ ဆိုင္ရာ ပုဒ္မ-၁၈ ကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ လႊတ္ေတာ္ကို
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
202
အဆိုတင္ထားပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ စီတန္းလႇည့္လည္ခြင့္ ေပးမယ္လို႔ ဖြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒမႇာ ပါပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီဥပေဒက ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္
တဲ့အတြက္ ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ အဆိုတင္ထားတာပါ'' ဟု သုံးသပ္သည္။လက္ရႇိျပ႒ာန္းထားသည့္
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ႏႇင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလႇည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမႇာ ႏုိင္ငံတကာတြင္
ျပ႒ာန္းထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ အႏႇစ္သာရမ်ားႏႇင့္ မ်ားစြာကြဲျပား
လ်က္ရႇိေၾကာင္းလည္း ဥပေဒပညာရႇင္မ်ားက ဆိုပါသည္။
''အခုျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြအရ လက္ရႇိဥပေဒေတြဟာ ျပည္သူ႔အတြက္လား၊ သူတို႔အတြက္လား
ဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာတယ္။ ဒါေတြက ျပည္သူေတြအေပၚထားတဲ့ ေစတနာအေပၚ
မူတည္တယ္။ ဒီမႇာက ျပည္သူေတြအေပၚ ေစတနာနည္းတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္နဲ႔
စီတန္းလႇည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒဟာ တျခားႏုိင္ငံမႇာလည္း ရႇိတယ္။ ျပည္သူေတြက စီတန္း
လႇည့္လည္ခြင့္ တင္တယ္ဆိုရင္ အစိုးရက ခြင့္ျပဳတယ္။ စီတန္းလႇည့္လည္ေနတဲ့ သူေတြကိုေတာင္
ရဲေတြက ကာကြယ္ေစာင့္ေရႇာက္ ေပးတာရႇိတယ္။ ဒီမႇာကေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္နဲ႔
စီတန္းလႇည့္လည္ခြင့္တင္ရင္ အဲဒီတင္တဲ့ ကိစၥဟာ အုပ္ခ်ဳပ္သူနဲ႔ သူတို႔နဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ့
ခ႐ိုနီေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ခြင့္မျပဳေတာ့ဘူး။ တျခားႏုိင္ငံေတြမႇာ မိမိဆႏၵကို လြတ္လပ္စြာ
ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ ရႇိတယ္။ ဒီမႇာက ေဘာင္ခတ္ထားတယ္။ ဥပေဒကေတာ့ ျပ႒ာန္းထားပါရဲ႕။ ဒါေပမဲ့
သူတို႔နဲ႔ပတ္သက္ လာရင္ေတာ့ ခြင့္မျပဳဘူးဆိုတာ ေပးကားေပး၏ မရျဖစ္ေနတာေပါ့'' ဟု
တရားလႊတ္ေတာ္ေရႇ႕ေန ဦးႀကီးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး၊
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရား
အက်ိဳးငႇာ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏႇင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ လက္နက္မပါဘဲ ၿငိိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္၊
စီတန္းလႇည့္လည္ခြင့္ရႇိေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ-၃၅၄ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။
ဒီမႇာကေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္နဲ႔ စီတန္းလႇည့္လည္ခြင့္တင္ရင္ အဲဒီတင္တဲ့ ကိစၥဟာ
အုပ္ခ်ဳပ္သူနဲ႔ သူတို႔နဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ့ ခ႐ိုနီေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ခြင့္မျပဳေတာ့ဘူး။
တျခားႏုိင္ငံေတြမႇာ မိမိဆႏၵကို လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရႇိတယ္။ ဒီမႇာက ေဘာင္ခတ္ထားတယ္။
ဥပေဒကေတာ့ ျပ႒ာန္းထားပါရဲ႕...
''ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ႏႇင့္ စီတန္းလႇည့္လည္ခြင့္ ဆုိင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ-၁၈ က အဲဒီအခြင့္အေရးကို
မေပးခ်င္လို႔ ကန္႔သတ္တဲ့ ဥပေဒပဲ။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္အိုး
အိမ္စည္းစိမ္နဲ႔ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး ဒါေတြကို ထိခိုက္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလႇည့္လည္ခြင့္
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
203
မေပးဘူး။ ေနာက္ တစ္ခ်က္က ေပးမယ္၊ မေပးဘူးဆိုတဲ့ အာဏာကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ေပးထားတာပဲ။
ရဲတပ္ဖြဲ႕ဆိုတာ ဥပေဒပညာရႇင္ေတြ မဟုတ္ဘူး'' ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရႇ႕ေန ဦးသန္းစိုး(ထြန္း)က
ဆိုသည္။ဆႏၵျပလိုသူမ်ားသည္ ဆႏၵျပ ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႇဴးထံ ေလ်ာက္လႊာ
တင္၍ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏႇင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊
ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရား အက်ိဳးငႇာ ျပ႒ာန္း
ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏႇင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာက ျငင္းပယ္ျခင္း
မျပဳရေၾကာင္း ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ႏႇင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလႇည့္လည္ခြင့္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ-၄
ႏႇင့္ ၅ တို႔အရ သိရသည္။
သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မႇဴးသည္ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးက ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားက ျဖစ္ေစ၊
အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ရပ္က ျဖစ္ေစ၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရႇိရန္ သတ္မႇတ္ခ်က္မ်ားႏႇင့္အညီ တင္ျပေလွ်ာက္
ထားခ်က္ကို လက္ခံရရႇိသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႇဴး၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးရန္
ျငင္းပယ္ျခင္း ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊
ရပ္ရြာေအးခ်မ္း သာယာေရး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရား အက်ိဳးငႇာ ျပ႒ာန္းထား
သည့္ ဥပေဒမ်ားႏႇင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ျခင္း မျပဳရေၾကာင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ႏႇင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလႇည့္လည္ခြင့္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၅ အရ
သိရသည္။''ဥပေဒကို သားေရႀကိဳးလို လုပ္ခ်င္လို႔လို႔ ျမင္တယ္။ တကယ္လို႔ ပုဒ္မ-၃၅၄ ဟာ
ေယဘုယ် ဆန္တယ္ပဲ ဆိုရင္ ပုဒ္မ-၁၈ အရ စီတန္းလႇည့္လည္ခြင့္ ေပးမယ္၊ မေပးဘူး
ဆိုတာကိုေတာ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕က မဆံုးျဖတ္သင့္ဘူး။ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို ရဲကိုမေပးသင့္ဘူး။
တရားသူႀကီးေတြ၊ ဥပေဒပညာရႇင္ေတြပါတဲ့ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ေပးသင့္ပါတယ္'' ဟု ၎က ဆိုသည္။
မည္သူမဆို ခြင့္ျပဳမိန္႔မရရႇိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလႇည့္လည္ျခင္း
ျပဳေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရႇား စီရင္ျခင္းခံရလ်င္ ထိုသူကို တစ္ႏႇစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊
က်ပ္သံုးေသာင္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏႇစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မႇတ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ႏႇင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလႇည့္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ-၁၈ အရ သိရသည္။
မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၂၉ လမ္း၊ ၈၄ လမ္းႏႇင့္ ၈၅ လမ္းၾကားရႇိ ကိုင္းတန္းေစ်း
တရား၀င္ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳရန္ ေစ်းသူ၊ ေစ်းသားမ်ားမႇ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ထံ ေတာင္းဆိုမႈျပဳရာတြင္
ပါ၀င္ပတ္သက္သူ ဦးေအးသိန္း၊ ဦး၀င္းေဆြျမင့္၊ ဦးစိန္ေအာင္၊ ဦးညီညီေက်ာ္၊ ေဒၚနီနီေအာင္၊
ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ဦးႏႇင့္ ေဒၚသဲသဲတို႔ကို မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမႇ ဇြန္ ၁၂ ရက္က
ေထာင္ဒဏ္ခ်မႇတ္လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။ဦးေအးသိန္း၊ ဦး၀င္းေဆြျမင့္ႏႇင့္ ဦးစိန္ေအာင္တို႔ကို
ပုဒ္မ(၅၀၅)ခ၊ ပုဒ္မ (၁၈)တို႔ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏႇစ္သုံးလ ခ်မႇတ္ကာ က်န္ေလးဦးအား
ေထာင္ဒဏ္ သုံးလစီ ခ်မႇတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္
ဦးသိန္းညြန္႔က ''ပုဒ္မ ၁၈ အရ ေထာင္ခ် အေရးယူတာမ်ဳိးက ျပင္းထန္လြန္းပါတယ္။ ဥပေဒက
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
204
ျပ႒ာန္းၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ မလိုက္နာလို႔ေတာ့ မရပါဘူး။ သို႔ေသာ္ ပထမအႀကိမ္
က်ဴးလြန္တာဆိုရင္ ေထာင္ဒဏ္အစား ေငြဒဏ္ေလာက္ပဲ ခ်မႇတ္သင့္ပါတယ္'' ဟု ေျပာၾကားသည္။
ေဒၚေနာ္အုန္းလႇသည္ ေမ ၂၃ ရက္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အေမရိကန္ ခရီးစဥ္အတြင္း
ေျပာၾကားခဲ့သည့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ အခေၾကးေငြျဖင့္ ျပသျခင္း
ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းႏႇင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ မတင္ဘဲ ဆႏၵျပခဲ့သည့္ အတြက္ ပုဒ္မ
၁၈ ျဖင့္ တရားစြဲဆုိ ခံထားရသူ ျဖစ္သည္။လက္ရႇိအခ်ိန္တြင္ ဒီမုိကေရစီႏႇင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕တြင္ ေဒၚေနာ္အုန္းလႇ အပါအ၀င္ အဖြဲ႕၀င္ အမ်ဳိးသမီးငါးဦးမႇာ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစံုမႇ
ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ စုစုေပါင္း ၂၆ မႈ စြဲဆုိခံထားရေၾကာင္း သိရသည္။ေတာ္၀င္သစ္အေခ်ာထည္
စက္႐ုံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အလုပ္ရႇင္ အလုပ္သမား ပဋိပကၡမ်ားႏႇင့္ ပတ္သက္၍
ေတာ္၀င္အလုပ္သမား သမဂၢမႇ ကုိေနလင္းဦး၊ ကုိဇင္မ်ိဳးကုိကုိ၊ ကုိဘိုဘုိမင္း၊ မသီတာေအာင္၊
မအိဇာျဖဴျဖဴႏႇင့္ ကိုထက္ကုိကုိတုိ႔ အပါအ၀င္ အလုပ္သမားမ်ားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ
Action Labour Dream မႇ ကုိေက်ာ္မင္းတုိ႔ကုိ ခြင့္ျပဳမိန္႔ မရႇိဘဲ ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ႏႇင့္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ တို႔တြင္
တရားစြဲဆုိထားသည္။စစ္ပြဲမ်ား ရပ္ဆိုင္းရန္ ေကအိုင္ေအ ဌာနခ်ဳပ္တည္ရႇိရာ လိုင္ဇာျမိဳ႕သို႔
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မႇ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လမ္းေလွ်ာက္ၾကသူ ငါးဦးအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ
စီတန္းလႇည့္လည္ခြင့္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ(၁၈) ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္း ရႇစ္ခုမႇ တရားစြဲဆို ထားသည္။
ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ အေရးယူမႈ၊ ေထာင္ခ်မႈမ်ားအေပၚ အျမင္မ်ား
''ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို အေႏႇာင့္အယႇက္
မျဖစ္ဘူးဆိုရင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ရႇိတယ္လို႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒမႇာ ျပ႒ာန္းထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႕မႇာေတာ့ ဒီလိုျပည္သူေတြရဲ႕
နစ္နာခ်က္ေတြကို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တဲ့ ေနရာမႇာေတာ့ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔ ကန္႔သတ္ထားတယ္။ ရဲနဲ့
တရား႐ံုးကေတာ့ ဒီလိုတရားစြဲဆိုတာေတြဟာ ဥပေဒအတိုင္းပါလို႔ ေျပာေပမယ့္
အဲဒီဥပေဒမႇာကိုကအားနည္းခ်က္ေတြရႇိေနတာ''
ေဒၚခင္စႏၵာညြန့္ (ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္)
''ကြၽန္ေတာ္တို႔ လိုင္ဇာကုိ ျဖတ္သန္းသြားတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမႇာ ေနျပည္ေတာ္ အပါအ၀င္
ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္ကမႇ တရားစြဲဆိုတာေတြ မလုပ္ပါဘူး။ ရန္ကုန္က ၿမိဳ႕နယ္ရႇစ္ၿမိဳ႕နယ္က ပဲလုပ္တာပါ။
အဲဒီေတာ့ ဒီပုဒ္မ (၁၈) ဆိုတဲ့ ဥပေဒဟာ ေနရာေဒသ ကြဲလြဲၿပီးေတာ့ တရားစြဲဆိုတာလားလို႔
ေမးခြန္းထုတ္စရာလည္းရႇိေနပါတယ္''
ကိုဇင္ကို (ရန္ကုန္ၿမိဳ့မႇ လိုင္ဇာၿမိဳ႕သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လမ္းေလွ်ာက္သူ)
''၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အခန္း (ဂ) မႇာ ႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္ရဲ႕ ရပုိင္ခြင့္အေနနဲ႔
လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ျခင္း မျပဳဘဲ လြတ္လပ္စြာစီတန္း လႇည့္လည္ခြင့္ဆုိတာ ပါတယ္။ အခုက
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
205
စီတန္းလႇည့္လည္ မယ္ဆုိရင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ တင္ရမယ္။ တင္ေတာ့လည္း ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ၊
ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာေတြရႇိတယ္။ ခြင့္မျပဳတာေတြလည္းရႇိတယ္။ တျခားႏုိင္ငံ ေတြမႇာလည္း ခြင့္ျပဳမိန္႔
တင္ရတယ္ဆုိတာ မႇန္တယ္။ ခြင့္ျပဳမိန္႔ပဲ တင္ ရတာ။ ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာ၊ ကန္႔သတ္တာ၊ ခြင့္မျပဳတာတုိ႔
မရႇိပါဘူး''
ေဒၚေနာ္အုန္းလႇ (ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရသူ)
''အမႇန္ကေတာ့ ဒီပုဒ္မ ၁၈ ဆိုတာ အေျခခံဥပေဒက ေပးထားတဲ့ လူေတြဟာ လြတ္လပ္စြာ
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ရႇိတယ္ဆိုတာကို ထပ္ၿပီးေတာ့မႇ ရဲဆီမႇာ ခြင့္ေတာင္းရမယ္ဆိုၿပီး
ကန္႔သတ္လိုက္တယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ကုိ ခြင့္ျပဳထားလိုက္ၿပီး ဒါကိုျပန္ၿပီး ခ်ဳပ္ကိုင္တာေပါ့။
ရဲဆီခြင့္ေတာင္းေတာ့ တစ္ခါ ရဲကထပ္ၿပီး ျပည္သူလူထု မလိုက္နာႏိုင္ေအာင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြ
မေပးတာတို႔၊ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးရႇိတာတို႔၊ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြ စတာကို ကန္႔သတ္တယ္။
လူေတြက မလိုက္နာတဲ့ အခါက်ေတာ့၊ သူတို႔ကန္႔သတ္တာနဲ႔ မညီညြတ္တဲ့ အခါက်ေတာ့
တရားစြဲတယ္ေပါ့။ ေနာက္တစ္ခု ေျပာခ်င္တာက သမၼတက ၄၀၁ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စကားေျပာတဲ့
အခါမႇာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လက္စားမေခ်တာမ်ိဳးေတြ မလုပ္ဘူး။ အေရးယူတာတို႔ ဘာတို႔
ေျပာၿပီး အခုျပည္သူေတြက သူတို႔ရဲ႕ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တာကို အေရးယူ အျပစ္ေပးတယ္ ဆိုရင္ေတာ့
သမၼတေျပာထားတဲ့ သေဘာတရား ပ်က္တာပဲလို႔ ေျပာခ်င္တယ္''
ဦး၀င္းတင္ (သတင္းစာဆရာ)
''ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တဲ့ အခါမႇ ပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ အေရးယူ တယ္ေပါ့။ ကြၽန္မတို႔
ရႇမ္းျပည္နယ္မႇာေတာ့ ဒဏ္ေငြပဲ ႐ိုက္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈေတြသည္ ဥပေဒနဲ႔
ညီညြတ္မႈရႇိ၊ မရႇိဆိုတာေတာ့ သိဖို႔လိုပါတယ္။ ဥပေဒနဲ႔ မဆန္႔က်င္တဲ့ ကိစၥကို ေတာင္းဆိုတာဆိုရင္
ခြင့္ျပဳေပးသင့္တယ္။ ခြင့္မျပဳလို႔ စိတ္မရႇည္ဘူး။ သည္းမခံႏိုင္ေတာ့လို႔ ထၿပီး ဆႏၵျပတဲ့သူကို
၀ါးရင္းတုတ္နဲ႔ မ႐ိုက္သင့္ပါဘူး။ ဒီလူေတြက ရာဇ၀တ္မႈ လုပ္ခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး''
ေဒၚခင္မိုးမိုး (တရားလႊတ္ေတာ္ေရႇ႕ေန)
''ပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ ထပ္ၿပီး ေထာင္ခ်တယ္ဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ တိုးလာတာေပါ့။
ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ တိုးလာေတာ့ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ စကားေျပာရတာ ခက္ခဲပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဘာျပစ္မႈမႇ က်ဴးလြန္ခဲ့တာလဲ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေထာင္ေတြခ်၊ ဘာေတြခ် ဆိုတာက
ၾကားရတာလဲၾကားလို႔မေကာင္းဘူး။
ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္ (တရားလႊတ္ေတာ္ေရႇ႕ေန)
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
206
ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား ခ်ထားေရး အပါအ၀င္ လာမည့္
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ေကအင္န္ယူတို႔
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေဆြးေႏြး
Created on Sunday, 16 June 2013 02:36 http://www.weeklyeleven.com/
KNU ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုးအား ဇြန္ ၁၅ ရက္ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး MPC ၌ ေတြ႕ရစဥ္
(ဓာတ္ပုံ-ထက္႐ႈိင္း)
လာမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕ႏွင့္
ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္း1အ႐ုံးတုိ႔ ဇြန္ ၁၅ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊလီလမ္းရွိ
Myanmar Peace Center တြင္ ေတြ႕ဆုံၿပီး အႀကိဳေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ျပည္ေထာင္စု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ
ဒုတိယဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေကအင္န္ယူ
ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖုိးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဌာန တာ၀န္ခံ ဖဒုိေစာေရာဂ်ာခင္တုိ႔
ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
207
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက "မေတြ႕တာလည္း
ၾကာၿပီ။ ေနာက္ၿပီး သူတို႔နဲ႔ Code of Conduct ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ရွိတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕နဲ႔
ေရာၿပီးလာၾကတာပါ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖုိးလည္း ပါတယ္။ တကယ္ေဆြးေႏြးမွာက
ေအာက္ေျခက လူေတြပဲ ေဆြးေႏြးၾကတာပါ။ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက လူေတြက မေတြ႕တာ ၾကာၿပီ။
အဲဒါေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ေျပာခ်င္တာေလးေတြ ေျပာဖုိ႔ ခဏေတြ႕ၾကတာပါ" ဟု ေျပာၾကားသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကရင္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ Myanmar
Peace Center မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေတြ႕ဆုံၿပီး ႏွစ္ဖက္လုိက္နာရမည့္ Code of Conduct ကို
ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး တပ္ေနရာ ခ်ထားေရးႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။
"ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လုိက္နာရမယ့္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားအား ပီပီျပင္ျပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး
တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ယုံၾကည္မႈ အခုိင္အမာ ရွိမွသာလွ်င္ တပ္ေနရာ ခ်ထားေရးမ်ားအား
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မယ္ ျဖစ္တယ္" ဟု KNU အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဖဒုိမန္းညိမ္းေမာင္က ဇန္န၀ါရီလ
အတြင္းက ေျပာၾကားထားသည္။
"အိပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိး ၿပီးသြားရင္ စစ္ေျမျပင္ လုိက္နာရမယ့္
စည္းကမ္းမ်ားဆုိတာ လုပ္ရတယ္။ အဲဒါမွလည္း ဟုိဘက္ဒီဘက္ ဘာေတြထိန္းရမယ္ဆုိတာ
သိရမယ္။ ေကအင္န္ယူဘက္ကေရာ တပ္ဘက္ကေရာ ျပည္သူလူထုေရာ လုိက္နာရမယ့္
စည္းကမ္းေလးေတြခ်ၿပီး ေရးၾကတာေပါ့။ အဲဒါေတြ ညိႇႏႈိင္းၿပီး လက္ေတြ႕ေျမျပင္မွာ တုိက္ပြဲေတြ
ထပ္မျဖစ္ေအာင္ ပုိခုိင္မာေအာင္ လုပ္တာေပါ့။ တကယ့္ အစည္းအေ၀းႀကီး မဟုတ္ပါဘူး။
အလြတ္သေဘာပါပဲ။ ေအာက္ေျခအဆင့္မွာ ဘာေတြလုပ္ရမယ္ဆိုတာ ေျပာထားမွ
တကယ္ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ အဆင္ေျပမွာလာမယ့္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြအတြက္ ရည္ရြယ္တာေပါ့" ဟု
ေျပာၾကားသည္။ အစုိးရႏွင့္ ေကအင္န္ယူတုိ႔သည္ Code of Conduct ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၂
ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ အတြင္းကလည္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
208
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ RCSS/SSA ဥကၠ႒
ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ကိစၥမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး
Created on Sunday, 16 June 2013 02:28 http://www.weeklyeleven.com/
RCSS/SSA ဥကၠ႒ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရြက္ဆစ္(၀ဲ)၊ NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္
ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းမိန္းတို႔အား ေတြ႕ရစဥ္
ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA ဥကၠ႒
ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရြက္ဆစ္သည္ ဇြန္ ၁၅ ရက္က အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ ၎၏ေနအိမ္သို႔
သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကိစၥမ်ားကို
ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေတြ႕ဆံုမႈသည္ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ မိနစ္ ၅၀ ခန္႔မွ ၁ နာရီခြဲခန္႔အထိ နာရီ၀က္ေက်ာ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ RCSS/SSA နယ္ေျမအတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ားကို
အျမဲသိရွိႏိုင္ရန္ NLD ပါတီႏွင့္ အျမဲအဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္ေစလိုေၾကာင္း၊ အဆုိပါ
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
209
ေဒသအတြင္းမွ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ျပႆနာမ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ
လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေပးရန္ ဆႏၵရွိပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ
RCSS/SSA ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုင္းလွက ေျပာၾကားသည္။
"မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ NLD ဗဟိုေကာ္မတီရဲ႕တင္ျပခ်က္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တင္ျပခ်က္နဲ႔
ထပ္တူထပ္မွ် တူညီေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေျပာၾကားသြားတယ္။ ၿပီးေတာ့
ဖက္ဒရယ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တုိင္းျပည္မွာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ မထူေထာင္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္
တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတယ္။ ဖက္ဒရယ္
ေပၚထြက္ေရးကိုလည္း သူ႔အေနနဲ႔ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားသြားမယ္လို႔လည္း ေျပာသြားတယ္။
ထို႔အတူ တုိင္းရင္းသား တစ္ရပ္လံုးနဲ႔လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမယ္လို႔ ေျပာသြားတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာမွာ တန္းတူညီတူရွိဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ တန္းတူညီတူ မရွိဘဲနဲ႔
စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မရရွိပါဘူး။ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုိခ်င္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို
မရႏိုင္ပါဘူးလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္" ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုင္းလွက ေျပာၾကားသည္။
ဖက္ဒရယ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တုိင္းျပည္မွာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ မထူေထာင္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္
တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတယ္။ ဖက္ဒရယ္
ေပၚထြက္ေရးကိုလည္း သူ႔အေနနဲ႔ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားသြားမယ္လို႔လည္း ေျပာသြားတယ္။ . . . . .
ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရြက္ဆစ္သည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ဇြန္
၁၀ ရက္က ေရာက္ရွိၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ကာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး၊ ႏုိင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေရး၊ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ႏိုင္ရန္
နယ္ေျမသတ္မွတ္ေပးေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္
ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔ေနာက္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရြက္ဆစ္သည္ ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး
ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ညပိုင္းတြင္
ရွမ္းလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရွမ္းပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ညစာအတူ စားခဲ့သည္။
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.126
Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး
210
'၀' ျပည္နယ္ေတာင္းဆုိမႈ ေပးႏုိင္၊ မေပးႏုိင္ ဆိုျခင္းမႇာ
ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵႏႇင့္သာ ဆုိင္ေၾကာင္း RCSS/SSA ဥကၠ႒
ေျပာၾကား
Created on Saturday, 15 June 2013 03:42 http://www.weeklyeleven.com/
ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး၌ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားေနေသာ RCSS/SSA ဥကၠ႒
ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရြက္ဆစ္အား ေတြ႕ရစဥ္
'၀' ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးပါတီမႇ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တုိင္းအား '၀' ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ
ျပည္နယ္အဆင့္သုိ႔ တုိးျမႇင့္ေတာင္းဆုိမႈအား ေပးႏုိင္မေပးႏုိင္မႇာ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵႏႇင့္သာ
ဆုိင္ေၾကာင္း RCSS/SSA ဥကၠ႒ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရြက္ဆစ္က ေျပာၾကားသည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရႇိ
ေတာ္၀င္ႏႇင္းဆီခန္းမ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ရႇမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ/ရႇမ္းျပည္
တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) ႏႇင့္ ႏိုင