You are on page 1of 12

RPT Matematik Tingkatan 5

2013

Rancangan Pengajaran Tahunan Matematik Tingkatan 5 Tahun 2013
SEKOLAH :
MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN
PROSES
MATEMATIK
TARIKH
PELAKSANAAN

ASAS
NOMBOR


1.1 Memahami dan
menggunakan
konsep nombor
dalam asas dua,
lapan dan lima


i. Menyatakan sifar, satu, dua, tiga, …, sebagai
nombor dalam asas:
a) dua
b) lapan
c) lima
ii. Nyatakan nilai sesuatu digit bagi suatu nombor
dalam asas:
a) dua
b) lapan
c) lima
iii. Mencerakinkan
nombor
dalam asas:
a) dua
b) lapan
c) lima
iv. Penukaran nombor
dalam asas:
a) dua
b) lapan
c) lima
kepada nombor dalam asas sepuluh dan
sebaliknya.
v. Penukaran nombor dalam sesuatu asas tertentu
kepada nombor dalam asas yang lain.
vi. Membuat Pengiraan yang melibatkan
operasi:
a) tambah
b) tolak
bagi dua nombor dalam asas dua

Membuat
pewakilan
Membuat
perkaitan

Membuat
pewakilanMembuat
pewakilan
Berkomunikasi
secara
Matematik


Menyelesaikan
masalah
Membuat
pewakilanMembuat
pewakilan
Menyelesaikan
masalah

RPT Matematik Tingkatan 5
2013

MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN
PROSES
MATEMATIK K
TARIKH
PELAKSANAANGRAF
FUNGSI

2.1 Memahami dan
menggunakan
konsep graf fungsi

(i) Melukis graf bagi:
a) Fungsi linear :
y = ax + b, dimana a dan b ialah pemalar.
b) Fungsi kuadratik:
y = ax
2
+ bx + c, dimana a, b dan c ialah
pemalar,
a ≠ 0.
c) Fungsi kubik:
y = ax
3
+ bx
2
+ cx + d, dimana a, b, c dan d
ialah pemalar, a ≠ 0.
d) Fungsi salingan:
x
a
y = , dimana a ialah pemalar,
a ≠ 0.
(ii) mencari daripada graf:
a) Nilai bagi y, apabila diberi nilai x,
b) Nilai-nilai x, apabila diberi nilai y.
(iii) Mengenalpasti:
a) bentuk graf apabila diberi fungsinya
b) jenis fungsi apabila diberi grafnya
c) graf apabila diberi fungsi dan sebaliknya.
(iv) Melakar graf fungsi linear, kuadratik,kubik dan
salingan daripada fungsi yang diberi.

Berkomunikasi
secara
matematik

Membuat
perwakilan


Menyelesaikan
masalah

Menaakul
Membuat
Perkaitan

Membuat
perwakilan
Berkominikasi
secara
matematik

RPT Matematik Tingkatan 5
2013

MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARN KEMAHIRAN
PROSES
MATEMATIK
TARIKH
PELAKSANAAN
GRAF
FUNGSI
2.2 Memahami dan
menggunakan
konsep
penyelesaian
suatu persamaan
dengan kaedah
graf.
(i) Mencari titik persilangan bagi dua graf.
(ii) Penyelesaian persamaan dengan mencari titik
persilangan bagi dua graf.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan
penyelesaian persamaan dengan kaedah graf

Menyelesaikan
masalah

2.3 Memahami dan
menggunakan
konsep rantau
yang mewakili
ketaksamaan
dalam dua
pembolehubah
(i) Menentukan sama ada suatu titik yang diberi
memuaskan :
y = ax + b ,
y > ax + b atau
y < ax + b
(ii) Menentukan kedudukan suatu titik yang diberi
relatif kepada persamaan y = ax + b.
(iii)Mengenalpasti rantau yang memuaskan
ketaksamaan
y > ax + b atau
y < ax + b
(iv)melorek rantau yang mewakili ketaksamaan:
(a) y > ax + b atau
y < ax + b
(b) y ≥ ax + b atau
y ≤ ax + b
(v) Mengenalpasti rantau yang memuaskan dua atau
lebih ketaksamaan linear serentak.
Menaakul
Menaakul

Menaakul
Membuat
perwakilan


Menyelesaikan
masalah
Membuat
perwakilan

RPT Matematik Tingkatan 5
2013


MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARN KEMAHIRAN
PROSES
MATEMATIK
TARIKH
PELAKSANAANTRANSFORMA
TIONS III
3.1 Memahami dan
menggunakan
konsep dua
penjelmaan.

i. Menentukan imej suatu objek di bawah gabungan
dua penjelmaan isometri.

ii. Menentukan imej suatu objek di bawah
gabungan :
a) dua pembesaran
b) Satu pembesaran dan satu penjelmaan
isometri.

iii. Melukis imej bagi suatu objek di bawah gabungan
dua penjelmaan.

iv. Nyatakan imej bagi suatu titik di bawah
penjelmaan gabungan.

v. Menentukan sama ada penjelmaan gabungan AB
setara dengan penjelmaan gabungan BA.

vi. Mengenalpasti dua penjelmaan berturutan dalam
satu penjelmaan gabungan apabila objek dan
imejnya diberi.

vii. Mengenalpasti satu penjelmaan yang setara
dengan dua penjelmaan isometri.

viii. Menyelesaikan masalah penjelmaan.

Menyelesaikan
masalah

Membuat
pewakilan
Berkominikasi
secara
matematik

Berkomunikasi
secara
matematikMembaut
pewakilan

Membuat
perkaitan
Menaakul

Menyelesaikan
masalah

Menyelesaikan
masalah
Berkominikasi
secara
matematikRPT Matematik Tingkatan 5
2013

MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARN KEMAHIRAN
PROSES
MATEMATIK
TARIKH
PELAKSANAANMATRIKS


4.1 Memahami dan
menggunakan
konsep matriks .
i. Membentuk matriks daripada maklumat yang
diberi.
ii. Menentukan :
a) Bilangan baris
b) Bilangan lajur
c) Peringkat matriks
iii) Mengenalpasti unsur tertentu dalam suatu
matriks.
Membuat
pewakilan
Membuat
perkaitan


Menaakul
4.2 Memahami dan
menggunakan
konsep matriks
sama.
i. Menentukan sama ada dua matriks adalah sama
ii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan matriks
sama.
Menaakul
Menyelesaikan
masalah

4.3 Operasi
penambahan dan
penolakan matriks
i. Menentukan sama ada penambahan atau
penolakan boleh dilakukan terhadap matriks
yang diberi .
ii. Mencari jumlah atau perbezaan antara dua matriks.
iii. Operasi penambahan dan penolakan terhadap
beberapa matriks
iv. Menyelesaikan persamaan matriks melibatkan
penambahan dan penolakan.

Menaakul


Menyelesaikan
masalah

Menyelesaikan
masalah

4.4 Operasi
pendaraban matriks
dengan suatu
nombor
i. Mendarab matriks dengan suatu nombor
ii. Ungkapkan matriks yang diberi sebagai
pendaraban matriks dengan suatu nombor.
iii. Melakukan pengiraan matriks melibatkan
penambahan, penolakan dan pendaraban skalar
iv. Menyelesaikan persamaan matriks melibatkan
penambahan, penolakan dan pendaraban skalar.
Membuat
pewakilanMenyelesaikan
masalah


4.5 Pendaraban dua
matriks

i. Menentukan sama ada dua matriks boleh didarab
dan nyatakan peringkat hasil darab dua matriks.
ii. Mencari hasil darab dua matriks.
iii. Menyelesaikan persamaan matriks melibatkan
pendaraban dua matriks


Menaakul
Membuat
pewakilan

Menyelesaikan
masalah

RPT Matematik Tingkatan 5
2013

MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARN KEMAHIRAN
PROSES
MATEMATIK
TARIKH
PELAKSANAAN

MATRIKS


4.7 Memahami dan
menggunakan
konsep matriks
songsang

i. Menentukan sama ada matriks 2 x 2 adalah matriks
songsang bagi matriks 2 x 2 yang lain.

ii. Mencari matriks songsang bagi matriks 2 x 2
menggunakan:
a. kaedah penyelesaian persamaan serentak
formula


Menaakul
Membuat
perkaitan


Menyelesaikan
masalah


4.8 Menyelesaikan
persamaan
serentak
menggunakan
kaedah matriks

i. Menulis persamaan serentak dalam bentuk
matriks
ii. Mencari matriks
|
|
.
|

\
|
q
p
dalam
|
|
.
|

\
|
d c
b a
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
k
h
q
p
menggunakan matriks songsang.

iii. Menyelesaikan persamaan linear serentak
menggunakan kaedah matriks
iv. Menyelesaikan masalah melibatkan matriks

Buat pewakilan


Menyelesaikan
masalah

Menyelesaikan
masalahRPT Matematik Tingkatan 5
2013

MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARN KEMAHIRAN
PROSES
MATEMATIK
TARIKH
PELAKSANAAN

UBAHAN

5.1 Memahami dan
menggunakan
konsep ubahan
secara langsung.

i. Menentukan perubahan satu kuantiti terhadap
kuntiti yang lain berdasarkan kehidupan harian.
ii. Menentukan maklumat yang diberikan berubah
secara langsung terhadap kuantiti yang lain
melibatkan ubahan secara lansung.
iii. Ungkapkan ubahan secara lansung dalam bentuk
persamaan yang melibatkan dua pembolehubah.
iv. Dapatkan nilai bagi pembolehubah dalam ubahan
langsung bila maklumat mencukupi telah di beri.
v. Menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan
secara langsung mengikut kes di bawah:
y ∞ x; y ∞ x
2
; y ∞ x
3
; y ∞ x
1
2
.

Membuat
perkaitan
Menaakul


Membuat
pewakilan


Menyelesaikan
masalah5.2 Memahami dan
menggunakan
konsep perubahan
secara songsang
i. Menentukan perubahan satu kuantiti terhadap
kuntiti yang lain berdasarkan kehidupan harian
melibatkan ubahan secara songsang

ii. Menentukan maklumat yang diberikan berubah
secara songsang terhadap kuantiti yang lain.

iii. Ungkapkan ubahan secara songsang dalam
bentuk persamaan yang melibatkan dua
pembolehubah.

vi. Dapatkan nilai bagi pembolehubah dalam ubahan
secara songsang bila maklumat mencukupi telah
di beri.

v. Menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan
secara songsang mengikut kes di bawah:

y ∞
x
1
; y ∞
2
1
x
; y ∞
3
1
x
; y ∞
2
1
1
x
.

Membuat
perkaitan


MenaakulMembuat
pewakilan.

Membuat
pewakilan


Menyelesaikan
masalah

RPT Matematik Tingkatan 5
2013

MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARN KEMAHIRAN
PROSES
MATEMATIK
TARIKH
PELAKSANAAN

PELAN
DAN
DONGAKAN

10.1 Memahami dan
menggunakan
konsep unjuran
ortogon
i. Mengenalpasti unjuran ortogon

ii. Melukis unjuran ortogon
apabila diberi suatu objek dan suatu satah

iii. Membandingkan dan membezakan antara suatu
objek dengan unjuran ortogon objek itu dari segi
panjang tepi dan saiz sudut.

Berkominikasi
secara
matematik


Menaakul


10.2 . Memahami dan
menggunakan
konsep pelan
dan dongakan
i. Melukis pelan bagi suatu pepejal.

ii. Melukis
a) Dongakan depan,
b) Dongakan sisi,
bagi suatu pepejal

iii. Melukis
a) Pelan
b) Dongakan depan
c) Dongakan sisi,
bagi suatu pepejal mengikut skala tertentu.

iv Menyelesaikan masalah yang melibatkan pelan dan
dongakan.
Berkomunikasi
secara
matematik

Menyelesaikan
masalah


RPT Matematik Tingkatan 5
2013

MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARN KEMAHIRAN
PROSES
MATEMATIK
TARIKH
PELAKSANAAN


KECERUNAN
DAN LUAS
DI BAWAH
GRAF
6.1 Memahami dan
menggunakan konsep
kuantiti yang diwakili
oleh kecerunan graf.

(i)Nyatakan kuantiti yang diwakili oleh kecerunan graf.

(ii)Melukis graf jarak masa, diberi:

a) Jadual nilai jarak-masa.
b)Hubungan antara jarak dan masa.

(iii)Mencari dan mentaksir kecerunana graf jarak-
masa.

(iv)Mencari laju pada tempoh masa tertentu
daripada garaf jarak-masa.

(v)Melukis graf untuk menunjukkan hubungan antara
dua pembolehubah yang mewakili suatu ukuran
tertentu dan menyatakan makna kecerunanya.


Menyelesaikan
masalah

Berkominikasi
secara
matematik
Menaakul
Menyelesaikan
masalah

Membuat
perkaitan


6.2 Memahami konsep
kuantiti yang diwakili
oleh luas dibawah
graf
i. Menyatakan kuantiti yang diwakili oleh luas di
bawah graf.

ii. Mencari luas di bawah graf .

iii. Menentukan jarak dengan mencari luas di bawah
graf unyuk mjenis graf laju-masa berikut:
(a). v = k(laju seragam)
(b). v = kt
(c). v = kt + h
(d). Gabunagn diatas.

iv. Menyelesaikan masalah yang melibatkan
kecerunan dan luas di bawah graf.

Membuat
perkaitan

Menyelesaiakan
masalah

RPT Matematik Tingkatan 5
2013

MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARN KEMAHIRAN
PROSES
MATEMATIK
TARIKH
PELAKSANAAN


PROBABILITY
II

7.1 Memahami dan
menggunakan
konsep
kebarangkalian
bagi satu peristiwa.

(i) Menentukan sampel satu ujikaji dengan kesudahan
yang mempunyai kebarangkalian yang sama.
(ii) Menntukan kebarangkalian peristiwa dengan
ruang sampel yang mempunyai kebarangkalian
yang sama
(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
kebarangkalian sesuatu peristiwa.

Menaakul

Menyelesaikan
masalah7.2 Memahami dan
menggunakan
konsep
kebarangkalian
pelengkap
peristiwa.

7.3 Memahami dan
mengunakan
konsep
kebarangkalian
untuk peristiwa
gabungan.
(i) Menyatakan pelengkap peristiwa dalam:
a) perkataan
b) notasi set
(ii) Mencari kebarangkalian peristiwa pelengkap

(i) Menyenaraikan kesudahan untuk peristiwa :
a) A atau B sebagai unsur bagi set AB
b) A dan B sebagai unsur bagi set A·B
(ii) Cari kebarangkalian dengan menyenaraikan
kesudahan bagi peristiwa bergabung:
a) Kebarangkalian A atau B
b) Kebarangkalian A dan B
(iii) Menyelesaikan asalah melibatkan
kebarangkalianperistiwa bergabung.

Membuat
pewakilan


Membuat
pewakilan

Menyelesaikan
masalahBearing

8.1 Memahami dan
menggunakan
konsep bearing
(i) Lukis dan lebel lapan arah kompas :
a) utara,selatan timur, barat
b) timur laut,barat laut, tenggara, barat daya

(ii) Menyatakan sudut kompas bagi arah kompas

(iii) Melukis satu rajah untuk menunjukan
kedudukan titik B relatif kepada titik Bapabila
diberi bearing titik B dari titik A
(iv) Menyatakan beraing titik A dari titik B
berasaskan maklumat diberi
Membuat
pewakilan
Berkomunikasi
secara
matematikRPT Matematik Tingkatan 5
2013

MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARN KEMAHIRAN
PROSES
MATEMATIK
TARIKH
PELAKSANAAN


BUMI
SEBAGAI
SFERA

9.1 Memahami dan
menggunakan
konsep longitud.

i. Melakar bulatan agung yang melalui Kutub Utara
dan Kutub Selatan.
ii. Menyatakan longitud bagi sesuatu titik yang
diberi.
iii. Melakar dan melabel suatu meridian diberi longitud
meridian tersebut dengan menandakan sudut yang
berkenaan..
iv. Mencari beza di antara da longitud.

Membuat
pewakilan

Membuat
perkaitan


9.2 Memahami dan
menggunakan
konsep latitude.
i. Melakar bulatan yang selari dengan Khatulistiwa.
ii. Menyatakan latitud bagi sesuatu titik yang diberi.
iii.Melakar dan melabel suatu selarian latitude
dengan menandakan sudut yang berkenaan..
iv Mencari beza di antara dua latitud.
Berkominikasi
secara
matematik
Membuat
pewakilan9.3 Memahami konsep
kedudukan tempat.
i. Menyatakan latitude dan longitud sesuatu tempat
yang di beri.
ii. Menandakan kedudukan sesuatu tempat.
iii. Melakar dan melabel latitud dan longitud sesuatu
titik yang di beri.
Berkominikasi
secara
matematik
Membuat
perkaitan


9.4 Memahami 9.
4menggunakan
konsep jarak di
atas permukaan
bumi untuk
menyelesaikan
masalah.
i Mencari panjang lengkok suatu bulatan agung
dalam batu nautika apabila di beri sudut
tercangkung di pusat bumi dan sebaliknya.

ii. Mencari jarak di antara dua titik, di ukur
sepanjang suatu meridian, apabila laitud kedua-dua
titik itu di beri.

iii. Mencari latitud bagi suatu titik di beri latitude suatu
titik lain dan jarak di antara ke dua-dua titik itu di
sepanjang meridian yang sama.

iv. Mencari jarak di antara dua titik di sepanjang
Khatulistiwa apabila longitud ke dua-dua titik itu
di beri.

Membuat
perkaitan


Menyelesaikan
masalah

RPT Matematik Tingkatan 5
2013

MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARN KEMAHIRAN
PROSES
MATEMATIK
TARIKH
PELAKSANAAN

BUMI
SEBAGAI
SFERA

v. Mencari longitud suatu titik di beri longitud suatu
titik lain dan jarak di antara ke dua-dua titik itu di
sepanjang Khatulistiwa.

vi. Menyatakan hubungan antara jejari bumi dengan
jejari suatu selarian latitude.

vii. Menyatakan hubungan antara panjang lengkok di
Khatulistiwa di antara dua meridian dengan
panjang lengkok yang sepadan pada suatu
selarian latitude.

viii. Mencari jarak di antara dua titik di sepanjang
selarian latitud yang sama.

ix. Mencari longitude suatu titik di beri longitud suatu
titik lain dan jarak di antara kedua- dua titik itu di
sepanjang suatu selarian latitud.

x. Mencari jarak terpendek di antara dua titik pada
permukaan bumi.

xi. Menyelesaikan masalah yang melibatkan:

a) Jarak di antara dua titik.
b) Perjalanan pada permukaan bumi.Membuat
perkaitan

Membuat
perkaitan
Menyelesaikan
masalah