You are on page 1of 2

ASPEK IBADAH DALAM KEHIDUPAN(indoskrips) Hidup manusia dibumi ini bukanlah suatu kehidupan yang tidak mempunyai tujuan

danmatlamat dan bukanlah mereka boleh melakukan sesuatu mengikut kehendak perasaandan keinginan tanpa ada batas dan tanggungjawab.Tetapi pencipta makhluk manusia di bumi ini adalah mempunyai suatu tujuan dan tugasrisalah yang telah ditentu dan ditetapkan oleh Allah Tuhan yang menciptanya.Tugas dan tanggungjawab manusia sebenarnya telah nyata dan begitu jelas sebagaimanaterkandung di dalam AlQuran ialah tugas melaksanakan ibadah mengabdikan dirikepada Allah dan tugas sebagai khalifah-Nya dalam makna mentadbir dan mengurus bumi ini mengikut undang-undang Allah dan peraturan-Nya. Firman Allah swt,maksudnya :Dan Aku Tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah(menyembah) kepada Ku (Az-Zaariyaat:56)Firman Allah swt, bermaksud :Dan Dialah yang menjadikan kamu khalifah (penguasa-penguasa) di bumi dan Diameninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat untulmengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. (Al-Anaam:165).Tugas sebagian khalifah Allah ialah memakmurkan bumi ini dengan mentadbir sertamengurusnya dengan peraturan dan undang-undang Allah. Tugas beribadah danmengabdi diri kepada Allah dalam rangka melaksanakan segala aktiviti pengurusan bumiini yang yang tidak terkeluar dari garis panduan dating dari Allah swt dan dikerjakansegala kegiatan pengurusan itu dengan perasaan ikhlas karena mencari kebahagiaan duniadan akhirat serta keredaan Allah.Allah swt telah menyediakan garis panduan yang lurus dan tepat kepada manusia dalamrangka pengurusan ini. Allah dengan rasa kasih saying yang bersangatan kepada manusiaditurunkannya para rasul dan bersamanya garis panduan yang diwahyukan dengan tujuansupaya manusia itu boleh mengurus diri mereka dengan pengurusan yang lebih sempurnadan bertujuan supaya manusia itu dapat hidup sejahtera dunia dan akhirat .Pengertian IbadahKalimat ibadah berasal dari pada kalimat abdun. Ibadah dari segi bahasa berarti patuh,tatt, setia, tunduk, menyembah dan memperhambakan diri kepada sesuatu.Dari segi istilah

agama Islam pula ialah tindakan, menurut, mengikut diri dengansepenuhnya kepada segala perkara yang diisyaratkan oleh Allah dan dan diserukan olehRasul-Nya sama ada ia berbentuk surujan dan larangan.Ibnu Tamiah pula memberi takrif Ibadah, yaitu nama bagi sesuatu yang disukai dankasihi oleh Allah swt.Perintah Allah dan Rasul-Nya ini hendaklah ditunaikan dengan perasaan penuh sadar,kasih dan cinta kepada Allah, bukan karena terpaksa atau karena yang lain dari cintakankepada-Ny