You are on page 1of 2

RESOS DALAM MATEMATIK (MTE 3106

)

ISL 2

Senaraikan nama lima jenis jurnal yang sesuai untuk pendidikan matematik.

Nama jurnal 1. Teaching Children Mathematics

Tajuk Assessments: Numbers, Context, Graphics, and Assumptions

Penulis Barbara Zorin, Patricia D. Hunsader, and Denisse R. Thompson Khairul Anuar bin Abdul Rahman & Norazrena binti Abu Samah

Keluaran April 2013

Edisi Volume 19

Issue 8

Halaman 480

2. Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia 3. Jurnal Pendidikan Malaysia

Perisian Matematik bagi Tajuk Pecahan untuk Pelajar Berkeperluan Khas

Jun 2011

Jilid 1

Nombor 2

39-47

Pengetahuan Pedagogi Tengku Zawawi Isi Kandungan Guru Matematik bagi Tajuk Pecahan: Kajian Kes di Sekolah Rendah Tengku Zainal, Ramlee Mustapha, Abdul Razak Habib

2009

34

1

131 – 153

4. Jurnal Sains Matematik

The Effects of Using

Nor'ain Mohd.Tajudin,

2009

Vol.1

No.2

Graphing Calculators in Rohani Ahmad Teaching and Learning of Mathematics on Students’ Performance (Kesan Penggunaan Tarmizi, Wan Zah Wan Ali, Mohd. Majid Konting

RESOS DALAM MATEMATIK (MTE 3106) ISL 2 Kalkulator Grafik Terhadap Prestasi Pelajar dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 5. Jurnal Penyelidikan Pendidikan Keberkesanan penggunaan perkakasan teknology maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam pengajaran dan pembelajaran matematik sekolah rendah Miri binti Hj Nawang 2008 1 112-129 .