You are on page 1of 5

= 1¹u

Pre ììy - wo man, wal
won'ì
ling
you
-
6
A
down
par
ìhes
don -
ìre eì
me,
- pre ììy wo man, ìhe
I
lindI
couldn'ì
lile
help
ìo
Euì
meeì,
see?
pre ììy
10
F-a A F-a
wo man I
ìhaì
don'ì
you
Ee
lool
lieve
love
- you
ly -
you're
as
noì
can
ìhe ìruìh
Ee
no
are
one could
you
lool
lone
as
ly -
1S
D D E E E
_
_
_
_
_
¸
¸
¸
Tarola inìro:
Preììy Woman
-Roy OrEison
-Transcripcion: 5-1u-2u12

¸
¸
-

_
¸
¸
¸
Voz

¸
¸

_
¸
¸
¸

¸
¸

_
¸
¸
¸

¸
¸

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, ,
,
,
_ _
, ,
,
,
¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , , , , , , , , , ,
,
,
,
, _
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

¸
¡
,
,
,
¸
,
, ,
,
,
,
, _
,
,
,
,
,
¸
,
, ,
,
,

,

¸
¡

,

¸
¡

,

¸
¡
,
, _
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
, , ,
,

,

¸
¡ ¡

,

¸

,

¸

good
jusì
as
lile
you
me
17
E E

pre ììy -
Da
Pre
Pre
ììy
ììy
-
-
wo
wo
mans
man
-
-
1. 2.
21
E
ìop
yeah
G
a
yeah
while
yeah,
C
pre
pre
ììy
ììy
-
-
wo
wo
man
man
-
-
ìall
lool
Aa
a
my
while
way
Da
pre
pre
ììy
ììy
-
-
wo
wo
man
man
-
-
25

give
say
G
yours
you'lls
mile
ìay
-
-
ìo
whiì
me
me
C C
e,
A
cause I
1. 2.
29
¸
_
_
_
¸
_
_
_
_
¸
¸
¸
- -

¸
¸


_
¸
¸
¸
- -
¸
¸
¸

¸
¸


¸
¸
¸
_
_
_
-
¸
¸
¸
_ ¸
¸
¸
,

,
,
,
, _
,

¸

¡

,

¸
¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.

,
,
¡
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
,
,
,
,
, , , _
¡
, , ,
, ,
, , , _
¡
, , ,
,
,
,
,
,
, ,
¸
,
,
, ,
¸
,
,
,

,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
, ¸ _ ¸
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
¸
, ¸
,
,
2

need
F-a
you
Da
I'll ìreaì you
E'
righì
A
come wiìh me
SS
Ea
F-a
Ey -
Da
Ee mine ìo nighì
E'
-
S7
E'
Pre ììy - wo man don'ì wall on Ey pre ììy -
41
A F-a
wo man, don'ì male me cry pre ììy - wo man don'ì
45
A F-a D D
wall a way he e - ey - o l -
49
E E'
¸
_
_
_
¸
_
_
_
_
_
_
_
_
¸
¸
¸

¸
¸
_
¸
¸
¸

¸
¸

_
¸
¸
¸

¸
¸


_
¸
¸
¸

¸
¸

_
¸
¸
¸

¸
¸

_
¡

_
,

¸
¡
¡
¡

,
,

,

¸
¡
,
,
¡
,
,

_

,

¸
¡
¡
¡

,
,
,
,

¸
¡
,

,
,
,
,
,
,

,
,
, ¸
,
, ,
,
,
,
, ,
¸
,
,
,
,

¡

,
,
_
,

¸
¡
¡
¡

,
,

,

¸
¡
,
,
¸ ¸
¸
,

,
¸
, ,
,
,

,
¸
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸
¸
¸
_
_
_
¡ ,
,
,
, _
,
,
,
,
¸
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

¸
¡

,

¸
¡
,
, _
,
,
,
,
¸
,
, ,
,
,
,
, _
¡
,

,

¸
¡

,

¸
¡

,

¸
¡ ¡

,
, , , ,
, ,
, , _
. , ,
,
, ,
, _

,

¸
¡

,

¸
¡

,

¸
¡

,

¸
¡
¹

if ìhaì's ìhe wayiì musì Ee o l - I guess I'll
5S
E' E'
go on home iì's laìe ìhere'll Ee ìo mo - rrow - nighì Euì waiì, whaì do i see?
57
E' E'
E'
is she wal ling - Eacl ìo me?
62
E'
yeah! she's wal ling - Eacl ìo me
67
E'
o oh! - - pre ììy - wo
A
man. -
71
_
¸
¸
¸

¸
¸

_
¸
¸
¸

¸
¸

sìop ìime

-
_
¸
¸
¸
- -

¸
¸

_
¸
¸
¸

¸
¸

_
¸
¸
¸

·

¸
¸

·

. ,
,
,
, , ,
,
,

,
¸
,
, _

. ,
,
¸
,
,

,

¸
¡

,

¸
¡

,

¸
¡

,

¸
¡
,
, ,
, ,
,
, _ ,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
¸

,

¸
¡

,

¸
¡

,

¸
¡

.

.

,
,
,
,
,

,
,
¸
, ,
,
,
_ _
, ,
,
,
¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
¡
_
,
,
,
,
,
, ,
,
¸
,
, _

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
.
¸
¸
_
_

,
,
,
,
¡ .
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
¡ .
4