You are on page 1of 1

În vederea concretizării elementelor ce alcătuiesc starea civilă a unei persoane fizice, pentru a se ţine o evidenţă strictă a acestora, precum

, şi pentru dovada stării civile se întocmesc actele de stare civilă. Actele de stare civilă se întocmesc, în condiţiile stabilite de lege, de către organele competente, în registre de stare civilă. Într-adevăr, potrivit dispoziţiilor art.2 din Legea nr.1191996, actele de naştere, de căsătorie şi de deces se întocmesc în registre de stare civilă, în două exemplare, ambele originale. În literatura de specialitate, în practica judecătorească ca şi în unele texte de lege, termenul de act juridic este folosit în două accepţiuni. Într-o primă accepţie, termenul de act juridic desemnează o manifestare de voinţă (operaţiune juridică) săvârşită în scopul de a produce efecte juridice, adică de a crea, modifica, transmite sau stinge raporturi juridice. În cea de a doua accepţie, prin act juridic se înţelege înscrisul întocmit în scopul de a se dovedi o operaţiune juridică. În această din urmă accepţie se foloseşte şi noţiunea actelor de stare civilă. Ele au menirea de a constata acte şi fapte juridice în scopul dovedirii stării civile a unei persoane. Problema naturii juridice a actelor de stare civilă a constituit obiect de controversă în literatura de specialitate. Astfel, într-o primă opinie s-a susţinut că actele de stare civilă sunt acte administrative. Actele de stare civilă sunt de trei feluri: acte de naştere, acte de căsătorie, acte de deces. Un act de stare civilă poate avea, aşadar, ca obiect fie o naştere, fie o căsătorie, fie moartea unei persoane. Importanţa actelor de stare civilă Actele de stare civilă îndeplinesc în statul nostru o importantă funcţie socială. Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă se face în interesul statului, cât şi în vederea ocrotirii drepturilor persoanelor fizice. Importanţa reglementării actelor de stare civilă este consacrată de chiar art.1 din Legea nr.119-1996 care dispune în termeni expreşi că actele de stare civilă “se întocmesc în interesul statului şi al persoanei şi servesc la cunoaşterea numărului şi structurii populaţiei, a situaţiei demografice, la apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor ”. Se poate concluziona că instituţia actelor de stare civilă prezintă în dreptul nostru o importanţă deosebită, atât pentru satisfacerea unor interese ale statului, cât şi pentru identificarea persoanelor fizice în familie şi societate şi a apărării drepturilor lor recunoscute şi ocrotite de lege.