You are on page 1of 1

Categorii de bunuri ale soţilor Prin bunuri înţelegem atât bunurile corporale mobile sau imobile), precum şi toate

drepturile reale (principale şi accesorii) şi drepturile de creanţă, adică tot ceea ce se află în circuitul civil. Sunt bunuri proprii ale fiecăruia dintre soţi: - bunurile dobândite înainte de încheierea căsătoriei; - bunurile dobândite în timpul căsătoriei prin moştenire, legal sau donaţie, afară numai dacă dispunătorul a prevăzut că ele sunt comune; - bunurile de uz personal şi cele destinate exercitării profesiei unuia dintre soţi; - bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă, manuscrisele ştiinţifice sau literare, schiţele şi proiectele artistice, proiectele de invenţii şi inovaţii, precum şi alte asemenea bunuri. - indemnizaţia de asigurare sau despăgubirea pentru pagube pricinuite persoanei; - valoarea care reprezintă şi înlocuieşte un bun propriu sau bunul în care a trecut această valoare. Sunt bunuri comune soţilor: - bunurile dobândite de soţi sau de unul dintre ei; cu condiţia ca: - dobândirea să fi avut loc în timpul căsătoriei; - bunurile să nu facă parte din categoria bunurilor proprii. Sfera bunurilor comune venitul din muncă imobilele construcţiile efectuate de soţi pe terenul unuia dintre ei reparaţii şi adaosuri la construcţii vechi sumele depuse la bănci sau C.E.C. În privinţa acestor sume s-a impus opinia conform căreia sunt bunuri comune dacă sunt depuse în timpul căsătoriei, indiferent că sunt numai pe numele unuia dintre soţi sau al amândurora, cu excepţia cazului când se încadrează în vreuna din categoriile de bunuri prevăzute la art. 31 Codul familiei, ca bunuri proprii. Câştigurile la diferite sisteme de loterie şi pe librete C.E.C. Câştigurile realizate la loto, pronosport, Bingo, etc., sunt bunuri comune sau proprii după cum sumele cu care s-a jucat aparţin uneia sau alteia din cele două categorii de bunuri. Drepturile soţilor asupra bunurilor comune Conform art. 35 Codul familiei: “soţii administrează şi folosesc împreună bunurile comune şi dispune tot astfel de ele”. Oricare dintre soţi, exercitând singur aceste drepturi, este socotit că are şi consimţământul celuilalt soţ. Cu toate acestea, nici unul dintre soţi nu poate înstrăina şi nici nu poate greva un teren sau o construcţie ce face parte din bunurile comune dacă nu are consimţământul celuilalt soţ.