You are on page 1of 2

CONSIDERAŢII GENERALE Noţiunea şi fundamentul obligaţiei legale de întreţinere Obligaţia legală de întreţinere este îndatorirea impusă de lege unei

persoane de a asigura altei persoane mijloacele necesare traiului, precum şi – în cazul obligaţiei de întreţinere a părinţilor faţă de copiii lor minori – a mijloacelor necesare educării şi pregătirii profesionale. Temeiul obligaţiei legale de întreţinere se află în îndatorirea de sprijin moral şi material pe care sunt datori să şi-l acorde persoanele legate prin raporturi de rudenie, de căsătorie sau prin alte raporturi asimilate, sub unele aspecte, celor de rudenie. Caracterele juridice ale obligaţiei legale de întreţinere Trăsăturile juridice ale obligaţiei legale de întreţinere sunt următoarele: - caracterul legal, în sensul că obligaţia legală de întreţinere este stabilită de lege şi există numai în condiţiile şi între persoanele prevăzute de aceasta. - caracterul personal al obligaţiei legale de întreţinere, deoarece există numai între anumite persoane anume prevăzute de lege, este inseparabil legată atât de persoana celui îndreptăţit să primească întreţinere, cât şi de persoana celui obligat să o presteze şi este destinată exclusiv asigurării trebuinţelor de zi cu zi ale beneficiarului; - caracterul în principiu reciproc al întreţinerii rezultă din cele cuprinse în art. 2 şi 86 Cod.fam., fără însă ca existenţa obligaţiei să fie condiţionată de reciprocitatea îndeplinirii acesteia. - caracterul succesiv al obligaţiei legale de întreţinere, întrucât, de regulă, executarea sa are loc prin prestaţii periodice, corespunzător ritmului nevoilor beneficiarului, nevoi pe care este destinat să le satisfacă. - caracterul prin excelenţă variabil al obligaţiei legale de întreţinere, dat fiind faptul că existenţa, cuantumul, precum şi modalităţile concrete de executare ale acesteia diferă de la caz la caz, determinate de starea de fapt concretă în care se găsesc părţile, adică starea de nevoie a celui care pretinde întreţinerea şi posibilităţile materiale ale celui obligat să asigure întreţinerea, acestea fiind criteriile generale avute în vedere la stabilirea şi apoi, dacă este cazul, la modificarea cuantumului sau a modalităţilor de executare a obligaţiei. - caracterul divizibil al obligaţiei legale de întreţinere, atât sub aspect activ, adică al creditorilor întreţinerii, cât şi sub aspect pasiv, al debitorilor obligaţiei. Persoanele între care există obligaţia legală de întreţinere Potrivit art. 86 Cod.fam., obligaţia legală de întreţinere există între următoarele persoane: - între soţ şi soţie; - între părinţi şi copii, fără a deosebi după cum filiaţia este firească sau adoptivă - între bunici şi nepoţi; - între străbunici şi strănepoţi; - între fraţi şi surori; - între celelalte persoane anume prevăzute de lege; prin acest enunţ, art. 86 alin. 1 Cod.fam. face trimitere la celelalte dispoziţii din cuprinsul Codului instituind aceeaşi obligaţie de întreţinere între anumite persoane, adică: - între foştii soţi din căsătoria desfăcută (art. 41 alin. 1 Cod.fam; - între foştii soţi din căsătoria desfiinţată (art. 24 alin. 1 Cod.fam.); - soţul care a contribuit la întreţinerea copilului firesc al celuilalt soţ este obligat să continue a da întreţinere copilului pe timpul minorităţii acestuia, însă numai dacă părinţii fireşti sunt decedaţi, dispăruţi ori sunt în nevoie (art. 87 alin. 1 Cod.fam.); - copilul care a beneficiat timp de cel puţin 10 ani de întreţinerea soţului părintelui firesc (adică a părintelui vitreg) poate fi la rândul său obligat a da întreţinere soţului părintelui firesc (art. 87 alin. 2 Cod. fam.); - moştenitorii celui obligat la întreţinerea unui copil, precum şi moştenitorii celui care, deşi nu avea obligaţia legală, a dat întreţinere unui copil, sunt datori să presteze întreţinere în favoarea copilului, în măsura valorii bunurilor moştenite, însă numai pe perioada minorităţii copilului şi în

stabileşte următoarea ordine a prestării întreţinerii de către persoanele enumerate în cuprinsul art. . iar dacă sunt mai mulţi descendenţi sau mai mulţi ascendenţi. ordinea în care se datorează întreţinerea este următoarea: . Cât priveşte „celelalte persoane prevăzute de lege” în exprimarea art.fam. dispăruţi ori se află în nevoie (art.). sunt dispăruţi ori se află în stare de nevoie (art.cel care adoptă este obligat la întreţinere înaintea părinţilor fireşti. 1 parte finală Cod. 96 Cod. dacă părinţii copilului au murit.între foştii soţi divorţaţi sau a căror căsătorie a fost desfiinţată. întreţinerea se datorează în aceeaşi ordine ca şi între soţii dintr-o căsătorie în fiinţă. au murit. .soţii îşi datorează întreţinere înaintea celorlalţi obligaţi. 89 Cod. la fel ca moştenitorii celui care.fam. Ordinea în care se datorează întreţinerea Textul art. dar înaintea bunicilor..copilul întreţinut timp de cel puţin 10 ani de soţul părintelui firesc poate fi obligat la întreţinerea părintelui vitreg (art.fam . 2 Cod.fraţii şi surorile îşi datorează întreţinere după părinţi. dar numai dacă părinţii fireşti sunt decedaţi. . fără a avea obligaţia legală.moştenitorii persoanei care a fost obligată la întreţinerea unui copil. . a prestat întreţinere unui copil. 96 alin. .fam. 87 alin.subsidiar faţă de părinţii copilului. adică înaintea oricărei alte persoane. 86 alin. obligaţi în primul rând.soţul care a contribuit la întreţinerea copilului firesc al celuilalt soţ datorează întreţinere copilului. urmând indicaţiile legiuitorului. dar numai în subsidiar. sunt datori a continua întreţinerea copilului pe timpul minorităţii acestuia. 1: . 87 alin. cel în grad mai apropiat este obligat înaintea celui în grad mai îndepărtat. deci doar dacă părinţii. sunt dispăruţi sau se află în nevoie (art. 1 Cod. 86 alin.).fam. . în lipsa dispoziţiilor exprese.fam.). 1 Cod.descendentul este obligat la întreţinere înaintea ascendentului.