You are on page 1of 25

GII THIU

T CHC UNESCO PHI CHNH PH


QUYN LI HI VIN UNESCO THAM GIA HOT NG TI UNESCO CACE V CC CU LC B TRC THUC

TN GI Y CA UNESCO
Tn ting Anh

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization.


Tn ting Vit

T chc Vn ha, Khoa hc v Gio dc ca Lin Hp Quc.

MC CH C BN CA UNESCO
Duy tr ha bnh v an ninh quc t bng cch tht cht hp tc gia cc quc gia v gio dc, khoa hc v vn ha m bo s tn trng ca tt c cc nc v cng l, lut php, nhn quyn v t do c bn ca tt c mi ngi khng phn bit chng tc, nam n, ngn ng, tn gio ca Hin chng Lin Hip Quc cng nhn i vi tt c cc dn tc. Nh vy: Thng qua vic thnh lp hay gia nhp t chc UNESCO, cc dn tc v cc quc gia mong mun thc hin tng v mt s on kt Tr tu v Tinh thn vi tm nhn ca ton nhn loi v ly lm nn tng vun p mt nn ha bnh vng chc. cng l im c bit ca UNESCO so vi nhiu t chc chuyn mn khc ca Lin Hip Quc v cc t chc quc t ni chung.

LIN HIP CC HI UNESCO TH GII (WFUCA)


UNESCO hot ng da trn s hp nht gia nhng ngi hot ng khc nhau trong mt cng ng ph hp vi mc tiu, tng ca UNESCO hnh thnh nn cc mng li v cc i tc ca UNESCO. Tt c n vi nhau s hin thc ho c cc tng ca UNESCO v cc gi tr chn chnh ca th gii ny, mc a phng, quc gia v quc t. Ngoi ra UNESCO cn ng vai tr lin kt trong h thng Lin Hip Quc v hot ng gn gi vi hng lot cc t chc quc gia v khu vc. Hin ti c 192 U ban Quc gia UNESCO ti cc nc thnh vin c c cu t i din ca cc ngnh gio dc, khoa hc, vn ho v thng tin ti quc gia s ti. UNESCO c khong 100 y ban c vn, cc u ban quc t v cc hi ng lin chnh ph c thnh lp nhm gii quyt cc nhim v c bit c lin quan n nhim v v chc nng ca t chc. C gn 5.000 Cu lc b UNESCO, Trung tm UNESCO v cc Hi UNESCO ti cc quc gia thnh vin ang thc y cc tng v ng h cc n lc ca UNESCO trong qun chng nhn dn.

LIN HIP CC HI UNESCO TH GII (WFUCA)


C khong 7.900 Trng Lin kt c chc nng gip thanh thiu nin pht huy thi khoan nhng v hiu bit quc t. C 229 t chc phi chnh ph (NGOs) duy tr quan h thng xuyn vi UNESCO. C mt nhm ngi c uy tn quc t vi 42 nhn vt kit xut c UNESCO phong tng danh hiu l i s Thin ch l nhng ngi vn dng ti nng, a v v uy tn ca mnh gip UNESCO bng cch hng s ch ca th gii vo s mnh v cc hot ng ca UNESCO. C trn 300 cng ty, t chc kinh doanh v i tc mi cam kt thc hin cc mc tiu lin quan n phc li x hi v pht trin con ngi ang tin hnh hp tc vi UNESCO. C 174 quc gia thnh vin duy tr Phi on Thng trc bn cnh UNESCO (ng Paris).

LIN HIP CC HI UNESCO VIT NAM (WFUA)


Lin hip cc Hi UNESCO Vit Nam c thnh lp theo Quyt nh s 397/Ttg ca Th tng Chnh ph nc CHXHCN Vit Nam k ngy 03/08/1993, thc hin khuyn ngh ca UNESCO vi Chnh ph Vit Nam v cam kt gia Chnh ph Vit Nam vi UNESCO. Lin hip cc Hi UNESCO Vit Nam (VFUA) l thnh vin chnh thc ca Lin hip cc Hi UNESCO Th gii (WFUCA) v Lin hip cc Hi UNESCO chu Thi Bnh Dng (AFUCA). Lin hip cc Hi UNESCO Vit Nam tng gi v tr Ph ch tch Lin hip cc Hi UNESCO Th gii, Ph ch tch Lin hip cc Hi UNESCO chu Thi Bnh Dng v t chc thnh cng Hi ngh 14 Ban chp hnh Lin hip cc Hi UNESCO chu Thi Bnh Dng ti H Ni thng 09/2001. Thng 08/2010, ng Nguyn Xun Thng Ch tch kim Tng th k Lin hip cc Hi UNESCO Vit Nam c Hi ngh 29 Ban chp hnh WFUCA hp ti Bc Kinh (Trung Quc) bu lm Tng th k Lin hip cc Hi UNESCO Th gii.

Qun th di tch C Hu, nm 1993, l di sn vn ha th gii theo tiu chun C (III) (IV). Vnh H Long, c cng nhn hai ln, nm 1994, l di sn thin nhin th gii, v nm 2000, l di sn a cht th gii theo tiu chun N (I) (III). Ph C Hi An, nm 1999, l di sn vn ha th gii theo tiu chun C (II) (V). Thnh a M Sn, nm 1999, l di sn vn ha th gii theo tiu chun C (II) (III). Vn Quc gia Phong Nha K Bng, nm 2003, l di sn thin nhin th gii theo tiu chun N (I). Hong thnh Thng Long, nm 2010.
Thnh nh H, nm 2011.

NHNG DI SN TI VIT NAM C UNESCO CNG NHN Di sn vt th.

Di sn phi vt th. Nh nhc cung nh Hu,(thng 11 nm 2003) l di sn vn ha th gii phi vt th u tin Vit Nam. Khng gian vn ha Cng Ching Ty Nguyn, (nm 2005) c cng nhn l kit tc truyn khu v di sn vn ha th gii phi vt th. Khng gian vn ha Quan h Bc Ninh c UNESCO cng nhn l di sn vn ha phi vt th ngy 30/9/2009 Ca tr c UNESCO cng nhn l di sn vn ha phi vt th ngy 01/10/2009 Hi Ging n Ph ng v n Sc ca Vit Nam l Di sn vn ha phi vt th i din ca nhn loi ngy 16/11/2010. Ht Xoan - Ph Th ca Vit Nam c cng nhn l Di sn Vn ha phi vt th cn bo v khn cp ca nhn loi ngy 24/11/2011.

TRUNG TM UNESCO T CHC S KIN VN HA NGH THUT - UNESCO CACE Trung tm UNESCO T chc s kin Vn ha Ngh thut (UNESCO CACE) c thnh lp theo Quyt nh s 012/Q-LH ca Ch tch Lin hip cc Hi UNESCO Vit Nam k ngy 28/01/2011 v l thnh vin chnh thc ca Lin hip cc Hi UNESCO Vit Nam. UNESCO CACE l mt t chc x hi, hot ng theo Quy ch ca UNESCO CACE v Quy ch ca Lin hip. UNESC CACE hot ng trong lnh vc ph bin kin thc v vn ha, khoa hc v gio dc. T chc o to, hun luyn cc chng trnh cho cng ng, cc doanh nghip, cc t chc vi mc ch nng cao ngh nghip nhm gp phn vo vic x hi ha gio dc, bi dng ngun nhn lc nhm gp phn xy dng t nc theo ch trng ca ng v Nh nc. UNESCO CACE hot ng theo tn ch mc ch ca Lin hip cc Hi UNESCO Vit Nam.

THNH VIN CA UNESCO CACE


Cu lc b UNESCO. Cu lc b UNESCO Vn ha & Doanh nhn Vit Nam. Cu lc b UNESCO Vn ha & Ngi mu Vit Nam. Cu lc b UNESCO Nh thit k Thi trang Vit Nam.

n v lin kt vi FMV Group. Trung tm Ngi mu FMV (FMV Model). Trung tm Thi trang FMV (FMV Fashion). Trung tm o to FMV (FMV Training). Trung tm T chc s kin FMV (FMV Event). Trung tm Truyn thng FMV (FMV Communication).

MT S HNH NH HOT NG

TH THC GIA NHP HI VIN


i tng tham gia.

Hi vin c nhn: L cc cng dn Vit Nam t nguyn tham gia hot ng ca UNESCO CACE v cc Cu lc b trc thuc.
Hi vin tp th: L cc Doanh nhn hoc ngi i din cc Doanh nghip hot ng a ngnh trn phm vi ton quc t nguyn tham gia hot ng ca UNESCO CACE v cc Cu lc b trc thuc.

TH THC GIA NHP HI VIN


Quy nh h s gm. 4 nh chn dung (3x4). 2 bn sao y cng chng CMND. 2 bn n xin cp Th hi vin theo mu ca UNESCO VN. Hi ph i vi UNESCO VN v UNESCO CACE, l ph lm th. 1 bn sao y cng chng Giy chng nhn KKD (i vi hi vin tp th) hoc Giy gii thiu ca Doanh nghip khi c ngi i din tham gia.

TH THC GIA NHP HI VIN


Ngha v ng hi ph, l ph. L ph cp th : 50.000/th. Hi ph ng v UNESCO VN : 480.000/5 nm. Hi ph tham gia hot ng ti UNESCO CACE v cc Cu lc b trc thuc: 1.500.000/nm (/v hi vin c nhn). 6.000.000/nm (/v hi vin tp th). ng hi ph 1 nm 1 ln vo ngy ng k hi vin.

TH THC GIA NHP HI VIN


Quy nh ng ph qun l v pht trin UNESCO VN v UNESCO CACE (i vi cc c nhn, n v s dng danh ngha ca UNESCO VN v UNESCO CACE trong cc giao dch kinh t vi cc hot ng sau). Cc hot ng da trn ngun ti tr nhn o, t thin. Hot ng mang tnh u t m nhn ti tr vn t bn ngoi UNESCO VN v UNESCO CACE. Cc hnh thc nhn ti tr khng hon li, hoc nhn lm thu di mi hnh thc, trong c cc loi hnh dch v cng cng.

QUYN LI CA HI VIN
c h tr xy dng hnh nh c nhn, hnh nh ca t chc (i vi hi vin tp th) v c bo tr truyn thng trn www.unescocace.vn c truyn thng, qung b thng hiu, gii thiu cc hot ng, sn phm, dch v trn www.fmv.vn c tham gia cc hot ng, cc s kin vn ha, giao lu vn ha do UNESCO CACE t chc. c gii thiu, to iu kin v xc tin cng vic, pht trin ti nng, ngh nghip trong lnh vc hot ng ca UNESCO VN v UNESCO CACE (i vi hi vin c nhn). c tham gia tho lun, ng gp kin vo cc ngh quyt v cng tc lnh o ca UNESCO VN v UNESCO CACE.

QUYN LI CA HI VIN
c UNESCO VN v UNESCO CACE bo v cc quyn li chnh ng trong phm vi hot ng ca UNESCO VN v UNESCO CACE. c gii thiu hi vin mi v c xin ra khi UNESCO VN v UNESCO CACE. UNESCO VN c chc nng i ngoi hot ng theo phng thc i ngoi nhn dn v UNESCO CACE c trin khai cc hot ng i ngoi, giao lu quc t, hc hi cc n v bn trong phm vi c nc v quc t s h tr hi vin tt c cc hot ng mang tnh cht i ngoi (quan h x giao, quan h hp tc, trao i kinh nghim, d n do quc t ti tr) v phi lp chng trnh, k hoch, d n kh thi (i vi d n vin tr v u t t pha nc ngoi).

QUYN LI CA HI VIN
UNESCO CACE c th c on i nc ngoi v mi on nc ngoi vo Vit Nam theo ng ca UNESCO VN khi trnh chng trnh, k hoch, xin kin ph duyt ca UNESCO VN v UNESCO VN xin php Ban b th thng qua Ban i ngoi Trung ng ng v on ra on vo ca UNESCO VN v UNESCO CACE. c cp vn bng chng nhn ca UNESCO VN sau khi hon thnh cc kha o to ti UNESCO CACE.

QUYN LI CA HI VIN
c s dng logo, danh ngha, tn gi ca t chc UNESCO, UNESCO VN, UNESCO CACE v cc Cu lc b trc thuc UNESCO CACE cho cc hot ng ca cc hi vin theo quy nh v hng dn ca UNESCO CACE.

c UNESCO CACE ngh UNESCO VN khen thng v trnh Th tng Chnh ph khen thng nhm to ng lc ng vin, khuyn khch hi vin c nhn, tp th pht huy truyn thng yu nc, nng ng, sng to vn ln hon thnh tt nhim v c giao gp phn xy dng s nghip pht trin chung ca UNESCO VN v UNESCO CACE.

CC HNH THC KHEN THNG


K nim chng. Tng c. Bng khen ca UNESCO VN v Th tng Chnh ph. Giy khen. Huy hiu. Danh hiu tn vinh (do UNESCO CACE trnh UNESCO VN).

THNG TIN LIN H


UNESCO CACE
Hotline: 0902 802 499 Email: hotline@unescocace.vn Website: www.unescocace.vn www.fmv.n Ti khon: FMV s 157650569 ngn hng ACB TP. HCM Tr s: Tng 1, ta nh D3, Vnh Phc, Q. Ba nh, TP. H Ni Vn phng i din: 28B ng Tt, P. Tn nh, Q. 1, TP. H Ch Minh