You are on page 1of 10

ULASAN JURNAL KPT 6044 TAJUK : Pembangunan dan Penilaian Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Web – Webquest

bagi Mata Pelajaran ICT (Development and Evaluation of Webquest for Information and Communication Technology Subject) DISEDIAKAN OLEH: Norzakiah Harun (M2o02111000649)

NORDIN NGAU CHAI HONG .Pembangunan dan Penilaian Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Web – Webquest bagi Mata Pelajaran ICT (Development and Evaluation of Webquest for Information and Communication Technology Subject) NORAZAH MOHD.

Setiap bahan pengajaran yang berasaskan web dan pembangunannya perlu dinilai samada menepati konsep dan objektif sukatan mata pelajaran.Persoalan kajian O Perkembangan pesat dalam pembelajaran berasaskan internet dan multimedia memberi kepelbagaian dalam penyampaian isi sesuatu mata pelajaran. O Kemahiran guru dalam menyampaikan pengajaran berasaskan ICT perlu bagi memperkasakan profesion perguruan. .

Samb…. WebQuest bagi mata pelajaran ICT Tingkatan 4.  Isi kandungan WebQuest  Struktur P& P Webquest. . O Kajian ini bertujuan untuk membangunkan suatu bahan pengajaran berasaskan web. O Menilai persepsi pelajar terhadap bahan berasaskan WebQuest yang bertajuk Computer System: System Concept dari aspek :  Antara muka WebQuest.

Metodologi kajian O Terdapat dua fasa yang dijalankan iaitu fasa pembangunan sistem P&P berasaskan Web WebQuest dan Fasa Penilaian WebQuest yang telah dibangunkan. O fasa Pembangunan bahan pengajaran ini melibatkan fasa analisis. . implementasi dan penilaian O Instrumen kajian adalah berasaskan soal selidik.. rekabentuk. pembangunan.

FASA PEMBANGUNAN SISTEM P&PBERASASKAN WEWEBQUEST Fasa 1 :Analisis • Temubual dengan pelajar dan guru ICT • Kajian ke perpustakaa n • Rujukan Sukatan Pelajaran ICT Fasa 2 : Rekabentuk • • • • • • Pengenalan Tugasan Proses Penilaian Sumber Kesimpulan Fasa 3 : Pembangunan Membangunkan WebQuest dengan menggunakan pengaturcaraan HTML. Fasa 4 : Pelaksanaan • • Portfolio Persembahan powerpoint • Penilaian Kognitif Fasa 5 : Penilaian Proses pembangunan sistem pengajaran dan pembelajaran berasaskan web-WebQuest .

51. O Persepsi pelajar Tingkatan Empat terhadap WebQuest yang dibangunkan adalah tinggi dengan nilai min4. O Secara keseluruhan perisian WebQuest menarik minat pelajar dalam mendapatkan maklumat tambahan menggunakan pautan yang disediakan. .37 dan sisihan piawai 0.Dapatan Kajian O Dapatan daripada fasa analisis menunjukkan topik Computer System merupakan salah satu topik yang sukar untuk disampaikan kepada pelajar.

..rekabentuk antaramuka pengguna (skrin paparan ) yang konsisten memudahkan pengguna menggunakan sistem P&P berasaskan Web-WebQuest. O Secara amnya.Samb…. O Semua aplikasi yang terdapat di dalam WebQuest yang telah dibangunkan dapat menarik minat pelajar terhadap bahan pengajaran yang dipersembahkan.

. O Penggunaan ICT adalah salah satu kaedah yang dapat menarik minat pelajar selari dengan perkembangan ICT pada masa ini.RUMUSAN O Guru-guru perlu lebih kreatif dan inovatif dalam menarik minat pelajar dalam mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. O WebQuest merupakan salah satu alternatif yang berfungsi sebagai satu rangka kerja yang boleh digunakan oleh guru untuk pembinaan pembelajaran berpusatkan pelajar menggunakan internet.

Terima Kasih .Sekian.