You are on page 1of 11

Nepravilno - Wrong absorbcija absorbiran absorbirati alibij alinea ansambel antibosanski antidržavni artikal asma asmatičar audicia audiencija

audiovizuelni avijomom avijon avijonski avijotransport barjak basen bezšavna besšavne besšavni bezkamatni bezkonačni bezkonačno bezkonačnost bezkraj bezkrajan bezkrajni bezpravan bezpravni bezpravno bezpredmetan bezpredmetni bezšavne bezšavni bezživotan bezživotno biblia biblijograf biblijografija biblijoteka biblijotekar biblijotekarka bibliski bicikal bidem bijać bijaćanin bijaćanka

Pravilno - Properly apsorpcija apsorbiran apsorbirati alibi alineja ansambl antibosanski antidržavni artikl astma astmatičar audicija audijencija audiovizualni avionom avion avionski aviotransport bajrak bazen bešavna bešavne bešavni beskamatni beskonačni beskonačno beskonačnost beskraj beskrajan beskrajni bespravan bespravni bespravno bespredmetan bespredmetni bešavne bešavni beživotan beživotno biblija bibliograf bibliografija biblioteka bibliotekar bibliotekarka biblijski bicikl budem Bihać Bišćanin Bišćanka

bijesnoća bijolog bijologija bilansa bjes blijedilo bljed board boardu bogoto bosnski bračni brcki brcko bridki brocki brotski brtski brtsko brutoproizvod brutto cijelivati cijepanica cjediti cjena cjepati cjepiti cjepljen cjepljenje copirati data davaoc delavac čelaqvac devetnajst dializa diapazon diapozitiv dijeljivost dijetinjast direkotr direkotra diretkor dobijam dobijati dobijen dobijeni dobijenu domačim domaćina domaćinstvo donešen donešeni bjesnoća biolog biologija bilanca bijes bljedilo blijed bord bordu bogato bosanski bračni brdski brdsko britki brodski brodski brdski brdsko brutoproizvod bruto cjelivati cjepanica cijediti cijena cijepati cijepiti cijepljen cijepljenje kopirati dana davalac djelatnik ćelavac devetnaest dijaliza dijapazon dijapozitiv djeljivost djetinjast direktor direktora direktor dobivam dobivati dobiven dobiveni dobivenu domaći domaćin domaćinstvo donesen doneseni .

donešenog dospijeti dršte držte dvanajst dvesto egzibicija egzibicionist eksterjer enterijer expicite explicitni familijaliziran familijalizirati fukcija fukcionirati funkcia funkcijonira goriti griješka hardwer historiski hrvacki ijonizacija ijonizirati ijonoziranje iliili imfarkt imić imperjalist inače index inekcija inektiran inektirati infrakt inperator inperfekt inperijalist inpersonalan inplementacija inplementiran inplementirati inpliciran inplicirati inplicite inplikacija inport inpregnacija inpregniran inpresum inprovizacija inprovizirati donesenog dospjeti držite držite dvanaest dvjesto ekshibicija ekshibicionist eksterijer interijer eksplicite eksplicitni familijariziran familijarizirati funkcija funkcionirati funkcija funkcionira gorjeti greška hardver historijski hrvatski ionizacija ionizirati ioniziranje ili-ili infarkt imidž imperijalist inače indeks injekcija injektiran injektirati infarkt imperator imperfekt imperijalist impersonalan implementacija implementiran implementirati impliciran implicirati implicite implikacija import impregnacija impregniran impresum improvizacija improvizirati .

inserat interjer internet interwiev intervjuu intervijuirati inžinjer inžinjerija inžinjerka inžinjerov inžinjerski iraciojonalno iraciojonalnost iridentist iridentizam iscijedak iscjediti iskorjeniti iskorjenjen istorija istorijski izklesan izklesati iznešen iznešeni iznjeti izvežen izviještavati izvjestiti izvodioc jedanajst jednaci Jugosloven jugoslovenski juli juni jutarnji kabal kadtad kampovanje kampovati karambol karamboliran klješta kodex komfisciran komfiscirati koncepat koncerat konfor konpanjon konparacija konponenta insert interijer Internet intervju intervju intervjuirati inženjer inženjerija inženjerka inženjerov inženjerski iracionalno iracionalnost iredentist iredentizam iscjedak iscijediti iskorijeniti iskorijenjen historija historijski isklesan isklesati iznesen izneseni iznijeti izvezen izvještavati izvijestiti izvodilac jedanaest jednaki Jugoslaven jugoslavenski juli juni jutrnji kabel kad-tad kampiranje kampirati karanboliran karambolirati kliješta kodeks konfisciran konfiscirati koncept koncert komfor kompanjon komparacija komponenta .

konpost kontingenat korjen korjenski korupiran kočnica krojti krščen kučanica kcer licencna licenčni lijeniji lijepota litar ljepiti lječiti makronaredba manjeviše menaćer menaćerski menećer metod minutima mlječni molioc nadpis nailon narućba nedelja nepoćudna nesumljiv nesumljivo netto neusaglašen neuspijo Njemac novonastala novonastali novootvoreni novostvorena novostvorena nuzarada nuzpojava obaviještenje obavjesni obavjest obavještenja obesčastiti obesčašćen objest obskrba obskrbiti kompost kontingent korijen korijenski korumpiran kočnica krojiti kršten kućanica kćer licencna licencni ljeniji ljepota litra lijepiti liječiti makronaredba manje-više menadžer menadžerski menedžer metoda minutama mliječni molilac natpis najlon narudžba nedjelja nepoćudan nesumnjiv nesumnjivo neto neusuglašen neuspio Nijemac novonastala novonastali novootvoreni novostvorena novostvoreni nuzzarada nuspojava obavještenje obavijesni obavijest obavještenje obeščastiti obeščašćen obijest opskrba opskrbiti .

ocijena odcijepljenje odhraniti odkaz odkazni odkloniti odkopati odkopčati odkrivati odkrića odkuda odnešen odnešeni odpis odpisan odvežen okučen okućnica onesvjestiti orjentacija orjentir orjentiran orudje osamnajst Ostrošac ostroški osvjestiti osvjetliti osvješten otcjepljenje otsutni otšteta ovrhi ozlijeda pače petnajst pismohran plijenidba pobijeda pobjediti podjelen podjeljen podmladak podmladiti podnešen podnešeni podpaliti podpis podpisati podpisnik pogriješka pogrješiti porteba ocjena odcjepljenje othraniti otkaz otkazni otkloniti otkopati otkopčati otkrivati odkriće otkuda odnesen odneseni otpis otpisan odvezen okućen okućnica onesvijestiti orijentacija orijentir orijentiran oružje osamnaest Ostrožac ostrožački osvijestiti osvijetliti osviješćen odcjepljenje odsutni odšteta ovrsi ozljeda pačiće petnaest pismohrana pljenidba pobjeda pobijediti podijeljen podijeljen pomladak pomladiti podnesen podneseni potpaliti potpis potpisati potpisnik pogreška pogriješiti potreba .

poslijedica poslje posljepodne potcrtan potcrtati potrešen potstaknut potsticaj potsticati pošiljaoc precjeniti predata predplata predplatiti predplaćen predpostaviti predpostavka predpostavljati predpostavljen predpotopan predpotopni predskazati pregaoc prelaz prenešen prenos prepis pretskazan pretskazati pretskazivati pretstava pretstavnik pretstraža preza prezaju primaoc primijenjivati primjeniti primjenjen pripovijedka pripovjetka prjeboj prjebojni prjelaz prjenos prjestolje prjeteć prjetnja prozapadni procenat procijena prodavaoc proizvaća posljedica poslije poslijepodne podcrtan podcrtati potresen potaknut poticaj poticati pošiljalac precijeniti predana pretplata pretplatiti pretplaćeni pretpostaviti pretpostavka pretpostavljati pretpostavljen pretpotopan pretpotopni pretkazati pregalac prijelaz prenesen prijenos prijepis pretkazan pretkazati pretkazivati predstava predstavnik predstraža preže prežu primalac primjenjivati primijeniti primijenjen pripovijetka pripovijetka prijeboj prijebojni prijelaz prijenos prijestolje prijeteći prijetnja prozapadni procent procjena prodavalac proizvoda .

propovijednik propovjed protha protuustavan punioc racijonalno radijo radijologija ranodnevnica ranojutranji raspodijela raspodjeliti razdjeliti razriješavati razrješiti rejon rijeki riješiv rjeci rjeka ronioc rteči rti ručica ručka Sarajvo sarajski saglasan saglasiti saglasnost saigra saradnik saradnučki saraćivati saučesnik saučesništvo savremen savremeni savremenik savremenost saživot saživotu sedamnajst sedimenat sekotr sekotru sekund sekundima seks sinhroni sinhronija sinhroniziran sinhronizirati propovjednik propovijed protuha protuustavan punilac racionalno radio radiologija ravnodnevnica ranojutarnji raspodjela raspodijeliti razdijeliti razrješavati razriješiti rajon rijeci rješiv rijeci rijeka ronilac treći tri ručica ručka Sarajevo sarajevski suglasan suglasiti suglasnost suigra suradnik suradnički suraćivati suučesnik suučesništvo suvremen suvremeni suvremenik suvremenost suživot suživotu sedamnaest sediment sektor sektoru sekunda sekundama seksi sinkroni sinkronija sinkroniziran sinkronizirati .

sinhron sinoč sinoćni skaner skanirati skučen slijepoća sljepiti sljepljen sljepo smijena smjeniti smješa snabdjevati snobist sociala socialist socialistički socializam socialno softwer spriječavati sprječiti srjeda stečaj stečajni stečen stopostotni strjeljati subkultura subsidijaran substanca substitucija subsumirati sudkinja sumlja sumljati sumljiv sumljivi suprostaviti suprostavljati suprostavljen sutski suživiti svjedoćba svjest svjetliti talenat taximetar taxist točka teviziski tijestenina sinkrono sinoć sinoćnji skener skenirati skučen sljepoća slijepiti slijepljen slijepo smjena smijeniti smjesa snabdijevati snob socijala socijalist socijalistički socijalizam socijalno softver sprječavati spriječiti srijeda stečaj stečajni stečen stopostotni strijeljati supkultura supsidijaran supstanca supstitucija supsumirati sutkinja sumnja sumnjati sumnjiv sumnjivi suprotstaviti suprotstavljati suprotstavljen sudski suživjeti svjedodžba svijest svijetliti talent taksimetar taksist tačka televizijski tjestenina .

tjesan tjesto točka točkica tramwaj trinajst ucijena ucjeniti uklještiti unaprijećenje unaprjediti unešen unjeti upotrijeba upotrijebljavati upotrjebiti usaglasiti usaglašen uspijeti uspijo uvežen uvrjediti variabla veb videći viditi vijesnik vizuelan vizuelno višemanje vjest vjesti zakljućak zamašten zanešen zanešeni zapošljen zaviditi zbroiti zloupotrebiti zloupotrjebiti znanost zvijezdan zvijezdano zvjezda ček čelav čelavost čelija čertnaest četristo četrnajst četrstogodišnji tijesan tijesto tačka tačkica tramvaj trinaest ucjena ucijeniti ukliještiti unaprijeđenje unaprijediti unesen unijeti upotreba upotrebljavati upotrijebiti usuglasiti usuglašen uspjeti uspio uvezen uvrijediti varijabla web vidjevši vidjeti vjesnik vizualan vizualno više-manje vijest vijesti zaključak zamašćen zanesen zaneseni zaposlen zavidjeti zbrojiti zloupotrijebiti zloupotrijebiti znanost zvjezdan zvjezdano zvijezda ček ćelav ćelavost ćelija četrnaest četiristo četrnaest četiristogodišnji .

sl. vel. jun. feb. pet. tel. sri. .četrstoti četvtrak čitaoc čudoređe đoint šesnajst šeststo ždrjelo žlijezdani žličica žljezda županiski apr čet dec dipl dr feb inž itd jan jul jun kol maj mr mar ned nov okt pet pon prof sep sl sri sub tel uto vel vl četiristoti četvrtak čitalac čudoređe džoint šesnaest šesto ždrijelo žljezdani žličica žlijezda županijski apr. pon. dipl. čet. inž. itd. nov. kol. uto. sep. prof. mar. jan. dr. vl. maj mr. ned. jul. sub. dec. okt.