You are on page 1of 87

Munting Paaralan ni Madre Ignacia

Meycauayan City, Bulacan

Unang Araw ng Marso, 2008

Misa ng Pasasalamat
Ika-9 na Taunang Pagtatapos ng mga Mag-aaral ng unting Paaralan ni Madre Ignacia

Pag-aalaala

Bayan, muling magtipon, Awitan ang Panginoon. Sa Piging sariwain Pagliligtas nya sa atin

Nang ngalan N’yay ating Sambitin paanong di tayo lingapin? . ating alalahanin panahong tayo’y inalipin.Bayan.

Sa Piging sariwain Pagliligtas nya sa atin .Bayan. Awitan ang Panginoon. muling magtipon.

Bayan. (Koro) . walang sawang purihin ang Poon nating mahabagin. Kandili Niya’y ating awitin. isayaw ang damdamin. Bayan.

muling magtipon.Bayan. Awitan ang Panginoon. Sa Piging sariwain Pagliligtas nya sa atin .

.

AMEN .

AT SUMAIYO RIN. .

.

Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid. . At sa aking pagkukulang kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria. sa salita at sa gawa. na lubha akong nagkasala sa isip.

sa lahat ng mga Anghel at mga Banal at sa inyo mga kapatid na ako’y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. .

AMEN .

kaawaan Mo kami. kaawaan Mo kami Panginoon. kaawaan Mo kami. Kristo. kaawaan Mo kami.Panginoon. Kristo. kaawaan Mo kami. Panginoon. kaawaan Mo kami. . Panginoon.

.

AMEN .

Liturhiya ng Salita Unang Pagbasa .

SALAMAT SA DIYOS .

SALMONG TUGUNAN Panginoon ay purihin. . Ngalan Niya ay dakilain.

O Lord Jesus Christ We have stilled our hearts and now we listen to your word .Gospel Acclamation **Glory and Praise to you.

AT SUMAIYO RIN. .

PAPURI SA IYO PANGINOON .

Liturhiya ng Salita Mabuting Balita .

.Pinupuri Ka namin. Panginoong Hesukristo.

.

dinggin ang aming panalangin .PANALANGIN NG BAYAN Panginoon.

AMEN .

Banyuhay .

.Mula sa mga butil. na humitik sa uhay. natipong mga trigo’y sa tinapay nagwawakas.

Pinagpaguran ng lipak na kamay at ng pawis na sa noo’y nunukal. Sagisag na walang kapantay. . Tanging sa Iyo lamang iniaalay.

ng kinumpol na ubas. . inaning mga bunga.Mula sa mga baging. ang katas ay naging alak.

Pinagpaguran ng lipak na kamay at ng pawis na sa noo’y nunukal. Tanging sa Iyo lamang iniaalay. Sagisag na walang kapantay. .

Sa dugo at katawan ni Hesus na minamahal. ang tinapay at alak ngayo’y babanyuhay .

Pinagpaguran ng lipak na kamay at ng pawis na sa noo’y nunukal. Sagisag na walang kapantay. . Tanging sa Iyo lamang iniaalay.

Sa dugo at katawan ni Hesus na minamahal. ang tinapay at alak ngayo’y babanyuhay .

Tanging sa Iyo lamang iniaalay.Pinagpaguran ng lipak na kamay at ng pawis na sa noo’y nunukal. . Sagisag na walang kapantay.

.TANGGAPIN NAWA NG PANGINOON ITONG PAGHAHAIN SA IYONG MGA KAMAY.

SA KAPURIHAN NIYA’T KARANGALAN SA ATING KAPAKINABANGAN AT SA BUONG SAMBAYANAN NIYANG BANAL. .

.

AMEN .

AT SUMAIYO RIN .

ITINAAS NA NAMIN SA PANGINOON .

MARAPAT NA SIYA’Y PASALAMATAN .

.

Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa Kaitaasan. Osana. (2x) .Santo. Osana sa Kaitaasan. Osana. Osana. (2x) Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon Osana. Santo Panginoong Diyos. Santo.

Pinagpala ang narito sa ngalan ng Panginoon Osana. sa Kaitaasan. Santo Diyos Makapangyarihan. Puspos ng luwalhati ang langit at lupa. Osana sa Kaitaasan. Osana. (2x) . Santo. Osana.Santo.

.

Hanggang sa siya’y dunating. hanggang sa Siya’y dumating. .Si Kristo ay gunitaing sarili ay inihaing bilang pagkai’t inuming pinagsasaluhan natin.

.

AMEN .

Ama Namin .

Bigyan Mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw. . Mapasaamin ang kaharian Mo.Ama namin sumasalangit Ka. Sambahin ang ngalan Mo. Dito sa lupa para lang sa langit. Sundin ang loob Mo.

At iadya Mo kami sa lahat ng masama.At patawarin mo kami sa aming mga sala. At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso. . Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.

.

. KAPANGYARIHAN AT KAPURIHAN NGAYON AT MAGPAKAYLAN MAN.SAPAGKAT SA IYO ANG KAHARIAAN. NGAYON AT MAGPAKAYLAN MAN.

.

AMEN .

AT SUMAIYO RIN .

Kordero .

.Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin.

Maawa ka sa amin.Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. .

.Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.

.

hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa Iyo. .Panginoon. Ngunit sa isang salita Mo lamang ay gagaling na ako.

Sa Kabila ng .

buhay ko’y inaalay.Panginoon. O Panginoon. Walang makakapantay sa awa Mong taglay. . narito kang gumagabay sa akin. Pagibig Mong wagas ang kakamtin.

Walang hanggan. O Panginoon. Puso Mo ay sa mundo nakalaan. dakila Kang tunay. . Aking isasalaysay. Kapangyarihan Mo’y tunay.Panginoon dulot Mo ay pag-asang.

Sa kabila ng lahat. Sa kabila ng lahat. pinatawad Mo ako.Sa kabila ng lahat. . Aakayin mo parin ako. buhay Mo’y inalay Mo. yayakapin mo parin ako Sa kabila ng lahat.

.

Diyos ay Pag- .

Pag-ibig ang s’yang pumukaw sa ating puso at kaluluwa At syang nagdulo’t sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa .

Pag-ibig ang syang buklod natin di mapapawi kailanpaman Sa puso’t diwa tayo isa lamang kahit na tayo’y magkawalay .

.Pagkat ang Diyos natin Diyos ng pag-ibig Magmahalan tayo’t masgtulungan at kung tayo’y bigo ay huwag Limutin na may Diyos tayong nagmamahal.

.Sikapin sa bawat pagsuyo ating ikalat sa buong mundo Pag-ibig ni Hesus ang s’yang sumakop sa mga pusong uhaw sa pagsuyo.

.Pagkat ang Diyos natin Diyos ng pag-ibig Magmahalan tayo’t masgtulungan at kung tayo’y bigo ay huwag Limutin na may Diyos tayong nagmamahal.

.

AMEN .

AT SUMAIYO RIN .

AMEN .

SALAMAT SA DIYOS

Uliran

Isang munting binhing sa Binondo sumibol Dinilig ng biyaya, lumaki, yumabong. Namunga sa kabanalang ang hiyas at karukhaan, damit ay kalinisan at masunuring kalooban.

Pinalakas ng pag-ibig itong babaing mahinhin. Pinatibay ng pananalig ang pusong mahiyain. Sa Santa Iglesia nagbigay ng bagong supling. Angkan ni Maria, RVM ang naging turing.

Madre Ignacia. uliran ng kagitingan Sa pakikilaban kami ay patnubayan .

. Madre Ignacia. Landas mong tinahak ang pangarap naming sundin Daan ng paglilingkod. babaing tapat hanggang libing.Madre Ignacia hantungan ng aming paggiliw. pagtitiis at panalangin.