You are on page 1of 13

“Ang pinakamabisang paraan ng pagkilala sa katangian ng isang tao ay ang kanyang kaparaanan sa pag-iisip” .

.

Ang salitang kurso naman ay ang isang pangkalahatang pagtanaw sa isang organisadong gawain.Ang panlaping dis ay nangangahulugang pag-aalis o pagtatanggal. Ayon kay MILLROOD. . Ang diskurso ay paraan ng pagpapahayag. Ito ay isang interaktibong gawain tungo sa mabisang paglalahad ng mga impormasyon. Ito ay nangangahulugan din ng pakikipagtalastasan. ito ay tumutukoy sa kinagisnang paraan ng pakikipagtalastasan gayon din naman ang malalim na pagtingin sa mga ideyang inilahad. pasulat o panalita man. Ito ang promal at patuluyang pagsasagawa ng isang mahusay na usapan.

Mahusay maghinuha ng mga impormasyon gaya ng integrasyon ng kilos sa salita. pagbasa at pasulat ang mga pangunahing kakailanganin sa mahusay na pagdidiskurso. participants. Maging mapanuri hindi lamang sa salita kundi sa kulturang nakapaloob dito 2. instrumentalities. d. .1. Bhagi din dito ang oryentasyon at kulturang kinakabilangan ng mga naguusap. at genre. norms. ends. b. KOMUNIKASYON. keys.Ito ay tumutukoy sa berbal at di-berbal na paghihinuha ng mga impormasyon. KOGNISIYON. acts. KAKAYAHAN. KONTEKSTO. Mapapaangat nito ang sensitibiti ng dalawang naguusap.Ito ay tumutukoy sa wasto at angkop na unawa sa mensahe ng mga nag-uusap. c. 3.ito ay tututukoy sa setting. a. Magkaroon ng kritikal at malalim na kakayahan sa pag-unawa ng mga mensahe. 4.Ang pagkakaroon ng kakayahan sa pakikinig. pagsasalita. Maisaalang-alang ang mga sumusunod na dimensyon.

.

Paggamit ng mga tuntunin sa isang kombersasyon at mga naratibong dulog gaya ng pagkukwento. Ang pragmatics ay kinapapalooban ng tatlong pangkalahatang kakayahan sa komunikasyon: 1. pagbibigay ng mga report at iba pa. 3. 2.Pokus ng teoryang ito ang kasakangkapan ng gamit ng wika sa isang partikular na sitwasyon – ito ay binibigyang pansin sa pag-aaral ng pragmatics. Paghiram o pagbabago ng wikang gagamitin batay sa pangangailangan o inaasahan ng tagapakakinig at/o sitwasyon. Gamit ng wika sa iba’t ibang layunin. . Tinataya sa teoryang ito na ang mahusay na diskurso ay laging bumabatay sa kinalalagyang sitwasyon ng mga taong sangkot sa isang usapan.

at iba pa.Ito ay isang teknikal na termino na karaniwang ginagamit sa larangan ng linggwistika gayon din sa pilosopiyang pangwika. pagbibigay-bahala. Kung kaya. maging ito man ay paghingi ng paumanhin. Sa teoryang ito. ito ay tumutukoy sa paniniwala na anuman ang ating sabihin. binibigayang-halaga din ang papel ng kulturang kinabibilangan ng mga sangkot sa usapan. maaaring maging tuwiran o di-tuwiran ang speech out. Sa simleng paliwanag. lagi na itong may kaakibat na kilos. paghihimok. .

. intonasyon. Kinapapalooban ito ng pagkakaiba sa tono. Lumalaganap ang teoryang ito dahil na rin sa untiunting pag-usbong ng iba’t ibang speech community na nagtataglay ng maraming baryasyon sa wika. gamit ng salita gayon din ang estrukturang panggramatika ng isang ispiker.Ang teoryang ito ay nakapokus sa baryasyon ng wikang ginagamit ng mga taong sangkot sa isang diskurso.

Sa pag-aaral ni JOOS.Binibigyang-halaga rin sa pag-aaral ng diskurso ang mga estilong ginagamit ng mga taong sangkot sa isang usapan.Ginagamit ang estilong ito sa tiyak na bilang ng awdyens na hindi kinakailangan ng mataas na antas ng pormalidad gaya ng nauna. Kadalasan itong masasaksihan sa opisina at mga miting.Ito ang tipikal na pakikipagdiyalogo. Kadalasan itong isinasagawa sa loob ng klasrum o mga porum. (b)DELIBERATIVE STYLE. Kailanganin dito ang pormalidad sa pananalita sa pamamagitan ng pagiging mapili sa mga salitang gagamitin. (a)ORATORICAL o FROZEN STYLE. inilahad niya ang limang antas ng promalidad sa pakikipagkomunikasyon. Mahusay na pagpaplano kaugnay sa mga salitang gagamitin. (c)CONSULTATIVE STYLE.Kadalasan itong ginagamit sa pagsasalita sa harap ng publiko na may malaking bilang ng awdyens. intonasyon gayon din sa iba pang mga mapanghikayat na paraan ng pagsasalita ang mga kakailanganin sa estilo na ito. .

Nagaganap ito sa pagitan ng malapit na kaibigan. kapamilya.(d)CASUAL STYLE. o karelasyon kung saan ibinubukas mo ang iyong sarili sa iba. (e)INTIMATE STYLE. . Hindi gaanong binibigyangpansin dito ang pormalidad ng pakikipagtalastasan.Ang estilong ito ay higit na makikita sa usapan ng dalawang magkaibigan o kaya naman ay usapan sa pagitan ng magkakapamilya.Makikita sa estilong ito ang pagkawala ng anumang uri ng mga inhibisyon o pag-aalinlangan sa pakikipagtalastasan.