“Ang pinakamabisang paraan ng pagkilala sa katangian ng isang tao ay ang kanyang kaparaanan sa pag-iisip” .

.

Ito ay nangangahulugan din ng pakikipagtalastasan. pasulat o panalita man. Ang salitang kurso naman ay ang isang pangkalahatang pagtanaw sa isang organisadong gawain. Ito ay isang interaktibong gawain tungo sa mabisang paglalahad ng mga impormasyon. Ayon kay MILLROOD. . ito ay tumutukoy sa kinagisnang paraan ng pakikipagtalastasan gayon din naman ang malalim na pagtingin sa mga ideyang inilahad.Ang panlaping dis ay nangangahulugang pag-aalis o pagtatanggal. Ito ang promal at patuluyang pagsasagawa ng isang mahusay na usapan. Ang diskurso ay paraan ng pagpapahayag.

3.ito ay tututukoy sa setting. d. participants. at genre. Bhagi din dito ang oryentasyon at kulturang kinakabilangan ng mga naguusap. Maging mapanuri hindi lamang sa salita kundi sa kulturang nakapaloob dito 2. keys.Ito ay tumutukoy sa berbal at di-berbal na paghihinuha ng mga impormasyon. instrumentalities. pagbasa at pasulat ang mga pangunahing kakailanganin sa mahusay na pagdidiskurso. pagsasalita. .Ang pagkakaroon ng kakayahan sa pakikinig. ends. KONTEKSTO. 4. acts. c. KOGNISIYON. Mapapaangat nito ang sensitibiti ng dalawang naguusap. norms. KOMUNIKASYON. Maisaalang-alang ang mga sumusunod na dimensyon.1. b. Mahusay maghinuha ng mga impormasyon gaya ng integrasyon ng kilos sa salita. Magkaroon ng kritikal at malalim na kakayahan sa pag-unawa ng mga mensahe.Ito ay tumutukoy sa wasto at angkop na unawa sa mensahe ng mga nag-uusap. KAKAYAHAN. a.

.

Paghiram o pagbabago ng wikang gagamitin batay sa pangangailangan o inaasahan ng tagapakakinig at/o sitwasyon. 3. . Paggamit ng mga tuntunin sa isang kombersasyon at mga naratibong dulog gaya ng pagkukwento. Tinataya sa teoryang ito na ang mahusay na diskurso ay laging bumabatay sa kinalalagyang sitwasyon ng mga taong sangkot sa isang usapan.Pokus ng teoryang ito ang kasakangkapan ng gamit ng wika sa isang partikular na sitwasyon – ito ay binibigyang pansin sa pag-aaral ng pragmatics. Ang pragmatics ay kinapapalooban ng tatlong pangkalahatang kakayahan sa komunikasyon: 1. Gamit ng wika sa iba’t ibang layunin. pagbibigay ng mga report at iba pa. 2.

Sa simleng paliwanag.Ito ay isang teknikal na termino na karaniwang ginagamit sa larangan ng linggwistika gayon din sa pilosopiyang pangwika. maging ito man ay paghingi ng paumanhin. pagbibigay-bahala. paghihimok. Sa teoryang ito. lagi na itong may kaakibat na kilos. Kung kaya. . maaaring maging tuwiran o di-tuwiran ang speech out. ito ay tumutukoy sa paniniwala na anuman ang ating sabihin. binibigayang-halaga din ang papel ng kulturang kinabibilangan ng mga sangkot sa usapan. at iba pa.

Lumalaganap ang teoryang ito dahil na rin sa untiunting pag-usbong ng iba’t ibang speech community na nagtataglay ng maraming baryasyon sa wika.Ang teoryang ito ay nakapokus sa baryasyon ng wikang ginagamit ng mga taong sangkot sa isang diskurso. gamit ng salita gayon din ang estrukturang panggramatika ng isang ispiker. intonasyon. Kinapapalooban ito ng pagkakaiba sa tono. .

(a)ORATORICAL o FROZEN STYLE.Ito ang tipikal na pakikipagdiyalogo. Kadalasan itong masasaksihan sa opisina at mga miting. Mahusay na pagpaplano kaugnay sa mga salitang gagamitin. inilahad niya ang limang antas ng promalidad sa pakikipagkomunikasyon. intonasyon gayon din sa iba pang mga mapanghikayat na paraan ng pagsasalita ang mga kakailanganin sa estilo na ito. Kadalasan itong isinasagawa sa loob ng klasrum o mga porum.Ginagamit ang estilong ito sa tiyak na bilang ng awdyens na hindi kinakailangan ng mataas na antas ng pormalidad gaya ng nauna.Kadalasan itong ginagamit sa pagsasalita sa harap ng publiko na may malaking bilang ng awdyens. .Binibigyang-halaga rin sa pag-aaral ng diskurso ang mga estilong ginagamit ng mga taong sangkot sa isang usapan. Kailanganin dito ang pormalidad sa pananalita sa pamamagitan ng pagiging mapili sa mga salitang gagamitin. (c)CONSULTATIVE STYLE. (b)DELIBERATIVE STYLE. Sa pag-aaral ni JOOS.

Makikita sa estilong ito ang pagkawala ng anumang uri ng mga inhibisyon o pag-aalinlangan sa pakikipagtalastasan. o karelasyon kung saan ibinubukas mo ang iyong sarili sa iba.Ang estilong ito ay higit na makikita sa usapan ng dalawang magkaibigan o kaya naman ay usapan sa pagitan ng magkakapamilya. Hindi gaanong binibigyangpansin dito ang pormalidad ng pakikipagtalastasan. .(d)CASUAL STYLE. kapamilya. Nagaganap ito sa pagitan ng malapit na kaibigan. (e)INTIMATE STYLE.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful