You are on page 1of 22

DOCUMENTAŢIA DE URBANISM

PROBLEME DE LEGISLAŢIE, NORME ŞI PRACTICĂ JUDICIARĂ ÎN DOMENIUL URBANISMULUI ŞI A ACTIVITĂŢILOR CONEXE PLANIFICĂRII ŞI AMENAJĂRII SPAŢIULUI URBAN

AMENAJAREA TERITORIULUI ÎN CONTEXT NAŢIONAL
Având în vedere faptul că spaţiul urban românesc este parte integrantă a teritoriului naţional analiza demersurilor legislative naţionale se impune cu precădere. Amenajarea teritoriului românesc şi, implicit, a spaţiului urban se bazează pe Legea 350 din 2001 privind Amenajarea teritoriului şi urbanismul.

 Alţi actori regionali şi locali (firme.  Organisme şi instituţii de cercetare.  Consiliile locale. aparat al Guvernului României.  Consiliile Judeţene. organizaţii neguvernamentale etc.  .Organismele şi instituţiile implicate în planificarea şi amenajarea spaţiului urban în România Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei.  Agenţii profesionale (Uniunea Arhitecţilor din România.

Coordonează politica de regenerare urbană. stimulării şi dezvoltării complexe şi armonioase a localităţilor din România. Iniţiază şi coordonează planurile de amenajare la nivel naţional.Rolul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei            Asigură elaborarea Planului Naţional de Amenajare a Teritoriului şi a Planului Regional de Amenajare a Teritoriului (PATN. Elaborează strategii de dezvoltare. Implementează sistemul unitar pentru domeniul urbanismului. Elaborează. Colaborează cu celelalte ministere şi cu consiliile pentru dezvoltare regională. Colaborează cu alte instituţii şi organisme de profil pentru consultanţă de specialitate (arhitecţi). Avizează documentele de urbanism şi alte acte normative necesare planificării şi amenajării teritoriale. În cadrul activităţilor specifice foloseşte studii şi cercetări întreprinse la nivel naţional. coordonează şi monitorizează metodologiile pentru politicile de dezvoltare locală şi planificare urbană integrată. Coordonează activitatea naţională de urbanism în contextul proiectării. . PATR).

împreună cu actorii locali. planuri de dezvoltare locală şi comunitară. Cooperează cu Consiliile Judeţene. organisme locale. Urmăreşte aplicarea corectă a documentelor.Consiliu judeţean Consiliu local     Coordonează activitatea de urbanism la nivel judeţean. Preia şi aplică elementele şi prevederile din PATN Elaborează PATJ Preia şi foloseşte studiile elaborate la nivel judeţean.      Coordonează unităţile administrativ-teritoriale de la nivelurile ierarhice inferioare. agenţi economici. Elaborează. instituţii locale. Răspunde de întreaga activitate de urbanism desfăşurată la nivel local Consiliul Judeţean Timiş .

documente rezultate din politicile naţionale de dezvoltare: PATN PUG PATR PUZ PATJ PUD .Documente fundamentale utilizate în cadrul amenajării teritoriului şi al spaţiului urban.

Prin reglementări legislative. după caz. Se elaborează pe secţiuni. se pot include şi alte secţiuni particulare. acestea fiind:         Căi de comunicaţii. . Dezvoltare rurală. Dispune de un caracter director şi cuprinde o viziune globală cu privire la dezvoltarea de perspectivă.PATN – Planul Naţional de Amenajare a Teritoriului    Este suportul dezvoltării complexe. Arii de risc natural. Turism. durabile şi integrate a teritoriului naţional. Apă. Reţea de localităţi. Zone protejate şi construite.

.

.

interjudeţean. frontalier. periurban. Se bazează pe politicile regionale şi zonale de dezvoltare. Tipuri de PATZ: regional.PATZ – Planul Zonal de Amenajare a teritoriului     Se întocmeşte pentru anumite zone ale ţării. interorăşenesc. . intercomunal. metropolitan (pentru oraşe de rangul I). Obiectivul central al acestuia este de cooperare între teritorii şi stimularea competitivităţii spaţiale.

Stabilirea zonelor destinate operaţiunilor majore de amenajare teritorială. Dezvoltarea reţelei de localităţi. Populaţia şi resursele de muncă (structură. dinamică). Protecţia mediului natural şi a celui construit. Dezvoltarea socioeconomică. Echiparea tehnică a teritoriului.PATN şi PATZ tratează şi analizează următoarele probleme:        Protejarea şi utilizarea resurselor naturale (de subsol şi suprafaţă). .

. Trebuie reactualizat la 5-10 ani. Trebuie corelat cu PATN şi PATZ. promovează şi susţine dezvoltarea de perspectivă.PATJ – Planul Judeţean de Amenajare a Teritoriului       Se întocmeşte pentru teritoriul administrativ al judeţului. cu programele sectoriale de dezvoltare şi cu alte programe specifice care vizează dinamica pozitivă a spaţiului/teritoriului. Reflectă. Are caracter director. Elaborarea sa reprezintă o condiţie fundamentală pentru elaborarea planurilor urbanistice generale specifice localităţilor.

.

pe baza acestuia se întocmeşte PUZ şi PUD. Are o valabilitate cuprinsă între 5 şi 10 ani. .Planul Urbanistic General         Este un proiect complex integrat Planului de dezvoltare şi de amenajare teritorială a localităţilor. Ulterior. Are caracter director şi operaţional. Se întocmeşte pe baza Regulamentului local de urbanism. Reprezintă baza legală pentru acţiunile de dezvoltare teritorială şi trebuie avizat şi aprobat de forurule superioare abilitate. Stabileşte obiectivele. măsurile şi seturile de acţiuni cu privire la dezvoltarea prezentă şi de perspectivă pe o perioadă determinată. Cuprinde prevederi aplicabile la scara întregului oraş.

Utilizarea raţională a terenului în concordanţă cu funcţiunile zonelor. . Precizarea zonelor cu riscuri naturale.Scopurile generale ale planului Urbanistic General         Stabileşte direcţiile. Corelarea intervenţiilor colective cu cele individuale. Vizează creşterea calităţii vieţii (prin filtrul locuirii şi al serviciilor). Fundamentarea de investiţii. priorităţile şi reglementările de amenajare teritorială. Reprezintă suportul pentru elaborarea şi eliberarea Certificatelor de Urbanism. Evidenţierea monumentelor şi a siturilor valoroase şi valorificarea optimă şi justă a acestora.

Direcţiile generale de dezvoltare în perspectivă. Stabilirea zonelor funcţionale/zonificarea funcţională. Modernizarea reţelelor şi a infrastructurii. Delimitarea intravilanului. Stabilirea zonelor care trebuie reabilitate/regenerate. Delimitarea zonelor protejate. Stabilirea modului de utilizare a intravilanului. Stabilirea zonelor cu interdicţii.Probleme abordate în PUG             Optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriul lor administrativ. . Valorificarea optimă a potenţialului natural şi antropic. Protecţia mediului şi eliminarea surselor de poluare. Evoluţia de perspectivă a localităţii.

PUZ – Planul Urbanistic Zonal Se referă la o zonă din cadrul localităţii.  Acoperă toate funcţiunile zonei pentru care se întocmeşte. măsurile şi acţiunile necesare pentru dezvoltarea proiectată pe o perioadă de timp stabilită.  Prin acesta se stabilesc obiectivele.  Analizează situaţia existentă şi precizează elementele necesare pentru eliberarea Certificatelor de Urbanism.  .

. Zonificarea funcţională a terenului. Măsuri de protecţie a mediului. Zonele protejate (destinate odihnei.Probleme abordate în PUZ           Organizarea reţelei stradale. monumente. Organizarea urbanistic-arhitecturală. Dezvoltarea infrastructurii edilitare. Reglementări specifice permisive sau restrictive (după caz). recreerii. spaţii verzi etc). Elaborarea PUZ este obligatorie pentru:    Zonele centrale. Alte zone (speciale) în funcţie de prevederile legale. Statutul juridic şi circulaţia terenurilor. Delimitarea fondului construit foarte valoros. Menţinerea obiectivelor de utilitate publică.

 Are caracter exclusiv de reglementare. iar dacă nu este realizat. întocmirea sa devine obligatorie.  .  Stabileşte amplasarea.  PUD este obligatoriu pentru orice demers urbanistic.Planul Urbanistic de Detaliu Reprezintă o documentaţie pentru utilizarea unui anumit teren sau construcţie fiind aferent PUZ. dimensiunea. forma şi funcţia unui anumit obiectiv.

Racordarea la reţelele edilitare. Asigurarea accesibilităţii. Coeficientul de utilizare al terenului. Integrarea noilor construcţii în acord cu celelalte clădiri pentru a evita individualizarea contrastelor funcţionale. fizionomice şi structurale. Permisivităţi şi restrictivităţi. Compatibilitatea funcţiunilor urbane. Relaţiile funcţionale şi fizionomice cu vecinătatea. . Procentul de ocupare al terenului.Probleme prevăzute în PUD           Regimul juridic al terenului. Regimul de înălţime.

(1998). Dreptul Urbanismului. Elena.. R.     Legea 350/2001. Editura Accent. Teorie şi practică judiciară.. Elemente de urbanism. (2000). (2003). Editura Mediamira. . Editura Economică. Amenajarea teritoriului. Editura Universitară. Cluj Napoca. Planning urban. Spânu. privind Amenajarea teritoriului şi urbanismul. Teorie şi practică judiciară. Duţu. Miner. Bucureşti. Cluj Napoca. M.. Urbanism. (2003). (2008).Bibliografie Alpopi. Guvernul României. Bucureşti. Bucureşti Duţu. Cristina. Dreptul Urbanismului. Bucureşti. Editura Economică. M.